Selekta Pacov, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Selekta Pacov, a.s., zapsal Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 561. Její identifikační číslo je 47238399

Výpis z obchodního rejstříku Selekta Pacov, a.s.

Datum zápisu: 1. 10. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 561

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: tjgf8tn

Předmět podnikání: Zprostředkování služeb
Zprostředkování obchodu
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Silniční motorová doprava osobní
Silniční motorová doprava
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků
Pronájem a práce zemními, stavebními a manipulačními stroji včetně...
Poskytování technických služeb
Skladování zboží a manipulace s nákladem
Přípravné práce pro stavby
Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
Specializovaný maloobchod
Velkoobchod

Adresa společnosti

Sídlo: Starodvorská 352, 39501 Pacov

Adresy: Starodvorská 352, 395 01 Pacov
od 02. 12. 2016
Pacov, Starodvorská 352, PSČ 39501
od 10. 06. 1993 od 02. 12. 2016
Pacov, PSČ 39501
od 01. 10. 1992 od 10. 06. 1993

Skutečnosti

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 30. 08. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 30. 08. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 30. 08. 2014 od 30. 08. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 05. 03. 2014

  Mimořádná valná hromada společnosti Selekta Pacov, a.s. rozhodla dne 3. 3. 2008 přijetím usnesení následujícího obsahu: 1. Určení hlavního akcionáře Mimořádná valná hromada společnosti Selekta Pacov, a.s. určuje, že hlavním akcionářem společnosti Selekta Pacov, a.s. se sídlem Pacov, Starodvorská 352, PSČ 395 01, IČ 472 38 399, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 561, který požádal o svolání mimořádné valné hromady v souladu s ustanoveními § 183i, odst. 1, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, je společnost EKO-ZET, a.s., IČ: 25341561, se sídlem Pacov, Roučkovice 84, okres Pelhřimov, PSČ 395 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 989, která je vlastníkem 40 358 (čtyřiceti tisíc tři sta padesáti osmi kusů) nekotovaných kmenových akcií společnosti Selekta Pacov, a.s. vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých) znějících na majitele, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 95,98 % (devadesát pět celých devadesát osm setin procenta) základního kapitálu a hlasovacích práv společnosti Selekta Pacov, a.s. 2. Osvědčení údajů o hlavním akcionáři Skutečnost, že společnost EKO-ZET, a.s. je osobou vlastnící 40 358 ks (čtyřicet tisíc tři sta padesát osm kusů) akcií společnosti Selekta Pacov, a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 95,98 % (devadesát pět celých devadesát osm setin procenta), byla osvědčena předložením 9508 ks (devíti tisíc pěti sty osmi kusy) originálů akcií společnosti a 8 ks (osmi kusy) originálů hromadných listin nahrazujících 30850 ks (třicet tisíc osm set padesát kusů) akcií společnosti představenstvu společnosti při předání žádosti o svolání mimořádné valné hromady v souladu s ust. § 183i, odst. 1, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a předložením těchto stejných akcií při prezenci na mimořádné valné hromadě společnosti konané dne 3. 3. 2008. 3. Rozhodnutí mimořádné valné hromady o přechodu akcií na hlavního akcionáře Mimořádná valná hromada společnosti Selekta Pacov, a.s. schválila ve smyslu § 183i, odst. 1, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku přechod vlastnického práva všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti Selekta Pacov, a.s. ve vlastnictví ostatních akcionářů této společnosti na osobu hlavního akcionáře, společnost EKO-ZET, a.s., a to za protiplnění v penězích. Přechod vlastnického práva k uvedeným akciím nastává v souladu s § 183l odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, uplynutím jednoho (1) měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku se provádí v Obchodním věstníku. Na hlavního akcionáře tak přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti Selekta Pacov, a.s., jejichž vlastníkem ke dni účinnosti budou osoby odlišné od hlavního akcionáře. 4. Výše protiplnění Výše protiplnění, kterou hlavní akcionář určil jako protiplnění poskytované oprávněným osobám za jejich akcie v rámci přechodu všech akcií na hlavního akcionáře, činí 721,- Kč (sedm set dvacet jedna koruna česká) za každou nekotovanou kmenovou akcii společnosti Selekta Pacov, a.s. vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých), znající na majitele. Přiměřenost výše uvedeného protiplnění určeného hlavním akcionářem je v souladu s § 183m, odst. 1, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, doložena znaleckým posudkem Ing. Jiřího Vaňka, bytem Rokycany, Jeřabinová 290, PSČ 337 01, soudním znalcem v oboru ekonomika, ceny a odhady, cenné papíry a kapitálový trh, posudek č. 070 ze dne 04. 12. 2007. Pro určení přiměřenosti protiplnění byla znalcem použita metoda diskontovaných peněžních toků. Ze znaleckého posudku vyplývá následující závěrečný výrok znalce: "....byla stanovena hodnota 1 akcie Selekta Pacov, a.s. o nominální hodnotě 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých) na 72,1 % (sedmdesát dvě celých jednu desetinu procenta) nominální hodnoty, což představuje částku 721,- Kč (sedm set dvacet jednu korunu českou). Hodnota protiplnění za jednu (1) akcii společnosti Selekta Pacov, a.s. na majitele, ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých) pro účel uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů dle ust. § 183m a násl. ObchZ navržená ve výši 721,- Kč (sedm set dvacet jedna koruna česká) za jednu (1) akcii je přiměřená hodnotě zjištěné tímto znaleckým posudkem." 5. Souhlas České národní banky k přijetí usnesení valné hromady Česká národní banka rozhodnutím čj. 2008/349/570 ze dne 10. 01. 2008 (desátého ledna roku dva tisíce osm) udělila v souladu s § 183i odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník souhlas k přijetí usnesení valné hromady společnosti o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře, a to za protiplnění ve výši 721,- Kč (sedm set dvacet jedna koruna česká) za každou jednu (1) kmenovou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých). 6. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionáře společnosti Selekta Pacov, a.s. v souladu s ust. § 183l, odst. 5 ve spojení s ust. § 183m, odst. 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, poskytne protiplnění bez zbytečného odkladu po předání akcií společnosti vlastníkovi vykoupených akcií, ledaže je prokázáno zastavení vykoupených akcií, pak poskytne protiplnění za zastavené akcie zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Dosavadní vlastníci listinných akcií emitovaných společností Selekta Pacov, a.s., respektive zástavní věřitelé, kteří akcie drží, jsou povinni předložit společnosti Selekta Pacov, a.s. listinné akcie ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře nebo v dodatečné lhůtě v délce 14 (čtrnácti) dnů od zveřejnění způsobem určeným pro svolání valné hromady. Nepředloží-li dosavadní vlastníci respektive zástavní věřitelé tyto akcie ve stanovených lhůtách, postupuje společnost podle § 214 odst. 1 až 3, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. 7. Uložení peněžních prostředků určených na výplatu protiplnění Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal hlavní akcionář společnosti WEST BROKERS a.s., Slovanská 100, 326 00 Plzeň, IČ: 64832341, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1004, která na základě povolení České národní banky poskytuje služby jako obchodník s cennými papíry. Předání uvedených peněžních prostředků bylo na mimořádné valné hromadě společnosti osvědčeno potvrzením společnosti WEST BROKERS a.s. ze dne 26. 02. 2008. 8. Sdělení ke způsobu předání akcií Představenstvo společnosti Selekta Pacov, a.s. sděluje, že dosavadní vlastníci akcií tyto předloží do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva tak, že je odevzdají pověřené společnosti WEST BROKERS a.s. se sídlem Slovanská 100, 326 00 Plzeň, IČ 648 32 341, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1004, tel.: 377 237 510 a to v pracovní dny od 9:00 do 15:00 v jeho sídle. 9. Sdělení ke způsobu výplaty protiplnění Hlavní akcionář, společnost EKO-ZET, a.s., IČ: 25341561, se sídlem Pacov, Roučkovice 84, okres Pelhřimov, PSČ 395 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 989 tímto sděluje, že výplatou protiplnění je pověřena společnost WEST BROKERS a.s., která dosavadním vlastníkům respektive zástavním věřitelům poskytne protiplnění bez zbytečného odkladu po předložení jejich akcií. Oprávněná osoba je povinna způsob vyplacení protiplnění sdělit při předložení akcií. V případě, že neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. 10. Sdělení k uložení notářského zápisu Představenstvo společnosti sděluje, že notářský zápis o konání mimořádné valné hromady konané dne 03. 03. 2008 včetně znaleckého posudku je uložen v sídle společnosti k nahlédnutí dle § 183l odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a to každý pracovní den od 9:00 do 12:00 hodin.
od 20. 03. 2008

  Valná hromada konaná dne 15.6.1995 přijala změny stanov a.s. -úplné znění stanov tvoří přílohu notářského zápisu pořízeného oprůběhu uvedené valné hromady
od 12. 12. 1995

  Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na který přešelmajetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
od 01. 10. 1992

  Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projetku státního podnikuOseva, s.p. Havlíčkův Brod.
od 01. 10. 1992

  Dozorčí rada společnosti:Ing. Martin Čížek, Olešná 88Michal Kačer, PAcov, Sovova 541Zdeněk Karel, Pacov, Starodvorká 993
od 01. 10. 1992 od 12. 12. 1995

  Základní jmění společnosti je rozděleno na 37 207 akcií namajitele po 1.000,- Kčs jmenovité hodnoty.
od 01. 10. 1992 od 10. 06. 1993

  Výše základního jmění společnosti: základní jmění společnostičiní 37 207 000,- Kčs, slovy třicetsedmmilionůdvěstěsedmtisíckorun čsl.
od 01. 10. 1992 od 10. 06. 1993

Akcie

Počet: 1 ks v hodnotě: 42050000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 30. 08. 2014

Počet: 42 050 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 23. 08. 2002 od 30. 08. 2014

Vlastníci

Název/Jméno: EKO-ZET, a.s.

IČO: 25341561

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 05. 03. 2014


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: HRČKOVÁ KRISTÝNA

IČO: 5430968

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 01. 2017
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 08. 2009 od 21. 10. 2013


Název/Jméno: BÁRTŮ PETR

IČO: 65038401

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 09. 2004


Název/Jméno: MOHL JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 09. 2004
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představentva
od 26. 05. 1999 od 14. 09. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představentva
od 13. 08. 1996 od 26. 05. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představentva
od 01. 10. 1992 od 13. 08. 1996


Název/Jméno: DIVIŠ JAN

IČO: 75839113

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 10. 2013


Název/Jméno: DIVIŠOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 05. 1999


Název/Jméno: KRULICHOVÁ ZUZANA

IČO: 67651241

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 10. 2013 od 17. 01. 2017


Název/Jméno: DIVIŠ JOSEF

IČO: 60404680

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 05. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 08. 1996 od 26. 05. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 12. 1995 od 13. 08. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 10. 1992 od 12. 12. 1995


Název/Jméno: DIVIŠ MARTIN

IČO: 48969087

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 09. 2004 od 21. 10. 2013


Název/Jméno: MOHLOVÁ KRISTÝNA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 26. 06. 2008 od 04. 08. 2009


Název/Jméno: MOHLOVÁ REGINA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 26. 05. 1999 od 26. 06. 2008


Název/Jméno: BENEŠ MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 05. 1999 od 14. 09. 2004


Název/Jméno: Stoklásek Lubomír

IČO: 11473274

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 08. 1996 od 26. 05. 1999
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 12. 1995 od 13. 08. 1996


Název/Jméno: STOKLÁSKOVÁ METODĚJKA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 08. 1996 od 26. 05. 1999
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 12. 12. 1995 od 13. 08. 1996


Název/Jméno: ŠTĚPÁNKOVÁ PETRA

IČO: 5514215

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 08. 1996 od 26. 05. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 12. 1995 od 13. 08. 1996


Název/Jméno: ZDENĚK KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 08. 1996 od 14. 09. 2004
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 12. 1995 od 13. 08. 1996


Název/Jméno: HÁJEK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 08. 1996 od 01. 09. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 12. 1995 od 13. 08. 1996


Název/Jméno: DOLEŽEL RADOVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 08. 1996 od 26. 05. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 12. 1995 od 13. 08. 1996


Název/Jméno: CÍSAŘOVÁ LUDMILA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 10. 1992 od 12. 12. 1995


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 01. 2002

Odpovědní zástupci: 1042217

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 01. 2002

Odpovědní zástupci: 1042217

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 06. 1999

Zánik oprávnění:11. 09. 2000


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 06. 1999


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:29. 09. 1995

Odpovědní zástupci: 128825

Zánik oprávnění:30. 06. 2001


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:29. 09. 1995

Zánik oprávnění:18. 12. 1996


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:29. 09. 1995

Odpovědní zástupci: 128825


Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 05. 1995

Odpovědní zástupci: 128825

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem a práce zemními, stavebními a manipulačními stroji včetně traktorů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 06. 1993

Odpovědní zástupci: 291633

Zánik oprávnění:07. 01. 2002


Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 06. 1993

Odpovědní zástupci: 128825

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 06. 1993

Odpovědní zástupci: 128825

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 06. 1993

Odpovědní zástupci: 128825

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou zboží, jehož nákup a prodej je živností ohlašovací řemeslnou, vázanou nebo živností koncesovanou

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 02. 1993

Odpovědní zástupci: 128825

Zánik oprávnění:07. 01. 2002


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 02. 1993


Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 02. 1993

Odpovědní zástupci: 128825

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 02. 1993

Odpovědní zástupci: 128825

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 02. 1993

Odpovědní zástupci: 128825

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ47238399

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
2908695Sevesa a.s.25163043Starodvorská 352, 39501 Pacov - vlastník

Související firmy

#NázevICOAdresa
830131" LeGal, spol. s r.o. "62240374Litvínovská 342/9, 43511 Lom
484262ADW HOLDING, a.s.2826521176, 67521 Krahulov
835269AGRO ZVOLE, a.s.63479605112, 59256 Zvole
527731AGROCCOM, spol. s r.o. v likvidaci49971336Brno, 65502, , Horní, 5
287786Agrodružstvo Okřínek47048204Okřínek, 29001, , ,
306309AGROSERVIS, spol. s r.o.48907570Podivínská 1236, 69102 Velké Bílovice
268714AGROSTAV, akciová společnost46904662Jihlava, Hruškové Dvory 3, PSČ 586 01
957647Agrostav, společný podnik, Pardubice127906Pardubice, 53002, , Boženy Němcové, 2625
234656AGROSTROJ International, s.r.o.28148215U Nádraží 1967, 39301 Pelhřimov
928427AGROSTROJ Real, s.r.o.29211948U Nádraží 1967, 39301 Pelhřimov
599012AQUAdem, s.r.o.25309340Brno-Chrlice, Tovární 739/1, PSČ 643 00
783113ART DEPOSIT, s.r.o.24793680Křižíkova 148/34, 18600 Praha
249578ARTAMA s.r.o. v likvidaci26086450Vinohrady 793/43, 63900 Brno
184373AZ BARVY s.r.o.27434818Bílkova 132/4, 11000 Praha
178112BARVY SAN MARCO, s.r.o.2780623Příkop 843/4, 60200 Brno
431567BD Botanická - Šumavská, družstvo v likvidaci2549484Botanická 62/69, 60200 Brno
1018279BIOWATT, s r. o. "v likvidaci"45537623Hradec Králové, 50005, , P.O.BOX, 396
792909BRISTON, spol. s r.o.63323851Opletalova 958/27, 11000 Praha
478964Bytové družstvo Krátká 27 v likvidaci25093720Praha, 10000, Strašnice (Praha 10), Krátká, 1790/27
42905Bytové družstvo LUNA25382012Podroužkova 6047/57, 70800 Ostrava
158965C line, spol. s r.o.25126130Praha 8, Sokolovská 161, PSČ 180 00
774296CERAM, a.s. "v likvidaci"16626265Šenov
329195CS - stojany, s.r.o. v likvidaci26954044Třebíč, 67401, Jejkov, Janáčkovo stromořadí, 42
355657CS International Czech republic, a.s.26910845Nechvílova 1825/24, 14800 Praha
442478Cukrovar Hrochův Týnec a.s. (ang.: Ltd, něm.:A.G., rusky.: a.o., franc.:s.a.)47468807Hrochův Týnec, 53862, , ,

Související osoby

#NázevICOAdresa
420468ADAMCOVÁ HANA65868552Marie Majerové 1692/1, 70800 Ostrava
10666ADÁMEK JAN64041263248, 46331 Bílý Kostel nad Nisou
77262ANTOŠ VÁCLAV69633754Na Výsluní 149, 28002 Kolín
155321BAJER FRANTIŠEK43571026Pod Ostrou hůrkou 123, 74792 Háj ve Slezsku
255341BAREŠOVÁ VLASTA45323321Česká 1108/11, 15800 Praha
1638BÁRTA JAN42511003Františka Křížka 461/11, 17000 Praha
20907BÁRTA JOSEF4556983550, 56982 Borová
41510BÁRTA LADISLAV886872285. května 339, 38451 Volary
125520BARTOŇ FRANTIŠEK61766186Ležnice 860, 35731 Horní Slavkov
12445BARTOŇ JAN11134933Mnětická 62, 53003 Pardubice
55967BARTOŠ JOSEF45404844Nádražní 740, 34815 Planá
203446BARTOŠÍKOVÁ PETRA87757231Semická 2026/10, 14300 Praha
75910BARVÍNEK ZDENĚK60149680Žižkov 479, 56201 Ústí nad Orlicí
48654Bejček Eduard12263630Janovského 912/51, 17000 Praha
36149BENEŠ JOSEF15922341Lovosická 659/5, 19000 Praha
20555BERAN FRANTIŠEK63545462Nade Mží 684/10, 31800 Plzeň
199610BERAN MIROSLAV64278751Sovinec 461/20, 63900 Brno
47758BERNARD PETR70589852Kubelíkova 70/1, 77900 Bystrovany
390624BESPERÁT JAROSLAV44436955Čenovická 2142, 19016 Praha
12368BÍLEK PAVEL48215821Školní 230, 38281 Besednice
11570BLÁHA JAN44801734Praha, 18000, Libeň (Praha 8), Světova, 13/1043
41615BLAŽEK JIŘÍ11496789Tyršova 630, 76811 Chropyně
21861BLECHA JIŘÍ46472649Pelclova 2669/6, 70200 Ostrava
78958BORECKÝ ALEXANDR49135554Na Žvahově 400/26, 15200 Praha
9605BORENSTEIN SERGE48054917Žitavského 500, 15600 Praha

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí