Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 347. Její identifikační číslo je 45193665

Výpis z obchodního rejstříku Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Datum zápisu: 30. 4. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 347

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 4xff9pv

Předmět podnikání: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Správa a údržba nemovitostí
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Výzkum a vývoj v oblasti technických věd
Poskytování technických služeb
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Úřední měření
Silniční motorová doprava
Úřední měření
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
provádění inž. staveb (vč. techn. vybavenosti sídlištních celků)
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Vodoinstalatérství
Obráběčství
revize elektrických zařízení
Výroba, opravy a montáž měřidel
automatizované zpracování dat
Jiné ubytovací možnosti kromě příloh z. 455/91 Sb.
Pronájem movitostí a nemovitostí vč. služeb
Mech. úpravy na zakáz. nebo smluvně kromě příloh z. 455/91 Sb.
Skladování
Pronájem motorových vozidel a dopravních zařízení
Zprostředkování obchodu
Technické testování a analýzy kromě příloh z. 455/91 Sb.
Pronájem strojů a přístrojů
Poradenství (kromě účetního,ekonom.,organiz.) a konzultace
Účetnictví a ekonomika kromě příloh z. 455/91 Sb.
Jiná výroba kromě příloh z. 455/91 Sb.
Čistící práce průmyslového charakteru, včetně odvádění a čištění...
Výroba a rozvod pitné a užitkové vody
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Účetnictví a ekonomika kromě příloh z. 455/91 Sb.
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
Provozování vodovodů a kanalizací
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Projektová činnost ve výstavbě

Adresa společnosti

Sídlo: 28. října 1235/169, 70900 Ostrava

Adresy: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
od 15. 02. 2013
Ostrava, 28. října 169, PSČ 70945
od 25. 07. 2003 od 15. 02. 2013
Ostrava, 28. října 169, okres Ostrava-město
od 14. 03. 1994 od 25. 07. 2003
Ostrava 1, 28. října 169
od 30. 04. 1992 od 14. 03. 1994

Skutečnosti

  Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 29 Cm 251/2015-16, ze dne 05.05.2016, které nabylo právní moci dne 12.12.2016, bylo rozhodnuto o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne 30.07.2015, kterým bylo rozhodnuto o snížení základního kapitálu společnosti o částku 2.161.515.625,- Kč z částky 3.458.425.000,- Kč na částku 1.296.909.375,- Kč, a to snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti o částku 625,- Kč z částky 1.000,- Kč na částku 375,- Kč.
od 09. 01. 2017 od 11. 01. 2017

  Valná hromada společnosti konaná dne 30.07.2015 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti tímto usnesením :1.Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 2,161,515,625,- Kč (slovy: dvě miliardy sto šedesát jedna milionů pět set patnáct tisíc šest set dvacet pět korun českých), tedy z částky 3.458.425.000,- Kč (slovy: tři miliardy čtyři sta padesát osm milionů čtyři sta dvacet pět tisíc korun českých) na částku 1,296,909,375,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě devadesát šest milionů devět set devět tisíc tři sta sedmdesát pět korun českých).2.Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je očekávaný přebytek pracovního kapitálu, který bude tímto rozdělen mezi akcionáře společnosti.3.Účelem snížení základního kapitálu je refinancování pasiv a optimalizace kapitálové struktury společnosti, kdy při využití příznivých úrokových sazeb bude dosaženo uvolnění disponibilních prostředků společnosti pro její akcionáře. Tím dojde ke zvýšení podílu cizího kapitálu na celkových zdrojích financování společnosti.4.Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti o částku 625,- Kč (slovy: šest set dvacet pět korun českých), tedy z částky 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na částku 375,- Kč (slovy: tři sta sedmdesát pět korun českých).5. Částka odpovídající snížení základního kapitálu, tedy částka 2,161,515,625,- Kč, (slovy: dvě miliardy sto šedesát jedna milionů pět set patnáct tisíc šest set dvacet pět korun českých) bude poměrně rozdělena mezi akcionáře společnosti a vyplacena.6.Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede na základě příkazu osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů.
od 06. 08. 2015 od 18. 12. 2015

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 25. 03. 2015

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 30. 07. 2014 od 25. 03. 2015

  Počet členů dozorčí rady: 12
od 30. 07. 2014 od 25. 03. 2015

  Počet členů statutárního orgánu: 15
od 30. 07. 2014 od 25. 03. 2015

  Představenstvo společnosti na svém zasedání dne 17.12.1998rozhodlo ve smyslu § 38, odst. 10 stanov společnosti o zvýšenízákladního jmění nepeněžitými vklady - infrastrukturnímmajetkem.
od 29. 04. 1999 od 26. 07. 2012

  Akcie budou upsány Fondem národního majetku České republiky, sesídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 (dále jen FNM ČR) anásledně bezplatně vyemitovány městům a obcím, (viz příloha č. 1tohoto usnesení) napojené na vybudované zařízení v poměru podlevýše podílu na odběru vody vyjádřené počtem obyvatel obce neboměsta, podle "Rozhodnutí MF ČR o privatizaci majetku státu",č.j. 41/81090/97 ze dne 9.12.1997.
od 29. 04. 1999 od 23. 09. 1999

  V rámci zvýšení základního jmění bude upsáno 43.548 ks kmenovýchakcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč. Všechny akciebudou kmenové, znít na jméno a budou vydány v podobězaknihovaných cenných papírů.
od 29. 04. 1999 od 23. 09. 1999

  Základní jmění se zvyšuje výlučně nepeněžitými vklady -infrastrukturním majetkem dle čl. 38 odst. 10 stanovspolečnosti, a to VD Slezská Harta - vodárenská část, dle"Rozhodnutí Ministerstva financí České republiky (dále jen MFČR) o privatizaci majetku státu "č.j. 41/81090/97 ze dne9.12.1997.
od 29. 04. 1999 od 23. 09. 1999

  Základní jmění společnosti se zvyšuje o 43.548.000,- Kč.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jměníse nepřipouští.
od 29. 04. 1999 od 23. 09. 1999

  Představenstvo schvaluje uvedené hodnoty (ocenění) nepeněžitéhovkladu, přičemž v ocenění předmětu vkladu schvaluje oceněnínejnižší, t.j. v celkové hodnotě 43.548.000,- Kč. Představenstvoschvaluje uvedený počet akcií, které budou za jednotlivénepeněžité vklady bezplatně vyemitovány městům a obcím, jejichžsoupis s vymezeným počtem akcií je uveden v příloze č.3 NZ950/98, N 1002/98 ze dne 17.12.1998 osvědčujícího rozhodnutípředstavenstva o zvýšení základního jmění tak, jak je uvedenovýše.
od 29. 04. 1999 od 23. 09. 1999

  Předmět vkladu jeho výše určené posudky znalců a hodnota dleprivatizačního projektu schválená rozhodnutím MF ČR č.j.4181090/97 ze dne 9.12.1997 jsou specifikovány v rozhodnutípředstavenstva ze dne 17.12.1998 v NZ 950/97, N 1002/98 podbodem 7 rozhodnutí a přílohách 1,2 citovaného NZ.
od 29. 04. 1999 od 23. 09. 1999

  Nepeněžité vklady - nemovitosti - budou splaceny předánímprohlášení vkladatele dle § 60 odst. 1 a 2 obch. zák. spolu spředáním nemovitosti na základě předávacího protokolu. Ostatnínepeněžité vklady budou splaceny uzavřením smlouvy o převodupráv ke vkladu se společností a předáním vkladu na základěpředávacího protokolu. Nepeněžité vklady je nutno splatitnejpozději před upsáním akcií. Smlouvy o převodu práv ke vkladubudou uzavřeny v sídle společnosti, kde budou rovněž předányprohlášení vkladatele dle § 60 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku.Nepeněžité vklady samotné budou předány v místě, na kterém senacházejí.
od 29. 04. 1999 od 23. 09. 1999

  Emisní kurs upisovaných akcií je stanoven ve výši 1.000,- Kčhodnoty nepeněžitého vkladu, specifikovaného v bodě 7 tohotousnesení, za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.
od 29. 04. 1999 od 23. 09. 1999

  FNM ČR upíše akcie třetí pracovní den měsíce následujícího poměsíci, v němž nabude právní moci usnesení Krajského obchodníhosoudu v Ostravě o zápise rozhodnutí představenstva ze dne17.12.1998, a to v sídle společnosti.
od 29. 04. 1999 od 23. 09. 1999

  Určení zájemci mohou akcie upisovat ve lhůtě tří pracovních dnů,počínaje prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterémnabude právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravěo zápisu rozhodnutí představenstva o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku. Akcie lze upisovat v sídle společnosti od9.00 hod do 14.00 hod.
od 18. 01. 1999 od 24. 06. 1999

  Akcie budou nabídnuty k upsání následujícím zájemcům, přičemžkaždý z nich může upsat nejvíce takový počet akcií, jaký jeuveden v bodě 7 tohoto usnesení.Seznam upisovatelů s uvedením maximálního počtu upisovanýchakcií:- Obec Paskov, Nádražní 700, 739 21 Paskov 98 ks akcií- Obec Horní Domaslavice, 739 36 Horní Domaslavice 3.138 ksakcií- Obec Palkovice, čp. 295 ,739 41 Palkovice 3.634 ks akcií- Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, čp. 247, 739 23 Stará Ves nadOndřejnicí 2.986 ks akcí-Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec 21.535 ks akcií- Obec Albrechtice, Obecní 186, 735 43 Albrechtice 135 ksakcií-Město Horní Suchá, Sportovní 3, 735 35 Horní Suchá 100 ksakcií-Město Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně 601 ksakcií-Obec Těrlicko, Horní Těrlicko 323, 735 42 Těrlicko 2.225 ksakcií-Město Kopřivnice, Záhumenní 1151, 742 21 Kopřivnice 1.038 ksakcií-Město Bílovec, Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec 90 ks akcií-Obec Vražné, čp. 37, 742 34 Vražné 5.456 ks akcií-Obec Olbramice, 742 83 Olbramice, okr. Nový Jičín 51 ks akcií-Město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice 157 ks akcií-Město Příbor, Nám. Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor 117 ksakcií-Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 11 Nový Jičín2.080 ks akcií-Město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava 11.722 ks akcií-Obec Velké Hoštice, Zámecká 195, 747 31 Velké Hoštice 58 ksakcií-Obec Ludgeřovice, Markvartovická 48, 747 14 Ludgeřovice 49 ksakcií-Obec Melč, 747 84 Melč 615 ks akcií-Město Kravaře ve Slezsku, Náměstí 43, 747 21 Kravaře ve Slezsku11.713 ks akcií-Obec Markvartovice, Šilheřovická 49, 747 14 Ludgeřovice 3.513ks akcií- Obec Vřesina, 21. dubna č. 1, 747 20 Vřesina 7.540 ks akcií- Obec Zbyslavice, čp. 81, 742 83 Zbyslavice 488 ks akcií
od 18. 01. 1999 od 24. 06. 1999

  V rámci zvýšení základního jmění bude upsáno 79.139 kskmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč.Všechny akcie budou kmenové, veřejně obchodovatelné, znít najméno a budou vydány v podobě zaknihovaných cenných papírů.
od 18. 01. 1999 od 24. 06. 1999

  Základní jmění bude zvýšeno výlučně nepeněžitými vklady, jejichpředmětem může být pouze infrastrukturní majetek specifikovaný včl. 38 odst. 10 stanov společnosti.
od 18. 01. 1999 od 24. 06. 1999

  Představenstvo společnosti rozhodlo dne 15.10.1998 o zvýšenízákladního jmění společnosti o 79,139.000,-Kč s tím, žeupisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jměníse nepřipouští.
od 18. 01. 1999 od 24. 06. 1999

  Emisní kurs upisovaných akcií je pro všechny upisovatelestejný, přičemž činí 2.100,-Kč za jednu akcii o jmenovitéhodnotě 1.000,-Kč.
od 18. 01. 1999 od 24. 06. 1999

  Nepeněžité vklady - nemovitosti budou splaceny předánímprohlášení vkladatele dle § 60 odst. 1 a 2 obch. zák. spolu spředáním nemovitosti na základě předávacího protokolu. Ostatnínepeněžité vklady budou splaceny uzavřením smlouvy o převodupráv ke vkladu se společností a předáním vkladu na základěpředávacího protokolu.
od 18. 01. 1999 od 24. 06. 1999

  Nepeněžité vklady je nutno splatit nejpozději před upsánímakcií. Smlouvy o převodu práv ke vkladu budou uzavřeny v sídlespolečnosti, kde budou rovněž předány prohlášení vkladatele dle§ 60 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku. Nepeněžité vklady samotnébudou předány v místě, na kterém se nacházejí.
od 18. 01. 1999 od 24. 06. 1999

  Předmět vkladu jednotlivých vkladatelů, výše jejich oceněníurčené posudkem znalce jsou specifikovány v rozhodnutípředstavenstva tak, jak je uvedeno shora v NZ sepsaném dne15.10.1998 notářem Dr. Kawulokem č.j. NZ 464/98, N 499/98.
od 18. 01. 1999 od 24. 06. 1999

  Určení zájemci mohou akcie upisovat ve lhůtě tří pracovních dnů,počínaje prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterémnabude právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravěo zápisu rozhodnutí představenstva o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku. Akcie lze upisovat v sídle společnostiod 9.00 hodin do 14.00 hodin.
od 20. 02. 1998 od 09. 10. 1998

  V rámci zvýšení základního jmění bude upsáno 103.707 kusůkmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč.Všechny akcie budou kmenové, znít na jméno a budou vydány vpodobě zaknihovaných cenných papírů.Akcie budou nabídnuty k upsání následujícím zájemcům, přičemžkaždý z nich může upsat nejvíce takový počet akcií, který jeuveden níže a to vložením nepeněžitého vkladu specifikovaného vrozhodnutí představenstva oceněného příslušnými znaleckýmiposudky.
od 20. 02. 1998 od 09. 10. 1998

  Základní jmění bude zvýšeno výlučně nepeněžitými vklady, jejichžpředmětem může být pouze infrastrukturní majetek specifikovanýv čl. 38 odst. 10 stanov společnosti.
od 20. 02. 1998 od 09. 10. 1998

  Základní jmění společnosti se zvyšuje o 103.707.000,-Kč, tj. z3.232.031.000,-Kč na 3.335.738.000,-Kč. Upisování akcií nadčástku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští.
od 20. 02. 1998 od 09. 10. 1998

  Seznam upisovatelů s uvedením maximálního počtu upisovanýchakcií: - Obec Metylovice, počet akcií 4.249 kusů- Město Třinec, počet akcií 7.139 kusů- Obec Vendryně, počet akcií 804 kusů- Obec Frýdlant nad Ostravicí, počet akcií 3.817 kusů- Město Frýdek-Místek, počet akcií 8.408 kusů- Obec Řepiště, počet akcií 1.213 kusů- Obec Dobrá, počet akcií 1.389 kusů- Obec Nošovice, počet akcií 3.246 kusů- Obec Vyšní Lhoty, počet akcií 1.121 kusů- Obec Morávka, počet akcií 271 kusů- Obec Sviadnov, počet akcií 285 kusů- Město Vítkov, počet akcií 1.389 kusů- Obec Skřípov, počet akcií 3.641 kusů- Obec Mokré Lazce, počet akcií 307 kusů- Obec Háj ve Slezsku, počet akcií 1.571 kusů- Obec Radkov, počet akcií 2.633 kusů- Město Opava, počet akcií 9.679 kusů- Město Hradec nad Moravicí, počet akcií 20.777 kusů- Obec Dolní Benešov, počet akcií 552 kusů- Obec Melč, počet akcií 2.231 kusů- Obec Těrlicko, počet akcií 17.793 kusů- Město Havířov, počet akcií 747 kusů- Obec Bartošovice, počet akcií 5.446 kusů- Město Příbor, počet akcií 3.527 kusů- Město Odry, počet akcií 946 kusů- Město Nový Jičín, počet akcií 526 kusů
od 20. 02. 1998 od 09. 10. 1998

  Nepeněžité vklady je nutno splatit nejpozději před upsánímakcií. Smlouvy o převodu práv ke vkladu budou uzavřeny v sídlespolečnosti, kde budou rovněž předána prohlášení vkladatele dle§ 60 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku. Nepeněžité vklady samotnébudou předány v místě, ve kterém se nacházejí.
od 20. 02. 1998 od 09. 10. 1998

  Nepeněžité vklady - nemovitosti budou splaceny předánímprohlášení vkladatele dle § 60 odst. 1 a 2 obchodního zákoníkuspolu s předáním nemovitosti na základě předávacího protokolu.Ostatní nepeněžité vklady budou splaceny uzavřením smlouvyo převodu práv ke vkladu se společností a předáním vkladu nazákladě předávacího protokolu.
od 20. 02. 1998 od 09. 10. 1998

  Emisní kurs upisovaných akcií je pro všechny upisovatele stejný,přičemž činí 2.000,-Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě1.000,-Kč.
od 20. 02. 1998 od 09. 10. 1998

  Den vzniku: 1. 5. 1992
od 30. 04. 1992

  Způsob založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 zák.č. 513/1991 Sb.obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fondnárodního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkéhonáměstí 32.
od 30. 04. 1992

Akcie

Počet: 421 385 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 09. 01. 2017

Počet: 3 037 040 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 09. 01. 2017

Počet: 3 037 040 ks v hodnotě: 375 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 18. 12. 2015 od 09. 01. 2017

Počet: 421 385 ks v hodnotě: 375 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 18. 12. 2015 od 09. 01. 2017

Počet: 3 037 040 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 25. 03. 2015 od 18. 12. 2015

Počet: 421 385 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 25. 03. 2015 od 18. 12. 2015

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: VÝTISK RADIM

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 07. 2014


Název/Jméno: AMANO TATSURO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 08. 2016


Název/Jméno: LANGER ŠTEFAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 07. 2016


Název/Jméno: KŘUPALA RADIM

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 07. 2016


Název/Jméno: GUILLERMO MOYA GARCÍA-RENEDO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 2. místopředseda představenstva
od 11. 07. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 01. 2016 od 11. 07. 2016


Název/Jméno: ŠINCL LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 07. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 04. 2003 od 25. 07. 2003


Název/Jméno: HARUDOVÁ DANUŠE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 07. 2014


Název/Jméno: PALKOVÁ VĚRA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 02. 2007


Název/Jméno: MAJER BOHUSLAV

IČO: 44310188

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 06. 2015


Název/Jméno: HOLEČEK VÁCLAV

IČO: 44545061

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 07. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 04. 2003 od 25. 07. 2003


Název/Jméno: RICHTROVÁ EVA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 20. 02. 2007
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 08. 2006 od 20. 02. 2007
Dozorčí rada - člen
od 25. 07. 2003 od 07. 08. 2006
Dozorčí rada - člen
od 15. 04. 2003 od 25. 07. 2003


Název/Jméno: ŽENATÝ LUKÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 02. 2007
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 07. 08. 2006 od 20. 02. 2007
Dozorčí rada - místopředseda
od 21. 10. 2003 od 07. 08. 2006
Dozorčí rada - člen
od 25. 07. 2003 od 21. 10. 2003


Název/Jméno: ROSMARINOVÁ MARKÉTA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 03. 2013


Název/Jméno: KYNCL MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 3. místopředseda představenstva
od 30. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 07. 2003 od 30. 07. 2014


Název/Jméno: TREJBAL ZDENĚK

IČO: 60762861

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 02. 2007


Název/Jméno: Šrámek MIroslav

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 07. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 03. 1994 od 25. 07. 2003


Název/Jméno: SKYBA ZBYNĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 02. 2007
Dozorčí rada - člen
od 08. 10. 2002 od 20. 02. 2007


Název/Jméno: FERNANDO FLORES GAVALA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 10. 2015


Název/Jméno: PAWLAS DANIEL

IČO: 63023792

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 06. 2015 od 24. 11. 2015


Název/Jméno: YASUHARA MITSURU

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 06. 2015 od 10. 08. 2016


Název/Jméno: HEGYI ALICE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 06. 2012 od 23. 06. 2015


Název/Jméno: ANDO HIDEKI

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 12. 2013


Název/Jméno: STRAKOŠ MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 08. 2006 od 23. 06. 2015
Dozorčí rada - předseda
od 21. 10. 2003 od 07. 08. 2006
Dozorčí rada - místopředseda
od 25. 07. 2003 od 21. 10. 2003
Dozorčí rada - místopředseda
od 15. 04. 2003 od 25. 07. 2003


Název/Jméno: RAFAEL PABLO PÉREZ FEITO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 2. místopředseda představenstva
od 30. 07. 2014 od 15. 01. 2016


Název/Jméno: KAZUSHIGE KATAMURA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 07. 2014 od 23. 06. 2015


Název/Jméno: JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ OBLANCA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 07. 2014


Název/Jméno: JESÚS ROLDÁN ORTEGA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 07. 2014


Název/Jméno: ÁLVARO PAZOS GUZMAN RODRÍGUEZ DE RIVERA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 07. 2014 od 14. 10. 2015


Název/Jméno: ISIDORO ANTONIO MARBÁN FERNÁNDEZ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 02. 2007


Název/Jméno: LUIS FRANCISCO DE LOPE ALONSO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 1. místopředseda představenstva
od 30. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - 2. místopředseda představenstva
od 24. 10. 2013 od 30. 07. 2014


Název/Jméno: FELIX PARRA MEDIAVILLA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 07. 2014


Název/Jméno: KATAMURA KAZUSHIGE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 12. 2013 od 30. 07. 2014


Název/Jméno: KLUČKA VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 06. 2012 od 11. 07. 2016


Název/Jméno: KUNDRÁT VLADIMÍR

IČO: 44622911

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 02. 2007 od 30. 07. 2014
Dozorčí rada - člen
od 08. 10. 2002 od 20. 02. 2007
Dozorčí rada - člen
od 17. 04. 1997 od 08. 03. 2002


Název/Jméno: KUBINA MARTIN

IČO: 60766689

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 01. 2010 od 30. 07. 2014


Název/Jméno: PEDRO MIŇARRO PERETE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 03. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 01. 2009 od 15. 02. 2013


Název/Jméno: RYS PETR

IČO: 68204582

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 06. 2013


Název/Jméno: SVOBODA KAREL

IČO: 71720731

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 01. 2009


Název/Jméno: STRUŠKA FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 01. 2009 od 17. 06. 2013


Název/Jméno: RAFAEL PÉREZ FEITO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 12. 2009 od 30. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 03. 2009 od 21. 12. 2009


Název/Jméno: MIGUEL JURADO FERNÁNDEZ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 02. 2007 od 03. 01. 2014


Název/Jméno: ROBERTO PERÉZ MUŇOZ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 02. 2007 od 03. 01. 2014


Název/Jméno: ÁLVARO GUZMAN PAZOS RODRÍGUEZ DE RIVERA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 06. 2012 od 02. 06. 2014


Název/Jméno: JOSÉ MANUEL BURGOS PÉREZ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 08. 2011 od 24. 10. 2013


Název/Jméno: KNÁPEK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 03. 2009 od 25. 03. 2013


Název/Jméno: FRANCISCO MARTIN MONTEAGUDO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 08. 2010 od 02. 06. 2014


Název/Jméno: JOSÉ MIGUEL BURGOS PÉREZ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 05. 2010 od 12. 08. 2011


Název/Jméno: FRANCISCO MATIN MONTEAGUDO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 05. 2010 od 17. 08. 2010


Název/Jméno: ALICIA ALCOCER KOPLOWITZ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 05. 2010 od 17. 08. 2010


Název/Jméno: ESTHER ALCOCER KOPLOWITZ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 05. 2010 od 17. 08. 2010


Název/Jméno: KRAJÍČEK MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 08. 2006 od 07. 11. 2011
Dozorčí rada - člen
od 25. 07. 2003 od 07. 08. 2006
Dozorčí rada - člen
od 15. 04. 2003 od 25. 07. 2003


Název/Jméno: ÁLVARO GUZMÁN RODRÍGUEZ DE RIVERA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 11. 2009 od 18. 06. 2012


Název/Jméno: CHOBOT FRANTIŠEK

IČO: 70625344

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 06. 2008 od 18. 06. 2012


Název/Jméno: PEDRO DEL CAMPO NOVALES

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 02. 2007 od 19. 01. 2009


Název/Jméno: ROBERTO PÉREZ FEITO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 02. 2007 od 16. 03. 2009


Název/Jméno: CACHLOVÁ MÁRIA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 02. 2007 od 22. 01. 2010
Dozorčí rada - člen
od 22. 09. 1993 od 20. 02. 2007


Název/Jméno: FRANCISCO JIMÉNEZ MEDINA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 08. 2006 od 25. 06. 2009


Název/Jméno: KOŽNÁREK JAKUB

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 08. 2006 od 20. 02. 2007


Název/Jméno: VÍCHA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 08. 2006 od 20. 02. 2007
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 10. 2003 od 07. 08. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 07. 2003 od 21. 10. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 04. 2003 od 25. 07. 2003


Název/Jméno: VOKŘÁL PETR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 08. 2006 od 20. 02. 2007


Název/Jméno: HALÍKOVÁ MILADA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 08. 2006 od 30. 06. 2008
Dozorčí rada - člen
od 21. 10. 2003 od 07. 08. 2006


Název/Jméno: ZUMR PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 12. 2004 od 20. 02. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 04. 2004 od 29. 12. 2004


Název/Jméno: ŠTEFUNKO MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 04. 2004 od 07. 08. 2006


Název/Jméno: JANOV JOZEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 04. 2004 od 07. 08. 2006


Název/Jméno: GRYGARČÍK HELMUT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 07. 2003 od 17. 04. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 03. 1994 od 25. 07. 2003


Název/Jméno: KAJNAR PETR

IČO: 13437887

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 10. 2003 od 29. 12. 2004


Název/Jméno: Jonathan David Forster

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 09. 2003 od 17. 04. 2004


Název/Jméno: SIMPSON PETER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 07. 2003 od 17. 04. 2004


Název/Jméno: SMOLKA PAVEL

IČO: 88608701

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 07. 2003 od 07. 08. 2006
Dozorčí rada - člen
od 15. 04. 2003 od 25. 07. 2003


Název/Jméno: POHL ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 25. 07. 2003 od 21. 10. 2003
Dozorčí rada - předseda
od 14. 03. 1994 od 25. 07. 2003


Název/Jméno: PARNHAM BARRIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 07. 2003 od 03. 09. 2003
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 04. 2003 od 25. 07. 2003


Název/Jméno: STUCHLÍK LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 07. 2003 od 21. 10. 2003
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 04. 2003 od 25. 07. 2003


Název/Jméno: VOKATÝ MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 07. 2003 od 15. 08. 2003


Název/Jméno: PERGL ROBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 04. 2003 od 25. 07. 2003


Název/Jméno: ŽENATÝ LUKÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 04. 2003 od 25. 07. 2003


Název/Jméno: VAGNER OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 04. 1999 od 15. 04. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 03. 1996 od 29. 04. 1999


Název/Jméno: STOLAŘ ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 04. 1999 od 15. 04. 2003


Název/Jméno: Kotaba Ivo

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 01. 1995 od 15. 04. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 03. 1994 od 03. 01. 1995


Název/Jméno: HÖGER VÍTĚZSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 04. 1997 od 08. 03. 2002


Název/Jméno: BARDOŇ KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 03. 1996 od 15. 04. 2003


Název/Jméno: JELÍNEK JOSEF

IČO: 45427526

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 03. 1996 od 15. 04. 2003


Název/Jméno: BÁRTA IVAN

IČO: 18688390

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 03. 1996 od 15. 04. 2003


Název/Jméno: VYVÍJAL PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 05. 1995 od 29. 04. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 01. 1995 od 23. 05. 1995


Název/Jméno: DOBEŠ ALBÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 03. 1994 od 15. 04. 2003


Název/Jméno: KYNCL MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 03. 1994 od 25. 07. 2003


Název/Jméno: ŠVÁB PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 03. 1994 od 15. 04. 2003
Dozorčí rada - člen
od 22. 09. 1993 od 14. 03. 1994


Název/Jméno: HOUDEK KAREL

IČO: 67168761

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 03. 1994 od 15. 04. 2003


Název/Jméno: SKŘÍČEK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 03. 1994 od 28. 03. 1996


Název/Jméno: FUCHS VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 03. 1994 od 23. 05. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1992 od 14. 03. 1994


Název/Jméno: ŘÍMAN MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 03. 1994 od 03. 01. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1992 od 14. 03. 1994


Název/Jméno: SUKOVÁ STANISLAVA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 03. 1994 od 15. 04. 2003


Název/Jméno: ŠVRČEK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 03. 1994 od 17. 04. 1997


Název/Jméno: ZAHRADNÍK RUDOLF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 03. 1994 od 28. 03. 1996


Název/Jméno: VONDRÁČEK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 03. 1994 od 28. 03. 1996


Název/Jméno: JIŘÍK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 03. 1994 od 15. 04. 2003


Název/Jméno: TICHÁNKOVÁ LUDMILA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 04. 1992 od 14. 03. 1994


Název/Jméno: KAINAR PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1992 od 14. 03. 1994


Název/Jméno: NOVOTNÝ ILJA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 04. 1992 od 14. 03. 1994


Název/Jméno: KONDERLOVÁ ANNA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1992 od 14. 03. 1994


Název/Jméno: KYNCL MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1992 od 14. 03. 1994


Název/Jméno: BENDA JIŘÍ

IČO: 12060046

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1992 od 14. 03. 1994


Název/Jméno: HOLEČEK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1992 od 14. 03. 1994


Název/Jméno: SCHENK TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 04. 1992 od 14. 03. 1994


Název/Jméno: TYLEČEK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 04. 1992 od 17. 04. 1997


Název/Jméno: HŘIB JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1992 od 14. 03. 1994


Název/Jméno: COUFAL JAN

IČO: 18970877

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1992 od 14. 03. 1994


Název/Jméno: BONCZEK ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 04. 1992 od 22. 09. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 05. 2012


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 05. 2012

Odpovědní zástupci: 345802


Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:23. 03. 2009

Odpovědní zástupci: 345802


Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:23. 03. 2009

Odpovědní zástupci: 98798


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 06. 2004

Obory činnosti: - správa nemovitostí
od 24. 06. 2004 od 30. 06. 2008
- domovnická činnost
od 24. 06. 2004 od 30. 06. 2008
- čištění oken
od 24. 06. 2004 od 30. 06. 2008
- úklid bytových a nebytových prostor
od 24. 06. 2004 od 30. 06. 2008
- čištění budov
od 24. 06. 2004 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 06. 2004

Obory činnosti: - poskytování certifikačních služeb v oblasti elektronického podpisu
od 24. 06. 2004 od 30. 06. 2008
- péče o spisový materiál
od 24. 06. 2004 od 30. 06. 2008
- sekretářské služby
od 24. 06. 2004 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výzkum a vývoj v oblasti technických věd

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 06. 2004

Obory činnosti: - výzkum a vývoj v oblasti technických věd
od 24. 06. 2004 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 345799

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 06. 2004

Obory činnosti: - čištění ulic a udržování veřejných prostranství
od 24. 06. 2004 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 06. 2004

Obory činnosti: - skladování a zpracování kovového odpadu a šrotu
od 24. 06. 2004 od 30. 06. 2008
- skladování a zpracování nekovového odpadu
od 24. 06. 2004 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:24. 06. 2004

Odpovědní zástupci: 345793


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:25. 03. 1996

Odpovědní zástupci: 345799

Zánik oprávnění:01. 05. 2004


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 03. 1996

Odpovědní zástupci: 345794


Úřední měření

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 05. 1993

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:27. 05. 1993

Odpovědní zástupci: 345794

Zánik oprávnění:27. 03. 1997


Úřední měření

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:27. 05. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:01. 05. 2004


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:27. 05. 1993


provádění inž. staveb (vč. techn. vybavenosti sídlištních celků)

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:20. 05. 1993

Zánik oprávnění:04. 11. 1997


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:20. 05. 1993


Vodoinstalatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:20. 05. 1993

Odpovědní zástupci: 460601


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:20. 05. 1993


revize elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:13. 05. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:10. 11. 1997


Výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:13. 05. 1993

Odpovědní zástupci: 345794

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


automatizované zpracování dat

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 05. 1993

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Jiné ubytovací možnosti kromě příloh z. 455/91 Sb.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 03. 1993

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem movitostí a nemovitostí vč. služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 02. 1993

Odpovědní zástupci: 460601

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Mech. úpravy na zakáz. nebo smluvně kromě příloh z. 455/91 Sb.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 02. 1993

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Skladování

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 02. 1993

Odpovědní zástupci: 345793

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem motorových vozidel a dopravních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 02. 1993

Odpovědní zástupci: 345794

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 02. 1993

Odpovědní zástupci: 345794
345793

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Technické testování a analýzy kromě příloh z. 455/91 Sb.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 02. 1993

Odpovědní zástupci: 345794

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 02. 1993

Odpovědní zástupci: 345794

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poradenství (kromě účetního,ekonom.,organiz.) a konzultace

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 02. 1993

Odpovědní zástupci: 345794

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Účetnictví a ekonomika kromě příloh z. 455/91 Sb.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 02. 1993

Odpovědní zástupci: 460601

Zánik oprávnění:09. 06. 2000


Jiná výroba kromě příloh z. 455/91 Sb.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 02. 1993

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Čistící práce průmyslového charakteru, včetně odvádění a čištění odpadních vod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 02. 1993

Zánik oprávnění:19. 03. 1996


Výroba a rozvod pitné a užitkové vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 02. 1993

Zánik oprávnění:19. 03. 1996


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 02. 1993

Odpovědní zástupci: 345793

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Účetnictví a ekonomika kromě příloh z. 455/91 Sb.

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 02. 1993

Odpovědní zástupci: 460601

Zánik oprávnění:26. 06. 2002


Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 02. 1993

Obory činnosti: - úprava a rozvod užitkové vody
od 17. 06. 2008 od 30. 06. 2008
- provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
od 17. 06. 2008 od 30. 06. 2008
- provozování vodovodů a kanalizací pro neveřejnou potřebu
od 17. 06. 2008 od 30. 06. 2008
- provozování vodovodů a kanalizací pro neveřejnou potřebu
od 22. 08. 1996 od 30. 06. 2008
- úprava a rozvod užitkové vody
od 22. 08. 1996 od 30. 06. 2008
- provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
od 22. 08. 1996 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 345799

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:11. 02. 1993

Zánik oprávnění:21. 01. 2002


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 02. 1993

Obory činnosti: Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 26. 03. 2009
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 24. 06. 2004
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 24. 06. 2004
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 24. 06. 2004
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 24. 06. 2004
Správa a údržba nemovitostí
od 24. 06. 2004 od 26. 03. 2009
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 24. 06. 2004 od 26. 03. 2009
Výzkum a vývoj v oblasti technických věd
od 24. 06. 2004 od 26. 03. 2009
Poskytování technických služeb
od 24. 06. 2004
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 24. 05. 1993
automatizované zpracování dat
od 13. 05. 1993 od 26. 03. 2009
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
od 13. 05. 1993
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
od 13. 05. 1993
Ubytovací služby
od 10. 03. 1993
Jiné ubytovací možnosti kromě příloh z. 455/91 Sb.
od 10. 03. 1993 od 26. 03. 2009
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 15. 02. 1993
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 15. 02. 1993
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 15. 02. 1993
Velkoobchod a maloobchod
od 15. 02. 1993
Zprostředkování obchodu a služeb
od 15. 02. 1993
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 15. 02. 1993
Zprostředkování obchodu
od 11. 02. 1993 od 26. 03. 2009
Mech. úpravy na zakáz. nebo smluvně kromě příloh z. 455/91 Sb.
od 11. 02. 1993 od 26. 03. 2009
Pronájem movitostí a nemovitostí vč. služeb
od 11. 02. 1993 od 26. 03. 2009
Pronájem strojů a přístrojů
od 11. 02. 1993 od 26. 03. 2009
Skladování
od 11. 02. 1993 od 26. 03. 2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 11. 02. 1993 od 26. 03. 2009
Pronájem motorových vozidel a dopravních zařízení
od 11. 02. 1993 od 26. 03. 2009
Technické testování a analýzy kromě příloh z. 455/91 Sb.
od 11. 02. 1993 od 26. 03. 2009
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
od 11. 02. 1993 od 26. 03. 2009
Poradenství (kromě účetního,ekonom.,organiz.) a konzultace
od 11. 02. 1993 od 26. 03. 2009
Jiná výroba kromě příloh z. 455/91 Sb.
od 11. 02. 1993 od 26. 03. 2009
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
od 11. 02. 1993

Odpovědní zástupci: 98798


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 09. 1992


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45193665

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
274679"S I M P E X" spol. s r.o.41329023Dubí l, U hřiště 33O, PSČ 417 01
373483ACT Praha a.s.60196483Těšnov 1059/1, 11000 Praha
117271AFK ATLANTIC, spol. s r.o., Lázně Bohdaneč60931850Kosinova 282, 53341 Lázně Bohdaneč
426626AGRIE, akciová společnost530492Šumavská 524/31, 60200 Brno
427334AGS stavební stroje s.r.o.49611437Opava, 74601, Jaktař (Opava), Palhanecká, 18
297420ALUera s.r.o.24753424Vyšehradská 1349/2, 12800 Praha
448969APEX spol. s r. o.45242259Na Ochoze 581, 25242 Jesenice
322893AQ, s.r.o.62361384Palackého 925/20, 78401 Litovel
396872Archeo Sever o.p.s.1507583K vápence 448, 41503 Teplice
141667AutoCont Karlovy Vary, spol. s r.o.45353441Karlovy Vary, 36017, Stará Role, Truhlářská, 739
502537AV ENGINEERING, a.s.48908142Kvítková 668, 76001 Zlín
29126BAM MOBIL s.r.o.24661261Bořivojova 878/35, 13000 Praha
33238BM servis a.s.47672315Krátká 775, 73581 Bohumín
240973Bohumínská městská nemocnice, a.s.26834022Slezská 207, 73581 Bohumín
150792BOREALIS s.r.o.48582140Bolzanova 1615/1, 11000 Praha
237300BOSPOR spol. s r.o.26815982Koperníkova 1174, 73581 Bohumín
96638Bytové družstvo Mělník 320325623141Sportovní 3203, 27601 Mělník
479075C.H.Consulting a.s.312240Praha, 12000, Vinohrady (Praha 2), Balbínova, 496/8
37276CG Stavby s.r.o.1933183Máchova 1005, 53973 Skuteč
493035CITY TAXI GROUP, s.r.o.61537683Liberec XXIII, U Dráhy 213, PSČ 463 12
348859CLANTON a.s. v likvidaci27175243Praha, 10000, Strašnice (Praha 10), Na Výsluní, 201/13
77633CPI Hotels, a.s.47116757Bečvářova 2081/14, 10000 Praha
418222Černá louka, a.s. v likvidaci575372Ostrava, 70002, , Výstaviště Černá louka,
423510Česká lékárna,a.s.26230071Palackého třída 924/105, 61200 Brno
235957Českomoravská investiční a.s.49969854Bartošova 1833/6, 60200 Brno

Související osoby

#NázevICOAdresa
341848ABRAHAMČÍK PETR2515911Husova 801, 74283 Klimkovice
29845ADAMEC PAVEL61272469Ciolkovského 856/4, 16100 Praha
150159ADÁMEK JAN74004603Chrudimská 146, 53002 Pardubice
3031ADÁMEK JIŘÍ74696424Spinozova 1825/7, 14300 Praha
127428ADÁMEK ROBERT64983099Výstavní 2475/6, 70900 Ostrava
3222ALEXOVÁ PETRA70500894Věncova 349, 38101 Český Krumlov
85769AMBROŽ JAN73756687Žižkova 678/22, 25101 Říčany
28803AMBROŽ JAROMÍR60978180Sokolská 577/22, 78983 Loštice
301081ANDĚL ZDENĚK43038204Poštovní 219, 25228 Černošice
284736AUBRECHT VÁCLAV66977835Plzeňská 238, 33301 Stod
354518BACHKALO ROMAN28924207Kolbenova 803/28, 19000 Praha
354526BACHKALO VALENTYNA27248640Praha, 19800, Kyje, Lipnická, 1541
278777BARON KAREL13596519Zborovská 202/15, 70200 Ostrava
273626BAROŠ JIŘÍ61718262202, 75611 Pozděchov
245843BÁRTA IVAN18688390Hlavní třída 228/86, 35301 Mariánské Lázně
1638BÁRTA JAN42511003Františka Křížka 461/11, 17000 Praha
125520BARTOŇ FRANTIŠEK61766186Ležnice 860, 35731 Horní Slavkov
12445BARTOŇ JAN11134933Mnětická 62, 53003 Pardubice
12246BARTOŠ PAVEL61571890Stanislavova 772/7, 78985 Mohelnice
1710BARTOŠ TOMÁŠ63036436Zdeňka Štěpánka 1776/19, 70800 Ostrava
239749BARTOŠEK KAREL72838540Křičkova 415, 53009 Pardubice
3876BARTOŠOVÁ JANA4251417760, 39701 Zvíkovské Podhradí
354525BASHKO MYROSLAVA28720121Chomutov, 43001, Chomutov, Kosmonautů, 4021
102303BAUER MIROSLAV18088953Mládežnická 1567/6, 73601 Havířov
5081BEČKA BOHUMIL44711921K Háji 183, 27351 Braškov

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1077116ACROBAT FLY SKI TEAM o.s.2275695728. října 938/180, 70900 Ostrava
461803ADVERTISING-DS s.r.o. "v likvidaci"25823736Ostrava, 70900, Mariánské Hory, 28. října, 186
1131978AKS spol. s r.o. "v likvidaci"42767784Ostrava, 70900, Mariánské Hory, 28. října, 169
2517490ANULIKA z.s.117016328. října 341/184, 70900 Ostrava
1416817Beskyd Gastro a.s.2861641328. října 960/178, 70900 Ostrava
915653BIG HEARTH s.r.o.296480528. října 341/184, 70900 Ostrava
1484231CAPITAL INVEST s.r.o., organizační složka65889738Ostrava, 70900, Mariánské Hory, 28. října, 169
1084677CASH FOR YOU s.r.o.460919128. října 243/186, 70900 Ostrava
35978Czech Mons o.p.s.2678899328. října 243/186, 70900 Ostrava
1431514Dataobjects, s.r.o.2779428828. října 960/178, 70900 Ostrava
1104074DOBŘANSKÝ s.r.o.2684831728. října 938/180, 70900 Ostrava
3347438ELIWAY-NARDIC, sdružení právnických osob6693334028. října 960/178, 70900 Ostrava
761019ELIWAY, a.s. "v likvidaci"25350561Ostrava, 70900, Mariánské Hory, 28. října, 178
1218637ELMAX pro s.r.o. "v likvidaci"2865956228. října 341/184, 70900 Ostrava
2793066GARRE jm s.r.o. "v likvidaci"26844541Ostrava, 70900, Mariánské Hory, 28. října, 243/186
478673Hrušovská obchodní společnost, spol. s r. o. "v likvidaci"4839555228. října 341/184, 70900 Ostrava
2954257Ing. Josef Kursa - REALITA s.r.o.2777654928. října 960/178, 70900 Ostrava
682955International brands Europe s.r.o. v likvidaci63675285Ostrava, 70900, Mariánské Hory, 28. října, 341/184
667256Justprint.cz s.r.o.177949428. října 341/184, 70900 Ostrava
2217068KOHL Architekti s.r.o.2859793128. října 960/178, 70900 Ostrava
2607244KOMINICTVÍ KORS, spol. s r. o.4715030128. října 341/184, 70900 Ostrava
1579574MALUM spol. s r.o. "v likvidaci"6461111628. října 341/184, 70900 Ostrava
859194Master International Transport, s.r.o.26801655Hynaisova 945/3, 70900 Ostrava
1383635METALCONSTRUCT, spol. s r.o.25369504Ostrava, 70900, Mariánské Hory, 28. října, 243/186
34266Metalfix s. r. o.26845903Hynaisova 945/3, 70900 Ostrava

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
722644Ing. Oldřich Kupka - PC SLUŽBY OSTRAVA11525801Hynaisova 945/3, 70900 Ostrava
1951165Baloghová Eva73893757Fráni Šrámka 2440/10, 70900 Ostrava
633469Baník Pavel46537767Ostrava, 70900, Mariánské Hory, Fráni Šrámka, 14
1522903Bárta Tomáš366671928. října 960/178, 70900 Ostrava
2339248Bednářová Naděžda60808292Fráni Šrámka 2456/26, 70900 Ostrava
69650Bělunek Ondřej3404854Fráni Šrámka 2453/20, 70900 Ostrava
438646Bystroňová Jiřina48789569Fráni Šrámka 2440/10, 70900 Ostrava
2297732Čadková Zdenka40340881Fráni Šrámka 2454/22, 70900 Ostrava
3224879Dobřanský Lumír4656768228. října 938/180, 70900 Ostrava
548499Franek Daniel74975340Fráni Šrámka 2438/14, 70900 Ostrava
3189997Hajný Zdeněk14605775Fráni Šrámka 2509/18, 70900 Ostrava
382237Haráč Jan75388642Fráni Šrámka 2440/10, 70900 Ostrava
3196362Haráč Rostislav41025857Fráni Šrámka 2440/10, 70900 Ostrava
325479Haráčová Barbara87635356Fráni Šrámka 2440/10, 70900 Ostrava
2459436Hořín Pavel47167271Fráni Šrámka 2440/10, 70900 Ostrava
1285846Chaloupka Jan87682354Fráni Šrámka 2454/22, 70900 Ostrava
668368Chaloupka Pavel75913933Fráni Šrámka 2453/20, 70900 Ostrava
1939070Chlopčíková Marcela47831081Fráni Šrámka 2456/26, 70900 Ostrava
1321496Kavan Peter76260631Fráni Šrámka 2455/24, 70900 Ostrava
485170Klečka Roman88364925Fráni Šrámka 2508/16, 70900 Ostrava
1135169Kolibáčová Eva47834790Fráni Šrámka 2440/10, 70900 Ostrava
2489117Konečný Roman72978228Fráni Šrámka 2438/14, 70900 Ostrava
420675Krátká Sijka Maneva64985431Fráni Šrámka 2508/16, 70900 Ostrava
3081354Krátký Lubomír64985440Fráni Šrámka 2508/16, 70900 Ostrava
2473690Krátký Lumír16661478Fráni Šrámka 2508/16, 70900 Ostrava