Selekta Pacov, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Selekta Pacov, a.s., zapsal Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 561. Jeho identifikační číslo je 47238399

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Selekta Pacov, a.s.

Datum zápisu: 1. 10. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 561

Identifikační číslo:47238399

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: tjgf8tn

Předmět podnikání: Zprostředkování obchodu
Zprostředkování služeb
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Silniční motorová doprava osobní
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Silniční motorová doprava
Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků
Pronájem a práce zemními, stavebními a manipulačními stroji včetně...
Přípravné práce pro stavby
Skladování zboží a manipulace s nákladem
Poskytování technických služeb
Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Velkoobchod
Specializovaný maloobchod
Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Adresa společnosti

Sídlo: Pacov, Starodvorská 352, PSČ 39501
od 10. 06. 1993
Pacov, PSČ 39501
od 01. 10. 1992 do 10. 06. 1993
Starodvorská 352, 39501 Pacov

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 30. 08. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 30. 08. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 30. 08. 2014 do 30. 08. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 05. 03. 2014

  Mimořádná valná hromada společnosti Selekta Pacov, a.s. rozhodla dne 3. 3. 2008 přijetím usnesení následujícího obsahu: 1. Určení hlavního akcionáře Mimořádná valná hromada společnosti Selekta Pacov, a.s. určuje, že hlavním akcionářem společnosti Selekta Pacov, a.s. se sídlem Pacov, Starodvorská 352, PSČ 395 01, IČ 472 38 399, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 561, který požádal o svolání mimořádné valné hromady v souladu s ustanoveními § 183i, odst. 1, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, je společnost EKO-ZET, a.s., IČ: 25341561, se sídlem Pacov, Roučkovice 84, okres Pelhřimov, PSČ 395 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 989, která je vlastníkem 40 358 (čtyřiceti tisíc tři sta padesáti osmi kusů) nekotovaných kmenových akcií společnosti Selekta Pacov, a.s. vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých) znějících na majitele, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 95,98 % (devadesát pět celých devadesát osm setin procenta) základního kapitálu a hlasovacích práv společnosti Selekta Pacov, a.s. 2. Osvědčení údajů o hlavním akcionáři Skutečnost, že společnost EKO-ZET, a.s. je osobou vlastnící 40 358 ks (čtyřicet tisíc tři sta padesát osm kusů) akcií společnosti Selekta Pacov, a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 95,98 % (devadesát pět celých devadesát osm setin procenta), byla osvědčena předložením 9508 ks (devíti tisíc pěti sty osmi kusy) originálů akcií společnosti a 8 ks (osmi kusy) originálů hromadných listin nahrazujících 30850 ks (třicet tisíc osm set padesát kusů) akcií společnosti představenstvu společnosti při předání žádosti o svolání mimořádné valné hromady v souladu s ust. § 183i, odst. 1, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a předložením těchto stejných akcií při prezenci na mimořádné valné hromadě společnosti konané dne 3. 3. 2008. 3. Rozhodnutí mimořádné valné hromady o přechodu akcií na hlavního akcionáře Mimořádná valná hromada společnosti Selekta Pacov, a.s. schválila ve smyslu § 183i, odst. 1, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku přechod vlastnického práva všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti Selekta Pacov, a.s. ve vlastnictví ostatních akcionářů této společnosti na osobu hlavního akcionáře, společnost EKO-ZET, a.s., a to za protiplnění v penězích. Přechod vlastnického práva k uvedeným akciím nastává v souladu s § 183l odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, uplynutím jednoho (1) měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku se provádí v Obchodním věstníku. Na hlavního akcionáře tak přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti Selekta Pacov, a.s., jejichž vlastníkem ke dni účinnosti budou osoby odlišné od hlavního akcionáře. 4. Výše protiplnění Výše protiplnění, kterou hlavní akcionář určil jako protiplnění poskytované oprávněným osobám za jejich akcie v rámci přechodu všech akcií na hlavního akcionáře, činí 721,- Kč (sedm set dvacet jedna koruna česká) za každou nekotovanou kmenovou akcii společnosti Selekta Pacov, a.s. vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých), znající na majitele. Přiměřenost výše uvedeného protiplnění určeného hlavním akcionářem je v souladu s § 183m, odst. 1, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, doložena znaleckým posudkem Ing. Jiřího Vaňka, bytem Rokycany, Jeřabinová 290, PSČ 337 01, soudním znalcem v oboru ekonomika, ceny a odhady, cenné papíry a kapitálový trh, posudek č. 070 ze dne 04. 12. 2007. Pro určení přiměřenosti protiplnění byla znalcem použita metoda diskontovaných peněžních toků. Ze znaleckého posudku vyplývá následující závěrečný výrok znalce: "....byla stanovena hodnota 1 akcie Selekta Pacov, a.s. o nominální hodnotě 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých) na 72,1 % (sedmdesát dvě celých jednu desetinu procenta) nominální hodnoty, což představuje částku 721,- Kč (sedm set dvacet jednu korunu českou). Hodnota protiplnění za jednu (1) akcii společnosti Selekta Pacov, a.s. na majitele, ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých) pro účel uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů dle ust. § 183m a násl. ObchZ navržená ve výši 721,- Kč (sedm set dvacet jedna koruna česká) za jednu (1) akcii je přiměřená hodnotě zjištěné tímto znaleckým posudkem." 5. Souhlas České národní banky k přijetí usnesení valné hromady Česká národní banka rozhodnutím čj. 2008/349/570 ze dne 10. 01. 2008 (desátého ledna roku dva tisíce osm) udělila v souladu s § 183i odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník souhlas k přijetí usnesení valné hromady společnosti o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře, a to za protiplnění ve výši 721,- Kč (sedm set dvacet jedna koruna česká) za každou jednu (1) kmenovou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých). 6. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionáře společnosti Selekta Pacov, a.s. v souladu s ust. § 183l, odst. 5 ve spojení s ust. § 183m, odst. 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, poskytne protiplnění bez zbytečného odkladu po předání akcií společnosti vlastníkovi vykoupených akcií, ledaže je prokázáno zastavení vykoupených akcií, pak poskytne protiplnění za zastavené akcie zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Dosavadní vlastníci listinných akcií emitovaných společností Selekta Pacov, a.s., respektive zástavní věřitelé, kteří akcie drží, jsou povinni předložit společnosti Selekta Pacov, a.s. listinné akcie ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře nebo v dodatečné lhůtě v délce 14 (čtrnácti) dnů od zveřejnění způsobem určeným pro svolání valné hromady. Nepředloží-li dosavadní vlastníci respektive zástavní věřitelé tyto akcie ve stanovených lhůtách, postupuje společnost podle § 214 odst. 1 až 3, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. 7. Uložení peněžních prostředků určených na výplatu protiplnění Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal hlavní akcionář společnosti WEST BROKERS a.s., Slovanská 100, 326 00 Plzeň, IČ: 64832341, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1004, která na základě povolení České národní banky poskytuje služby jako obchodník s cennými papíry. Předání uvedených peněžních prostředků bylo na mimořádné valné hromadě společnosti osvědčeno potvrzením společnosti WEST BROKERS a.s. ze dne 26. 02. 2008. 8. Sdělení ke způsobu předání akcií Představenstvo společnosti Selekta Pacov, a.s. sděluje, že dosavadní vlastníci akcií tyto předloží do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva tak, že je odevzdají pověřené společnosti WEST BROKERS a.s. se sídlem Slovanská 100, 326 00 Plzeň, IČ 648 32 341, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1004, tel.: 377 237 510 a to v pracovní dny od 9:00 do 15:00 v jeho sídle. 9. Sdělení ke způsobu výplaty protiplnění Hlavní akcionář, společnost EKO-ZET, a.s., IČ: 25341561, se sídlem Pacov, Roučkovice 84, okres Pelhřimov, PSČ 395 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 989 tímto sděluje, že výplatou protiplnění je pověřena společnost WEST BROKERS a.s., která dosavadním vlastníkům respektive zástavním věřitelům poskytne protiplnění bez zbytečného odkladu po předložení jejich akcií. Oprávněná osoba je povinna způsob vyplacení protiplnění sdělit při předložení akcií. V případě, že neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. 10. Sdělení k uložení notářského zápisu Představenstvo společnosti sděluje, že notářský zápis o konání mimořádné valné hromady konané dne 03. 03. 2008 včetně znaleckého posudku je uložen v sídle společnosti k nahlédnutí dle § 183l odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a to každý pracovní den od 9:00 do 12:00 hodin.
od 20. 03. 2008

  Valná hromada konaná dne 15.6.1995 přijala změny stanov a.s. -úplné znění stanov tvoří přílohu notářského zápisu pořízeného oprůběhu uvedené valné hromady
od 12. 12. 1995

  Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na který přešelmajetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
od 01. 10. 1992

  Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projetku státního podnikuOseva, s.p. Havlíčkův Brod.
od 01. 10. 1992

  Dozorčí rada společnosti:Ing. Martin Čížek, Olešná 88Michal Kačer, PAcov, Sovova 541Zdeněk Karel, Pacov, Starodvorká 993
od 01. 10. 1992 do 12. 12. 1995

  Základní jmění společnosti je rozděleno na 37 207 akcií namajitele po 1.000,- Kčs jmenovité hodnoty.
od 01. 10. 1992 do 10. 06. 1993

  Výše základního jmění společnosti: základní jmění společnostičiní 37 207 000,- Kčs, slovy třicetsedmmilionůdvěstěsedmtisíckorun čsl.
od 01. 10. 1992 do 10. 06. 1993

Akcie

Počet: 1 ks v hodnotě: 42050000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 30. 08. 2014

Počet: 42 050 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 23. 08. 2002 do 23. 08. 2002

Počet: 42 050 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 10. 06. 1993 do 10. 06. 1993

Vlastníci

Název/Jméno: EKO-ZET, a.s.

IČO:25341561

Adresa: Roučkovice 84, 395 01 Pacov
od 05. 03. 2014

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 05. 03. 2014


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: DIVIŠ JAN

IČO: 12230359

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 10. 2013

Adresa: Truhlářská 574, 395 01 Pacov
od 21. 10. 2013


Název/Jméno: DIVIŠ JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 05. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 08. 1996 do 26. 05. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 12. 1995 do 13. 08. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 10. 1992 do 12. 12. 1995

Adresa: Truhlářská 574, 395 01 Pacov
od 17. 01. 2013
Pacov, Truhlářská 574, PSČ 39501
od 14. 09. 2004 do 17. 01. 2013
Pacov, Truhlářská 574, okres Pelhřimov
od 26. 05. 1999 do 14. 09. 2004
Košetice 218, okres Pelhřimov
od 13. 08. 1996 do 26. 05. 1999
Košetice 218
od 01. 10. 1992 do 13. 08. 1996


Název/Jméno: KRULICHOVÁ ZUZANA

IČO: 67651241

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 10. 2013

Adresa: Jedlová 2683/7a, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
od 21. 10. 2013


Název/Jméno: BÁRTŮ PETR

IČO: 65038401

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 09. 2004

Adresa: Jatecká 496, 395 01 Pacov
od 17. 01. 2013
Pacov, Jatecká 496, PSČ 39501
od 14. 09. 2004 do 17. 01. 2013


Název/Jméno: DIVIŠOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 05. 1999

Adresa: Truhlářská 574, 395 01 Pacov
od 17. 01. 2013
Pacov, Truhlářská 574, PSČ 39501
od 14. 09. 2004 do 17. 01. 2013
Pacov, Truhlářská 574
od 26. 05. 1999 do 14. 09. 2004


Název/Jméno: MOHL JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 09. 2004
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představentva
od 26. 05. 1999 do 14. 09. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představentva
od 13. 08. 1996 do 26. 05. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představentva
od 01. 10. 1992 do 13. 08. 1996

Adresa: Roučkovice 84, 395 01 Pacov
od 17. 01. 2013
Pacov, Roučkovice 84, PSČ 395 01
od 14. 09. 2004 do 17. 01. 2013
Pacov - Roučkovice 27, okres Pelhřimov, PSČ 39501
od 12. 02. 2002 do 14. 09. 2004
Pacov, Hrádek 27
od 26. 05. 1999 do 12. 02. 2002
Hrádek 27
od 13. 08. 1996 do 26. 05. 1999
Hrádek 27
od 01. 10. 1992 do 13. 08. 1996


Název/Jméno: DIVIŠ MARTIN

IČO: 48969087

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 09. 2004 do 21. 10. 2013

Adresa: Truhlářská 574, 395 01 Pacov
od 17. 01. 2013 do 21. 10. 2013
Pacov, Truhlářská 574, PSČ 39501
od 14. 09. 2004 do 17. 01. 2013


Název/Jméno: HRČKOVÁ KRISTÝNA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 08. 2009 do 21. 10. 2013

Adresa: Dubenská 1560/6, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice
od 17. 01. 2013 do 21. 10. 2013
Pacov - Roučkovice 84, PSČ 39501
od 04. 08. 2009 do 17. 01. 2013


Název/Jméno: MOHLOVÁ KRISTÝNA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 26. 06. 2008 do 04. 08. 2009

Adresa: Pacov - Roučkovice 84, PSČ 39501
od 26. 06. 2008 do 04. 08. 2009


Název/Jméno: MOHLOVÁ REGINA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 26. 05. 1999 do 26. 06. 2008

Adresa: Pacov, Roučkovice 84, PSČ 395 01
od 14. 09. 2004 do 26. 06. 2008
Pacov - Roučkovice 27, okres Pelhřimov, PSČ 29501
od 12. 02. 2002 do 14. 09. 2004
Pacov, Hrádek 27
od 26. 05. 1999 do 12. 02. 2002


Název/Jméno: BENEŠ MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 05. 1999 do 14. 09. 2004

Adresa: Cerhovice, Třenice 1
od 26. 05. 1999 do 14. 09. 2004


Název/Jméno: DOLEŽEL RADOVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 08. 1996 do 26. 05. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 12. 1995 do 13. 08. 1996

Adresa: Brno, Horácké náměstí 7, okres Brno-město
od 13. 08. 1996 do 26. 05. 1999
Brno, Horácké náměstí 7, okres Brno-město
od 12. 12. 1995 do 13. 08. 1996


Název/Jméno: ŠTĚPÁNKOVÁ PETRA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 08. 1996 do 26. 05. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 12. 1995 do 13. 08. 1996

Adresa: Brno, Vlkova 7, okres Brno-město
od 13. 08. 1996 do 26. 05. 1999
Brno, Vlkova 7, okres Brno-město
od 12. 12. 1995 do 13. 08. 1996


Název/Jméno: STOKLÁSKOVÁ METODĚJKA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 08. 1996 do 26. 05. 1999
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 12. 12. 1995 do 13. 08. 1996

Adresa: Brno, Zemědělská 60, okres Brno-město
od 13. 08. 1996 do 26. 05. 1999
Brno, Zemědělská 60, okres Brno-město
od 12. 12. 1995 do 13. 08. 1996


Název/Jméno: HÁJEK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 08. 1996 do 01. 09. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 12. 1995 do 13. 08. 1996

Adresa: Brno, Husova 9, okres Brno-město
od 13. 08. 1996 do 01. 09. 1997
Brno, Husova 9, okres Brno-město
od 12. 12. 1995 do 13. 08. 1996


Název/Jméno: STOKLÁSEK LUBOMÍR

IČO: 11473274

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 08. 1996 do 26. 05. 1999
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 12. 1995 do 13. 08. 1996

Adresa: Brno, Zemědělská 60, okres Brno-město
od 13. 08. 1996 do 26. 05. 1999
Brno, Zemědělská 60, okres Brno-město
od 12. 12. 1995 do 13. 08. 1996


Název/Jméno: ZDENĚK KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 08. 1996 do 14. 09. 2004
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 12. 1995 do 13. 08. 1996

Adresa: Pacov, Starodvorská 993, okres Pelhřimov
od 13. 08. 1996 do 14. 09. 2004
Pacov, Starodvorská 993, okres Pelhřimov
od 12. 12. 1995 do 13. 08. 1996


Název/Jméno: CÍSAŘOVÁ LUDMILA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 10. 1992 do 12. 12. 1995

Adresa: Salačova Lhota 37
od 01. 10. 1992 do 12. 12. 1995


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 1. 2002

Obory činnosti: - potravinami, nápoji a tabákem
od 16. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy, obuví
od 16. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 16. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 16. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem
od 16. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 16. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 16. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Laštovička

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 1. 2002

Obory činnosti: - v dopravě
od 16. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- v oblasti řemeslných prací
od 16. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Laštovička

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 6. 1999

Zánik oprávnění:11. 9. 2000


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 6. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Uzel


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:29. 9. 1995

Zánik oprávnění:30. 6. 2001


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:29. 9. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Laštovička


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:29. 9. 1995

Zánik oprávnění:18. 12. 1996


Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 5. 1995

Obory činnosti: - plastových obalů
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- desek, fólií, hadic, profilů z plastů
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- plastových výrobků pro stavebnictví
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- gumárenských výrobků studenou cestou
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- plastového zboží pro domácnost a obdobné užití
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem a práce zemními, stavebními a manipulačními stroji včetně traktorů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 6. 1993

Zánik oprávnění:7. 1. 2002


Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 6. 1993

Obory činnosti: - výkopové práce
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- průzkumné vrtné práce sloužící k získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- zemní práce a terénní úpravy
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- odvodňování staveniště
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- bourací a úklidové práce
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- lešenářské práce
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- technické rekultivace
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 6. 1993

Obory činnosti: - vykládka a nakládka železničních vozů a kontejnerů
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- překládka sypkých a kusových zásilek
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- skladování zboží
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Laštovička

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 6. 1993

Obory činnosti: - čištění ulic a udržování veřejných prostranství
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Laštovička

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou zboží, jehož nákup a prodej je živností ohlašovací řemeslnou, vázanou nebo živností koncesovanou

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 2. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Laštovička

Zánik oprávnění:7. 1. 2002


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 2. 1993

Obory činnosti: Zprostředkování služeb
od 16. 01. 2002 do 03. 10. 2011
Zprostředkování obchodu
od 16. 01. 2002 do 03. 10. 2011
Zprostředkování obchodu a služeb
od 16. 01. 2002
Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků
od 22. 05. 1995 do 03. 10. 2011
Výroba plastových a pryžových výrobků
od 22. 05. 1995
Velkoobchod a maloobchod
od 27. 02. 1995
Přípravné práce pro stavby
od 30. 06. 1993 do 03. 10. 2011
Skladování zboží a manipulace s nákladem
od 30. 06. 1993 do 03. 10. 2011
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 30. 06. 1993
Poskytování technických služeb
od 30. 06. 1993 do 03. 10. 2011
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 30. 06. 1993
Specializovaný maloobchod
od 22. 02. 1993 do 03. 10. 2011
Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
od 22. 02. 1993 do 03. 10. 2011
Velkoobchod
od 22. 02. 1993 do 03. 10. 2011


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 2. 1993

Obory činnosti: - potravinami, nápoji a tabákem
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- dřevem, stavebními materiály a nátěrovými hmotami
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- železářským, instalatérským a topenářským zbožím
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- chemickými látkami a výrobky
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- obráběcími stroji
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- stavebními stroji
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- textilními stroji
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- kancelářskými stroji a zařízeními a výpočetní technikou
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- zemědělskými stroji
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- motorovými vozidly z výroby
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- součástkami a příslušenstvím vozidel
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- sportovním zbožím
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy, obuví
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- nahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- nenahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem, neelektrickými přístroji a potřebami pro domácnost
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- knihami, novinami, kancelářskými potřebami
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- hrami a hračkami
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- kovy a kovovými rudami
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- ojetými motorovými vozidly
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 2. 1993

Obory činnosti: - nealkoholickými nápoji
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- živými zvířaty pro hospodářské účely
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- květinami a zahrádkářskými potřebami
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- potřebami pro sport a volný čas
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- knihami, časopisy a kancelářskými potřebami
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- železářským zbožím, sklem a porcelánovými a keramickými výrobky
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- výpočetní technikou a kancelářskými stroji
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji pro domácnost
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- pyrotechnickými předměty (třídy nebezpečnosti T0, T1, I. až III.)
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými a textilními krytinami
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- potravinami a pochutinami
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- obuví a koženým zbožím
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy a textilní galantérií
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- kosmetickým a drogistickým zbožím
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- rybami a drůbeží
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- masnými výrobky
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- ovocem a zeleninou
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- pivem, vínem a alkoholickými nápoji
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Mohl

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 2. 1993

Obory činnosti: - dvoukolovými motorovými vozidly
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- čtyřkolovými motorovými vozidly
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- prodej součástek a příslušenství vozidel
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- ojetými motorovými vozidly
od 07. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Laštovička

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ47238399

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

#NázevICOAdresa
726976" LeGal, spol. s r.o. "62240374Lom, Litvínovská 342
1724610"Bytové družstvo Štúrova 537"25136321Praha 4, Štúrova 537/27, PSČ 14000
3418623AB STEP,spol. s r.o.43874363Krolmusova 521/4, Řepy, 163 00 Praha 6
3597573ADW AGRO, a.s.28348982Krahulov 76, PSČ 67521
732542ADW HOLDING, a.s.28265211Krahulov 76, PSČ 67521

Související osoby

Firmy v okolí