SLEZAN, Frýdek-Místek a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem SLEZAN, Frýdek-Místek a.s., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 313. Její identifikační číslo je 45193371 a sídlo firmy je Na Příkopě 1221, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek.

Výpis z obchodního rejstříku SLEZAN, Frýdek-Místek a.s.

Datum zápisu: 23. 4. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 313

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: aw5ccma

Předmět podnikání: Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Hostinská činnost
hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení) vyjma prodeje...
silniční motorová doprava
Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
Konfekční výroba
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a...
Zámečnictví, nástrojářství
Obráběčství
vodoinstalatérství
činnost účetních poradců
elektroinstalatérství
Poskytování ubytovacích služeb
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Textilní výroba
Barvení a chemická úprava textilií

Adresa společnosti

Sídlo: Na Příkopě 1221, 73801 Frýdek-Místek

Adresy: Na Příkopě 1221, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
od 26. 11. 2015 do 20. 12. 2016
Frýdek-Místek, Na Příkopě 1221
od 21. 04. 2006 do 26. 11. 2015
Frýdek - Místek, Na Příkopě 1221
od 25. 11. 2004 do 21. 04. 2006
Frýdek-Místek, Na příkopě 1221
od 23. 04. 1992 do 25. 11. 2004

Skutečnosti

  Na základě projektu fúze ze dne 15. 09. 2016 došlo k fúzi sloučením kapitálových společností SLEZAN Frýdek - Místek a. s. se sídlem Frýdek-Místek, Na Příkopě 1221, IČ: 451 93 371, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou B 313, jakožto zanikající společnosti, a TEXTIL INVEST GROUP a.s. se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Poříčí 1041/12, PSČ: 110 00, IČ: 242 29 709, vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 17954, jakožto nástupnické společnosti. Na nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění zanikající společnosti.
od 20. 12. 2016 do 20. 12. 2016

  Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 38 INS 4953/2008-B216 ze dne 5.9.2014 byl insolvenční správce Ing. Jiří Hanák zproštěn funkce.
od 15. 12. 2014 do 20. 12. 2016

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 19. 05. 2014 do 20. 12. 2016

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 19. 05. 2014 do 20. 12. 2016

  Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 28. srpna 2013 přijala následující rozhodnutí:"A. Vyslovuje se souhlas s přechodem vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům emitovaným společností (dále též jen „akcie“), které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, kterým je obchodní společnost GANERO a.s. se sídlem Brno, náměstí Svobody 93/22, PSČ: 602 00, IČ: 291 87 273, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5960 (dále též jen „hlavní akcionář“), na hlavního akcionáře, přičemž:1. vlastnické právo přechází uplynutím jednoho /1/ kalendářního měsíce od zveřejnění zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku;2. na hlavního akcionáře ke dni zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku přejde vlastnické právo ke všem akciím, jejichž vlastníkem budou osoby odlišné od hlavního akcionáře (dále jen „ostatní akcionáři“);3. ostatní akcionáři jsou povinni předložit akcie společnosti do třiceti /30/ dnů po přechodu vlastnického práva, a to do rukou pověřeného obchodníka s cennými papíry; to platí i pro zástavní věřitele držící zastavené akcie.B. Za akcie ostatních akcionářů poskytne hlavní akcionář peněžité protiplnění, a to:1. částku 161,- Kč (slovy: jednostošedesátjedna korun českých) za každou jednu /1/ kmenovou akcii na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 438,- Kč (slovy: čtyřistatřicetosm korun českých);2. částku 80,50 Kč (slovy: osmdesát korun českých, padesát haléřů) za každou jednu /1/ kmenovou akcii na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 219,- Kč (slovy: dvěstědevatenáct korun českých);přičemž přiměřenost protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 90/150/2013, zpracovaným dne dvacátéhopátého června roku dvoutisícíhotřináctého /25. 06. 2013/ znaleckým ústavem Dědic & partneři a.s. se sídlem Ostrava, Vítkovice, Mírová 18, IČ: 253 64 391, zapsaným v seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ČR č.j.: 191/2007-ODS-ZN/08, vykonávajícím znaleckou činnost v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací, mimo jiné, na oceňování podniků a cenných papírů, který je nedílnou součástí a přílohou č. 4 tohoto notářského zápisu.C. Převzetí akcií a výplata protiplnění bude probíhat v pobočce obchodníka s cennými papíry Amidea, a.s. v Ostravě na adrese Zámecká 488/20, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ: 702 00, a to vždy ve dnech pondělí až středa (jsou-li pracovními dny) v době od 09.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 15.00 hodin, počínaje nejbližším takovým dnem po dni přechodu vlastnického práva k akciím na hlavního akcionáře, přičemž:1. oprávněné osoby mohou využít telefonický kontakt +420 775 574 991 pro informace ve věci předložení akcií obchodníkovi s cennými papíry a následnému vyplacení protiplnění; 2. obchodník s cennými papíry vyplatí protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií ke dni přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře; jestliže však bude prokázáno zástavní právo k těmto akciím, poskytne se protiplnění zástavnímu věřiteli, ledaže původní vlastník prokáže zánik zástavního práva ještě před přechodem vlastnického práva k akciím na hlavního akcionáře; 3. právo na zaplacení protiplnění vznikne ostatním akcionářům, resp. zástavním věřitelům, okamžikem předání akcií obchodníkovi s cennými papíry; 4. obchodník s cennými papíry poskytne protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě deseti /10/ pracovních dnů po předání akcií.D. Bere se na vědomí, že hlavní akcionář je ke dni konání valné hromady, tj. ke dni dvacátéhoosmého srpna roku dvoutisícíhotřináctého /28. 08. 2013/, vlastníkem sedmisettřicetiosmitisícsedmisetdvacetičtyři kusů /738724 ks/ kmenových akcií společnosti SLEZAN Frýdek – Místek a. s. ve formě na majitele v listinné podobě se jmenovitou hodnotou 438,- Kč (slovy: čtyřistatřicetosm korun českých), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota je 323.561.112,- Kč (slovy: třistadvacettřimiliónů- pětsetšedesátjednatisícjednostodvanáct korun českých), což představuje devadesátjedna celých a šedesát setin procenta (91,60 %) základního kapitálu Společnosti, s nímž jsou spojena hlasovací práva, přičemž:1. shodný je i podíl hlavního akcionáře na hlasovacích právech ve Společnosti; 2. výše uvedené doložil hlavní akcionář předložením těchto akcií při zápisu do listiny přítomných akcionářů na této valné hromadě a také svým písemným čestným prohlášením předloženým této valné hromadě; 3. této valné hromadě byl rovněž předložen zápis o předložení akcií hlavním akcionářem představenstvu společnosti ze dne dvacátéhodruhého července roku dvoutisícíhotřináctého /22. 07. 2013/, kdy byla Společnosti doručena žádost hlavního akcionáře o svolání této valné hromady, který dokládá, že hlavní akcionář byl vlastníkem těchto akcií, resp., že výše podílu hlavního akcionáře na základním kapitálu Společnosti i podílu na hlasovacích právech přesahovala devadesát procent (90 %), i ke dni podání uvedené žádosti;4. Společnost nemá žádné vlastní akcie a nevydala ani žádné jiné účastnické cenné papíry, než listinné kmenové akcie na majitele.E. Bere se na vědomí, že hlavní akcionář předal před konáním této valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie, tj. ve výši minimálně 10.901.149,- Kč (slovy: desetmiliónůdevětsetjednatisícjednostočtyřicetdevět korun českých), a to obchodníkovi s cennými papíry, tj. obchodní společnosti Amidea, a.s. se sídlem Praha 1, Staré Město, Husova 240/5, PSČ: 110 00, IČ: 476 73 206, který bude provádět výplatu protiplnění, přičemž předání peněžních prostředků hlavní akcionář doložil Společnosti potvrzením obchodníka s cennými papíry ze dne dvacátéhodruhého srpna roku dvoutisícíhotřináctého /22. 08. 2013/, které bylo předloženo i této valné hromadě."
od 30. 08. 2013 do 19. 05. 2014

  Valná hromada společnosti konaná dne 8. března 2012 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti o částku 453.215.346,-Kč ze současné výše 806.433.000,-Kč na částku 353.217.654,-Kč.Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti tak, že dosavadní jmenovitá hodnota akcií společnosti ve výši 1.000,-Kč bude snížena na jmenovitou hodnotu 438,-Kč a dosavadní jmenovitá hodnota akcií společnosti ve výši 500,-Kč bude snížena na jmenovitou hodnotu 219,-Kč.Důvodem snížení základního kapitálu je částečné snížení ztráty společnosti minulých let ve výši 453.215.346,-Kč. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita přímo na částečnou úhradu ztráty společnosti minulých let, a to vypořádáním přímo s účtem 429 - Neuhrazená ztráta minulých let.V souvislosti se snížením základního kaptálu nedojde k poskytnutí plnění ve prospěch žádného akcionáře.Dosavadní listinné akcie společnosti o původních jmenovitých hodnotách budou vyměněny za akcie o nových jmenovitých hodnotách a následně zničeny či prohlášeny za neplatné. Lhůta pro předložení listinných akcií o dosavadních jmenovitých hodnotách pro účely jejich výměny za akcie o nových jmenovitých hodnotách činí 30 dnů od zápisu nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.
od 18. 05. 2012 do 18. 05. 2012

  Na základě smlouvy o sloučení ze dne 16.6.1995 je Slezan,Frýdek-Místek a.s ke dni 1.7.1995 právním nástupcem zrušenéspolečnosti bez likvidace Tiskárna textilu Frýdlant, akciováspolečnost se sídlem Frýdlant, Tovární ul. 669, jenž bylazapsána u Okresního soduu v Ústí nad Labem v oddíle B, č.vl.220.
od 30. 06. 1995 do 20. 12. 2016

  Den vzniku: 1.5.1992
od 23. 04. 1992 do 20. 12. 2016

  Způsob založení:Akciová společnost SLEZAN Frýdek-Místek a.s. /dále jen"společnost"/ byla založena jednorázově Fondem národního majetkuČeské republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32 /dále jenzakladatel/, jako jediným zakladatelem na základě zakladatelskélistiny /obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení§ 172 odst. 2, 3 a § 171 odst. 1 z.č. 513/1991 Sb., obchodníhozákoníku /ze dne 17.4.1992 ve formě notářského zápisu.
od 23. 04. 1992 do 20. 12. 2016

Akcie

Počet: 806 433 ks v hodnotě: 438 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 05. 2014 do 20. 12. 2016

Počet: 805 633 ks v hodnotě: 438 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 18. 05. 2012 do 19. 05. 2014

Počet: 1 600 ks v hodnotě: 219 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 18. 05. 2012 do 19. 05. 2014

Počet: 805 633 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 20. 03. 2012 do 18. 05. 2012

Počet: 1 600 ks v hodnotě: 500 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 20. 03. 2012 do 18. 05. 2012

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: KARÁSEK JIŘÍ

IČO: 12078557

Funkce: Prokura - prokurista
od 04. 09. 2014 do 20. 12. 2016

Adresa: Kunčičky u Bašky 432, 739 01 Baška
od 04. 09. 2014 do 20. 12. 2016


Název/Jméno: ŠLESINGEROVÁ ANDREA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 03. 2012 do 20. 12. 2016

Adresa: U splavu 609/1A, 783 13 Štěpánov
od 26. 11. 2015 do 20. 12. 2016
Olomouc - Hodolany, Tyršova 597/9, PSČ 77900
od 20. 03. 2012 do 26. 11. 2015


Název/Jméno: KONEČNÝ ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 03. 2012 do 19. 05. 2014

Adresa: Hanušovice, Pivovarská 263, PSČ 78833
od 20. 03. 2012 do 19. 05. 2014


Název/Jméno: KUROPATA KAREL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 03. 2012 do 21. 08. 2014

Adresa: Kroměříž, Elišky Krásnohorské 3506/13, PSČ 76701
od 20. 03. 2012 do 21. 08. 2014


Název/Jméno: POLÁK ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 03. 2012 do 21. 08. 2014

Adresa: Přerov, Lančíkových 1871/28, PSČ 75002
od 20. 03. 2012 do 21. 08. 2014


Název/Jméno: RECMANOVÁ TAŤÁNA

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 01. 12. 2001 do 20. 03. 2012
Dozorčí rada - místopředseda
od 24. 10. 2000 do 01. 12. 2001
Dozorčí rada - člen
od 20. 12. 1993 do 24. 10. 2000

Adresa: Frýdek - Místek - Lískovec 412, PSČ 73801
od 04. 09. 2008 do 20. 03. 2012
Frýdek - Místek, V. Nezvala 549
od 24. 10. 2000 do 04. 09. 2008
Frýdek-Místek, V. Nezvala 549
od 20. 12. 1993 do 24. 10. 2000


Název/Jméno: ŠALKOVÁ KLÁRA

IČO: 63735890

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 12. 2001 do 20. 03. 2012

Adresa: Kozlovice 928, PSČ 73947
od 25. 01. 2007 do 20. 03. 2012
Sviadnov, Pod Štandlem 2
od 21. 03. 2002 do 25. 01. 2007
Moravská Ostrava, Dvořákova 24
od 01. 12. 2001 do 21. 03. 2002


Název/Jméno: HOŠEK LUBOŠ

IČO: 73594938

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 01. 2007 do 20. 03. 2012

Adresa: Bystřice - Radošovice 36, PSČ 25751
od 25. 01. 2007 do 20. 03. 2012


Název/Jméno: VOŠAHLÍK RADEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 02. 2004 do 20. 03. 2012

Adresa: Majdalena, Majdalena 108, PSČ 37803
od 26. 02. 2004 do 20. 03. 2012


Název/Jméno: BLÁHA LUBOMÍR

IČO: 10187103

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 02. 2004 do 20. 03. 2012

Adresa: Praha 8, Na Slovance 36/2206, PSČ 18000
od 26. 02. 2004 do 20. 03. 2012


Název/Jméno: KOŠUT JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 12. 2001 do 26. 02. 2004

Adresa: Praha 4 - Háje, Kosmická 747/21
od 01. 12. 2001 do 26. 02. 2004


Název/Jméno: VYHLÍDALOVÁ LENKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 12. 2001 do 26. 02. 2004

Adresa: Hluchov 123
od 01. 12. 2001 do 26. 02. 2004


Název/Jméno: SŮSOVÁ JITKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 12. 2001 do 25. 01. 2007

Adresa: Praha 6 - Bubeneč, Šestidomí 988/6
od 01. 12. 2001 do 25. 01. 2007


Název/Jméno: HAJDÍK ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 10. 2001 do 01. 12. 2001

Adresa: Frýdek-Místek, Ostravská 695
od 03. 10. 2001 do 01. 12. 2001


Název/Jméno: KORČ LUDĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 10. 2001 do 01. 12. 2001
Prokura - prokurista
od 16. 03. 1999 do 07. 09. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 04. 1997 do 21. 09. 1998
Dozorčí rada - člen
od 20. 12. 1993 do 24. 01. 1997

Adresa: Frýdek-Místek, Příkrá 3234
od 03. 10. 2001 do 01. 12. 2001
Frýdek - Místek, Příkrá 3234
od 07. 04. 1999 do 07. 09. 2000
Frýdek - Místek, Příkrá 3235
od 16. 03. 1999 do 07. 04. 1999
Frýdek-Místek, Příkrá 3234
od 17. 04. 1997 do 21. 09. 1998
Frýdek-Místek, J. Trnky 72
od 20. 12. 1993 do 24. 01. 1997


Název/Jméno: HALFAR MIROSLAV

IČO: 75176718

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 07. 2001 do 20. 03. 2012
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 10. 2000 do 02. 06. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 09. 2000 do 24. 10. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 12. 1993 do 05. 11. 1997
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 06. 1993 do 20. 12. 1993
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 04. 1992 do 11. 06. 1993

Adresa: Frýdek-Místek, E. Destinové 443
od 19. 07. 2001 do 20. 03. 2012
Frýdek - Místek, E. Destinové 443
od 24. 10. 2000 do 02. 06. 2001
Frýdek-Místek, E. Destinové 443
od 07. 09. 2000 do 24. 10. 2000
Frýdek Místek, E. Destinové 443
od 19. 10. 1998 do 07. 09. 2000
Frýdek-Místek, E. Destinové 443
od 20. 12. 1993 do 21. 09. 1998
Frýdek-Místek, E. Destinové 443
od 23. 04. 1992 do 20. 12. 1993


Název/Jméno: JIŘÍK VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 06. 2001 do 19. 07. 2001

Adresa: Děčín, Nerudova 231/10
od 02. 06. 2001 do 19. 07. 2001


Název/Jméno: ZDVOŘÁK ZBYNĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 10. 2000 do 03. 10. 2001

Adresa: Litoměřice, Michalská 26/1
od 24. 10. 2000 do 03. 10. 2001


Název/Jméno: BEČKA BRONISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 10. 2000 do 03. 10. 2001

Adresa: Praha 9, Žíšovská 1627
od 24. 10. 2000 do 03. 10. 2001


Název/Jméno: KREJZA KAREL

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 24. 10. 2000 do 01. 12. 2001

Adresa: Litoměřice, Škrétova 12
od 24. 10. 2000 do 01. 12. 2001


Název/Jméno: KVAČEK MILOUŠ

IČO: 12597937

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 24. 10. 2000 do 01. 12. 2001

Adresa: Praha 2, Francouzská 15
od 24. 10. 2000 do 01. 12. 2001


Název/Jméno: HOVORKOVÁ VĚRA

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 07. 09. 2000 do 24. 10. 2000

Adresa: Praha 9, Vaňkova 24
od 07. 09. 2000 do 24. 10. 2000


Název/Jméno: KOHOUT ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 07. 09. 2000 do 24. 10. 2000

Adresa: Ústí nad Labem, Alešova 21
od 07. 09. 2000 do 24. 10. 2000


Název/Jméno: ŠEVČÍK ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 09. 2000 do 24. 10. 2000

Adresa: Milevsko, Jeřábkova 1323
od 07. 09. 2000 do 24. 10. 2000


Název/Jméno: NOSEK MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 09. 2000 do 24. 10. 2000

Adresa: Praha 4, Rodvinovská 4
od 07. 09. 2000 do 24. 10. 2000


Název/Jméno: ŠKRHÁK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 11. 1999 do 07. 09. 2000
Dozorčí rada - předseda
od 21. 09. 1998 do 25. 11. 1999

Adresa: Praha 8, Střekovská 1341
od 21. 09. 1998 do 07. 09. 2000


Název/Jméno: HLUCHNÍK LUBOMÍR

IČO: 14602407

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 10. 1999 do 07. 09. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 03. 1999 do 25. 10. 1999

Adresa: Ostrava - Poruba, Francouzská 1101
od 16. 03. 1999 do 07. 09. 2000


Název/Jméno: TÉRA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 09. 1999 do 07. 09. 2000

Adresa: Trutnov, Kryblická 366
od 22. 09. 1999 do 07. 09. 2000


Název/Jméno: HANZLÍK ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 22. 09. 1999 do 07. 09. 2000

Adresa: Praha 5, Brichtova 8/2
od 22. 09. 1999 do 07. 09. 2000


Název/Jméno: KRUPNÍK IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 03. 1999 do 22. 09. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 09. 1998 do 16. 03. 1999
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 06. 1993 do 05. 11. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 04. 1992 do 11. 06. 1993

Adresa: Brušperk, K Šištotu 527
od 21. 09. 1998 do 22. 09. 1999
Brušperk 527
od 11. 06. 1993 do 05. 11. 1997
Brušperk 527
od 23. 04. 1992 do 11. 06. 1993


Název/Jméno: KEROUŠ MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 09. 1998 do 19. 10. 1998

Adresa: Praha 3, Jana Želivského 20
od 21. 09. 1998 do 19. 10. 1998


Název/Jméno: MRNUŠTÍK MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 09. 1998 do 16. 03. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 01. 1997 do 21. 09. 1998
Prokura - prokurista
od 24. 01. 1997 do 16. 03. 1999
Prokura - prokurista
od 18. 02. 1994 do 24. 01. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 04. 1992 do 20. 12. 1993

Adresa: Frýdek-Místek, Příkrá 3235
od 24. 01. 1997 do 16. 03. 1999
Frýdek-Místek, Slunečná 301
od 18. 02. 1994 do 24. 01. 1997
Frýdek-Místek, Slunečná 301
od 23. 04. 1992 do 20. 12. 1993


Název/Jméno: NOVOTNÝ IVAN

IČO: 13786032

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 11. 1997 do 21. 09. 1998

Adresa: Praha 4, Branická 16
od 05. 11. 1997 do 21. 09. 1998


Název/Jméno: VOREL MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 24. 01. 1997 do 21. 09. 1998

Adresa: Praha 4, Sládkovičova 1244
od 24. 01. 1997 do 21. 09. 1998


Název/Jméno: SYROVÁTKO MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 01. 1997 do 21. 09. 1998

Adresa: Praha 4, Roztylské sady 63
od 24. 01. 1997 do 21. 09. 1998


Název/Jméno: KAREL FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 24. 01. 1997 do 22. 09. 1999

Adresa: Praha 4, Štětkova 20
od 24. 01. 1997 do 22. 09. 1999


Název/Jméno: LAUER JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 07. 1996 do 24. 01. 1997
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 12. 1993 do 08. 07. 1996

Adresa: Praha 10 - Malešice, Útulná 506/17
od 20. 12. 1993 do 24. 01. 1997


Název/Jméno: PROKŠ JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 07. 1996 do 24. 01. 1997

Adresa: Praha 7, U Letenského sadu 10
od 08. 07. 1996 do 24. 01. 1997


Název/Jméno: CHVÁTAL LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 07. 1996 do 17. 04. 1997

Adresa: Praha 9 - Letňany, Krausova 605
od 08. 07. 1996 do 17. 04. 1997


Název/Jméno: PEJSAR PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 07. 1996 do 24. 01. 1997

Adresa: Plzeň, Waltrova 59, okres Plzeň-město
od 08. 07. 1996 do 24. 01. 1997


Název/Jméno: SAMEC BOHUSLAV

IČO: 16178084

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 07. 1996 do 24. 01. 1997

Adresa: Praha 7, Letohradská 5
od 08. 07. 1996 do 24. 01. 1997


Název/Jméno: DVOŘÁK VLADIMÍR

IČO: 48985805

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 07. 1996 do 24. 01. 1997

Adresa: Praha 9, Zelenčská 354/20
od 08. 07. 1996 do 24. 01. 1997


Název/Jméno: ADÁMEK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 07. 1996 do 24. 01. 1997

Adresa: Ostrava, gen. Hrušky 2/1197, okres Ostrava-město
od 08. 07. 1996 do 24. 01. 1997


Název/Jméno: FOLTÝN IVO

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 07. 1996 do 24. 01. 1997

Adresa: Štěpánov, Sídliště 543, okres Olomouc
od 08. 07. 1996 do 24. 01. 1997


Název/Jméno: BEITLER LEONARD

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 24. 07. 1995 do 08. 07. 1996

Adresa: Praha 6 - Střešovice, Na Ořechovce 47
od 24. 07. 1995 do 08. 07. 1996


Název/Jméno: VONDRÁČEK STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 12. 1993 do 24. 07. 1995

Adresa: Kladno, Polská 2205
od 20. 12. 1993 do 24. 07. 1995


Název/Jméno: BARTOŇ MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 12. 1993 do 08. 07. 1996

Adresa: Vsetín, Rokytnice 424
od 20. 12. 1993 do 08. 07. 1996


Název/Jméno: KUBAČOVÁ ŠÁRKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 12. 1993 do 08. 07. 1996

Adresa: Brno, Rousínovská 36
od 20. 12. 1993 do 08. 07. 1996


Název/Jméno: KOHOUTEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 12. 1993 do 08. 07. 1996

Adresa: Praha 10, Kozmíkova 7
od 20. 12. 1993 do 08. 07. 1996


Název/Jméno: STREIT DUŠAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 12. 1993 do 08. 07. 1996

Adresa: Frýdek-Místek, Beskydská 1719
od 20. 12. 1993 do 08. 07. 1996


Název/Jméno: TOMČALA STANISLAV

IČO: 86686615

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 12. 1993 do 24. 01. 1997

Adresa: Frýdek-Místek, Lesní 1826
od 20. 12. 1993 do 24. 01. 1997


Název/Jméno: KURKA MIROSLAV

IČO: 22978160

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 12. 1993 do 08. 07. 1996

Adresa: Havířov, Karvinská 61
od 20. 12. 1993 do 08. 07. 1996


Název/Jméno: KŘIVÁNEK IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 12. 1993 do 08. 07. 1996

Adresa: Brno, Jinačovice 124
od 20. 12. 1993 do 08. 07. 1996


Název/Jméno: POLÁČEK TOMÁŠ

IČO: 72536462

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 04. 1992 do 20. 12. 1993

Adresa: Praha 5, P. Švandy 7
od 23. 04. 1992 do 20. 12. 1993


Název/Jméno: BÍLEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 04. 1992 do 20. 12. 1993

Adresa: Praha 3, Škrobárova 21
od 23. 04. 1992 do 20. 12. 1993


Název/Jméno: KUČÍK RAFAEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 04. 1992 do 20. 12. 1993

Adresa: Frýdek-Místek, Lesní 1826
od 23. 04. 1992 do 20. 12. 1993


Název/Jméno: ŽIŠKA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 04. 1992 do 20. 12. 1993

Adresa: Pražmo, Krásná 194
od 23. 04. 1992 do 20. 12. 1993


Název/Jméno: KNYČ ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 04. 1992 do 20. 12. 1993

Adresa: Horní Bludovice 214
od 23. 04. 1992 do 20. 12. 1993


Název/Jméno: ZAJÍČEK VÁCLAV

IČO: 14943701

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 04. 1992 do 20. 12. 1993

Adresa: Frýdek-Místek, Josefa Suka 1751
od 23. 04. 1992 do 20. 12. 1993


Název/Jméno: RYŠKA ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 04. 1992 do 20. 12. 1993

Adresa: Uherské Hradiště, Sady, Pod lipkami 253
od 23. 04. 1992 do 20. 12. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 2. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Halfar

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:20. 12. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Halfar

Přerušení: od 13. 01. 2003 do 12. 01. 2005

Zánik oprávnění:20. 12. 2016


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:27. 10. 1992

Zánik oprávnění:20. 12. 2016


hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení) vyjma prodeje nealkoholických nápojů,lahvového piva a doplňkového,prodeje potravin na veřejných prostranstvích

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:27. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jaromír Maďa

Zánik oprávnění:30. 9. 1996


silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:27. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Kamil Stračánek

Zánik oprávnění:1. 4. 1994


Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Halfar

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Konfekční výroba

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Kamil Stračánek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jaromír Maďa

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Halfar

Zánik oprávnění:17. 7. 2003


Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Ivan Krupník

Zánik oprávnění:1. 7. 2000


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jaromír Maďa

Zánik oprávnění:20. 12. 2016


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Zánik oprávnění:20. 12. 2016


vodoinstalatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Květoslava Raganová

Zánik oprávnění:18. 2. 2000


činnost účetních poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Zánik oprávnění:31. 1. 2000


elektroinstalatérství

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Květoslava Raganová

Zánik oprávnění:18. 12. 1996


Poskytování ubytovacích služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Ivan Krupník

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 4. 1992

Zánik oprávnění:20. 12. 2016


Textilní výroba

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 4. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jaromír Maďa

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Barvení a chemická úprava textilií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:23. 4. 1992

Zánik oprávnění:20. 12. 2016


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45193371

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
761673" MASIVBAU" spol. s r.o. v likvidaci16193768Praha 8, Rokossovského 584
2496584" ULTRA 92 ", spol. s r.o.46883070Libušina 655/4, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň
2574993"Bytové družstvo Střekovská" v likvidaci25723600Praha 8, Střekovská 1342, PSČ 18200
184542"ENDL s.r.o."63321050Riegrova 390/25, 779 00 Olomouc
3296280"ESTCAR, s.r.o."64507203Jihlavská 759/4, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
3430839"HUSCO" spol. s r. o. - v likvidaci18188095Lukov
43291"Společenství vlastníků jednotek Svatošská 303/25, Karlovy Vary"70970807Karlovy Vary, Svatošská 303/25, PSČ 36007
12043001. Geotermální Litoměřice a.s.24840688Mírové náměstí 15/7, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice
6273201P s.r.o.25088068Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
1895297A - projekt, s.r.o.45475725Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo
1228313A D U T spol. s r.o.49703226Praha 1, Vodičkova čp.704,č.or.36, PSČ 11000
2010667A.R. GLOBAL, spol. s r.o.61056855Žitná 525/28, Nové Město, 120 00 Praha 2
2773642AB Banka, a.s. v likvidaci14799731Pivovarská 113/1, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav
2329187ABC DENICO s.r.o. v likvidaci29271371Roztylská 2232/17, Chodov, 148 00 Praha 4
2277409ABUNDATE a.s.26049481Praha 8, Pakoměřická 1775/5, PSČ 18200
276140Acredité s.r.o.25600958Praha 4, Na Pankráci 1658, PSČ 14021
2569258AD PARTNER CZ & SK, a.s.26320533Kolbenova 1080, Hloubětín, 198 00 Praha 9
1539463AD TRADING, a.s.27770605Horní lán 1217/14, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
1116391ADISPEX, spol. s r.o. v likvidaci60468131Šmolíkova 997/10, Ruzyně, 161 00 Praha 6
720020ADMITEX s.r.o. "v likvidaci"25381121Československé armády 412/56, 715 00 Ostrava 15
935488AF2009 spol. s r.o. v likvidaci28944518Koldínova 1145/4, Žižkov, 130 00 Praha 3
79287AG TEAM s.r.o.2318661Bráfova tř. 764/50, Horka-Domky, 674 01 Třebíč
2996841AGAS s.r.o.26086069Praha - Nové Město, Vodičkova 704/36, PSČ 11000
983487AGENTURA 7 reklama a marketing, s.r.o. "v likvidaci"25353535Ostrava-Mariánské Hory, 28. října 168, PSČ 70901
2822365Agentura 7 výstavy a veletrhy, s.r.o. "v likvidaci"48390933Ostrava-Mariánské Hory, Daliborova 38

Související osoby

#NázevICOAdresa
861377ABÍK LUKÁŠ66991986Havlíčkova 92/14, 29301 Mladá Boleslav
1210703ABRAMJAN DAVID67273475Starokošířská 6/11, 15000 Praha
290207ABSOLON MILAN61511200Pražská 129, 41763 Žalany
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
50500ADAM MARIAN15101614Amforová 1885/44, 15500 Praha
76145ADAM MILAN71343199Za Štěpnicí 364, 25203 Řitka
142770ADAMCOVÁ ZDEŇKA66516498Leskauerova 2856/10, 62800 Brno
387450ADAMCZYK PIOTR71467157Havlíčkova 190/12, 73701 Český Těšín
1172798ADAMCZYK PIOTR71467157Havlíčkova 190/12, 73701 Český Těšín
360014ADAMEC TOMÁŠ87486946Pražská 46, 25081 Nehvizdy
130016ADÁMEK BOHUSLAV4013819479, 58001 Kyjov
24799ADÁMEK JOSEF73848824Hlavní 20, 25242 Jesenice
350032ADÁMEK ONDŘEJ74266250Medinská 532, 19014 Praha
26938ADÁMEK PAVEL63705761Bohuslávská 493/8, 75131 Lipník nad Bečvou
66825ADÁMEK TOMÁŠ74010417Jana Masaryka 1359/11, 50012 Hradec Králové
1043159AHMEDOV HUSAN1130234Praha, 19900, Letňany, Nýdecká, 442
801038AIS MILAN440611783, 53501 Veselí
1043158AKHMEDOV KAMOLIDDIN88531911Patočkova 1422/47, 16900 Praha
15179AL-HALABIOVÁ ZUZANA67958311Brtnická 1169/9, 10100 Praha
136030ALBERT JIŘÍ40663906Pod Hvězdárnou 548, 26101 Příbram
363548ALBRECHT PETR45900230Zahradní 1487, 58301 Chotěboř
277616ALKER JIŘÍ87841339Sokolovská 1173/4, 70800 Ostrava
586160AMBROS MARTIN42609437Tyršova 153, 66417 Tetčice
311853AMBROŽ JOSEF4913932148, 79861 Niva
508088ANDĚL PETR74395718Zahradní 713, 39102 Sezimovo Ústí

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: CHEMOPROJEKT, státní podnik14273Štěpánská 15, 120 00 Praha
Fyzická osoba: Miluše Moravčíková777951Polní 477, 69185 Dolní Dunajovice
Firma: Stavební podnik Praha-východ, státní podnik67229Politických vězňů 1233, 251 01 Říčany u Prahy
Firma: FORTUNA sázky a.s.28508815Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4
Firma: STK Jihlava a.s.63476851Znojemská 2380/82, 586 01 Jihlava
Firma: FOXCONN CZ s.r.o.25938002U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice
Fyzická osoba: Petr Opěla71811435146, 73947 Kozlovice
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Průmyslová zóna Nošovice, Hyundai 700/1, 739 51 Nižní Lhoty
Firma: Beskydské divadlo Nový Jičín, příspěvková organizace96334Divadelní 873/5, 74101 Nový Jičín
Adresa: Praha 10, Murmanská 1469/8, PSČ 10000
Fyzická osoba: Štěpán Malina43606865Hošťálková, 75622, , ,
Fyzická osoba: Jiří Rozkydal88660494Hradišťská 231, 68706 Velehrad
Fyzická osoba: František Sedlák69736791Spáčilova 3574/58, 76701 Kroměříž
Fyzická osoba: Josef Šabaka75986396Stará 97/17, 60200 Brno
Fyzická osoba: Minh Ha Dau27222624Brno, 61400, Husovice, Dukelská tř., 443/76
Firma: S-Power Energies, s.r.o.5192242K cementárně 234/6, Radotín, 153 00 Praha 5
Fyzická osoba: Stanislav Pecha45053251Loučovice, 38276, Loučovice, , 131
Firma: Místní národní výbor249955Oslov, okr. Písek
Fyzická osoba: Petr Dragon73855626Moravská 664, 76811 Chropyně

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí