SK Dynamo České Budějovice, a. s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem SK Dynamo České Budějovice, a. s., zapsal Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 974. Jeho identifikační číslo je 25187791

 
 

Výpis z obchodního rejstříku SK Dynamo České Budějovice, a. s.

Datum zápisu: 20. 1. 1999

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 974

Identifikační číslo:25187791

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: fngsg67

Předmět podnikání: Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Poskytování technických služeb
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Hostinská činnost
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělesné...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení...
Zprostředkovatelská činnost
provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících...
Reklamní a propagační činnost
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Manažerská činnost
Pořádání sportovních a kulturních akcí
Pedagogická činnost v oblasti sportu
Pronájem movitého a nemovitého majetku

Adresa společnosti

Sídlo: České Budějovice, Střelecký ostrov 3
od 20. 01. 1999
Střelecký ostrov 27/3, 37001 České Budějovice

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 11. 11. 2014

  Vzhledem k tomu, že:- je splněna podmínka § 203, odst. 1 ObchZ. rozhodl jediný akcionář obchodní společnosti SK ČB na návrh představenstva SK ČB o zvýšení základního kapitálu SK ČB postupem podle dle § 202, 203 a násl. ObchZ. upsáním nových akcií SK ČB dle následujícího určení takto:- ve smyslu § 203, odst. 2, písm. a) ObchZ.:základní kapitál SK ČB se zvyšuje o 12.000.000,--Kč (z dosavadní výše 2.000.000,--Kč), přičemž se připouští upisování akcií nad částku tohoto navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to až o 2.400.000,--Kč, t.j. na výslednou maximální částku základního kapitálu SK ČB až 16,400.000,--Kč.- ve smyslu § 203, odst. 2, písm b) ObchZ.: o počet upisovaných akcií: 120, při povoleném úpisu akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu SK ČB o 22 kusů akcií dle výše uvedeného § 203, odst. 2a ObchZ. až 144 ks o jmenovitá hodnota upisovaných akcií: 100.000,--Kč o druh upisovaných akcií: kmenové o forma upisovaných akcií: na jméno, s omezenou převoditelností (převod akcií možný jen s předchozím souhlasem představenstva a dozorčí rady, za podmínek daných apředstavenstvem) o podoba upisovaných akcií: listinná (akcie je možné vydat též formou hromadných akcií) akcie nebudou přijaty k obchodování na veřejných trzích.- ve smyslu § 203, odst. 2, písm c) ObchZ.: přednostní právo k úpisu nově emitovaných akcií: přednostní právo k úpisu 100% nově emitovaných akcií SK ČB, specifikovaných v předchozím odstavci, má jediný akcionář, který toto právo vykoná způsobem dle § 204, odst. 5 ObchZ., t.j. podpisem smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře jediný akcionář se společností SK ČB postupem dle ObchZ. - místo a lhůta pro vykonání přednostního práva: podpisem smlouvy dle § 204, odst. 5 ObchZ. ve lhůtě 3 týdnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to v sídle jediného akcionáře, s následným úředním ověřením podpisů oprávněných zástupců SK ČB a jediného akcionáře na smlouvy o upsání akcií. -počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii SK ČB s nominální hodnotou 100.000,--Kč: na 1 původní akcii s nominální hodnotou 100.000,--Kč lze upsat 6 ks nových akcií s nominální hodnotou 100.000,-Kč (upisovací poměr je roven 1:6), při povoleném úpisu akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu dle výše uvedeného § 203, odst. 2a ObchZ. je jediný akcionář oprávněn upsat na stávajících 20 ks akcií ve svém majetku až 144 kusů nových akcií SK ČB) - jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva nebo způsob jeho určení: jmenovitá hodnota: 100.000,-Kč, druh: kmenové akcie, forma: akcie na jméno s omezenou převoditelností (převod akcií možný jen s předchozím souhlasem představenstva a dozorčí rady, za podmínek daných představenstvem), podoba: listinná, emisní kurz: je roven jmenovité hodnotě akcií, t.j. 100.000,--Kč.
od 05. 04. 2004 do 16. 04. 2004

  - ve smyslu § 203, odst. 2, písm d) ObchZ.: všechny výše specifikované nově emitované akcie SK ČB budou upsány (jediným akcionářem) s využitím přednostního práva způsobem dle § 204, odst. 5 Obch., t.j. podpisem smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře jediný akcionář se společnosti SK ČB, proto nebudou existovat žádné akcie neupsané s využitím přednostního práva.Žádné akcie tak nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. - ve smyslu § 203, odst. 2, písm. e) ObchZ.: všechny výše specifikované nově emitované akcie SK Čb budou upsány (jediným akcionářem ) s využitím přednostního práva postupem a způsobem dle § 204, odst. 5 ObchZ., t.j. podpisem smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře jediný akcionář se společností SK ČB, proto nebudou existovat žádné akcie upisované bez využití přednostního práva. - ve smyslu § 203, odst. 2, písm. f) ObchZ.: účet u banky a lhůta, v níž je jediný akcionář jako upisovatel všech výše uvedených, ev. jiní výše uvedení upisovatelé nově emitovaných akcií SK ČB povinen splatit část emisního kurzu upsaných akcií: jediný akcionář jako upisovatel všech výše specifikovaných nově emitovaných akcií SK ČB je povinen splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne úpisu akcií, t.j. do 20 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře se společností SK ČB, a to na bankovní účet SK ČB, č.ú.: 4200014907/6800, vedený u VOLKSBANK CZECH REPUBLIC. - ve smyslu § 203, odst. 2, písm g) ObchZ.: vydání nového druhu akcií se neprovádí - ve smyslu § 203, odst. 2, písm h) ObchZ: upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští - ve smyslu § 203, odst. 2 písm. i) ObchZ: upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se připouští s tím, že o určení konečné částky zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo SK ČB ve shodě s podmínkami smlouvy o upsání akcií dle § 204, odst. 5 ObchZ., kterou uzavře jediný akcionář s SK ČB - ve smyslu § 203, odst. 2, písm j) ObchZ.: možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti SK ČB proti pohledávce na splacení emisního kurzu se připouští. V tomto případě je pak upisovatel oprávněn započítst své stávající pohledávky vůči SK ČB proti pohledávce SK ČB na splacení emisního kurzu, a to až do plné výše pohledávky SK ČB na splacení emisního kurzu. Příslušnou dohodu o započtení SK ČB a upisovatel uzavřenou bez zbytečného odkladu a zavazují se poskytnout si k tomu nezbytnou součinnost. - ve smyslu § 203, odst. 2, písm k) ObchZ.: vydání poukázek na akcie podle § 204b ObchZ. se neschvaluje - ve smyslu § 203, odst. 4 ObchZ.: upisování akcií hlavním akcionářem fornou podpisu smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře jediný akcionář se společnostíSK ČB, je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady, resp. jediného akcionáře SK ČB v působnosti valné hromady, o zvýšení základního kapitálu SK ČB do obchodního rejstříku. - nově emitované akcie SK ČB je možné vydat jako hromadné, a to až do výše 10 násobku jednotlivých akcií. Pravidla pro výměnu hromadných akcií SK ČB budou doplněna do stávajícího znění stanov SK ČB doplněním stanov v následujícím bodu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře SK ČB. - Je splněna podmínka § 203 odst. 2 a ObchZ. o obsahu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti SK ČB. Výše uvedené rozhodnutí valné hromady SK ČB, resp. jediného akcionáře SK ČB v působnosti valné hromady SK ČB ve smyslu § 190, o zvýšení základního kapitálu, má za následek změnu stávajícího obsahu stanov SK ČB a toto výše uvedené rozhodnutí nahrazuje ve smyslu § 173, odst. 3 ObchZ. rozhodnutí o změně stanov SK ČB. Představenstvo SK ČB je povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoli člen představenstva o takové věci doví, úplné znění stanov ve smyslu § 173, odst. 4 ObchZ.
od 05. 04. 2004 do 16. 04. 2004

  Rozhodnutí o snížení základního jmění společnosti:- důvod snížení - úhrada ztrát společnosti za minulé období- rozsah snížení - základní jmění bude sníženo z částky44,800.000,- Kč, slovy čtyřicetčtyřimiliónůosmsettisíc korunčeských o 42,800.000,- Kč, slovy čtyřicetdvamiliónůosmsettisíckorun českých na novou výši 2,000.000,- Kč, slovy dvamiliónykorun českých- způsob snížení základního jmění - snížení základního jměníbude provedeno bezplatným vzetím akcií z oběhu, přičemž vzaty zoběhu budou tyto akcie v držení jediného akcionáře:380 ks akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč60 ks akcií ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč1000 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč1600 ks akcií ve jmenovité hodnotě 500,- Kčnavrhovaný stav po snížení:základní jmění ve výše 2,000.000,- Kč je rozděleno do akcií najméno takto:20 ks akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč
od 27. 04. 2001 do 12. 10. 2001

Akcie

Počet: 164 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 11. 11. 2014

Počet: 164 ks v hodnotě: 100000 - kmenové akcie na jméno
od 16. 04. 2004 do 16. 04. 2004

Počet: 20 ks v hodnotě: 100000 - kmenové akcie na jméno
od 12. 10. 2001 do 12. 10. 2001

Počet: 400 ks v hodnotě: 100000 - kmenové akcie na jméno
od 20. 01. 1999 do 20. 01. 1999

Počet: 1 600 ks v hodnotě: 500 - akcie na jméno
od 20. 01. 1999 do 20. 01. 1999

Počet: 60 ks v hodnotě: 50000 - akcie na jméno
od 20. 01. 1999 do 20. 01. 1999

Počet: 1 000 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 20. 01. 1999 do 20. 01. 1999

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: BLAŽEK ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 04. 2001

Adresa: Horní 142, 370 08 Staré Hodějovice
od 03. 12. 2015
České Budějovice, Staré Hodějovice 142, 370 08
od 27. 04. 2001 do 03. 12. 2015


Název/Jméno: HOMOLA VLADIMÍR

IČO: 48254851

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 06. 2013

Adresa: Vnislavova 331, Václavské Předměstí, 397 01 Písek
od 21. 06. 2013


Název/Jméno: HÁJEK KAREL

IČO: 45631590

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 08. 2004

Adresa: Vondrov 762, 373 41 Hluboká nad Vltavou
od 30. 07. 2015
Hluboká nad Vltavou - Vondrov 762, PSČ 37341
od 02. 07. 2012 do 30. 07. 2015
Hluboká nad Vltavou, Vondrov 762, PSČ 37341
od 17. 08. 2004 do 02. 07. 2012


Název/Jméno: VOZÁBAL MARTIN

IČO: 75238608

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 03. 2015

Adresa: Kaštanová 1089, 373 41 Hluboká nad Vltavou
od 02. 03. 2015


Název/Jméno: JINDRA TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 11. 2009

Adresa: Na Chobotě 393, 373 65 Dolní Bukovsko
od 03. 01. 2014
Dolní Bukovsko, Na Chobotě 393, PSČ 37365
od 10. 11. 2009 do 03. 01. 2014


Název/Jméno: ŠŤASTNÝ ANTONÍN

IČO: 18583474

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 03. 2009

Adresa: Masarykova 971, 373 41 Hluboká nad Vltavou
od 03. 10. 2013
Hluboká nad Vltavou, Masarykova 971, PSČ 37341
od 16. 03. 2009 do 03. 10. 2013


Název/Jméno: DVOŘÁK MIROSLAV

IČO: 10165371

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 02. 2004

Adresa: K Hůrce 285, 370 08 Staré Hodějovice
od 26. 08. 2013
Staré Hodějovice, K Hůrce 285, PSČ 37008
od 02. 07. 2012 do 26. 08. 2013
České Budějovice, Roudné 167
od 11. 02. 2004 do 02. 07. 2012


Název/Jméno: VITHA ONDŘEJ

IČO: 73488402

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 02. 2004

Adresa: E. Beneše 2244/100, České Budějovice 5, 370 06 České Budějovice
od 26. 08. 2013
České Budějovice, E. Beneše 2244/100
od 11. 02. 2004 do 26. 08. 2013


Název/Jméno: POBORSKÝ KAREL

IČO: 49051512

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 02. 2006 do 02. 03. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 08. 2004 do 03. 08. 2005

Adresa: Pařížská 203/19, Josefov, 110 00 Praha 1
od 21. 06. 2013 do 02. 03. 2015
Hluboká nad Vltavou, Na Čtvrtkách 1034, okres České Budějovice, PSČ 37341
od 02. 07. 2012 do 21. 06. 2013
Hluboká nad Vltavou, Na Čtvrtkách 1034, PSČ 37341
od 27. 02. 2006 do 02. 07. 2012
Hluboká nad Vltavou, Na Čtvrtkách 1034, PSČ 37341
od 17. 08. 2004 do 03. 08. 2005


Název/Jméno: PROCHÁZKA RADOMIL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 25. 10. 2006
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 02. 2006 do 25. 10. 2006
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 02. 2004 do 27. 02. 2006

Adresa: Hůrka 34, 370 06 Nová Ves
od 25. 10. 2012
Nová Ves u Českých Budějovic, Hůrka 34
od 11. 02. 2004 do 25. 10. 2012


Název/Jméno: MARKOVÁ DANIELA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 02. 2006 do 02. 03. 2015

Adresa: Borovany, Hlubocká 611, PSČ 37312
od 27. 02. 2006 do 02. 03. 2015


Název/Jméno: ŠPIKA JAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 25. 10. 2006 do 21. 06. 2013
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 01. 1999 do 25. 10. 2006

Adresa: České Budějovice, Jabloňová 2128/30
od 10. 11. 2009 do 21. 06. 2013
České Budějovice, K.Lavičky 18
od 25. 10. 2006 do 10. 11. 2009
České Budějovice, K. Lavičky 18
od 20. 01. 1999 do 25. 10. 2006


Název/Jméno: GORČICA DAVID

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 03. 2009 do 21. 06. 2013

Adresa: Chlumec 18, PSČ 38332
od 16. 03. 2009 do 21. 06. 2013


Název/Jméno: KOTRBA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 02. 2008 do 31. 05. 2013

Adresa: Hluboká nad Vltavou, Masarykova 978, PSČ 37341
od 07. 02. 2008 do 31. 05. 2013


Název/Jméno: MATOUŠEK PAVEL

IČO: 75060833

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 08. 2007 do 07. 02. 2008

Adresa: Česká Třebová - Parník, Dr. E.Beneše 594, PSČ 56002
od 17. 08. 2007 do 07. 02. 2008


Název/Jméno: MÍKA PAVEL

IČO: 47301082

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 02. 2007 do 10. 11. 2009

Adresa: Veselí nad Lužnicí, Alešovo nábřeží 443, PSČ 39181
od 20. 02. 2007 do 10. 11. 2009


Název/Jméno: MATOUŠEK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 10. 2006 do 10. 11. 2009

Adresa: České Budějovice, Vrbenská 2217/39, PSČ 37006
od 25. 10. 2006 do 10. 11. 2009


Název/Jméno: ČÁSTEK DAVID

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 10. 2006 do 16. 03. 2009

Adresa: Brno - Lesná, Tomečkova 890/4, PSČ 63800
od 25. 10. 2006 do 16. 03. 2009


Název/Jméno: KULHAVÁ IVANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 08. 2005 do 27. 02. 2006

Adresa: Doudleby 40, PSČ 37007
od 03. 08. 2005 do 27. 02. 2006


Název/Jméno: KOCAR PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 08. 2005 do 21. 06. 2013

Adresa: České Budějovice, České Vrbné 2194, PSČ 37011
od 03. 08. 2005 do 03. 08. 2005
České Budějovice, České Vrbné 2194, PSČ 37011
od 03. 08. 2005 do 21. 06. 2013


Název/Jméno: STACHOVÁ BOŽENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 06. 2005 do 03. 08. 2005

Adresa: České Budějovice, Zavadilka 2505, PSČ 370 05
od 25. 06. 2005 do 03. 08. 2005


Název/Jméno: KOŘÍNEK ZDENĚK

IČO: 60643064

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 06. 2005 do 17. 08. 2007

Adresa: Dubné 103, PSČ 37384
od 25. 06. 2005 do 17. 08. 2007


Název/Jméno: BAŽATA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 08. 2004 do 20. 02. 2007

Adresa: Praha 5 - Zbraslav, Studniční 1362, PSČ 15000
od 17. 08. 2004 do 20. 02. 2007


Název/Jméno: MAREK LADISLAV

IČO: 66087881

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 08. 2004 do 27. 02. 2006

Adresa: České Budějovice, Chelčického 15, PSČ 37001
od 17. 08. 2004 do 27. 02. 2006


Název/Jméno: GLOWACZ JIŘÍ

IČO: 63878836

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 08. 2004 do 27. 02. 2006

Adresa: Český Krumlov, Vyšehrad 158, PSČ 38101
od 17. 08. 2004 do 27. 02. 2006


Název/Jméno: GORČICA STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 08. 2004 do 16. 03. 2009

Adresa: Boršov nad Vltavou, Třešňová 317, PSČ 37382
od 17. 08. 2004 do 16. 03. 2009


Název/Jméno: SKÁLA LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 02. 2004 do 25. 06. 2005
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 07. 2000 do 27. 09. 2001

Adresa: Třeboň, U Francouzů 1131
od 11. 02. 2004 do 25. 06. 2005
Třeboň II., U Francouzů 1131
od 27. 07. 2000 do 27. 09. 2001


Název/Jméno: KUBÍN TOMÁŠ

IČO: 63900165

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 02. 2004 do 10. 11. 2009

Adresa: České Budějovice, Pekárenská 5
od 11. 02. 2004 do 10. 11. 2009


Název/Jméno: KOUBEK VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 11. 02. 2004 do 27. 02. 2006

Adresa: Hluboká nad Vltavou-Zámostí, Křesínská 1117
od 11. 02. 2004 do 27. 02. 2006


Název/Jméno: KRISTEK EMIL

IČO: 63251795

Funkce: Prokura - prokurista
od 11. 02. 2004 do 27. 02. 2006

Adresa: České Budějovice 2, Milady Horákové 1395/16
od 11. 02. 2004 do 27. 02. 2006


Název/Jméno: ČADEK ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 02. 2004 do 03. 08. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 07. 2000 do 27. 09. 2001
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 01. 1999 do 27. 07. 2000

Adresa: České Budějovice, Suchovrbenské nám. 6
od 11. 02. 2004 do 03. 08. 2005
České Budějovice, Suchovrbenské nám. 6
od 20. 01. 1999 do 27. 09. 2001


Název/Jméno: VARADY MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 02. 2004 do 25. 06. 2005
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 09. 2001 do 11. 02. 2004
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 01. 1999 do 27. 09. 2001

Adresa: České Budějovice, Prachatická 23
od 20. 01. 1999 do 25. 06. 2005


Název/Jméno: STIEGLER JIŘÍ

IČO: 48222569

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 10. 2001 do 11. 02. 2004
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 27. 09. 2001 do 12. 10. 2001

Adresa: Strakonice, 1. máje 1142
od 12. 10. 2001 do 11. 02. 2004
Strakonice, 1. máje 1142
od 27. 09. 2001 do 12. 10. 2001


Název/Jméno: LEROCH MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 09. 2001 do 11. 02. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 01. 1999 do 27. 07. 2000

Adresa: České Budějovice, Pekárenská 13
od 27. 09. 2001 do 11. 02. 2004
České Budějovice, Pekárenská 13
od 20. 01. 1999 do 27. 07. 2000


Název/Jméno: HUDERA KAREL

IČO: 60645661

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 04. 2001 do 11. 02. 2004

Adresa: České Budějovice, Jírovcova 77, PSČ 37004
od 27. 04. 2001 do 11. 02. 2004


Název/Jméno: MATOUŠEK KAREL

IČO: 74150707

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 04. 2001 do 11. 02. 2004

Adresa: Jindřichův Hradec, Vajgar 680/III, PSČ 37701
od 27. 04. 2001 do 11. 02. 2004


Název/Jméno: PRŮCHA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 04. 2001 do 11. 02. 2004

Adresa: České Budějovice, K Dolíčku 1, PSČ 37006
od 27. 04. 2001 do 11. 02. 2004


Název/Jméno: JEŠÁTKO ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 04. 2001 do 11. 02. 2004

Adresa: České Budějovice-Pohůrka, Jabloňová 32, 370 06
od 27. 04. 2001 do 11. 02. 2004


Název/Jméno: KŘÍDA STANISLAV

IČO: 47219041

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 04. 2001 do 11. 02. 2004

Adresa: České Budějovice, Hosínská 9, PSČ 37010
od 27. 04. 2001 do 11. 02. 2004


Název/Jméno: FLAŠKA STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 07. 2000 do 27. 09. 2001
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 01. 1999 do 27. 07. 2000

Adresa: České Budějovice, Strádova 37
od 20. 01. 1999 do 27. 09. 2001


Název/Jméno: PROCHÁZKA ZDENĚK

IČO: 41207581

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 01. 1999 do 27. 07. 2000

Adresa: České Budějovice, Nám. Přemysla Otakara II č. 12
od 20. 01. 1999 do 27. 07. 2000


Název/Jméno: KURZ VLADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 01. 1999 do 21. 06. 2013

Adresa: České Budějovice, S.K. Neumanna 12
od 20. 01. 1999 do 21. 06. 2013


Název/Jméno: JÁNSKÝ PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 01. 1999 do 11. 02. 2004

Adresa: České Budějovice, Pekárenská 44
od 20. 01. 1999 do 11. 02. 2004


Název/Jméno: TETTER MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 01. 1999 do 11. 02. 2004

Adresa: České Budějovice, Plzeňská 5
od 20. 01. 1999 do 11. 02. 2004


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:28. 4. 2014

Odpovědní zástupci: Zdeněk Novák


Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 7. 2007

Obory činnosti: - udržování veřejných prostranství
od 27. 07. 2007 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Zdeněk Čadek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 5. 2006

Obory činnosti: - poradenství v oblasti financí a investic
od 24. 05. 2006 do 30. 06. 2008
- podnikatelské poradenství
od 24. 05. 2006 do 30. 06. 2008
- organizační a ekonomické poradenství
od 24. 05. 2006 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Zdeněk Čadek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 12. 2003

Odpovědní zástupci: Zdeněk Čadek


Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělesné výchovy a sportu

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:20. 1. 1999


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 1. 1999

Obory činnosti: Poskytování technických služeb
od 14. 04. 2014
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 14. 04. 2014
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
od 14. 04. 2014
Zprostředkování obchodu a služeb
od 10. 04. 2014
Velkoobchod a maloobchod
od 10. 04. 2014
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 10. 04. 2014
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 10. 04. 2014
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 10. 04. 2014
Poskytování technických služeb
od 26. 07. 2007 do 14. 04. 2014
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 22. 05. 2006 do 14. 04. 2014
Reklamní a propagační činnost
od 20. 01. 1999 do 14. 04. 2014
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 20. 01. 1999 do 14. 04. 2014
Zprostředkovatelská činnost
od 20. 01. 1999 do 14. 04. 2014
Manažerská činnost
od 20. 01. 1999 do 14. 04. 2014
Pronájem movitého a nemovitého majetku
od 20. 01. 1999 do 14. 04. 2014
Pořádání sportovních a kulturních akcí
od 20. 01. 1999 do 14. 04. 2014
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
od 20. 01. 1999

Odpovědní zástupci: Libor Mazák


Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:20. 1. 1999

Odpovědní zástupci: Zdeněk Kořínek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 1. 1999

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 1. 1999

Zánik oprávnění:7. 12. 2000


Reklamní a propagační činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 1. 1999

Odpovědní zástupci: Zdeněk Čadek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 1. 1999

Odpovědní zástupci: Zdeněk Čadek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Manažerská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 1. 1999

Odpovědní zástupci: Zdeněk Čadek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pořádání sportovních a kulturních akcí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 1. 1999

Odpovědní zástupci: Zdeněk Čadek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pedagogická činnost v oblasti sportu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 1. 1999

Odpovědní zástupci: Zdeněk Čadek

Zánik oprávnění:11. 12. 2000


Pronájem movitého a nemovitého majetku

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 1. 1999

Odpovědní zástupci: Zdeněk Čadek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25187791

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 12. 2008

Související firmy

#NázevICOAdresa
1123290" A Q U A P O L spol. s r.o. "47283581Polepy, čp. 58, okres Litoměřice
644224" Bytové družstvo Nerudova 51 "25198033České Budějovice, Nerudova 51, PSČ 37004
2907689"AGROSOFT, spol. s r.o."47238640Praha 4 - Chodov, Hvožďanská 2053/3, PSČ 14000
2500007"GARO - stavební družstvo"14867460Liberec 6, Halasova 891, PSČ 46006
3401653"Společenství vlastníků jednotek 1. Máje 47 a 45, Karlovy Vary"75005719Karlovy Vary, 1. Máje 307/47, PSČ 36006

Související osoby