Sanatorium Astoria a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Sanatorium Astoria a.s., zapsal Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 215. Její identifikační číslo je 45357242

Výpis z obchodního rejstříku Sanatorium Astoria a.s.

Datum zápisu: 1. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 215

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 3vgf665

Předmět podnikání: Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Provozování cestovní kanceláře
Poskytování telekomunikačních služeb
Poskytování telekomunikačních služeb
Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro...
Silniční motorová doprava osobní
Směnárenská činnost
Ubytovací služby
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Ubytovací služby včetně provozování hostinské činnosti
Hostinská činnost

Adresa společnosti

Sídlo: Vřídelní 92/21, 36001 Karlovy Vary

Adresy: Vřídelní 92/21, 360 01 Karlovy Vary
od 15. 05. 2014
Karlovy Vary, Vřídelní čp. 92, PSČ 36001
od 31. 01. 2002 od 15. 05. 2014
Karlovy Vary, Vřídelní 23
od 01. 05. 1992 od 31. 01. 2002

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 15. 05. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 15. 05. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 5
od 15. 05. 2014

  Mimořádná valná hromada společnosti Sanatorium Astoria a.s., IČO: 453 57 242, se sídlem Karlovy Vary, Vřídelní čp. 92, PSČ: 360 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B., vložka 215 konaná dne 20. prosince 2013 přijala toto usnesení:a) Určení hlavního akcionáře:Hlavním akcionářem společnosti Sanatorium Astoria a.s. (dále jen „Společnost“) je společnost KIP, a.s., IČ: 492 41 788, se sídlem Praha 1, Templová 5, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2174 (dále jen „hlavní akcionář“ či “KIP, a.s.“). Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 58.299 ks akcií emitovaných společností Sanatorium Astoria a.s. ve formě na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, a to: (i) 25.238 ks akcií v zaknihované podobě ISIN CS0009026950 a (ii) 33.061 ks akcií v listinné podobě pořadových čísel 000445 až 033505.Z uvedeného vyplývá, že KIP, a.s. je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 58.299.000,- Kč, což představuje podíl 92,72% na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů Společnosti ve smyslu ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. b) Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře:Valná hromada Společnosti rozhoduje, že všechny účastnické cenné papíry Společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, tj. 4.001 kusů zaknihovaných akcií ISIN CS0009026950 a 579 ks listinných akcií pořadových čísel 000001 až 000444 a 033506 až 033640, přejdou za podmínek podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na tohoto hlavního akcionáře, tj. na společnost KIP, a.s., IČ 492 41 788, se sídlem Praha 1, Templová 5, PSČ 110 00, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2174. K přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti dojde, podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen „Datum přechodu akcií“).c) Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku:Po přechodu účastnických cenných papírů Společnosti podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti, za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši 2.710,- Kč za jednu kmenovou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, emitovanou Společností. Přiměřenost hodnoty protiplnění, v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku, je doložena znaleckým posudkem č. 131112 ze dne 12. listopadu 2013, vypracovaným znalcem, kterým je společnost BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 186 00, IČ 256 40 585, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57202 (dále jen "Znalec"). Znalec, při stanovení výše protiplnění, použil přístup výnosový (metoda DCF entity) a přístup majetkový (metody likvidační a účetní hodnoty), přičemž výslednou hodnotu odhadl pomocí aplikace nejvíce vhodné metody, tj. metody DCF entity a stanovil přiměřené protiplnění, jak je výše uvedeno. Protiplnění, dle předchozího odstavce, bude zvýšeno o úrok ve výši obvyklých úroků podle § 502 obchodního zákoníku ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů Společnosti na hlavního akcionáře.d) Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři a lhůta pro poskytnutí protiplnění:Dosavadní vlastníci listinných akcií Společnosti odlišní od hlavního akcionáře je předloží Společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva, popřípadě v dodatečné lhůtě, která bude určena v souladu s § 183l odst. 6 obchodního zákoníku, a to v sídle společnosti na adrese: Karlovy Vary, Vřídelní čp. 92 každý pracovní den od 10:00 hod. do 15:00 hod., kontaktní osoby: Dana Jirušková, vedoucí finančního oddělení, tel.: 353 335 103 a Jaroslava Otmarová, pokladní, tel.: 353 335 108. Po uplynutí této dodatečné lhůty bude Společnost postupovat podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. Protiplnění bude po přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti na hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu (nejpozději však do patnácti pracovních dnů) po Datu přechodu akcií (vlastníci zaknihovaných akcií), resp. po splnění podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku týkajících se předložení účastnických cenných papírů Společnosti daného akcionáře (vlastníci listinných akcií). Výplatu protiplnění zajišťuje pro hlavního akcionáře Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 452 44 782, u které byla hlavním akcionářem, dle § 183i odst. 5 obchodního zákoníku, složena peněžní částka ve výši potřebné k výplatě protiplnění. Česká spořitelna, a.s. vyplatí oprávněným osobám výše uvedené protiplnění v korunách českých, a to dle volby oprávněné osoby buď v hotovosti na kterékoli pobočce České spořitelny, a.s. nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet určený oprávněnou osobou. Podrobnosti postupu při poskytnutí protiplnění akcionářům vlastnícím zaknihované akcie budou těmto akcionářům oznámeny dopisem zaslaným na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů k Datu přechodu akcií a akcionářům vlastnícím listinné akcie budou oznámeny při předložení listinných akcií Společnosti. Protiplnění bude vždy poskytnuto vlastníkovi účastnických cenných papírů k okamžiku přechodu vlastnického práva podle § 183l odst. 3; jestliže je však prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, je protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li původní vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva na hlavního akcionáře zaniklo.
od 06. 01. 2014

  Společnost Sanatorium Astoria a.s., zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. B 215, IČ: 45357242, se sídlem Karlovy Vary, Vřídelní čp. 92, PSČ: 360 01, na mimořádné valné hromadě dne 22. 4. 2013, která se konala v sídle společnosti Sanatorium Astoria a.s., přijala rozhodnutí tohoto znění: - mimořádná valná hromada obchodní společnosti Snanatorium Astoria a.s. schvaluje zvýšení základního kapitálu z původní výše 29.239.000,-Kč, slovy: dvacet devět milionů dvě stě třicet devět tisíc korun českých, o částku 33.000.000,-Kč, slovy: třicet tři miliony korun českých, upsáním nových akcií, a to na celkovou částku 62.239.000,-Kč, slovy: šedesát dva miliony dvě stě třicet devět tisíc korun českých; kdy důvodem pro navrhované zvýšení základního kapitálu je rozšíření a posílení vlastních zdrojů pro rozvoj podniká; a návrh na zvýšení základního kapitálu:Zvýšení základního kapitálu z původní výše 29.239.000,-Kč, slovy: dvacet devět milionů dvě stě třicet devět tisíc korun českých, o částku 33.000.000,-Kč, slovy: třicet tři miliony korun českých, upsáním nových akcií, a to na celkovou částku 62.239.000,-Kč, slovy: šedesát dva miliony dvě stě třicet devět tisíc korun českých s tím, že na zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 33.000.000,-Kč, slovy: třicet tři miliony korun českých, bude vydáno 33.000, slovy: třicet tři tisíce, kusů nových akcií společnosti, druh kmenové, podoba listinná, forma na majitele. Vydání nových druhů akcií není navrhováno.Jmenovitá hodnota každé akcie se navrhuje ve výši 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, jmenovitá hodnota dosavadních akcií se nemění.Vydání nového druhu akcií, omezení nebo vyloučení přednostního práva akcionářů na upisování nových akcií ani vydání poukázek na akcie není představenstvem navrhováno.Při rozhodování o zvýšení základního kapitálu se navrhuje vázat upisování akcií na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionáři mohou upsat akcie s využitím přednostního práva v sídle společnosti s tím, že lhůta pro upsání nových akcií s využitím přednostního práva činí dva týdny ode dne zveřejnění informace o úpisu nových akcií s využitím přednostního práva. Aby představenstvo zveřejnilo místo a lhůtu pro vykonání přednostního práva, počet akcií ve výši 1,31, slovy: jedna celá třicet jedna setina kusů, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti s tím, že lze upisovat pouze celé akcie zaokrouhlené na jmenovitou hodnotu 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Aby v tomto oznámení, zveřejněné představenstvem, byla navrhovaná výše emisního kurzu rovna jmenovité hodnotě upisovaných nových akcií. Emisní kurz upsaných akcií je třeba splatit na účet číslo 258145098/0300 vedený u ČSOB, a.s., a to do čtrnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Pokud nebudou ve lhůtě dvou týdnů ode dne zveřejnění informace o úpisu nových akcií účinně upsány všechny akcie, navrhuje se, aby byly nabídnuty zbývající části akcií ve druhém kole předem určenému zájemci s tím, aby tímto předem určeným zájemcem byla obchodní společnost KIP, a.s.Aby lhůta k upsání akcií byla stanovena na čtrnácti dní od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s předem určeným zájemcem.Aby emisní kurz i u tohoto úpisu v druhém kole se rovnal jmenovité hodnotě nových akcií, a aby byl splácen výhradně peněžitými vklady a na účet a ve lhůtě jako v prvním kole. Mimořádná valná hromada obchodní společnosti Sanatorium Astoria a.s. schválila rozhodnutí o připuštění upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu 33.000.000,-Kč (slovy: třicet tři miliony korun českých), a to maximálně do výše zvýšení celkem o 38.303.000,-Kč (slovy: třicet osm milionů tři sta tři tisíce korun českých), s vydáním 38.303 ks (slovy: třicet osm tisíc tři sta tři kusů) akcií maximálně. Valná hromada přijala rozhodnutí, aby o konečné částce zvýšení rozhodlo v takto stanoveném rozsahu od 33.000.000,-Kč (slovy: třicet tři milionů korun českých), do 38.303.000,-Kč (slovy: třicet osm milionů tři sta tři tisíce korun českých) podle § 203 odst. 2 písm. i) obch. zák. představenstvo společnosti, a to ve lhůtě do třiceti dnů od upsání nových akcií provedené v prvém, resp. ve druhém kole. Pokud bude rozhodnuto o upsání akcií nad rámec navrhovaného zvýšení základního kapitálu v rozsahu stanoveném rozhodnutím představenstva společnosti, bude vydáno o tolik kusů akcií více, o kolik převyšuje počet akcií minimální počet třicet tři tisíc kusů. I na toto navýšení základního kapitálu budou vydány nové akcie společnosti druhu kmenové, podoba listinná, forma na majitele. Ani zde nebude vydán nový druh akcií. O konečném počtu kusů nových akcií v souvislosti s rozhodnutím o konečné částce zvýšení rozhodne představenstvo společnosti. Jmenovitá hodnota každé akcie bude 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), jmenovitá hodnota dosavadních akcií se nemění. Vydání nového druhu akcií, omezení nebo vyloučení přednostního práva akcionářů na upisování nových akcií ani vydání poukázek na akcie nebude ani v tomto rozsahu navýšení základního kapitálu realizováno. Lhůta pro upsání a navrhovaná výše emisního kurzu o navýšení základního kapitálu nad navrhovanou výši 33.000.000,-Kč (slovy: třicet tři milionů korun českých) maximálně do 38.303.000,-Kč (slovy: třicet osm milionů tři sta tři tisíce korun českých): upisování nových akcií i v tomto kole bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis o rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Akcionáři společnosti mohou v tomto kole upsat akcie s využitím svého přednostního práva podle ustanovení § 204a obch. zák. v sídle společnosti. Lhůta pro upsání nových akcií s využitím přednostního práva činí dva týdny ode dne zveřejnění informace o úpisu nových akcií s využitím přednostního práva. Místo a lhůta pro vykonání přednostního práva k úpisu akcií budou zveřejněny způsobem uvedeným v ustanovení § 204a obch. zák. s tím, že upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsaných akcií na účet a ve lhůtě uvedených v usnesení valné hromady a ve zveřejněném oznámení, pokud nebude provedeno započtení podle rozhodnutí valné hromady. V případě, že budou v prvním kole, resp. ve druhém kole upsány nové akcie v celkové jmenovité hodnotě dosahující alespoň minimální částky zvýšení 33.000.000,-Kč (slovy: třicet tři milionů korun českých), je představenstvo společnosti jako orgán určený dle § 203 odst. 2 písm. i) obch. zák. oprávněno rozhodnout o tom, že konečná částka zvýšení je rovna částce upsané v prvním kole, resp. ve druhém kole, s využitím přednostního práva, a nebude se konat navýšení nad 33.000.000,-Kč (slovy: třicet tři milionů korun českých), a další akcie k úpisu nebudou nabízeny. Mimořádná valná hromada rozhodla o připuštění možnosti započtení peněžité pohledávky společnosti KIP, a.s. ve výši 33.000.000,-Kč (slovy: třicet tři milionů korun českých) za společností Sanatorium Astoria a.s. vůči pohledávce společnosti Sanatorium Astoria a.s. na splacení emisního kurzu upsaných akcií, které upíše společnost KIP, a.s.
od 15. 05. 2013 od 01. 07. 2013

Akcie

Počet: 62 879 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 15. 05. 2014

Počet: 62 879 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 06. 01. 2014 od 15. 05. 2014

Počet: 33 640 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 29. 07. 2013 od 06. 01. 2014

Počet: 29 239 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 29. 07. 2013 od 06. 01. 2014

Počet: 62 879 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 01. 07. 2013 od 29. 07. 2013

Počet: 29 239 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 19. 07. 2003 od 01. 07. 2013

Počet: 1 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 31. 01. 2002 od 19. 07. 2003

Počet: 64 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - zaměstnanecké akcie na jméno
od 09. 04. 1998 od 19. 07. 2003

Počet: 29 174 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 09. 04. 1998 od 31. 01. 2002

Počet: 1 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 09. 04. 1998 od 31. 01. 2002

Vlastníci

Název/Jméno: KIP, a.s.

IČO: 49241788

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 15. 05. 2014


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ČÍŽKOVSKÁ LUDVÍKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 04. 1998


Název/Jméno: KRAJOVAN MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 11. 2016


Název/Jméno: MUSÍLKOVÁ JIŘÍNA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 08. 2016


Název/Jméno: SUK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 08. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 05. 2009 od 10. 08. 2016


Název/Jméno: MAREK LUDĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 05. 2009
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 05. 2007 od 22. 05. 2009
Dozorčí rada - člen
od 09. 04. 1998 od 03. 05. 2007


Název/Jméno: KAZAZI ARIAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 05. 2007
Dozorčí rada - člen
od 06. 02. 1996 od 03. 05. 2007


Název/Jméno: DIVIŠ MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 05. 2009 od 10. 08. 2016


Název/Jméno: ARGMAN VLASTIMIL

IČO: 75214610

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 05. 2009


Název/Jméno: PAVLOVÁ EVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 05. 2009 od 10. 11. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 od 22. 05. 2009


Název/Jméno: MRÁZ VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 04. 1998


Název/Jméno: STRNAD JOSEF

IČO: 70715556

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 05. 2007 od 22. 05. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 04. 1998 od 03. 05. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 07. 1993 od 10. 12. 1997


Název/Jméno: ŠPAČEK MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 05. 2007 od 22. 05. 2009
Dozorčí rada - člen
od 09. 04. 1998 od 03. 05. 2007


Název/Jméno: MRAČEK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 04. 1998 od 22. 05. 2009


Název/Jméno: BEDNÁŘ JIŘÍ

IČO: 64057682

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 05. 2007 od 22. 05. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 04. 1998 od 03. 05. 2007


Název/Jméno: JUSTOŇ ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 12. 1997 od 09. 04. 1998


Název/Jméno: CENEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 02. 1996 od 09. 04. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 11. 1993 od 06. 02. 1996


Název/Jméno: DOLEŽALOVÁ JANA

IČO: 2181738

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 02. 1996 od 09. 04. 1998


Název/Jméno: ŠALDA VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 07. 1993 od 09. 04. 1998


Název/Jméno: MALÝ JOSEF

IČO: 70734631

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 07. 1993 od 09. 04. 1998


Název/Jméno: PETERKA JAN

IČO: 12932256

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 07. 1993 od 06. 02. 1996


Název/Jméno: BELDÍKOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 02. 1993 od 27. 07. 1993


Název/Jméno: SALIGEROVÁ ANNA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 02. 1993 od 06. 02. 1996


Název/Jméno: KOLÁŘ JAN

IČO: 73438219

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 02. 1993 od 09. 04. 1998
Dozorčí rada - člen
od 01. 05. 1992 od 25. 02. 1993


Název/Jméno: HANZL VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 05. 1992 od 27. 07. 1993


Název/Jméno: HORÁK FRANTIŠEK

IČO: 10494707

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 05. 1992 od 25. 02. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:23. 01. 2014

Odpovědní zástupci:


Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:05. 03. 2003

Přerušení: Aktivní od 01. 01. 2016 od 31. 12. 2021
od 03. 03. 2010 od 31. 12. 2015
od 03. 03. 2008 od 02. 03. 2010
od 03. 03. 2006 od 02. 03. 2008
od 03. 03. 2004 od 02. 03. 2006


Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 07. 2002

Zánik oprávnění:23. 08. 2005


Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:04. 07. 2002

Zánik oprávnění:01. 05. 2004


Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:22. 05. 2002


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:20. 02. 1997

Zánik oprávnění:02. 07. 2001


Směnárenská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:17. 08. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 07. 1992

Obory činnosti: - poskytování ubytování v jiných kategoriích staveb (bytových domech, v rodinných domech, ve stavbách pro individuální rekreaci), včetně poskytování snídaní v těchto stavbách s kapacitou do 10 lůžek
od 30. 09. 1996 od 30. 06. 2008
- poskytování ubytování v ostatních ubytovacích zařízeních, které neposkytují stravovací služby (zejména v turistických ubytovnách, kempech, chatových osadách)
od 30. 09. 1996 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 07. 1992

Obory činnosti: Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
od 17. 08. 1992
Ubytovací služby
od 17. 07. 1992


Ubytovací služby včetně provozování hostinské činnosti

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:14. 07. 1992

Odpovědní zástupci: 472558

Zánik oprávnění:30. 09. 1996


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:14. 07. 1992

Odpovědní zástupci: 472560


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45357242

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
658176Spojené sklárny Rückl s.r.o.25057103175, 47116 Polevsko - vlastník

Související firmy

#NázevICOAdresa
5328153 E Plus Praha ,s.r.o.49681915Novákových 970/41, 18000 Praha
2408203K Engineering s.r.o.5661471Šaldova 219/1, 18600 Praha
496833ADICO, spol. s r.o.15890970Jesenická 513, 25244 Psáry
138825Agrospol Mladá Vožice a.s.60850949550, 39143 Mladá Vožice
229056ANTACT, spol. s r.o.48028860Seifertova 549/42, 13000 Praha
349752AUTOMAT BŘECLAV s.r.o.25562649U Padělku 3527/27, 69003 Břeclav
458274AUTOTECHNIC CZ s.r.o.24817473Podolská 103/126, 14700 Praha
437569B-SERVIS, s.r.o. v likvidaci25052926Přístavní 340/2, 17000 Praha
24700B-SPED s.r.o.3362108Palackého 1091, 58813 Polná
328513BA servis s.r.o.26781646Bělohorská 1681/62, 16900 Praha
508571BAUSIT spol. s r.o.47901357Antonínská 570/30, 60200 Brno
41907Bohemian Hop Store a.s. - v likvidaci25644220Ovocný trh 1096/8, 11000 Praha
367385BONET CZ, s.r.o.26239230Boskovice, Hybešova 73, PSČ 680 01
391054Build Union, s.r.o. v likvidaci26777240Přátelství 142/81, 10400 Praha
53684BW center s.r.o.24848875Jaurisova 515/4, 14000 Praha
660002Bytové družstvo Herálecká 954 a 157761464520Herálecká I 954/4, 14000 Praha
322411Bytové družstvo Travná 1201 v likvidaci26194040Praha, 19800, Kyje, Travná, 1201
606924Bytové družstvo Vavřenova 1144, 1145, 1146, bytové družstvo61464538Vavřenova 1144/22, 14200 Praha
650114CEF, s.r.o.4820364552, 39804 Cerhonice
148623CZECH AIRSHOW AGENCY, s.r.o.62586122Praha 9, Ocelářská 799, PSČ 190 00
173242ČEPS, a.s.25702556Elektrárenská 774/2, 10100 Praha
174187Česká energie, a.s.25596080Rohanské nábřeží 678/29, 18600 Praha
584805Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group63998530Pobřežní 665/23, 18600 Praha
476759Česká správcovská, a.s. v likvidaci49240871Jindřišská 873/27, 11000 Praha
290249D I B I , s.r.o.25254146Pardubice, 53002, Zelené Předměstí (Pardubice I), Sukova třída, 1556

Související osoby

#NázevICOAdresa
191912ABT JAN6149588317, 25210 Líšnice
35782ADAM MAREK72425105Ant. Dvořáka 326, 67571 Náměšť nad Oslavou
48245ARGMAN VLASTIMIL75214610Slovanská 124, 36018 Karlovy Vary
219891ARNOŠTOVÁ HANA86829092V Sídlišti 385, 40711 Děčín
266299BAJGAR PETR15316360103, 38601 Strakonice
256049BALCAR JAN66272459Severní 758/38, 50003 Hradec Králové
385552BARBOROVÁ JANA12372188Švédská 1090/33, 15000 Praha
106117BAREŠ JIŘÍ6004077726, 75701 Valašské Meziříčí
40184BARTOŠKOVÁ IVANA49188089144, 36001 Pila
2550BARTUŠEK JAN60908238Hnězdenská 767/2b, 18100 Praha
420360BAŘTIPÁNOVÁ BLANKA86973991Jiskrova 412/30, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
348302BAUER DRAHOMÍR12191795Pivoňkova 785/5a, 63700 Brno
268932BAŽANT JIŘÍ3932281Na Balkáně 188/10, 25092 Šestajovice
348301BEČAL JIŘÍ12191787Skoumalova 244/35, 62100 Brno
15358BEDNÁŘ JIŘÍ64057682Dykova 597/15, 46001 Liberec
244629BEDNÁŘ LUKÁŠ66016959K Orionce 1846/2, 14300 Praha
371574BEDNÁŘ MICHAL7383581117. listopadu 379/41, 74301 Bílovec
15376BEDNAŘÍK PETR44819633Pelikánova 115/4, 16200 Praha
37773BEDNÁŘOVÁ EVA15014703Luďka Matury 851, 53012 Pardubice
48654Bejček Eduard12263630Janovského 912/51, 17000 Praha
264825BĚLEHRÁDEK IVO40998479Kosmonautů 1713/30, 68001 Boskovice
15362BĚLOUŠEK VIKTOR71246983Milady Horákové 849/88, 17000 Praha
276320BENEŠ JINDŘICH46487972Tyršova 352, 56151 Letohrad
21386BENEŠ PETR5393906106, 25722 Čtyřkoly
9504BENEŠ PETR47602040Josefa Němce 109, 19011 Praha

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
807027"Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 118 v Karlových Varech"73712493Ondřejská 118/18, 36001 Karlovy Vary
2022861AltareX s.r.o.29123755Lázeňská 19/1, 36001 Karlovy Vary
166887Application development s.r.o.5126568Lázeňská 543/4, 36001 Karlovy Vary
3180434BIG association s.r.o.26103028Lázeňská 543/4, 36001 Karlovy Vary
1565055BOHEMIAN SYMFONY s.r.o.26365979Zámecký vrch 423/18, 36001 Karlovy Vary
2629875Business Perspective Omega s.r.o.27978079Ondřejská 120/14, 36001 Karlovy Vary
2886204Business Perspective Theta s.r.o.29081319Ondřejská 120/14, 36001 Karlovy Vary
282528Cavine s.r.o.1837826Lázeňská 543/4, 36001 Karlovy Vary
2209202Delicious apples s.r.o.28022351Lázeňská 543/4, 36001 Karlovy Vary
3383727Družba 2005 s.r.o.26404257Vřídelní 588/1, 36001 Karlovy Vary
1348033DULAT Company s.r.o.27973344Vřídelní 97/29, 36001 Karlovy Vary
1675594ELVIA TRAVEL s.r.o.26408155Ondřejská 114/34, 36001 Karlovy Vary
164061EMERALD PLUS INTERNATIONAL s.r.o.28231821Ondřejská 108/11, 36001 Karlovy Vary
778519EVRIVO s.r.o.28047117Lázeňská 543/4, 36001 Karlovy Vary
2302671Fabata s.r.o.1837842Lázeňská 543/4, 36001 Karlovy Vary
297650FORTUNA TRADE s.r.o.27981681Lázeňská 543/4, 36001 Karlovy Vary
1166064G. V. Production s.r.o. v likvidaci62618946Ondřejská 108/11, 36001 Karlovy Vary
1742696Grey Whale s.r.o.28023871Lázeňská 543/4, 36001 Karlovy Vary
1178835Gvarda s.r.o.1838326Lázeňská 543/4, 36001 Karlovy Vary
1506683High quality industries s.r.o.29118522Lázeňská 543/4, 36001 Karlovy Vary
614505InterMed s.r.o.1398741Vřídelní 588/1, 36001 Karlovy Vary
3165141IVASTAR group s.r.o.29094828Ondřejská 110/15, 36001 Karlovy Vary
1792622job KING s.r.o.1838113Lázeňská 543/4, 36001 Karlovy Vary
2957933Kasofar s.r.o.1838164Lázeňská 543/4, 36001 Karlovy Vary
968996L.E.L. Company s.r.o.27973450Vřídelní 97/29, 36001 Karlovy Vary

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
126112Abayeva Bibissara28776364Vřídelní 97/29, 36001 Karlovy Vary
366283Bělohlávek Štěpán43334881Ondřejská 115/30, 36001 Karlovy Vary
154925Bičan Štefan62648446Ondřejská 115/30, 36001 Karlovy Vary
1344199Čtvrtník Jan74555227Ondřejská 110/15, 36001 Karlovy Vary
982964Dani Michaela2697955Vřídelní 588/1, 36001 Karlovy Vary
2458554Ertlová Pavla49761781Ondřejská 118/18, 36001 Karlovy Vary
363415Filipčík Josef16693400Ondřejská 110/15, 36001 Karlovy Vary
1173719Filipčík Luboš74110781Ondřejská 110/15, 36001 Karlovy Vary
916527Halámek Zdeněk12826146Ondřejská 114/34, 36001 Karlovy Vary
2896837Herasymyuk Oksana29009626Ondřejská 120/14, 36001 Karlovy Vary
455631Holdosi František42849918Zámecký vrch 424/16, 36001 Karlovy Vary
2211641Hřebec Miroslav45898324Vřídelní 97/29, 36001 Karlovy Vary
137284Jelínek Jaroslav66374944Ondřejská 115/30, 36001 Karlovy Vary
1247396Jelínek Martin5621895Ondřejská 115/30, 36001 Karlovy Vary
1708190Kocourková Jarmila65545524Vřídelní 588/1, 36001 Karlovy Vary
463069Kovář Lubomír62642189Ondřejská 115/30, 36001 Karlovy Vary
3194936Kratochvíl Petr87695235Ondřejská 115/30, 36001 Karlovy Vary
1919481Kratochvíl Tomáš87276810Ondřejská 115/30, 36001 Karlovy Vary
133385Kutěj Roman88838030Ondřejská 114/34, 36001 Karlovy Vary
281380KUTĚJOVÁ JELENA69597464Ondřejská 114/34, 36001 Karlovy Vary
1847963Kužmiak Otakar64849180Ondřejská 120/14, 36001 Karlovy Vary
1328767Malena Jaroslav1259091Ondřejská 108/11, 36001 Karlovy Vary
3370583Malena Jaroslav41663951Ondřejská 108/11, 36001 Karlovy Vary
3140821Mareš Pavel73397610Vřídelní 85/13, 36001 Karlovy Vary
2214600Masarik Tomáš72649461Ondřejská 115/30, 36001 Karlovy Vary