Stavební bytové družstvo SEVER

Hlavní strana

Firma s názvem Stavební bytové družstvo SEVER, zapsal Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: DrXXVI 151. Její identifikační číslo je 42579

Výpis z obchodního rejstříku Stavební bytové družstvo SEVER

Datum zápisu: 2. 11. 1965

Právní forma:Družstvo

Spisová značka:Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: DrXXVI 151

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: eqc4c9i

Předmět podnikání: Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající...
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Pronájem nebytových prostor
Správa bytových a nebytových objektů a zajišťování jejich provozu
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení
Vodoinstalatérství
Topenářství
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení
Provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování
Vodoinstalatérství, topenářství

Adresa společnosti

Sídlo: Liberec, Lipová 596/7, PSČ 460 31

Adresy: Liberec, Lipová 596/7, PSČ 46031
od 08. 03. 2000
Liberec, Lipová 596/7
od 01. 01. 1993 od 08. 03. 2000
Liberec
od 08. 07. 1980 od 01. 01. 1993
Liberec, třída 1.máje 5
od 11. 07. 1972 od 08. 07. 1980
Liberec
od 02. 11. 1965 od 11. 07. 1972

Skutečnosti

  Rozhodnutím Českého svazu bytových družstev Severočeskéhokrajského výboru v Ústí nad Labem č.j. 101/2459/79/Jk ze dne20.11.1979 bylo do tohoto družstva jako družstva přejímajícíhosloučeno podle § 91 odst. 1 hospodářského zákoníka, podlesměrnic ČSBD č. 22/72 článek 2, odst. 1 písm.a, a v souladus článkem 88 odst. 1 stanov SBD 12. stavební bytové družstvoNISA LIBEREC (Db 145) bez provedení likvidace ke dni 1.ledna1980 s tím, že na přejímající družstvo přechází všechna práva,závazky zanikajícího družstva. Ke dni sloučení stávají sečlenové zanikajícího družstva členy přejímajícího družstva.
od 10. 12. 1979

  Na základě usnesení shromáždění delegátů konaného dne29.listopadu 1975 a na základě usnesení Českého svazu bytovýchdružstev Severočeského krajského výboru v Ústí nad Labem ze dne20.prosince 1975 č.j. 105-3785/75 bylo na 17.zasedání Svazu dne11.prosince 1975 usneseno (usnesení číslo 209) přijetí novýchstanov. Tyto stanovy byly schváleny podle §u 508 odstavec 2 obč.zákona. Zapisují se proto vzorové stanovy stanov stavebníchbytových družstev typu "B".
od 13. 01. 1976

  Rozhodnutím o sloučení stavebních bytových družstev Českéhosvazu bytových družstev Severočeského krajského výboru v Ústínad Labem, ze dne 10.října 1975 č.j. 105-1709/75/Jk bylo dotohoto družstva jako družstva přejímajícího s l o u č e n oke dni 31.prosince 1975 družstvo zanikající (slučované -přejímané) bez provedení likvidace a to: Svépomocné stavebníbytové družstvo pracovníků n.p. PLASTIMAT Liberec se sídlemv Liberci (zdejší Db 279) v souladu s usnesením číslo 99/74z 8. zasedání dne 28.února 1974, s usnesením číslo 110/74z 9. zasedání dne 23.května 1974 a podle usnesení 160/75z 13. zasedání Severočeského krajského výboru Českého svazubytových družstev Ústí nad Labem dne 27.února 1975 - podlečlánku 58 písmeno b) stanov stavebních bytových družstev - podlečlánku 2 odstavec 1 písmeno b) směrnic Českého svazu bytovýchdružstev číslo 22 z roku 1972 a podle článku 25 odstavec 3písmeno d) stanov Českého svazu bytových družtev uveřejněnýchve Zpravodaji Českého svazu bytových družstev číslo 3 z roku1973.Podle článku 59 stanov stavebních bytových družstev stávají sečlenové zanikajícího družstva členy tohoto přejímajícíhodružstva ke dni 31.prosince 1975 a k témuž dni přecházejívšechna práva a závazky zanikajícího družstva na totopřejímající družstvo b e z l i k v i d a c e .
od 11. 11. 1975

  Podle rozhodnutí o sloučení stavebních bytových družstev Českéhosvazu bytových družstev Severočeského krajského výboru v Ústínad Labem ze dne 10.května 1975 č.j. 105-1270/75/Jk bylo dotohoto družstva jako družstva přejímajícího s l o u č e n ov souladu s usnesením číslo 99/74 z 8. zasedání dne 28.února1974, s usnesením číslo 110/74 z 9. zasedání dne 23.5.1974 apodle usnesení číslo 160/75 z 13. zasedání ze dne 27. února 1975- podle článku 58 písmeno b) stanov stavebních bytových družstev- podle článku 2 odstavec 1 písmeno b) směrnic Českého svazubytových družstev číslo 22 z roku 1972 a podle článku 25odstavec 3 písmeno d) stanov Českého svazu bytových družstevuveřejněných ve Zpravodaji číslo 3 z roku 1973/ ke dni 30.červnu1975 1. Svépomocné stavební bytové družstvo zaměstnanců Č S DL i b e r e c se sídlem v Liberci (zdejší Db 119) a to bezprovedení likvidace jako družstvo slučované (přejímané -zanikající).Podle článku 59 stanov stavebních bytových družstev, stávají sečlenové zanikajícího družstva členy přejímajícího tohotodružstva a ke dni 30.červnu 1975 přecházejí na toto přejímajícídružstvo též veškerá práva a závazky zanikajícího družstvabez likvidace.
od 20. 05. 1975

  Podle rozhodnutí o sloučení stavebních bytových družstev Českéhosvazu bytových družstev - Severočeského krajského výboru v Ústínad Labem ze dne 15.října 1974 č.j. 105-3120/74-Jk byla dotohoto družstva jako družstva přejímajícího sloučena přejímaná(zanikající) družstva a to:Stavební bytové družstvo "V í t ě z n ý ú n o r " se sídlemv Libereci - Králův Háj (zdejší Db 41),Stavební bytové družstvo občanů " D r u ž b a " se sídlemv Liberci - Králův Háj (zdejší Db 52),Stavební bytové družstvo zaměstnanců národního podniku T e x t il a n a , se sídlem v Liberci, Jablonecká ul. 36 (zdejší Db 76),Stavební bytové družstvo občanů "B u d o v a t e l" se sídlemv Liberci IV, Na Bídě (zdejší Db 81),Stavební bytové družstvo zaměstnanců národního podnikuP l a s t i m a t, Liberec, se sídlem v Liberci 6, Kubelíkovaulice (zdejší Db 93),Stavební bytové družstvo občanů " J i s k r a " Liberec, sesídlem v Liberci (zdejší Db 211),Svépomocné mládežnické stavební bytové družstvo zaměstnancůVysoké školy strojní v Liberci, se sídlem v Liberci I, Hálkovaulice č.6 (zdejší Db 94),a t o v souladu s usnesením č. 99/74 z 8.zasedání ze dne 28.2.1974 a s usnesením č. 110/74 z 9.zasedání ze dne 23.května 1974- podle článku 58 písmeno b) stanov stavebních bytových družstev- podle článku 2 odstavec 1 písmeno b) směrnic Českého svazubytových družstev číslo 22/72 a podle článku 26 odstavec 3písmeno d) stanov Českého svazu bytových družstev a to ke dni1.lednu 1975.Podle článku 59 stanov stavebních bytových družstev stávají sečlenové družstev, která zanikají sloučením členy tohotopřejímajícího družstva a to ke dni sloučení t.j. 1.lednu 1975.K tomuto dni přecházejí na toto přejímající družstvo všechnapráva a závazky výše uvedených zanikajících družstev bezlikvidace.
od 22. 11. 1974

  Na základě rozhodnutí Českého svazu bytových družstev -Severočeského krajského výboru v Ústí nad Labem ze dne 15.května1974 č.j. 105-1129/74/Jk byly do tohoto družstva jako družstvapřejímajícího sloučena družstva zanikající a to:a) Občanské stavební bytové družstvo SVOBODA Liberec(zdejší Db 28)b) Stavební bytové družstvo JEŠTĚD Liberec (zdejší Db 102)c) Stavební bytové družstvo pracovníků OSP Liberec(zdejší Db 105)d) Stavební bytové družstvo LUŽICE Liberec (zdejší Db 209),s tím, že přejímající družstvo převezme veškerá práva,povinnosti a závazky zanikajících družstev podle článku 58písmeno b stanov stavebních bytových družstev, podle článku 2odstavec 1 písmeno b směrnice ČSBD č. 22/72 a podle článku 25ostavec 3 písmeno d stanov ČSBD s použitím článku 5 odst. 1písmeno d stanov ČSBD - a to ke dni 1.července 1974.
od 11. 06. 1974

  Rozhodnutím Českého svazu bytových družstev - Severočeskéhokrajského výboru v Ústí nad Labem ze dne 10.12.1973 č.j.105-2287-4/d-73/Jk byla do tohoto družstva jako družstva přejí-majícího sloučena další družstva a to:"Máj" bytové občanské stavební družstvo se sídlem v Liberci V,Králův Háj (zdejší Db 20), Stavební bytové družstvo pracovníkůStátních lesů Husova 86/458 Liberec se sídlem Liberci, Husovaulice 86/458 (zdejší Db 149) a Stavební bytové družstvopracovníků "TESLA" Liberec se sídlem v Liberci (zdejší Db 192)s tím, že toto přejímající družstvo přejímá a na toto družstvopřecházejí všechna práva a závazky přejímaných výše uvedenýchstavebních bytových družstev.Tato družstva přejímaná byla do tohoto družstva (jako družstvapřejímajícího) sloučena bez provedení likvidace a sloučení byloprovedeno podle článku 2 části I odstavec 1 směrnic Českéhosvazu bytových družstev.
od 11. 01. 1974

  Na základě výročního shromáždění delegátů konaného dne 23.května1970 byly provedeny změny stanov hlavně na stránce 13 pod bodem 3a v článku 6 doplnění vlastních stanov.
od 11. 09. 1970

  Stavební bytové družstvo podle § 77 hospodářského zákona číslo109/64 Sb. vzniklo usnesením ustavující členské schůze ze dne14.srpna 1965. Ustavení družstva bylo schváleno Ústřední radoudružstev v Praze - Krajským výborem stavebních bytových družstevSeveročeského kraje v Ústí nad Labem dne 19.října 1965 podle§u 89 hospodářského zákona č.j. 04 05 021.
od 02. 11. 1965

  Družstvo přijalo na ustavující schůzi vlastní stanovy schválenéÚstřední radou družstev v Praze - stavebních bytových družstevpracovníků typu "B".
od 02. 11. 1965

  Výkonným orgánem družstva je představenstvo, skládající sez 3 - 15 členů, volených na dobu dvou let.
od 02. 11. 1965 od 01. 01. 1993

  Členové družstva ručí nejvýše částkou rovnající se 1 desetinějejich podílu.
od 02. 11. 1965 od 01. 01. 1993

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: LEINWEBER FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 24. 08. 2011
Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 06. 2001 od 18. 07. 2007


Název/Jméno: ŠKODA PŘEMEK

Funkce: Statutární orgán - i. místopředseda představenstva
od 28. 10. 2015
Statutární orgán - 1. místopředseda představenstva
od 18. 07. 2007 od 28. 10. 2015
Statutární orgán - l.místopředseda představenstva
od 03. 09. 2004 od 18. 07. 2007
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 22. 01. 2004 od 03. 09. 2004
Statutární orgán - člen představenstva
od 20. 12. 1999 od 22. 01. 2004


Název/Jméno: ŠELIGA KAREL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 27. 08. 2013
Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 01. 2004 od 12. 02. 2004


Název/Jméno: DEYL PETR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 09. 2004
Statutární orgán - i. místopředseda představenstva
od 20. 12. 1999 od 06. 06. 2001


Název/Jméno: ŠEDIVÝ VRATISLAV

Funkce: Statutární orgán - ii. místopředseda představenstva
od 28. 10. 2015
Statutární orgán - 2. místopředseda představenstva
od 24. 08. 2011 od 28. 10. 2015
Statutární orgán - ii. místopředseda představenstva
od 06. 04. 2011 od 24. 08. 2011
Statutární orgán - člen představenstva
od 18. 07. 2007 od 06. 04. 2011


Název/Jméno: ČERNÝ PETR

IČO: 72660139

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 18. 06. 2003
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 06. 06. 2001 od 18. 06. 2003
Statutární orgán - člen představenstva
od 20. 12. 1999 od 06. 06. 2001


Název/Jméno: SOKOL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 18. 07. 2007 od 27. 08. 2013


Název/Jméno: ŠOUREK PETR

Funkce: Statutární orgán - ii. místopředseda představenstva
od 09. 03. 2010 od 06. 04. 2011
Statutární orgán - člen představenstva
od 18. 07. 2007 od 09. 03. 2010


Název/Jméno: PODEHRADSKÝ ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 09. 03. 2010 od 24. 08. 2011
Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 07. 2006 od 18. 07. 2007


Název/Jméno: ŠUBR JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - 2. místopředseda představenstva
od 18. 07. 2007 od 09. 03. 2010
Statutární orgán - člen představenstva
od 30. 04. 2002 od 18. 07. 2007


Název/Jméno: DĚDEK VLADIMÍR

IČO: 49536303

Funkce: Statutární orgán - 2.místopředseda představenstva
od 18. 06. 2003 od 18. 07. 2007
Statutární orgán - člen představenstva
od 30. 04. 2002 od 18. 06. 2003


Název/Jméno: KRAUS VERNER

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 09. 2004 od 24. 11. 2005


Název/Jméno: KOŽENÝ VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 06. 06. 2001 od 22. 01. 2004
Statutární orgán - člen představenstva
od 20. 12. 1999 od 06. 06. 2001


Název/Jméno: ŠOLC MILAN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 08. 03. 2000 od 06. 06. 2001


Název/Jméno: ŽID JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 20. 12. 1999 od 19. 10. 2000


Název/Jméno: LACHMANOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 20. 12. 1999 od 08. 03. 2000


Název/Jméno: ŠKARDA VLADIMÍR

IČO: 18702465

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 20. 12. 1999 od 06. 06. 2001


Název/Jméno: PRINC TOMÁŠ

IČO: 61814253

Funkce: Statutární orgán - ii. místopředseda představenstva
od 20. 12. 1999 od 06. 06. 2001
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 01. 10. 1998 od 20. 12. 1999
Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 04. 1997 od 01. 10. 1998


Název/Jméno: DJAKOV JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 23. 11. 1998 od 18. 06. 2003
Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 04. 1997 od 20. 12. 1999


Název/Jméno: DUKETOVSKÁ ILONA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 11. 1998 od 20. 12. 1999


Název/Jméno: VÁVROVÁ RENÁTA

IČO: 72828897

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 10. 1998 od 20. 12. 1999


Název/Jméno: JEZDINSKÝ BOHDAN

IČO: 11417137

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 10. 1998 od 20. 12. 1999


Název/Jméno: PODHÁJECKÝ VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 10. 1998 od 20. 12. 1999


Název/Jméno: MIZERA JAROSLAV

IČO: 3234011

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 10. 1998 od 20. 12. 1999


Název/Jméno: DUŠEK EMIL

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 07. 04. 1997 od 23. 11. 1998
Statutární orgán - člen
od 24. 01. 1991 od 01. 11. 1994


Název/Jméno: ŠTEFAN JIŘÍ

IČO: 43231799

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 07. 04. 1997 od 01. 10. 1998
Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 04. 1995 od 07. 04. 1997


Název/Jméno: KUCHAŘ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 04. 1997 od 01. 10. 1998


Název/Jméno: KOPAL FRANTIŠEK

IČO: 42709601

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 04. 1995 od 07. 04. 1997


Název/Jméno: OLŠA JAN

IČO: 87137135

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 04. 1995 od 07. 04. 1997
Statutární orgán - předseda družstva
od 01. 11. 1994 od 03. 04. 1995
Statutární orgán - člen
od 24. 01. 1991 od 01. 11. 1994


Název/Jméno: APLTAUER JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 04. 1995 od 20. 12. 1999


Název/Jméno: TARABA MILAN

Funkce: Statutární orgán - předseda družstva
od 03. 04. 1995 od 07. 04. 1997
Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 09. 1970 od 11. 07. 1972


Název/Jméno: HAAS OLDŘICH

IČO: 14843277

Funkce: Statutární orgán - 2. místopředseda
od 01. 11. 1994 od 07. 04. 1997


Název/Jméno: HUMPÁL MILAN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 11. 1994 od 03. 04. 1995


Název/Jméno: KRASNICKÝ MEČISLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 11. 1994 od 07. 04. 1997


Název/Jméno: JEŽEK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - 1. místopředseda
od 01. 11. 1994 od 07. 04. 1997


Název/Jméno: BRENDLOVÁ LUDMILA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 11. 1994 od 03. 04. 1995


Název/Jméno: POKORNÁ ALENA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 11. 1994 od 03. 04. 1995


Název/Jméno: PAVLÍK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 11. 1994 od 03. 04. 1995


Název/Jméno: VOKATÁ JANA

IČO: 18369456

Funkce: Statutární orgán - člen
od 13. 08. 1991 od 07. 04. 1997
Statutární orgán - člen představenstva
od 02. 12. 1988 od 24. 01. 1991


Název/Jméno: VOHLÍDAL STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - člen
od 24. 01. 1991 od 01. 11. 1994


Název/Jméno: SIROTEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - 1. místopředseda představenstva
od 24. 01. 1991 od 01. 11. 1994


Název/Jméno: JIRÁSEK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen
od 24. 01. 1991 od 01. 11. 1994


Název/Jméno: PACLT ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - člen
od 24. 01. 1991 od 01. 11. 1994


Název/Jméno: BEJČEK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - člen
od 24. 01. 1991 od 07. 04. 1997


Název/Jméno: HÁJEK JAROSLAV

IČO: 76298230

Funkce: Statutární orgán - člen
od 24. 01. 1991 od 01. 11. 1994
Statutární orgán - člen představenstva
od 02. 11. 1965 od 11. 07. 1972


Název/Jméno: KOLÁŘ EDUARD

Funkce: Statutární orgán - člen
od 24. 01. 1991 od 01. 11. 1994


Název/Jméno: STRNAD LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - 2. místopředseda představenstva
od 24. 01. 1991 od 01. 11. 1994
Statutární orgán - člen představenstva
od 02. 12. 1988 od 24. 01. 1991


Název/Jméno: JELÍNEK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - člen
od 24. 01. 1991 od 13. 08. 1991


Název/Jméno: BARTOŠ PETR

IČO: 70271364

Funkce: Statutární orgán - člen
od 24. 01. 1991 od 07. 04. 1997


Název/Jméno: SCHOVÁNEK MILAN

IČO: 70210284

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 24. 01. 1991 od 01. 11. 1994


Název/Jméno: ROTSCHOVÁ VĚRA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 24. 01. 1991 od 01. 11. 1994


Název/Jméno: PLECITÝ KAREL

Funkce: Statutární orgán - druhý místopředseda
od 02. 12. 1988 od 24. 01. 1991
Statutární orgán - člen představenstva
od 08. 07. 1980 od 02. 12. 1988


Název/Jméno: FRANĚK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 02. 12. 1988 od 24. 01. 1991


Název/Jméno: NOVÁK ZDENĚK

IČO: 48968358

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 02. 12. 1988 od 24. 01. 1991


Název/Jméno: KORYTÁŘ OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 02. 12. 1988 od 24. 01. 1991


Název/Jméno: RYDVAL MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 02. 12. 1988 od 24. 01. 1991


Název/Jméno: PULDA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 02. 12. 1988 od 01. 11. 1994


Název/Jméno: MIKOTA ERVÍN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 02. 07. 1984 od 24. 01. 1991


Název/Jméno: SIROTEK JIŘÍ

IČO: 63791960

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 02. 07. 1984 od 02. 12. 1988


Název/Jméno: GERÖOVÁ ALENA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 02. 07. 1984 od 02. 12. 1988
Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 06. 1974 od 08. 07. 1980


Název/Jméno: KAŠPAR JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 02. 07. 1984 od 24. 01. 1991


Název/Jméno: JANOŠÍK SLAVOMÍR

IČO: 12057151

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 06. 07. 1983 od 24. 01. 1991
Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 06. 1974 od 06. 07. 1983


Název/Jméno: SOUČEK JINDŘICH

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 17. 09. 1982 od 24. 01. 1991


Název/Jméno: ŠIKOLA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 08. 07. 1980 od 02. 12. 1988


Název/Jméno: ŠPALKOVÁ JIŘINA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 08. 07. 1980 od 02. 07. 1984


Název/Jméno: HRNÍČKO LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 08. 07. 1980 od 02. 12. 1988


Název/Jméno: ZUBÍK OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 08. 07. 1980 od 24. 01. 1991


Název/Jméno: PELC JAROSLAV

IČO: 49758144

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 08. 07. 1980 od 02. 12. 1988


Název/Jméno: VANĚK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 12. 1978 od 02. 12. 1988


Název/Jméno: LEHKÝ STANISLAV

IČO: 66873924

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 08. 1977 od 06. 12. 1978


Název/Jméno: HOFMAN JIŘÍ

IČO: 72831197

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 08. 1977 od 08. 07. 1980


Název/Jméno: MAINX WALTER

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 06. 1976 od 02. 07. 1984


Název/Jméno: WÄCHTER JAN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 06. 1976 od 15. 08. 1977


Název/Jméno: KROFTA VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 24. 10. 1971 od 02. 07. 1984


Název/Jméno: BÁRTA JAROMÍR

IČO: 67318100

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 06. 1974 od 08. 07. 1980


Název/Jméno: KLOS JAN

IČO: 61953571

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 11. 07. 1972 od 24. 01. 1991


Název/Jméno: LINHART JAROSLAV

IČO: 18112757

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 06. 1976 od 17. 09. 1982


Název/Jméno: KALENSKÝ OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 06. 1976 od 15. 08. 1977
Statutární orgán - člen představenstva
od 02. 11. 1965 od 22. 10. 1969


Název/Jméno: ŠOLC LADISLAV

IČO: 69010102

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 01. 09. 1975 od 06. 07. 1983
Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 09. 1970 od 01. 09. 1975


Název/Jméno: DOLEŽÁLEK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 09. 1975 od 14. 06. 1976
Statutární orgán - předseda
od 11. 07. 1972 od 01. 09. 1975
Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 10. 1969 od 11. 07. 1972


Název/Jméno: MOLČÍK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 06. 1974 od 08. 07. 1980


Název/Jméno: PASTOREK OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 06. 1974 od 14. 06. 1976
Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 10. 1969 od 11. 07. 1972


Název/Jméno: PILNÁČEK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 06. 1974 od 08. 07. 1980


Název/Jméno: BINDER FRANTIŠEK

IČO: 13913450

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 06. 1974 od 24. 01. 1991


Název/Jméno: SLANEC KAREL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 07. 1972 od 14. 06. 1976


Název/Jméno: KRATOCHVÍL VLADISLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 07. 1972 od 11. 06. 1974


Název/Jméno: PERGLER MEČISLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 07. 1972 od 11. 06. 1974
Statutární orgán - předseda
od 02. 11. 1965 od 11. 07. 1972


Název/Jméno: LUX LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 07. 1972 od 14. 06. 1976


Název/Jméno: HERCIK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 07. 1972 od 02. 12. 1988


Název/Jméno: HLAVÁČEK KAREL

IČO: 64228096

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 07. 1972 od 11. 06. 1974


Název/Jméno: SEDLÁK JAROSLAV

IČO: 10528326

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 07. 1972 od 11. 06. 1974


Název/Jméno: GRÜNZWEIG MILOŠ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 07. 1972 od 11. 06. 1974


Název/Jméno: MÜLLER ERICH

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 07. 1972 od 11. 06. 1974


Název/Jméno: LEPA JIŘÍ

IČO: 61568333

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 07. 1972 od 11. 06. 1974


Název/Jméno: ŠÁMAL PŘEMYSL

IČO: 69525935

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 24. 10. 1971 od 11. 07. 1972


Název/Jméno: BURIÁNEK VLADIMÍR

IČO: 44533951

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 09. 1970 od 11. 07. 1972


Název/Jméno: HUBKA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 09. 1970 od 24. 10. 1971
Statutární orgán - člen představenstva
od 02. 11. 1965 od 22. 10. 1969


Název/Jméno: POSPÍŠIL JAN

IČO: 66449791

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 11. 09. 1970 od 11. 07. 1972
Statutární orgán - člen představenstva
od 02. 11. 1965 od 11. 09. 1970


Název/Jméno: HRUŠKA JINDŘICH

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 09. 1970 od 11. 06. 1974


Název/Jméno: SVOBODA JAROSLAV

IČO: 15558525

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 11. 09. 1970 od 24. 10. 1971
Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 10. 1969 od 11. 09. 1970


Název/Jméno: PREIS JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 10. 1969 od 11. 09. 1970


Název/Jméno: HUŠEK ČESTMÍR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 10. 1969 od 11. 09. 1970


Název/Jméno: ŠAROCH MILOŠ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 10. 1969 od 11. 07. 1972


Název/Jméno: NOVÁK JIŘÍ

IČO: 70793409

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 10. 1969 od 11. 07. 1972


Název/Jméno: REJNART JOSEF

IČO: 49073591

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 10. 1969 od 11. 07. 1972


Název/Jméno: CMÍRAL SVATOPLUK

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 10. 1969 od 11. 07. 1972


Název/Jméno: HRUŠKA JAROSLAV

IČO: 13183338

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 10. 1969 od 11. 09. 1970


Název/Jméno: JEBAVÝ MILAN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 10. 1969 od 22. 10. 1969


Název/Jméno: HALADA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 10. 1969 od 11. 09. 1970


Název/Jméno: ŠPLÍCHAL LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 02. 11. 1965 od 22. 10. 1969


Název/Jméno: JÍRA JOSEF

IČO: 13702254

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 02. 11. 1965 od 22. 10. 1969


Název/Jméno: LOUKA VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 02. 11. 1965 od 22. 10. 1969


Název/Jméno: STRÁNSKÝ JOSEF

IČO: 69294666

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 02. 11. 1965 od 22. 10. 1969


Název/Jméno: SMOLÍK JOSEF

IČO: 61554324

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 02. 11. 1965 od 22. 10. 1969


Název/Jméno: ŠTROUGALOVÁ KVĚTA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 02. 11. 1965 od 22. 10. 1969


Název/Jméno: BEZVODA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 02. 11. 1965 od 22. 10. 1969


Název/Jméno: DOLEŽAL BOHUMIL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 02. 11. 1965 od 22. 10. 1969


Název/Jméno: SKROVNÝ JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 02. 11. 1965 od 22. 10. 1969


Název/Jméno: ŠKRÉTA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 02. 11. 1965 od 11. 09. 1970


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:13. 07. 2010


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 12. 2000

Odpovědní zástupci:


Pronájem nebytových prostor

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 05. 1999

Odpovědní zástupci: 497181

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Správa bytových a nebytových objektů a zajišťování jejich provozu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 05. 1996

Odpovědní zástupci: 874289

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 05. 1996


Montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:02. 02. 1994

Odpovědní zástupci: 874289

Zánik oprávnění:21. 05. 1997


Vodoinstalatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 696646

Zánik oprávnění:15. 09. 2000


Topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 09. 1992

Zánik oprávnění:15. 09. 2000


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 09. 1992

Zánik oprávnění:21. 05. 1997


Montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 09. 1992

Zánik oprávnění:21. 05. 1997


Provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 09. 1992

Zánik oprávnění:21. 05. 1997


Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 09. 1992


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00042579

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
1104249Bytové družstvo OULU Hloubětín5628865Křesomyslova 229/3, 14000 Praha - statutární orgán
1905623Společenství pro dům Lípová 66427315771Liberec IV - Perštýn, Lípová 664, PSČ 460 01 - statutární orgán
3414605Společenství vlastníků Žitná 825, 82628717139Liberec 6, Žitná 825, PSČ 460 06 - statutární orgán
806788Společenství vlastníků Aloisina výšina 6444293614Aloisina výšina 644/132, 46015 Liberec - statutární orgán
1148347Společenství vlastníků Červeného 60872088044Červeného 608/3, 46006 Liberec - statutární orgán
1853157Společenství vlastníků Červeného 6102478331Červeného 610/4, 46006 Liberec - statutární orgán
1058453Společenství vlastníků Halasova 897, 8983612309Halasova 898/12, 46006 Liberec - statutární orgán
954001Společenství vlastníků Halasova 8994763530Halasova 899/10, 46006 Liberec - statutární orgán
106031Společenství vlastníků Hokejka 646-66686786687Liberec 14, Na Pískovně 646, PSČ 460 14 - statutární orgán
1904346Společenství vlastníků jednotek U Sirotčince 55325439545U Sirotčince 553/1, 46001 Liberec - statutární orgán
2373418Společenství vlastníků Lípová 595,596,59772088036Liberec IV, Lípová 595/5, PSČ 460 01 - statutární orgán
1107974Společenství vlastníků Na Jezírku 6245110343Na Jezírku 624/19, 46006 Liberec - statutární orgán
3178578Společenství vlastníků Na Jezírku 6252453975Na Jezírku 625/20, 46006 Liberec - statutární orgán
881510Společenství vlastníků Na Poříčí 554, Liberec5673593Na Poříčí 554/3, 46001 Liberec - statutární orgán
2209501Společenství vlastníků Na Žižkově 85328743547Na Žižkově 853/41, 46006 Liberec - statutární orgán
614162Společenství vlastníků Národní 381, 382, 383, Liberec5699339Národní 382/39, 46008 Liberec - statutární orgán
1831866Společenství vlastníků Sametová 73728704835Liberec 6, Sametová 737/25, PSČ 460 01 - statutární orgán
1798823Společenství vlastníků Sněhurčina 694,69527329976Liberec XV, Sněhurčina 694, PSČ 460 15 - statutární orgán
2978208Společenství vlastníků Sněhurčina 708-71127329054Liberec XV, Sněhurčina 709, PSČ 460 15 - statutární orgán
2166610Společenství vlastníků Soukenická 741 - 743, Liberec1719203Soukenická 742/13, 46006 Liberec - statutární orgán
496092Společenství vlastníků Vlčí Vrch 668,66928703006Liberec 15, Vlčí Vrch 668/20, PSČ 460 15 - statutární orgán
2183106Společenství vlastníků Vlčí Vrch 670,67128703154Vlčí vrch 671/26, 46015 Liberec - statutární orgán
1715583Společenství vlastníků Vlnařská 686,68728743482Liberec VI, Vlnařská 686, PSČ 460 06 - statutární orgán
1163643Společenství vlastníků Vlnařská 694,69527302024Vlnařská 695/6, 46006 Liberec - statutární orgán
2614477Společenství vlastníků Vlnařská 702-708, Liberec25492187Liberec 6, Vlnařská 705, PSČ 460 01 - statutární orgán

Související firmy

#NázevICOAdresa
196372" n- Bohemia Reality s.r.o. " německy:" n- Bohemia Realitien GmbH "44223277Liberec, 46006, , Na Jezírku, 628
35273"C O L O R , VOS, v likvidaci"524638Liberec, 46001, , PURKYŇOVA, 21
123342"J U N M A C , v.o.s. - v likvidaci"18381995Osečná, 46352, Lázně Kundratice, , 50
179866A 1 Gastro Line s.r.o.24674486Drtinova 557/10, 15000 Praha
109268AB Facility Services s.r.o.28930321U Trezorky 921/2, 15800 Praha
103198Adesanila s.r.o.3264858Vojtěšská 211/6, 11000 Praha
121899AGRO-HANAGRIN, s.r.o. "v likvidaci"6461154099, 78344 Drahanovice
109803Agrodružstvo Pístov49976052Pístov 45, PSČ 586 01
178467ASTRON studio CZ, a.s.26751305Veselská 699, 19900 Praha
127622AUTOCENTRUM FORMULE spol. s r.o.15503178U Závor 556/2A, 73601 Havířov
169320AVE Kolín s.r.o.25148117Třídvorská 1501, 28002 Kolín
132815AVIM s.r.o.49683462Sokolovská 352/23, 18600 Praha
8770B. a W. s.r.o.49904353SAB 494, 41723 Košťany
82212Betaxi s.r.o.24294993241, 28533 Církvice
167314Bezuchovská a.s.2582106733, 75354 Bezuchov
9118Bytové družstvo Dom 2754, v likvidaci25148915Malovická 2754/19, 14100 Praha
179246Bytové družstvo Farského 9 v likvidaci63081181Praha, 17000, Holešovice (Praha 7), Farského, 9/1121
152972Bytové družstvo Hřbitovní 15 - 1628694201Hřbitovní 15, 46343 Český Dub
63422Bytové družstvo Mezi domy 36926712164Mezi domy 369/6, 14200 Praha
4382Bytové družstvo Přistoupimská 428 - 433,Praha25683179Praha 10 - Malešice, Přistoupimská 429, PSČ 108 00
64310Bytové družstvo Rybářská 30, Brno - v likvidaci28338235Rybářská 814/30, 60300 Brno
53244Bytové družstvo Vyšehradská 27/42361463051Vyšehradská 423/27, 12800 Praha
159832Bytové družstvo Zahradní 1955 a 130225295004Zahradní 1302, 58001 Havlíčkův Brod
87118Calofrig  a.s.46678425Borovany, 37312, , Tovární ulice, č.p.36
164476Cargoservis s.r.o.28932099Nedašovská 331/34, 15521 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
85771ABSOLON ZDENĚK64275213Družstevní 1626/80, 59401 Velké Meziříčí
28752ADAMEC ČESTMÍR13040731Sady 721/12, 61400 Brno
3031ADÁMEK JIŘÍ74696424Spinozova 1825/7, 14300 Praha
144585ADÁMKOVÁ MARTA49443232298, 67138 Višňové
8445ALBRECHT JOSEF13058487Nádražní 1285/101, 69141 Břeclav
3222ALEXOVÁ PETRA70500894Věncova 349, 38101 Český Krumlov
115655ALMÁŠI LADISLAV19041055726, 76363 Halenkovice
94208AMBROŽ ANTONÍN48047651Černého 426/8, 18200 Praha
94223AMBROŽ FRANTIŠEK10337733Ruská 215/40, 35301 Mariánské Lázně
129325ANDĚLOVÁ JITKA47823011Peroutkova 1212/2, 15000 Praha
94483BAAR PAVEL69699402Šafaříkova 3079/5, 79601 Prostějov
38211BALOUNOVÁ MARCELA12440191Vracovská 10, 69681 Bzenec
31549BAREŠ MILOSLAV43700951Třebešovská 2256/109, 19300 Praha
80629BAREŠ SLAVOMIL45755612Nad alejí 1765/25, 16200 Praha
150745BÁRTA JAROMÍR67318100Klimkovická 55/28, 70800 Ostrava
15410BÁRTA VÁCLAV49207636Krejčího nábř. 603, 33901 Klatovy
3211BARTOŠ PETR70271364Vinohrady 714, 76001 Zlín
3212BARTOŠOVÁ BLANKA44614241Anglická 2392/14, 35201 Aš
115648BARTOŠOVÁ KATEŘINA61497177Ke Strašnické 1209/11, 10000 Praha
3213BARTOŠOVÁ ŠÁRKA70146101135, 28502 Suchdol
41789BARTŮNĚK JAN61810576Horácká 184, 25084 Křenice
94200BARTUŠKA JOSEF18276237Grünwaldova 293/22, 37001 České Budějovice
145757BAUER ROBERT49061691J. B. Foerstera 1856/7, 37007 České Budějovice
13714BĚLOHLÁVEK ZDENĚK66821274Sušilova 1337/2, 50002 Hradec Králové
48453BENADA VÁCLAV1134998196, 38716 Volenice

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
Firma: Restaurace a jídelny Beroun, státní podnik v likvidaci65129Jungmannova 156, 268 01 Hořovice
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
Firma: SPRÁVA POŠT A TELEKOMUNIKACÍ PRAHA, S. P., ŘEDITELSTVÍ MEZINÁRODÍ POŠTOVNÍ PŘEPRAVY PRAHA3743Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), NÁM. M. GORKÉHO, 13
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Hyundai 700/1, 73951 Nižní Lhoty
Firma: b.a. OKO 69 s.r.o.25434268Jateční 1458/17, 17000 Praha
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, 29301 Mladá Boleslav
Fyzická osoba: Ing. Petr Kosík62437429Ke Studánkám 815, 25266 Libčice nad Vltavou
Firma: FOXCONN CZ s.r.o.25938002U Zámečku 27, 53003 Pardubice
Firma: Školní statek, Kojetín, Nám. Svobody98787Kojetín, 75201, Kojetín I-Město, nám. Svobody, 1417
Adresa: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
Fyzická osoba: Petr Tesař16527721Švýcarská 2428, 27201 Kladno
Fyzická osoba: Stanislav Shvydkyy67284647Praha, 14200, Libuš, V Hrobech, 813/13
Fyzická osoba: Dagmar Güthnerová73408310Sokolovská 167, 35709 Habartov
Firma: DENIM TRADE s.r.o.2215446Štefánikova 984/21, 74221 Kopřivnice
Adresa: Fryšták, Ke skalce 277, okres Zlín, PSČ 76316
Adresa: Hradec Králové, Třešňová 518
Adresa: Havířov - Kaňovice čp. 72, PSČ 73601
Firma: PARKON s. r. o.45536317nábřeží Závodu míru 2740, 53002 Pardubice

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
2626816APERCO, spol. s r. o. anglicky APERCO Ltd45802190Moskevská 146/51, 46001 Liberec
830402ARIDATECH, spol. s r.o. v likvidaci290961468. března 12/3, 46005 Liberec
266740BePinkcz, s.r.o.5747911Lípová 664/6B, 46001 Liberec
1445873computer betting company s.r.o.26081971Dr. Milady Horákové 391/1, 46001 Liberec
331394DAVALON DEVELOP a.s.27759270Rumunská 655/9, 46001 Liberec
3041956Dentální hygiena s.r.o.2225387Lípová 664/4, 46001 Liberec
1674714Department Store 2000, a.s.25420691Rumunská 655/9, 46001 Liberec
574332DOST!22834311Lípová 596/7, 46001 Liberec
2935489EASY HELP o.p.s.2596164Lípová 664/2, 46001 Liberec
1848587ELOI INVEST s.r.o. v likvidaci242230858. března 21/13, 46005 Liberec
2109421ESY HANDICAP HELP, o.s.27058093Rumunská 655/9, 46001 Liberec
1651683FIMEX-AUTO s.r.o. v likvidaci255887298. března 21/13, 46005 Liberec
2271430Finanční specialisté s.r.o.4779282Dr. Milady Horákové 391/1, 46001 Liberec
3230227Fortes Line a.s.54390788. března 21/13, 46005 Liberec
73747G A M M A STUDIO, spol. s r.o.481548Liberec 4, Moskevská 142/47, PSČ 460 01
2877342GENUS TV a.s.48291927Rumunská 655/9, 46001 Liberec
3263506GLK-central s.r.o.250293808. března 21/13, 46005 Liberec
768247Globespan Marketing s.r.o.25407864Liberec 4, Rumunská 655/9, PSČ 460 01
1322926GoodCall Liberec, s.r.o.5290554Rumunská 655/9, 46001 Liberec
2811002HOKKO s.r.o.28662415Moskevská 146/51, 46001 Liberec
424483Chicago Restaurant Group s.r.o.4176898Dr. Milady Horákové 391/1, 46001 Liberec
260904I AM RED Y, s.r.o.4599802Lípová 597/9, 46001 Liberec
551593I N T E R F O L I B E R E C společnost s ručením omezeným48292311Liberec, 46005, , 8. BŘEZNA, 12
2819639INDIGA s.r.o.287033168. března 21/13, 46005 Liberec
2801839Kanampower a.s.54315068. března 21/13, 46005 Liberec

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
666496Largo16413202Lípová 664/6B, 46001 Liberec
170232MAREŠ-PROVÁDĚNÍ REVIZÍ A ZKOUŠEK PLYNOVÝCH ZAŘ.PRO ROZVOD PLYNŮ A SPOTŘEBU PLYNŮ SPALOVÁNÍM42467691Liberec, 46001, , LIPOVÁ, 9
1689420MUDR.BOČKOVÁ49897721Dr. Milady Horákové 391/1, 46001 Liberec
1411669MUDR.ŠTIČKA46053743Lípová 664/4, 46001 Liberec
855587Bachkalo Iaroslav28728637Lípová 664/4, 46001 Liberec
2239930Boháč Vilém120264508. března 19/11, 46005 Liberec
1851399Boháčová Andrea Hanzal656279718. března 19/11, 46005 Liberec
1975684Boháčová Soňa148083408. března 19/11, 46005 Liberec
1760634Buriánek Milan467394758. března 89/9, 46005 Liberec
2013355Dědková Olga76406342Lípová 595/5, 46001 Liberec
3022652Dejl Miloslav47798963Lípová 595/5, 46001 Liberec
179084Dejl Vlastimil72658169Lípová 595/5, 46001 Liberec
2789745Dousek Jiří662521728. března 21/13, 46005 Liberec
2725633Fiurášek Ludvík3541819Moskevská 146/51, 46001 Liberec
1810136Grigorenko Taťjana67255701Lípová 664/4, 46001 Liberec
3258017Grunza Emil64056236Moskevská 147/53, 46001 Liberec
619575Grygorenko Tetiana2068117Lípová 664/2, 46001 Liberec
606957Grynuk Olena28733134Náměstí 154, 34506 Kdyně
2342129HALÍK JAROSLAV69287821Lípová 664/2, 46001 Liberec
2776969Halíková Romana47281227Lípová 664/2, 46001 Liberec
2262658Harakaĺová Markéta75130904Rumunská 655/9, 46001 Liberec
358501Harom Miroslav65066359Liberec, 46001, , MOSKEVSKÁ, 142/47
69979Hodková Jitka11421070Lípová 595/5, 46001 Liberec
2454516Holoubek Hosef75113236Lípová 664/6B, 46001 Liberec
2543726Horák Vojtěch87375851Lípová 597/9, 46001 Liberec