Severočeské doly a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Severočeské doly a.s., zapsal Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 495. Jeho identifikační číslo je 49901982

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Severočeské doly a.s.

Datum zápisu: 1. 1. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 495

Identifikační číslo:49901982

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 58gchbx

Předmět podnikání: Masérské, rekondiční a regenerační služby
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení...
Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení...
Provozování solárií
Provozování cestovní agentury
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Směnárenská činnost
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Poskytování telekomunikačních služeb
Poskytování telekomunikačních služeb
Zastupování v celním řízení
Zprostředkování služeb
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Provádění veřejných dražeb - dobrovolných
Provozování vodovodů a kanalizací
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Kopírovací práce
Provádění dražeb mimo výkon rozhodnutí
Technické činnosti v dopravě
Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zpracování, nákup a prodej výbušnin
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Výkon zeměměřických činností
Výroba chemických výrobků z oxihumolitů
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Stavitel
Pronájem a půjčování věcí movitých
Pronájem motorových vozidel
Výroba chemických látek a chemických přípravků
Výroba a prodej oxihumolitů
Směnárna
Montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba...
Montáž a opravy měřící a regulační techniky
Provozování drah s výjimkou celostátních
Hostinská činnost
Hostinská činnost
Zahlazování po důlní činnosti, rekultivace
Ubytovací služby
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Obchodně - marketinková činnost
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
Sklenářské práce
Truhlářství
Montáž a opravy telekomunikačních zařízení
Provádění trhacích prací
Provádění ohňostrojných prací
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Ubytovací služby včetně hostinských činností
Zpracování gumárenských směsí
Obráběčství
Výroba rozvaděčů nízkého napětí
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Opravy silničních vozidel
Opravy karosérií
Elektroinstalatérství
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Revize elektrických zařízení
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
Kovoobrábění
Broušení a leštění kovů
Projektování elektrických zařízení
Zámečnictví, nástrojářství
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Kovářství, podkovářství
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Bezdemontážní diagnostika
Laboratoř pro ověřování pracovního prostředí
Rozbory uhlí a vod, olejů a popelovin
Výroba oken, dveří a jiných výrobků z plastů
Velkoobchod
Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
Maloobchod se smíšeným zbožím
Specializovaný maloobchod
Maloobchod použitým zbožím
Přípravné práce pro stavby
Testování, měření a analýzy
Zemní práce
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 12. 08. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 12
od 12. 08. 2014 do 05. 02. 2015

  Počet členů statutárního orgánu: 6
od 12. 08. 2014 do 05. 02. 2015

  Mimořádná valná hromada konaná dne 27.3.2006 určuje, že hlavním akcionářem společnosti Severočeské doly a.s., se sídlem Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01, IČO 499 01 982, zapsané v obchodním rejstříku uvedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 495, je společnost ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČO 452 74 649 (dále jen "ČEZ, a.s."), která je ke dni konání mimořádné valné hromady vlastníkem akcií společnosti Severočeské doly a.s. a to 7 408 553 kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč každá a 1 045 665 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč každá, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 93,10 % jejího základního kapitálu. Skutečnost, že společnost ČEZ, a.s. je osobou vlatnící akcie, jejich souhrnná jmenovitá hodnota činí 93,10 %, je osvědčena stavovým výpisem v účtu majitele ke dni 31.ledna 2006 vydaným Střediskem cenných papírů a rovněž výpisem z registru emitenta vydaných Střediskem cenných papírů k rozhodnému dni.Mimořádná valná hromada rozhoduje v souladu s ustanovením § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník"), o přechodu všech účastnických cenných papírů - akcií společnosti Severočeské doly a.s. na společnost ČEZ, a.s., a to za protiplnění, které za 1 akcii společnosti Severočeské doly a.s. o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč činí 1 789,20 Kč.Přiměřenost výše protiplění za jednu akcii určené hlavním akcionářem, společností ČEZ, a.s. je doložena znaleckým posudkem č. 03-1/2006-K, ze dne 10.února 2006, vypracovaným společností PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., se sídlem Praha 2, Kateřinská 40/466, PSČ 120 00, IČO 610 63 029, znaleckým ústavem v oboru ekonomika.K přijetí usnesení valné hromady o přechodu všech ostatních akcií společnosti Severočeské doly a.s. na hlavního akcionáře, společnost ČEZ, a.s., za cenu 1 789,20 Kč, udělila dle ustanovení § 183i odst. 5 obchodního zákoníku předchozí souhlas Komise pro cenné papíry, rozhodnutím ze dne 14.února 2006, č.j. 45/N/6/2006/2, které nabylo právní moci dne 14.února 2006.Valná hromada konstatuje, že hlavní akcionář, společnost ČEZ, a.s., předložil valné hromadě v souladu s ustanovením § 183i odst. 6 obchodního zákoníku, potvrzení banky, společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 452 44 782, o tom, že společnost ČEZ, a.s. předala bance přede dnem konání této valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění. Potvrzení banky bude přílohou zápisu z této valné hromady.Hlavní akcionář, společnost ČEZ, a.s., poskytne, prostřednictvím společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 452 44 782, protiplnění ostatním akcionářům společnosti Severočeské doly a.s. či oprávněným zástavním věřitelům bez zbytečného odkladu ve lhůtě 60ti dnů po zápisu vlastnického práva na majetkovém účtu společnosti ČEZ, a.s. v příslušné evidenci cenných papírů v souladu s ustanovením § 183m obchodního zákoníku.
od 05. 05. 2006 do 11. 08. 2006

  Představenstvo akciové společnosti Severočeské doly a.s. v souladu s § 210 Obchodního zákoníku a na základě pověření valné hromady akcionářů ze dne 28. 6. 2002 v souladu s články 32, 34 stanov společnosti rozhodlo na svém zasedání dne 23. března 2004, že:1. Základní kapitál společnosti bude zvýšen o 80 576 000,-Kč (slovy osmdesátmilionůpětsetsedmdesátšestisíc korun českých).2. Zvýšení základního kapitálu odpovídá 80 576 kusům kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě, s jmenovitou hodnotou 1.000 Kč na jednu akcii, s emisním kusem 1.000,-Kč na jednu akcii.3. Reservní fond společnosti bude zvýšen o 8 058 000,-Kč.4. Akcie budou upisovány bez použití přednostního práva a všechny jsou určeny pro Fond národního majetku České republiky.5. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.6. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti v Chomutově, Boženy Němcové čp. 5359.7. Lhůta pro upisování se stanovuje na dobu 90 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení o zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnosti. O počátku běhu této lhůty bude upisovatel písemně vyrozuměn.8. Nepeněžitý vklad je splacen písemným prohlášením vkladatele a převzetím předmětu vkladu společností.9. Akcie lze upsat nemovitostmi, jejichž výčet je uveden v privatizačním projektu Dolů Nástup Tušimice s.p. číslo 50 676.
od 30. 06. 2004 do 19. 02. 2005

  Představenstvo akciové společnosti Severočeské doly a.s. vsouladu s ustanovením § 210 obchodního zákoníku a na základěpověření valné hromady akcionářů konané dne 29.6.2001 v souladus články 38 a 39 stanov společnosti rozhodlo na svém zasedánídne 3.7.2002, že:
od 05. 10. 2002 do 05. 02. 2003

  1. Základní kapitál společnosti bude zvýšen o 2 525 000,- Kč(slovy dvamilionypětsetdvacetpěttisíc korun českých).2. Zvýšení základního kapitálu odpovídá 2 525 kusů kmenovýchakcií na majitele, v zaknihované podobě, se jmenovitou hodnotou1 000,- Kč na jednu akcii a s emisním kurzem 1 000,- Kč.3. Rezervní fond společnosti bude zvýšen o 253 000,- Kč (slovydvěstěpadesáttřitisíc korun českých) rozdílem mezi hodnotounepeněžitého vkladu a nominální hodnotou akcii.4. Akcie budou upisovány bez použití přednostního práva avšechny jsou určeny pro fond národního majetku.5. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti v Chomutově,Boženy Němcové 5359.6. Lhůta pro upisování se stanovuje na dobu 30 dnů ode dnenabytí právní moci usnesení o zápisů záměru zvýšit základníkapitál společnosti.7. Nepeněžitý vklad je splacen písemným prohlášením vkladatele apřevzetím předmětu vkladu společnosti.8. Akcie lze upsat nemovitostmi, jejichž výčet je uveden vprivatizačních projektech Dolů Nástup Tušimice s.p. číslo50 658.
od 05. 10. 2002 do 05. 02. 2003

  Řádná valná hromada, konaná dne 29.6. 2001 přijala upravenéznění stanov po novelizaci obchodního zákoníku. Úplné zněnístanov je založené v rejstříkovém spisu a ve sbírce listin.
od 20. 12. 2001 do 05. 02. 2003

  2. Zvýšení základního jmění odpovídá 129 344 kusům kmenovýchakcií na majitele, v zaknihované podobě, s jmenovitouhodnotou 1 000 Kč na jednu akcii, s emisním kursem1099,9969 Kč na jednu akcii.
od 14. 12. 2000 do 28. 12. 2000

  1. Základní jmění společnosti bude zvýšeno o 129 344 000 Kč(slovy: jednostodvacetdevětmilionůtřistačtyřicetčtyřitisícekorun českých).
od 14. 12. 2000 do 28. 12. 2000

  Představenstvo akciové společnosti Severočeské doly a.s. podle§ 210 obchodního zákoníku a na základě pověření valné hromadyakcionářů ze dne 18.10.1996 v souladu s články 38, 39 stanovspolečnosti rozhodlo na svém zasedání dne 28. listopadu 2000:
od 14. 12. 2000 do 28. 12. 2000

  7. Akcie lze upsat nemovitostmi, jejichž výčet je uvedenv privatizačních projektech Dolů Bílina s.p., Dolů NástupTušimice s.p. číslo 50218, 50573, 50574, 50604, 50624.
od 14. 12. 2000 do 28. 12. 2000

  6. Nepeněžitý vklad je splacen písemným prohlášením vkladatelea převzetím předmětu vkladu společností.
od 14. 12. 2000 do 28. 12. 2000

  5. Lhůta pro upisování se stanovuje na dobu 30 dnů ode dnenabytí právní moci usnesení o zápisu záměru zvýšitzákladní jmění společnosti.
od 14. 12. 2000 do 28. 12. 2000

  4. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti v Chomutově,Boženy Němcové 5359.
od 14. 12. 2000 do 28. 12. 2000

  3. Akcie budou upisovány bez použití přednostního právaa všechny jsou určeny pro Fond národního majetku.
od 14. 12. 2000 do 28. 12. 2000

  Řádná valná hromada dne 30.6.2000 zrušila dosud platné zněnístanov a přijala znění nové, které je založeno v rejstříkovémspise a ve sbírce listin.
od 13. 10. 2000 do 05. 02. 2003

  Představenstvo akciové společnosti Severočeské doly a.s. nazákladě pověření valné hromady ze dne 20.6.1997 v souladus čl. 38 a 39 stanov rozhodlo na svém zasedání dne 28.9.1999a 30.11.1999 podle § 210 obch. zák. o zvýšení základního jměníz částky 8 737 550 000,- Kč o částku 130 636 000,- Kč upsáním130636 ks nových kmenových akcií na majitele, v zaknihovanépodobě, s jmenovitou hodnotou 1 000,- Kč na jednu akciia emisním kursem 1 000,- Kč na jednu akcii.Akcie budou upisoványbez využití přednostního práva a všechny jsou určeny pro Fondnárodního majetku České republiky. Místem pro upisování akcií jesídlo společnosti v Chomutově, Boženy Němcové 5359. Lhůta proupisování se stanovuje na dobu do 30 dnů ode dne nabytí právnímoci usnesení o zápisu záměru zvýšit základní jmění společnosti.Nepeněžní vklad je splacen písemným prohlášením vkladatelea převzetím předmětu vkladu společností. Akcie lze upsatnemovitostmi, jejichž výčet je obsahem privatizačních projektůstátních podniků Doly Bílina v Bílině a Doly Nástup v Tušimicíchč. 50371, 50453, 50454, 50357.
od 06. 01. 2000 do 03. 03. 2000

  Řádná valná hromada akcionářů dne 25.6.1999 schválila změnustanov akciové společnosti v článcích2,5,6,7,10,15,20,21,28,29,35,40,42,44. Úplné znění stanov jezaloženo v rejstříkovém spise a ve sbírce listin.
od 03. 12. 1999 do 05. 02. 2003

  Představenstvo akciové společnosti Severočeské doly a.s. nazákladě pověření valné hromady ze dne 20.6.1997 v souladus čl. 38 a 39 stanov rozhodlo na svém zasedání dne 28.9.1999a 30.11.1999 podle § 210 obch. zák. o zvýšení základního jměníz částky 8 737 550 000,- Kč o částku 130 660 000,- Kč upsáním130660 ks nových kmenových akcií na majitele, v zaknihovanépodobě, s jmenovitou hodnotou 1 000,- Kč na jednu akciia emisním kursem 1 000,- Kč na jednu akcii.Akcie budou upisoványbez využití přednostního práva a všechny jsou určeny pro Fondnárodního majetku České republiky. Místem pro upisování akcií jesídlo společnosti v Chomutově, Boženy Němcové 5359. Lhůta proupisování se stanovuje na dobu do 30 dnů ode dne nabytí právnímoci usnesení o zápisu záměru zvýšit základní jmění společnosti.Nepeněžní vklad je splacen písemným prohlášením vkladatelea převzetím předmětu vkladu společností. Akcie lze upsatnemovitostmi, jejichž výčet je obsahem privatizačních projektůstátních podniků Doly Bílina v Bílině a Doly Nástup v Tušimicíchč. 50371, 50453, 50454, 50357.
od 03. 12. 1999 do 06. 01. 2000

  Řádná valná hromada dne 26.6.1998 schválila změnu stanov akciovéspolečnosti v čl. 5, 8 a 29. Úplné znění stanov je založeno vrejstříkovém spise a ve sbírce listin.
od 25. 09. 1998 do 05. 02. 2003

  Lhůta pro upisování nových akcií se stanovuje na dobu 30 dnů odedne zveřejnění tohoto usnesení v Obchodním věstníku.
od 11. 02. 1998 do 27. 08. 1998

  Dle ust. § 210 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve zněnípozdějších předpisů a na základě pověření valné hromady ze dne20.6.1997, rozhodlo představenstvo společnosti Severočeské dolya.s. na svém zasedání dne 17.9.1997 o zvýšení základního jměnínepeněžitými vklady o 10 670 000,- Kč. Základní jmění budezvýšeno upsáním 10 670 ks kmenových akcií na majitele ojmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Předmětem nepeněžitých vkladůjsou:Pozemky - parcely číslo:136 zastavěná plocha-stodola LV č.503 k.ú. Braňany305/1,305/2,305/4,307/1,618/9, ostatní plochy-manipul.pl.LV č.503 k.ú. Braňany618/10,618/11,638/2 ostatní plochy-neplodná LV č.503k.ú.Braňany
od 11. 02. 1998 do 27. 08. 1998

  182 zast. plocha LV č.441 k.ú. Zabrušany238/5,264/4,264/11,264/14 ostatní plochy-manipul.pl. LV č.441k.ú. Zabrušany264/16,264/18 ostatní plochy-manipul.pl. LV č.441k.ú.Zabrušany208,202/2,207/2 zastavěná plocha LV č.673 k.ú.Verneřice578/4 ostatní plochy manipul.pl. LV č.673k.ú.Verneřice205,206 zastavěná plocha LV č.462 k.ú.Všechlapy73/3 ostatní plochy rekr.ubyt.pl. LV č.462k.ú.Všechlapy73/2 ost.plocha-rekr.ubyt.pl. LV č.462k.ú.Všechlapy56/2 ost.plocha-neplodná LV č.462k.ú.Všechlapy1244/13,1245 ost.plocha-neplodná LV č.466k.ú.Radovesice171 zastavěná plocha-restaurace LV č.795k.ú.Střelná1120,1121 zastavěná plocha-demolice LV č.1204k.ú.Osek532/2,532/3,537/22,935/12, ostatní plochy jiné LV č.1204k.ú.Osek935/13 ostatní plochy jiné LV č.1204k.ú.Osek274 zastavěná plocha LV č.370k.ú.Oldřichov16/2,199/18,199/19,199/22, ostatní plochy-neplodná LV č.370k.ú.Oldřichov199/23,199/26 ostatní plochy-neplodná LV č.370k.ú.Oldřichov470/25 ostatní plochy-těžba surovin LV č.274k.ú.Mstišov476/10,476/14,476/15,476/16 ostatní plochy neplodná LV č.274k.ú.Mstišovčást 146 ostatní plochy-těžba surovin LV č.161k.ú.Ledvice
od 11. 02. 1998 do 27. 08. 1998

  64,188/1,191,196,198,201,211,217/1,220,227,228/1,238/1,238/4,243/2,243/5,300/1,300/2,369/1,369/6,372/1,414,428/1,449/3,482/2,491/2,500/2,500/7,518,554/1,554/2,554/3,582/1,582/3,616,628,629,667/1,679/2,679/3,679/5,680/1,931/1,943/2,943/3,950/2.......ostatníplocha-těžba surovin LV č. 3079 k.ú.Jeníšův Újezd
od 11. 02. 1998 do 27. 08. 1998

  37/1,37/7,58/1,73/14,73/15,74 ostatní plochy-těžba surovin LVč.25 k.ú. Liptice88/21,88/22 ostatní plocha-těžba surovin LV č.25k.ú.Liptice35,58,90,111 ostatní pl.-neplodná LV č.463 k.ú.Hetov99/1,99/3,122/2,123/1,126,130/14,154/1,263,264, část.130/8,část.130/17..........ost.pl.-neplodná LV č.468 k.ú.Dřínek3127/2,3127/3 ostatní plochy-jiná plocha LV č.3079k.ú.Bílina316 zastavěná plocha-garáže LV č.3079k.ú.Břežánky317 zastavěná plocha-hala LV č.3079k.ú.Břežánky327,329,331 zast.plocha-trafostanice LV č.3079k.ú.Břežánky334 zast.plocha-přístřešek LV č.3079k.ú.Břežánky170/3,170/8 ostat.plochy-komunikace LV č.3079k.ú.Břežánky170/9,170/10,170/11 ostat.plochy-celek se stavb. LV č.3079k.ú.Břežánky
od 11. 02. 1998 do 27. 08. 1998

  170/1,170/2,170/7,170/13,177/37,436 ostatní plocha-těžba surovin LV č. 3079k.ú.Břežánky
od 11. 02. 1998 do 27. 08. 1998

  258/31,258/33,258/34 ost.plochy staveniště-objekty letiště LVč.4108 k.ú.Střimice258/35,258/36,258/37 ost.plochy staveniště-objekty letiště LVč.4108 k.ú. Střimice
od 11. 02. 1998 do 27. 08. 1998

  141/11 zastavěná plocha-budova LV č.193 k.ú.Ahníkov80/1 zastavěná plocha-budova LV č.151 k.ú.Prunéřov130 zastavěná plocha-objekt kanceláří LV č.193k.ú.Ahníkov
od 11. 02. 1998 do 27. 08. 1998

  259/10,259/11,259/12,259/17,259/18,259/21,259/22,259/23,262/4,452/12,452/16,461/11,461/13,461/15,461/16,465/5,465/6,465/7,465/8,470/6,470/7,472/31,472/32,472/33,472/34,472/35,472/40,472/41,472/42,472/43,472/44,472/45,472/47,530/6,530/7,530/8,532/6532/7,534/6,534/7,534/9,538/14,538/16,538/17,554/12,....ostatníplochy-těžba surovin LV č.93 k.ú.Krbice
od 11. 02. 1998 do 27. 08. 1998

  472/37,472/39 umělý vodní tok LV č.93 k.ú.Krbice
od 11. 02. 1998 do 27. 08. 1998

  400/3,554/26,470/2,470/12,470/13,471/4,472/111,472/112,472/113,472/114,472/115,472/116,554/25,472/71,472/62,554/17,472/117,472/123,472/124,547/17,547/18,315/19,547/12,547/13,311/6,311/7,311/8,311/9,312/4,534/12,452/19,452/20,530/12,530/13,530/14,530/15,530/16,461/23,461/25,461/27,465/17,547/9,547/10,491/11,470/14,472/120,554/27,472/88,472/93,472/38,472/121,491/10,547/6,547/8,315/12,315/14,481/8,314/3,314/7,314/8,315/16,315/17,315/18,311/2,311/4,472/103,472/104,472/22,316/24,316/40,316/64,316/62,316/63,316/67,316/68,316/66,316/70,36/6,306/7,316/16,316/71,316/72,316/73,472/98,554/23,472/99,472/100,472/101,470/11,465/10,465/11,465/13,465/16 ostatní plochy-těžba surovin LV č.93k.ú.Krbice
od 11. 02. 1998 do 27. 08. 1998

  2432/3,2432/6,2432/7,2430/12 ost.plochy-těžba surovin LV č.421k.ú.Spořice218/2,220/6 zastavěná plocha LV č.1924 k.ú.Chomutov I220/2,220/3,220/4 zast.plocha-komunikace LV č.1924 k.ú.Chomutov I220/5 ost.plocha-veř.zeleň LV č.1924 k.ú.Chomutov I
od 11. 02. 1998 do 27. 08. 1998

  257,264,434,435 zast.plocha-stavební LV č.583 k.ú.Roztoky2430/4,2430/5 ostat. plochy-těžba surovin LV č.214k.ú.Černovice
od 11. 02. 1998 do 27. 08. 1998

  739,750/1,740,741,742/1, zastavěná plocha LV č.621 k.ú.Bítov742/2,743,744,745,755,756 zastavěná plocha LV č.621 k.ú.Bítov727/14,727/15,727/16 ost. plocha-zast.plocha LV č.621k.ú.Bítov727/1,727/3,727/4,727/5, ostatní plochy LV č.621 k.ú.Bítov727/6,727/9,727/11,727/13 ostatní plochy LV č.621 k.ú.Bítov727/7,727/8,727/10 ost.plocha-komunikace LV č.621k.ú.Bítov
od 11. 02. 1998 do 27. 08. 1998

  2308/1,2308/2 zastavěná plocha LV č.151 k.ú.Kadaň2312/2 ostatní plochy LV č.151 k.ú.Kadaň
od 11. 02. 1998 do 27. 08. 1998

  Stavby
od 11. 02. 1998 do 27. 08. 1998

  dům č.p.155 Prunéřov s parcelou č.80/1 k.ú.Prunéřov LV č.151k.ú.Prunéřovdům č.p.606 Kadaň bez pozemku LV č.151 k.ú.Kadaňdům č.p.593 Kadaň,ul.kpt.Jaroše s parcelamič.2308/1,2308/2,2312/2dům č.p.605 Kadaň,ul.kpt.Jaroše LV č.151 k.ú.Kadaň
od 11. 02. 1998 do 27. 08. 1998

  dům č.p.32 Ahníkov-bez pozemku LV č.193 k.ú.Ahníkovdům č.p.39 Ahníkov s parcelou č.130 LV č.193 k.ú.Ahníkovdům č.p.26 Ahníkov s parcelou č.141/11 LV č.193 k.ú.Ahníkov
od 11. 02. 1998 do 27. 08. 1998

  Řádná valná hromada dne 20.6.1997 schválila změnu stanov akciovéspolečnosti v čl. 5,38 a 39. Úplné znění stanov je založeno vrejstříkovém spise a ve sbírce listin.
od 17. 11. 1997 do 05. 02. 2003

  Řádná valná hromada dne 18.10.1996 schválila změnu stanovakciové společnosti v čl. 1,2,4 až 23,27 až 31,34 až 44. Jejichúplné znění je založeno v rejstříkovém spise a ve sbírce listin.
od 16. 12. 1996 do 05. 02. 2003

  Valná hromada akciové společnosti schválila změnu stanov v čl.2,4,5,8,11,16,23,29,30,32 a 33. Úplné znění stanov je založeno vrejstříkovém spise.
od 05. 11. 1996 do 05. 02. 2003

  Valná hromada akciové společnosti konaná dne 28.2.1995 schválilazměny stanov v čl. 5,8,10,12,13,17,18,21,25,28,32,38 a 50.Valná hromada akciové společnosti konaná dne 1.6.1995 schválilazměny stanov a jejich úplné znění je založeno v rejstříkovémspise.
od 25. 01. 1996 do 05. 02. 2003

  Valná hromada akciové společnosti konaná dne 28.2.1995 schválilazměny stanov v čl. 5,8,10,12,13,17,18,21,25,28,32,38 a 50.
od 24. 01. 1996 do 25. 01. 1996

Akcie

Počet: 9 080 631 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 08. 2014

Počet: 9 080 631 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 12. 2007 do 31. 12. 2007

Počet: 7 597 061 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 19. 02. 2005 do 19. 02. 2005

Počet: 1 483 570 ks v hodnotě: 1000 - kmenové akcie na jméno
od 19. 02. 2005 do 19. 02. 2005

Počet: 1 483 570 ks v hodnotě: 1000 - kmenové akcie na jméno
od 01. 04. 2004 do 01. 04. 2004

Počet: 7 516 485 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 05. 02. 2003 do 05. 02. 2003

Počet: 1 483 570 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 02. 2003 do 05. 02. 2003

Počet: 1 483 570 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 28. 12. 2000 do 28. 12. 2000

Počet: 7 513 960 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 28. 12. 2000 do 28. 12. 2000

Počet: 7 384 616 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 03. 03. 2000 do 03. 03. 2000

Počet: 1 483 570 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 03. 03. 2000 do 03. 03. 2000

Počet: 7 253 980 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 27. 08. 1998 do 27. 08. 1998

Počet: 1 483 570 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 27. 08. 1998 do 27. 08. 1998

Počet: 1 483 570 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 01. 01. 1994 do 01. 01. 1994

Počet: 7 243 310 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 01. 01. 1994 do 01. 01. 1994

Vlastníci

Název/Jméno: ČEZ, a. s.

IČO:45274649

Adresa: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053
od 11. 08. 2006

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 11. 08. 2006


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: BERGERHOF VLADIMÍR

IČO: 86759663

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 07. 2016

Adresa: Masarykova třída 202, Sobědruhy, 415 10 Teplice
od 22. 07. 2016


Název/Jméno: STRNADOVÁ ALENA

IČO: 63416654

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 07. 2016

Adresa: Čapkova 841, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina
od 22. 07. 2016


Název/Jméno: TRAPP OTO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 07. 2016

Adresa: č.p. 269, 431 55 Radonice
od 22. 07. 2016


Název/Jméno: NOVÁK MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 29. 03. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 11. 2015 do 29. 03. 2016

Adresa: Nad kapličkou 2335/26, Strašnice, 100 00 Praha 10
od 16. 11. 2015


Název/Jméno: POLÁK PETR

IČO: 72713020

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 29. 03. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 11. 2011 do 29. 03. 2016

Adresa: Neužilova 1496/8, Zbraslav, 156 00 Praha 5
od 12. 08. 2014
U Včely 1464, Zbraslav, 156 00 Praha 5
od 08. 03. 2013 do 12. 08. 2014
Praha 4 - Modřany, K Orionce 1436/5, PSČ 14300
od 30. 11. 2011 do 08. 03. 2013


Název/Jméno: HÁJEK JOSEF

IČO: 62953036

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 03. 2016

Adresa: Osvobození 879, Lutyně, 735 14 Orlová
od 29. 03. 2016


Název/Jméno: FEBER LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 01. 2016

Adresa: Vrablovec 1308/103, 747 14 Ludgeřovice
od 14. 01. 2016


Název/Jméno: NERUDA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 02. 2008

Adresa: Lužný 111, 431 51 Perštejn
od 12. 08. 2014
Perštejn - Lužný 111, PSČ 43151
od 02. 01. 2012 do 12. 08. 2014
Klášterec nad Ohří, Příčná 560, PSČ 43151
od 07. 02. 2008 do 02. 01. 2012


Název/Jméno: POSTOLKA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 04. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 01. 2012 do 16. 04. 2012

Adresa: č.p. 117, 273 63 Běleč
od 12. 08. 2014
Běleč 117, PSČ 27363
od 02. 01. 2012 do 12. 08. 2014


Název/Jméno: MONTAGOVÁ ZDEŇKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 10. 2007 do 29. 03. 2016

Adresa: Mírové náměstí 90/15, 418 01 Bílina
od 12. 08. 2014 do 29. 03. 2016
Bílina, Mírové náměstí 90/15, PSČ 41801
od 30. 10. 2007 do 12. 08. 2014


Název/Jméno: VOHÁR ŠIMON

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 10. 2007 do 22. 07. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 do 30. 10. 2007

Adresa: V Domkách 1231/40, 419 01 Duchcov
od 12. 08. 2014 do 22. 07. 2016
Duchcov, V Domkách 1231/40, PSČ 41901
od 30. 11. 2011 do 12. 08. 2014
Duchcov, V Domkách 40, PSČ 41901
od 30. 10. 2007 do 30. 11. 2011
Duchcov, V Domkách 40
od 01. 04. 2004 do 30. 10. 2007
Duchcov, V domkách 40, PSČ 41901
od 01. 01. 1994 do 01. 04. 2004


Název/Jméno: JANKŮJ LUBOŠ

IČO: 66681499

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 11. 2011 do 22. 07. 2016

Adresa: č.p. 63, 430 01 Černovice
od 12. 08. 2014 do 22. 07. 2016
Černovice 63, PSČ 43001
od 30. 11. 2011 do 12. 08. 2014


Název/Jméno: LAPIN IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 02. 2015 do 29. 03. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 01. 2012 do 05. 02. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 01. 2010 do 02. 01. 2012

Adresa: Mertova 556/11, Nová Bělá, 724 00 Ostrava
od 12. 08. 2014 do 29. 03. 2016
Ostrava - Nová Bělá, Mertova 556/11, PSČ 72411
od 02. 01. 2012 do 12. 08. 2014
Ostrava, Volgogradská 2524/55, PSČ 70030
od 15. 01. 2010 do 02. 01. 2012


Název/Jméno: MÜHLBACH HYNEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 02. 2015

Adresa: Vojtova 1925/41, Modřany, 143 00 Praha 4
od 05. 02. 2015


Název/Jméno: PĚGŘÍMEK IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 02. 2015

Adresa: Nad Závěrkou 2448/10, Břevnov, 169 00 Praha 6
od 05. 02. 2015


Název/Jméno: FIŠER VÁCLAV

IČO: 61847399

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 07. 2010 do 22. 07. 2016

Adresa: Kostomlatská 121, 417 53 Světec
od 12. 08. 2014 do 22. 07. 2016
Světec, Kostomlatská 121, PSČ 41753
od 21. 07. 2010 do 12. 08. 2014


Název/Jméno: BENEŠ DANIEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 14. 10. 2014
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 19. 03. 2012 do 14. 10. 2014
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 07. 2010 do 19. 03. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 03. 2010 do 21. 07. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 10. 11. 2004 do 26. 04. 2006

Adresa: Pařížská 131/28, Josefov, 110 00 Praha 1
od 04. 06. 2014
Praha 5 - Velká Chuchle, U bažantnice 442/38, PSČ 15900
od 30. 11. 2011 do 04. 06. 2014
Petřvald, Klimšova 797, PSČ 73541
od 26. 04. 2006 do 30. 11. 2011
Petřvald, Klimšova 797
od 10. 11. 2004 do 26. 04. 2006


Název/Jméno: DEMJANOVIČ JAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 19. 03. 2012 do 29. 03. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 02. 2012 do 19. 03. 2012
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 08. 2006 do 02. 01. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 10. 2000 do 11. 08. 2006

Adresa: Třešňová 1727, 432 01 Kadaň
od 12. 08. 2014 do 29. 03. 2016
Kadaň, Třešňová 1727, PSČ 43201
od 10. 02. 2012 do 12. 08. 2014
Kadaň, Třešňová 1727, PSČ 43201
od 11. 08. 2006 do 02. 01. 2012
Kadaň, Třešňová 1727
od 13. 10. 2000 do 11. 08. 2006


Název/Jméno: KALINA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 03. 2012 do 25. 09. 2015

Adresa: Hladíkova 931/16, Horka-Domky, 674 01 Třebíč
od 12. 08. 2014 do 25. 09. 2015
Třebíč, Hladíkova 931/16, PSČ 67401
od 19. 03. 2012 do 12. 08. 2014


Název/Jméno: HÜBNER ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 08. 2014 do 16. 11. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 11. 2011 do 12. 08. 2014

Adresa: Stříbrského 685/10, Háje, 149 00 Praha 4
od 12. 08. 2014 do 16. 11. 2015
Praha 4 - Háje, Stříbrského 685/10, PSČ 14900
od 30. 11. 2011 do 12. 08. 2014


Název/Jméno: BUDINSKÝ VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 03. 2012 do 16. 11. 2015

Adresa: Cítolibská 2625, 440 01 Louny
od 12. 08. 2014 do 16. 11. 2015
Louny, Cítolibská 2625, PSČ 44001
od 19. 03. 2012 do 12. 08. 2014


Název/Jméno: JULÍNEK TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 05. 2011 do 05. 02. 2015

Adresa: Horácké náměstí 1467/5, Řečkovice, 621 00 Brno
od 12. 08. 2014 do 05. 02. 2015
Brno, Horácké nám. 1467/5, PSČ 62100
od 12. 05. 2011 do 12. 08. 2014


Název/Jméno: FIEDLER WALTER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 08. 2014

Adresa: Zelená 109, 431 02 Málkov
od 12. 08. 2014


Název/Jméno: ZAHRADNÍK JIŘÍ

IČO: 71551301

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 04. 2012 do 12. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 06. 2007 do 16. 04. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 04. 2006 do 21. 06. 2007
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 03. 12. 1999 do 26. 04. 2006
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 12. 1996 do 03. 12. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 do 16. 12. 1996

Adresa: Ciboušovská 842, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří
od 13. 07. 2014 do 12. 08. 2014
Klášterec nad Ohří, Ciboušovská 842, PSČ 43151
od 29. 03. 2010 do 13. 07. 2014
Klášterec nad Ohří, Pionýrů 502, PSČ 43151
od 26. 04. 2006 do 29. 03. 2010
Klášterec nad Ohří, Pionýrů 502
od 01. 04. 2004 do 26. 04. 2006
Klášterec nad Ohří, Pionýrů 502, okres Chomutov, PSČ 43151
od 06. 12. 2002 do 01. 04. 2004
Klášterec nad Ohří, Pionýrská 502, okres Chomutov, PSČ 43151
od 03. 12. 1999 do 06. 12. 2002
Klášterec nad Ohří, Pionýrská 502, PSČ 43151
od 16. 12. 1996 do 03. 12. 1999
Klášterec nad Ohří, Pionýrská 202, PSČ 43151
od 01. 01. 1994 do 16. 12. 1996


Název/Jméno: LIŠKA VIKTOR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 03. 2010

Adresa: Roztylské sady 1618/62, Záběhlice, 141 00 Praha 4
od 04. 06. 2014
Praha 4, Roztylské sady 1618/62, PSČ 14100
od 29. 03. 2010 do 04. 06. 2014


Název/Jméno: CYRANI PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 11. 2011 do 16. 11. 2015

Adresa: Spěšného 1890, 252 63 Roztoky
od 02. 09. 2013 do 16. 11. 2015
Roztoky, Spěšného 1890, PSČ 25263
od 30. 11. 2011 do 02. 09. 2013


Název/Jméno: INDRA TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 03. 2012 do 12. 08. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 02. 2012 do 19. 03. 2012

Adresa: Ústí nad Labem, Růžový Palouček 2203/4, PSČ 40001
od 10. 02. 2012 do 12. 08. 2014


Název/Jméno: VAŇAS PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 08. 2006 do 19. 03. 2012

Adresa: Kadaň, Chomutovská 1622, PSČ 43201
od 11. 08. 2006 do 19. 03. 2012


Název/Jméno: EIS MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 04. 2006 do 08. 07. 2013

Adresa: Černovice 167, PSČ 43001
od 27. 04. 2006 do 08. 07. 2013


Název/Jméno: MOLEK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 04. 2006 do 19. 03. 2012

Adresa: Teplice, Revoluční 689/11, PSČ 41501
od 27. 04. 2006 do 19. 03. 2012


Název/Jméno: HAVLÍČEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 04. 2006 do 30. 11. 2011

Adresa: Čáslav, Husova 625/B, PSČ 28601
od 26. 04. 2006 do 30. 11. 2011


Název/Jméno: MAKARIUS ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 08. 2008 do 12. 05. 2011

Adresa: Praha 1, Josefská 2, PSČ 11800
od 11. 08. 2008 do 12. 05. 2011


Název/Jméno: STEHLÍK PAVEL

IČO: 45087172

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 30. 10. 2007 do 30. 11. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 08. 2007 do 30. 10. 2007

Adresa: Praha 5 - Radlice, Na Farkáně III 326/26, PSČ 15000
od 13. 08. 2007 do 30. 11. 2011


Název/Jméno: BENEŠ MIROSLAV

IČO: 68774109

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 08. 2007 do 30. 11. 2011

Adresa: České Budějovice, Sadová 9/1989, PSČ 37007
od 13. 08. 2007 do 30. 11. 2011


Název/Jméno: DZIK TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 30. 10. 2007 do 30. 11. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 08. 2007 do 30. 10. 2007

Adresa: Český Těšín, Komorní 580/10, PSČ 73701
od 13. 08. 2007 do 30. 11. 2011


Název/Jméno: HUTAŘ JOSEF

IČO: 63740907

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 07. 1996 do 30. 11. 2011

Adresa: Klášterec nad Ohří, Pionýrů 502, PSČ 43151
od 30. 10. 2007 do 30. 11. 2011
Klášterec nad Ohří, Pionýrů 502
od 01. 04. 2004 do 30. 10. 2007
Klášterec nad Ohří, Pionýrů 502, okres Chomutov
od 12. 07. 1996 do 01. 04. 2004


Název/Jméno: TLAPÁK MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 04. 2006 do 21. 07. 2010

Adresa: Chomutov, Václavská 4052, PSČ 43001
od 27. 04. 2006 do 21. 07. 2010


Název/Jméno: VOLŠICKÝ JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 12. 2002 do 29. 03. 2010

Adresa: Chvaletice, Čsl. armády 104, PSČ 53312
od 26. 04. 2006 do 29. 03. 2010
Chvaletice, Čsl.armády 104
od 06. 12. 2002 do 26. 04. 2006


Název/Jméno: JOHANES VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 04. 2006 do 15. 01. 2010

Adresa: Praha 6 - Nebušice, Požárnická 441, PSČ 16400
od 26. 04. 2006 do 15. 01. 2010


Název/Jméno: ŠESTÁK BEDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 26. 04. 2006 do 13. 08. 2007

Adresa: Praha 5, Lamačova 825/11, PSČ 15200
od 26. 04. 2006 do 13. 08. 2007


Název/Jméno: GOLDEMUND KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 04. 2006 do 13. 08. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 10. 11. 2004 do 26. 04. 2006

Adresa: Vyškov, Tyršova 681/38, PSČ 68201
od 26. 04. 2006 do 13. 08. 2007
Vyškov, Tyršova 681/38
od 10. 11. 2004 do 26. 04. 2006


Název/Jméno: STEHLÍK MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 26. 04. 2006 do 13. 08. 2007

Adresa: Říčany, Jižní 1923, PSČ 25101
od 26. 04. 2006 do 13. 08. 2007


Název/Jméno: ŠKVÁRA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 09. 2005 do 11. 08. 2008

Adresa: Praha 8 - Trója, Mazurská 520, PSČ 18100
od 26. 04. 2006 do 11. 08. 2008
Praha 8 - Trója, ul. Mazurská 520, PSČ 18100
od 14. 09. 2005 do 26. 04. 2006


Název/Jméno: KOZÁK RUDOLF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 09. 2005 do 26. 04. 2006

Adresa: Chomutov, ul. Lipská 2548, PSČ 43001
od 14. 09. 2005 do 26. 04. 2006


Název/Jméno: HINK IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 11. 2004 do 26. 04. 2006

Adresa: Praha 4, Vazovova 3228
od 10. 11. 2004 do 26. 04. 2006


Název/Jméno: KUTA PAVEL

IČO: 67174418

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 10. 11. 2004 do 27. 04. 2006

Adresa: Praha 6, Bělohorská 195/147
od 10. 11. 2004 do 27. 04. 2006


Název/Jméno: SÝKORA ROBERT

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 11. 2004 do 26. 04. 2006

Adresa: Čeladná 720
od 10. 11. 2004 do 26. 04. 2006


Název/Jméno: ŠULC JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 04. 2004 do 10. 11. 2004
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 12. 2002 do 01. 04. 2004

Adresa: Praha 9, Malkovského 598
od 06. 12. 2002 do 10. 11. 2004


Název/Jméno: GRÜNBAUM ERICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 09. 2003 do 11. 08. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 12. 1996 do 17. 09. 2003
Prokura - prokurista
od 04. 03. 1994 do 11. 08. 2006

Adresa: Krupka, Sídliště 565
od 03. 12. 1999 do 11. 08. 2006
Most, Dobnerova 2941, PSČ 43401
od 16. 12. 1996 do 03. 12. 1999
Most, Dobnerova 2941
od 04. 03. 1994 do 03. 12. 1999


Název/Jméno: ŠENBERGER MICHAEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 12. 2001 do 10. 11. 2004
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 12. 1999 do 20. 12. 2001

Adresa: Praha 10, Limuzská 528
od 03. 12. 1999 do 10. 11. 2004


Název/Jméno: ENGEL MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 04. 2004 do 14. 09. 2005

Adresa: Praha 6, Ve Střešovičkách 1990/55
od 01. 04. 2004 do 14. 09. 2005


Název/Jméno: CINCIBUS ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 04. 2004 do 27. 04. 2006

Adresa: Čáslav, Malinová 1669
od 01. 04. 2004 do 27. 04. 2006


Název/Jméno: NOVÁK ALEXANDR

IČO: 75313847

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 12. 1999 do 14. 09. 2005

Adresa: Chomutov, Husova 2313
od 03. 12. 1999 do 14. 09. 2005


Název/Jméno: ŠKUREK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 04. 2004 do 30. 06. 2004

Adresa: Praha 3, Křišťanova 1789/17
od 01. 04. 2004 do 30. 06. 2004


Název/Jméno: VAJNAR VRATISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 03. 1994 do 11. 08. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 04. 03. 1994

Adresa: Kadaň, Třešňová 1726
od 25. 09. 1998 do 11. 08. 2006
Kadaň, Husova 1323, PSČ 42301
od 04. 03. 1994 do 25. 09. 1998
Kadaň, Husova 1323, PSČ 43201
od 01. 01. 1994 do 04. 03. 1994


Název/Jméno: VLASÁKOVÁ MILADA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředsedkyně představenstva
od 06. 12. 2002 do 01. 04. 2004
Statutární orgán - představenstvo - místopředsedkyně představenstva
od 03. 12. 1999 do 06. 12. 2002

Adresa: Ústí nad Labem, Masarykova 20
od 06. 12. 2002 do 01. 04. 2004
Ústí nad Labem, Masarykova 20
od 03. 12. 1999 do 06. 12. 2002


Název/Jméno: ŠIFNER MIROSLAV

IČO: 71558969

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 10. 2000 do 10. 11. 2004

Adresa: Praha 4, V Štíhlách 1311/3
od 13. 10. 2000 do 10. 11. 2004


Název/Jméno: HORÁKOVÁ OLGA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 12. 2001 do 01. 04. 2004

Adresa: Praha 1, U staré školy 2
od 20. 12. 2001 do 01. 04. 2004


Název/Jméno: HORSKÝ MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 12. 2001 do 06. 12. 2002

Adresa: Praha 6, Ke Dvoru 781/10a
od 20. 12. 2001 do 06. 12. 2002


Název/Jméno: KOBES JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 12. 2001 do 01. 11. 2005

Adresa: Praha 2, Londýnská 37
od 20. 12. 2001 do 01. 11. 2005


Název/Jméno: KABILKA ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 10. 2000 do 20. 12. 2001
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 12. 1999 do 13. 10. 2000

Adresa: Praha 5, Na Homolce 148/23
od 03. 12. 1999 do 20. 12. 2001


Název/Jméno: SEDLÁK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 10. 2000 do 10. 11. 2004

Adresa: Moravské Budějovice, Šafaříkova 1275
od 13. 10. 2000 do 10. 11. 2004


Název/Jméno: MAREK LUBOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 10. 2000 do 20. 12. 2001

Adresa: Rakovník, Rennerova 2510
od 13. 10. 2000 do 20. 12. 2001


Název/Jméno: SVOBODA STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 12. 1999 do 13. 10. 2000

Adresa: Praha 6, Pláničkova 443/5
od 03. 12. 1999 do 13. 10. 2000


Název/Jméno: KRÁLOVÁ HANA

IČO: 67897762

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 12. 1999 do 13. 10. 2000

Adresa: Praha 10, Veronské nám. 337
od 03. 12. 1999 do 13. 10. 2000


Název/Jméno: ŠKODA FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 12. 1999 do 20. 12. 2001

Adresa: Praha 2, Krkonošská 15
od 03. 12. 1999 do 20. 12. 2001


Název/Jméno: SACHR AUGUSTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 12. 1999 do 06. 12. 2002

Adresa: Praha 8, Třebenická 1292
od 03. 12. 1999 do 06. 12. 2002


Název/Jméno: MIČKA RADEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 11. 1996 do 01. 04. 2004

Adresa: Praha 5, Houdova 901/11
od 05. 11. 1996 do 01. 04. 2004


Název/Jméno: ČERNÝ MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 12. 1999 do 13. 10. 2000

Adresa: Praha 7, Schnirchova 4
od 03. 12. 1999 do 13. 10. 2000


Název/Jméno: KOPAL TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 12. 1999 do 13. 10. 2000

Adresa: Český Dub IV, Mírové sídliště 85
od 03. 12. 1999 do 13. 10. 2000


Název/Jméno: ŠENBERGER MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 09. 1998 do 03. 12. 1999

Adresa: Praha 10, Limuzská 528
od 25. 09. 1998 do 03. 12. 1999


Název/Jméno: DUDA ČESTMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 09. 1998 do 03. 12. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 01. 1996 do 25. 09. 1998

Adresa: Bílina, Čapkova 856
od 25. 09. 1998 do 03. 12. 1999
Bílina, Čapkova 856, okres Teplice
od 24. 01. 1996 do 25. 09. 1998


Název/Jméno: ŽÁČEK KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 12. 1996 do 03. 12. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 16. 12. 1996

Adresa: Kadaň, Třešňová 1717
od 24. 04. 1998 do 03. 12. 1999
Kadaň, Koželužská 1521, PSČ 43201
od 01. 01. 1994 do 24. 04. 1998


Název/Jméno: KRENK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 04. 1998 do 03. 12. 1999

Adresa: Praha 4, U Botiče 1390
od 24. 04. 1998 do 03. 12. 1999


Název/Jméno: MÍL JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 04. 1998 do 03. 12. 1999

Adresa: Praha 9, Kotusická 4/664
od 24. 04. 1998 do 03. 12. 1999


Název/Jméno: NOVOTNÝ VLADIMÍR

IČO: 10155031

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 09. 1998 do 03. 12. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 do 25. 09. 1998

Adresa: Praha 10, Zvonková 3048
od 25. 09. 1998 do 03. 12. 1999
Praha 10, Zvonková 3048, PSČ 11000
od 01. 01. 1994 do 25. 09. 1998


Název/Jméno: PETRÁŇOVÁ LUDMILA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 04. 1998 do 03. 12. 1999

Adresa: Praha 4, K Děrám 684
od 24. 04. 1998 do 03. 12. 1999


Název/Jméno: DORUŠKA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 09. 1998 do 03. 12. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 11. 1994 do 25. 09. 1998

Adresa: Praha 8 - Kobylisy, Na hlínách 16
od 25. 09. 1998 do 03. 12. 1999
Praha 7, Veletržní 17
od 29. 11. 1994 do 25. 09. 1998


Název/Jméno: KALFUS JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 12. 1996 do 24. 04. 1998

Adresa: Praha 2, Na Smetance 16, PSČ 12000
od 16. 12. 1996 do 24. 04. 1998


Název/Jméno: KRÁL JIŘÍ

IČO: 69779015

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 11. 1996 do 24. 04. 1998

Adresa: Praha 10, Veronské nám. 337
od 05. 11. 1996 do 24. 04. 1998


Název/Jméno: MÍKA ALOIS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 11. 1996 do 24. 04. 1998
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 24. 01. 1996 do 05. 11. 1996

Adresa: Praha 8, U Václava 8
od 05. 11. 1996 do 24. 04. 1998
Praha 8, U Václava 9
od 24. 01. 1996 do 05. 11. 1996


Název/Jméno: VESELÝ VLADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 01. 1996 do 05. 11. 1996

Adresa: Praha 2, Karlovo náměstí 17, PSČ 12000
od 24. 01. 1996 do 05. 11. 1996


Název/Jméno: NOVÁK MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 01. 1996 do 05. 11. 1996

Adresa: Praha 3, Lucemburská 3, PSČ 13000
od 24. 01. 1996 do 05. 11. 1996


Název/Jméno: Ing. Michal Š e n b e r g e r

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 11. 1994 do 25. 09. 1998

Adresa: Praha l0, Limuzská 528
od 29. 11. 1994 do 25. 09. 1998


Název/Jméno: KOTZ ERHARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 03. 1994 do 16. 12. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 04. 03. 1994

Adresa: Teplice, Kašparova 4, PSČ 41501
od 04. 03. 1994 do 16. 12. 1996
Teplice, Kašparova 4, PSČ 41501
od 01. 01. 1994 do 04. 03. 1994


Název/Jméno: VINCENC ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 01. 01. 1994 do 29. 11. 1994

Adresa: Teplice, Liberecká 11, PSČ 41501
od 01. 01. 1994 do 29. 11. 1994


Název/Jméno: ZWETTLER MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 01. 01. 1994 do 12. 07. 1996

Adresa: Chomutov, Březenecká 4750/209, PSČ 43004
od 01. 01. 1994 do 12. 07. 1996


Název/Jméno: MAKARIUS ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 do 25. 09. 1998

Adresa: Praha l, Josefská 2, PSČ 11800
od 01. 01. 1994 do 25. 09. 1998


Název/Jméno: ŠMÍD VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 05. 11. 1996

Adresa: Praha 3, Vinohradská 116, PSČ 13000
od 01. 01. 1994 do 05. 11. 1996


Název/Jméno: RUCKI JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 29. 11. 1994

Adresa: Praha 8, Pivovarnická 8, PSČ 18000
od 01. 01. 1994 do 29. 11. 1994


Název/Jméno: FILIPPOV MICHAIL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 do 25. 09. 1998

Adresa: Kadaň, Chomutovská 1569, PSČ 43201
od 01. 01. 1994 do 25. 09. 1998


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:13. 12. 2010

Zánik oprávnění:5. 2. 2013


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 11. 2006

Obory činnosti: - skladování a zpracování nekovového odpadu
od 03. 11. 2006 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Karel Bartík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:20. 6. 2005

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 5. 2005

Obory činnosti: - provozování minigolfu
od 01. 05. 2005 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování solárií

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:12. 6. 2003

Odpovědní zástupci: Ing. Milan Loužil

Přerušení: od 07. 03. 2008 do 22. 07. 2008
od 05. 02. 2008 do 29. 02. 2008

Zánik oprávnění:5. 2. 2013


Provozování cestovní agentury

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:9. 12. 2002

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:8. 10. 2002

Odpovědní zástupci: Dietmar Čtrnáctý

Přerušení: Aktivní od 02. 02. 2011 do 31. 12. 2016
od 01. 01. 2007 do 31. 12. 2008


Směnárenská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:22. 7. 2002

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 1. 2002

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 10. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. Karel Bartík


Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 7. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. František Maroušek

Zánik oprávnění:1. 5. 2006


Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:25. 7. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. František Maroušek

Zánik oprávnění:1. 5. 2004


Zastupování v celním řízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 7. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Slunečka

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 7. 2001

Obory činnosti: - poskytování finančních služeb
od 16. 07. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Vaňas

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 7. 2001

Obory činnosti: - faktoring, forfaiting, vymáhání pohledávek, zadávání veřejných soutěží a zakázek (další činnosti)
od 16. 07. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Jaroslava Pelikánová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 7. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Řehák


Provádění veřejných dražeb - dobrovolných

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:29. 1. 2001

Odpovědní zástupci: Petr Hubínek

Zánik oprávnění:27. 2. 2013


Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:2. 3. 1998

Zánik oprávnění:1. 1. 2002


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:12. 2. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Slunečka

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Kopírovací práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 2. 1998

Obory činnosti: - rozmnožování kopírovacími stroji nebo počítačovými tiskárnami na podkladě tiskové předlohy
od 10. 05. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Šíma

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provádění dražeb mimo výkon rozhodnutí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 2. 1998

Odpovědní zástupci: Jan Pavuk

Zánik oprávnění:2. 5. 2001


Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 6. 1997

Obory činnosti: - provozování parkovišť
od 10. 05. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Antonín Vincenc

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zpracování, nákup a prodej výbušnin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:18. 11. 1996

Pozastavení:
od 28. 12. 1999 do 26. 09. 2000

Zánik oprávnění:26. 9. 2000


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 4. 1995

Obory činnosti: - inženýrská a investorská činnost
od 10. 05. 2001 do 30. 06. 2008
- stavební dozor
od 10. 05. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. František Maroušek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 3. 1995

Odpovědní zástupci: Jaromír Kudra


Výroba chemických výrobků z oxihumolitů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 3. 1995

Odpovědní zástupci: Miloslav Šlechta

Zánik oprávnění:10. 5. 2001


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 2. 1995

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 2. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Martin Lendvorský

Zánik oprávnění:10. 5. 2001


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:1. 2. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Strahlheim

Zánik oprávnění:10. 7. 2000


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:1. 2. 1995

Zánik oprávnění:14. 2. 2001


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 2. 1995

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Stavitel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 10. 1994

Zánik oprávnění:1. 1. 1996


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:5. 9. 1994

Obory činnosti: - dopravních prostředků
od 10. 05. 2001 do 30. 06. 2008
- stavebních strojů
od 10. 05. 2001 do 30. 06. 2008
- drobného ručního nářadí
od 10. 05. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Čermák

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:5. 9. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Studnička

Zánik oprávnění:1. 1. 1998


Výroba chemických látek a chemických přípravků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 5. 1994

Obory činnosti: - barviv a pigmentů
od 10. 05. 2001 do 16. 01. 2004
- stimulátorů růstu, absorbce těžkých kovů, příměsí do výplachových látek pro geologické účely, Kaselské hnědi
od 10. 05. 2001 do 16. 01. 2004

Odpovědní zástupci: Jiří Šrajbr

Zánik oprávnění:16. 1. 2004


Výroba a prodej oxihumolitů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 5. 1994

Zánik oprávnění:10. 5. 2001


Směnárna

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:18. 2. 1994

Zánik oprávnění:21. 2. 1996


Montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 9. 1993

Odpovědní zástupci: Pavel Kořán

Zánik oprávnění:1. 1. 1996


Montáž a opravy měřící a regulační techniky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 9. 1993

Odpovědní zástupci: Ladislav Polák

Zánik oprávnění:11. 11. 1997


Provozování drah s výjimkou celostátních

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 7. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Slavomír Janout

Zánik oprávnění:1. 1. 1997


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 5. 1993

Zánik oprávnění:5. 2. 2013


Hostinská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:19. 5. 1993

Odpovědní zástupci: Bořivoj Grossmann

Zánik oprávnění:1. 1. 1996


Zahlazování po důlní činnosti, rekultivace

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 3. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Naděžda Kuklíková

Zánik oprávnění:10. 5. 2001


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 3. 1993

Obory činnosti: - poskytování ubytování v jiných kategoriích staveb (bytových domech, v rodinných domech, ve stavbách pro individuální rekreaci), včetně poskytování snídaní v těchto stavbách s kapacitou do 10 lůžek
od 10. 05. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Gerhard Riedl

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 3. 1993

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Obchodně - marketinková činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 3. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Kučera

Zánik oprávnění:21. 2. 1996


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 3. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. František Maroušek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 3. 1993

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 3. 1993

Zánik oprávnění:10. 11. 1997


Sklenářské práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 2. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Zuzana Beňasová

Zánik oprávnění:13. 8. 1994


Truhlářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:15. 2. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Aleš Schilberger

Zánik oprávnění:31. 1. 2003


Montáž a opravy telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:11. 1. 1993

Zánik oprávnění:10. 11. 1997


Provádění trhacích prací

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:30. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Pavel Kořán

Přerušení: Aktivní od 30. 10. 2013 do 31. 12. 2023
od 30. 10. 2008 do 29. 10. 2013
od 17. 10. 2006 do 16. 10. 2008
od 16. 10. 2004 do 15. 10. 2006
od 16. 10. 2002 do 15. 10. 2004


Provádění ohňostrojných prací

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 12. 1992

Přerušení: Aktivní od 30. 10. 2013 do 31. 12. 2023


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:17. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Václav Fus

Zánik oprávnění:1. 5. 2004


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 12. 1992


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:15. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Bohumír Haas

Přerušení: od 16. 10. 2002 do 30. 06. 2004


Ubytovací služby včetně hostinských činností

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:14. 12. 1992

Zánik oprávnění:9. 2. 1998


Zpracování gumárenských směsí

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:2. 11. 1992

Zánik oprávnění:31. 1. 2003


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:2. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Karel Bartík

Přerušení: Aktivní od 30. 10. 2013 do 31. 12. 2023
od 30. 10. 2008 do 29. 10. 2013
od 17. 10. 2006 do 16. 10. 2008
od 16. 10. 2004 do 15. 10. 2006
od 16. 10. 2002 do 15. 10. 2004


Výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 10. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Karel Bartík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:26. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Aleš Schilberger

Zánik oprávnění:31. 1. 2003


Opravy karosérií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:26. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. František Tetemonda

Zánik oprávnění:31. 1. 2003


Elektroinstalatérství

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:26. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. František Tetemonda

Zánik oprávnění:1. 1. 1996


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:26. 10. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Revize elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:26. 10. 1992

Zánik oprávnění:1. 1. 1996


Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 10. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Kovoobrábění

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:26. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Linda

Zánik oprávnění:1. 1. 1996


Broušení a leštění kovů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:26. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Gerhard Riedl

Zánik oprávnění:1. 1. 1996


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:26. 10. 1992

Zánik oprávnění:10. 11. 1997


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:26. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Milan Těšitel

Přerušení: Aktivní od 30. 10. 2013 do 31. 12. 2023
od 30. 10. 2008 do 29. 10. 2013
od 17. 10. 2006 do 16. 10. 2008
od 16. 10. 2004 do 15. 10. 2006
od 16. 10. 2002 do 15. 10. 2004


Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:26. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Jaromír Kudra


Kovářství, podkovářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:26. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. František Maroušek

Přerušení: Aktivní od 30. 10. 2013 do 31. 12. 2023
od 30. 10. 2008 do 29. 10. 2013
od 17. 10. 2006 do 16. 10. 2008
od 16. 10. 2004 do 15. 10. 2006
od 16. 10. 2002 do 15. 10. 2004


Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:26. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Slavomír Janout


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:26. 10. 1992


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:26. 10. 1992


Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:26. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. František Maroušek

Zánik oprávnění:17. 5. 2001


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 10. 1992

Zánik oprávnění:10. 5. 2001


Bezdemontážní diagnostika

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 10. 1992

Zánik oprávnění:10. 5. 2001


Laboratoř pro ověřování pracovního prostředí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 10. 1992

Zánik oprávnění:10. 5. 2001


Rozbory uhlí a vod, olejů a popelovin

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 10. 1992

Zánik oprávnění:10. 5. 2001


Výroba oken, dveří a jiných výrobků z plastů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 10. 1992

Zánik oprávnění:13. 8. 1994


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 10. 1992

Obory činnosti: - elektromotory, elektr. vodiče a kabely, pryžové dopravní pásmo, ložiska, čerpadla, stroj. výrobky pro důlní stroje
od 10. 05. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 10. 1992

Obory činnosti: - prodej součástek a příslušenství vozidel
od 10. 05. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Pavel Kořán

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 10. 1992

Obory činnosti: - s převahou potravin a nápojů
od 10. 05. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 10. 1992

Obory činnosti: - textilem, oděvy a textilní galantérií
od 10. 05. 2001 do 30. 06. 2008
- kosmetickým a drogistickým zbožím
od 10. 05. 2001 do 30. 06. 2008
- obuví a koženým zbožím
od 10. 05. 2001 do 30. 06. 2008
- železářským zbožím vyjma textilní galanterie a koženého zboží
od 10. 05. 2001 do 30. 06. 2008
- zkapalněnými plyny v kovových tlakových nádobách
od 10. 05. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Maloobchod použitým zbožím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 10. 1992

Obory činnosti: - použitým spotřebním zbožím
od 10. 05. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 10. 1992

Obory činnosti: - zemní práce a terénní úpravy
od 10. 05. 2001 do 30. 06. 2008
- technické rekultivace
od 10. 05. 2001 do 30. 06. 2008
- příprava území po dokončení těžby
od 10. 05. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Testování, měření a analýzy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 10. 1992

Obory činnosti: - chemické a mikrobiologické analýzy
od 10. 05. 2001 do 30. 06. 2008
- bezdemontážní diagnostika (opotřebení ložisek apod.)
od 10. 05. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zemní práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. František Maroušek

Zánik oprávnění:10. 5. 2001


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 10. 1992

Obory činnosti: Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 01. 11. 2006 do 09. 02. 2009
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
od 20. 06. 2005 do 05. 02. 2013
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
od 01. 05. 2005 do 05. 02. 2013
Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě
od 01. 05. 2005 do 09. 02. 2009
Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
od 09. 12. 2002 do 05. 02. 2013
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
od 22. 07. 2002 do 05. 02. 2013
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
od 01. 01. 2002 do 09. 02. 2009
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
od 01. 01. 2002
Zasilatelství a zastupování v celním řízení
od 19. 07. 2001
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 16. 07. 2001
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 16. 07. 2001 do 09. 02. 2009
Zprostředkování služeb
od 16. 07. 2001 do 09. 02. 2009
Zprostředkování obchodu a služeb
od 16. 07. 2001
Výroba strojů a zařízení
od 27. 06. 2001
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 27. 06. 2001
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
od 17. 05. 2001
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 10. 05. 2001
Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
od 10. 05. 2001
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 10. 05. 2001
Kopírovací práce
od 01. 02. 1998 do 09. 02. 2009
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 29. 01. 1998
Technické činnosti v dopravě
od 04. 06. 1997 do 09. 02. 2009
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 03. 04. 1995 do 09. 02. 2009
Velkoobchod a maloobchod
od 01. 02. 1995
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 01. 02. 1995
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 01. 02. 1995 do 09. 02. 2009
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 05. 09. 1994 do 09. 02. 2009
Ubytovací služby
od 05. 09. 1994 do 05. 02. 2013
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 03. 08. 1994
Ubytovací služby
od 15. 03. 1993 do 09. 02. 2009
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 10. 03. 1993
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
od 10. 03. 1993 do 09. 02. 2009
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 01. 03. 1993
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 01. 03. 1993 do 09. 02. 2009
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 01. 03. 1993 do 09. 02. 2009
Výroba rozvaděčů nízkého napětí
od 26. 10. 1992 do 09. 02. 2009
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
od 26. 10. 1992 do 09. 02. 2009
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 26. 10. 1992 do 09. 02. 2009
Přípravné práce pro stavby
od 21. 10. 1992 do 09. 02. 2009
Velkoobchod
od 21. 10. 1992 do 09. 02. 2009
Maloobchod použitým zbožím
od 21. 10. 1992 do 09. 02. 2009
Specializovaný maloobchod
od 21. 10. 1992 do 09. 02. 2009
Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
od 21. 10. 1992 do 09. 02. 2009
Testování, měření a analýzy
od 21. 10. 1992 do 09. 02. 2009
Maloobchod se smíšeným zbožím
od 21. 10. 1992 do 09. 02. 2009


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ49901982

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1994

Související firmy

Související osoby

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí