SOUFFLET AGRO a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem SOUFFLET AGRO a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 4824. Její identifikační číslo je 47115459

Výpis z obchodního rejstříku SOUFFLET AGRO a.s.

Datum zápisu: 2. 11. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 4824

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: ua8gdph

Předmět podnikání: Poskytování technických služeb
Skladování zboží a manipulace s nákladem
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Výroba chemických látek a chemických přípravků
Silniční motorová doprava nákladní
Maloobchod se smíšeným zbožím
Prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako...
Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti...
Hostinská činnost
Specializovaný maloobchod
Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení)
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej (s výjimkou...
Laboratorní rozbory
Poradenská činnost ve šlechtění a semenářství
Provoz ubytovacích zařízení zařazených do třídy ** a níže

Adresa společnosti

Sídlo: Průmyslová 2170/12, 79601 Prostějov

Adresy: Průmyslová 2170/12, 796 01 Prostějov
od 25. 04. 2016
Prostějov, Průmyslová 2170/12, PSČ 79601
od 17. 05. 2012 od 25. 04. 2016
Prostějov, Vrahovická 3145/56, PSČ 79601
od 24. 02. 2012 od 17. 05. 2012
Prostějov, Vrahovická 2170/56, PSČ 79626
od 13. 12. 2006 od 24. 02. 2012
Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 938/18, PSČ 17037
od 17. 06. 2003 od 13. 12. 2006
Praha 7, Jankovcova 18, PSČ 17000
od 23. 02. 1994 od 17. 06. 2003
Praha 7, Jankovcova 17, PSČ 17000
od 02. 11. 1992 od 23. 02. 1994

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 19. 11. 2014

  V důsledku fúze sloučením přešlo na nástupnickou společnost Selekta, a.s., jmění zanikající společnosti SOUFFLET AGRO a.s., se sídlem Praha 7, Jankovcova 18, PSČ 170 00, IČ: 654 09 175, a jmění zanikající společnosti GA AGROCHEM a.s., se sídlem Praha 7, Jankovcova 938/18, PSČ 170 37, IČ 256 35 841.
od 13. 06. 2007

  V důsledku fúze sloučením přešlo na nástupnickou společnost Selekta, a.s., jmění zanikající společnosti SOUFFLET AGRO a.s., se sídlem Praha 7, Jankovcova 18, PSČ 170 00, IČ: 654 09 175, a jmění zanikající společnosti GA AGROCHEM a.s., se sídlem Praha 7, Jankovcova 938/18, PSČ 170 37, IČ 256 35 841.
od 31. 05. 2007 od 13. 06. 2007

  Usnesení valné hromady ze dne 16.10.2006 o přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře:Valná hromada Společnosti rozhodla v souladu s § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře (výslovně společnost SOUFFLET AGRICULTURE, zjednodušenou akciovou společnost založenou dle francouzského práva, se sídlem Quai du Général Sarrail, 10400 Nogent sur Seine, Francie, zapsanou v obchodním rejstříku v Troyes pod číslem O.R.TROYES 706 980 182), kdy ke dni podání žádosti o svolání mimořádné valné hromady byl a ke dni konání valné hromady je Hlavní akcionář vlastníkem 192.010 kusů akcií Společnosti (všechny znějící na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá), což znamená, že souhrnná hodnota akcií vlastněných Hlavním akcionářem Společnosti představuje 95,05% základního kapitálu Společnosti. Vlastnické právo Hlavního akcionáře k akciím Společnosti je doloženo prohlášením Hlavního akcionáře a předložením všech jím vlastněných akcií v listinné podobě představenstvu Společnosti a valné hromadě.Hlavní akcionář určil hodnotu protiplnění oprávněným osobám ve výši 1.165,- Kč (slovy: jeden tisíc sto šedestát pět korun českých) za jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.Přiměřenost výše protiplnění byla v souladu s § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 0811/2006 ze dne 24. srpna 2006 vypracovaným znaleckým ústavem PROSCON s.r.o., ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost v oboru ekonomika, se sídlem Praha 4, Na Zlatnici 13, IČ 49356381 (posudek zpracovali a vysvětlení mohou podat Ing. Naděžda Krátká a RNDr. Václav Šubrta, CSc.). Přiměřenost výše protiplnění hodnotě účastnických cenných papírů Společnosti byla předmětem přezkoumání ze strany České národní banky, který svým rozhodnutím č.j. 45/N/98/2006/3 ze dne 29. srpna 2006 (právní moc ke dni 29.srpna 2006) udělila předchozí souhlas k přijetí usnesení valné hromady Společnosti o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na osobu Hlavního akcionáře.Protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám bez zbytečného odkladu ode dne určeného podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, nejpozději však ve lhůtě šedesáti dnů.
od 05. 01. 2007 od 13. 06. 2007

  Valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 21 151 000,- Kč z částky 180 855 000,- Kč na částku 202 006 000,- Kč upsáním nových akcií nepeněžitými vklady. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Zvýšení základního kapiptálu bude provedeno úpisem 21 151 kusů kmenových akcií na majitele, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč každá.Přednostní právo akcionářů na upisování akcií se vylučuje, resp. se neuplatní, neboť základní kapitál bude zvýšen pouze nepeněžitými vklady.Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, ve smlouvě o upsání akcií, která nahradí listinu upisovatelů. Předem určeným zájemcem je Fond národního majetku České republiky se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 42, PSČ 128 00, IČ 416 92 918 (zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A LXII 174).Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle společnosti ve lhůtě tří týdnů. Představenstvo společnosti je povinno oznámit předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem na adresu jeho sídla počátek této lhůty, který nesmí předcházet zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a začíná doručením oznamovacího dopisu. Představenstvo je povinno oznámení o počátku lhůty zaslat, spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií, předem určenému zájemci nejpozději do dvou týdnů ode dne nabytí právní moci rozhodutí o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurs nových akcií činí 1 000,- Kč za jednu kmenovou akcii v listinné podobě, znějící na majitele o jmenovité hodnotě akcie 1 000,- Kč.Nepěněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti ve lhůtě tří týdnů ode dne úpisu akcií (ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií), a to tak, že společnosti bude předáno písemné prohlášení, resp. bude uzavřena písemná smlouva o vkladu a dojde k předání nemovitostí, resp. věcí movitých.Nepeněžitým vkladem jsou nemovitosti, ostatní hmotný investiční majetek, drobný hmotný investiční majetek, krátkodobé pohledávky a finanční majetek tak, jak byly tyto uvedeny ve formuláři 4/D na straně 106 privatizačního projektu č. 50283 (dle citovaného privatizačního projektu se jedná o zbytkový státní podnik bez vlastní ekonomické činnosti, celý majetek tvoří hmotný investiční majetek a drobný hmotný investiční majetek, který tvoří provozně neoddělitelnou součást systému úpravy a výroby osiv a sadby akciové společnosti Selekta, a.s., na základě již schváleného podnikatelského záměru a realizovaného privatizačního projektu v roce 1992).Na základě tohoto privatizačního projektu bylo dne 31.1.1996 pod čj. 151/190/96-370 vydáno Ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Rozhodnutí o privatizaci části státního subjektu Oseva s.p. Praha se sídlem Jankovcova 18, 170 00 Praha 7 - Holešovice, IČ 001 71 140, metodou navýšení základního jmění akciové společnosti Selekta, a.s. o 21 151 000,- Kč.Ocenění určené posudkem znalce se nevyžaduje a je nahrazeno oceněním obsaženým v privatizačním projektu vybraném rozhodnutím o privatizaci k realizaci - v tomto případě konkrétně v Rozhodnutí o privatizaci výše citovaném (dle ust. § 44 zák. č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby v návaznosti na ust. § 14 odst. 2 a § 10a odst. 6 téhož zákona).
od 28. 01. 2004 od 19. 11. 2004

  Zakladatel splatil lOO% základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného majetku a dalšíhouvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetkuje obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státníhopodniku Oseva-Selekta, semenářský podnik Praha 7.
od 02. 11. 1992 od 13. 06. 2007

  V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisuze dne 23.10.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejichstanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 02. 11. 1992 od 13. 06. 2007

  Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze l, Gorkého nám.32,na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § llodst. 3 zák.č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetkustátu na jiné osoby.
od 02. 11. 1992 od 13. 06. 2007

  Zapsáno dle spisu B 1752.
od 02. 11. 1992 od 02. 11. 1992

Akcie

Počet: 202 006 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 19. 11. 2014

Počet: 202 006 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 19. 11. 2004 od 19. 11. 2014

Počet: 180 855 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 17. 05. 1994 od 19. 11. 2004

Vlastníci

Název/Jméno: AGRICULTURE SOUFFLET

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 21. 04. 2016


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: THIERRY DIDIER

Funkce: Správní rada - předseda správní rady
od 21. 04. 2016
Správní rada - předseda správní rady
od 19. 11. 2014 od 21. 04. 2016
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 09. 2007 od 19. 11. 2014
Dozorčí rada - člen
od 28. 05. 2005 od 17. 09. 2007


Název/Jméno: SÉBASTIEN YVON HANSSENS

Funkce: Statutární ředitel - statutární ředitel
od 21. 04. 2016


Název/Jméno: HANSSENS SÉBASTIEN

Funkce: Statutární ředitel - statutární ředitel
od 19. 11. 2014 od 21. 04. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 31. 08. 2006 od 19. 11. 2014


Název/Jméno: LAURENT PIERRE LEGLANTIER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 04. 2008 od 19. 11. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 20. 02. 2004 od 17. 09. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 01. 2004 od 20. 02. 2004


Název/Jméno: ŠLECHTOVÁ ADINA

IČO: 69522332

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 06. 2008 od 19. 11. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 09. 2007 od 30. 06. 2008


Název/Jméno: HRUBOŠ VLASTIMIL

IČO: 40442497

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 06. 2008 od 19. 11. 2014


Název/Jméno: ZALUŽANSKÝ MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 10. 2011 od 19. 11. 2014
Dozorčí rada - člen
od 20. 10. 2003 od 21. 10. 2011


Název/Jméno: LESÁK RADOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 09. 2007 od 30. 06. 2008


Název/Jméno: DUPONT DOMINIQUE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda předstaavenstva
od 31. 08. 2006 od 17. 09. 2007
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 20. 10. 2003 od 31. 08. 2006


Název/Jméno: BUŇÁT JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 02. 2004 od 31. 08. 2006


Název/Jméno: CORMORECHE PAUL

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 20. 10. 2003 od 28. 05. 2005


Název/Jméno: LANCINGR JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 17. 06. 2003 od 20. 02. 2004


Název/Jméno: COTHENET BRUNO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 20. 10. 2003 od 28. 01. 2004


Název/Jméno: PETIT DENIS

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 10. 2003 od 14. 04. 2008


Název/Jméno: KRŇANSKÝ PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 17. 06. 2003 od 20. 10. 2003


Název/Jméno: HOLÝ MILAN

IČO: 88105989

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 05. 09. 2001 od 20. 10. 2003


Název/Jméno: KRYL PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 14. 12. 2000 od 20. 10. 2003


Název/Jméno: BOHATÝ JIŘÍ

IČO: 43524095

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 05. 09. 2001 od 20. 10. 2003


Název/Jméno: PAULŮ RICHARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 14. 12. 2000 od 20. 10. 2003


Název/Jméno: Krňansk Petr

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 14. 12. 2000 od 17. 06. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 10. 2000 od 14. 12. 2000


Název/Jméno: STANĚK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 31. 10. 2000 od 17. 06. 2003
Dozorčí rada - předseda
od 06. 10. 2000 od 31. 10. 2000


Název/Jméno: FIALA VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 06. 10. 2000 od 14. 12. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 08. 1999 od 06. 10. 2000


Název/Jméno: MATĚJKA JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 02. 08. 1999 od 05. 09. 2001


Název/Jméno: BUDÍK VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 08. 1999 od 06. 10. 2000


Název/Jméno: KOSPERT JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 08. 1999 od 31. 10. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen-místopředseda představenstva
od 03. 02. 1999 od 02. 08. 1999


Název/Jméno: KUCHARČÍK MILAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 02. 08. 1999 od 06. 10. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 02. 1999 od 02. 08. 1999


Název/Jméno: UREŠ FRANTIŠEK

IČO: 70563012

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 02. 1999 od 02. 08. 1999


Název/Jméno: FALTÝNEK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen-předseda představenstva
od 03. 02. 1999 od 02. 08. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 16. 12. 1997 od 03. 02. 1999


Název/Jméno: KUTHEIL KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 12. 1997 od 03. 02. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 11. 1992 od 16. 12. 1997


Název/Jméno: FRIEDL JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 12. 1997 od 02. 08. 1999


Název/Jméno: DOKOUPIL VOJTĚCH

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 12. 1997 od 03. 02. 1999


Název/Jméno: BEZNOSKA JINDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 16. 12. 1997 od 03. 02. 1999


Název/Jméno: SKOPAL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 12. 1997 od 16. 12. 1997


Název/Jméno: FENCL JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 12. 1997 od 03. 02. 1999
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 29. 04. 1996 od 16. 12. 1997


Název/Jméno: PETR JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 12. 1997 od 16. 12. 1997


Název/Jméno: KARAS PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 08. 1997 od 16. 12. 1997


Název/Jméno: VAŠINA OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 08. 1997 od 16. 12. 1997


Název/Jméno: ŠOPINEC MILAN

IČO: 68561563

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 04. 1996 od 05. 09. 2001


Název/Jméno: BABIČKOVÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 04. 1996 od 29. 08. 1997


Název/Jméno: SVOBODOVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 29. 04. 1996 od 16. 12. 1997


Název/Jméno: LOJDA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 29. 04. 1996 od 16. 12. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 05. 1994 od 29. 04. 1996


Název/Jméno: KOŠŤÁLEK RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 29. 04. 1996 od 16. 12. 1997


Název/Jméno: KUBELKA LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 11. 1992 od 29. 04. 1996


Název/Jméno: HORÁK JOSEF

IČO: 10549650

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 11. 1992 od 29. 08. 1997


Název/Jméno: PATOČKA JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 11. 1992 od 17. 05. 1994


Název/Jméno: VALEŠ JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 11. 1992 od 29. 04. 1996


Název/Jméno: ŠÁLKOVÁ LENKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 11. 1992 od 29. 04. 1996


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 2007

Odpovědní zástupci: 812248

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 2007

Odpovědní zástupci: 63351

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 2007

Odpovědní zástupci: 74231

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 2007

Odpovědní zástupci: 812248

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 10. 2007

Odpovědní zástupci:


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 2007

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 2007

Odpovědní zástupci: 824050

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 03. 2004

Odpovědní zástupci: 824050

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba chemických látek a chemických přípravků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 01. 2002

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:08. 03. 2001

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:01. 08. 2004


Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 02. 2001

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako toxické

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 05. 2000


Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 01. 2000

Odpovědní zástupci: 812248

Zánik oprávnění:30. 06. 2012


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:02. 01. 1996

Odpovědní zástupci: 63351

Zánik oprávnění:25. 03. 2013


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 01. 1996

Odpovědní zástupci: 824050

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení)

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:22. 11. 1993

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 11. 1993

Odpovědní zástupci: 812248


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej (s výjimkou koupě a prodeje zboží uved. v příl. 2 a 3 cit.zákona)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 11. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Laboratorní rozbory

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 11. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poradenská činnost ve šlechtění a semenářství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 11. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provoz ubytovacích zařízení zařazených do třídy ** a níže

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 11. 1993

Odpovědní zástupci: 824050

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ47115459

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
448352ADLERBERG, a.s.26157446Chodská 1366/9, 12000 Praha
654689AGRI-OM s.r.o.26752107Na Močidlech 242, 25202 Jíloviště
691589Agro bon sens, a.s. investiční fond, v likvidaci44164025Hodonín, 69501, , Plucárna, 1
142502Agro Choceň a.s.46506357Na Bílé 254, 56501 Choceň
417271AGRO Rozsochy, a.s.63468026165, 59257 Rozsochy
230910AGRO Vnorovy, a.s.64508056Smetkova 303, 69661 Vnorovy
198340Agrol, spol. s r.o.45242658Hybernská 1613/38, 11000 Praha
832278AGS AGRO České Budějovice a.s.48244376Třebízského 1217, 37401 Trhové Sviny
175498ALFA Jiříkov, a.s. "v likvidaci"25008706Jiříkov, 40753, , Mánesova, 154
376339ALFA Return WINE s.r.o.5593000Hřebečská 626/9, 27343 Buštěhrad
319523Amazing Golf, a.s.25146394Fričova 1662/4, 12000 Praha
315975APRA s.r.o.553808Cihelná 103/3, 11800 Praha
291121ATIKA - PRAHA, a.s.25111833Praha
831851BCP Praha a.s. v likvidaci25769014Voctářova 2145/9, 18000 Praha
238644BJM Přerov s.r.o.25865021Polní 2818/7, 75002 Přerov
580763BMC, akciová společnost197653Na květnici 713/7, 14000 Praha
169621BN-development, a.s.27078965Praha, 16900, Břevnov (Praha 6), Bělohorská, 274/9
751832BOSTAVO s.r.o.27285685Metelkova 504/5, 46001 Liberec
654048Bytové družstvo Hekrova 822-82325621611Hekrova 822/2, 14900 Praha
463172Bytové družstvo Hněvkovského čp. 1375 a 1376 v likvidaci25667432Praha 4 - Chodov, Hněvkovského 1375, PSČ 149 00
106965C. I. S. spol. s r. o.18188257Kroměříž, 76701, Kroměříž, Riegrovo nám., 138
320602CARTHAMUS a.s.27062970Václavské náměstí 775/8, 11000 Praha
341933Cerea, a.s.46504940Dělnická 384, 53003 Pardubice
493606ČESKÁ SPISOVNA, spol. s.r.o.49704303Tusarova 1548/39, 17000 Praha
718412České dřevařské závody Praha, a.s.14010U Arborky 696, 19015 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
388552ADAMEC JAROMÍR46036831Sáňkařská 556, 46008 Liberec
3031ADÁMEK JIŘÍ74696424Spinozova 1825/7, 14300 Praha
8445ALBRECHT JOSEF13058487Nádražní 1285/101, 69141 Břeclav
71007AUGUSTIN JOSEF49768956Za Tratí 754/12b, 35301 Mariánské Lázně
59787BALÁŠ LUBOMÍR61187208Pod Zámečkem 1373/14, 50012 Hradec Králové
235539BALCAROVÁ HELENA73076660Televizní 256/11, 72528 Ostrava
312669BAMBUŠEK JAROSLAV47857820179, 78701 Bratrušov
22235BARTÁK JAROSLAV13791621Malátova 91/1, 15000 Praha
139237BÁRTÍK JAN64444708Fejfalíkova 2677/6, 66902 Znojmo
10121BARTOŠ JAN66994110Luční 213/73, Mladá Boleslav, 29301 Mladá Boleslav 1
6031BARTOŠ VÁCLAV62800116253, 79806 Otaslavice
121925BARTOŠ VLADIMÍR75721074Kaštanová 1165, 66501 Rosice
322466BARTUŠKOVÁ PETRA87674301Hněvkovského 1376/10, 14900 Praha
137914BAŠTA JAROSLAV43868321Hatín, 37817, Jemčina, chatová osada,
140098BAUMRT LADISLAV12522821V Zahrádkách 1314, 29001 Poděbrady
105014BEDNÁŘ JOSEF1022705928, 28914 Chrást
120459BĚHAL PETR67574327Jana Palacha 1267/1, 66902 Znojmo
217750BĚHAVKA BOHUMIL75818922Na Vinici 384, 67125 Hodonice
68602BEHENSKÁ MARKÉTA60608731Zlatníky-Hodkovice, 25241, Zlatníky, Nová, 175
274490BEK KAREL66348391Kralovická 1468/77, 32300 Plzeň
74226BĚLKOVÁ ALENA74794809Prostějov, 79604, Krasice, Karla Svolinského, 314/5
48453BENADA VÁCLAV1134998196, 38716 Volenice
16966BENDL PETR45343942Soukenická 5, Plzeň, 305 51
105003BENEŠ BOHUMÍR67068499Demlova 970/31, 67401 Třebíč
161864BENEŠ JAN43696279Letců 678/24, 19700 Praha

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí