SOUFFLET AGRO a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem SOUFFLET AGRO a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 4824. Jeho identifikační číslo je 47115459

 
 

Výpis z obchodního rejstříku SOUFFLET AGRO a.s.

Datum zápisu: 2. 11. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 4824

Identifikační číslo:47115459

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: ua8gdph

Předmět podnikání: Poskytování technických služeb
Skladování zboží a manipulace s nákladem
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Výroba chemických látek a chemických přípravků
Silniční motorová doprava nákladní
Maloobchod se smíšeným zbožím
Prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako...
Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti...
Hostinská činnost
Specializovaný maloobchod
Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení)
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej (s výjimkou...
Laboratorní rozbory
Poradenská činnost ve šlechtění a semenářství
Provoz ubytovacích zařízení zařazených do třídy ** a níže

Adresa společnosti

Sídlo: Průmyslová 2170/12, 796 01 Prostějov
od 25. 04. 2016
Prostějov, Průmyslová 2170/12, PSČ 79601
od 17. 05. 2012 do 25. 04. 2016
Prostějov, Vrahovická 3145/56, PSČ 79601
od 24. 02. 2012 do 17. 05. 2012
Prostějov, Vrahovická 2170/56, PSČ 79626
od 13. 12. 2006 do 24. 02. 2012
Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 938/18, PSČ 17037
od 17. 06. 2003 do 13. 12. 2006
Praha 7, Jankovcova 18, PSČ 17000
od 23. 02. 1994 do 17. 06. 2003
Praha 7, Jankovcova 17, PSČ 17000
od 02. 11. 1992 do 23. 02. 1994
Průmyslová 2170/12, 79601 Prostějov

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 19. 11. 2014

  V důsledku fúze sloučením přešlo na nástupnickou společnost Selekta, a.s., jmění zanikající společnosti SOUFFLET AGRO a.s., se sídlem Praha 7, Jankovcova 18, PSČ 170 00, IČ: 654 09 175, a jmění zanikající společnosti GA AGROCHEM a.s., se sídlem Praha 7, Jankovcova 938/18, PSČ 170 37, IČ 256 35 841.
od 13. 06. 2007

  V důsledku fúze sloučením přešlo na nástupnickou společnost Selekta, a.s., jmění zanikající společnosti SOUFFLET AGRO a.s., se sídlem Praha 7, Jankovcova 18, PSČ 170 00, IČ: 654 09 175, a jmění zanikající společnosti GA AGROCHEM a.s., se sídlem Praha 7, Jankovcova 938/18, PSČ 170 37, IČ 256 35 841.
od 31. 05. 2007 do 13. 06. 2007

  Usnesení valné hromady ze dne 16.10.2006 o přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře:Valná hromada Společnosti rozhodla v souladu s § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře (výslovně společnost SOUFFLET AGRICULTURE, zjednodušenou akciovou společnost založenou dle francouzského práva, se sídlem Quai du Général Sarrail, 10400 Nogent sur Seine, Francie, zapsanou v obchodním rejstříku v Troyes pod číslem O.R.TROYES 706 980 182), kdy ke dni podání žádosti o svolání mimořádné valné hromady byl a ke dni konání valné hromady je Hlavní akcionář vlastníkem 192.010 kusů akcií Společnosti (všechny znějící na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá), což znamená, že souhrnná hodnota akcií vlastněných Hlavním akcionářem Společnosti představuje 95,05% základního kapitálu Společnosti. Vlastnické právo Hlavního akcionáře k akciím Společnosti je doloženo prohlášením Hlavního akcionáře a předložením všech jím vlastněných akcií v listinné podobě představenstvu Společnosti a valné hromadě.Hlavní akcionář určil hodnotu protiplnění oprávněným osobám ve výši 1.165,- Kč (slovy: jeden tisíc sto šedestát pět korun českých) za jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.Přiměřenost výše protiplnění byla v souladu s § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 0811/2006 ze dne 24. srpna 2006 vypracovaným znaleckým ústavem PROSCON s.r.o., ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost v oboru ekonomika, se sídlem Praha 4, Na Zlatnici 13, IČ 49356381 (posudek zpracovali a vysvětlení mohou podat Ing. Naděžda Krátká a RNDr. Václav Šubrta, CSc.). Přiměřenost výše protiplnění hodnotě účastnických cenných papírů Společnosti byla předmětem přezkoumání ze strany České národní banky, který svým rozhodnutím č.j. 45/N/98/2006/3 ze dne 29. srpna 2006 (právní moc ke dni 29.srpna 2006) udělila předchozí souhlas k přijetí usnesení valné hromady Společnosti o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na osobu Hlavního akcionáře.Protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám bez zbytečného odkladu ode dne určeného podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, nejpozději však ve lhůtě šedesáti dnů.
od 05. 01. 2007 do 13. 06. 2007

  Valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 21 151 000,- Kč z částky 180 855 000,- Kč na částku 202 006 000,- Kč upsáním nových akcií nepeněžitými vklady. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Zvýšení základního kapiptálu bude provedeno úpisem 21 151 kusů kmenových akcií na majitele, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč každá.Přednostní právo akcionářů na upisování akcií se vylučuje, resp. se neuplatní, neboť základní kapitál bude zvýšen pouze nepeněžitými vklady.Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, ve smlouvě o upsání akcií, která nahradí listinu upisovatelů. Předem určeným zájemcem je Fond národního majetku České republiky se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 42, PSČ 128 00, IČ 416 92 918 (zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A LXII 174).Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle společnosti ve lhůtě tří týdnů. Představenstvo společnosti je povinno oznámit předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem na adresu jeho sídla počátek této lhůty, který nesmí předcházet zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a začíná doručením oznamovacího dopisu. Představenstvo je povinno oznámení o počátku lhůty zaslat, spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií, předem určenému zájemci nejpozději do dvou týdnů ode dne nabytí právní moci rozhodutí o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurs nových akcií činí 1 000,- Kč za jednu kmenovou akcii v listinné podobě, znějící na majitele o jmenovité hodnotě akcie 1 000,- Kč.Nepěněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti ve lhůtě tří týdnů ode dne úpisu akcií (ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií), a to tak, že společnosti bude předáno písemné prohlášení, resp. bude uzavřena písemná smlouva o vkladu a dojde k předání nemovitostí, resp. věcí movitých.Nepeněžitým vkladem jsou nemovitosti, ostatní hmotný investiční majetek, drobný hmotný investiční majetek, krátkodobé pohledávky a finanční majetek tak, jak byly tyto uvedeny ve formuláři 4/D na straně 106 privatizačního projektu č. 50283 (dle citovaného privatizačního projektu se jedná o zbytkový státní podnik bez vlastní ekonomické činnosti, celý majetek tvoří hmotný investiční majetek a drobný hmotný investiční majetek, který tvoří provozně neoddělitelnou součást systému úpravy a výroby osiv a sadby akciové společnosti Selekta, a.s., na základě již schváleného podnikatelského záměru a realizovaného privatizačního projektu v roce 1992).Na základě tohoto privatizačního projektu bylo dne 31.1.1996 pod čj. 151/190/96-370 vydáno Ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Rozhodnutí o privatizaci části státního subjektu Oseva s.p. Praha se sídlem Jankovcova 18, 170 00 Praha 7 - Holešovice, IČ 001 71 140, metodou navýšení základního jmění akciové společnosti Selekta, a.s. o 21 151 000,- Kč.Ocenění určené posudkem znalce se nevyžaduje a je nahrazeno oceněním obsaženým v privatizačním projektu vybraném rozhodnutím o privatizaci k realizaci - v tomto případě konkrétně v Rozhodnutí o privatizaci výše citovaném (dle ust. § 44 zák. č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby v návaznosti na ust. § 14 odst. 2 a § 10a odst. 6 téhož zákona).
od 28. 01. 2004 do 19. 11. 2004

  Zakladatel splatil lOO% základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného majetku a dalšíhouvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetkuje obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státníhopodniku Oseva-Selekta, semenářský podnik Praha 7.
od 02. 11. 1992 do 13. 06. 2007

  V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisuze dne 23.10.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejichstanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 02. 11. 1992 do 13. 06. 2007

  Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze l, Gorkého nám.32,na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § llodst. 3 zák.č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetkustátu na jiné osoby.
od 02. 11. 1992 do 13. 06. 2007

  Zapsáno dle spisu B 1752.
od 02. 11. 1992 do 02. 11. 1992

Akcie

Počet: 202 006 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 19. 11. 2014

Počet: 202 006 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 19. 11. 2004 do 19. 11. 2004

Počet: 180 855 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 17. 05. 1994 do 17. 05. 1994

Počet: 179 359 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 02. 11. 1992 do 02. 11. 1992

Vlastníci

Název/Jméno: AGRICULTURE SOUFFLET

Adresa: 10400 Nogent-sur-Seine, quai du Général Sarrail, Francouzská republika
od 21. 04. 2016

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 21. 04. 2016


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: THIERRY DIDIER

Funkce: Správní rada - předseda správní rady
od 21. 04. 2016
Správní rada - předseda správní rady
od 19. 11. 2014 do 21. 04. 2016
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 09. 2007 do 19. 11. 2014
Dozorčí rada - člen
od 28. 05. 2005 do 17. 09. 2007

Adresa: 77160 Provins, Rue du Buat 16, Francouzská republika
od 21. 04. 2016
77160 Provins, 16 Rue du Buat, Francouzská republika
od 19. 11. 2014 do 21. 04. 2016
Provins, 16, rue du Buat, Francouzská republika
od 28. 05. 2005 do 19. 11. 2014


Název/Jméno: SÉBASTIEN YVON HANSSENS

Funkce: Statutární ředitel - statutární ředitel
od 21. 04. 2016

Adresa: Elišky Junkové 286/46, Droždín, 779 00 Olomouc
od 21. 04. 2016


Název/Jméno: HANSSENS SÉBASTIEN

Funkce: Statutární ředitel - statutární ředitel
od 19. 11. 2014 do 21. 04. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 31. 08. 2006 do 19. 11. 2014

Adresa: Elišky Junkové 286/46, Droždín, 779 00 Olomouc
od 21. 02. 2013 do 21. 04. 2016
Olomouc - Droždín, Elišky Junkové 286/46, PSČ 77900
od 22. 01. 2009 do 21. 02. 2013
Olomouc, Žerotínovo náměstí 8, PSČ 77200
od 31. 08. 2006 do 22. 01. 2009


Název/Jméno: LAURENT PIERRE LEGLANTIER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 04. 2008 do 19. 11. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 20. 02. 2004 do 17. 09. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 01. 2004 do 20. 02. 2004

Adresa: Saint Brice, 58, Avenue Patton, Francouzská republika
od 21. 02. 2013 do 19. 11. 2014
Saint Brice, Avenue Patton 58, 77160, Francouzská republika
od 14. 04. 2008 do 21. 02. 2013
Praha 4, Na Květnici 7, PSČ 14000
od 20. 02. 2004 do 17. 09. 2007
Praha 4, Na Květnici 7
od 28. 01. 2004 do 20. 02. 2004


Název/Jméno: ŠLECHTOVÁ ADINA

IČO: 69522332

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 06. 2008 do 19. 11. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 09. 2007 do 30. 06. 2008

Adresa: Mariánská 401/41, Lhotka, 142 00 Praha 4
od 21. 02. 2013 do 19. 11. 2014
Praha 4 - Lhotka, Mariánská 401/41, PSČ 14200
od 17. 09. 2007 do 21. 02. 2013


Název/Jméno: HRUBOŠ VLASTIMIL

IČO: 40442497

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 06. 2008 do 19. 11. 2014

Adresa: č.p. 310, 687 08 Břestek
od 21. 02. 2013 do 19. 11. 2014
Břestek 310, PSČ 68708
od 30. 06. 2008 do 21. 02. 2013


Název/Jméno: ZALUŽANSKÝ MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 10. 2011 do 19. 11. 2014
Dozorčí rada - člen
od 20. 10. 2003 do 21. 10. 2011

Adresa: Praha 6, Patočkova 1433/53, PSČ 16000
od 20. 10. 2003 do 19. 11. 2014


Název/Jméno: LESÁK RADOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 09. 2007 do 30. 06. 2008

Adresa: Choceň, Sluneční 1819, PSČ 56501
od 17. 09. 2007 do 30. 06. 2008


Název/Jméno: DUPONT DOMINIQUE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda předstaavenstva
od 31. 08. 2006 do 17. 09. 2007
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 20. 10. 2003 do 31. 08. 2006

Adresa: Praha 5, U Plátenice 11/1033
od 20. 10. 2003 do 17. 09. 2007


Název/Jméno: BUŇÁT JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 02. 2004 do 31. 08. 2006

Adresa: Brandýs nad Labem, Ivana Olbrachta 38/5, PSČ 25001
od 20. 02. 2004 do 31. 08. 2006


Název/Jméno: CORMORECHE PAUL

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 20. 10. 2003 do 28. 05. 2005

Adresa: Nogent sur Seine 10400, 4 bis rue Anatole France, Francouzská republika
od 20. 10. 2003 do 28. 05. 2005


Název/Jméno: LANCINGR JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 17. 06. 2003 do 20. 02. 2004

Adresa: Karlovy Vary, Závodu Míru 688
od 20. 10. 2003 do 20. 02. 2004
Karlovy Vary, Závodu Míru 688, PSČ 36017
od 17. 06. 2003 do 20. 10. 2003


Název/Jméno: COTHENET BRUNO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 20. 10. 2003 do 28. 01. 2004

Adresa: Praha 3, Orebitská 4
od 20. 10. 2003 do 28. 01. 2004


Název/Jméno: PETIT DENIS

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 10. 2003 do 14. 04. 2008

Adresa: Orgeval 78630, 154, rue du Docteur Maurrer, Francouzská republika
od 20. 10. 2003 do 14. 04. 2008


Název/Jméno: KRŇANSKÝ PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 17. 06. 2003 do 20. 10. 2003

Adresa: Hodonice, Tasovice 441, PSČ 67125
od 17. 06. 2003 do 20. 10. 2003


Název/Jméno: HOLÝ MILAN

IČO: 88105989

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 05. 09. 2001 do 20. 10. 2003

Adresa: Nymburk, Sadová 2114, PSČ 28800
od 05. 09. 2001 do 20. 10. 2003


Název/Jméno: KRYL PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 14. 12. 2000 do 20. 10. 2003

Adresa: Prostějov, Zrzavého 20, PSČ 79604
od 14. 12. 2000 do 20. 10. 2003


Název/Jméno: BOHATÝ JIŘÍ

IČO: 43524095

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 05. 09. 2001 do 20. 10. 2003

Adresa: Čáslav, Močovice 17, PSČ 28601
od 05. 09. 2001 do 20. 10. 2003


Název/Jméno: PAULŮ RICHARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 14. 12. 2000 do 20. 10. 2003

Adresa: Prostějov, Olympijská 7, PSČ 79604
od 14. 12. 2000 do 20. 10. 2003


Název/Jméno: Krňansk Petr

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 14. 12. 2000 do 17. 06. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 10. 2000 do 14. 12. 2000

Adresa: Hodonice, Tasovice 441
od 06. 10. 2000 do 17. 06. 2003


Název/Jméno: STANĚK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 31. 10. 2000 do 17. 06. 2003
Dozorčí rada - předseda
od 06. 10. 2000 do 31. 10. 2000

Adresa: Troubsko, Zámecká 1, okres Brno-venkov, PSČ 66441
od 31. 10. 2000 do 17. 06. 2003
Troubsko, Zámecká 1, okres Brno-venkov
od 06. 10. 2000 do 31. 10. 2000


Název/Jméno: FIALA VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 06. 10. 2000 do 14. 12. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 08. 1999 do 06. 10. 2000

Adresa: Hodonice, Na Vinici 333
od 24. 05. 2000 do 14. 12. 2000
Hodonice, Krhovická 65, PSČ 67125
od 02. 08. 1999 do 24. 05. 2000


Název/Jméno: MATĚJKA JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 02. 08. 1999 do 05. 09. 2001

Adresa: Kolín, Kostnická 467
od 02. 08. 1999 do 05. 09. 2001


Název/Jméno: BUDÍK VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 08. 1999 do 06. 10. 2000

Adresa: Ostopovice, U dráhy 12, okres Brno-venkov, PSČ 66441
od 02. 08. 1999 do 06. 10. 2000


Název/Jméno: KOSPERT JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 08. 1999 do 31. 10. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen-místopředseda představenstva
od 03. 02. 1999 do 02. 08. 1999

Adresa: Velký Osek, Palackého 197, okres Kolín, PSČ 28151
od 03. 02. 1999 do 31. 10. 2000


Název/Jméno: KUCHARČÍK MILAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 02. 08. 1999 do 06. 10. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 02. 1999 do 02. 08. 1999

Adresa: Prostějov, Olympijská 9
od 02. 08. 1999 do 06. 10. 2000
Olomouc, Nešporova 1, PSČ 77900
od 03. 02. 1999 do 02. 08. 1999


Název/Jméno: UREŠ FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 02. 1999 do 02. 08. 1999

Adresa: Praha 9, Zelenečská 504/47, PSČ 19100
od 03. 02. 1999 do 02. 08. 1999


Název/Jméno: FALTÝNEK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen-předseda představenstva
od 03. 02. 1999 do 02. 08. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 16. 12. 1997 do 03. 02. 1999

Adresa: Prostějov, Winklerova 23
od 16. 12. 1997 do 02. 08. 1999


Název/Jméno: KUTHEIL KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 12. 1997 do 03. 02. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 11. 1992 do 16. 12. 1997

Adresa: Praha 10, Arménská 8
od 16. 12. 1997 do 03. 02. 1999
Praha lO, Arménská 8, PSČ 10000
od 02. 11. 1992 do 16. 12. 1997


Název/Jméno: FRIEDL JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 12. 1997 do 02. 08. 1999

Adresa: Praha 5, Holečkova 125
od 16. 12. 1997 do 02. 08. 1999


Název/Jméno: DOKOUPIL VOJTĚCH

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 12. 1997 do 03. 02. 1999

Adresa: Prostějov, Spitznerova 7
od 16. 12. 1997 do 03. 02. 1999


Název/Jméno: BEZNOSKA JINDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 16. 12. 1997 do 03. 02. 1999

Adresa: Praha 5, Ovčí hájek 2172
od 16. 12. 1997 do 03. 02. 1999


Název/Jméno: SKOPAL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 12. 1997 do 16. 12. 1997

Adresa: Prostějov, Výškovice 165
od 16. 12. 1997 do 16. 12. 1997


Název/Jméno: FENCL JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 12. 1997 do 03. 02. 1999
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 29. 04. 1996 do 16. 12. 1997

Adresa: Hodonín, Měšťanská 175/2
od 16. 12. 1997 do 03. 02. 1999
Hodonín, Měšťanská 2
od 29. 04. 1996 do 16. 12. 1997


Název/Jméno: PETR JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 12. 1997 do 16. 12. 1997

Adresa: Praha 4, Jarníkova 1895/23
od 16. 12. 1997 do 16. 12. 1997


Název/Jméno: KARAS PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 08. 1997 do 16. 12. 1997

Adresa: Praha 10, Benešovská 20, PSČ 10100
od 29. 08. 1997 do 16. 12. 1997


Název/Jméno: VAŠINA OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 08. 1997 do 16. 12. 1997

Adresa: Dolní Sloupnice 79, PSČ 565 53
od 29. 08. 1997 do 16. 12. 1997


Název/Jméno: ŠOPINEC MILAN

IČO: 68561563

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 04. 1996 do 05. 09. 2001

Adresa: Mělník, Zádušní 293
od 29. 04. 1996 do 05. 09. 2001


Název/Jméno: BABIČKOVÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 04. 1996 do 29. 08. 1997

Adresa: Praha 5, Ke Kamínce 1292
od 29. 04. 1996 do 29. 08. 1997


Název/Jméno: SVOBODOVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 29. 04. 1996 do 16. 12. 1997

Adresa: Praha 6, Zavadilova 9
od 29. 04. 1996 do 16. 12. 1997


Název/Jméno: LOJDA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 29. 04. 1996 do 16. 12. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 05. 1994 do 29. 04. 1996

Adresa: Praha 6, M. Kopeckého 12/1346
od 29. 04. 1996 do 16. 12. 1997
Klatovy, Dukelská 467
od 17. 05. 1994 do 29. 04. 1996


Název/Jméno: KOŠŤÁLEK RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 29. 04. 1996 do 16. 12. 1997

Adresa: Buštěhrad, Hřebečská 626, okres Kladno
od 29. 04. 1996 do 16. 12. 1997


Název/Jméno: KUBELKA LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 11. 1992 do 29. 04. 1996

Adresa: Rostoklaty l06, PSČ 28171
od 02. 11. 1992 do 29. 04. 1996


Název/Jméno: HORÁK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 11. 1992 do 29. 08. 1997

Adresa: Chotětov 33, PSČ 29428
od 02. 11. 1992 do 29. 08. 1997


Název/Jméno: PATOČKA JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 11. 1992 do 17. 05. 1994

Adresa: Praha 4 Komořany, Okružní 4/2163, PSČ 14300
od 02. 11. 1992 do 17. 05. 1994


Název/Jméno: VALEŠ JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 11. 1992 do 29. 04. 1996

Adresa: Praha 4, Na okruhu 374, PSČ 14000
od 02. 11. 1992 do 29. 04. 1996


Název/Jméno: ŠÁLKOVÁ LENKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 11. 1992 do 29. 04. 1996

Adresa: Praha 6-Řepy, Galandova 1238, PSČ 16300
od 02. 11. 1992 do 29. 04. 1996


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 2007

Obory činnosti: - čištění kotlů a tlakových nádob
od 22. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- správa tržišť
od 22. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- potápěčské práce
od 22. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- renovace tonerů
od 22. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- čištění ulic a udržování veřejných prostranství
od 22. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- dozor a mazání zdvihacích zařízení
od 22. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- kopání hrobů
od 22. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- jednoduché přípravné a montážní práce
od 22. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- ....................... (další služby)
od 22. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- práce s pracovními stroji a mechanismy
od 22. 10. 2007 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Milan Zalužanský

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 2007

Obory činnosti: - vykládka a nakládka železničních vozů a kontejnerů
od 23. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- překládka sypkých a kusových zásilek
od 23. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- ....................... (jiné související činnosti)
od 23. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- skladování zboží
od 23. 10. 2007 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Ladislav KUBELKA

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 2007

Obory činnosti: - obchodu drogistickými a kosmetickými výrobky
od 23. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- ....................... (jinými výrobky a komoditami)
od 23. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- obchodu porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 23. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- obchodu nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem
od 23. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- obchodu potravinami, nápoji a tabákem
od 23. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- ....................... (jiných služeb)
od 23. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- služeb v dopravě
od 23. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- obchodu zemědělskými produkty
od 23. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- obchodu elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 23. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- služeb v oblasti řemeslných prací
od 23. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- obchodu textilem, oděvy, obuví
od 23. 10. 2007 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Simona Bartošová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 2007

Obory činnosti: - potravinami, nápoji a tabákem
od 23. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy, obuví
od 23. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- motorovými vozidly z výroby
od 23. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- ojetými motorovými vozidly
od 23. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- nahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 23. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- nenahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 23. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 23. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem, neelektrickými přístroji a potřebami pro domácnost
od 23. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- hrami a hračkami
od 23. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- kovy a kovovými rudami
od 23. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- dřevem, stavebními materiály a nátěrovými hmotami
od 23. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- železářským, instalatérským a topenářským zbožím
od 23. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- textilními stroji
od 23. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- zemědělskými stroji
od 23. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- kancelářskými stroji a zařízeními a výpočetní technikou
od 23. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 23. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 23. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- součástkami a příslušenstvím vozidel
od 23. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- sportovním zbožím
od 23. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- ....................... (jiným zbožím)
od 23. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- zdravotnickými prostředky
od 23. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- knihami, novinami, kancelářskými potřebami
od 23. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 23. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- chemickými látkami a výrobky
od 23. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- stavebními stroji
od 23. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 23. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- obráběcími stroji
od 23. 10. 2007 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Milan Zalužanský

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 10. 2007

Odpovědní zástupci: Ing. Ludmila Novotná


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 2007

Obory činnosti: - poskytování užití software
od 22. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti hardware
od 22. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti software
od 22. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- implementace software
od 22. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- rozmnožování počítačových programů
od 22. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti komunikací a počítačových sítí
od 22. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- pronájem software
od 22. 10. 2007 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Ludmila Novotná

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 2007

Obory činnosti: - zpracování dat
od 22. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- služby databank
od 22. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- ....................... (další činnosti)
od 22. 10. 2007 do 30. 06. 2008
- správa sítí
od 22. 10. 2007 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Karel Kutheil

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 3. 2004

Odpovědní zástupci: Ing. Karel Kutheil

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba chemických látek a chemických přípravků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 1. 2002

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Kospert

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:8. 3. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Lancingr

Zánik oprávnění:1. 8. 2004


Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 2. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. Václav Staněk

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako toxické

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 5. 2000


Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 1. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Milan Zalužanský

Zánik oprávnění:30. 6. 2012


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:2. 1. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Ladislav KUBELKA

Zánik oprávnění:25. 3. 2013


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 1. 1996

Obory činnosti: - prodej chemických látek a chemických přípravků s výjimkou toxických a vysoce toxických látek a chemických přípravků
od 12. 03. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Karel Kutheil

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení)

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:22. 11. 1993

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 11. 1993

Obory činnosti: Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
od 01. 01. 2015
Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
od 01. 07. 2012
Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
od 09. 03. 2011 do 31. 12. 2014
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 09. 03. 2011
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 09. 03. 2011
Ubytovací služby
od 09. 03. 2011
Zprostředkování obchodu a služeb
od 07. 03. 2011
Poskytování technických služeb
od 07. 03. 2011
Velkoobchod a maloobchod
od 07. 03. 2011
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 07. 03. 2011
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 07. 03. 2011
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 07. 03. 2011
Poskytování technických služeb
od 15. 10. 2007 do 09. 03. 2011
Skladování zboží a manipulace s nákladem
od 15. 10. 2007 do 09. 03. 2011
Zprostředkování obchodu a služeb
od 15. 10. 2007 do 09. 03. 2011
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 15. 10. 2007 do 09. 03. 2011
Velkoobchod
od 15. 10. 2007 do 09. 03. 2011
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 15. 10. 2007 do 09. 03. 2011
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 29. 03. 2004 do 09. 03. 2011
Výroba chemických látek a chemických přípravků
od 24. 01. 2002 do 09. 03. 2011
Maloobchod se smíšeným zbožím
od 28. 02. 2001 do 09. 03. 2011
Specializovaný maloobchod
od 02. 01. 1996 do 09. 03. 2011
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej (s výjimkou koupě a prodeje zboží uved. v příl. 2 a 3 cit.zákona)
od 02. 11. 1993 do 09. 03. 2011
Laboratorní rozbory
od 02. 11. 1993 do 09. 03. 2011
Provoz ubytovacích zařízení zařazených do třídy ** a níže
od 02. 11. 1993 do 09. 03. 2011
Poradenská činnost ve šlechtění a semenářství
od 02. 11. 1993 do 09. 03. 2011

Odpovědní zástupci: Ing. Milan Zalužanský


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej (s výjimkou koupě a prodeje zboží uved. v příl. 2 a 3 cit.zákona)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 11. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Lancingr

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Laboratorní rozbory

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 11. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Václav Staněk

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poradenská činnost ve šlechtění a semenářství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 11. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Kospert

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provoz ubytovacích zařízení zařazených do třídy ** a níže

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 11. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Karel Kutheil

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ47115459

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

Související osoby

#NázevICOAdresa
160589ANDRLE JIŘÍStudánka 12, okres Tachov
11150201.Agropieniny, a.s.Stará LubovňaStará Lubovňa, J.Krála 4
160597KABÍČEK MILOSLAVChodová Planá, Lučina 336, okres Tachov
160598FOLEJTAR ANTONÍNBiletín 13
160599FOLEJTAR BOHUSLAVBiletín 6