Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 347. Jeho identifikační číslo je 45193665

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Datum zápisu: 30. 4. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 347

Identifikační číslo:45193665

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 4xff9pv

Předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Poskytování technických služeb
Výzkum a vývoj v oblasti technických věd
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Správa a údržba nemovitostí
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Úřední měření
Silniční motorová doprava
Úřední měření
Obráběčství
Vodoinstalatérství
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
provádění inž. staveb (vč. techn. vybavenosti sídlištních celků)
automatizované zpracování dat
Výroba, opravy a montáž měřidel
revize elektrických zařízení
Jiné ubytovací možnosti kromě příloh z. 455/91 Sb.
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Provozování vodovodů a kanalizací
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
Účetnictví a ekonomika kromě příloh z. 455/91 Sb.
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Zprostředkování obchodu
Výroba a rozvod pitné a užitkové vody
Čistící práce průmyslového charakteru, včetně odvádění a čištění...
Jiná výroba kromě příloh z. 455/91 Sb.
Účetnictví a ekonomika kromě příloh z. 455/91 Sb.
Poradenství (kromě účetního,ekonom.,organiz.) a konzultace
Pronájem motorových vozidel a dopravních zařízení
Pronájem strojů a přístrojů
Technické testování a analýzy kromě příloh z. 455/91 Sb.
Skladování
Mech. úpravy na zakáz. nebo smluvně kromě příloh z. 455/91 Sb.
Pronájem movitostí a nemovitostí vč. služeb
Projektová činnost ve výstavbě

Adresa společnosti

Sídlo: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
od 15. 02. 2013
Ostrava, 28. října 169, PSČ 70945
od 25. 07. 2003 do 15. 02. 2013
Ostrava, 28. října 169, okres Ostrava-město
od 14. 03. 1994 do 25. 07. 2003
Ostrava 1, 28. října 169
od 30. 04. 1992 do 14. 03. 1994
28. října 1235/169, 70900 Ostrava

Skutečnosti

  Valná hromada společnosti konaná dne 30.07.2015 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti tímto usnesením :1.Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 2,161,515,625,- Kč (slovy: dvě miliardy sto šedesát jedna milionů pět set patnáct tisíc šest set dvacet pět korun českých), tedy z částky 3.458.425.000,- Kč (slovy: tři miliardy čtyři sta padesát osm milionů čtyři sta dvacet pět tisíc korun českých) na částku 1,296,909,375,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě devadesát šest milionů devět set devět tisíc tři sta sedmdesát pět korun českých).2.Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je očekávaný přebytek pracovního kapitálu, který bude tímto rozdělen mezi akcionáře společnosti.3.Účelem snížení základního kapitálu je refinancování pasiv a optimalizace kapitálové struktury společnosti, kdy při využití příznivých úrokových sazeb bude dosaženo uvolnění disponibilních prostředků společnosti pro její akcionáře. Tím dojde ke zvýšení podílu cizího kapitálu na celkových zdrojích financování společnosti.4.Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti o částku 625,- Kč (slovy: šest set dvacet pět korun českých), tedy z částky 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na částku 375,- Kč (slovy: tři sta sedmdesát pět korun českých).5. Částka odpovídající snížení základního kapitálu, tedy částka 2,161,515,625,- Kč, (slovy: dvě miliardy sto šedesát jedna milionů pět set patnáct tisíc šest set dvacet pět korun českých) bude poměrně rozdělena mezi akcionáře společnosti a vyplacena.6.Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede na základě příkazu osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů.
od 06. 08. 2015 do 18. 12. 2015

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 25. 03. 2015

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 30. 07. 2014 do 25. 03. 2015

  Počet členů statutárního orgánu: 15
od 30. 07. 2014 do 25. 03. 2015

  Počet členů dozorčí rady: 12
od 30. 07. 2014 do 25. 03. 2015

  Představenstvo společnosti na svém zasedání dne 17.12.1998rozhodlo ve smyslu § 38, odst. 10 stanov společnosti o zvýšenízákladního jmění nepeněžitými vklady - infrastrukturnímmajetkem.
od 29. 04. 1999 do 26. 07. 2012

  Emisní kurs upisovaných akcií je stanoven ve výši 1.000,- Kčhodnoty nepeněžitého vkladu, specifikovaného v bodě 7 tohotousnesení, za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.
od 29. 04. 1999 do 23. 09. 1999

  Nepeněžité vklady - nemovitosti - budou splaceny předánímprohlášení vkladatele dle § 60 odst. 1 a 2 obch. zák. spolu spředáním nemovitosti na základě předávacího protokolu. Ostatnínepeněžité vklady budou splaceny uzavřením smlouvy o převodupráv ke vkladu se společností a předáním vkladu na základěpředávacího protokolu. Nepeněžité vklady je nutno splatitnejpozději před upsáním akcií. Smlouvy o převodu práv ke vkladubudou uzavřeny v sídle společnosti, kde budou rovněž předányprohlášení vkladatele dle § 60 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku.Nepeněžité vklady samotné budou předány v místě, na kterém senacházejí.
od 29. 04. 1999 do 23. 09. 1999

  Předmět vkladu jeho výše určené posudky znalců a hodnota dleprivatizačního projektu schválená rozhodnutím MF ČR č.j.4181090/97 ze dne 9.12.1997 jsou specifikovány v rozhodnutípředstavenstva ze dne 17.12.1998 v NZ 950/97, N 1002/98 podbodem 7 rozhodnutí a přílohách 1,2 citovaného NZ.
od 29. 04. 1999 do 23. 09. 1999

  Představenstvo schvaluje uvedené hodnoty (ocenění) nepeněžitéhovkladu, přičemž v ocenění předmětu vkladu schvaluje oceněnínejnižší, t.j. v celkové hodnotě 43.548.000,- Kč. Představenstvoschvaluje uvedený počet akcií, které budou za jednotlivénepeněžité vklady bezplatně vyemitovány městům a obcím, jejichžsoupis s vymezeným počtem akcií je uveden v příloze č.3 NZ950/98, N 1002/98 ze dne 17.12.1998 osvědčujícího rozhodnutípředstavenstva o zvýšení základního jmění tak, jak je uvedenovýše.
od 29. 04. 1999 do 23. 09. 1999

  FNM ČR upíše akcie třetí pracovní den měsíce následujícího poměsíci, v němž nabude právní moci usnesení Krajského obchodníhosoudu v Ostravě o zápise rozhodnutí představenstva ze dne17.12.1998, a to v sídle společnosti.
od 29. 04. 1999 do 23. 09. 1999

  Základní jmění společnosti se zvyšuje o 43.548.000,- Kč.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jměníse nepřipouští.
od 29. 04. 1999 do 23. 09. 1999

  Základní jmění se zvyšuje výlučně nepeněžitými vklady -infrastrukturním majetkem dle čl. 38 odst. 10 stanovspolečnosti, a to VD Slezská Harta - vodárenská část, dle"Rozhodnutí Ministerstva financí České republiky (dále jen MFČR) o privatizaci majetku státu "č.j. 41/81090/97 ze dne9.12.1997.
od 29. 04. 1999 do 23. 09. 1999

  V rámci zvýšení základního jmění bude upsáno 43.548 ks kmenovýchakcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč. Všechny akciebudou kmenové, znít na jméno a budou vydány v podobězaknihovaných cenných papírů.
od 29. 04. 1999 do 23. 09. 1999

  Akcie budou upsány Fondem národního majetku České republiky, sesídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 (dále jen FNM ČR) anásledně bezplatně vyemitovány městům a obcím, (viz příloha č. 1tohoto usnesení) napojené na vybudované zařízení v poměru podlevýše podílu na odběru vody vyjádřené počtem obyvatel obce neboměsta, podle "Rozhodnutí MF ČR o privatizaci majetku státu",č.j. 41/81090/97 ze dne 9.12.1997.
od 29. 04. 1999 do 23. 09. 1999

  Emisní kurs upisovaných akcií je pro všechny upisovatelestejný, přičemž činí 2.100,-Kč za jednu akcii o jmenovitéhodnotě 1.000,-Kč.
od 18. 01. 1999 do 24. 06. 1999

  Nepeněžité vklady - nemovitosti budou splaceny předánímprohlášení vkladatele dle § 60 odst. 1 a 2 obch. zák. spolu spředáním nemovitosti na základě předávacího protokolu. Ostatnínepeněžité vklady budou splaceny uzavřením smlouvy o převodupráv ke vkladu se společností a předáním vkladu na základěpředávacího protokolu.
od 18. 01. 1999 do 24. 06. 1999

  Nepeněžité vklady je nutno splatit nejpozději před upsánímakcií. Smlouvy o převodu práv ke vkladu budou uzavřeny v sídlespolečnosti, kde budou rovněž předány prohlášení vkladatele dle§ 60 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku. Nepeněžité vklady samotnébudou předány v místě, na kterém se nacházejí.
od 18. 01. 1999 do 24. 06. 1999

  Předmět vkladu jednotlivých vkladatelů, výše jejich oceněníurčené posudkem znalce jsou specifikovány v rozhodnutípředstavenstva tak, jak je uvedeno shora v NZ sepsaném dne15.10.1998 notářem Dr. Kawulokem č.j. NZ 464/98, N 499/98.
od 18. 01. 1999 do 24. 06. 1999

  Představenstvo společnosti rozhodlo dne 15.10.1998 o zvýšenízákladního jmění společnosti o 79,139.000,-Kč s tím, žeupisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jměníse nepřipouští.
od 18. 01. 1999 do 24. 06. 1999

  Základní jmění bude zvýšeno výlučně nepeněžitými vklady, jejichpředmětem může být pouze infrastrukturní majetek specifikovaný včl. 38 odst. 10 stanov společnosti.
od 18. 01. 1999 do 24. 06. 1999

  V rámci zvýšení základního jmění bude upsáno 79.139 kskmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč.Všechny akcie budou kmenové, veřejně obchodovatelné, znít najméno a budou vydány v podobě zaknihovaných cenných papírů.
od 18. 01. 1999 do 24. 06. 1999

  Akcie budou nabídnuty k upsání následujícím zájemcům, přičemžkaždý z nich může upsat nejvíce takový počet akcií, jaký jeuveden v bodě 7 tohoto usnesení.Seznam upisovatelů s uvedením maximálního počtu upisovanýchakcií:- Obec Paskov, Nádražní 700, 739 21 Paskov 98 ks akcií- Obec Horní Domaslavice, 739 36 Horní Domaslavice 3.138 ksakcií- Obec Palkovice, čp. 295 ,739 41 Palkovice 3.634 ks akcií- Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, čp. 247, 739 23 Stará Ves nadOndřejnicí 2.986 ks akcí-Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec 21.535 ks akcií- Obec Albrechtice, Obecní 186, 735 43 Albrechtice 135 ksakcií-Město Horní Suchá, Sportovní 3, 735 35 Horní Suchá 100 ksakcií-Město Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně 601 ksakcií-Obec Těrlicko, Horní Těrlicko 323, 735 42 Těrlicko 2.225 ksakcií-Město Kopřivnice, Záhumenní 1151, 742 21 Kopřivnice 1.038 ksakcií-Město Bílovec, Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec 90 ks akcií-Obec Vražné, čp. 37, 742 34 Vražné 5.456 ks akcií-Obec Olbramice, 742 83 Olbramice, okr. Nový Jičín 51 ks akcií-Město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice 157 ks akcií-Město Příbor, Nám. Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor 117 ksakcií-Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 11 Nový Jičín2.080 ks akcií-Město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava 11.722 ks akcií-Obec Velké Hoštice, Zámecká 195, 747 31 Velké Hoštice 58 ksakcií-Obec Ludgeřovice, Markvartovická 48, 747 14 Ludgeřovice 49 ksakcií-Obec Melč, 747 84 Melč 615 ks akcií-Město Kravaře ve Slezsku, Náměstí 43, 747 21 Kravaře ve Slezsku11.713 ks akcií-Obec Markvartovice, Šilheřovická 49, 747 14 Ludgeřovice 3.513ks akcií- Obec Vřesina, 21. dubna č. 1, 747 20 Vřesina 7.540 ks akcií- Obec Zbyslavice, čp. 81, 742 83 Zbyslavice 488 ks akcií
od 18. 01. 1999 do 24. 06. 1999

  Určení zájemci mohou akcie upisovat ve lhůtě tří pracovních dnů,počínaje prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterémnabude právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravěo zápisu rozhodnutí představenstva o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku. Akcie lze upisovat v sídle společnosti od9.00 hod do 14.00 hod.
od 18. 01. 1999 do 24. 06. 1999

  V rámci zvýšení základního jmění bude upsáno 103.707 kusůkmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč.Všechny akcie budou kmenové, znít na jméno a budou vydány vpodobě zaknihovaných cenných papírů.Akcie budou nabídnuty k upsání následujícím zájemcům, přičemžkaždý z nich může upsat nejvíce takový počet akcií, který jeuveden níže a to vložením nepeněžitého vkladu specifikovaného vrozhodnutí představenstva oceněného příslušnými znaleckýmiposudky.
od 20. 02. 1998 do 09. 10. 1998

  Emisní kurs upisovaných akcií je pro všechny upisovatele stejný,přičemž činí 2.000,-Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě1.000,-Kč.
od 20. 02. 1998 do 09. 10. 1998

  Nepeněžité vklady - nemovitosti budou splaceny předánímprohlášení vkladatele dle § 60 odst. 1 a 2 obchodního zákoníkuspolu s předáním nemovitosti na základě předávacího protokolu.Ostatní nepeněžité vklady budou splaceny uzavřením smlouvyo převodu práv ke vkladu se společností a předáním vkladu nazákladě předávacího protokolu.
od 20. 02. 1998 do 09. 10. 1998

  Nepeněžité vklady je nutno splatit nejpozději před upsánímakcií. Smlouvy o převodu práv ke vkladu budou uzavřeny v sídlespolečnosti, kde budou rovněž předána prohlášení vkladatele dle§ 60 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku. Nepeněžité vklady samotnébudou předány v místě, ve kterém se nacházejí.
od 20. 02. 1998 do 09. 10. 1998

  Seznam upisovatelů s uvedením maximálního počtu upisovanýchakcií: - Obec Metylovice, počet akcií 4.249 kusů- Město Třinec, počet akcií 7.139 kusů- Obec Vendryně, počet akcií 804 kusů- Obec Frýdlant nad Ostravicí, počet akcií 3.817 kusů- Město Frýdek-Místek, počet akcií 8.408 kusů- Obec Řepiště, počet akcií 1.213 kusů- Obec Dobrá, počet akcií 1.389 kusů- Obec Nošovice, počet akcií 3.246 kusů- Obec Vyšní Lhoty, počet akcií 1.121 kusů- Obec Morávka, počet akcií 271 kusů- Obec Sviadnov, počet akcií 285 kusů- Město Vítkov, počet akcií 1.389 kusů- Obec Skřípov, počet akcií 3.641 kusů- Obec Mokré Lazce, počet akcií 307 kusů- Obec Háj ve Slezsku, počet akcií 1.571 kusů- Obec Radkov, počet akcií 2.633 kusů- Město Opava, počet akcií 9.679 kusů- Město Hradec nad Moravicí, počet akcií 20.777 kusů- Obec Dolní Benešov, počet akcií 552 kusů- Obec Melč, počet akcií 2.231 kusů- Obec Těrlicko, počet akcií 17.793 kusů- Město Havířov, počet akcií 747 kusů- Obec Bartošovice, počet akcií 5.446 kusů- Město Příbor, počet akcií 3.527 kusů- Město Odry, počet akcií 946 kusů- Město Nový Jičín, počet akcií 526 kusů
od 20. 02. 1998 do 09. 10. 1998

  Základní jmění společnosti se zvyšuje o 103.707.000,-Kč, tj. z3.232.031.000,-Kč na 3.335.738.000,-Kč. Upisování akcií nadčástku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští.
od 20. 02. 1998 do 09. 10. 1998

  Základní jmění bude zvýšeno výlučně nepeněžitými vklady, jejichžpředmětem může být pouze infrastrukturní majetek specifikovanýv čl. 38 odst. 10 stanov společnosti.
od 20. 02. 1998 do 09. 10. 1998

  Určení zájemci mohou akcie upisovat ve lhůtě tří pracovních dnů,počínaje prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterémnabude právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravěo zápisu rozhodnutí představenstva o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku. Akcie lze upisovat v sídle společnostiod 9.00 hodin do 14.00 hodin.
od 20. 02. 1998 do 09. 10. 1998

  Způsob založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 zák.č. 513/1991 Sb.obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fondnárodního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkéhonáměstí 32.
od 30. 04. 1992

  Den vzniku: 1. 5. 1992
od 30. 04. 1992

Akcie

Počet: 421 385 ks v hodnotě: 375 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 18. 12. 2015

Počet: 3 037 040 ks v hodnotě: 375 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 18. 12. 2015

Počet: 3 037 040 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 25. 03. 2015 do 25. 03. 2015

Počet: 421 385 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 25. 03. 2015 do 25. 03. 2015

Počet: 3 037 040 ks v hodnotě: 1000 - kmenové akcie na jméno
od 23. 09. 1999 do 23. 09. 1999

Počet: 2 993 492 ks v hodnotě: 1000 - kmenové akcie na jméno
od 24. 06. 1999 do 24. 06. 1999

Počet: 421 385 ks v hodnotě: 1000 - kmenové akcie na majitele
od 09. 10. 1998 do 09. 10. 1998

Počet: 2 914 353 ks v hodnotě: 1000 - kmenové akcie na jméno
od 09. 10. 1998 do 09. 10. 1998

Počet: 2 810 646 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 28. 03. 1996 do 28. 03. 1996

Počet: 421 385 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 14. 03. 1994 do 14. 03. 1994

Počet: 2 711 133 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 14. 03. 1994 do 14. 03. 1994

Počet: 3 534 057 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 30. 04. 1992 do 30. 04. 1992

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: AMANO TATSURO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 08. 2016

Adresa: 100-8631 Tokio, 1-3, Marunouchi 1-Chome, Chiyoda-ku, Japonsko
od 10. 08. 2016


Název/Jméno: GUILLERMO MOYA GARCÍA-RENEDO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 2. místopředseda představenstva
od 11. 07. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 01. 2016 do 11. 07. 2016

Adresa: Madrid, avenida Camino de Santiago 40, Španělské království
od 15. 01. 2016


Název/Jméno: KŘUPALA RADIM

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 07. 2016

Adresa: Vrchní 1530/49, Kateřinky, 747 05 Opava
od 11. 07. 2016


Název/Jméno: LANGER ŠTEFAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 07. 2016

Adresa: Slunečná 1571/4, Podlesí, 736 01 Havířov
od 11. 07. 2016


Název/Jméno: ŠRÁMEK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 07. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 03. 1994 do 25. 07. 2003

Adresa: Slovanská 1293/12, 741 01 Nový Jičín
od 24. 10. 2013
Nový Jičín, Slovanská 12, PSČ 74101
od 07. 08. 2006 do 24. 10. 2013
Nový Jičín, Slovanská 12
od 29. 12. 2004 do 07. 08. 2006
Nový Jičín - Žilina, Na výsluní 382
od 25. 07. 2003 do 29. 12. 2004
Nový Jičín-Žilina, Na výsluní 382
od 14. 03. 1994 do 25. 07. 2003


Název/Jméno: KYNCL MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 3. místopředseda představenstva
od 30. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 07. 2003 do 30. 07. 2014

Adresa: Anny Letenské 1293/29a, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava
od 24. 10. 2013
Ostrava - Polanka nad Odrou, Anny Letenské 1293/29A, PSČ 72525
od 07. 08. 2006 do 24. 10. 2013
Ostrava - Polanka nad Odrou, Anny Letenské 1292/29A
od 29. 12. 2004 do 07. 08. 2006
Ostrava - Poruba, Hlavní třída 584
od 25. 07. 2003 do 29. 12. 2004


Název/Jméno: SKYBA ZBYNĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 02. 2007
Dozorčí rada - člen
od 08. 10. 2002 do 20. 02. 2007

Adresa: Zahradní 241, 747 91 Štítina
od 24. 10. 2013
Štítina, Zahradní 1241, PSČ 74791
od 20. 02. 2007 do 24. 10. 2013
Štítina, Zahradní 241
od 08. 10. 2002 do 20. 02. 2007


Název/Jméno: HOLEČEK VÁCLAV

IČO: 44545061

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 07. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 04. 2003 do 25. 07. 2003

Adresa: Do Kopce 1695, 735 41 Petřvald
od 24. 10. 2013
Petřvald, Do Kopce 1695, PSČ 73541
od 07. 08. 2006 do 24. 10. 2013
Petřvald, Do Kopce 1695
od 25. 07. 2003 do 07. 08. 2006
Petřvald, Do Kopce 1695
od 15. 04. 2003 do 25. 07. 2003


Název/Jméno: PALKOVÁ VĚRA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 02. 2007

Adresa: Mlýnská 1221, Šunychl, 735 81 Bohumín
od 24. 10. 2013
Bohumín - Šunychl, Mlýnská 1221, PSČ 73581
od 20. 02. 2007 do 24. 10. 2013


Název/Jméno: ŠINCL LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 07. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 04. 2003 do 25. 07. 2003

Adresa: U Vrtu 149/3, Mizerov, 733 01 Karviná
od 24. 10. 2013
Karviná, Tovární 2447/4, PSČ 73506
od 07. 08. 2006 do 24. 10. 2013
Karviná 6, Tovární 2447/4
od 25. 07. 2003 do 07. 08. 2006
Karviná 6, Tovární 2447/4
od 15. 04. 2003 do 25. 07. 2003


Název/Jméno: TREJBAL ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 02. 2007

Adresa: Čkalovova 862/29, Poruba, 708 00 Ostrava
od 24. 10. 2013
Ostrava - Poruba, Čkalovova 862, PSČ 70800
od 20. 02. 2007 do 24. 10. 2013


Název/Jméno: ROSMARINOVÁ MARKÉTA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 03. 2013

Adresa: 6. srpna 1355/22b, 735 35 Horní Suchá
od 25. 03. 2013


Název/Jméno: VÝTISK RADIM

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 07. 2014

Adresa: Družební 57/105, Krásné Pole, 725 26 Ostrava
od 30. 07. 2014


Název/Jméno: MAJER BOHUSLAV

IČO: 44310188

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 06. 2015

Adresa: Myslbekova 1070, 742 58 Příbor
od 23. 06. 2015


Název/Jméno: HARUDOVÁ DANUŠE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 07. 2014

Adresa: Matěje Kopeckého 556/2, Poruba, 708 00 Ostrava
od 30. 07. 2014


Název/Jméno: RICHTROVÁ EVA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 20. 02. 2007
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 08. 2006 do 20. 02. 2007
Dozorčí rada - člen
od 25. 07. 2003 do 07. 08. 2006
Dozorčí rada - člen
od 15. 04. 2003 do 25. 07. 2003

Adresa: Marie Majerové 1913, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
od 24. 10. 2013
Frýdek-Místek, M. Majerové 1913, PSČ 73801
od 20. 02. 2007 do 24. 10. 2013
Frýdek-Místek, M.Majerové 1913, PSČ 73801
od 07. 08. 2006 do 20. 02. 2007
Frýdek - Místek, M. Majerové 1913
od 25. 07. 2003 do 07. 08. 2006
Frýdek - Místek, M. Majerové 1913
od 15. 04. 2003 do 25. 07. 2003


Název/Jméno: ŽENATÝ LUKÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 02. 2007
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 07. 08. 2006 do 20. 02. 2007
Dozorčí rada - místopředseda
od 21. 10. 2003 do 07. 08. 2006
Dozorčí rada - člen
od 25. 07. 2003 do 21. 10. 2003

Adresa: Pustkovecká 127/14, Pustkovec, 708 00 Ostrava
od 24. 10. 2013
Ostrava - Pustkovec, Pustkovecká 127/14, PSČ 70800
od 07. 08. 2006 do 24. 10. 2013
Ostrava - Pustkovec, Pustkovecká 127
od 25. 07. 2003 do 07. 08. 2006


Název/Jméno: FERNANDO FLORES GAVALA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 10. 2015

Adresa: 28050 Madrid, avenida Camino de Santiago 40, Španělské království
od 14. 10. 2015


Název/Jméno: PAWLAS DANIEL

IČO: 63023792

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 06. 2015 do 24. 11. 2015

Adresa: Selská 405/24, Bludovice, 736 01 Havířov
od 23. 06. 2015 do 24. 11. 2015


Název/Jméno: YASUHARA MITSURU

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 06. 2015 do 10. 08. 2016

Adresa: 100-8631 Tokio, 1-3 Marunouchi 1 - chome, Chiyoda-ku, Tokio, Japonsko
od 23. 06. 2015 do 10. 08. 2016


Název/Jméno: HEGYI ALICE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 06. 2012 do 23. 06. 2015

Adresa: Česká 1203/9, Město, 736 01 Havířov
od 08. 05. 2015 do 23. 06. 2015
Česká 1199/1, Město, 736 01 Havířov
od 24. 02. 2015 do 08. 05. 2015
Slovanská 1221/3, Město, 736 01 Havířov
od 24. 10. 2013 do 24. 02. 2015
Havířov - Město, Slovanská 1221/3, PSČ 73601
od 18. 06. 2012 do 24. 10. 2013


Název/Jméno: RAFAEL PABLO PÉREZ FEITO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 2. místopředseda představenstva
od 30. 07. 2014 do 15. 01. 2016

Adresa: Madrid, C/Ulises 18/6, Španělské království
od 30. 07. 2014 do 15. 01. 2016


Název/Jméno: STRAKOŠ MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 08. 2006 do 23. 06. 2015
Dozorčí rada - předseda
od 21. 10. 2003 do 07. 08. 2006
Dozorčí rada - místopředseda
od 25. 07. 2003 do 21. 10. 2003
Dozorčí rada - místopředseda
od 15. 04. 2003 do 25. 07. 2003

Adresa: Úzká 315, 742 58 Příbor
od 24. 10. 2013 do 23. 06. 2015
Příbor, Úzká 315, PSČ 74258
od 07. 08. 2006 do 24. 10. 2013
Příbor, Úzká 315
od 21. 10. 2003 do 07. 08. 2006
Příbor, Úzká 350
od 25. 07. 2003 do 21. 10. 2003
Příbor, Úzká 350
od 15. 04. 2003 do 25. 07. 2003


Název/Jméno: ANDO HIDEKI

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 12. 2013

Adresa: Madrid, plaza Manuel Gomez Moreno 2 P 10 B, Španělské království
od 30. 07. 2014
Madrid, Plaza Manuel Gomez Moreno 2 P 10 B, Španělské království
od 02. 06. 2014 do 30. 07. 2014
100-0004 Tokio - Chiyoda - Ku, 2 - 1 Ohtemachi 1-chome, Japonsko
od 27. 12. 2013 do 02. 06. 2014


Název/Jméno: KAZUSHIGE KATAMURA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 07. 2014 do 23. 06. 2015

Adresa: Tokio - Chiyoda-Ku, Ohtemachi 1 - chome, Japonsko
od 30. 07. 2014 do 23. 06. 2015


Název/Jméno: JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ OBLANCA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 07. 2014

Adresa: Madrid, Federico Salmón 13, Španělské království
od 30. 07. 2014


Název/Jméno: JESÚS ROLDÁN ORTEGA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 07. 2014

Adresa: Madrid, Federico Salmón 13, Španělské království
od 30. 07. 2014


Název/Jméno: ÁLVARO PAZOS GUZMAN RODRÍGUEZ DE RIVERA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 07. 2014 do 14. 10. 2015

Adresa: Madrid, C/Ulises, Španělské království
od 30. 07. 2014 do 14. 10. 2015


Název/Jméno: ISIDORO ANTONIO MARBÁN FERNÁNDEZ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 02. 2007

Adresa: Madrid, C/Ulises 6, Španělské království
od 30. 07. 2014
280043 Madrid, C/Ulises 6, Španělské království
od 31. 08. 2012 do 30. 07. 2014
28232 Madrid, Calle Esquolo, Letra Q 2, Španělské království
od 18. 06. 2012 do 31. 08. 2012
28232 Madrid, Španělské království
od 31. 05. 2010 do 18. 06. 2012
Madrid - Las Rozas, Calle Esqulo, Letra Q n°2, 28223, Španělsko
od 20. 02. 2007 do 31. 05. 2010


Název/Jméno: LUIS FRANCISCO DE LOPE ALONSO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 1. místopředseda představenstva
od 30. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - 2. místopředseda představenstva
od 24. 10. 2013 do 30. 07. 2014

Adresa: Madrid, avenida Camino de Santiago 40, Španělské království
od 30. 07. 2014
28050 Madrid, avenida Camino de Santiago 40, Španělské království
od 24. 10. 2013 do 30. 07. 2014


Název/Jméno: FELIX PARRA MEDIAVILLA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 07. 2014

Adresa: Madrid, Federico Salmón 13, Španělské království
od 30. 07. 2014


Název/Jméno: KATAMURA KAZUSHIGE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 12. 2013 do 30. 07. 2014

Adresa: 100-0004 Tokio - Chiyoda - Ku, 2-1 Ohtemachi 1 - chome, Japonsko
od 27. 12. 2013 do 30. 07. 2014


Název/Jméno: KUNDRÁT VLADIMÍR

IČO: 44622911

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 02. 2007 do 30. 07. 2014
Dozorčí rada - člen
od 08. 10. 2002 do 20. 02. 2007
Dozorčí rada - člen
od 17. 04. 1997 do 08. 03. 2002

Adresa: U hráze 1010, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
od 24. 10. 2013 do 30. 07. 2014
Frýdlant nad Ostravicí, U hráze 1010, PSČ 73911
od 20. 02. 2007 do 24. 10. 2013
Frýdlant nad Ostravicí, U hráze 1010
od 08. 10. 2002 do 20. 02. 2007
Frýdlant n. O., U hráze 1010
od 17. 04. 1997 do 08. 03. 2002


Název/Jméno: KUBINA MARTIN

IČO: 60766689

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 01. 2010 do 30. 07. 2014

Adresa: Za Obchodem 646/1, Petřkovice, 725 29 Ostrava
od 24. 10. 2013 do 30. 07. 2014
Ostrava - Petřkovice, Za obchodem 646, PSČ 72529
od 22. 01. 2010 do 24. 10. 2013


Název/Jméno: KLUČKA VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 06. 2012 do 11. 07. 2016

Adresa: Bílovecká 933/64, Kylešovice, 747 06 Opava
od 24. 10. 2013 do 11. 07. 2016
Opava, Bílovecká /64, PSČ 74706
od 18. 06. 2012 do 24. 10. 2013


Název/Jméno: PEDRO MIŇARRO PERETE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 03. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 01. 2009 do 15. 02. 2013

Adresa: 46002 Valencia, Literato Azorin, Španělské království
od 17. 06. 2013
46002 Valencie, Literato Azorin, Španělské království
od 25. 03. 2013 do 17. 06. 2013
Cheste, Valencia, calle Literato Azorin 26, Španělské království
od 19. 01. 2009 do 15. 02. 2013


Název/Jméno: SVOBODA KAREL

IČO: 42095590

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 01. 2009

Adresa: Jesenická 794/14, 792 01 Bruntál
od 15. 02. 2013
Bruntál, Jesenická 794/14, PSČ 79201
od 19. 01. 2009 do 15. 02. 2013


Název/Jméno: RYS PETR

IČO: 43879381

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 06. 2013

Adresa: Palackého nám. 17/7, 792 01 Bruntál
od 17. 06. 2013


Název/Jméno: STRUŠKA FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 01. 2009 do 17. 06. 2013

Adresa: Pionýrská 749/22, 792 01 Bruntál
od 15. 02. 2013 do 17. 06. 2013
Bruntál, Pionýrská 22, PSČ 79201
od 19. 01. 2009 do 15. 02. 2013


Název/Jméno: MIGUEL JURADO FERNÁNDEZ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 02. 2007 do 03. 01. 2014

Adresa: 280043 Madrid, C/Ulises 6, Španělské království
od 26. 07. 2012 do 03. 01. 2014
28223 Madrid, Alcobendas, Španělské království
od 31. 05. 2010 do 26. 07. 2012
Madrid, Alcobendas - C/Gardenia, Soto de la Moraleja 52, 28109, Španělsko
od 20. 02. 2007 do 31. 05. 2010


Název/Jméno: ROBERTO PERÉZ MUŇOZ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 02. 2007 do 03. 01. 2014

Adresa: 28043 Madrid, Ulises 18, Španělské království
od 26. 07. 2012 do 03. 01. 2014
Madrid, C/Terral, Puzuelo de Alarcón 1 - 2°A, Španělské království
od 31. 05. 2010 do 26. 07. 2012
Madrid, C/Terral, Puzuelo de Alarcón 1 - 2°A - 28223, Španělsko
od 20. 02. 2007 do 31. 05. 2010


Název/Jméno: RAFAEL PÉREZ FEITO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 12. 2009 do 30. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 03. 2009 do 21. 12. 2009

Adresa: 28043 Madrid, C/Ulises 18/6, Španělské království
od 26. 07. 2012 do 30. 07. 2014
Madrid, Španělské království
od 21. 12. 2009 do 26. 07. 2012
Madrid - C/Sirio 44 - 1°C, 28007, Španělsko
od 16. 03. 2009 do 21. 12. 2009


Název/Jméno: ÁLVARO GUZMAN PAZOS RODRÍGUEZ DE RIVERA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 06. 2012 do 02. 06. 2014

Adresa: 28043 Madrid, C/Ulises, Španělské království
od 18. 06. 2012 do 02. 06. 2014


Název/Jméno: JOSÉ MANUEL BURGOS PÉREZ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 08. 2011 do 24. 10. 2013

Adresa: Madrid, Padre Damián 50, Španělské království
od 12. 08. 2011 do 24. 10. 2013


Název/Jméno: KNÁPEK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 03. 2009 do 25. 03. 2013

Adresa: Raškovice 529, PSČ 73904
od 28. 01. 2011 do 25. 03. 2013
Ostrava - Zábřeh, Zimmlerova 2939/52, PSČ 70030
od 16. 03. 2009 do 28. 01. 2011


Název/Jméno: FRANCISCO MARTIN MONTEAGUDO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 08. 2010 do 02. 06. 2014

Adresa: Madrid, Federico Salmón 13, Španělské království
od 17. 08. 2010 do 02. 06. 2014


Název/Jméno: JOSÉ MIGUEL BURGOS PÉREZ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 05. 2010 do 12. 08. 2011

Adresa: Madrid, Padre Damián 50, Španělské království
od 31. 05. 2010 do 12. 08. 2011


Název/Jméno: FRANCISCO MATIN MONTEAGUDO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 05. 2010 do 17. 08. 2010

Adresa: Madrid, Federico Salmón 13, Španělské království
od 31. 05. 2010 do 17. 08. 2010


Název/Jméno: ALICIA ALCOCER KOPLOWITZ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 05. 2010 do 17. 08. 2010

Adresa: Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso 1, Španělské království
od 31. 05. 2010 do 17. 08. 2010


Název/Jméno: ESTHER ALCOCER KOPLOWITZ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 05. 2010 do 17. 08. 2010

Adresa: Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso 1, Španělské království
od 31. 05. 2010 do 17. 08. 2010


Název/Jméno: KRAJÍČEK MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 08. 2006 do 07. 11. 2011
Dozorčí rada - člen
od 25. 07. 2003 do 07. 08. 2006
Dozorčí rada - člen
od 15. 04. 2003 do 25. 07. 2003

Adresa: Opava, Dostojevského 37, PSČ 74601
od 07. 08. 2006 do 07. 11. 2011
Opava, Dostojevského 37
od 25. 07. 2003 do 07. 08. 2006
Opava, Dostojevského 37
od 15. 04. 2003 do 25. 07. 2003


Název/Jméno: ÁLVARO GUZMÁN RODRÍGUEZ DE RIVERA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 11. 2009 do 18. 06. 2012

Adresa: San Sebastián de los Reyes, Plaza Dolores Ibarruri escualera A 5°B, Španělské království
od 12. 11. 2009 do 18. 06. 2012


Název/Jméno: CHOBOT FRANTIŠEK

IČO: 70625344

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 06. 2008 do 18. 06. 2012

Adresa: Havířov - Město, Janáčkova 2, PSČ 73601
od 30. 06. 2008 do 18. 06. 2012


Název/Jméno: ROBERTO PÉREZ FEITO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 02. 2007 do 16. 03. 2009

Adresa: Madrid - C/Sirio 44 - 1°C, 28007, Španělsko
od 20. 02. 2007 do 16. 03. 2009


Název/Jméno: CACHLOVÁ MÁRIA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 02. 2007 do 22. 01. 2010
Dozorčí rada - člen
od 22. 09. 1993 do 20. 02. 2007

Adresa: Karviná - Ráj, Borovského 831/24, PSČ 73301
od 20. 02. 2007 do 22. 01. 2010
Karviná-Ráj, Borovského 831
od 22. 09. 1993 do 20. 02. 2007


Název/Jméno: PEDRO DEL CAMPO NOVALES

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 02. 2007 do 19. 01. 2009

Adresa: Córdoba - Avenida del Gran Capitán 20 - 3°B,, 14001, Španělsko
od 20. 02. 2007 do 19. 01. 2009


Název/Jméno: VÍCHA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 08. 2006 do 20. 02. 2007
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 10. 2003 do 07. 08. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 07. 2003 do 21. 10. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 04. 2003 do 25. 07. 2003

Adresa: Bohumín - Pudlov, Na Chalupách 330, PSČ 73551
od 07. 08. 2006 do 20. 02. 2007
Bohumín, Na Chalupách 330
od 25. 07. 2003 do 07. 08. 2006
Bohumín 5, Na Chalupách 330
od 15. 04. 2003 do 25. 07. 2003


Název/Jméno: VOKŘÁL PETR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 08. 2006 do 20. 02. 2007

Adresa: Brno, Dolní Louky 244/10, PSČ 63500
od 07. 08. 2006 do 20. 02. 2007


Název/Jméno: KOŽNÁREK JAKUB

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 08. 2006 do 20. 02. 2007

Adresa: Brno, Na Padělkách 20, PSČ 64100
od 07. 08. 2006 do 20. 02. 2007


Název/Jméno: FRANCISCO JIMÉNEZ MEDINA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 08. 2006 do 25. 06. 2009

Adresa: Cádiz, Calle Santa Teresa de Jesús 10 - 1 A, Španělsko
od 07. 08. 2006 do 25. 06. 2009


Název/Jméno: ZUMR PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 12. 2004 do 20. 02. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 04. 2004 do 29. 12. 2004

Adresa: Brno, Kotlářská 45, PSČ 60200
od 17. 04. 2004 do 20. 02. 2007


Název/Jméno: HALÍKOVÁ MILADA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 08. 2006 do 30. 06. 2008
Dozorčí rada - člen
od 21. 10. 2003 do 07. 08. 2006

Adresa: Havířov - Město, Lipová 17/717, PSČ 73601
od 07. 08. 2006 do 30. 06. 2008
Havířov - Město, Lipová 17/717
od 21. 10. 2003 do 07. 08. 2006


Název/Jméno: ŠTEFUNKO MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 04. 2004 do 07. 08. 2006

Adresa: 92400 Galanta, SNP 968/43, Slovenská republika
od 17. 04. 2004 do 07. 08. 2006


Název/Jméno: JANOV JOZEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 04. 2004 do 07. 08. 2006

Adresa: 05986 Nová Lesná, Slávkovská 337, Slovenská republika
od 17. 04. 2004 do 07. 08. 2006


Název/Jméno: SMOLKA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 07. 2003 do 07. 08. 2006
Dozorčí rada - člen
od 15. 04. 2003 do 25. 07. 2003

Adresa: Vítkov, Budišovská 876
od 25. 07. 2003 do 07. 08. 2006
Vítkov, Budišovská 876
od 15. 04. 2003 do 25. 07. 2003


Název/Jméno: GRYGARČÍK HELMUT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 07. 2003 do 17. 04. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 03. 1994 do 25. 07. 2003

Adresa: Ostrava - Poruba, Pokorného 1551
od 25. 07. 2003 do 17. 04. 2004
Ostrava-Poruba, Pokorného 1551
od 24. 11. 1997 do 25. 07. 2003
Ostrava-Poruba, Pokorného 1561
od 14. 03. 1994 do 24. 11. 1997


Název/Jméno: SIMPSON PETER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 07. 2003 do 17. 04. 2004

Adresa: Praha - Horoměřice, K lesu 695
od 25. 07. 2003 do 17. 04. 2004


Název/Jméno: Jonathan David Forster

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 09. 2003 do 17. 04. 2004

Adresa: Horoměřice, Boční 233/389, PSČ 25262
od 18. 09. 2003 do 17. 04. 2004


Název/Jméno: KAJNAR PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 10. 2003 do 29. 12. 2004

Adresa: Ostrava, I. Sekaniny 1803/13
od 21. 10. 2003 do 29. 12. 2004


Název/Jméno: PARNHAM BARRIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 07. 2003 do 03. 09. 2003
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 04. 2003 do 25. 07. 2003

Adresa: Praha 3, Koldínová 4/1145
od 15. 04. 2003 do 03. 09. 2003


Název/Jméno: STUCHLÍK LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 07. 2003 do 21. 10. 2003
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 04. 2003 do 25. 07. 2003

Adresa: Ostrava - Hrabová, Obchodní ul. 2
od 25. 07. 2003 do 21. 10. 2003
Ostrava - Hrabová, Obchodní ul. 2
od 15. 04. 2003 do 25. 07. 2003


Název/Jméno: POHL ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 25. 07. 2003 do 21. 10. 2003
Dozorčí rada - předseda
od 14. 03. 1994 do 25. 07. 2003

Adresa: Havířov - Město, Hlavní třída 37
od 25. 07. 2003 do 21. 10. 2003
Havířov město, Hlavní třída 37
od 14. 03. 1994 do 25. 07. 2003


Název/Jméno: VOKATÝ MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 07. 2003 do 15. 08. 2003

Adresa: Praha - Řepy, Mrkvičkova 1367
od 25. 07. 2003 do 15. 08. 2003


Název/Jméno: PERGL ROBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 04. 2003 do 25. 07. 2003

Adresa: Beroun, Branislavova 1420
od 15. 04. 2003 do 25. 07. 2003


Název/Jméno: ŽENATÝ LUKÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 04. 2003 do 25. 07. 2003

Adresa: Ostrava - Zábřeh, Břenkova 13
od 15. 04. 2003 do 25. 07. 2003


Název/Jméno: VAGNER OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 04. 1999 do 15. 04. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 03. 1996 do 29. 04. 1999

Adresa: Opava, Dukelská 7
od 29. 04. 1999 do 15. 04. 2003
Opava, Dukelská 7
od 28. 03. 1996 do 29. 04. 1999


Název/Jméno: STOLAŘ ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 04. 1999 do 15. 04. 2003

Adresa: Frýdek - Místek, Františka Čejky 434
od 29. 04. 1999 do 15. 04. 2003


Název/Jméno: Kotaba Ivo

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 01. 1995 do 15. 04. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 03. 1994 do 03. 01. 1995

Adresa: Orlová-Lutyně, Květinová 893
od 24. 11. 1997 do 15. 04. 2003
Orlová-Lutyně 941
od 14. 03. 1994 do 24. 11. 1997


Název/Jméno: HÖGER VÍTĚZSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 04. 1997 do 08. 03. 2002

Adresa: Morávka 242
od 17. 04. 1997 do 08. 03. 2002


Název/Jméno: JELÍNEK JOSEF

IČO: 45427526

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 03. 1996 do 15. 04. 2003

Adresa: Ostrava-Poruba, Hlavní třída 564
od 28. 03. 1996 do 15. 04. 2003


Název/Jméno: BÁRTA IVAN

IČO: 18688390

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 03. 1996 do 15. 04. 2003

Adresa: Karviná-Nové Město, U Bažantnice 1114/10
od 28. 03. 1996 do 15. 04. 2003


Název/Jméno: BARDOŇ KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 03. 1996 do 15. 04. 2003

Adresa: Třinec-Ropice 165
od 28. 03. 1996 do 15. 04. 2003


Název/Jméno: VYVIJAL PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 05. 1995 do 29. 04. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 01. 1995 do 23. 05. 1995

Adresa: Frýdek-Místek, Lískovec 233
od 03. 01. 1995 do 29. 04. 1999


Název/Jméno: SUKOVÁ STANISLAVA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 03. 1994 do 15. 04. 2003

Adresa: Vítkov, Švermova 539, okres Opava
od 14. 03. 1994 do 15. 04. 2003


Název/Jméno: ŠVRČEK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 03. 1994 do 17. 04. 1997

Adresa: Frenštát pod Radhoštěm, Nádražní 102, okres Nový Jičín
od 14. 03. 1994 do 17. 04. 1997


Název/Jméno: JIŘÍK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 03. 1994 do 15. 04. 2003

Adresa: Kopřivnice, Lubima 150, okres Nový Jičín
od 14. 03. 1994 do 15. 04. 2003


Název/Jméno: HOUDEK KAREL

IČO: 67168761

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 03. 1994 do 15. 04. 2003

Adresa: Šenov, Nad dolinou 1261, okres Frýdek-Místek
od 14. 03. 1994 do 15. 04. 2003


Název/Jméno: VONDRÁČEK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 03. 1994 do 28. 03. 1996

Adresa: Třinec, Dolní Lištná 282, okres Frýdek-Místek
od 14. 03. 1994 do 28. 03. 1996


Název/Jméno: ŠVÁB PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 03. 1994 do 15. 04. 2003
Dozorčí rada - člen
od 22. 09. 1993 do 14. 03. 1994

Adresa: Opava, Mostní 111
od 14. 03. 1994 do 15. 04. 2003
Opava 5, Mostní 111
od 22. 09. 1993 do 14. 03. 1994


Název/Jméno: ZAHRADNÍK RUDOLF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 03. 1994 do 28. 03. 1996

Adresa: Ostrava, Živičná 12, okres Ostrava-město
od 14. 03. 1994 do 28. 03. 1996


Název/Jméno: DOBEŠ ALBÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 03. 1994 do 15. 04. 2003

Adresa: Ostrava-Krásné Pole, Družební 382
od 14. 03. 1994 do 15. 04. 2003


Název/Jméno: KYNCL MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 03. 1994 do 25. 07. 2003

Adresa: Ostrava-Poruba, Hlavní třída 584
od 14. 03. 1994 do 25. 07. 2003


Název/Jméno: SKŘÍČEK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 03. 1994 do 28. 03. 1996

Adresa: Karviná-Mizerov, Na kopci 32
od 14. 03. 1994 do 28. 03. 1996


Název/Jméno: ŘÍMAN MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 03. 1994 do 03. 01. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1992 do 14. 03. 1994

Adresa: Frýdek-Místek, J. Pěšiny 2573
od 14. 03. 1994 do 03. 01. 1995
Frýdek-Místek, J. Pešiny 2573
od 30. 04. 1992 do 14. 03. 1994


Název/Jméno: FUCHS VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 03. 1994 do 23. 05. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1992 do 14. 03. 1994

Adresa: Opava, Olomoucká 9
od 30. 04. 1992 do 23. 05. 1995


Název/Jméno: SCHENK TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 04. 1992 do 14. 03. 1994

Adresa: Frýdlant nad Ostravicí, Nová Ves 312, okres Frýdek-Místek
od 30. 04. 1992 do 14. 03. 1994


Název/Jméno: HOLEČEK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1992 do 14. 03. 1994

Adresa: Frýdek-Místek, Zahrada 2916
od 30. 04. 1992 do 14. 03. 1994


Název/Jméno: BENDA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1992 do 14. 03. 1994

Adresa: Nový Jičín, Vančurova 20
od 30. 04. 1992 do 14. 03. 1994


Název/Jméno: KYNCL MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1992 do 14. 03. 1994

Adresa: Ostrava-Poruba, Hlavní třída 584
od 30. 04. 1992 do 14. 03. 1994


Název/Jméno: KONDERLOVÁ ANNA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1992 do 14. 03. 1994

Adresa: Bystřice 1004
od 30. 04. 1992 do 14. 03. 1994


Název/Jméno: KAINAR PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1992 do 14. 03. 1994

Adresa: Ostrava-Poruba, Vietnamská 1491
od 30. 04. 1992 do 14. 03. 1994


Název/Jméno: COUFAL JAN

IČO: 41416228

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1992 do 14. 03. 1994

Adresa: Karviná-Hranice, Mendelova 2939
od 30. 04. 1992 do 14. 03. 1994


Název/Jméno: HŘIB JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1992 do 14. 03. 1994

Adresa: Nový Jičín, Hřbitovní 30
od 30. 04. 1992 do 14. 03. 1994


Název/Jméno: BONCZEK ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 04. 1992 do 22. 09. 1993

Adresa: Havířov-Bludovice, Mládežnická 7
od 30. 04. 1992 do 22. 09. 1993


Název/Jméno: TYLEČEK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 04. 1992 do 17. 04. 1997

Adresa: Frýdek-Místek, J. K. Tyla 209
od 30. 04. 1992 do 17. 04. 1997


Název/Jméno: TICHÁNKOVÁ LUDMILA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 04. 1992 do 14. 03. 1994

Adresa: Nový Jičín, Suvorovova 525
od 30. 04. 1992 do 14. 03. 1994


Název/Jméno: NOVOTNÝ ILJA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 04. 1992 do 14. 03. 1994

Adresa: Chlebičov, Větrná 19, okres Opava
od 30. 04. 1992 do 14. 03. 1994


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 5. 2012


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 5. 2012

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Kyncl


Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:23. 3. 2009


Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:23. 3. 2009


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:24. 6. 2004

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Hrubý


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 6. 2004

Obory činnosti: - skladování a zpracování nekovového odpadu
od 24. 06. 2004 do 30. 06. 2008
- skladování a zpracování kovového odpadu a šrotu
od 24. 06. 2004 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Petr Klaput

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 6. 2004

Obory činnosti: - čištění ulic a udržování veřejných prostranství
od 24. 06. 2004 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výzkum a vývoj v oblasti technických věd

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 6. 2004

Obory činnosti: - výzkum a vývoj v oblasti technických věd
od 24. 06. 2004 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 6. 2004

Obory činnosti: - sekretářské služby
od 24. 06. 2004 do 30. 06. 2008
- péče o spisový materiál
od 24. 06. 2004 do 30. 06. 2008
- poskytování certifikačních služeb v oblasti elektronického podpisu
od 24. 06. 2004 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Jan Prášek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 6. 2004

Obory činnosti: - čištění budov
od 24. 06. 2004 do 30. 06. 2008
- úklid bytových a nebytových prostor
od 24. 06. 2004 do 30. 06. 2008
- čištění oken
od 24. 06. 2004 do 30. 06. 2008
- domovnická činnost
od 24. 06. 2004 do 30. 06. 2008
- správa nemovitostí
od 24. 06. 2004 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Helmut Grygarčík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 3. 1996


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:25. 3. 1996

Odpovědní zástupci: Helmut Grygarčík

Zánik oprávnění:1. 5. 2004


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:27. 5. 1993


Úřední měření

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:27. 5. 1993

Zánik oprávnění:1. 5. 2004


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:27. 5. 1993

Odpovědní zástupci: Václav Hřivnáč

Zánik oprávnění:27. 3. 1997


Úřední měření

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 5. 1993

Odpovědní zástupci: Helmut Grygarčík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:20. 5. 1993


Vodoinstalatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:20. 5. 1993


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:20. 5. 1993

Odpovědní zástupci: Jan Prášek


provádění inž. staveb (vč. techn. vybavenosti sídlištních celků)

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:20. 5. 1993

Zánik oprávnění:4. 11. 1997


automatizované zpracování dat

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 5. 1993

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:13. 5. 1993

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


revize elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:13. 5. 1993

Zánik oprávnění:10. 11. 1997


Jiné ubytovací možnosti kromě příloh z. 455/91 Sb.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 3. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Hrubý

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 2. 1993

Obory činnosti: Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 26. 03. 2009
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 24. 06. 2004 do 26. 03. 2009
Výzkum a vývoj v oblasti technických věd
od 24. 06. 2004 do 26. 03. 2009
Správa a údržba nemovitostí
od 24. 06. 2004 do 26. 03. 2009
Poskytování technických služeb
od 24. 06. 2004 do 26. 03. 2009
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 24. 06. 2004
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 24. 06. 2004
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 24. 06. 2004
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 24. 06. 2004 do 26. 03. 2009
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 24. 05. 1993
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
od 13. 05. 1993
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
od 13. 05. 1993
automatizované zpracování dat
od 13. 05. 1993 do 26. 03. 2009
Ubytovací služby
od 10. 03. 1993
Jiné ubytovací možnosti kromě příloh z. 455/91 Sb.
od 10. 03. 1993 do 26. 03. 2009
Velkoobchod a maloobchod
od 15. 02. 1993
Zprostředkování obchodu a služeb
od 15. 02. 1993
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 15. 02. 1993
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 15. 02. 1993
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 15. 02. 1993
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 15. 02. 1993
Mech. úpravy na zakáz. nebo smluvně kromě příloh z. 455/91 Sb.
od 11. 02. 1993 do 26. 03. 2009
Pronájem movitostí a nemovitostí vč. služeb
od 11. 02. 1993 do 26. 03. 2009
Pronájem strojů a přístrojů
od 11. 02. 1993 do 26. 03. 2009
Skladování
od 11. 02. 1993 do 26. 03. 2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 11. 02. 1993 do 26. 03. 2009
Pronájem motorových vozidel a dopravních zařízení
od 11. 02. 1993 do 26. 03. 2009
Technické testování a analýzy kromě příloh z. 455/91 Sb.
od 11. 02. 1993 do 26. 03. 2009
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
od 11. 02. 1993 do 26. 03. 2009
Poradenství (kromě účetního,ekonom.,organiz.) a konzultace
od 11. 02. 1993 do 26. 03. 2009
Jiná výroba kromě příloh z. 455/91 Sb.
od 11. 02. 1993 do 26. 03. 2009
Zprostředkování obchodu
od 11. 02. 1993 do 26. 03. 2009
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
od 11. 02. 1993


Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:11. 2. 1993

Odpovědní zástupci: Svatava Eggová

Zánik oprávnění:21. 1. 2002


Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 2. 1993

Obory činnosti: - provozování vodovodů a kanalizací pro neveřejnou potřebu
od 17. 06. 2008 do 30. 06. 2008
- provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
od 17. 06. 2008 do 30. 06. 2008
- úprava a rozvod užitkové vody
od 17. 06. 2008 do 30. 06. 2008
- provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
od 22. 08. 1996 do 30. 06. 2008
- úprava a rozvod užitkové vody
od 22. 08. 1996 do 30. 06. 2008
- provozování vodovodů a kanalizací pro neveřejnou potřebu
od 22. 08. 1996 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Svatava Eggová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Účetnictví a ekonomika kromě příloh z. 455/91 Sb.

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 2. 1993

Odpovědní zástupci: Petr Klaput

Zánik oprávnění:26. 6. 2002


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 2. 1993

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 2. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Kyncl

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba a rozvod pitné a užitkové vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 2. 1993

Zánik oprávnění:19. 3. 1996


Čistící práce průmyslového charakteru, včetně odvádění a čištění odpadních vod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 2. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Kyncl

Zánik oprávnění:19. 3. 1996


Jiná výroba kromě příloh z. 455/91 Sb.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 2. 1993

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Účetnictví a ekonomika kromě příloh z. 455/91 Sb.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 2. 1993

Zánik oprávnění:9. 6. 2000


Poradenství (kromě účetního,ekonom.,organiz.) a konzultace

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 2. 1993

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem motorových vozidel a dopravních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 2. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Kyncl

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 2. 1993

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Technické testování a analýzy kromě příloh z. 455/91 Sb.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 2. 1993

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Skladování

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 2. 1993

Odpovědní zástupci: Václav Hřivnáč

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Mech. úpravy na zakáz. nebo smluvně kromě příloh z. 455/91 Sb.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 2. 1993

Odpovědní zástupci: Václav Hřivnáč

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem movitostí a nemovitostí vč. služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 2. 1993

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 9. 1992


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45193665

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

#NázevICOAdresa
3365728"Bytové družstvo Střekovská" v likvidaci25723600Praha 8, Střekovská 1342, PSČ 18200
303274"FREEDOM", s.r.o. "v likvidaci"25359380Ostrava - Hrabůvka, Krakovská 1095, PSČ 70030
1649581"LOUČKA" a.s. "v likvidaci"47673052č.p. 8, 739 95 Bystřice
1143619"S I M P E X" spol. s r.o.41329023Dubí l, U hřiště 33O, PSČ 41701
23510011. TRIUMF, spol. s r.o.60717416Jihlava 1, Palackého 45, PSČ 58601

Související osoby

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí