SLEZAN, Frýdek-Místek a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem SLEZAN, Frýdek-Místek a.s., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 313. Její identifikační číslo je 45193371

Výpis z obchodního rejstříku SLEZAN, Frýdek-Místek a.s.

Datum zápisu: 23. 4. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 313

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: aw5ccma

Předmět podnikání: Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Hostinská činnost
hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení) vyjma prodeje...
silniční motorová doprava
Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
Konfekční výroba
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a...
Zámečnictví, nástrojářství
Obráběčství
vodoinstalatérství
činnost účetních poradců
elektroinstalatérství
Poskytování ubytovacích služeb
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Textilní výroba
Barvení a chemická úprava textilií

Adresa společnosti

Sídlo: Na Příkopě 1221, 73801 Frýdek-Místek

Adresy: Na Příkopě 1221, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
od 26. 11. 2015 od 20. 12. 2016
Frýdek-Místek, Na Příkopě 1221
od 21. 04. 2006 od 26. 11. 2015
Frýdek - Místek, Na Příkopě 1221
od 25. 11. 2004 od 21. 04. 2006
Frýdek-Místek, Na příkopě 1221
od 23. 04. 1992 od 25. 11. 2004

Skutečnosti

  Na základě projektu fúze ze dne 15. 09. 2016 došlo k fúzi sloučením kapitálových společností SLEZAN Frýdek - Místek a. s. se sídlem Frýdek-Místek, Na Příkopě 1221, IČ: 451 93 371, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou B 313, jakožto zanikající společnosti, a TEXTIL INVEST GROUP a.s. se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Poříčí 1041/12, PSČ: 110 00, IČ: 242 29 709, vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 17954, jakožto nástupnické společnosti. Na nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění zanikající společnosti.
od 20. 12. 2016 od 20. 12. 2016

  Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 38 INS 4953/2008-B216 ze dne 5.9.2014 byl insolvenční správce Ing. Jiří Hanák zproštěn funkce.
od 15. 12. 2014 od 20. 12. 2016

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 19. 05. 2014 od 20. 12. 2016

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 19. 05. 2014 od 20. 12. 2016

  Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 28. srpna 2013 přijala následující rozhodnutí:"A. Vyslovuje se souhlas s přechodem vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům emitovaným společností (dále též jen „akcie“), které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, kterým je obchodní společnost GANERO a.s. se sídlem Brno, náměstí Svobody 93/22, PSČ: 602 00, IČ: 291 87 273, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5960 (dále též jen „hlavní akcionář“), na hlavního akcionáře, přičemž:1. vlastnické právo přechází uplynutím jednoho /1/ kalendářního měsíce od zveřejnění zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku;2. na hlavního akcionáře ke dni zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku přejde vlastnické právo ke všem akciím, jejichž vlastníkem budou osoby odlišné od hlavního akcionáře (dále jen „ostatní akcionáři“);3. ostatní akcionáři jsou povinni předložit akcie společnosti do třiceti /30/ dnů po přechodu vlastnického práva, a to do rukou pověřeného obchodníka s cennými papíry; to platí i pro zástavní věřitele držící zastavené akcie.B. Za akcie ostatních akcionářů poskytne hlavní akcionář peněžité protiplnění, a to:1. částku 161,- Kč (slovy: jednostošedesátjedna korun českých) za každou jednu /1/ kmenovou akcii na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 438,- Kč (slovy: čtyřistatřicetosm korun českých);2. částku 80,50 Kč (slovy: osmdesát korun českých, padesát haléřů) za každou jednu /1/ kmenovou akcii na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 219,- Kč (slovy: dvěstědevatenáct korun českých);přičemž přiměřenost protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 90/150/2013, zpracovaným dne dvacátéhopátého června roku dvoutisícíhotřináctého /25. 06. 2013/ znaleckým ústavem Dědic & partneři a.s. se sídlem Ostrava, Vítkovice, Mírová 18, IČ: 253 64 391, zapsaným v seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ČR č.j.: 191/2007-ODS-ZN/08, vykonávajícím znaleckou činnost v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací, mimo jiné, na oceňování podniků a cenných papírů, který je nedílnou součástí a přílohou č. 4 tohoto notářského zápisu.C. Převzetí akcií a výplata protiplnění bude probíhat v pobočce obchodníka s cennými papíry Amidea, a.s. v Ostravě na adrese Zámecká 488/20, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ: 702 00, a to vždy ve dnech pondělí až středa (jsou-li pracovními dny) v době od 09.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 15.00 hodin, počínaje nejbližším takovým dnem po dni přechodu vlastnického práva k akciím na hlavního akcionáře, přičemž:1. oprávněné osoby mohou využít telefonický kontakt +420 775 574 991 pro informace ve věci předložení akcií obchodníkovi s cennými papíry a následnému vyplacení protiplnění; 2. obchodník s cennými papíry vyplatí protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií ke dni přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře; jestliže však bude prokázáno zástavní právo k těmto akciím, poskytne se protiplnění zástavnímu věřiteli, ledaže původní vlastník prokáže zánik zástavního práva ještě před přechodem vlastnického práva k akciím na hlavního akcionáře; 3. právo na zaplacení protiplnění vznikne ostatním akcionářům, resp. zástavním věřitelům, okamžikem předání akcií obchodníkovi s cennými papíry; 4. obchodník s cennými papíry poskytne protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě deseti /10/ pracovních dnů po předání akcií.D. Bere se na vědomí, že hlavní akcionář je ke dni konání valné hromady, tj. ke dni dvacátéhoosmého srpna roku dvoutisícíhotřináctého /28. 08. 2013/, vlastníkem sedmisettřicetiosmitisícsedmisetdvacetičtyři kusů /738724 ks/ kmenových akcií společnosti SLEZAN Frýdek – Místek a. s. ve formě na majitele v listinné podobě se jmenovitou hodnotou 438,- Kč (slovy: čtyřistatřicetosm korun českých), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota je 323.561.112,- Kč (slovy: třistadvacettřimiliónů- pětsetšedesátjednatisícjednostodvanáct korun českých), což představuje devadesátjedna celých a šedesát setin procenta (91,60 %) základního kapitálu Společnosti, s nímž jsou spojena hlasovací práva, přičemž:1. shodný je i podíl hlavního akcionáře na hlasovacích právech ve Společnosti; 2. výše uvedené doložil hlavní akcionář předložením těchto akcií při zápisu do listiny přítomných akcionářů na této valné hromadě a také svým písemným čestným prohlášením předloženým této valné hromadě; 3. této valné hromadě byl rovněž předložen zápis o předložení akcií hlavním akcionářem představenstvu společnosti ze dne dvacátéhodruhého července roku dvoutisícíhotřináctého /22. 07. 2013/, kdy byla Společnosti doručena žádost hlavního akcionáře o svolání této valné hromady, který dokládá, že hlavní akcionář byl vlastníkem těchto akcií, resp., že výše podílu hlavního akcionáře na základním kapitálu Společnosti i podílu na hlasovacích právech přesahovala devadesát procent (90 %), i ke dni podání uvedené žádosti;4. Společnost nemá žádné vlastní akcie a nevydala ani žádné jiné účastnické cenné papíry, než listinné kmenové akcie na majitele.E. Bere se na vědomí, že hlavní akcionář předal před konáním této valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie, tj. ve výši minimálně 10.901.149,- Kč (slovy: desetmiliónůdevětsetjednatisícjednostočtyřicetdevět korun českých), a to obchodníkovi s cennými papíry, tj. obchodní společnosti Amidea, a.s. se sídlem Praha 1, Staré Město, Husova 240/5, PSČ: 110 00, IČ: 476 73 206, který bude provádět výplatu protiplnění, přičemž předání peněžních prostředků hlavní akcionář doložil Společnosti potvrzením obchodníka s cennými papíry ze dne dvacátéhodruhého srpna roku dvoutisícíhotřináctého /22. 08. 2013/, které bylo předloženo i této valné hromadě."
od 30. 08. 2013 od 19. 05. 2014

  Valná hromada společnosti konaná dne 8. března 2012 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti o částku 453.215.346,-Kč ze současné výše 806.433.000,-Kč na částku 353.217.654,-Kč.Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti tak, že dosavadní jmenovitá hodnota akcií společnosti ve výši 1.000,-Kč bude snížena na jmenovitou hodnotu 438,-Kč a dosavadní jmenovitá hodnota akcií společnosti ve výši 500,-Kč bude snížena na jmenovitou hodnotu 219,-Kč.Důvodem snížení základního kapitálu je částečné snížení ztráty společnosti minulých let ve výši 453.215.346,-Kč. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita přímo na částečnou úhradu ztráty společnosti minulých let, a to vypořádáním přímo s účtem 429 - Neuhrazená ztráta minulých let.V souvislosti se snížením základního kaptálu nedojde k poskytnutí plnění ve prospěch žádného akcionáře.Dosavadní listinné akcie společnosti o původních jmenovitých hodnotách budou vyměněny za akcie o nových jmenovitých hodnotách a následně zničeny či prohlášeny za neplatné. Lhůta pro předložení listinných akcií o dosavadních jmenovitých hodnotách pro účely jejich výměny za akcie o nových jmenovitých hodnotách činí 30 dnů od zápisu nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.
od 18. 05. 2012 od 18. 05. 2012

  Na základě smlouvy o sloučení ze dne 16.6.1995 je Slezan,Frýdek-Místek a.s ke dni 1.7.1995 právním nástupcem zrušenéspolečnosti bez likvidace Tiskárna textilu Frýdlant, akciováspolečnost se sídlem Frýdlant, Tovární ul. 669, jenž bylazapsána u Okresního soduu v Ústí nad Labem v oddíle B, č.vl.220.
od 30. 06. 1995 od 20. 12. 2016

  Den vzniku: 1.5.1992
od 23. 04. 1992 od 20. 12. 2016

  Způsob založení:Akciová společnost SLEZAN Frýdek-Místek a.s. /dále jen"společnost"/ byla založena jednorázově Fondem národního majetkuČeské republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32 /dále jenzakladatel/, jako jediným zakladatelem na základě zakladatelskélistiny /obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení§ 172 odst. 2, 3 a § 171 odst. 1 z.č. 513/1991 Sb., obchodníhozákoníku /ze dne 17.4.1992 ve formě notářského zápisu.
od 23. 04. 1992 od 20. 12. 2016

Akcie

Počet: 806 433 ks v hodnotě: 438 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 05. 2014 od 20. 12. 2016

Počet: 805 633 ks v hodnotě: 438 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 18. 05. 2012 od 19. 05. 2014

Počet: 1 600 ks v hodnotě: 219 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 18. 05. 2012 od 19. 05. 2014

Počet: 805 633 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 20. 03. 2012 od 18. 05. 2012

Počet: 1 600 ks v hodnotě: 500 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 20. 03. 2012 od 18. 05. 2012

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: KARÁSEK JIŘÍ

IČO: 12078557

Funkce: Prokura - prokurista
od 04. 09. 2014 od 20. 12. 2016


Název/Jméno: ŠLESINGEROVÁ ANDREA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 03. 2012 od 20. 12. 2016


Název/Jméno: KONEČNÝ ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 03. 2012 od 19. 05. 2014


Název/Jméno: KUROPATA KAREL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 03. 2012 od 21. 08. 2014


Název/Jméno: POLÁK ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 03. 2012 od 21. 08. 2014


Název/Jméno: RECMANOVÁ TAŤÁNA

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 01. 12. 2001 od 20. 03. 2012
Dozorčí rada - místopředseda
od 24. 10. 2000 od 01. 12. 2001
Dozorčí rada - člen
od 20. 12. 1993 od 24. 10. 2000


Název/Jméno: ŠALKOVÁ KLÁRA

IČO: 63735890

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 12. 2001 od 20. 03. 2012


Název/Jméno: HOŠEK LUBOŠ

IČO: 73594938

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 01. 2007 od 20. 03. 2012


Název/Jméno: VOŠAHLÍK RADEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 02. 2004 od 20. 03. 2012


Název/Jméno: BLÁHA LUBOMÍR

IČO: 10187103

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 02. 2004 od 20. 03. 2012


Název/Jméno: KOŠUT JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 12. 2001 od 26. 02. 2004


Název/Jméno: VYHLÍDALOVÁ LENKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 12. 2001 od 26. 02. 2004


Název/Jméno: SŮSOVÁ JITKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 12. 2001 od 25. 01. 2007


Název/Jméno: HAJDÍK ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 10. 2001 od 01. 12. 2001


Název/Jméno: KORČ LUDĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 10. 2001 od 01. 12. 2001
Prokura - prokurista
od 16. 03. 1999 od 07. 09. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 04. 1997 od 21. 09. 1998
Dozorčí rada - člen
od 20. 12. 1993 od 24. 01. 1997


Název/Jméno: HALFAR MIROSLAV

IČO: 75176718

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 07. 2001 od 20. 03. 2012
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 10. 2000 od 02. 06. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 09. 2000 od 24. 10. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 12. 1993 od 05. 11. 1997
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 06. 1993 od 20. 12. 1993
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 04. 1992 od 11. 06. 1993


Název/Jméno: JIŘÍK VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 06. 2001 od 19. 07. 2001


Název/Jméno: ZDVOŘÁK ZBYNĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 10. 2000 od 03. 10. 2001


Název/Jméno: BEČKA BRONISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 10. 2000 od 03. 10. 2001


Název/Jméno: KREJZA KAREL

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 24. 10. 2000 od 01. 12. 2001


Název/Jméno: KVAČEK MILOUŠ

IČO: 12597937

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 24. 10. 2000 od 01. 12. 2001


Název/Jméno: HOVORKOVÁ VĚRA

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 07. 09. 2000 od 24. 10. 2000


Název/Jméno: KOHOUT ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 07. 09. 2000 od 24. 10. 2000


Název/Jméno: ŠEVČÍK ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 09. 2000 od 24. 10. 2000


Název/Jméno: NOSEK MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 09. 2000 od 24. 10. 2000


Název/Jméno: ŠKRHÁK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 11. 1999 od 07. 09. 2000
Dozorčí rada - předseda
od 21. 09. 1998 od 25. 11. 1999


Název/Jméno: HLUCHNÍK LUBOMÍR

IČO: 14602407

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 10. 1999 od 07. 09. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 03. 1999 od 25. 10. 1999


Název/Jméno: TÉRA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 09. 1999 od 07. 09. 2000


Název/Jméno: HANZLÍK ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 22. 09. 1999 od 07. 09. 2000


Název/Jméno: KRUPNÍK IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 03. 1999 od 22. 09. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 09. 1998 od 16. 03. 1999
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 06. 1993 od 05. 11. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 04. 1992 od 11. 06. 1993


Název/Jméno: KEROUŠ MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 09. 1998 od 19. 10. 1998


Název/Jméno: MRNUŠTÍK MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 09. 1998 od 16. 03. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 01. 1997 od 21. 09. 1998
Prokura - prokurista
od 24. 01. 1997 od 16. 03. 1999
Prokura - prokurista
od 18. 02. 1994 od 24. 01. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 04. 1992 od 20. 12. 1993


Název/Jméno: NOVOTNÝ IVAN

IČO: 13786032

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 11. 1997 od 21. 09. 1998


Název/Jméno: VOREL MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 24. 01. 1997 od 21. 09. 1998


Název/Jméno: SYROVÁTKO MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 01. 1997 od 21. 09. 1998


Název/Jméno: KAREL FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 24. 01. 1997 od 22. 09. 1999


Název/Jméno: LAUER JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 07. 1996 od 24. 01. 1997
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 12. 1993 od 08. 07. 1996


Název/Jméno: PROKŠ JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 07. 1996 od 24. 01. 1997


Název/Jméno: CHVÁTAL LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 07. 1996 od 17. 04. 1997


Název/Jméno: PEJSAR PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 07. 1996 od 24. 01. 1997


Název/Jméno: SAMEC BOHUSLAV

IČO: 16178084

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 07. 1996 od 24. 01. 1997


Název/Jméno: DVOŘÁK VLADIMÍR

IČO: 48985805

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 07. 1996 od 24. 01. 1997


Název/Jméno: ADÁMEK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 07. 1996 od 24. 01. 1997


Název/Jméno: FOLTÝN IVO

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 07. 1996 od 24. 01. 1997


Název/Jméno: BEITLER LEONARD

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 24. 07. 1995 od 08. 07. 1996


Název/Jméno: VONDRÁČEK STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 12. 1993 od 24. 07. 1995


Název/Jméno: BARTOŇ MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 12. 1993 od 08. 07. 1996


Název/Jméno: KUBAČOVÁ ŠÁRKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 12. 1993 od 08. 07. 1996


Název/Jméno: KOHOUTEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 12. 1993 od 08. 07. 1996


Název/Jméno: STREIT DUŠAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 12. 1993 od 08. 07. 1996


Název/Jméno: TOMČALA STANISLAV

IČO: 86686615

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 12. 1993 od 24. 01. 1997


Název/Jméno: KURKA MIROSLAV

IČO: 22978160

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 12. 1993 od 08. 07. 1996


Název/Jméno: KŘIVÁNEK IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 12. 1993 od 08. 07. 1996


Název/Jméno: POLÁČEK TOMÁŠ

IČO: 72536462

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 04. 1992 od 20. 12. 1993


Název/Jméno: BÍLEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 04. 1992 od 20. 12. 1993


Název/Jméno: KUČÍK RAFAEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 04. 1992 od 20. 12. 1993


Název/Jméno: ŽIŠKA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 04. 1992 od 20. 12. 1993


Název/Jméno: KNYČ ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 04. 1992 od 20. 12. 1993


Název/Jméno: ZAJÍČEK VÁCLAV

IČO: 14943701

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 04. 1992 od 20. 12. 1993


Název/Jméno: RYŠKA ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 04. 1992 od 20. 12. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 02. 1997

Odpovědní zástupci: 386371

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:20. 12. 1996

Odpovědní zástupci: 386371

Přerušení: od 13. 01. 2003 od 12. 01. 2005

Zánik oprávnění:20. 12. 2016


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:27. 10. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:20. 12. 2016


hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení) vyjma prodeje nealkoholických nápojů,lahvového piva a doplňkového,prodeje potravin na veřejných prostranstvích

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:27. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 562294

Zánik oprávnění:30. 09. 1996


silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:27. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 1036003

Zánik oprávnění:01. 04. 1994


Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 386371

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Konfekční výroba

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 1036003

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 562294

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 386371

Zánik oprávnění:17. 07. 2003


Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 457750

Zánik oprávnění:01. 07. 2000


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 562294

Zánik oprávnění:20. 12. 2016


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Zánik oprávnění:20. 12. 2016


vodoinstalatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 1036004

Zánik oprávnění:18. 02. 2000


činnost účetních poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Zánik oprávnění:31. 01. 2000


elektroinstalatérství

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 1036004

Zánik oprávnění:18. 12. 1996


Poskytování ubytovacích služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 457750

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 04. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:20. 12. 2016


Textilní výroba

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 04. 1992

Odpovědní zástupci: 562294

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Barvení a chemická úprava textilií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:23. 04. 1992

Zánik oprávnění:20. 12. 2016


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45193371

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
2824125SLETEX s.r.o.25904884Frýdek-Místek - vlastník

Související firmy

#NázevICOAdresa
184542"ENDL s.r.o."63321050Olomouc, 77200, Olomouc, Riegrova, 390/25
43291"Společenství vlastníků jednotek Svatošská 303/25, Karlovy Vary"70970807Svatošská 303/25, 36007 Karlovy Vary
276140Acredité s.r.o.25600958Na Pankráci 1658/121, 14000 Praha
79287AG TEAM s.r.o.2318661Bráfova tř. 764/50, 67401 Třebíč
264917Axukson s.r.o. "v likvidaci"1719211V Zátiší 810/1, 70900 Ostrava
311742BALPHA, s.r.o. v likvidaci40525708Běchorská 2222/10, 19300 Praha
269464BAROX s.r.o. "v likvidaci"26880067Střelniční 6/2, 70200 Ostrava
372937BENAR a.s.49903420Českolipská 282, 40722 Benešov nad Ploučnicí
294843BIOS - služby výpočetní techniky, s.r.o.45271623Lidečská 132/5, 15521 Praha
155718BMK-sportovní klub45250235Praha
385093CETOS, a.s. v likvidaci61057711Průmyslová 1472/11, 10200 Praha
358067Coffee time s.r.o. v likvidaci27061931Pobřežní 18/16, 18600 Praha
100680CONCENTRA a.s.60711302U Centrumu 751, 73514 Orlová
173060Česká průmyslová a.s. "v likvidaci"43871658Na poříčí 1079/3a, 11000 Praha
235957Českomoravská investiční a.s.49969854Bartošova 1833/6, 60200 Brno
20140D&OG Praha s.r.o.25038788Jarošova 150/2, 41201 Litoměřice
372235DELAWERE TRANSPORT s.r.o. "v likvidaci"29183316A. Havleny 367, 74401 Frenštát pod Radhoštěm
154753DELTA Engineering Kolín s.r.o.26212609Třídvorská 1155, 28002 Kolín
64117Digital Bridge s.r.o.27195074U Hellady 697/4, 14000 Praha
155919Dívčí katolická střední škola47611162Platnéřská 191/4, 11000 Praha
43693Družstevní lihovar v Telči - v likvidaci18197990Telč
194805EA Invest, spol. s r.o.25392697Orlová - Lutyně, U Centrumu 751
209108ECP a.s.25681869Vestec u Prahy, Ke Skále 455, PSČ 252 42
329973EKO - V.W., s.r.o.25560093Masarykovo nám. 67, 76861 Bystřice pod Hostýnem
306734Elektromontáže Praha s.r.o. v likvidaci64941469Praha, 10000, Vršovice (Praha 10), V Předpolí, 1449/24

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí