Servis Leasing a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Servis Leasing a.s., zapsal Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 2246. Jeho identifikační číslo je 60196971

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Servis Leasing a.s.

Datum zápisu: 4. 5. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 2246

Identifikační číslo:60196971

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: z63f9bn

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Pronájem a půjčování věcí movitých
Zprostředkování obchodu
Zprostředkování služeb
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Poskytování software
Organizační zajištění výchovně-vzdělávacích akcí
Koupě zboží za účelem jeho dalšího podeje a prodej - vyjma zboží...
Realitní kancelář
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...

Adresa společnosti

Sídlo: Most, Václava Řezáče 315, PSČ 43401
od 14. 02. 2012
Praha 4, Na Krčské stráni 37 čp. 1956, PSČ 14021
od 26. 04. 2002 do 14. 02. 2012
Praha 1, V jámě 1, PSČ 11000
od 04. 05. 1994 do 26. 04. 2002
Václava Řezáče 315, 43401 Most

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 18. 06. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 18. 06. 2014 do 09. 08. 2016

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 18. 06. 2014 do 09. 08. 2016

  Dne 16.8.2007 rozhodl jediný akcionář ve formě notářského zápisu Mgr. Ludmily Polívkové, notářky se sídlem v Mostě, č. NZ 201/2007, N 210/2007 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:1. Základní kapitál se zvyšuje o částku 55,000.000,- Kč (slovy: padesát pět miliónů korun českých) upsáním nových akcií peněžitým vkladem s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 11 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 5.000.000,- Kč (slovy: pět miliónů korun českých). Emisní kurz se rovná jmenovité hodnotě akcií. S novými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními.3. Všechny akcie budou upsány jediným akcionářem společnosti, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií.4. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti, lhůta pro upisování akcií činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne sepsání notářského zápisu o tomto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti, přičemž počátek běhu této lhůty je upisovateli nových akcií znám, neboť upisovatel je jediným akcionářem společnosti Servis Leasing a.s., který toto rozhodnutí činí.5. Jediný akcionář současně rozhoduje, že proto pohledávce společnosti na splacení emisního kursu se připouští započtení pohledávky jediného akcionáře jako upisovatele vůči společnosti. Jedná se o peněžitou pohledávku ve výši 45.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet pět miliónů korun českých) plynoucí z uzavřené smlouvy o půjčce mezi společností jako dlužníkem a upisovatelem jako věřitelem ze dne 17.12.2004 a peněžitou pohledávku ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) plynoucí z uzavřené smlouvy o půjčce mezi společností jako dlužníkem a upisovatelem jako věřitelem ze dne 8.9.2004. Dohoda o započtení bude uzavřena ve lhůtě 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií.
od 10. 09. 2007 do 01. 12. 2007

  Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ve formě notářského zápisu Mgr. Ludmily Polívkové, notářky v Mostě, č. NZ 242/2006, N 271/2006 ze dne 3.10.2006, bylo rozhodnuto o snížení základního kapitálu společnosti Servis Leasing a.s., takto:1. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 190.000.000,- Kč (slovy: jedno sto devadesát milionů korun českých).2. Základní kapitál se snižuje za účelem úhrady ztrát minulých let a současně za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku naloženo takto: - částka ve výši 7.083.000,- Kč (slovy: sedm milionů osmdesát tři tisíce korun českých) bude použita k úhradě ztráty minulých let; - částka ve výši 182.917.000,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát dva tisíce devět set sedmnáct tisíc korun českých) bude převedena do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty.3. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií, a to poměrně u všech akcií. Dosavadní jmenovitá hodnota 20 (slovy: dvaceti) kusů akcií ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) se snižuje na novou výši 12.000,- Kč (slovy: dvanáct tisíc korun českých) dosavadní jmenovitá hodnota 249 (slovy: dvě stě čtyřiceti devíti) kusů akcií ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) se snižuje na novou výši 240.000,- Kč (slovy:dvě stě čtyřicet tisíc korun českých).4. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou dosavadních akcií za nové akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Lhůta pro předložení dosavadních akcií za účelem jejich výměny činí 15 dní (slovy: patnáct dní) od doručení výzvy představenstva společnosti akcionáři po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. předložení a výměna akcií bude provedena v sídle společnosti.
od 16. 11. 2006 do 16. 07. 2007

  Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu ve výši101.000.000,- Kč, který byl zcela splacen, peněžitým vkladem ato částkou 149.000.000,- Kč, přičemž upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Navrhuje se zvýšit dosavadní základní kapitál společnostiupsáním nových akcií peněžitým vkladem a to upsáním 149 akciíkmenových, znějících na jméno, v listinné podobě, ve jmenovitéhodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč s emisním kursem každé akcieve výši 1.000.000,- Kč; upsat akcie může pouze jediný akcionářspolečnosti smlouvou o upsání akcií, kterou uzavře sespolečností podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku do 14 dnůode dne doručení návrhu na uzavření této smlouvy v sídlespolečnosti s tím, že tento návrh musí být doručen ve lhůtěpočínaje od dnešního dne do 30 dnů ode dne zápisu tohotorozhodnutí do obchodního rejstříku, přičemž o datu tohoto zápisuspolečnost vyrozumí akcionáře neprodleně poté, kdy se dozví otomto zápisu; jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu nazápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to na návrhna uzavření této smlouvy učiněným společností jedinému akcionářinebo naopak - návrh může být přijat a tak může být smlouvauzavřena až po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí doobchodního rejstříku; upsání akcií někým jiným než jedinýmakcionářem bude neúčinné; připouští se možnost započtenípeněžitých pohledávek shora uvedeného akcionáře společnosti vůčispolečnosti proti pohledávce společnosti vůči tomuto akcionářina splacení celého emisního kursu a to pohledávky ve výši88.000.000,- Kč k 19.12.2001, vzniklé na základě poskytnutípeněžních prostředků ve výši 100.000.000,- Kč podle smlouvy opůjčce ze dne 30.3.2001, ve znění jejího dodatku ze dne14.12.2001, uzavřené mezi společností, jako dlužníkem aakcionářem jako veřitelem a pohledávky ve výši 61.000.000,- Kč k19.12.2001, vzniklé na základě poskytnutí peněžních prostředkůve výši 61.000.000,- Kč podle smlouvy o půjčce ze dne 4.12.2001,ve znění jejího ddatku ze dne 14.12.2001, uzavřené mezispolečností, jako dlužníkem a akcionářem jako věřitelem s tím,že možnost splacení emisního kursu se připouští výhradnězapočtením a s tím, že dohoda o započtení musí být uzavřena předpodáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat ijejí účinnost, tedy ke střetu pohledávek na základě této dohodya tím ke splacení celého emisního kursu musí dojít před podánímtohoto návrhu; akcionář musí společnosti doručit písemný návrhdohody o započtení do 15 (patnácti) dnů od uzavření smlouvy oupsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy odupsání akcií a společnost musí návrh přijmout v dalších 15(patnácti) dnech, nejpozději však v den podání návrhu na zápiszvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to předpodáním tohoto návrhu.
od 26. 04. 2002 do 09. 07. 2002

  Usnesením mimořádné valné hromady společnosti ze dne 3.4.1997bylo rozhodnuto o zvýšení základního jmění o částku100.000.000,- Kč úpisem akcií. Upisování akcií nad uvedenoučástku se nepřipouští. Celkem bude upsáno 100 kusů novýchkmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč.Nově upisované akcie budou mít podobu listinnou a budou znít namajitele. Emisní kurz akcií je 1.500.000,- Kč. Akcionáři majípřednostní právo na úpis akcií, každý v rozsahu jeho podílu nazákladním jmění. Toto přednostní právo mohou akcionáři uplatnitv sídle společnosti Mostecká uhelná společnost, a.s. V. Řezáče315, Most, ve lhůtě do dvou týdnů od zápisu usnesení doobchodního rejstříku. Počet akcií, které lze upsat s využitímpřednostního práva je 100 kusů, jde o akcie kmenové, zněnící namajitele, v podobě listinné o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč as emisním kurzem 1.500.000,- Kč. Na jednu dosavadní akcii ojmenovité hodnotě 50.000,- Kč lze upsat 5 nových akcií.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budouupsány na základě dohody dle ust. § 205 obchod. zák., kteránahrazuje listinu upisovatelů. Emisní kurz takto upisovanýchakcií činí 1.500.000,- Kč. Upisovatel je povinen splatit emisníkurz takto upisovaných akicí platebním příkazem na účet č.19-2223980287/0100 vedený u Komerční banky, a.s., a to do 10kalendářních dnů po provedení úpisu.
od 18. 06. 1997 do 08. 06. 1998

  Ke dni zápisu bylo splaceno 30% základního jmění společnosti.
od 04. 05. 1994 do 08. 06. 1998

Akcie

Počet: 23 ks v hodnotě: 5000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 14. 02. 2012

Počet: 23 ks v hodnotě: 5000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 01. 12. 2007 do 01. 12. 2007

Počet: 12 ks v hodnotě: 5000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 10. 09. 2007 do 10. 09. 2007

Počet: 20 ks v hodnotě: 12000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 16. 07. 2007 do 16. 07. 2007

Počet: 249 ks v hodnotě: 240000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 16. 07. 2007 do 16. 07. 2007

Počet: 249 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 09. 07. 2002 do 09. 07. 2002

Počet: 20 ks v hodnotě: 50000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 26. 04. 2002 do 26. 04. 2002

Počet: 100 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 26. 04. 2002 do 26. 04. 2002

Počet: 100 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 08. 06. 1998 do 08. 06. 1998

Počet: 20 ks v hodnotě: 50000 - akcie na majitele
od 20. 02. 1997 do 20. 02. 1997

Počet: 20 ks v hodnotě: 50000 - akcie na jméno
od 04. 05. 1994 do 04. 05. 1994

Vlastníci

Název/Jméno: INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED

Adresa: 7101 Larnaca, Aradippou, Dramas 12, FREELAND BUILDING COMPLEX, 2nd floor, Flat/Office 4, Kyperská republika
od 07. 02. 2013

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 07. 02. 2013


Název/Jméno: Czech Coal a.s.

IČO:25764284

Adresa: Most, V. Řezáče 315, PSČ 43467
od 25. 11. 2010 do 07. 02. 2013

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 25. 11. 2010 do 07. 02. 2013


Název/Jméno: Czech Coal Services a.s.

IČO:27261824

Adresa: Most, V. Řezáče 315, PSČ 43467
od 13. 06. 2006 do 25. 11. 2010

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 13. 06. 2006 do 25. 11. 2010


Název/Jméno: Mostecká uhelná společnost, a.s., právní nástupce

IČO:25428799

Adresa: Most, V. Řezáče 315, PSČ 43467
od 16. 03. 2004 do 13. 06. 2006

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 16. 03. 2004 do 13. 06. 2006


Název/Jméno: Mostecká uhelná společnost, a.s.

IČO:49101463

Adresa: Most, V. Řezáče 315, PSČ 43467
od 14. 06. 2002 do 16. 03. 2004

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 14. 06. 2002 do 16. 03. 2004


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ANTOŠ PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 08. 2016

Adresa: Na Madlenkách 991, 252 10 Mníšek pod Brdy
od 09. 08. 2016


Název/Jméno: VIKTORÝN MAREK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 09. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 04. 2013 do 26. 09. 2013

Adresa: Sulova 1356, Zbraslav, 156 00 Praha 5
od 12. 04. 2013


Název/Jméno: ŠÍSTEK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 04. 2014 do 09. 08. 2016
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 06. 2010 do 07. 02. 2014

Adresa: Devonská 1179/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
od 23. 04. 2014 do 09. 08. 2016
Praha 5 - Hlubočepy, Devonská 1179/4, PSČ 15200
od 25. 11. 2010 do 07. 02. 2014
Praha 5, Lamačova 633, PSČ 15000
od 08. 06. 2010 do 25. 11. 2010


Název/Jméno: MRVÍK PETR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 02. 2014 do 09. 08. 2016

Adresa: Prokopa Diviše 1625/14, 434 01 Most
od 07. 02. 2014 do 09. 08. 2016


Název/Jméno: KOPECKÁ JITKA

IČO: 75753863

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 02. 2014 do 09. 08. 2016

Adresa: Vladislava Vančury 2249/4, 434 01 Most
od 07. 02. 2014 do 09. 08. 2016


Název/Jméno: PROCHÁZKA PETR

IČO: 14939151

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 02. 2014 do 09. 08. 2016

Adresa: Potoční 46, 435 13 Meziboří
od 07. 02. 2014 do 09. 08. 2016


Název/Jméno: KRAUSKOPF LUBOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 09. 2013 do 09. 08. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 07. 2012 do 26. 09. 2013

Adresa: Popovice 1, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
od 26. 09. 2013 do 09. 08. 2016
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Popovice 1, PSČ 25001
od 11. 07. 2012 do 26. 09. 2013


Název/Jméno: STARÁ IVANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 05. 2011 do 07. 02. 2014

Adresa: Praha 7 - Holešovice, Veletržní /41, PSČ 17000
od 30. 05. 2011 do 07. 02. 2014


Název/Jméno: PAUL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 05. 2011 do 11. 07. 2012

Adresa: Starý Plzenec, K Lomu 965, PSČ 33202
od 30. 05. 2011 do 11. 07. 2012


Název/Jméno: JEČNÝ RADEK

IČO: 43073352

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 05. 2011 do 30. 05. 2011

Adresa: Praha 3, Biskupcova 1890/47, PSČ 13000
od 30. 05. 2011 do 30. 05. 2011


Název/Jméno: FRÖHLICHOVÁ LENKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 01. 2011 do 07. 02. 2014

Adresa: Praha 3 - Vinohrady, Slezská 1970/81, PSČ 13000
od 14. 01. 2011 do 14. 01. 2011
Praha 3 - Vinohrady, Slezská 1970/81, PSČ 13000
od 14. 01. 2011 do 07. 02. 2014


Název/Jméno: BRUNCLÍK VLADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 01. 2011 do 23. 04. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 06. 2010 do 14. 01. 2011

Adresa: Praha 10, Černokostelecká 2111/131, PSČ 10000
od 08. 06. 2010 do 23. 04. 2014


Název/Jméno: TULACH PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 01. 2011 do 30. 05. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 06. 1998 do 14. 01. 2011
Prokura - prokurista
od 20. 02. 1997 do 25. 11. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 05. 1994 do 08. 06. 1998

Adresa: Veltrusy, Žižkova 441, okres Mělník
od 14. 06. 2002 do 30. 05. 2011
Veltrusy, Štěpána Bendy 585, okres Mělník
od 08. 06. 1998 do 14. 06. 2002
Veltrusy, Š. Bendy 585, okres Mělník
od 20. 02. 1997 do 09. 07. 2002
Veltrusy, Štěpána Bendy 585
od 04. 05. 1994 do 08. 06. 1998


Název/Jméno: MALÝ MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 01. 2011 do 12. 04. 2013

Adresa: Most - Čepirohy 116, PSČ 43401
od 14. 01. 2011 do 12. 04. 2013


Název/Jméno: VOJTĚCHOVÁ VIERA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 11. 2010 do 14. 01. 2011

Adresa: Dobroměřice, A. Jiráska 179, PSČ 44001
od 25. 11. 2010 do 14. 01. 2011


Název/Jméno: DYKAS MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 08. 2005 do 25. 11. 2010

Adresa: Klášterec nad Ohří - Útočiště 300, PSČ 43151
od 18. 05. 2009 do 25. 11. 2010
Klášterec nad Ohří, Dlouhá 666, PSČ 43151
od 12. 08. 2005 do 18. 05. 2009


Název/Jméno: JINDRÁK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 11. 2003 do 30. 05. 2011
Dozorčí rada - člen
od 26. 04. 2002 do 19. 11. 2003

Adresa: Vlašim, K vodárně 1661, PSČ 25800
od 25. 08. 2008 do 30. 05. 2011
Vlašim, K vodárně 1661
od 19. 11. 2003 do 25. 08. 2008
Vlašim, K vodárně 1661, okres Benešov
od 26. 04. 2002 do 19. 11. 2003


Název/Jméno: HERMANOVÁ HELENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 26. 04. 2002 do 08. 06. 2010

Adresa: Praha 4, Netolická 1182/37
od 26. 04. 2002 do 08. 06. 2010


Název/Jméno: VLČEK JIŘÍ

IČO: 40520803

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 10. 2006 do 14. 01. 2011

Adresa: Žatec, Pražská 1011, PSČ 43801
od 09. 10. 2006 do 14. 01. 2011


Název/Jméno: RANČÁK JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 07. 2005 do 08. 06. 2010

Adresa: Slaný, Okružní 371, PSČ 27401
od 18. 07. 2005 do 08. 06. 2010


Název/Jméno: BABICKÝ PETR

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 16. 03. 2004 do 18. 07. 2005
Dozorčí rada - člen
od 19. 11. 2003 do 16. 03. 2004

Adresa: Praha 5, Bochovská 623/2
od 19. 11. 2003 do 18. 07. 2005


Název/Jméno: SPŮROVÁ MIROSLAVA

IČO: 48095770

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 03. 2004 do 09. 10. 2006
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 11. 2003 do 19. 11. 2003
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 05. 1994 do 19. 11. 2003

Adresa: Praha 4 - Krč, Přechodní 1328/10
od 16. 03. 2004 do 09. 10. 2006
Praha 4 - Krč, Přechodní 623//
od 19. 11. 2003 do 19. 11. 2003
Praha 5, Janáčkovo nábř. 57
od 04. 05. 1994 do 19. 11. 2003


Název/Jméno: KRENK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 11. 2003 do 18. 07. 2005

Adresa: Praha 4, U Botiče 3/1390, PSČ 14000
od 19. 11. 2003 do 18. 07. 2005


Název/Jméno: SCHÖNMANNOVÁ VĚRA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 04. 2002 do 19. 11. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 08. 06. 1998 do 26. 04. 2002
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 05. 1994 do 08. 06. 1998

Adresa: Praha 4, Klostermannova 1251/18
od 26. 04. 2002 do 19. 11. 2003
Praha 4, K závorám 147
od 08. 06. 1998 do 26. 04. 2002
Praha 4, K závorám 147
od 04. 05. 1994 do 08. 06. 1998


Název/Jméno: BOROVIČKA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 08. 06. 1998 do 19. 11. 2003

Adresa: Praha 10, Murmanská 1469/8
od 08. 06. 1998 do 19. 11. 2003


Název/Jméno: MEDEK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 06. 1998 do 26. 04. 2002

Adresa: Turnov, Máchova 1216, okres Semily
od 08. 06. 1998 do 26. 04. 2002


Název/Jméno: ROUČEK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 08. 06. 1998 do 19. 11. 2003

Adresa: Most, S.K. Neumanna 1761/11
od 08. 06. 1998 do 19. 11. 2003


Název/Jméno: KOVAŘÍK TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 20. 02. 1997 do 08. 06. 1998

Adresa: Praha 6, K lánu 503/7
od 20. 02. 1997 do 08. 06. 1998


Název/Jméno: PRAŽÁK VRATISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 02. 1997 do 26. 04. 2002

Adresa: Most, Za zámeckým dvorem 633
od 20. 02. 1997 do 26. 04. 2002


Název/Jméno: LOŠŤÁK OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 20. 02. 1997 do 08. 06. 1998

Adresa: Most, kpt. Jaroše 29
od 20. 02. 1997 do 08. 06. 1998


Název/Jméno: KOLÁČEK ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 05. 1994 do 08. 06. 1998

Adresa: Praha 4, Choceradská 3120/8
od 04. 05. 1994 do 08. 06. 1998


Název/Jméno: SMEJKAL VOJTĚCH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 05. 1994 do 20. 02. 1997

Adresa: Praha 6, Africká 32
od 04. 05. 1994 do 20. 02. 1997


Název/Jméno: STEHLÍK EDUARD

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 05. 1994 do 20. 02. 1997

Adresa: Praha 6, Makovského 1227
od 04. 05. 1994 do 20. 02. 1997


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 5. 2002

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Kosovec

Zánik oprávnění:30. 1. 2012


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 5. 2002

Obory činnosti: - strojů a zařízení pro průmysl
od 15. 05. 2002 do 30. 06. 2008
- koní a jiných zvířat
od 15. 05. 2002 do 30. 06. 2008
- pronájem s následnou koupí najaté věci
od 15. 05. 2002 do 30. 06. 2008
- dopravních prostředků
od 15. 05. 2002 do 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro zemědělství
od 15. 05. 2002 do 30. 06. 2008
- technických přístrojů pro domácnost
od 15. 05. 2002 do 30. 06. 2008
- stavebních strojů
od 15. 05. 2002 do 30. 06. 2008
- spotřebního zboží a oděvů
od 15. 05. 2002 do 30. 06. 2008
- sportovních potřeb
od 15. 05. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Kosovec

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 5. 2002

Obory činnosti: - textilem, oděvy, obuví
od 14. 05. 2002 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 14. 05. 2002 do 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 14. 05. 2002 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem
od 14. 05. 2002 do 30. 06. 2008
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 14. 05. 2002 do 30. 06. 2008
- potravinami, nápoji a tabákem
od 14. 05. 2002 do 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 14. 05. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Tulach

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 5. 2002

Obory činnosti: - v oblasti řemeslných prací
od 14. 05. 2002 do 30. 06. 2008
- v dopravě
od 14. 05. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Tulach

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 5. 1994

Obory činnosti: Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 01. 12. 2008
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 15. 05. 2002 do 19. 01. 2009
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 14. 05. 2002
Zprostředkování obchodu a služeb
od 14. 05. 2002
Zprostředkování obchodu
od 14. 05. 2002 do 19. 01. 2009
Zprostředkování služeb
od 14. 05. 2002 do 19. 01. 2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího podeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák.č.455/91 Sb.,o živnost.podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného
od 04. 05. 1994 do 19. 01. 2009
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 04. 05. 1994 do 19. 01. 2009
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 04. 05. 1994 do 19. 01. 2009
Organizační zajištění výchovně-vzdělávacích akcí
od 04. 05. 1994 do 19. 01. 2009
Realitní kancelář
od 04. 05. 1994 do 19. 01. 2009
Poskytování software
od 04. 05. 1994 do 19. 01. 2009
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 04. 05. 1994
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 04. 05. 1994
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 04. 05. 1994
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 04. 05. 1994
Velkoobchod a maloobchod
od 04. 05. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Lenka Gebauerová


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 5. 1994

Obory činnosti: - poradenství v oblasti financí a investic
od 20. 05. 2002 do 30. 06. 2008
- organizační a ekonomické poradenství
od 20. 05. 2002 do 30. 06. 2008
- podnikatelské poradenství
od 20. 05. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Kosovec

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 5. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Tulach

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Organizační zajištění výchovně-vzdělávacích akcí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 5. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Tulach

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího podeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák.č.455/91 Sb.,o živnost.podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 5. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Tulach

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Realitní kancelář

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 5. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Tulach

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 5. 1994

Obory činnosti: - sekretářské služby
od 20. 05. 2002 do 30. 06. 2008
- péče o spisový materiál
od 20. 05. 2002 do 30. 06. 2008
- poskytování certifikačních služeb v oblasti elektronického podpisu
od 20. 05. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Tulach

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ60196971

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 2014

Související firmy

#NázevICOAdresa
2663469"profit market ", spol. s r.o. v likvidaci48528170Barvy 784/1, Lesná, 638 00 Brno
717184"Společenství ATLETICKÁ čp. 2147 SOKOLOV"71217614Atletická 2147, 356 01 Sokolov
741885.KVĚTNA 21, s.r.o.61500224Praha 4, 5. května 1057/21, PSČ 14000
2493978A.T. AUTOSERVIS s.r.o.28538706Bořivojova 685/81, Žižkov, 130 00 Praha 3
2160808ACK AUTO KUTLÍŘE s.r.o.27147487Křečhoř, Kutlíře 20, PSČ 28002

Související osoby

#NázevICOAdresa
1042355DUDA STANISLAVBorovany, Polní 275, PSČ 37312
54769JANOUŠEK PAVELMost, Moskevská 3058
547673. Jaroslav M a c á nMost, Bělehradská 619
7790314. ZO ČSOP TILIA44222360Krásná Lípa, Kyjovská 15a, PSČ 40746
54768ŽÁČEK KARELKadaň, Koželužská 1521

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí