Stanice O, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Stanice O, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7531. Její identifikační číslo je 26509911

Výpis z obchodního rejstříku Stanice O, a.s.

Datum zápisu: 11. 2. 2002

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7531

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: dnygfa8

Předmět podnikání: Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově- obrazových...
Reklamní činnost a marketing
Vydavatelské a nakladatelské činnosti
Specializovaný maloobchod
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 17. 09. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 17. 09. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 17. 09. 2014

  Základní kapitál se zvyšuje z dosavadních 4.000.000,- Kč o 4.420.000,- Kč na částku 8.420.000,- Kč, a to peněžitým vkladem za těchto podmínek:a) Valná hromada schvaluje vyloučení přednostního práva akcionářů na upisování nově vydaných akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu v důležitém zájmu společnosti, kterým je podpora rozvoje společnosti a zvýšení konkurenceschopnosti kapitálovým posílením a rozhoduje, že všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určeným zájemcům akcionářům EXIMPO a. s. se sídlem Praha 8, Tusarova 45, IČ 00485942, NORTHERN STAR spol. s r. o. se sídlem Praha 4, Pod Vyšehradem 19/5. PSČ 147 00, IČ 26700417, paní Hedě Polívkové, r. č. 795918/0075, bytem Praha 6, Vilímovská 21, panu JUDr. Václavu Žluvovi, r. č. 471030/084, bytem Praha 5, Píškova 1950, panu Ing. Hynku Chudárkovi, r. č. 610616/0797, bytem Praha 4, Pod Vyšehradem 19/5.b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné výzvy k upisování akcií upsáním 4.420 ks nových kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě á 1.000,- Kč za kus, které nebudou kótované. Emisní kurs nově vydaných akcií bude 8.500,- Kč, rozdíl mezi emisním kurzem akcie a jmenovitou hodnotou akcie ve výši 7.500,- Kč tvoří emisní ážio. Výše emisního kurzu odpovídá účelu, důvodům a způsobu navrhovaného zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií s možností započtení pohledávek akcionářů proti pohledávkám společnosti na splácení emisního kurzu akcií. Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov.c) Upisování nad stanovenou částku se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti a zvýšení její konkurenceschopnosti.d) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií bez veřejné výzvy k upisování akcií a bez využití přednostního práva všech akcionářů, a to peněžitými vklady - započtením peněžitých pohledávek předem určených zájemců vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči předem určeným zájemcům na splacení emisního kurzu takto:EXIMPO a. s. - IČO 00485942, Tusarova 45, Praha 7, upíše celkem 2010 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za kus proti pohledávkám v celkové výši 17 085 000 Kčpohledávky:13 700 000 Kč - smlouva o půjčce ze dne 22/07/03 640 500 Kč - smlouva o postoupení pohledávky ze dne 31/03/04 420 000 Kč - smlouva o postoupení pohledávky ze dne 31/03/04 210 000 Kč - smlouva o postoupení pohledávky ze dne 31/03/04 1 722 000 Kč - smlouva o postoupení pohledávky ze dne 31/03/04 420 000 Kč - smlouva o postoupení pohledávky ze dne 31/03/04NORTHERN STAR spol. s r. o. - IČO 26700417, Pod Vyšehradem 19/5, Praha 2, upíše celkem 1310 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za kus proti pohledávkám v celkové výši 11.135.000,- Kčpohledávky:11 135 000,- Kč - smlouva o půjčce ze dne 24/02/03Heda Polívková, r. č. 795918/0075, Vilímovská 21, Praha 6, upíše celkem 600 ks akcií ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za kus proti pohledávkám v celkové výši5.100.000,- Kčpohledávky:3.000.000,- Kč - smlouva o půjčce ze dne 23/03/042.100.000,- Kč - smlouva o postoupení pohledávky ze dne 31/03/04JUDr. Václav Žluva, r. č. 471030/084, Pískova 1950, Praha 5, upíše celkem 400 akcií ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za kus proti pohledávkám v celkové výši -3.400.000,- Kčpohledávky:2.000.000,- Kč - smlouva o půjčce ze dne 24/02/041.407.000,- Kč - smlouva o převodu akcií a převodu podřízených půjček ze dne 21/10/03ing. Hynek Chudárek, r. č. 610616/0797, Pod Vyšehradem 19/5, Praha 4, upíše celkem 100 akcií ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za kus proti pohledávkám v celkové výši 850.000,- Kčpohledávky:500.000,- Kč - smlouva o půjčce ze dne 3/05/04350.000,- Kč - smlouva o půjčce ze dne 6/09/02Přesný rozpis peněžitých pohledávek předem určených zájemců byl akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti více než 30 dní před konáním této valné hromady, tvoří přílohu k pozvánce na tuto valnou hromadu a valná hromada tyto pohledávky schvaluje co do důvodu a výše, s tím, že bere na vědomí, že k dnešnímu dni tyto pohledávky existují a jsou nepromlčené.e) Každý předem určený zájemce jako upisovatel upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií s náležitostmi dle § 205 odst. 3 obchod. zák., kterou uzavře se společností, která návrh této smlouvy zpracuje a odešle doporučeným dopisem nejpozději následujícího dne po konání dnešní valné hromady na adresu sídla upisovatele, přičemž v tomto návrhu stanoví, že den doručení je dnem počátku běhu lhůty pro upsání akcií. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat náležitosti uvedené v § 205 obch. zák., tedy zejména určení počtu druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty akcií upisovaných jednotlivým akcionářem, výši emisního kursu a lhůtu pro jeho splacení, podpisy oprávněných osob musí být úředně ověřeny. K přijetí návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií musí dojít nejpozději do 5.8.2004. K upsání akcií je poskytnuta lhůta alespoň čtrnáct dní od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Místo pro upsání akcií, tedy místem pro uzavření smlouvy o upsání akcií, je sídlo společnosti. Úpis akcií je vázán na rozvazovací podmínku, kterou je pravomocné zamítnutí návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Upisovatelé jsou povinni emisní kurz jimi upisovaných akcií splatit započtením svých shora uvedených peněžitých pohledávek vůči společnosti vzniklých na základě shora uvedených právních úkonů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu jimi upisovaných akcií, přičemž pravidla postupu pro uzavření smluv o započtení jsou tato:Písemný návrh dohody o započtení peněžitých pohledávek společnosti vůči předem určeným zájemcům na splacení emisního kurzu akcií proti peněžitým pohledávkám těchto předem určených zájemců vůči společnosti ve shora uvedených určených výších vyhotoví společnost ve lhůtě čtrnácti dnů od upsání akcií předem určenými zájemci, tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií a v této lhůtě bude tento návrh zaslán doporučeně na adresu sídla předem určeného zájemce. Dohoda o započtení bude obsahovat označení smluvních stran s uvedením jména a funkce statutárních orgánů, popřípadě zástupců oprávněných k jejímu podpisu. V dohodě bude uvedeno schválení navýšení základního kapitálu včetně podmínek vyplývajících z rozhodnutí valné hromady a budou v ní uvedeny i důvody a výše započítávaných pohledávek a závazky vyplývající ze smlouvy o upsání akcií. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek bude uzavřena podpisem obou smluvních stran, přičemž podpisy oprávněných osob musí být úředně ověřeny. Tato dohoda musí být uzavřena nejpozději do 12.8.2004, vždy však před podáním návrhu na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Výše uvedenou dohodou o započtení vzájemných peněžitých pohledávek bude započtena pohledávka společnosti vůči předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu jím upisovaných akcií, a to proti pohledávce předem určených zájemců vůči společnosti vzniklých na základě shora uvedených právních úkonů.
od 03. 09. 2004 od 14. 06. 2005

  Základní kapitál se zvyšuje z dosavadních 2,000.000,- Kč o 2,000.000,- Kč na částku 4,000.000,- Kč, a to peněžitým vkladem za těchto podmínek:a) Valná hromada schvaluje vyloučení přednostního práva na upisování nově vydaných akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v důležitém zájmu společnosti, kterým je podpora rozvoje společnosti a zvýšení jejího kreditu kapitálovým posílením a rozhoduje, že všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci společnosti NORTHERN STAR spol.s r.o. se sídlem Praha 4, Pod Vyšehradem 19/5, PSČ 147 00, IČO : 26 70 04 17.b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné výzvy k upisování akcií vydáním 2.000 ks nových kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě á 1.000,- Kč za kus, které nebudou registrované. Emisní kurs nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojená všechna práva podle stanov.c) upisování nad stanovenou částku se nepřipouští.d) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií bez veřejné výzvy k upisování akcií a bez využití přednostního práva všech akcionářů.e) Vklad upisovatele na zvýšení základního kapitálu společnosti bude tvořit peněžitý vklad ve výši 2,000.000.,- Kč, tj. ve výši emisního kursu akcií s tím, že upisovatel, předem určený zájemce společnost NORTHERN STAR spol.s r.o. se sídlem Praha 4, Pod Vyšehradem 19/5, PSČ 147 00, IČO: 26 70 04 17, je povinen splatit 100 % emisního kursu akcií do jednoho týdne ode dne jejich úpisu. Úpis akcií je vázán na rozvazovací podmínku, kterou je pravomocné zamítnutí návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatel je povinen provést v sídle společnosti v každý pracovní den v době od 8.30 do 10.30 hod. a celou upsanou částku 2,000.000,- Kč splatit na zvláštní účet společnosti založený u České spořitelny, a.s., č. 133928339/0800.f) Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení postavení na trhu a zvýšení její kunkurenceschopnosti.g) Předem určený zájemce společnost NORTHERN STAR spol.s r.o. se sídlem Praha 4, Pod Vyšehradem 19/5, PSČ 147 00, IČO 26 70 04 17, upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií s náležitostmi dle § 205 obch. zák., kterou uzavře se společnosti, která tuto smlouvu zpracuje a odešle nejpozději do jednoho týdne od dnešního dne na adresu sídla upisovatele. K upsání akcií je poskytnuta lhůta čtrnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií zpracované společností.
od 06. 08. 2003 od 14. 06. 2005

Akcie

Počet: 8 420 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 17. 09. 2014

Počet: 4 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 11. 08. 2003 od 09. 09. 2004

Počet: 2 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 29. 11. 2002 od 11. 08. 2003

Počet: 200 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 11. 02. 2002 od 29. 11. 2002

Vlastníci

Název/Jméno: MAFRA, a.s.

IČO: 45313351

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 19. 09. 2013


Název/Jméno: MAFRA MEDIA, s.r.o.,

IČO: 26463202

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 19. 01. 2007 od 19. 09. 2013


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: MUŽÍK VLADIMÍR

IČO: 46759336

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 06. 2016


Název/Jméno: RÁMIŠ VLADAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 06. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 03. 2012 od 31. 05. 2015
Dozorčí rada - člen
od 14. 06. 2005 od 19. 03. 2012


Název/Jméno: BERKA MICHAL

IČO: 16263952

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 09. 2014 od 22. 06. 2016


Název/Jméno: WOLDE ŠTĚPÁN

IČO: 75990521

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 09. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 01. 2013 od 17. 09. 2014


Název/Jméno: Latuske Roman

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 10. 2013 od 17. 09. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 03. 2012 od 17. 10. 2013
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 14. 06. 2005 od 19. 03. 2012


Název/Jméno: OTČENÁŠEK JAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 17. 10. 2013


Název/Jméno: VABROUŠEK KAREL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 10. 2013


Název/Jméno: KOŠÍK ŠTĚPÁN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 10. 2013


Název/Jméno: WERLE JOHANNES

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 01. 2013 od 17. 10. 2013


Název/Jméno: MAREK PETR

IČO: 48474151

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 06. 2009 od 17. 10. 2013


Název/Jméno: BREITENFELNER ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 19. 03. 2012 od 24. 01. 2013
Dozorčí rada - člen
od 14. 06. 2005 od 19. 03. 2012


Název/Jméno: Dr. Karl Hans Arnold

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 03. 2012 od 17. 10. 2013
Dozorčí rada - předseda
od 02. 02. 2006 od 19. 03. 2012


Název/Jméno: CHUDÁREK HYNEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 14. 06. 2005 od 14. 10. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 09. 2004 od 14. 06. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 06. 08. 2003 od 03. 09. 2004
Dozorčí rada - předseda
od 30. 09. 2002 od 06. 08. 2003


Název/Jméno: HOLEC STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 14. 06. 2005 od 15. 06. 2009


Název/Jméno: NĚMEČEK JIŘÍ

IČO: 41766962

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 09. 2004 od 14. 06. 2005
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 11. 02. 2002 od 03. 09. 2004


Název/Jméno: KOLÍNSKÝ VÍT

IČO: 14946190

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 08. 2003 od 14. 06. 2005


Název/Jméno: GREGOR PETR

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 06. 08. 2003 od 14. 06. 2005


Název/Jméno: POLÍVKOVÁ HEDA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 08. 2003 od 14. 06. 2005


Název/Jméno: ATTEL PAVEL

IČO: 47601388

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 09. 2002 od 14. 06. 2005


Název/Jméno: FROMBERGER PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 11. 02. 2002 od 06. 08. 2003


Název/Jméno: DRAŽIL MIROSLAV

IČO: 48090751

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 02. 2002 od 06. 08. 2003


Název/Jméno: GLASEROVÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 02. 2002 od 06. 08. 2003


Název/Jméno: VŠELICHA DUŠAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 11. 02. 2002 od 30. 09. 2002


Název/Jméno: MANDÍK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 11. 02. 2002 od 30. 09. 2002


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově- obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 02. 2002

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 02. 2002

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 02. 2002

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 02. 2002

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 02. 2002

Odpovědní zástupci:


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ26509911

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:25. 02. 2002

Související firmy

#NázevICOAdresa
360452A - X Change, s.r.o.25702912Závěrka 551/1, 16900 Praha
383663A - X Servis, s.r.o.25645960Závěrka 551/1, 16900 Praha
701468AAA POPTÁVKA.CZ, s.r.o.27626377Karla Engliše 519/11, 15000 Praha
100939ACOMWARE s.r.o.25047965Budějovická 778/3, 14000 Praha
342001AdActive, s.r.o.28199901U Trezorky 921/2, 15800 Praha
133765ADVAL & Partners, s.r.o.27608271Pod novým lesem 137/50, 16200 Praha
674378AGLIA s.r.o.29159741Husova 696, 33401 Přeštice
749804AGUILAR, s.r.o.27608034Pod novým lesem 137/50, 16200 Praha
26885Anděl Media Centrum, s.r.o.26750082Karla Engliše 519/11, 15000 Praha
728235ARCADA, s.r.o. v likvidaci62910582V Hodkovičkách 2/15, 14700 Praha
478212AREASS, a.s.25063154Praha 6, Na okraji 335/42, PSČ 162 00
605801ARTESIANA s.r.o.26163225Praha, 11000, Staré Město, Konviktská, 291/24
872949ATAcomp s.r.o.27835251Zlín, J.A.Bati 5542, PSČ 760 06
545283AutoCentrum České Zlatníky s.r.o.28750543336, 43401 Most
179459AVE ars, a.s. v likvidaci541010Praha, 14000, Nusle (Praha 4), Na veselí, 3
713383Belline Trade s.r.o.63984741Jirečkova 1012/9, 17000 Praha
726780BEST PLAY s.r.o. v likvidaci61062898Mladoboleslavská 258, 19700 Praha
149782BIS Sedlčany spol.s r.o. v likvidaci45146209U Školky 699, 26401 Sedlčany
417647BULNEX s.r.o.26430797Tusarova 1517/46, 17000 Praha
195447Bytové družstvo Pravá 135 v likvidaci25139690Pravá 1118/5, 14700 Praha
315523CARACOL, s.r.o.62915100Praha, 11000, Staré Město, Michalská, 1/429
410264CATEX, akciová společnost v likvidaci552640Praha, 12000, Vinohrady (Praha 2), Rejskova, 2169/14
359860Corona Management Holding s.r.o.15272133Nad Ryšánkou 1685/4, 14700 Praha
168328CZ TEPLO s.r.o..26744805Ledařská 433/9, 14700 Praha
277980CZECH FLYING LEGENDS s.r.o.24177059Tibetská 806/2, 16000 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
21122ADÁMEK FRANTIŠEK41726383Pejevové 3418/2, 14300 Praha
62850AIŠMANN JAROSLAV62193783Fügnerova 635/5, 40004 Trmice
75375ALTMAN JIŘÍ70463824Schwaigrova 655/3, 61700 Brno
234569ANDRLE JAKUB48071889Sokolovská 349/144, 18600 Praha
486666ANTMANN TOMÁŠ65423658Na hroudě 1864/69, 10000 Praha
460724ANTONÍN JAROSLAV5096049Taussigova 1169/7, 18200 Praha
313813ANTOŠ ZDENĚK66865999Koněvova 2459/247, 13000 Praha
24123ARCHALOUS JINDŘICH64550869K Safině 776, 14900 Praha
336552ATTEL PAVEL47601388Slezská 2298/5, 12000 Praha
93721BARTA VLADIMÍR65420110Bazovského 1120/1, 16300 Praha
52700BARTOŇ VÁCLAV63664763Sečská 1855/27, 10000 Praha
6669BARTOŠ ONDŘEJ74770233Jilemnického 296, 56201 Ústí nad Orlicí
460725BAUMRUK TOMÁŠ49920642Národního odboje 628/11, 40003 Ústí nad Labem
234565BEČVÁŘ PAVEL71557601Svídnická 513/6, 18100 Praha
234572BEČVÁŘOVÁ JITKA70089817K Haltýři 686/13, 18100 Praha
193632BEDNÁŘ JOSEF74226924123, 67905 Křtiny
54581BĚLOHLÁVEK ANTONÍN18724132Nad Úslavou 1122/22, 31200 Plzeň
414264BENA PAVEL62292242Květinová 170, 74731 Chlebičov
234564BENÁK JIŘÍ7350925667, 37322 Ločenice
6656BENEŠ JIŘÍ72151650Platanová 60, 25265 Holubice
1078BENEŠ JIŘÍ41126955Na Vyhlídce 825, 25168 Sulice
40403BENEŠOVÁ MARIE66866626Jagellonská 1305/14, 13000 Praha
58178BERAN JIŘÍ44381999Na Kocínce 2139/5, 16000 Praha
216676BERAN JOSEF69709131Ol. Blažka 292, 67902 Rájec-Jestřebí
6749BERÁNKOVÁ VERONIKA66760488Kutná Hora, 28401, Hlouška, Ostašova, 526/18

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1606558„1. Spolek letců - 1. Fliegerverein”69456453Karla Engliše 3201/6, 15000 Praha
7217141.SAVRO s.r.o.25753703Ostrovského 911/30, 15000 Praha
7917082Secure Solutions, s.r.o.45278857Kováků 554/24, 15000 Praha
25685J Star s.r.o.5212359Kováků 554/24, 15000 Praha
2286193A  & D Prague s.r.o. "v likvidaci"25089170Ostrovského 911/30, 15000 Praha
701468AAA POPTÁVKA.CZ, s.r.o.27626377Karla Engliše 519/11, 15000 Praha
3437278ABBatsar s.r.o. v likvidaci26115727Praha, 15000, Smíchov, Ostrovského, 30
2571321ACL Investment, a.s.27954439Karla Engliše 3201/6, 15000 Praha
3357402Affiliate Bonus s.r.o.1912151Karla Engliše 3201/6, 15000 Praha
406441Agara Industrial Estate a.s.28226542Radlická 3201/14, 15000 Praha
2982992Agentura LIRA, s.r.o.26126524Ostrovského 911/30, 15000 Praha
169177AII.CONSULTING spol. s r.o. v likvidaci62909592Radlická 2000/3, 15000 Praha
624857Akamai Technologies s.r.o.24142344Karla Engliše 3201/6, 15000 Praha
2607148ALFABOX International s.r.o.5065925Kováků 1141/11, 15000 Praha
2501731Allo Tender s.r.o.24658031Radlická 2000/3, 15000 Praha
33843Anděl 16 s.r.o.27259901Praha, 15000, Smíchov, Klicperova, 3208/12
26885Anděl Media Centrum, s.r.o.26750082Karla Engliše 519/11, 15000 Praha
592845ANTON SLEM Prague s.r.o., v likvidaci25640666Ostrovského 911/30, 15000 Praha
1739996Aportainferi s.r.o.5031818Karla Engliše 3201/6, 15000 Praha
136380AREDOVALE s.r.o.29412731Karla Engliše 3201/6, 15000 Praha
810892AREOPAG s.r.o.28478541Radlická 112/22, 15000 Praha
771412ARTE consulting s.r.o.29140528Radlická 112/22, 15000 Praha
674743ARTS development s.r.o.25571991Kováků 3280/5, 15000 Praha
362445AT Mediprint, s.r.o.28449762Karla Engliše 3201/6, 15000 Praha
2478084ATWIG, a.s.27166538Radlická 2000/3, 15000 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
1345041Déaglán Cathal Mác an Ghirr1081349Karla Engliše 3201/6, 15000 Praha
688062James William Hope COLLINS62606905Ostrovského 911/30, 15000 Praha
3285071JUDr. Eva Dufková, advokátní kancelář69819386Radlická 2000/3, 15000 Praha
762497PhDr. Miriam Šepetková Překlady-tlumočení67268081Ostrovského 911/30, 15000 Praha
162435Technický servis elektro - Milan Bělík44352093Karla Engliše 1498/13, 15000 Praha
2383696Vasil JACKANIČ - YATSKANYCH67268323Praha, 15000, Smíchov, OSTROVSKÉHO, 911/30
1701427Ananitch Alexandre74736558Kováků 3280/5, 15000 Praha
246189ANKER David Keith62606859Ostrovského 911/30, 15000 Praha
66783Babanina Nataliya67773702Ostrovského 911/30, 15000 Praha
295079BAKULIN Vasil67268331Praha, 15000, Smíchov, OSTROVSKÉHO, 911/30
1538471Bentley Glen Michael3611370Radlická 112/22, 15000 Praha
1382246Blatníková Milena48088013Kováků 1141/11, 15000 Praha
230365Budská Libuše61478873Ostrovského 911/30, 15000 Praha
2179216Burgr Václav63828499Kováků 1077/9, 15000 Praha
2001213Byrnyak Maryna69357293Ostrovského 911/30, 15000 Praha
1465814CLEMOW John Allan61477249Ostrovského 911/30, 15000 Praha
742493COLDWELL Angela Mary61477915Ostrovského 911/30, 15000 Praha
1850471Coldwell Derek Alexander61477923Ostrovského 911/30, 15000 Praha
2246061Corley William Dean61254789Karla Engliše 1498/13, 15000 Praha
2573185Červený Ondřej76028879Radlická 112/22, 15000 Praha
1727391Dědečková Dagmar70242038Ostrovského 911/30, 15000 Praha
1866177DIDOKHA Sergiy69357307Praha, 15000, Smíchov, OSTROVSKÉHO, 911/30
1436690Dostálová Dagmar44348401Radlická 112/22, 15000 Praha
39278Fedorychko Oksana24759694Kováků 1141/11, 15000 Praha
17255FISCHEROVÁ Světlana62928210Radlická 112/22, 15000 Praha