Servis Leasing a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Servis Leasing a.s., zapsal Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 2246. Její identifikační číslo je 60196971

Výpis z obchodního rejstříku Servis Leasing a.s.

Datum zápisu: 4. 5. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 2246

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: z63f9bn

Předmět podnikání: Pronájem a půjčování věcí movitých
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Zprostředkování služeb
Zprostředkování obchodu
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Realitní kancelář
Koupě zboží za účelem jeho dalšího podeje a prodej - vyjma zboží...
Organizační zajištění výchovně-vzdělávacích akcí
Poskytování software
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 18. 06. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 18. 06. 2014 od 09. 08. 2016

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 18. 06. 2014 od 09. 08. 2016

  Dne 16.8.2007 rozhodl jediný akcionář ve formě notářského zápisu Mgr. Ludmily Polívkové, notářky se sídlem v Mostě, č. NZ 201/2007, N 210/2007 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:1. Základní kapitál se zvyšuje o částku 55,000.000,- Kč (slovy: padesát pět miliónů korun českých) upsáním nových akcií peněžitým vkladem s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 11 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 5.000.000,- Kč (slovy: pět miliónů korun českých). Emisní kurz se rovná jmenovité hodnotě akcií. S novými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními.3. Všechny akcie budou upsány jediným akcionářem společnosti, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií.4. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti, lhůta pro upisování akcií činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne sepsání notářského zápisu o tomto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti, přičemž počátek běhu této lhůty je upisovateli nových akcií znám, neboť upisovatel je jediným akcionářem společnosti Servis Leasing a.s., který toto rozhodnutí činí.5. Jediný akcionář současně rozhoduje, že proto pohledávce společnosti na splacení emisního kursu se připouští započtení pohledávky jediného akcionáře jako upisovatele vůči společnosti. Jedná se o peněžitou pohledávku ve výši 45.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet pět miliónů korun českých) plynoucí z uzavřené smlouvy o půjčce mezi společností jako dlužníkem a upisovatelem jako věřitelem ze dne 17.12.2004 a peněžitou pohledávku ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) plynoucí z uzavřené smlouvy o půjčce mezi společností jako dlužníkem a upisovatelem jako věřitelem ze dne 8.9.2004. Dohoda o započtení bude uzavřena ve lhůtě 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií.
od 10. 09. 2007 od 01. 12. 2007

  Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ve formě notářského zápisu Mgr. Ludmily Polívkové, notářky v Mostě, č. NZ 242/2006, N 271/2006 ze dne 3.10.2006, bylo rozhodnuto o snížení základního kapitálu společnosti Servis Leasing a.s., takto:1. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 190.000.000,- Kč (slovy: jedno sto devadesát milionů korun českých).2. Základní kapitál se snižuje za účelem úhrady ztrát minulých let a současně za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku naloženo takto: - částka ve výši 7.083.000,- Kč (slovy: sedm milionů osmdesát tři tisíce korun českých) bude použita k úhradě ztráty minulých let; - částka ve výši 182.917.000,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát dva tisíce devět set sedmnáct tisíc korun českých) bude převedena do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty.3. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií, a to poměrně u všech akcií. Dosavadní jmenovitá hodnota 20 (slovy: dvaceti) kusů akcií ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) se snižuje na novou výši 12.000,- Kč (slovy: dvanáct tisíc korun českých) dosavadní jmenovitá hodnota 249 (slovy: dvě stě čtyřiceti devíti) kusů akcií ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) se snižuje na novou výši 240.000,- Kč (slovy:dvě stě čtyřicet tisíc korun českých).4. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou dosavadních akcií za nové akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Lhůta pro předložení dosavadních akcií za účelem jejich výměny činí 15 dní (slovy: patnáct dní) od doručení výzvy představenstva společnosti akcionáři po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. předložení a výměna akcií bude provedena v sídle společnosti.
od 16. 11. 2006 od 16. 07. 2007

  Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu ve výši101.000.000,- Kč, který byl zcela splacen, peněžitým vkladem ato částkou 149.000.000,- Kč, přičemž upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Navrhuje se zvýšit dosavadní základní kapitál společnostiupsáním nových akcií peněžitým vkladem a to upsáním 149 akciíkmenových, znějících na jméno, v listinné podobě, ve jmenovitéhodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč s emisním kursem každé akcieve výši 1.000.000,- Kč; upsat akcie může pouze jediný akcionářspolečnosti smlouvou o upsání akcií, kterou uzavře sespolečností podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku do 14 dnůode dne doručení návrhu na uzavření této smlouvy v sídlespolečnosti s tím, že tento návrh musí být doručen ve lhůtěpočínaje od dnešního dne do 30 dnů ode dne zápisu tohotorozhodnutí do obchodního rejstříku, přičemž o datu tohoto zápisuspolečnost vyrozumí akcionáře neprodleně poté, kdy se dozví otomto zápisu; jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu nazápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to na návrhna uzavření této smlouvy učiněným společností jedinému akcionářinebo naopak - návrh může být přijat a tak může být smlouvauzavřena až po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí doobchodního rejstříku; upsání akcií někým jiným než jedinýmakcionářem bude neúčinné; připouští se možnost započtenípeněžitých pohledávek shora uvedeného akcionáře společnosti vůčispolečnosti proti pohledávce společnosti vůči tomuto akcionářina splacení celého emisního kursu a to pohledávky ve výši88.000.000,- Kč k 19.12.2001, vzniklé na základě poskytnutípeněžních prostředků ve výši 100.000.000,- Kč podle smlouvy opůjčce ze dne 30.3.2001, ve znění jejího dodatku ze dne14.12.2001, uzavřené mezi společností, jako dlužníkem aakcionářem jako veřitelem a pohledávky ve výši 61.000.000,- Kč k19.12.2001, vzniklé na základě poskytnutí peněžních prostředkůve výši 61.000.000,- Kč podle smlouvy o půjčce ze dne 4.12.2001,ve znění jejího ddatku ze dne 14.12.2001, uzavřené mezispolečností, jako dlužníkem a akcionářem jako věřitelem s tím,že možnost splacení emisního kursu se připouští výhradnězapočtením a s tím, že dohoda o započtení musí být uzavřena předpodáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat ijejí účinnost, tedy ke střetu pohledávek na základě této dohodya tím ke splacení celého emisního kursu musí dojít před podánímtohoto návrhu; akcionář musí společnosti doručit písemný návrhdohody o započtení do 15 (patnácti) dnů od uzavření smlouvy oupsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy odupsání akcií a společnost musí návrh přijmout v dalších 15(patnácti) dnech, nejpozději však v den podání návrhu na zápiszvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to předpodáním tohoto návrhu.
od 26. 04. 2002 od 09. 07. 2002

  Usnesením mimořádné valné hromady společnosti ze dne 3.4.1997bylo rozhodnuto o zvýšení základního jmění o částku100.000.000,- Kč úpisem akcií. Upisování akcií nad uvedenoučástku se nepřipouští. Celkem bude upsáno 100 kusů novýchkmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč.Nově upisované akcie budou mít podobu listinnou a budou znít namajitele. Emisní kurz akcií je 1.500.000,- Kč. Akcionáři majípřednostní právo na úpis akcií, každý v rozsahu jeho podílu nazákladním jmění. Toto přednostní právo mohou akcionáři uplatnitv sídle společnosti Mostecká uhelná společnost, a.s. V. Řezáče315, Most, ve lhůtě do dvou týdnů od zápisu usnesení doobchodního rejstříku. Počet akcií, které lze upsat s využitímpřednostního práva je 100 kusů, jde o akcie kmenové, zněnící namajitele, v podobě listinné o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč as emisním kurzem 1.500.000,- Kč. Na jednu dosavadní akcii ojmenovité hodnotě 50.000,- Kč lze upsat 5 nových akcií.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budouupsány na základě dohody dle ust. § 205 obchod. zák., kteránahrazuje listinu upisovatelů. Emisní kurz takto upisovanýchakcií činí 1.500.000,- Kč. Upisovatel je povinen splatit emisníkurz takto upisovaných akicí platebním příkazem na účet č.19-2223980287/0100 vedený u Komerční banky, a.s., a to do 10kalendářních dnů po provedení úpisu.
od 18. 06. 1997 od 08. 06. 1998

  Ke dni zápisu bylo splaceno 30% základního jmění společnosti.
od 04. 05. 1994 od 08. 06. 1998

Akcie

Počet: 23 ks v hodnotě: 5000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 14. 02. 2012

Počet: 23 ks v hodnotě: 5000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 01. 12. 2007 od 14. 02. 2012

Počet: 12 ks v hodnotě: 5000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 10. 09. 2007 od 01. 12. 2007

Počet: 20 ks v hodnotě: 12000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 16. 07. 2007 od 10. 09. 2007

Počet: 249 ks v hodnotě: 240000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 16. 07. 2007 od 10. 09. 2007

Počet: 249 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 09. 07. 2002 od 16. 07. 2007

Počet: 20 ks v hodnotě: 50000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 26. 04. 2002 od 16. 07. 2007

Počet: 100 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 26. 04. 2002 od 09. 07. 2002

Počet: 100 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 08. 06. 1998 od 26. 04. 2002

Vlastníci

Název/Jméno: INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 07. 02. 2013


Název/Jméno: Czech Coal a.s.

IČO: 25764284

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 25. 11. 2010 od 07. 02. 2013


Název/Jméno: Czech Coal Services a.s.

IČO: 27261824

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 13. 06. 2006 od 25. 11. 2010


Název/Jméno: Mostecká uhelná společnost, a.s., právní nástupce

IČO: 25428799

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 16. 03. 2004 od 13. 06. 2006


Název/Jméno: Mostecká uhelná společnost, a.s.

IČO: 49101463

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 14. 06. 2002 od 16. 03. 2004


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ANTOŠ PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 08. 2016


Název/Jméno: VIKTORÝN MAREK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 09. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 04. 2013 od 26. 09. 2013


Název/Jméno: ŠÍSTEK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 04. 2014 od 09. 08. 2016
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 06. 2010 od 07. 02. 2014


Název/Jméno: MRVÍK PETR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 02. 2014 od 09. 08. 2016


Název/Jméno: KOPECKÁ JITKA

IČO: 75753863

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 02. 2014 od 09. 08. 2016


Název/Jméno: PROCHÁZKA PETR

IČO: 13043323

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 02. 2014 od 09. 08. 2016


Název/Jméno: KRAUSKOPF LUBOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 09. 2013 od 09. 08. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 07. 2012 od 26. 09. 2013


Název/Jméno: STARÁ IVANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 05. 2011 od 07. 02. 2014


Název/Jméno: PAUL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 05. 2011 od 11. 07. 2012


Název/Jméno: JEČNÝ RADEK

IČO: 43073352

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 05. 2011 od 30. 05. 2011


Název/Jméno: FRÖHLICHOVÁ LENKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 01. 2011 od 07. 02. 2014


Název/Jméno: BRUNCLÍK VLADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 01. 2011 od 23. 04. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 06. 2010 od 14. 01. 2011


Název/Jméno: TULACH PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 01. 2011 od 30. 05. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 06. 1998 od 14. 01. 2011
Prokura - prokurista
od 20. 02. 1997 od 25. 11. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 05. 1994 od 08. 06. 1998


Název/Jméno: MALÝ MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 01. 2011 od 12. 04. 2013


Název/Jméno: VOJTĚCHOVÁ VIERA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 11. 2010 od 14. 01. 2011


Název/Jméno: DYKAS MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 08. 2005 od 25. 11. 2010


Název/Jméno: JINDRÁK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 11. 2003 od 30. 05. 2011
Dozorčí rada - člen
od 26. 04. 2002 od 19. 11. 2003


Název/Jméno: HERMANOVÁ HELENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 26. 04. 2002 od 08. 06. 2010


Název/Jméno: VLČEK JIŘÍ

IČO: 5467641

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 10. 2006 od 14. 01. 2011


Název/Jméno: RANČÁK JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 07. 2005 od 08. 06. 2010


Název/Jméno: BABICKÝ PETR

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 16. 03. 2004 od 18. 07. 2005
Dozorčí rada - člen
od 19. 11. 2003 od 16. 03. 2004


Název/Jméno: SPŮROVÁ MIROSLAVA

IČO: 48095770

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 03. 2004 od 09. 10. 2006
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 11. 2003 od 19. 11. 2003
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 05. 1994 od 19. 11. 2003


Název/Jméno: KRENK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 11. 2003 od 18. 07. 2005


Název/Jméno: SCHÖNMANNOVÁ VĚRA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 04. 2002 od 19. 11. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 08. 06. 1998 od 26. 04. 2002
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 05. 1994 od 08. 06. 1998


Název/Jméno: BOROVIČKA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 08. 06. 1998 od 19. 11. 2003


Název/Jméno: MEDEK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 06. 1998 od 26. 04. 2002


Název/Jméno: ROUČEK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 08. 06. 1998 od 19. 11. 2003


Název/Jméno: KOVÁŘÍK TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 20. 02. 1997 od 08. 06. 1998


Název/Jméno: PRAŽÁK VRATISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 02. 1997 od 26. 04. 2002


Název/Jméno: LOŠŤÁK OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 20. 02. 1997 od 08. 06. 1998


Název/Jméno: KOLÁČEK ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 05. 1994 od 08. 06. 1998


Název/Jméno: SMEJKAL VOJTĚCH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 05. 1994 od 20. 02. 1997


Název/Jméno: STEHLÍK EDUARD

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 05. 1994 od 20. 02. 1997


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 05. 2002

Odpovědní zástupci: 4895

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 05. 2002

Odpovědní zástupci: 4895

Zánik oprávnění:30. 01. 2012


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 05. 2002

Odpovědní zástupci: 648444

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 05. 2002

Odpovědní zástupci: 648444

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 05. 1994

Odpovědní zástupci: 4891

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Realitní kancelář

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 05. 1994

Odpovědní zástupci: 4891

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího podeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák.č.455/91 Sb.,o živnost.podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 05. 1994

Odpovědní zástupci: 4891

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Organizační zajištění výchovně-vzdělávacích akcí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 05. 1994

Odpovědní zástupci: 4891

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 05. 1994

Odpovědní zástupci: 4891

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 05. 1994

Odpovědní zástupci: 4891

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 05. 1994

Odpovědní zástupci: 4891


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ60196971

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 12. 2008

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
272822ACCOM, spol. s r. o.15272885Praha
99614Aisha s.r.o. v likvidaci26715473Ke Strašnické 50/16, 10000 Praha
345473ALFA MAGNUM a.s. v likvidaci60192097Praha 7, Jankovcova 23
114300AM-FEST, spol. s r.o. v likvidaci64050050Spytihněvova 1949/7, 41501 Teplice
315975APRA s.r.o.553808Cihelná 103/3, 11800 Praha
210380ARDEA, spol. s r.o. - v likvidaci16188535Praha, 14400, Písnice, Ke kurtům, 376
581518AREA TZB a.s.25740351Prvomájová 1358/14, 15300 Praha
239258Arrow ECS, a.s.25870424Tvorkovských 2015/5, 70900 Ostrava
409486Bakery trade, s.r.o.25257536Škroupova 441/12, 50002 Hradec Králové
121889Bankovní akademie, a.s.63998181Kodaňská 54/10, 10100 Praha
25192Blue Bridge s. r. o.60320800Padlých hrdinů 135/27, 73601 Havířov
360084BLUECAP Invest,a.s.26235528Makovského náměstí 3147/2, 61600 Brno
428481Bohemia Quality s.r.o. v likvidaci48582964Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), V Jámě, 1
291659Borůvka Praha o.p.s.67985351V pevnosti 13/4, 12800 Praha
97439BUSINESS UNION, spol. s r.o. v likvidaci49435311Praha 1, Kaprova 42/14, PSČ 110 00
37139Bytové družstvo 5.května 1059, družstvo v likvidaci61464635Praha, 14000, Nusle (Praha 4), 5. května, 1059/17
230577Bytové družstvo Jesenická 3006 v likvidaci26163241Praha, 10600, Záběhlice (Praha 10), Jesenická, 3006
662996Capetide Solutions s.r.o.29150582Voldušská 1102, 33701 Rokycany
396693CEZTel, a.s., v likvidaci25107950Duhová 1531/3, 14000 Praha
563060CIME-M, s.r.o.26095360K Silu 1426, 39301 Pelhřimov
107494City mobile s.r.o.1752634náměstí Přátelství 1518/2, 10200 Praha
417143Colorbeton, a.s.46708057Praha, 10400, Uhříněves, F.Diviše, 944
321104COMCAST, s.r.o. v likvidaci27269388Most, 43401, Most, Zdeňka Štěpánka, 2794
659700Composites for Czech s.r.o.4721870Pobřežní 249/46, 18600 Praha
475664Czech Coal POWER s.r.o.27657001Václava Řezáče 315, 43401 Most

Související osoby

#NázevICOAdresa
350468ALBERT ANTONÍN49153218Školní 672, 76821 Kvasice
16939ANTOŠ PETR47531193Palackého 109, 28903 Městec Králové
43330BALÁČEK MICHAL4571711Palackého 4279, 43001 Chomutov
44579BARTUNĚK JIŘÍ67395325Janovská 401, 10900 Praha
43334BARTUŠKA VÁCLAV70750157Paříkova 354/5, 19000 Praha
134727BAŠTÝŘ PAVEL720994025. května 413, 38273 Vyšší Brod
304419BEDNÁŘ KAREL41545125124, 67523 Kojetice
22411BEDNÁŘ LADISLAV62212575Sněhurčina 689/31, 46015 Liberec
349235BEDNÁŘ OLDŘICH7044026347, 67974 Křtěnov
350467BĚHAL MIROSLAV7526394759, 76701 Bařice-Velké Těšany
9504BENEŠ PETR47602040Josefa Němce 109, 19011 Praha
12075BENEŠOVÁ IVANA64867854Braunerova 995, 25263 Roztoky
6749BERÁNKOVÁ VERONIKA66760488Kutná Hora, 28401, Hlouška, Ostašova, 526/18
419467BERNART DAVID88902480Orlická 162/16, 50003 Hradec Králové
419466BERNART LADISLAV61187542Sportovní 527/29, 50009 Hradec Králové
11570BLÁHA JAN44801734Praha, 18000, Libeň (Praha 8), Světova, 13/1043
81671BLAŽEK MILAN70127425Malkovského 589, 19900 Praha
9564BLAŽEK VLADIMÍR60878711U Borku 419, 53003 Pardubice
349234BOŽEK ROBERT4386728Svánovského 2338/3, 62800 Brno
43394BREBERA JAN42262101Ke Křížku 754, 53304 Sezemice
138163BROSZOVÁ DRAGA63618303Roháčova 266/38, 13000 Praha
8169BROŽ ZDENĚK12782599Zahradní 330, 47107 Žandov
79504BROŽÍK MIROSLAV67971491Herálecká III 1581/4, 14000 Praha
155509BRŮČEK MIROSLAV46927883Svárov 310, 69102 Velké Bílovice
24193BRŮŽEK VÁCLAV48984141Mírová 1543, 51601 Rychnov nad Kněžnou

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1543575"Krušnohorské sdružení pro úspory energie, o.p.s."25003267Moskevská 508, 43401 Most
2824565AMEA Consulting s.r.o.2232995Moskevská 508, 43401 Most
2706200Báňská nadace28719255Most, V.Řezáče 315, PSČ 434 67
339846BRAND, s.r.o.49905082Most, V. Řezáče 315
1555480Coal Services a.s.28727932Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67
985890Czech Coal a.s.25764284Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67
475664Czech Coal POWER s.r.o.27657001Václava Řezáče 315, 43401 Most
1696274Czech Coal Services a.s.27261824Most, V.Řezáče 315, PSČ 434 67
754001Česká báňská společnost a.s. v likvidaci25013505Most, 43467, Most, V.Řezáče, 315
1424513Dipl.Ing. Burkhardt Manfred Förster68972661Most, 43401, Most, Moskevská, 508
628031Doly a úpravny Komořany, státní podnik7510Most, 43467, , Václava Řezáče, 315
1158087EMOS, spol. s r.o.49904582Most, 43401, Most, Václava Řezáče, 315
257105GREEN VOLT s.r.o.25001388Most, 43467, Most, Václava Řezáče, 315
3280119HEPAPEDIA, s.r.o.27337031Moskevská 508, 43401 Most
2006254HG Správa a.s.25424734Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67
3174286Honební společenství Komořany63125633Václava Řezáče 315, 43401 Most
722576Honební společenstvo Braňany71211969Václava Řezáče 315, 43401 Most
1368805Honební společenstvo Mariánské Radčice71181083Václava Řezáče 315, 43401 Most
1726111Honební společenstvo Most-Komořany71152881Václava Řezáče 315, 43401 Most
3221926Infotea s.r.o.26421348Václava Řezáče 315, 43401 Most
894717Lékárna ARNIKA Most s.r.o.25475614Moskevská 508, 43401 Most
1211084LKW  JÍRA LINES s.r.o.25009460Most 1, V. Řezáče 316, PSČ 434 67
289892Mostecká uhelná společnost, a.s.49101463Most, 43467, Most, Václava Řezáče, 315
273357MUDr. Ľubomíra Tišťanová1557297Moskevská 508, 43401 Most
624633Namove, s.r.o.27179371Václava Řezáče 315, 43401 Most

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
1097245Boudník Jan61545180F. L. Čelakovského 1136/15, 43401 Most
350291Bureš Karel64682625F. L. Čelakovského 890/8, 43401 Most
2794695Cee Jan72740817Moskevská 508, 43401 Most
2663468Čubíková Romana49090925F. L. Čelakovského 1135/13, 43401 Most
1649794Dimov Stefan Georgiev87230861F. L. Čelakovského 1135/13, 43401 Most
531065Doležal Petr47373083F. L. Čelakovského 1135/13, 43401 Most
1195878Drbohlav Petr86752782K. H. Borovského 129/1, 43401 Most
1401816Drtina Jan49095676F. L. Čelakovského 1133/9, 43401 Most
2451184Duben Miloslav72698420F. L. Čelakovského 1135/13, 43401 Most
2164028FINFERLOVÁ ALENA47325739Moskevská 508, 43401 Most
2379762Geyerová Dana978345K. H. Borovského 129/1, 43401 Most
1930058Grlák Ernest72560002Moskevská 508, 43401 Most
386594Hromádko Jan71994297F. L. Čelakovského 1133/9, 43401 Most
1432188Jerman Rostislav12064556F. L. Čelakovského 1129/3, 43401 Most
3035408Kareš Miroslav44507933F. L. Čelakovského 890/8, 43401 Most
1275248Kareš Ondřej67239102F. L. Čelakovského 890/8, 43401 Most
2388580Kawík František4320221K. H. Borovského 129/1, 43401 Most
913856Kroulíková Miloslava74595181F. L. Čelakovského 1133/9, 43401 Most
786791Kučera Václav13355651Most, 43401, Most, F. L. Čelakovského, 1131
416612Kurtanič Jiří44543336Most, 43401, Most, F. L. Čelakovského, 890/8
2899083Licek Vladan61341860K. H. Borovského 1853, 43401 Most
1641613Lůžková Helena71224297Moskevská 508, 43401 Most
1751493Macek Lukáš72579048F. L. Čelakovského 1136/15, 43401 Most
2731587Macek Petr10447202F. L. Čelakovského 1136/15, 43401 Most
2247977Macková Lenka86841157F. L. Čelakovského 1136/15, 43401 Most