SK Dynamo České Budějovice, a. s.

Hlavní strana

Firma s názvem SK Dynamo České Budějovice, a. s., zapsal Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 974. Její identifikační číslo je 25187791

Výpis z obchodního rejstříku SK Dynamo České Budějovice, a. s.

Datum zápisu: 20. 1. 1999

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 974

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: fngsg67

Předmět podnikání: Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Poskytování technických služeb
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Hostinská činnost
Pronájem movitého a nemovitého majetku
Pedagogická činnost v oblasti sportu
Pořádání sportovních a kulturních akcí
Manažerská činnost
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Reklamní a propagační činnost
provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících...
Zprostředkovatelská činnost
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělesné...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 11. 11. 2014

  - ve smyslu § 203, odst. 2, písm d) ObchZ.: všechny výše specifikované nově emitované akcie SK ČB budou upsány (jediným akcionářem) s využitím přednostního práva způsobem dle § 204, odst. 5 Obch., t.j. podpisem smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře jediný akcionář se společnosti SK ČB, proto nebudou existovat žádné akcie neupsané s využitím přednostního práva.Žádné akcie tak nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. - ve smyslu § 203, odst. 2, písm. e) ObchZ.: všechny výše specifikované nově emitované akcie SK Čb budou upsány (jediným akcionářem ) s využitím přednostního práva postupem a způsobem dle § 204, odst. 5 ObchZ., t.j. podpisem smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře jediný akcionář se společností SK ČB, proto nebudou existovat žádné akcie upisované bez využití přednostního práva. - ve smyslu § 203, odst. 2, písm. f) ObchZ.: účet u banky a lhůta, v níž je jediný akcionář jako upisovatel všech výše uvedených, ev. jiní výše uvedení upisovatelé nově emitovaných akcií SK ČB povinen splatit část emisního kurzu upsaných akcií: jediný akcionář jako upisovatel všech výše specifikovaných nově emitovaných akcií SK ČB je povinen splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne úpisu akcií, t.j. do 20 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře se společností SK ČB, a to na bankovní účet SK ČB, č.ú.: 4200014907/6800, vedený u VOLKSBANK CZECH REPUBLIC. - ve smyslu § 203, odst. 2, písm g) ObchZ.: vydání nového druhu akcií se neprovádí - ve smyslu § 203, odst. 2, písm h) ObchZ: upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští - ve smyslu § 203, odst. 2 písm. i) ObchZ: upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se připouští s tím, že o určení konečné částky zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo SK ČB ve shodě s podmínkami smlouvy o upsání akcií dle § 204, odst. 5 ObchZ., kterou uzavře jediný akcionář s SK ČB - ve smyslu § 203, odst. 2, písm j) ObchZ.: možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti SK ČB proti pohledávce na splacení emisního kurzu se připouští. V tomto případě je pak upisovatel oprávněn započítst své stávající pohledávky vůči SK ČB proti pohledávce SK ČB na splacení emisního kurzu, a to až do plné výše pohledávky SK ČB na splacení emisního kurzu. Příslušnou dohodu o započtení SK ČB a upisovatel uzavřenou bez zbytečného odkladu a zavazují se poskytnout si k tomu nezbytnou součinnost. - ve smyslu § 203, odst. 2, písm k) ObchZ.: vydání poukázek na akcie podle § 204b ObchZ. se neschvaluje - ve smyslu § 203, odst. 4 ObchZ.: upisování akcií hlavním akcionářem fornou podpisu smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře jediný akcionář se společnostíSK ČB, je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady, resp. jediného akcionáře SK ČB v působnosti valné hromady, o zvýšení základního kapitálu SK ČB do obchodního rejstříku. - nově emitované akcie SK ČB je možné vydat jako hromadné, a to až do výše 10 násobku jednotlivých akcií. Pravidla pro výměnu hromadných akcií SK ČB budou doplněna do stávajícího znění stanov SK ČB doplněním stanov v následujícím bodu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře SK ČB. - Je splněna podmínka § 203 odst. 2 a ObchZ. o obsahu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti SK ČB. Výše uvedené rozhodnutí valné hromady SK ČB, resp. jediného akcionáře SK ČB v působnosti valné hromady SK ČB ve smyslu § 190, o zvýšení základního kapitálu, má za následek změnu stávajícího obsahu stanov SK ČB a toto výše uvedené rozhodnutí nahrazuje ve smyslu § 173, odst. 3 ObchZ. rozhodnutí o změně stanov SK ČB. Představenstvo SK ČB je povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoli člen představenstva o takové věci doví, úplné znění stanov ve smyslu § 173, odst. 4 ObchZ.
od 05. 04. 2004 od 16. 04. 2004

  Vzhledem k tomu, že:- je splněna podmínka § 203, odst. 1 ObchZ. rozhodl jediný akcionář obchodní společnosti SK ČB na návrh představenstva SK ČB o zvýšení základního kapitálu SK ČB postupem podle dle § 202, 203 a násl. ObchZ. upsáním nových akcií SK ČB dle následujícího určení takto:- ve smyslu § 203, odst. 2, písm. a) ObchZ.:základní kapitál SK ČB se zvyšuje o 12.000.000,--Kč (z dosavadní výše 2.000.000,--Kč), přičemž se připouští upisování akcií nad částku tohoto navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to až o 2.400.000,--Kč, t.j. na výslednou maximální částku základního kapitálu SK ČB až 16,400.000,--Kč.- ve smyslu § 203, odst. 2, písm b) ObchZ.: o počet upisovaných akcií: 120, při povoleném úpisu akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu SK ČB o 22 kusů akcií dle výše uvedeného § 203, odst. 2a ObchZ. až 144 ks o jmenovitá hodnota upisovaných akcií: 100.000,--Kč o druh upisovaných akcií: kmenové o forma upisovaných akcií: na jméno, s omezenou převoditelností (převod akcií možný jen s předchozím souhlasem představenstva a dozorčí rady, za podmínek daných apředstavenstvem) o podoba upisovaných akcií: listinná (akcie je možné vydat též formou hromadných akcií) akcie nebudou přijaty k obchodování na veřejných trzích.- ve smyslu § 203, odst. 2, písm c) ObchZ.: přednostní právo k úpisu nově emitovaných akcií: přednostní právo k úpisu 100% nově emitovaných akcií SK ČB, specifikovaných v předchozím odstavci, má jediný akcionář, který toto právo vykoná způsobem dle § 204, odst. 5 ObchZ., t.j. podpisem smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře jediný akcionář se společností SK ČB postupem dle ObchZ. - místo a lhůta pro vykonání přednostního práva: podpisem smlouvy dle § 204, odst. 5 ObchZ. ve lhůtě 3 týdnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to v sídle jediného akcionáře, s následným úředním ověřením podpisů oprávněných zástupců SK ČB a jediného akcionáře na smlouvy o upsání akcií. -počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii SK ČB s nominální hodnotou 100.000,--Kč: na 1 původní akcii s nominální hodnotou 100.000,--Kč lze upsat 6 ks nových akcií s nominální hodnotou 100.000,-Kč (upisovací poměr je roven 1:6), při povoleném úpisu akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu dle výše uvedeného § 203, odst. 2a ObchZ. je jediný akcionář oprávněn upsat na stávajících 20 ks akcií ve svém majetku až 144 kusů nových akcií SK ČB) - jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva nebo způsob jeho určení: jmenovitá hodnota: 100.000,-Kč, druh: kmenové akcie, forma: akcie na jméno s omezenou převoditelností (převod akcií možný jen s předchozím souhlasem představenstva a dozorčí rady, za podmínek daných představenstvem), podoba: listinná, emisní kurz: je roven jmenovité hodnotě akcií, t.j. 100.000,--Kč.
od 05. 04. 2004 od 16. 04. 2004

  Rozhodnutí o snížení základního jmění společnosti:- důvod snížení - úhrada ztrát společnosti za minulé období- rozsah snížení - základní jmění bude sníženo z částky44,800.000,- Kč, slovy čtyřicetčtyřimiliónůosmsettisíc korunčeských o 42,800.000,- Kč, slovy čtyřicetdvamiliónůosmsettisíckorun českých na novou výši 2,000.000,- Kč, slovy dvamiliónykorun českých- způsob snížení základního jmění - snížení základního jměníbude provedeno bezplatným vzetím akcií z oběhu, přičemž vzaty zoběhu budou tyto akcie v držení jediného akcionáře:380 ks akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč60 ks akcií ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč1000 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč1600 ks akcií ve jmenovité hodnotě 500,- Kčnavrhovaný stav po snížení:základní jmění ve výše 2,000.000,- Kč je rozděleno do akcií najméno takto:20 ks akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč
od 27. 04. 2001 od 12. 10. 2001

Akcie

Počet: 164 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 11. 11. 2014

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: VOCHOZKA MAREK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 11. 2016


Název/Jméno: JINDRA TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 11. 2009


Název/Jméno: PROCHÁZKA RADOMIL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 25. 10. 2006
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 02. 2006 od 25. 10. 2006
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 02. 2004 od 27. 02. 2006


Název/Jméno: ŠŤASTNÝ ANTONÍN

IČO: 18583474

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 03. 2009


Název/Jméno: BLAŽEK ZDENĚK

IČO: 12296546

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 04. 2001


Název/Jméno: HOMOLA VLADIMÍR

IČO: 48254851

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 06. 2013


Název/Jméno: HÁJEK KAREL

IČO: 74628551

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 08. 2004


Název/Jméno: VOZÁBAL MARTIN

IČO: 75238608

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 03. 2015


Název/Jméno: DVOŘÁK MIROSLAV

IČO: 70594937

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 02. 2004


Název/Jméno: VITHA ONDŘEJ

IČO: 73488402

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 02. 2004 od 02. 02. 2017


Název/Jméno: POBORSKÝ KAREL

IČO: 49051512

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 02. 2006 od 02. 03. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 08. 2004 od 03. 08. 2005


Název/Jméno: MARKOVÁ DANIELA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 02. 2006 od 02. 03. 2015


Název/Jméno: ŠPIKA JAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 25. 10. 2006 od 21. 06. 2013
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 01. 1999 od 25. 10. 2006


Název/Jméno: GORČICA DAVID

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 03. 2009 od 21. 06. 2013


Název/Jméno: KOTRBA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 02. 2008 od 31. 05. 2013


Název/Jméno: MATOUŠEK PAVEL

IČO: 75060833

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 08. 2007 od 07. 02. 2008


Název/Jméno: MIKA PAVEL

IČO: 64468500

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 02. 2007 od 10. 11. 2009


Název/Jméno: MATOUŠEK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 10. 2006 od 10. 11. 2009


Název/Jméno: ČÁSTEK DAVID

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 10. 2006 od 16. 03. 2009


Název/Jméno: KULHAVÁ IVANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 08. 2005 od 27. 02. 2006


Název/Jméno: KOCAR PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 08. 2005 od 21. 06. 2013


Název/Jméno: KOŘÍNEK ZDENĚK

IČO: 60643064

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 06. 2005 od 17. 08. 2007


Název/Jméno: STACHOVÁ BOŽENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 06. 2005 od 03. 08. 2005


Název/Jméno: GLOWACZ JIŘÍ

IČO: 63878836

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 08. 2004 od 27. 02. 2006


Název/Jméno: MAREK LADISLAV

IČO: 13121235

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 08. 2004 od 27. 02. 2006


Název/Jméno: GORČICA STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 08. 2004 od 16. 03. 2009


Název/Jméno: BAŽATA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 08. 2004 od 20. 02. 2007


Název/Jméno: KRISTEK EMIL

IČO: 63251795

Funkce: Prokura - prokurista
od 11. 02. 2004 od 27. 02. 2006


Název/Jméno: ČADEK ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 02. 2004 od 03. 08. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 07. 2000 od 27. 09. 2001
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 01. 1999 od 27. 07. 2000


Název/Jméno: KUBÍN TOMÁŠ

IČO: 63900165

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 02. 2004 od 10. 11. 2009


Název/Jméno: KOUBEK VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 11. 02. 2004 od 27. 02. 2006


Název/Jméno: VARADY MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 02. 2004 od 25. 06. 2005
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 09. 2001 od 11. 02. 2004
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 01. 1999 od 27. 09. 2001


Název/Jméno: SKÁLA LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 02. 2004 od 25. 06. 2005
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 07. 2000 od 27. 09. 2001


Název/Jméno: STIEGLER JIŘÍ

IČO: 48222569

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 10. 2001 od 11. 02. 2004
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 27. 09. 2001 od 12. 10. 2001


Název/Jméno: LEROCH MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 09. 2001 od 11. 02. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 01. 1999 od 27. 07. 2000


Název/Jméno: HUDERA KAREL

IČO: 60645661

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 04. 2001 od 11. 02. 2004


Název/Jméno: KŘÍDA STANISLAV

IČO: 47219041

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 04. 2001 od 11. 02. 2004


Název/Jméno: PRŮCHA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 04. 2001 od 11. 02. 2004


Název/Jméno: JEŠÁTKO ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 04. 2001 od 11. 02. 2004


Název/Jméno: MATOUŠEK KAREL

IČO: 65678958

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 04. 2001 od 11. 02. 2004


Název/Jméno: FLAŠKA STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 07. 2000 od 27. 09. 2001
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 01. 1999 od 27. 07. 2000


Název/Jméno: TETTER MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 01. 1999 od 11. 02. 2004


Název/Jméno: KURZ VLADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 01. 1999 od 21. 06. 2013


Název/Jméno: PROCHÁZKA ZDENĚK

IČO: 49049445

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 01. 1999 od 27. 07. 2000


Název/Jméno: JÁNSKÝ PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 01. 1999 od 11. 02. 2004


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:28. 04. 2014


Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 07. 2007

Odpovědní zástupci: 37080

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 05. 2006

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 12. 2003

Odpovědní zástupci:


Pronájem movitého a nemovitého majetku

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 01. 1999

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pedagogická činnost v oblasti sportu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 01. 1999

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:11. 12. 2000


Pořádání sportovních a kulturních akcí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 01. 1999

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Manažerská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 01. 1999

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 01. 1999

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Reklamní a propagační činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 01. 1999

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 01. 1999

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:07. 12. 2000


Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 01. 1999

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:20. 01. 1999

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 01. 1999

Odpovědní zástupci: 37080


Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělesné výchovy a sportu

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:20. 01. 1999

Odpovědní zástupci:


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25187791

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 12. 2008

Související firmy

#NázevICOAdresa
246233AAA ATVs s.r.o.27999441Plzeň 4 - Doubravka, Masarykova 837/110, PSČ 312 00
160604ABAK tiskárna s.r.o.26050455Helsinská 2760/18, 39005 Tábor
121899AGRO-HANAGRIN, s.r.o. "v likvidaci"6461154099, 78344 Drahanovice
256690AKCENTOUR PRAHA, spol. s r.o. v likvidaci47124156Praha, 10000, , VYŽLOVSKÁ, 2250
238484ATHONA INVEST s.r.o.29378516Čechyňská 361/16, 60200 Brno
1384Autoklub RAC Sedlčany v AČR61101605107, 26401 Sedlčany
375238BARUM, a.s.12203Otrokovice, 76531, , Kučovaniny,
372937BENAR a.s.49903420Českolipská 282, 40722 Benešov nad Ploučnicí
167314Bezuchovská a.s.2582106733, 75354 Bezuchov
5140Blaník Ratměřice spol. s r.o.2757893399, 25703 Ratměřice
267413BONA VOX, spol. s r.o. v likvidaci25409361Liberec 10, Husitská 2/792, PSČ 460 10
138238BRNĚNSKÉ REALITY a.s. "v likvidaci"63479559Brno, 60200, Zábrdovice (Brno-střed), Koliště, 49
323895Bytové družstvo K.Štěcha 1626043203K. Štěcha 1220/16, 37005 České Budějovice
330096Bytový dům Nad vodovodem 231/54, spol. s r.o. v likvidaci25635981Nad vodovodem 231/54, 10800 Praha
144247C.S.energizer s.r.o.28106385tř. 28. října 1295/19, 37001 České Budějovice
17816CB LEASING akciová společnost26079364České Budějovice, 37001, České Budějovice 3, Tř. 28. října, 1295/19
41389Combau - TEC s.r.o. v likvidaci60708018Dopravní 500/9, 10400 Praha
108077CONTROL spol. s r.o.45021414České Budějovice, 37001, , Biskupská, 1
291336Credit Union s.r.o., v likvidaci27427617Písecká 2342/11, 13000 Praha
303240Čedok a.s.60192755Na příkopě 857/18, 11000 Praha
180106Česká ryba a.s.251784919. května 678/20, 39002 Tábor
338156Dialýza a.s.15052524Politických vězňů 40, 26601 Beroun
215116DIPLO CZ, s.r.o. v likvidaci63471582Brno, 60300, Staré Brno, Hlinky, 88
66964Doneira a.s.28169883Sázavská 914/8, 12000 Praha
110688Dopravní stavby Jihlava, s.r.o.26963370Vyskytná nad Jihlavou, Rantířov 20, PSČ 588 41

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí