Severočeské doly a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Severočeské doly a.s., zapsal Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 495. Její identifikační číslo je 49901982

Výpis z obchodního rejstříku Severočeské doly a.s.

Datum zápisu: 1. 1. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 495

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 58gchbx

Předmět podnikání: Masérské, rekondiční a regenerační služby
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení...
Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení...
Provozování solárií
Provozování cestovní agentury
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Směnárenská činnost
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Poskytování telekomunikačních služeb
Poskytování telekomunikačních služeb
Zastupování v celním řízení
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Zprostředkování služeb
Provádění veřejných dražeb - dobrovolných
Provozování vodovodů a kanalizací
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Kopírovací práce
Provádění dražeb mimo výkon rozhodnutí
Technické činnosti v dopravě
Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zpracování, nákup a prodej výbušnin
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Výkon zeměměřických činností
Výroba chemických výrobků z oxihumolitů
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Stavitel
Pronájem motorových vozidel
Pronájem a půjčování věcí movitých
Výroba chemických látek a chemických přípravků
Výroba a prodej oxihumolitů
Směnárna
Montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba...
Montáž a opravy měřící a regulační techniky
Provozování drah s výjimkou celostátních
Hostinská činnost
Hostinská činnost
Zahlazování po důlní činnosti, rekultivace
Ubytovací služby
Obchodně - marketinková činnost
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
Sklenářské práce
Truhlářství
Montáž a opravy telekomunikačních zařízení
Provádění ohňostrojných prací
Provádění trhacích prací
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Ubytovací služby včetně hostinských činností
Obráběčství
Zpracování gumárenských směsí
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Kovářství, podkovářství
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Zámečnictví, nástrojářství
Výroba rozvaděčů nízkého napětí
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a...
Broušení a leštění kovů
Kovoobrábění
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
Revize elektrických zařízení
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Elektroinstalatérství
Opravy karosérií
Opravy silničních vozidel
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Projektování elektrických zařízení
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Testování, měření a analýzy
Přípravné práce pro stavby
Maloobchod použitým zbožím
Specializovaný maloobchod
Maloobchod se smíšeným zbožím
Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
Velkoobchod
Výroba oken, dveří a jiných výrobků z plastů
Rozbory uhlí a vod, olejů a popelovin
Laboratoř pro ověřování pracovního prostředí
Bezdemontážní diagnostika
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Zemní práce

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 12. 08. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 12
od 12. 08. 2014 od 05. 02. 2015

  Počet členů statutárního orgánu: 6
od 12. 08. 2014 od 05. 02. 2015

  Mimořádná valná hromada konaná dne 27.3.2006 určuje, že hlavním akcionářem společnosti Severočeské doly a.s., se sídlem Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01, IČO 499 01 982, zapsané v obchodním rejstříku uvedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 495, je společnost ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČO 452 74 649 (dále jen "ČEZ, a.s."), která je ke dni konání mimořádné valné hromady vlastníkem akcií společnosti Severočeské doly a.s. a to 7 408 553 kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč každá a 1 045 665 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč každá, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 93,10 % jejího základního kapitálu. Skutečnost, že společnost ČEZ, a.s. je osobou vlatnící akcie, jejich souhrnná jmenovitá hodnota činí 93,10 %, je osvědčena stavovým výpisem v účtu majitele ke dni 31.ledna 2006 vydaným Střediskem cenných papírů a rovněž výpisem z registru emitenta vydaných Střediskem cenných papírů k rozhodnému dni.Mimořádná valná hromada rozhoduje v souladu s ustanovením § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník"), o přechodu všech účastnických cenných papírů - akcií společnosti Severočeské doly a.s. na společnost ČEZ, a.s., a to za protiplnění, které za 1 akcii společnosti Severočeské doly a.s. o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč činí 1 789,20 Kč.Přiměřenost výše protiplění za jednu akcii určené hlavním akcionářem, společností ČEZ, a.s. je doložena znaleckým posudkem č. 03-1/2006-K, ze dne 10.února 2006, vypracovaným společností PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., se sídlem Praha 2, Kateřinská 40/466, PSČ 120 00, IČO 610 63 029, znaleckým ústavem v oboru ekonomika.K přijetí usnesení valné hromady o přechodu všech ostatních akcií společnosti Severočeské doly a.s. na hlavního akcionáře, společnost ČEZ, a.s., za cenu 1 789,20 Kč, udělila dle ustanovení § 183i odst. 5 obchodního zákoníku předchozí souhlas Komise pro cenné papíry, rozhodnutím ze dne 14.února 2006, č.j. 45/N/6/2006/2, které nabylo právní moci dne 14.února 2006.Valná hromada konstatuje, že hlavní akcionář, společnost ČEZ, a.s., předložil valné hromadě v souladu s ustanovením § 183i odst. 6 obchodního zákoníku, potvrzení banky, společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 452 44 782, o tom, že společnost ČEZ, a.s. předala bance přede dnem konání této valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění. Potvrzení banky bude přílohou zápisu z této valné hromady.Hlavní akcionář, společnost ČEZ, a.s., poskytne, prostřednictvím společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 452 44 782, protiplnění ostatním akcionářům společnosti Severočeské doly a.s. či oprávněným zástavním věřitelům bez zbytečného odkladu ve lhůtě 60ti dnů po zápisu vlastnického práva na majetkovém účtu společnosti ČEZ, a.s. v příslušné evidenci cenných papírů v souladu s ustanovením § 183m obchodního zákoníku.
od 05. 05. 2006 od 11. 08. 2006

  Představenstvo akciové společnosti Severočeské doly a.s. v souladu s § 210 Obchodního zákoníku a na základě pověření valné hromady akcionářů ze dne 28. 6. 2002 v souladu s články 32, 34 stanov společnosti rozhodlo na svém zasedání dne 23. března 2004, že:1. Základní kapitál společnosti bude zvýšen o 80 576 000,-Kč (slovy osmdesátmilionůpětsetsedmdesátšestisíc korun českých).2. Zvýšení základního kapitálu odpovídá 80 576 kusům kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě, s jmenovitou hodnotou 1.000 Kč na jednu akcii, s emisním kusem 1.000,-Kč na jednu akcii.3. Reservní fond společnosti bude zvýšen o 8 058 000,-Kč.4. Akcie budou upisovány bez použití přednostního práva a všechny jsou určeny pro Fond národního majetku České republiky.5. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.6. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti v Chomutově, Boženy Němcové čp. 5359.7. Lhůta pro upisování se stanovuje na dobu 90 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení o zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnosti. O počátku běhu této lhůty bude upisovatel písemně vyrozuměn.8. Nepeněžitý vklad je splacen písemným prohlášením vkladatele a převzetím předmětu vkladu společností.9. Akcie lze upsat nemovitostmi, jejichž výčet je uveden v privatizačním projektu Dolů Nástup Tušimice s.p. číslo 50 676.
od 30. 06. 2004 od 19. 02. 2005

  Představenstvo akciové společnosti Severočeské doly a.s. vsouladu s ustanovením § 210 obchodního zákoníku a na základěpověření valné hromady akcionářů konané dne 29.6.2001 v souladus články 38 a 39 stanov společnosti rozhodlo na svém zasedánídne 3.7.2002, že:
od 05. 10. 2002 od 05. 02. 2003

  1. Základní kapitál společnosti bude zvýšen o 2 525 000,- Kč(slovy dvamilionypětsetdvacetpěttisíc korun českých).2. Zvýšení základního kapitálu odpovídá 2 525 kusů kmenovýchakcií na majitele, v zaknihované podobě, se jmenovitou hodnotou1 000,- Kč na jednu akcii a s emisním kurzem 1 000,- Kč.3. Rezervní fond společnosti bude zvýšen o 253 000,- Kč (slovydvěstěpadesáttřitisíc korun českých) rozdílem mezi hodnotounepeněžitého vkladu a nominální hodnotou akcii.4. Akcie budou upisovány bez použití přednostního práva avšechny jsou určeny pro fond národního majetku.5. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti v Chomutově,Boženy Němcové 5359.6. Lhůta pro upisování se stanovuje na dobu 30 dnů ode dnenabytí právní moci usnesení o zápisů záměru zvýšit základníkapitál společnosti.7. Nepeněžitý vklad je splacen písemným prohlášením vkladatele apřevzetím předmětu vkladu společnosti.8. Akcie lze upsat nemovitostmi, jejichž výčet je uveden vprivatizačních projektech Dolů Nástup Tušimice s.p. číslo50 658.
od 05. 10. 2002 od 05. 02. 2003

  Řádná valná hromada, konaná dne 29.6. 2001 přijala upravenéznění stanov po novelizaci obchodního zákoníku. Úplné zněnístanov je založené v rejstříkovém spisu a ve sbírce listin.
od 20. 12. 2001 od 05. 02. 2003

  2. Zvýšení základního jmění odpovídá 129 344 kusům kmenovýchakcií na majitele, v zaknihované podobě, s jmenovitouhodnotou 1 000 Kč na jednu akcii, s emisním kursem1099,9969 Kč na jednu akcii.
od 14. 12. 2000 od 28. 12. 2000

  1. Základní jmění společnosti bude zvýšeno o 129 344 000 Kč(slovy: jednostodvacetdevětmilionůtřistačtyřicetčtyřitisícekorun českých).
od 14. 12. 2000 od 28. 12. 2000

  Představenstvo akciové společnosti Severočeské doly a.s. podle§ 210 obchodního zákoníku a na základě pověření valné hromadyakcionářů ze dne 18.10.1996 v souladu s články 38, 39 stanovspolečnosti rozhodlo na svém zasedání dne 28. listopadu 2000:
od 14. 12. 2000 od 28. 12. 2000

  7. Akcie lze upsat nemovitostmi, jejichž výčet je uvedenv privatizačních projektech Dolů Bílina s.p., Dolů NástupTušimice s.p. číslo 50218, 50573, 50574, 50604, 50624.
od 14. 12. 2000 od 28. 12. 2000

  6. Nepeněžitý vklad je splacen písemným prohlášením vkladatelea převzetím předmětu vkladu společností.
od 14. 12. 2000 od 28. 12. 2000

  5. Lhůta pro upisování se stanovuje na dobu 30 dnů ode dnenabytí právní moci usnesení o zápisu záměru zvýšitzákladní jmění společnosti.
od 14. 12. 2000 od 28. 12. 2000

  4. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti v Chomutově,Boženy Němcové 5359.
od 14. 12. 2000 od 28. 12. 2000

  3. Akcie budou upisovány bez použití přednostního právaa všechny jsou určeny pro Fond národního majetku.
od 14. 12. 2000 od 28. 12. 2000

  Řádná valná hromada dne 30.6.2000 zrušila dosud platné zněnístanov a přijala znění nové, které je založeno v rejstříkovémspise a ve sbírce listin.
od 13. 10. 2000 od 05. 02. 2003

  Představenstvo akciové společnosti Severočeské doly a.s. nazákladě pověření valné hromady ze dne 20.6.1997 v souladus čl. 38 a 39 stanov rozhodlo na svém zasedání dne 28.9.1999a 30.11.1999 podle § 210 obch. zák. o zvýšení základního jměníz částky 8 737 550 000,- Kč o částku 130 636 000,- Kč upsáním130636 ks nových kmenových akcií na majitele, v zaknihovanépodobě, s jmenovitou hodnotou 1 000,- Kč na jednu akciia emisním kursem 1 000,- Kč na jednu akcii.Akcie budou upisoványbez využití přednostního práva a všechny jsou určeny pro Fondnárodního majetku České republiky. Místem pro upisování akcií jesídlo společnosti v Chomutově, Boženy Němcové 5359. Lhůta proupisování se stanovuje na dobu do 30 dnů ode dne nabytí právnímoci usnesení o zápisu záměru zvýšit základní jmění společnosti.Nepeněžní vklad je splacen písemným prohlášením vkladatelea převzetím předmětu vkladu společností. Akcie lze upsatnemovitostmi, jejichž výčet je obsahem privatizačních projektůstátních podniků Doly Bílina v Bílině a Doly Nástup v Tušimicíchč. 50371, 50453, 50454, 50357.
od 06. 01. 2000 od 03. 03. 2000

  Řádná valná hromada akcionářů dne 25.6.1999 schválila změnustanov akciové společnosti v článcích2,5,6,7,10,15,20,21,28,29,35,40,42,44. Úplné znění stanov jezaloženo v rejstříkovém spise a ve sbírce listin.
od 03. 12. 1999 od 05. 02. 2003

  Představenstvo akciové společnosti Severočeské doly a.s. nazákladě pověření valné hromady ze dne 20.6.1997 v souladus čl. 38 a 39 stanov rozhodlo na svém zasedání dne 28.9.1999a 30.11.1999 podle § 210 obch. zák. o zvýšení základního jměníz částky 8 737 550 000,- Kč o částku 130 660 000,- Kč upsáním130660 ks nových kmenových akcií na majitele, v zaknihovanépodobě, s jmenovitou hodnotou 1 000,- Kč na jednu akciia emisním kursem 1 000,- Kč na jednu akcii.Akcie budou upisoványbez využití přednostního práva a všechny jsou určeny pro Fondnárodního majetku České republiky. Místem pro upisování akcií jesídlo společnosti v Chomutově, Boženy Němcové 5359. Lhůta proupisování se stanovuje na dobu do 30 dnů ode dne nabytí právnímoci usnesení o zápisu záměru zvýšit základní jmění společnosti.Nepeněžní vklad je splacen písemným prohlášením vkladatelea převzetím předmětu vkladu společností. Akcie lze upsatnemovitostmi, jejichž výčet je obsahem privatizačních projektůstátních podniků Doly Bílina v Bílině a Doly Nástup v Tušimicíchč. 50371, 50453, 50454, 50357.
od 03. 12. 1999 od 06. 01. 2000

  Řádná valná hromada dne 26.6.1998 schválila změnu stanov akciovéspolečnosti v čl. 5, 8 a 29. Úplné znění stanov je založeno vrejstříkovém spise a ve sbírce listin.
od 25. 09. 1998 od 05. 02. 2003

  Lhůta pro upisování nových akcií se stanovuje na dobu 30 dnů odedne zveřejnění tohoto usnesení v Obchodním věstníku.
od 11. 02. 1998 od 27. 08. 1998

  Dle ust. § 210 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve zněnípozdějších předpisů a na základě pověření valné hromady ze dne20.6.1997, rozhodlo představenstvo společnosti Severočeské dolya.s. na svém zasedání dne 17.9.1997 o zvýšení základního jměnínepeněžitými vklady o 10 670 000,- Kč. Základní jmění budezvýšeno upsáním 10 670 ks kmenových akcií na majitele ojmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Předmětem nepeněžitých vkladůjsou:Pozemky - parcely číslo:136 zastavěná plocha-stodola LV č.503 k.ú. Braňany305/1,305/2,305/4,307/1,618/9, ostatní plochy-manipul.pl.LV č.503 k.ú. Braňany618/10,618/11,638/2 ostatní plochy-neplodná LV č.503k.ú.Braňany
od 11. 02. 1998 od 27. 08. 1998

  182 zast. plocha LV č.441 k.ú. Zabrušany238/5,264/4,264/11,264/14 ostatní plochy-manipul.pl. LV č.441k.ú. Zabrušany264/16,264/18 ostatní plochy-manipul.pl. LV č.441k.ú.Zabrušany208,202/2,207/2 zastavěná plocha LV č.673 k.ú.Verneřice578/4 ostatní plochy manipul.pl. LV č.673k.ú.Verneřice205,206 zastavěná plocha LV č.462 k.ú.Všechlapy73/3 ostatní plochy rekr.ubyt.pl. LV č.462k.ú.Všechlapy73/2 ost.plocha-rekr.ubyt.pl. LV č.462k.ú.Všechlapy56/2 ost.plocha-neplodná LV č.462k.ú.Všechlapy1244/13,1245 ost.plocha-neplodná LV č.466k.ú.Radovesice171 zastavěná plocha-restaurace LV č.795k.ú.Střelná1120,1121 zastavěná plocha-demolice LV č.1204k.ú.Osek532/2,532/3,537/22,935/12, ostatní plochy jiné LV č.1204k.ú.Osek935/13 ostatní plochy jiné LV č.1204k.ú.Osek274 zastavěná plocha LV č.370k.ú.Oldřichov16/2,199/18,199/19,199/22, ostatní plochy-neplodná LV č.370k.ú.Oldřichov199/23,199/26 ostatní plochy-neplodná LV č.370k.ú.Oldřichov470/25 ostatní plochy-těžba surovin LV č.274k.ú.Mstišov476/10,476/14,476/15,476/16 ostatní plochy neplodná LV č.274k.ú.Mstišovčást 146 ostatní plochy-těžba surovin LV č.161k.ú.Ledvice
od 11. 02. 1998 od 27. 08. 1998

  64,188/1,191,196,198,201,211,217/1,220,227,228/1,238/1,238/4,243/2,243/5,300/1,300/2,369/1,369/6,372/1,414,428/1,449/3,482/2,491/2,500/2,500/7,518,554/1,554/2,554/3,582/1,582/3,616,628,629,667/1,679/2,679/3,679/5,680/1,931/1,943/2,943/3,950/2.......ostatníplocha-těžba surovin LV č. 3079 k.ú.Jeníšův Újezd
od 11. 02. 1998 od 27. 08. 1998

  37/1,37/7,58/1,73/14,73/15,74 ostatní plochy-těžba surovin LVč.25 k.ú. Liptice88/21,88/22 ostatní plocha-těžba surovin LV č.25k.ú.Liptice35,58,90,111 ostatní pl.-neplodná LV č.463 k.ú.Hetov99/1,99/3,122/2,123/1,126,130/14,154/1,263,264, část.130/8,část.130/17..........ost.pl.-neplodná LV č.468 k.ú.Dřínek3127/2,3127/3 ostatní plochy-jiná plocha LV č.3079k.ú.Bílina316 zastavěná plocha-garáže LV č.3079k.ú.Břežánky317 zastavěná plocha-hala LV č.3079k.ú.Břežánky327,329,331 zast.plocha-trafostanice LV č.3079k.ú.Břežánky334 zast.plocha-přístřešek LV č.3079k.ú.Břežánky170/3,170/8 ostat.plochy-komunikace LV č.3079k.ú.Břežánky170/9,170/10,170/11 ostat.plochy-celek se stavb. LV č.3079k.ú.Břežánky
od 11. 02. 1998 od 27. 08. 1998

  170/1,170/2,170/7,170/13,177/37,436 ostatní plocha-těžba surovin LV č. 3079k.ú.Břežánky
od 11. 02. 1998 od 27. 08. 1998

  258/31,258/33,258/34 ost.plochy staveniště-objekty letiště LVč.4108 k.ú.Střimice258/35,258/36,258/37 ost.plochy staveniště-objekty letiště LVč.4108 k.ú. Střimice
od 11. 02. 1998 od 27. 08. 1998

  141/11 zastavěná plocha-budova LV č.193 k.ú.Ahníkov80/1 zastavěná plocha-budova LV č.151 k.ú.Prunéřov130 zastavěná plocha-objekt kanceláří LV č.193k.ú.Ahníkov
od 11. 02. 1998 od 27. 08. 1998

  259/10,259/11,259/12,259/17,259/18,259/21,259/22,259/23,262/4,452/12,452/16,461/11,461/13,461/15,461/16,465/5,465/6,465/7,465/8,470/6,470/7,472/31,472/32,472/33,472/34,472/35,472/40,472/41,472/42,472/43,472/44,472/45,472/47,530/6,530/7,530/8,532/6532/7,534/6,534/7,534/9,538/14,538/16,538/17,554/12,....ostatníplochy-těžba surovin LV č.93 k.ú.Krbice
od 11. 02. 1998 od 27. 08. 1998

  472/37,472/39 umělý vodní tok LV č.93 k.ú.Krbice
od 11. 02. 1998 od 27. 08. 1998

  400/3,554/26,470/2,470/12,470/13,471/4,472/111,472/112,472/113,472/114,472/115,472/116,554/25,472/71,472/62,554/17,472/117,472/123,472/124,547/17,547/18,315/19,547/12,547/13,311/6,311/7,311/8,311/9,312/4,534/12,452/19,452/20,530/12,530/13,530/14,530/15,530/16,461/23,461/25,461/27,465/17,547/9,547/10,491/11,470/14,472/120,554/27,472/88,472/93,472/38,472/121,491/10,547/6,547/8,315/12,315/14,481/8,314/3,314/7,314/8,315/16,315/17,315/18,311/2,311/4,472/103,472/104,472/22,316/24,316/40,316/64,316/62,316/63,316/67,316/68,316/66,316/70,36/6,306/7,316/16,316/71,316/72,316/73,472/98,554/23,472/99,472/100,472/101,470/11,465/10,465/11,465/13,465/16 ostatní plochy-těžba surovin LV č.93k.ú.Krbice
od 11. 02. 1998 od 27. 08. 1998

  2432/3,2432/6,2432/7,2430/12 ost.plochy-těžba surovin LV č.421k.ú.Spořice218/2,220/6 zastavěná plocha LV č.1924 k.ú.Chomutov I220/2,220/3,220/4 zast.plocha-komunikace LV č.1924 k.ú.Chomutov I220/5 ost.plocha-veř.zeleň LV č.1924 k.ú.Chomutov I
od 11. 02. 1998 od 27. 08. 1998

  257,264,434,435 zast.plocha-stavební LV č.583 k.ú.Roztoky2430/4,2430/5 ostat. plochy-těžba surovin LV č.214k.ú.Černovice
od 11. 02. 1998 od 27. 08. 1998

  739,750/1,740,741,742/1, zastavěná plocha LV č.621 k.ú.Bítov742/2,743,744,745,755,756 zastavěná plocha LV č.621 k.ú.Bítov727/14,727/15,727/16 ost. plocha-zast.plocha LV č.621k.ú.Bítov727/1,727/3,727/4,727/5, ostatní plochy LV č.621 k.ú.Bítov727/6,727/9,727/11,727/13 ostatní plochy LV č.621 k.ú.Bítov727/7,727/8,727/10 ost.plocha-komunikace LV č.621k.ú.Bítov
od 11. 02. 1998 od 27. 08. 1998

  2308/1,2308/2 zastavěná plocha LV č.151 k.ú.Kadaň2312/2 ostatní plochy LV č.151 k.ú.Kadaň
od 11. 02. 1998 od 27. 08. 1998

  Stavby
od 11. 02. 1998 od 27. 08. 1998

  dům č.p.155 Prunéřov s parcelou č.80/1 k.ú.Prunéřov LV č.151k.ú.Prunéřovdům č.p.606 Kadaň bez pozemku LV č.151 k.ú.Kadaňdům č.p.593 Kadaň,ul.kpt.Jaroše s parcelamič.2308/1,2308/2,2312/2dům č.p.605 Kadaň,ul.kpt.Jaroše LV č.151 k.ú.Kadaň
od 11. 02. 1998 od 27. 08. 1998

  dům č.p.32 Ahníkov-bez pozemku LV č.193 k.ú.Ahníkovdům č.p.39 Ahníkov s parcelou č.130 LV č.193 k.ú.Ahníkovdům č.p.26 Ahníkov s parcelou č.141/11 LV č.193 k.ú.Ahníkov
od 11. 02. 1998 od 27. 08. 1998

  Řádná valná hromada dne 20.6.1997 schválila změnu stanov akciovéspolečnosti v čl. 5,38 a 39. Úplné znění stanov je založeno vrejstříkovém spise a ve sbírce listin.
od 17. 11. 1997 od 05. 02. 2003

  Řádná valná hromada dne 18.10.1996 schválila změnu stanovakciové společnosti v čl. 1,2,4 až 23,27 až 31,34 až 44. Jejichúplné znění je založeno v rejstříkovém spise a ve sbírce listin.
od 16. 12. 1996 od 05. 02. 2003

  Valná hromada akciové společnosti schválila změnu stanov v čl.2,4,5,8,11,16,23,29,30,32 a 33. Úplné znění stanov je založeno vrejstříkovém spise.
od 05. 11. 1996 od 05. 02. 2003

  Valná hromada akciové společnosti konaná dne 28.2.1995 schválilazměny stanov v čl. 5,8,10,12,13,17,18,21,25,28,32,38 a 50.Valná hromada akciové společnosti konaná dne 1.6.1995 schválilazměny stanov a jejich úplné znění je založeno v rejstříkovémspise.
od 25. 01. 1996 od 05. 02. 2003

  Valná hromada akciové společnosti konaná dne 28.2.1995 schválilazměny stanov v čl. 5,8,10,12,13,17,18,21,25,28,32,38 a 50.
od 24. 01. 1996 od 25. 01. 1996

Akcie

Počet: 9 080 631 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 08. 2014

Počet: 9 080 631 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 12. 2007 od 12. 08. 2014

Počet: 7 597 061 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 19. 02. 2005 od 31. 12. 2007

Počet: 7 516 485 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 05. 02. 2003 od 19. 02. 2005

Počet: 1 483 570 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 02. 2003 od 01. 04. 2004

Vlastníci

Název/Jméno: ČEZ, a. s.

IČO: 45274649

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 11. 08. 2006


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: BERGERHOF VLADIMÍR

IČO: 86759663

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 07. 2016


Název/Jméno: STRNADOVÁ ALENA

IČO: 63416654

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 07. 2016


Název/Jméno: TRAPP OTO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 07. 2016


Název/Jméno: NOVÁK MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 29. 03. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 11. 2015 od 29. 03. 2016


Název/Jméno: POLÁK PETR

IČO: 87434377

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 29. 03. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 11. 2011 od 29. 03. 2016


Název/Jméno: HÁJEK JOSEF

IČO: 62953036

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 03. 2016


Název/Jméno: FEBER LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 01. 2016


Název/Jméno: NERUDA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 02. 2008


Název/Jméno: POSTOLKA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 04. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 01. 2012 od 16. 04. 2012


Název/Jméno: MONTAGOVÁ ZDEŇKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 10. 2007 od 29. 03. 2016


Název/Jméno: VOHÁR ŠIMON

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 10. 2007 od 22. 07. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 od 30. 10. 2007


Název/Jméno: JANKŮJ LUBOŠ

IČO: 66681499

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 11. 2011 od 22. 07. 2016


Název/Jméno: LAPIN IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 02. 2015 od 29. 03. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 01. 2012 od 05. 02. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 01. 2010 od 02. 01. 2012


Název/Jméno: MÜHLBACH HYNEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 02. 2015


Název/Jméno: PĚGŘÍMEK IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 02. 2015


Název/Jméno: FIŠER VÁCLAV

IČO: 13218875

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 07. 2010 od 22. 07. 2016


Název/Jméno: Beneš Daniel

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 14. 10. 2014
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 19. 03. 2012 od 14. 10. 2014
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 07. 2010 od 19. 03. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 03. 2010 od 21. 07. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 10. 11. 2004 od 26. 04. 2006


Název/Jméno: DEMJANOVIČ JAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 19. 03. 2012 od 29. 03. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 02. 2012 od 19. 03. 2012
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 08. 2006 od 02. 01. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 10. 2000 od 11. 08. 2006


Název/Jméno: KALINA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 03. 2012 od 25. 09. 2015


Název/Jméno: HÜBNER ZDENĚK

IČO: 73444596

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 08. 2014 od 16. 11. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 11. 2011 od 12. 08. 2014


Název/Jméno: BUDINSKÝ VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 03. 2012 od 16. 11. 2015


Název/Jméno: JULÍNEK TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 05. 2011 od 05. 02. 2015


Název/Jméno: FIEDLER WALTER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 08. 2014


Název/Jméno: ZAHRADNÍK JIŘÍ

IČO: 71551301

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 04. 2012 od 12. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 06. 2007 od 16. 04. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 04. 2006 od 21. 06. 2007
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 03. 12. 1999 od 26. 04. 2006
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 12. 1996 od 03. 12. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 od 16. 12. 1996


Název/Jméno: LIŠKA VIKTOR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 03. 2010


Název/Jméno: CYRANI PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 11. 2011 od 16. 11. 2015


Název/Jméno: INDRA TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 03. 2012 od 12. 08. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 02. 2012 od 19. 03. 2012


Název/Jméno: VAŇAS PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 08. 2006 od 19. 03. 2012


Název/Jméno: EIS MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 04. 2006 od 08. 07. 2013


Název/Jméno: MOLEK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 04. 2006 od 19. 03. 2012


Název/Jméno: HAVLÍČEK JIŘÍ

IČO: 5125529

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 04. 2006 od 30. 11. 2011


Název/Jméno: MAKARIUS ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 08. 2008 od 12. 05. 2011


Název/Jméno: STEHLÍK PAVEL

IČO: 45087172

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 30. 10. 2007 od 30. 11. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 08. 2007 od 30. 10. 2007


Název/Jméno: BENEŠ MIROSLAV

IČO: 68774109

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 08. 2007 od 30. 11. 2011


Název/Jméno: DZIK TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 30. 10. 2007 od 30. 11. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 08. 2007 od 30. 10. 2007


Název/Jméno: HUTAŘ JOSEF

IČO: 63740907

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 07. 1996 od 30. 11. 2011


Název/Jméno: TLAPÁK MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 04. 2006 od 21. 07. 2010


Název/Jméno: VOLŠICKÝ JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 12. 2002 od 29. 03. 2010


Název/Jméno: JOHANES VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 04. 2006 od 15. 01. 2010


Název/Jméno: ŠESTÁK BEDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 26. 04. 2006 od 13. 08. 2007


Název/Jméno: GOLDEMUND KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 04. 2006 od 13. 08. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 10. 11. 2004 od 26. 04. 2006


Název/Jméno: STEHLÍK MIROSLAV

IČO: 71927573

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 26. 04. 2006 od 13. 08. 2007


Název/Jméno: ŠKVÁRA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 09. 2005 od 11. 08. 2008


Název/Jméno: KOZÁK RUDOLF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 09. 2005 od 26. 04. 2006


Název/Jméno: HINK IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 11. 2004 od 26. 04. 2006


Název/Jméno: KUTA PAVEL

IČO: 67174418

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 10. 11. 2004 od 27. 04. 2006


Název/Jméno: SÝKORA ROBERT

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 11. 2004 od 26. 04. 2006


Název/Jméno: ŠULC JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 04. 2004 od 10. 11. 2004
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 12. 2002 od 01. 04. 2004


Název/Jméno: GRÜNBAUM ERICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 09. 2003 od 11. 08. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 12. 1996 od 17. 09. 2003
Prokura - prokurista
od 04. 03. 1994 od 11. 08. 2006


Název/Jméno: ŠENBERGER MICHAEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 12. 2001 od 10. 11. 2004
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 12. 1999 od 20. 12. 2001


Název/Jméno: ENGEL MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 04. 2004 od 14. 09. 2005


Název/Jméno: CINCIBUS ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 04. 2004 od 27. 04. 2006


Název/Jméno: NOVÁK ALEXANDR

IČO: 75313847

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 12. 1999 od 14. 09. 2005


Název/Jméno: ŠKUREK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 04. 2004 od 30. 06. 2004


Název/Jméno: VAJNAR VRATISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 03. 1994 od 11. 08. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 04. 03. 1994


Název/Jméno: VLASÁKOVÁ MILADA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředsedkyně představenstva
od 06. 12. 2002 od 01. 04. 2004
Statutární orgán - představenstvo - místopředsedkyně představenstva
od 03. 12. 1999 od 06. 12. 2002


Název/Jméno: ŠIFNER MIROSLAV

IČO: 71558969

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 10. 2000 od 10. 11. 2004


Název/Jméno: HORÁKOVÁ OLGA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 12. 2001 od 01. 04. 2004


Název/Jméno: HORSKÝ MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 12. 2001 od 06. 12. 2002


Název/Jméno: KOBES JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 12. 2001 od 01. 11. 2005


Název/Jméno: KABILKA ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 10. 2000 od 20. 12. 2001
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 12. 1999 od 13. 10. 2000


Název/Jméno: SEDLÁK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 10. 2000 od 10. 11. 2004


Název/Jméno: MAREK LUBOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 10. 2000 od 20. 12. 2001


Název/Jméno: SVOBODA STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 12. 1999 od 13. 10. 2000


Název/Jméno: KRÁLOVÁ HANA

IČO: 74566423

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 12. 1999 od 13. 10. 2000


Název/Jméno: ŠKODA FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 12. 1999 od 20. 12. 2001


Název/Jméno: SACHR AUGUSTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 12. 1999 od 06. 12. 2002


Název/Jméno: MIČKA RADEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 11. 1996 od 01. 04. 2004


Název/Jméno: ČERNÝ MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 12. 1999 od 13. 10. 2000


Název/Jméno: KOPAL TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 12. 1999 od 13. 10. 2000


Název/Jméno: ŠENBERGER MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 09. 1998 od 03. 12. 1999


Název/Jméno: DUDA ČESTMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 09. 1998 od 03. 12. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 01. 1996 od 25. 09. 1998


Název/Jméno: ŽÁČEK KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 12. 1996 od 03. 12. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 16. 12. 1996


Název/Jméno: KRENK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 04. 1998 od 03. 12. 1999


Název/Jméno: MÍL JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 04. 1998 od 03. 12. 1999


Název/Jméno: NOVOTNÝ VLADIMÍR

IČO: 10155031

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 09. 1998 od 03. 12. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 od 25. 09. 1998


Název/Jméno: PETRÁŇOVÁ LUDMILA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 04. 1998 od 03. 12. 1999


Název/Jméno: DORUŠKA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 09. 1998 od 03. 12. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 11. 1994 od 25. 09. 1998


Název/Jméno: KALFUS JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 12. 1996 od 24. 04. 1998


Název/Jméno: KRÁL JIŘÍ

IČO: 87127296

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 11. 1996 od 24. 04. 1998


Název/Jméno: MÍKA ALOIS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 11. 1996 od 24. 04. 1998
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 24. 01. 1996 od 05. 11. 1996


Název/Jméno: VESELÝ VLADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 01. 1996 od 05. 11. 1996


Název/Jméno: NOVÁK MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 01. 1996 od 05. 11. 1996


Název/Jméno: Ing. Michal Š e n b e r g e r

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 11. 1994 od 25. 09. 1998


Název/Jméno: KOTZ ERHARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 03. 1994 od 16. 12. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 04. 03. 1994


Název/Jméno: VINCENC ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 01. 01. 1994 od 29. 11. 1994


Název/Jméno: ZWETTLER MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 01. 01. 1994 od 12. 07. 1996


Název/Jméno: MAKARIUS ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 od 25. 09. 1998


Název/Jméno: ŠMÍD VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 05. 11. 1996


Název/Jméno: RUCKI JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 29. 11. 1994


Název/Jméno: FILIPPOV MICHAIL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 od 25. 09. 1998


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:13. 12. 2010

Zánik oprávnění:05. 02. 2013


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 11. 2006

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:20. 06. 2005

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 05. 2005

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování solárií

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:12. 06. 2003

Odpovědní zástupci:

Přerušení: od 07. 03. 2008 od 22. 07. 2008
od 05. 02. 2008 od 29. 02. 2008

Zánik oprávnění:05. 02. 2013


Provozování cestovní agentury

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:09. 12. 2002

Odpovědní zástupci: 1228546

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:08. 10. 2002

Přerušení: Aktivní od 01. 01. 2017 od 31. 12. 2050
od 02. 02. 2011 od 31. 12. 2016
od 01. 01. 2007 od 31. 12. 2008


Směnárenská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:22. 07. 2002

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 2002

Odpovědní zástupci: 966865

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 10. 2001

Odpovědní zástupci: 194809


Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 07. 2001

Zánik oprávnění:01. 05. 2006


Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:25. 07. 2001

Zánik oprávnění:01. 05. 2004


Zastupování v celním řízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 07. 2001

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 07. 2001


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 07. 2001

Odpovědní zástupci: 1228542

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 07. 2001

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provádění veřejných dražeb - dobrovolných

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:29. 01. 2001

Odpovědní zástupci: 340177

Zánik oprávnění:27. 02. 2013


Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:02. 03. 1998

Zánik oprávnění:01. 01. 2002


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:12. 02. 1998

Odpovědní zástupci: 179346

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Kopírovací práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 02. 1998

Odpovědní zástupci: 98118

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provádění dražeb mimo výkon rozhodnutí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 02. 1998

Odpovědní zástupci: 911055

Zánik oprávnění:02. 05. 2001


Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 06. 1997

Odpovědní zástupci: 787784

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zpracování, nákup a prodej výbušnin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:18. 11. 1996

Odpovědní zástupci: 818428

Zánik oprávnění:26. 09. 2000


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 04. 1995

Odpovědní zástupci: 74617

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 03. 1995


Výroba chemických výrobků z oxihumolitů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 03. 1995

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:10. 05. 2001


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:01. 02. 1995

Odpovědní zástupci: 194809

Zánik oprávnění:14. 02. 2001


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:01. 02. 1995

Odpovědní zástupci: 98958

Zánik oprávnění:10. 07. 2000


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 02. 1995

Zánik oprávnění:10. 05. 2001


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 02. 1995

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 02. 1995

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Stavitel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 10. 1994

Odpovědní zástupci: 98118

Zánik oprávnění:01. 01. 1996


Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:05. 09. 1994

Odpovědní zástupci: 98118

Zánik oprávnění:01. 01. 1998


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:05. 09. 1994

Odpovědní zástupci: 787784

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba chemických látek a chemických přípravků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 05. 1994

Odpovědní zástupci: 259048

Zánik oprávnění:16. 01. 2004


Výroba a prodej oxihumolitů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 05. 1994

Odpovědní zástupci: 787784

Zánik oprávnění:10. 05. 2001


Směnárna

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:18. 02. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:21. 02. 1996


Montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 09. 1993

Zánik oprávnění:01. 01. 1996


Montáž a opravy měřící a regulační techniky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 09. 1993

Odpovědní zástupci: 98958

Zánik oprávnění:11. 11. 1997


Provozování drah s výjimkou celostátních

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 07. 1993

Zánik oprávnění:01. 01. 1997


Hostinská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:19. 05. 1993

Zánik oprávnění:01. 01. 1996


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 05. 1993

Odpovědní zástupci: 740222

Zánik oprávnění:05. 02. 2013


Zahlazování po důlní činnosti, rekultivace

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 03. 1993

Zánik oprávnění:10. 05. 2001


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 03. 1993

Odpovědní zástupci: 604128

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Obchodně - marketinková činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 03. 1993

Odpovědní zástupci: 98118

Zánik oprávnění:21. 02. 1996


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 03. 1993

Odpovědní zástupci: 740222

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 03. 1993

Odpovědní zástupci: 165929

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 03. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 03. 1993

Zánik oprávnění:10. 11. 1997


Sklenářské práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 02. 1993

Odpovědní zástupci: 740222

Zánik oprávnění:13. 08. 1994


Truhlářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:15. 02. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:31. 01. 2003


Montáž a opravy telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:11. 01. 1993

Zánik oprávnění:10. 11. 1997


Provádění ohňostrojných prací

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 12. 1992

Přerušení: Aktivní od 30. 10. 2013 od 31. 12. 2023


Provádění trhacích prací

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:30. 12. 1992

Odpovědní zástupci:

Přerušení: Aktivní od 30. 10. 2013 od 31. 12. 2023
od 30. 10. 2008 od 29. 10. 2013
od 17. 10. 2006 od 16. 10. 2008
od 16. 10. 2004 od 15. 10. 2006
od 16. 10. 2002 od 15. 10. 2004


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 12. 1992


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:17. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 239842

Zánik oprávnění:01. 05. 2004


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:15. 12. 1992

Odpovědní zástupci:

Přerušení: od 16. 10. 2002 od 30. 06. 2004


Ubytovací služby včetně hostinských činností

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:14. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 165929

Zánik oprávnění:09. 02. 1998


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:02. 11. 1992

Odpovědní zástupci: 753023

Přerušení: Aktivní od 30. 10. 2013 od 31. 12. 2023
od 30. 10. 2008 od 29. 10. 2013
od 17. 10. 2006 od 16. 10. 2008
od 16. 10. 2004 od 15. 10. 2006
od 16. 10. 2002 od 15. 10. 2004


Zpracování gumárenských směsí

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:02. 11. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:31. 01. 2003


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:26. 10. 1992


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:26. 10. 1992


Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:26. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 562533


Kovářství, podkovářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:26. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 473547

Přerušení: Aktivní od 30. 10. 2013 od 31. 12. 2023
od 30. 10. 2008 od 29. 10. 2013
od 17. 10. 2006 od 16. 10. 2008
od 16. 10. 2004 od 15. 10. 2006
od 16. 10. 2002 od 15. 10. 2004


Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:26. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 1228556


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:26. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 1228557

Přerušení: Aktivní od 30. 10. 2013 od 31. 12. 2023
od 30. 10. 2008 od 29. 10. 2013
od 17. 10. 2006 od 16. 10. 2008
od 16. 10. 2004 od 15. 10. 2006
od 16. 10. 2002 od 15. 10. 2004


Výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 961133

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:26. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 98118

Zánik oprávnění:17. 05. 2001


Broušení a leštění kovů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:26. 10. 1992

Zánik oprávnění:01. 01. 1996


Kovoobrábění

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:26. 10. 1992

Zánik oprávnění:01. 01. 1996


Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 874785

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Revize elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:26. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 400044

Zánik oprávnění:01. 01. 1996


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:26. 10. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Elektroinstalatérství

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:26. 10. 1992

Zánik oprávnění:01. 01. 1996


Opravy karosérií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:26. 10. 1992

Zánik oprávnění:31. 01. 2003


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:26. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 1228552

Zánik oprávnění:31. 01. 2003


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 10. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:26. 10. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:10. 11. 1997


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 10. 1992


Testování, měření a analýzy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 961133

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 259048

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Maloobchod použitým zbožím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 10. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 10. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 10. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 10. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 10. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba oken, dveří a jiných výrobků z plastů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 10. 1992

Zánik oprávnění:13. 08. 1994


Rozbory uhlí a vod, olejů a popelovin

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 98118

Zánik oprávnění:10. 05. 2001


Laboratoř pro ověřování pracovního prostředí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 787784

Zánik oprávnění:10. 05. 2001


Bezdemontážní diagnostika

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 98118

Zánik oprávnění:10. 05. 2001


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 787784

Zánik oprávnění:10. 05. 2001


Zemní práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 98118

Zánik oprávnění:10. 05. 2001


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ49901982

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1994

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
75314" G.I.A.,a.s. v likvidaci60197731Praha, 11000, Staré Město, Na Příkopě, 21
114537"AZET spol. s r.o."48292273Údlice, 43141, , Přečáply, 59
114922A.R.G., spol. s r.o.60110881K Raškovci 851, 28002 Kolín
119910AG - PRODUKT a.s.118150Náves republiky 263, 33203 Šťáhlavy
73849Alpiq Generation (CZ) s.r.o.26735865Dubská 257, 27203 Kladno
85853APEX-Building CZ, s.r.o.25350935Selské nám. 40/56, 77900 Olomouc
115014ArcelorMittal Ostrava a.s.45193258Vratimovská 689/117, 71900 Ostrava
51971AUTEL, s. r. o.47666251Třinec, 73958, , ,
146921AVEZO Plus a.s.27757803Brněnská 126/38, 59101 Žďár nad Sázavou
58641BETA, s.r.o.48150738Nádražní 152, 55101 Jaroměř
45232BINGO ROZMARÝN, a.s.49452886Žerotínovo náměstí 514/1, 60200 Brno
4962BLASTEX s.r.o. v likvidaci61535851Děčín 12, Vilsnice 71, PSČ 407 04
68202Bohemian Bookkeeping & Personalleasing s.r.o.25403133Liberec 1, Dr. E. Beneše 9/1, PSČ 460 01
106368BOHEMILK, a.s.25667670Praha, 19000, Kyje, Českobrodská, 1174
159828BYTEX PLUS, a.s.25005235Koněvova 1686/112, 13000 Praha
111030Bytové družstvo KOLEKTIV62739735Hřbitovní 3479/39, 46601 Jablonec nad Nisou
109874C - frost, spol. s r.o. v likvidaci43005519Praha, 18200, Kobylisy, Rajmonova, 1198
125253City Parking Group s.r.o.28968506Malešická 2679/49, 13000 Praha
14705Coolcentrum s.r.o.24710202U družstva Ideál 1093/14, 14000 Praha
173242ČEPS, a.s.25702556Elektrárenská 774/2, 10100 Praha
94242Česká hotelová, a.s.26968851Plzeňská 103/215C, 15000 Praha
97024České lupkové a uhelné závody, státní podnik "v likvidaci"7447Nové Strašecí, 27101, , Nové Strašecí,
27258Československé automobilové opravny Teplice, státní podnik480606Proboštov, 41712, , Kpt.Jaroše, 400
93429ČEZ Distribuční služby, s.r.o.26871823Riegrovo náměstí 1493/3, 50002 Hradec Králové
7233ČEZ Prodej, s.r.o.27232433Duhová 425/1, 14000 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
92632ANDREJS JAROSLAV45005770Bechyně, 39165, Bechyně, Na Libuši, 828
1835ANTOŠ JIŘÍ74119435Sadová 269, 53003 Pardubice
39015ASCHENBRENNER MARTIN10357505Pod Záhorskem 34/5, 30100 Plzeň
62812BABICKÁ HANA68891083Musílkova 303/3, 15000 Praha
3910BABKOVÁ JANA66889740Lýskova 2067/45, 15500 Praha
2755BARAN PETR69985545Karviná, 73506, Nové Město, Závodní, 2454/26
43419BARON PETR67650856Linhartská 136/6, 11000 Praha
49216BARTOŠ JAROSLAV71995960Velkomoravská 4017/77, 69501 Hodonín
1106BARTOŠ JOSEF10138277Praha, 14000, Krč, BUDĚJOVICKÁ, 367/26
7354BARTOŠOVÁ HELENA72928174247, 54472 Bílá Třemešná
100017BAUMRUK PAVEL75179598Macháčkova 806/37, 31800 Plzeň
55899BAXA PAVEL11252553Vojtěšská 248/5, 11000 Praha
50375BEČVÁŘ VÁCLAV7492066999, 35735 Vintířov
3921BEDNÁŘ DAVID68471912231, 56153 Dolní Čermná
40993BEDNAŘÍK ZDENĚK62809610Jaroslava Staňka 865, 68605 Uherské Hradiště
44625BĚL FRANTIŠEK15744191Karlova 911, 33401 Přeštice
78522BĚLÍK JIŘÍ45489785V Ulici 130, 59214 Nové Veselí
100019BENDA KAREL16622383Nádražní 355/29, 74101 Nový Jičín
100005BENDA VÁCLAV49877453614, 43151 Klášterec nad Ohří
112524BENEDIKTOVÁ VĚRA67890351Revoluční 279/53, 31200 Plzeň
17301BENEŠ PAVEL68564201Hraniční 3992, 27601 Mělník
25566BERÁNEK ZDENĚK15946746Ve struhách 1016/2A, 16000 Praha
18843BERGMAN ZDENĚK88613445Platnéřská 191/4, 11000 Praha
39768BERKA ZDENĚK71847791Budějovická 3072, 39002 Tábor
59809BERKOVÁ HELENA14738732Obětí nacismu 885/2, 35002 Cheb

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí