Sanatorium Astoria a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Sanatorium Astoria a.s., zapsal Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 215. Její identifikační číslo je 45357242 a sídlo firmy je Vřídelní 92/21, 360 01 Karlovy Vary.

Výpis z obchodního rejstříku Sanatorium Astoria a.s.

Datum zápisu: 1. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 215

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 3vgf665

Předmět podnikání: Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Provozování cestovní kanceláře
Poskytování telekomunikačních služeb
Poskytování telekomunikačních služeb
Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro...
Silniční motorová doprava osobní
Směnárenská činnost
Ubytovací služby
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Ubytovací služby včetně provozování hostinské činnosti
Hostinská činnost

Adresa společnosti

Sídlo: Vřídelní 92/21, 36001 Karlovy Vary

Adresy: Vřídelní 92/21, 360 01 Karlovy Vary
od 15. 05. 2014
Karlovy Vary, Vřídelní čp. 92, PSČ 36001
od 31. 01. 2002 do 15. 05. 2014
Karlovy Vary, Vřídelní 23
od 01. 05. 1992 do 31. 01. 2002

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 15. 05. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 15. 05. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 5
od 15. 05. 2014

  Mimořádná valná hromada společnosti Sanatorium Astoria a.s., IČO: 453 57 242, se sídlem Karlovy Vary, Vřídelní čp. 92, PSČ: 360 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B., vložka 215 konaná dne 20. prosince 2013 přijala toto usnesení:a) Určení hlavního akcionáře:Hlavním akcionářem společnosti Sanatorium Astoria a.s. (dále jen „Společnost“) je společnost KIP, a.s., IČ: 492 41 788, se sídlem Praha 1, Templová 5, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2174 (dále jen „hlavní akcionář“ či “KIP, a.s.“). Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 58.299 ks akcií emitovaných společností Sanatorium Astoria a.s. ve formě na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, a to: (i) 25.238 ks akcií v zaknihované podobě ISIN CS0009026950 a (ii) 33.061 ks akcií v listinné podobě pořadových čísel 000445 až 033505.Z uvedeného vyplývá, že KIP, a.s. je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 58.299.000,- Kč, což představuje podíl 92,72% na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů Společnosti ve smyslu ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. b) Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře:Valná hromada Společnosti rozhoduje, že všechny účastnické cenné papíry Společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, tj. 4.001 kusů zaknihovaných akcií ISIN CS0009026950 a 579 ks listinných akcií pořadových čísel 000001 až 000444 a 033506 až 033640, přejdou za podmínek podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na tohoto hlavního akcionáře, tj. na společnost KIP, a.s., IČ 492 41 788, se sídlem Praha 1, Templová 5, PSČ 110 00, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2174. K přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti dojde, podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen „Datum přechodu akcií“).c) Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku:Po přechodu účastnických cenných papírů Společnosti podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti, za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši 2.710,- Kč za jednu kmenovou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, emitovanou Společností. Přiměřenost hodnoty protiplnění, v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku, je doložena znaleckým posudkem č. 131112 ze dne 12. listopadu 2013, vypracovaným znalcem, kterým je společnost BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 186 00, IČ 256 40 585, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57202 (dále jen "Znalec"). Znalec, při stanovení výše protiplnění, použil přístup výnosový (metoda DCF entity) a přístup majetkový (metody likvidační a účetní hodnoty), přičemž výslednou hodnotu odhadl pomocí aplikace nejvíce vhodné metody, tj. metody DCF entity a stanovil přiměřené protiplnění, jak je výše uvedeno. Protiplnění, dle předchozího odstavce, bude zvýšeno o úrok ve výši obvyklých úroků podle § 502 obchodního zákoníku ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů Společnosti na hlavního akcionáře.d) Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři a lhůta pro poskytnutí protiplnění:Dosavadní vlastníci listinných akcií Společnosti odlišní od hlavního akcionáře je předloží Společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva, popřípadě v dodatečné lhůtě, která bude určena v souladu s § 183l odst. 6 obchodního zákoníku, a to v sídle společnosti na adrese: Karlovy Vary, Vřídelní čp. 92 každý pracovní den od 10:00 hod. do 15:00 hod., kontaktní osoby: Dana Jirušková, vedoucí finančního oddělení, tel.: 353 335 103 a Jaroslava Otmarová, pokladní, tel.: 353 335 108. Po uplynutí této dodatečné lhůty bude Společnost postupovat podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. Protiplnění bude po přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti na hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu (nejpozději však do patnácti pracovních dnů) po Datu přechodu akcií (vlastníci zaknihovaných akcií), resp. po splnění podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku týkajících se předložení účastnických cenných papírů Společnosti daného akcionáře (vlastníci listinných akcií). Výplatu protiplnění zajišťuje pro hlavního akcionáře Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 452 44 782, u které byla hlavním akcionářem, dle § 183i odst. 5 obchodního zákoníku, složena peněžní částka ve výši potřebné k výplatě protiplnění. Česká spořitelna, a.s. vyplatí oprávněným osobám výše uvedené protiplnění v korunách českých, a to dle volby oprávněné osoby buď v hotovosti na kterékoli pobočce České spořitelny, a.s. nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet určený oprávněnou osobou. Podrobnosti postupu při poskytnutí protiplnění akcionářům vlastnícím zaknihované akcie budou těmto akcionářům oznámeny dopisem zaslaným na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů k Datu přechodu akcií a akcionářům vlastnícím listinné akcie budou oznámeny při předložení listinných akcií Společnosti. Protiplnění bude vždy poskytnuto vlastníkovi účastnických cenných papírů k okamžiku přechodu vlastnického práva podle § 183l odst. 3; jestliže je však prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, je protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li původní vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva na hlavního akcionáře zaniklo.
od 06. 01. 2014

  Společnost Sanatorium Astoria a.s., zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. B 215, IČ: 45357242, se sídlem Karlovy Vary, Vřídelní čp. 92, PSČ: 360 01, na mimořádné valné hromadě dne 22. 4. 2013, která se konala v sídle společnosti Sanatorium Astoria a.s., přijala rozhodnutí tohoto znění: - mimořádná valná hromada obchodní společnosti Snanatorium Astoria a.s. schvaluje zvýšení základního kapitálu z původní výše 29.239.000,-Kč, slovy: dvacet devět milionů dvě stě třicet devět tisíc korun českých, o částku 33.000.000,-Kč, slovy: třicet tři miliony korun českých, upsáním nových akcií, a to na celkovou částku 62.239.000,-Kč, slovy: šedesát dva miliony dvě stě třicet devět tisíc korun českých; kdy důvodem pro navrhované zvýšení základního kapitálu je rozšíření a posílení vlastních zdrojů pro rozvoj podniká; a návrh na zvýšení základního kapitálu:Zvýšení základního kapitálu z původní výše 29.239.000,-Kč, slovy: dvacet devět milionů dvě stě třicet devět tisíc korun českých, o částku 33.000.000,-Kč, slovy: třicet tři miliony korun českých, upsáním nových akcií, a to na celkovou částku 62.239.000,-Kč, slovy: šedesát dva miliony dvě stě třicet devět tisíc korun českých s tím, že na zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 33.000.000,-Kč, slovy: třicet tři miliony korun českých, bude vydáno 33.000, slovy: třicet tři tisíce, kusů nových akcií společnosti, druh kmenové, podoba listinná, forma na majitele. Vydání nových druhů akcií není navrhováno.Jmenovitá hodnota každé akcie se navrhuje ve výši 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, jmenovitá hodnota dosavadních akcií se nemění.Vydání nového druhu akcií, omezení nebo vyloučení přednostního práva akcionářů na upisování nových akcií ani vydání poukázek na akcie není představenstvem navrhováno.Při rozhodování o zvýšení základního kapitálu se navrhuje vázat upisování akcií na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionáři mohou upsat akcie s využitím přednostního práva v sídle společnosti s tím, že lhůta pro upsání nových akcií s využitím přednostního práva činí dva týdny ode dne zveřejnění informace o úpisu nových akcií s využitím přednostního práva. Aby představenstvo zveřejnilo místo a lhůtu pro vykonání přednostního práva, počet akcií ve výši 1,31, slovy: jedna celá třicet jedna setina kusů, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti s tím, že lze upisovat pouze celé akcie zaokrouhlené na jmenovitou hodnotu 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Aby v tomto oznámení, zveřejněné představenstvem, byla navrhovaná výše emisního kurzu rovna jmenovité hodnotě upisovaných nových akcií. Emisní kurz upsaných akcií je třeba splatit na účet číslo 258145098/0300 vedený u ČSOB, a.s., a to do čtrnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Pokud nebudou ve lhůtě dvou týdnů ode dne zveřejnění informace o úpisu nových akcií účinně upsány všechny akcie, navrhuje se, aby byly nabídnuty zbývající části akcií ve druhém kole předem určenému zájemci s tím, aby tímto předem určeným zájemcem byla obchodní společnost KIP, a.s.Aby lhůta k upsání akcií byla stanovena na čtrnácti dní od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s předem určeným zájemcem.Aby emisní kurz i u tohoto úpisu v druhém kole se rovnal jmenovité hodnotě nových akcií, a aby byl splácen výhradně peněžitými vklady a na účet a ve lhůtě jako v prvním kole. Mimořádná valná hromada obchodní společnosti Sanatorium Astoria a.s. schválila rozhodnutí o připuštění upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu 33.000.000,-Kč (slovy: třicet tři miliony korun českých), a to maximálně do výše zvýšení celkem o 38.303.000,-Kč (slovy: třicet osm milionů tři sta tři tisíce korun českých), s vydáním 38.303 ks (slovy: třicet osm tisíc tři sta tři kusů) akcií maximálně. Valná hromada přijala rozhodnutí, aby o konečné částce zvýšení rozhodlo v takto stanoveném rozsahu od 33.000.000,-Kč (slovy: třicet tři milionů korun českých), do 38.303.000,-Kč (slovy: třicet osm milionů tři sta tři tisíce korun českých) podle § 203 odst. 2 písm. i) obch. zák. představenstvo společnosti, a to ve lhůtě do třiceti dnů od upsání nových akcií provedené v prvém, resp. ve druhém kole. Pokud bude rozhodnuto o upsání akcií nad rámec navrhovaného zvýšení základního kapitálu v rozsahu stanoveném rozhodnutím představenstva společnosti, bude vydáno o tolik kusů akcií více, o kolik převyšuje počet akcií minimální počet třicet tři tisíc kusů. I na toto navýšení základního kapitálu budou vydány nové akcie společnosti druhu kmenové, podoba listinná, forma na majitele. Ani zde nebude vydán nový druh akcií. O konečném počtu kusů nových akcií v souvislosti s rozhodnutím o konečné částce zvýšení rozhodne představenstvo společnosti. Jmenovitá hodnota každé akcie bude 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), jmenovitá hodnota dosavadních akcií se nemění. Vydání nového druhu akcií, omezení nebo vyloučení přednostního práva akcionářů na upisování nových akcií ani vydání poukázek na akcie nebude ani v tomto rozsahu navýšení základního kapitálu realizováno. Lhůta pro upsání a navrhovaná výše emisního kurzu o navýšení základního kapitálu nad navrhovanou výši 33.000.000,-Kč (slovy: třicet tři milionů korun českých) maximálně do 38.303.000,-Kč (slovy: třicet osm milionů tři sta tři tisíce korun českých): upisování nových akcií i v tomto kole bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis o rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Akcionáři společnosti mohou v tomto kole upsat akcie s využitím svého přednostního práva podle ustanovení § 204a obch. zák. v sídle společnosti. Lhůta pro upsání nových akcií s využitím přednostního práva činí dva týdny ode dne zveřejnění informace o úpisu nových akcií s využitím přednostního práva. Místo a lhůta pro vykonání přednostního práva k úpisu akcií budou zveřejněny způsobem uvedeným v ustanovení § 204a obch. zák. s tím, že upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsaných akcií na účet a ve lhůtě uvedených v usnesení valné hromady a ve zveřejněném oznámení, pokud nebude provedeno započtení podle rozhodnutí valné hromady. V případě, že budou v prvním kole, resp. ve druhém kole upsány nové akcie v celkové jmenovité hodnotě dosahující alespoň minimální částky zvýšení 33.000.000,-Kč (slovy: třicet tři milionů korun českých), je představenstvo společnosti jako orgán určený dle § 203 odst. 2 písm. i) obch. zák. oprávněno rozhodnout o tom, že konečná částka zvýšení je rovna částce upsané v prvním kole, resp. ve druhém kole, s využitím přednostního práva, a nebude se konat navýšení nad 33.000.000,-Kč (slovy: třicet tři milionů korun českých), a další akcie k úpisu nebudou nabízeny. Mimořádná valná hromada rozhodla o připuštění možnosti započtení peněžité pohledávky společnosti KIP, a.s. ve výši 33.000.000,-Kč (slovy: třicet tři milionů korun českých) za společností Sanatorium Astoria a.s. vůči pohledávce společnosti Sanatorium Astoria a.s. na splacení emisního kurzu upsaných akcií, které upíše společnost KIP, a.s.
od 15. 05. 2013 do 01. 07. 2013

Akcie

Počet: 62 879 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 15. 05. 2014

Počet: 62 879 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 06. 01. 2014 do 15. 05. 2014

Počet: 33 640 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 29. 07. 2013 do 06. 01. 2014

Počet: 29 239 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 29. 07. 2013 do 06. 01. 2014

Počet: 62 879 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 01. 07. 2013 do 29. 07. 2013

Počet: 29 239 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 19. 07. 2003 do 01. 07. 2013

Počet: 1 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 31. 01. 2002 do 19. 07. 2003

Počet: 64 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - zaměstnanecké akcie na jméno
od 09. 04. 1998 do 19. 07. 2003

Počet: 29 174 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 09. 04. 1998 do 31. 01. 2002

Počet: 1 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 09. 04. 1998 do 31. 01. 2002

Vlastníci

Název/Jméno: KIP, a.s.

IČO: 49241788

Adresa: Praha 1, Templová 5, PSČ 11000
od 15. 05. 2014

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 15. 05. 2014


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ČÍŽKOVSKÁ LUDVÍKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 04. 1998

Adresa: U Nikolajky 3326/38, Smíchov, 150 00 Praha 5
od 12. 12. 2016
Štorkánova 2811/11, Smíchov, 150 00 Praha 5
od 15. 05. 2014 do 12. 12. 2016
Praha 5, Štorkánova 2811/11, PSČ 15000
od 03. 05. 2007 do 15. 05. 2014
Praha 5, Štorkánova 11/2811, PSČ 15000
od 10. 02. 2000 do 03. 05. 2007
Praha 6, Na Petřinách 1896/31
od 09. 04. 1998 do 10. 02. 2000


Název/Jméno: KRAJOVAN MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 11. 2016

Adresa: Vaňkova 431, Klatovy II, 339 01 Klatovy
od 10. 11. 2016


Název/Jméno: MUSÍLKOVÁ JIŘÍNA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 08. 2016

Adresa: Španielova 1314/23, Řepy, 163 00 Praha 6
od 10. 08. 2016


Název/Jméno: SUK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 08. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 05. 2009 do 10. 08. 2016

Adresa: Akátová 2803, 440 01 Louny
od 11. 10. 2013
Louny, Akátová 2803, PSČ 44001
od 22. 05. 2009 do 11. 10. 2013


Název/Jméno: MAREK LUDĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 05. 2009
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 05. 2007 do 22. 05. 2009
Dozorčí rada - člen
od 09. 04. 1998 do 03. 05. 2007

Adresa: Počernická 3226/2g, Strašnice, 100 00 Praha 10
od 29. 11. 2013
Praha 10 - Strašnice, Počernická 3226/2G, PSČ 10000
od 03. 05. 2007 do 29. 11. 2013
Praha 10, Saratovská 25
od 09. 04. 1998 do 03. 05. 2007


Název/Jméno: KAZAZI ARIAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 05. 2007
Dozorčí rada - člen
od 06. 02. 1996 do 03. 05. 2007

Adresa: Sibiřská 852/5, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary
od 15. 05. 2014
Karlovy Vary, Sibiřská 852/5, PSČ 36005
od 28. 04. 2010 do 15. 05. 2014
Karlovy Vary, Sibiřská 5/852, PSČ 36005
od 10. 02. 2000 do 28. 04. 2010
Karlovy Vary, U koupaliště 915/7
od 06. 02. 1996 do 10. 02. 2000


Název/Jméno: DIVIŠ MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 05. 2009 do 10. 08. 2016

Adresa: Divoká Šárka 39/4, Liboc, 164 00 Praha 6
od 15. 08. 2013 do 10. 08. 2016
Praha 6, Divoká Šárka 39, PSČ 16400
od 22. 05. 2009 do 15. 08. 2013


Název/Jméno: ARGMAN VLASTIMIL

IČO: 75214610

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 05. 2009

Adresa: Slovanská 124, Tašovice, 360 18 Karlovy Vary
od 15. 05. 2014
Karlovy Vary - Tašovice, Slovanská 124, PSČ 36018
od 22. 05. 2009 do 15. 05. 2014


Název/Jméno: PAVLOVÁ EVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 05. 2009 do 10. 11. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 do 22. 05. 2009

Adresa: Gagarinova 511/23, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary
od 15. 05. 2014 do 10. 11. 2016
Karlovy Vary - Drahovice, Gagarinova 23, PSČ 36001
od 09. 03. 2012 do 15. 05. 2014
Karlovy Vary, Gagarinova 23, PSČ 36001
od 03. 05. 2007 do 09. 03. 2012
Karlovy Vary, Gagarinova 23
od 01. 05. 1992 do 03. 05. 2007


Název/Jméno: MRÁZ VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 04. 1998

Adresa: U letenského sadu 1294/6, Holešovice, 170 00 Praha 7
od 15. 05. 2014
Praha 7, U Letenského sadu 6, PSČ 17000
od 03. 05. 2007 do 15. 05. 2014
Praha 7, U Letenského sadu 6
od 09. 04. 1998 do 03. 05. 2007


Název/Jméno: STRNAD JOSEF

IČO: 70715556

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 05. 2007 do 22. 05. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 04. 1998 do 03. 05. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 07. 1993 do 10. 12. 1997

Adresa: Praha 6 - Dejvice, Vostrovská 2678/4, PSČ 16000
od 28. 02. 2008 do 22. 05. 2009
Praha 6, Srbská 185/1, PSČ 16000
od 03. 05. 2007 do 28. 02. 2008
Praha 6, Srbská 185/1
od 09. 04. 1998 do 03. 05. 2007
Praha 6, Srbská 185/1
od 27. 07. 1993 do 10. 12. 1997


Název/Jméno: ŠPAČEK MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 05. 2007 do 22. 05. 2009
Dozorčí rada - člen
od 09. 04. 1998 do 03. 05. 2007

Adresa: Kladno - Švermov, Husova 566, PSČ 27309
od 03. 05. 2007 do 22. 05. 2009
Kladno - Švermov, Husova 566
od 19. 07. 2003 do 03. 05. 2007
Praha 10, Vršovická 27/19
od 09. 04. 1998 do 19. 07. 2003


Název/Jméno: MRAČEK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 04. 1998 do 22. 05. 2009

Adresa: Borovy 8, okres Plzeň-jih, PSČ 33401
od 03. 05. 2007 do 22. 05. 2009
Borovy 8, okres Klatovy
od 31. 01. 2002 do 03. 05. 2007
Lužany - Borovy 8
od 09. 04. 1998 do 31. 01. 2002


Název/Jméno: BEDNÁŘ JIŘÍ

IČO: 64057682

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 05. 2007 do 22. 05. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 04. 1998 do 03. 05. 2007

Adresa: Dolní Rychnov, Revoluční 386, PSČ 35604
od 03. 05. 2007 do 22. 05. 2009
Dolní Rychnov, Revoluční 386, okres Sokolov
od 31. 01. 2002 do 03. 05. 2007
Dolní Rychnov, Růžová 235, okres Sokolov
od 09. 04. 1998 do 31. 01. 2002


Název/Jméno: JUSTOŇ ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 12. 1997 do 09. 04. 1998

Adresa: Praha 4, Děkanská 3
od 10. 12. 1997 do 09. 04. 1998


Název/Jméno: CENEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 02. 1996 do 09. 04. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 11. 1993 do 06. 02. 1996

Adresa: Praha 9, Travná 1201
od 06. 02. 1996 do 09. 04. 1998
Praha 9, Travná 1201
od 04. 11. 1993 do 06. 02. 1996


Název/Jméno: DOLEŽALOVÁ JANA

IČO: 2181738

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 02. 1996 do 09. 04. 1998

Adresa: Praha 10, Vyžlovská 26
od 06. 02. 1996 do 09. 04. 1998


Název/Jméno: ŠALDA VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 07. 1993 do 09. 04. 1998

Adresa: Karlovy Vary, Chomutovská 11
od 06. 02. 1996 do 09. 04. 1998
Březová, Hamerská 169
od 27. 07. 1993 do 06. 02. 1996


Název/Jméno: MALÝ JOSEF

IČO: 70734631

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 07. 1993 do 09. 04. 1998

Adresa: Karlovy Vary, Sokolovská 147/33
od 27. 07. 1993 do 09. 04. 1998


Název/Jméno: PETERKA JAN

IČO: 12932256

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 07. 1993 do 06. 02. 1996

Adresa: Praha 3 - Vinohrady, Bořivojova 2431/5
od 27. 07. 1993 do 06. 02. 1996


Název/Jméno: BELDÍKOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 02. 1993 do 27. 07. 1993

Adresa: Karlovy Vary, Čechova 8
od 25. 02. 1993 do 27. 07. 1993


Název/Jméno: SALIGEROVÁ ANNA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 02. 1993 do 06. 02. 1996

Adresa: Karlovy Vary, Školní 1
od 25. 02. 1993 do 06. 02. 1996


Název/Jméno: KOLÁŘ JAN

IČO: 73438219

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 02. 1993 do 09. 04. 1998
Dozorčí rada - člen
od 01. 05. 1992 do 25. 02. 1993

Adresa: Karlovy Vary, Gagarinova 14
od 01. 05. 1992 do 09. 04. 1998


Název/Jméno: HANZL VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 05. 1992 do 27. 07. 1993

Adresa: Ostrov nad Ohří, Hlavní 863
od 01. 05. 1992 do 27. 07. 1993


Název/Jméno: HORÁK FRANTIŠEK

IČO: 10494707

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 05. 1992 do 25. 02. 1993

Adresa: Karlovy Vary, Jungmannova 2
od 01. 05. 1992 do 25. 02. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:23. 1. 2014


Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:5. 3. 2003

Přerušení: Aktivní od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2021
od 03. 03. 2010 do 31. 12. 2015
od 03. 03. 2008 do 02. 03. 2010
od 03. 03. 2006 do 02. 03. 2008
od 03. 03. 2004 do 02. 03. 2006


Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 7. 2002

Zánik oprávnění:23. 8. 2005


Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:4. 7. 2002

Zánik oprávnění:1. 5. 2004


Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:22. 5. 2002


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:20. 2. 1997

Zánik oprávnění:2. 7. 2001


Směnárenská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:17. 8. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 7. 1992

Obory činnosti: - poskytování ubytování v jiných kategoriích staveb (bytových domech, v rodinných domech, ve stavbách pro individuální rekreaci), včetně poskytování snídaní v těchto stavbách s kapacitou do 10 lůžek
od 30. 09. 1996 do 30. 06. 2008
- poskytování ubytování v ostatních ubytovacích zařízeních, které neposkytují stravovací služby (zejména v turistických ubytovnách, kempech, chatových osadách)
od 30. 09. 1996 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 7. 1992

Obory činnosti: Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
od 17. 08. 1992
Ubytovací služby
od 17. 07. 1992


Ubytovací služby včetně provozování hostinské činnosti

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:14. 7. 1992

Odpovědní zástupci: MUDr. Eva Pavlová

Zánik oprávnění:30. 9. 1996


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:14. 7. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Arian Kazazi


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45357242

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
1220100" KP Dekor " spol. s r.o.47719826Kralovická 68, 331 44 Kožlany
2194244"BS-FOTO" spol. s r.o.49359649Práčská 2596/91, Záběhlice, 106 00 Praha 10
1032430"C. A. M.,spol. s r. o."15549879č.p. 91, 683 52 Zbýšov
1576163"D a K", v.o.s. v likvidaci539856Belgická 130/32, Vinohrady, 120 00 Praha 2
1595298"Fly tours a.s." v likvidaci47116315Národní tř. 27, 110 00 Praha
1589759"Společenství vlastníků jednotek domu Náměstí Karla IV. čp. 210 v Nejdku, PSČ 362 21"70966575náměstí Karla IV. 210, 362 21 Nejdek
20243331. stavební a.s.46708758Dlouhá 199/32, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice
5328153 E Plus Praha ,s.r.o.49681915Novákových 970/41, Libeň, 180 00 Praha 8
12238603 E Praha Engineering, a.s.169277Praha 7, U Uranie 954/18, PSČ 17000
21991873B Group s.r.o.29192641Brno - Komárov, Pompova 595/32, PSČ 61700
2408203K Engineering s.r.o.5661471Šaldova 219/1, Karlín, 186 00 Praha 8
21493365 S spol. s r. o.47154896Chemická 2039/1, 709 00 Ostrava 9
15599235. května 1110 s.r.o.615023835. května 1110/13, Nusle, 140 00 Praha 4
1951157A & L Partners s. r. o.3726886Sokolovská 1333/45, Poruba, 708 00 Ostrava
939707A S A N A C E spol. s r.o.15030831Medlov 175, 664 66 Němčičky
2134651ABOLT s.r.o.29059569Praha 5 - Smíchov, Na Václavce 1263/5, PSČ 15000
2612305Adelon s.r.o.26120534Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Julia Mařáka 1274, PSČ 25001
496833ADICO, spol. s r.o.15890970Jesenická 513, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry
2665823Advertis a.s. v likvidaci25054953Jindřišská 27, 110 00 Praha 1
3096943AFK Ostřešany, o.s.15051773Zborovské náměstí 2273, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
138825Agrospol Mladá Vožice a.s.60850949Mladá Vožice - Dubina 550, PSČ 39143
2483632Agrostav Svitavy, a.s.47452757Průmyslová 1902/3, Předměstí, 568 02 Svitavy
2119128Aldis, a.s.47468386Eliščino nábřeží 375/1, Věkoše, 500 03 Hradec Králové
3093794ALIENC společnost s ručením omezeným45023018Plynárenská 26/2, České Budějovice 5, 370 06 České Budějovice
691153Alter-eko s.r.o.27236293Zdiby - Přemyšlení, Zelená 64, PSČ 25066

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
807027"Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 118 v Karlových Varech"73712493Ondřejská 118/18, 36001 Karlovy Vary
22333838AC s.r.o.64357830Ondřejská 109/13, 36001 Karlovy Vary
1731935ANG JUNIT s.r.o.26374315Karlovy Vary, Ondřejská 119/16, PSČ 36001
2341269AQUA Universe s.r.o.26353202Vřídelní 79/3, 36001 Karlovy Vary
2022861AltareX s.r.o.29123755Lázeňská 19/1, 36001 Karlovy Vary
166887Application development s.r.o.5126568Lázeňská 543/4, 36001 Karlovy Vary
1239312Aqua Marina service s.r.o.27969827Vřídelní 79/3, 36001 Karlovy Vary
3180434BIG association s.r.o.26103028Lázeňská 543/4, 36001 Karlovy Vary
3216137BNB - INC. s.r.o.25216660Vřídelní 99/33, 360 01 Karlovy Vary
1565055BOHEMIAN SYMFONY s.r.o.26365979Zámecký vrch 423/18, 36001 Karlovy Vary
1496970BRINKMANNS s.r.o.64361187Ondřejská 109/13, 36001 Karlovy Vary
1209542Basiamba s.r.o.28043090Karlovy Vary, Vřídelní 79/3, PSČ 36001
2629875Business Perspective Omega s.r.o.27978079Ondřejská 120/14, 36001 Karlovy Vary
2886204Business Perspective Theta s.r.o.29081319Ondřejská 120/14, 36001 Karlovy Vary
282528Cavine s.r.o.1837826Lázeňská 543/4, 360 01 Karlovy Vary
1348033DULAT Company s.r.o.27973344Vřídelní 97/29, 36001 Karlovy Vary
2209202Delicious apples s.r.o.28022351Lázeňská 543/4, 36001 Karlovy Vary
3383727Družba 2005 s.r.o.26404257Vřídelní 588/1, 36001 Karlovy Vary
1675594ELVIA TRAVEL s.r.o.26408155Ondřejská 114/34, 36001 Karlovy Vary
164061EMERALD PLUS INTERNATIONAL s.r.o.28231821Karlovy Vary, Ondřejská 108/11, PSČ 36001
778519EVRIVO s.r.o.28047117Lázeňská 543/4, 36001 Karlovy Vary
297650FORTUNA TRADE s.r.o.27981681Lázeňská 543/4, 36001 Karlovy Vary
2302671Fabata s.r.o.1837842Lázeňská 543/4, 360 01 Karlovy Vary
1166064G. V. Production s.r.o. v likvidaci62618946Ondřejská 108/11, 36001 Karlovy Vary
1942446GREENWOOD-ČR, s.r.o.26127296Ondřejská 119/16, 36001 Karlovy Vary

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
126112Abayeva Bibissara28776364Vřídelní 97/29, 36001 Karlovy Vary
1285826Alexandrová Miroslava73725854Na Vyhlídce 1287/10, 36001 Karlovy Vary
2592157Barylko Volodymyr27993825Karlovy Vary, 36001, Karlovy Vary, Ondřejská, 120/14
154925Bičan Štefan62648446Ondřejská 115/30, 36001 Karlovy Vary
1845072Bílský Libor66988942Karlovy Vary, 36001, Karlovy Vary, Vřídelní, 97/29
366283Bělohlávek Štěpán43334881Ondřejská 115/30, 36001 Karlovy Vary
982964Dani Michaela2697955Vřídelní 588/1, 36001 Karlovy Vary
1976066Dovzhynskyy Mykola29099285Karlovy Vary, Ondřejská 120/14, PSČ 36001
1808040Dyk Pavel2857707Ondřejská 109/13, 36001 Karlovy Vary
2458554Ertlová Pavla49761781Ondřejská 118/18, 36001 Karlovy Vary
363415Filipčík Josef16693400Ondřejská 110/15, 36001 Karlovy Vary
1173719Filipčík Luboš74110781Ondřejská 110/15, 36001 Karlovy Vary
2870286HAPA Hladká -42840058Karlovy Vary, 36001, Karlovy Vary, Ondřejská, 18
916527Halámek Zdeněk12826146Ondřejská 114/34, 36001 Karlovy Vary
2896837Herasymyuk Oksana29009626Ondřejská 120/14, 36001 Karlovy Vary
455631Holdosi František42849918Zámecký vrch 424/16, 36001 Karlovy Vary
2211641Hřebec Miroslav45898324Vřídelní 97/29, 36001 Karlovy Vary
1071480J J +15710211Karlovy Vary, 36001, Karlovy Vary, Ondřejská, 13
137284Jelínek Jaroslav66374944Ondřejská 115/30, 36001 Karlovy Vary
1247396Jelínek Martin5621895Ondřejská 115/30, 36001 Karlovy Vary
281380KUTĚJOVÁ JELENA69597464Ondřejská 114/34, 36001 Karlovy Vary
1708190Kocourková Jarmila65545524Vřídelní 588/1, 36001 Karlovy Vary
1012108Kohoutková Lucie88309231Ondřejská 109/13, 36001 Karlovy Vary
3183118Kolařík Miroslav46876588Ondřejská 119/16, 36001 Karlovy Vary
1629461Kováčová Alena65548426Vřídelní 94/23, 36001 Karlovy Vary