Stavební bytové družstvo SEVER

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Stavební bytové družstvo SEVER, zapsal Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: DrXXVI 151. Jeho identifikační číslo je 42579

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Stavební bytové družstvo SEVER

Datum zápisu: 2. 11. 1965

Právní forma:Družstvo

Spisová značka:Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: DrXXVI 151

Identifikační číslo:42579

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: eqc4c9i

Předmět podnikání: Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající...
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Pronájem nebytových prostor
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Správa bytových a nebytových objektů a zajišťování jejich provozu
Montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení
Vodoinstalatérství, topenářství
Provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování
Vodoinstalatérství
Montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Topenářství

Adresa společnosti

Sídlo: Liberec, Lipová 596/7, PSČ 46031
od 08. 03. 2000
Liberec, Lipová 596/7
od 01. 01. 1993 do 08. 03. 2000
Liberec
od 08. 07. 1980 do 01. 01. 1993
Liberec, třída 1.máje 5
od 11. 07. 1972 do 08. 07. 1980
Liberec
od 02. 11. 1965 do 11. 07. 1972
Liberec, Lipová 596/7, PSČ 460 31

Skutečnosti

  Rozhodnutím Českého svazu bytových družstev Severočeskéhokrajského výboru v Ústí nad Labem č.j. 101/2459/79/Jk ze dne20.11.1979 bylo do tohoto družstva jako družstva přejímajícíhosloučeno podle § 91 odst. 1 hospodářského zákoníka, podlesměrnic ČSBD č. 22/72 článek 2, odst. 1 písm.a, a v souladus článkem 88 odst. 1 stanov SBD 12. stavební bytové družstvoNISA LIBEREC (Db 145) bez provedení likvidace ke dni 1.ledna1980 s tím, že na přejímající družstvo přechází všechna práva,závazky zanikajícího družstva. Ke dni sloučení stávají sečlenové zanikajícího družstva členy přejímajícího družstva.
od 10. 12. 1979

  Na základě usnesení shromáždění delegátů konaného dne29.listopadu 1975 a na základě usnesení Českého svazu bytovýchdružstev Severočeského krajského výboru v Ústí nad Labem ze dne20.prosince 1975 č.j. 105-3785/75 bylo na 17.zasedání Svazu dne11.prosince 1975 usneseno (usnesení číslo 209) přijetí novýchstanov. Tyto stanovy byly schváleny podle §u 508 odstavec 2 obč.zákona. Zapisují se proto vzorové stanovy stanov stavebníchbytových družstev typu "B".
od 13. 01. 1976

  Rozhodnutím o sloučení stavebních bytových družstev Českéhosvazu bytových družstev Severočeského krajského výboru v Ústínad Labem, ze dne 10.října 1975 č.j. 105-1709/75/Jk bylo dotohoto družstva jako družstva přejímajícího s l o u č e n oke dni 31.prosince 1975 družstvo zanikající (slučované -přejímané) bez provedení likvidace a to: Svépomocné stavebníbytové družstvo pracovníků n.p. PLASTIMAT Liberec se sídlemv Liberci (zdejší Db 279) v souladu s usnesením číslo 99/74z 8. zasedání dne 28.února 1974, s usnesením číslo 110/74z 9. zasedání dne 23.května 1974 a podle usnesení 160/75z 13. zasedání Severočeského krajského výboru Českého svazubytových družstev Ústí nad Labem dne 27.února 1975 - podlečlánku 58 písmeno b) stanov stavebních bytových družstev - podlečlánku 2 odstavec 1 písmeno b) směrnic Českého svazu bytovýchdružstev číslo 22 z roku 1972 a podle článku 25 odstavec 3písmeno d) stanov Českého svazu bytových družtev uveřejněnýchve Zpravodaji Českého svazu bytových družstev číslo 3 z roku1973.Podle článku 59 stanov stavebních bytových družstev stávají sečlenové zanikajícího družstva členy tohoto přejímajícíhodružstva ke dni 31.prosince 1975 a k témuž dni přecházejívšechna práva a závazky zanikajícího družstva na totopřejímající družstvo b e z l i k v i d a c e .
od 11. 11. 1975

  Podle rozhodnutí o sloučení stavebních bytových družstev Českéhosvazu bytových družstev Severočeského krajského výboru v Ústínad Labem ze dne 10.května 1975 č.j. 105-1270/75/Jk bylo dotohoto družstva jako družstva přejímajícího s l o u č e n ov souladu s usnesením číslo 99/74 z 8. zasedání dne 28.února1974, s usnesením číslo 110/74 z 9. zasedání dne 23.5.1974 apodle usnesení číslo 160/75 z 13. zasedání ze dne 27. února 1975- podle článku 58 písmeno b) stanov stavebních bytových družstev- podle článku 2 odstavec 1 písmeno b) směrnic Českého svazubytových družstev číslo 22 z roku 1972 a podle článku 25odstavec 3 písmeno d) stanov Českého svazu bytových družstevuveřejněných ve Zpravodaji číslo 3 z roku 1973/ ke dni 30.červnu1975 1. Svépomocné stavební bytové družstvo zaměstnanců Č S DL i b e r e c se sídlem v Liberci (zdejší Db 119) a to bezprovedení likvidace jako družstvo slučované (přejímané -zanikající).Podle článku 59 stanov stavebních bytových družstev, stávají sečlenové zanikajícího družstva členy přejímajícího tohotodružstva a ke dni 30.červnu 1975 přecházejí na toto přejímajícídružstvo též veškerá práva a závazky zanikajícího družstvabez likvidace.
od 20. 05. 1975

  Podle rozhodnutí o sloučení stavebních bytových družstev Českéhosvazu bytových družstev - Severočeského krajského výboru v Ústínad Labem ze dne 15.října 1974 č.j. 105-3120/74-Jk byla dotohoto družstva jako družstva přejímajícího sloučena přejímaná(zanikající) družstva a to:Stavební bytové družstvo "V í t ě z n ý ú n o r " se sídlemv Libereci - Králův Háj (zdejší Db 41),Stavební bytové družstvo občanů " D r u ž b a " se sídlemv Liberci - Králův Háj (zdejší Db 52),Stavební bytové družstvo zaměstnanců národního podniku T e x t il a n a , se sídlem v Liberci, Jablonecká ul. 36 (zdejší Db 76),Stavební bytové družstvo občanů "B u d o v a t e l" se sídlemv Liberci IV, Na Bídě (zdejší Db 81),Stavební bytové družstvo zaměstnanců národního podnikuP l a s t i m a t, Liberec, se sídlem v Liberci 6, Kubelíkovaulice (zdejší Db 93),Stavební bytové družstvo občanů " J i s k r a " Liberec, sesídlem v Liberci (zdejší Db 211),Svépomocné mládežnické stavební bytové družstvo zaměstnancůVysoké školy strojní v Liberci, se sídlem v Liberci I, Hálkovaulice č.6 (zdejší Db 94),a t o v souladu s usnesením č. 99/74 z 8.zasedání ze dne 28.2.1974 a s usnesením č. 110/74 z 9.zasedání ze dne 23.května 1974- podle článku 58 písmeno b) stanov stavebních bytových družstev- podle článku 2 odstavec 1 písmeno b) směrnic Českého svazubytových družstev číslo 22/72 a podle článku 26 odstavec 3písmeno d) stanov Českého svazu bytových družstev a to ke dni1.lednu 1975.Podle článku 59 stanov stavebních bytových družstev stávají sečlenové družstev, která zanikají sloučením členy tohotopřejímajícího družstva a to ke dni sloučení t.j. 1.lednu 1975.K tomuto dni přecházejí na toto přejímající družstvo všechnapráva a závazky výše uvedených zanikajících družstev bezlikvidace.
od 22. 11. 1974

  Na základě rozhodnutí Českého svazu bytových družstev -Severočeského krajského výboru v Ústí nad Labem ze dne 15.května1974 č.j. 105-1129/74/Jk byly do tohoto družstva jako družstvapřejímajícího sloučena družstva zanikající a to:a) Občanské stavební bytové družstvo SVOBODA Liberec(zdejší Db 28)b) Stavební bytové družstvo JEŠTĚD Liberec (zdejší Db 102)c) Stavební bytové družstvo pracovníků OSP Liberec(zdejší Db 105)d) Stavební bytové družstvo LUŽICE Liberec (zdejší Db 209),s tím, že přejímající družstvo převezme veškerá práva,povinnosti a závazky zanikajících družstev podle článku 58písmeno b stanov stavebních bytových družstev, podle článku 2odstavec 1 písmeno b směrnice ČSBD č. 22/72 a podle článku 25ostavec 3 písmeno d stanov ČSBD s použitím článku 5 odst. 1písmeno d stanov ČSBD - a to ke dni 1.července 1974.
od 11. 06. 1974

  Rozhodnutím Českého svazu bytových družstev - Severočeskéhokrajského výboru v Ústí nad Labem ze dne 10.12.1973 č.j.105-2287-4/d-73/Jk byla do tohoto družstva jako družstva přejí-majícího sloučena další družstva a to:"Máj" bytové občanské stavební družstvo se sídlem v Liberci V,Králův Háj (zdejší Db 20), Stavební bytové družstvo pracovníkůStátních lesů Husova 86/458 Liberec se sídlem Liberci, Husovaulice 86/458 (zdejší Db 149) a Stavební bytové družstvopracovníků "TESLA" Liberec se sídlem v Liberci (zdejší Db 192)s tím, že toto přejímající družstvo přejímá a na toto družstvopřecházejí všechna práva a závazky přejímaných výše uvedenýchstavebních bytových družstev.Tato družstva přejímaná byla do tohoto družstva (jako družstvapřejímajícího) sloučena bez provedení likvidace a sloučení byloprovedeno podle článku 2 části I odstavec 1 směrnic Českéhosvazu bytových družstev.
od 11. 01. 1974

  Na základě výročního shromáždění delegátů konaného dne 23.května1970 byly provedeny změny stanov hlavně na stránce 13 pod bodem 3a v článku 6 doplnění vlastních stanov.
od 11. 09. 1970

  Stavební bytové družstvo podle § 77 hospodářského zákona číslo109/64 Sb. vzniklo usnesením ustavující členské schůze ze dne14.srpna 1965. Ustavení družstva bylo schváleno Ústřední radoudružstev v Praze - Krajským výborem stavebních bytových družstevSeveročeského kraje v Ústí nad Labem dne 19.října 1965 podle§u 89 hospodářského zákona č.j. 04 05 021.
od 02. 11. 1965

  Družstvo přijalo na ustavující schůzi vlastní stanovy schválenéÚstřední radou družstev v Praze - stavebních bytových družstevpracovníků typu "B".
od 02. 11. 1965

  Výkonným orgánem družstva je představenstvo, skládající sez 3 - 15 členů, volených na dobu dvou let.
od 02. 11. 1965 do 01. 01. 1993

  Členové družstva ručí nejvýše částkou rovnající se 1 desetinějejich podílu.
od 02. 11. 1965 do 01. 01. 1993

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: LEINWEBER FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 24. 08. 2011
Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 06. 2001 do 18. 07. 2007

Adresa: Červeného 611/7, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec
od 12. 08. 2015
Liberec - Liberec 6, Červeného 611/7, PSČ 46006
od 24. 08. 2011 do 12. 08. 2015
Liberec 6, Červeného 611
od 03. 09. 2004 do 18. 07. 2007
Liberec, Červeného 611
od 06. 06. 2001 do 03. 09. 2004
Liberec, Červeného 611
od 01. 10. 1998 do 20. 12. 1999


Název/Jméno: ŠKODA PŘEMEK

Funkce: Statutární orgán - i. místopředseda představenstva
od 28. 10. 2015
Statutární orgán - 1. místopředseda představenstva
od 18. 07. 2007 do 28. 10. 2015
Statutární orgán - l.místopředseda představenstva
od 03. 09. 2004 do 18. 07. 2007
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 22. 01. 2004 do 03. 09. 2004
Statutární orgán - člen představenstva
od 20. 12. 1999 do 22. 01. 2004

Adresa: Aloisina výšina 643/130, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec
od 25. 09. 2013
Liberec - Liberec 15, Aloisina Výšina 643/130, PSČ 46015
od 24. 08. 2011 do 25. 09. 2013
Liberec 15, Aloisina výšina 643/130, PSČ 46015
od 18. 07. 2007 do 24. 08. 2011
Liberec 15, Aloisina Výšina 643/130
od 03. 09. 2004 do 18. 07. 2007
Liberec 5, Aloisina výšina 643
od 20. 12. 1999 do 03. 09. 2004


Název/Jméno: ŠELIGA KAREL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 27. 08. 2013
Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 01. 2004 do 12. 02. 2004

Adresa: Ječná 487/25, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec
od 27. 08. 2013
Liberec 5, Ječná 487/25
od 22. 01. 2004 do 12. 02. 2004


Název/Jméno: DEYL PETR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 09. 2004
Statutární orgán - i. místopředseda představenstva
od 20. 12. 1999 do 06. 06. 2001

Adresa: Vlnařská 688/20, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec
od 13. 12. 2013
Liberec - Liberec 6, Vlnařská 688/20, PSČ 46001
od 24. 08. 2011 do 13. 12. 2013
Liberec 6, Vlnařská 688/20, PSČ 46001
od 18. 07. 2007 do 24. 08. 2011
Liberec 6, Vlnařská 688/20
od 03. 09. 2004 do 18. 07. 2007
Liberec I, Vlnařská 688
od 20. 12. 1999 do 06. 06. 2001


Název/Jméno: ŠEDIVÝ VRATISLAV

Funkce: Statutární orgán - ii. místopředseda představenstva
od 28. 10. 2015
Statutární orgán - 2. místopředseda představenstva
od 24. 08. 2011 do 28. 10. 2015
Statutární orgán - ii. místopředseda představenstva
od 06. 04. 2011 do 24. 08. 2011
Statutární orgán - člen představenstva
od 18. 07. 2007 do 06. 04. 2011

Adresa: Na Žižkově 807/39, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec
od 15. 07. 2015
Liberec - Liberec 6, Na Žižkově 807/39, PSČ 46006
od 24. 08. 2011 do 15. 07. 2015
Liberec 6, Na Žižkově 807/39, PSČ 46006
od 18. 07. 2007 do 24. 08. 2011


Název/Jméno: ČERNÝ PETR

IČO: 72660139

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 18. 06. 2003
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 06. 06. 2001 do 18. 06. 2003
Statutární orgán - člen představenstva
od 20. 12. 1999 do 06. 06. 2001

Adresa: Tolstého 279, Liberec XXXIII-Machnín, 460 01 Liberec
od 10. 08. 2015
Liberec - Liberec 6, Červeného 609/5, PSČ 46006
od 24. 08. 2011 do 10. 08. 2015
Liberec 6, Červeného 609/5, PSČ 46006
od 18. 07. 2007 do 24. 08. 2011
Liberec 6, Červeného 609
od 20. 12. 1999 do 18. 07. 2007


Název/Jméno: SOKOL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 18. 07. 2007 do 27. 08. 2013

Adresa: Liberec - Liberec 15, Sněhurčina 692/15, PSČ 46015
od 24. 08. 2011 do 27. 08. 2013
Liberec 15, Sněhurčina 692, PSČ 46015
od 18. 07. 2007 do 24. 08. 2011


Název/Jméno: ŠOUREK PETR

Funkce: Statutární orgán - ii. místopředseda představenstva
od 09. 03. 2010 do 06. 04. 2011
Statutární orgán - člen představenstva
od 18. 07. 2007 do 09. 03. 2010

Adresa: Liberec 6, Na Jezírku 622/17, PSČ 46006
od 18. 07. 2007 do 06. 04. 2011


Název/Jméno: PODEHRADSKÝ ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 09. 03. 2010 do 24. 08. 2011
Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 07. 2006 do 18. 07. 2007

Adresa: Liberec 14, Horská 676/23, PSČ 46014
od 09. 03. 2010 do 24. 08. 2011
Liberec - Liberec 14, Horská 676/23, PSČ 46014
od 03. 07. 2006 do 18. 07. 2007


Název/Jméno: ŠUBR JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - 2. místopředseda představenstva
od 18. 07. 2007 do 09. 03. 2010
Statutární orgán - člen představenstva
od 30. 04. 2002 do 18. 07. 2007

Adresa: Liberec 6, Na Jezírku 624/19, PSČ 46006
od 18. 07. 2007 do 09. 03. 2010
Liberec 6, Na Jezírku 624/19
od 03. 09. 2004 do 18. 07. 2007
Liberec 6, Na Jezírku 624, PSČ 46006
od 30. 04. 2002 do 03. 09. 2004


Název/Jméno: DĚDEK VLADIMÍR

IČO: 49536303

Funkce: Statutární orgán - 2.místopředseda představenstva
od 18. 06. 2003 do 18. 07. 2007
Statutární orgán - člen představenstva
od 30. 04. 2002 do 18. 06. 2003

Adresa: Liberec 4, Lipová 595/5
od 03. 09. 2004 do 18. 07. 2007
Liberec 4, Lípová 595/5, PSČ 46031
od 30. 04. 2002 do 03. 09. 2004


Název/Jméno: KRAUS VERNER

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 09. 2004 do 24. 11. 2005

Adresa: Liberec 6, Soukenická 728
od 03. 09. 2004 do 24. 11. 2005


Název/Jméno: KOŽENÝ VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 06. 06. 2001 do 22. 01. 2004
Statutární orgán - člen představenstva
od 20. 12. 1999 do 06. 06. 2001

Adresa: Liberec 5, Franklinova 575
od 20. 12. 1999 do 22. 01. 2004


Název/Jméno: ŠOLC MILAN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 08. 03. 2000 do 06. 06. 2001

Adresa: Liberec 6, Na Žižkově čp. 638
od 08. 03. 2000 do 06. 06. 2001


Název/Jméno: ŽID JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 20. 12. 1999 do 19. 10. 2000

Adresa: Liberec 5, Sněhurčina 706
od 20. 12. 1999 do 19. 10. 2000


Název/Jméno: LACHMANOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 20. 12. 1999 do 08. 03. 2000

Adresa: Liberec 11, U mlékárny 455
od 20. 12. 1999 do 08. 03. 2000


Název/Jméno: ŠKARDA VLADIMÍR

IČO: 18702465

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 20. 12. 1999 do 06. 06. 2001

Adresa: Liberec I, Halasova 896
od 20. 12. 1999 do 06. 06. 2001


Název/Jméno: PRINC TOMÁŠ

IČO: 61814253

Funkce: Statutární orgán - ii. místopředseda představenstva
od 20. 12. 1999 do 06. 06. 2001
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 01. 10. 1998 do 20. 12. 1999
Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 04. 1997 do 01. 10. 1998

Adresa: Liberec 12, Polní 353
od 07. 04. 1997 do 06. 06. 2001


Název/Jméno: DJAKOV JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 23. 11. 1998 do 18. 06. 2003
Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 04. 1997 do 20. 12. 1999

Adresa: Liberec 6, Sametová 833
od 07. 04. 1997 do 18. 06. 2003


Název/Jméno: DUKETOVSKÁ ILONA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 11. 1998 do 20. 12. 1999

Adresa: Liberec 6, Vlnařská 835
od 23. 11. 1998 do 20. 12. 1999


Název/Jméno: VÁVROVÁ RENATA

IČO: 72828897

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 10. 1998 do 20. 12. 1999

Adresa: Liberec, Aloisina Výšina 557
od 01. 10. 1998 do 20. 12. 1999


Název/Jméno: JEZDINSKÝ BOHDAN

IČO: 11417137

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 10. 1998 do 20. 12. 1999

Adresa: Liberec, Na jezírku 628
od 01. 10. 1998 do 20. 12. 1999


Název/Jméno: PODHÁJECKÝ VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 10. 1998 do 20. 12. 1999

Adresa: Liberec, Voroněžská 340/8
od 01. 10. 1998 do 20. 12. 1999


Název/Jméno: MIZERA JAROSLAV

IČO: 13735802

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 10. 1998 do 20. 12. 1999

Adresa: Liberec, Kubelíkova 506
od 01. 10. 1998 do 20. 12. 1999


Název/Jméno: DUŠEK EMIL

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 07. 04. 1997 do 23. 11. 1998
Statutární orgán - člen
od 24. 01. 1991 do 01. 11. 1994

Adresa: Liberec 14, Purkyňova 54/955
od 07. 04. 1997 do 23. 11. 1998
Liberec 14, Purkyňova 224
od 24. 01. 1991 do 01. 11. 1994


Název/Jméno: ŠTEFAN JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 07. 04. 1997 do 01. 10. 1998
Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 04. 1995 do 07. 04. 1997

Adresa: Liberec 12, Polní 354
od 07. 04. 1997 do 01. 10. 1998
Liberec 12, Polní 354
od 03. 04. 1995 do 07. 04. 1997


Název/Jméno: KUCHAŘ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 04. 1997 do 01. 10. 1998

Adresa: Liberec 6, Na kačírku 454/13
od 07. 04. 1997 do 01. 10. 1998


Název/Jméno: KOPAL FRANTIŠEK

IČO: 1599631

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 04. 1995 do 07. 04. 1997

Adresa: Liberec 14, Na pískovně 657
od 03. 04. 1995 do 07. 04. 1997


Název/Jméno: OLŠA JAN

IČO: 87137135

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 04. 1995 do 07. 04. 1997
Statutární orgán - předseda družstva
od 01. 11. 1994 do 03. 04. 1995
Statutární orgán - člen
od 24. 01. 1991 do 01. 11. 1994

Adresa: Liberec 15, Franklinova 729
od 24. 01. 1991 do 07. 04. 1997


Název/Jméno: APLTAUER JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 04. 1995 do 20. 12. 1999

Adresa: Liberec 15, Sosnová 469
od 03. 04. 1995 do 20. 12. 1999


Název/Jméno: TARABA MILAN

Funkce: Statutární orgán - předseda družstva
od 03. 04. 1995 do 07. 04. 1997
Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 09. 1970 do 11. 07. 1972

Adresa: Liberec 6, Na jezírku 623
od 03. 04. 1995 do 07. 04. 1997
Liberec V, Dvorská 448
od 11. 09. 1970 do 11. 07. 1972


Název/Jméno: HAAS OLDŘICH

IČO: 14843277

Funkce: Statutární orgán - 2. místopředseda
od 01. 11. 1994 do 07. 04. 1997

Adresa: Liberec 15, Franklinova 579
od 01. 11. 1994 do 07. 04. 1997


Název/Jméno: HUMPÁL MILAN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 11. 1994 do 03. 04. 1995

Adresa: Liberec 12, Polní 354
od 01. 11. 1994 do 03. 04. 1995


Název/Jméno: KRASNICKÝ MEČISLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 11. 1994 do 07. 04. 1997

Adresa: Liberec 10, Vltavská 252
od 01. 11. 1994 do 07. 04. 1997


Název/Jméno: JEŽEK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - 1. místopředseda
od 01. 11. 1994 do 07. 04. 1997

Adresa: Liberec 6, Na Žižkově 636
od 01. 11. 1994 do 07. 04. 1997


Název/Jméno: BRENDLOVÁ LUDMILA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 11. 1994 do 03. 04. 1995

Adresa: Liberec 4, Na bídě 565
od 01. 11. 1994 do 03. 04. 1995


Název/Jméno: POKORNÁ ALENA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 11. 1994 do 03. 04. 1995

Adresa: Liberec 5, SNP 352
od 01. 11. 1994 do 03. 04. 1995


Název/Jméno: PAVLÍK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 11. 1994 do 03. 04. 1995

Adresa: Liberec 15, Sněhurčina 690
od 01. 11. 1994 do 03. 04. 1995


Název/Jméno: VOKATÁ JANA

IČO: 18369456

Funkce: Statutární orgán - člen
od 13. 08. 1991 do 07. 04. 1997
Statutární orgán - člen představenstva
od 02. 12. 1988 do 24. 01. 1991

Adresa: Liberec 6, Vlnařská 835
od 13. 08. 1991 do 07. 04. 1997
Liberec 6, Vlnařská 835
od 02. 12. 1988 do 24. 01. 1991


Název/Jméno: VOHLÍDAL STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - člen
od 24. 01. 1991 do 01. 11. 1994

Adresa: Liberec 1, Březová alej 1305
od 24. 01. 1991 do 01. 11. 1994


Název/Jméno: SIROTEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - 1. místopředseda představenstva
od 24. 01. 1991 do 01. 11. 1994

Adresa: Liberec 12, Slunná 190/9
od 24. 01. 1991 do 01. 11. 1994


Název/Jméno: JIRÁSEK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen
od 24. 01. 1991 do 01. 11. 1994

Adresa: Liberec 5, Aloisina výšina 448
od 24. 01. 1991 do 01. 11. 1994


Název/Jméno: PACLT ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - člen
od 24. 01. 1991 do 01. 11. 1994

Adresa: Liberec 15, Ječná 505
od 24. 01. 1991 do 01. 11. 1994


Název/Jméno: BEJČEK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - člen
od 24. 01. 1991 do 07. 04. 1997

Adresa: Liberec 5, Olbrachtova 619
od 24. 01. 1991 do 07. 04. 1997


Název/Jméno: HÁJEK JAROSLAV

IČO: 45541388

Funkce: Statutární orgán - člen
od 24. 01. 1991 do 01. 11. 1994
Statutární orgán - člen představenstva
od 02. 11. 1965 do 11. 07. 1972

Adresa: Liberec 11, U mlékárny 455
od 24. 01. 1991 do 01. 11. 1994
Liberec II, Jungmannova 27
od 02. 11. 1965 do 11. 07. 1972


Název/Jméno: KOLÁŘ EDUARD

Funkce: Statutární orgán - člen
od 24. 01. 1991 do 01. 11. 1994

Adresa: Liberec 6, Na Žižkově 637
od 24. 01. 1991 do 01. 11. 1994


Název/Jméno: STRNAD LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - 2. místopředseda představenstva
od 24. 01. 1991 do 01. 11. 1994
Statutární orgán - člen představenstva
od 02. 12. 1988 do 24. 01. 1991

Adresa: Liberec 15, Vlčí vrch 671
od 02. 12. 1988 do 01. 11. 1994


Název/Jméno: JELÍNEK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - člen
od 24. 01. 1991 do 13. 08. 1991

Adresa: Liberec 1, Na čekané 501
od 24. 01. 1991 do 13. 08. 1991


Název/Jméno: BARTOŠ PETR

IČO: 13469240

Funkce: Statutární orgán - člen
od 24. 01. 1991 do 07. 04. 1997

Adresa: Liberec 6, Červeného 610
od 24. 01. 1991 do 07. 04. 1997


Název/Jméno: SCHOVÁNEK MILAN

IČO: 70210284

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 24. 01. 1991 do 01. 11. 1994

Adresa: Liberec 5, Franklinova 571
od 24. 01. 1991 do 01. 11. 1994


Název/Jméno: ROTSCHOVÁ VĚRA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 24. 01. 1991 do 01. 11. 1994

Adresa: Liberec 3, Oldřichova 164
od 24. 01. 1991 do 01. 11. 1994


Název/Jméno: PLECITÝ KAREL

Funkce: Statutární orgán - druhý místopředseda
od 02. 12. 1988 do 24. 01. 1991
Statutární orgán - člen představenstva
od 08. 07. 1980 do 02. 12. 1988

Adresa: Liberec XV, Sosnová 468
od 08. 07. 1980 do 24. 01. 1991


Název/Jméno: FRANĚK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 02. 12. 1988 do 24. 01. 1991

Adresa: Liberec 6, Pazderkova 866
od 02. 12. 1988 do 24. 01. 1991


Název/Jméno: NOVÁK ZDENĚK

IČO: 12237973

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 02. 12. 1988 do 24. 01. 1991

Adresa: Liberec 12, Malátova 429
od 02. 12. 1988 do 24. 01. 1991


Název/Jméno: KORYTÁŘ OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 02. 12. 1988 do 24. 01. 1991

Adresa: Liberec 6, Horní Kopečná 644
od 02. 12. 1988 do 24. 01. 1991


Název/Jméno: RYDVAL MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 02. 12. 1988 do 24. 01. 1991

Adresa: Liberec 2, Winterova 484
od 02. 12. 1988 do 24. 01. 1991


Název/Jméno: PULDA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 02. 12. 1988 do 01. 11. 1994

Adresa: Liberec 7, Ještědská 381
od 02. 12. 1988 do 01. 11. 1994


Název/Jméno: MIKOTA ERVÍN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 02. 07. 1984 do 24. 01. 1991

Adresa: Liberec 5, Králův háj, SNP 392
od 02. 07. 1984 do 24. 01. 1991


Název/Jméno: SIROTEK JIŘÍ

IČO: 71267824

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 02. 07. 1984 do 02. 12. 1988

Adresa: Liberec 1, Zeyerova 297
od 02. 07. 1984 do 02. 12. 1988


Název/Jméno: GERÖOVÁ ALENA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 02. 07. 1984 do 02. 12. 1988
Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 06. 1974 do 08. 07. 1980

Adresa: Liberec 6, Na jezírku 626
od 02. 07. 1984 do 02. 12. 1988
Liberec VI, Na Jezírku 626
od 11. 06. 1974 do 08. 07. 1980


Název/Jméno: KAŠPAR JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 02. 07. 1984 do 24. 01. 1991

Adresa: Liberec 6, Vlnařská 692
od 02. 07. 1984 do 24. 01. 1991


Název/Jméno: JÁNOŠÍK SLAVOMÍR

IČO: 12057151

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 06. 07. 1983 do 24. 01. 1991
Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 06. 1974 do 06. 07. 1983

Adresa: Liberec XV, Franklinova 571
od 06. 07. 1983 do 24. 01. 1991
Liberec XV, Franklinova 571
od 06. 08. 1980 do 06. 07. 1983
Liberec, Dvorská 448
od 11. 06. 1974 do 06. 08. 1980


Název/Jméno: SOUČEK JINDŘICH

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 17. 09. 1982 do 24. 01. 1991

Adresa: Liberec VI, Vlnařská 705
od 17. 09. 1982 do 24. 01. 1991


Název/Jméno: ŠIKOLA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 08. 07. 1980 do 02. 12. 1988

Adresa: Liberec III, Matoušova 56
od 08. 07. 1980 do 02. 12. 1988


Název/Jméno: ŠPALKOVÁ JIŘINA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 08. 07. 1980 do 02. 07. 1984

Adresa: Liberec XII, Jabloňová 403
od 08. 07. 1980 do 02. 07. 1984


Název/Jméno: HRNÍČKO LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 08. 07. 1980 do 02. 12. 1988

Adresa: Liberec XV, Sosnová 469
od 08. 07. 1980 do 02. 12. 1988


Název/Jméno: ZUBÍK OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 08. 07. 1980 do 24. 01. 1991

Adresa: Liberec XIV, Na pískovně 657
od 08. 07. 1980 do 24. 01. 1991


Název/Jméno: PELC JAROSLAV

IČO: 61338656

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 08. 07. 1980 do 02. 12. 1988

Adresa: Liberec XV, Na čekané 500
od 08. 07. 1980 do 02. 12. 1988


Název/Jméno: VANĚK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 12. 1978 do 02. 12. 1988

Adresa: Liberec VI, Na Žižkově 636
od 06. 12. 1978 do 02. 12. 1988


Název/Jméno: LEHKÝ STANISLAV

IČO: 66873924

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 08. 1977 do 06. 12. 1978

Adresa: Liberec VI, U potůčku 620
od 15. 08. 1977 do 06. 12. 1978


Název/Jméno: HOFMAN JIŘÍ

IČO: 72831197

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 08. 1977 do 08. 07. 1980

Adresa: Liberec XI, Zahradní 468
od 15. 08. 1977 do 08. 07. 1980


Název/Jméno: KROFTA VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 24. 10. 1971 do 02. 07. 1984

Adresa: Liberec VI, Na Žižkově 633, okres Liberec
od 14. 06. 1976 do 02. 07. 1984
Liberec II, Truhlářská 11
od 24. 10. 1971 do 14. 06. 1976


Název/Jméno: KLOS JAN

IČO: 61953571

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 11. 07. 1972 do 24. 01. 1991

Adresa: Liberec V, Aloisina výšina 492
od 14. 06. 1976 do 24. 01. 1991
Liberec IV, Na Perštýně 50
od 11. 07. 1972 do 14. 06. 1976


Název/Jméno: MAINX WALTER

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 06. 1976 do 02. 07. 1984

Adresa: Liberec V, Králův Háj 425, okres Liberec
od 14. 06. 1976 do 02. 07. 1984


Název/Jméno: BÁRTA JAROMÍR

IČO: 67318100

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 06. 1974 do 08. 07. 1980

Adresa: Liberec XIV, Vodňanská 602/4, okres Liberec
od 14. 06. 1976 do 08. 07. 1980
Liberec, Vodňanská 604/3
od 11. 06. 1974 do 14. 06. 1976


Název/Jméno: WÄCHTER JAN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 06. 1976 do 15. 08. 1977

Adresa: Liberec VI, U potůčku 614, okres Liberec
od 14. 06. 1976 do 15. 08. 1977


Název/Jméno: KALENSKÝ OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 06. 1976 do 15. 08. 1977
Statutární orgán - člen představenstva
od 02. 11. 1965 do 22. 10. 1969

Adresa: Liberec XI, Zahradní 455, okres Liberec
od 14. 06. 1976 do 15. 08. 1977
Liberec V, Králův Háj 374
od 02. 11. 1965 do 22. 10. 1969


Název/Jméno: JEŽEK JOSEF

IČO: 49200615

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 06. 1976 do 08. 07. 1980

Adresa: Liberec VI, Na Žižkově 636, okres Liberec
od 14. 06. 1976 do 08. 07. 1980


Název/Jméno: LINHART JAROSLAV

IČO: 18112757

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 06. 1976 do 17. 09. 1982

Adresa: Liberec I, Horská 16, okres Liberec
od 14. 06. 1976 do 17. 09. 1982


Název/Jméno: ŠOLC LADISLAV

IČO: 15110206

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 01. 09. 1975 do 06. 07. 1983
Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 09. 1970 do 01. 09. 1975

Adresa: Liberec 6, Dělnická 607
od 01. 09. 1975 do 06. 07. 1983
Liberec I, Pavlovická 1051/13
od 11. 09. 1970 do 01. 09. 1975


Název/Jméno: DOLEŽÁLEK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 09. 1975 do 14. 06. 1976
Statutární orgán - předseda
od 11. 07. 1972 do 01. 09. 1975
Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 10. 1969 do 11. 07. 1972

Adresa: Liberec, Čes. bratří 5
od 22. 10. 1969 do 14. 06. 1976


Název/Jméno: MOLČÍK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 06. 1974 do 08. 07. 1980

Adresa: Liberec, Kubelíkova 498
od 11. 06. 1974 do 08. 07. 1980


Název/Jméno: PASTOREK OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 06. 1974 do 14. 06. 1976
Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 10. 1969 do 11. 07. 1972

Adresa: Liberec, Baltská 600/3
od 11. 06. 1974 do 14. 06. 1976
Liberec XIX, Pilínkovská 5
od 22. 10. 1969 do 11. 07. 1972


Název/Jméno: PILNÁČEK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 06. 1974 do 08. 07. 1980

Adresa: Liberec, Kosmonautů 362
od 11. 06. 1974 do 08. 07. 1980


Název/Jméno: BINDER FRANTIŠEK

IČO: 13913450

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 06. 1974 do 24. 01. 1991

Adresa: Liberec, Na Jezírku 622
od 11. 06. 1974 do 24. 01. 1991


Název/Jméno: LEPA JIŘÍ

IČO: 61568333

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 07. 1972 do 11. 06. 1974

Adresa: Liberec IV, Na Perštýně 7
od 11. 07. 1972 do 11. 06. 1974


Název/Jméno: PERGLER MEČISLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 07. 1972 do 11. 06. 1974
Statutární orgán - předseda
od 02. 11. 1965 do 11. 07. 1972

Adresa: Liberec II, Dobrovského 8
od 02. 11. 1965 do 11. 06. 1974


Název/Jméno: LUX LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 07. 1972 do 14. 06. 1976

Adresa: Liberec XI, Zahradní 456
od 11. 07. 1972 do 14. 06. 1976


Název/Jméno: KRATOCHVÍL VLADISLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 07. 1972 do 11. 06. 1974

Adresa: Jablonné v Podještění, Alešova 415, okres Česká Lípa
od 11. 07. 1972 do 11. 06. 1974


Název/Jméno: SLANEC KAREL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 07. 1972 do 14. 06. 1976

Adresa: Liberec VI, Dělnická 608
od 11. 07. 1972 do 14. 06. 1976


Název/Jméno: HLAVÁČEK KAREL

IČO: 64228096

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 07. 1972 do 11. 06. 1974

Adresa: Liberec XIV, Vodňanská 602/4
od 11. 07. 1972 do 11. 06. 1974


Název/Jméno: SEDLÁK JAROSLAV

IČO: 69555206

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 07. 1972 do 11. 06. 1974

Adresa: Liberec XIV, Baltská 599/1
od 11. 07. 1972 do 11. 06. 1974


Název/Jméno: GRÜNZWEIG MILOŠ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 07. 1972 do 11. 06. 1974

Adresa: Liberec, Čížkova 8
od 11. 07. 1972 do 11. 06. 1974


Název/Jméno: MÜLLER ERICH

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 07. 1972 do 11. 06. 1974

Adresa: Liberec V, Na Zátočí 162/1
od 11. 07. 1972 do 11. 06. 1974


Název/Jméno: HERCIK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 07. 1972 do 02. 12. 1988

Adresa: Liberec XI, Norská 458
od 11. 07. 1972 do 02. 12. 1988


Název/Jméno: ŠÁMAL PŘEMYSL

IČO: 69525935

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 24. 10. 1971 do 11. 07. 1972

Adresa: Praha 2, Mánesova 54
od 24. 10. 1971 do 11. 07. 1972


Název/Jméno: BURIÁNEK VLADIMÍR

IČO: 15560830

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 09. 1970 do 11. 07. 1972

Adresa: Liberec I, Rumjancevova 21
od 11. 09. 1970 do 11. 07. 1972


Název/Jméno: HUBKA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 09. 1970 do 24. 10. 1971
Statutární orgán - člen představenstva
od 02. 11. 1965 do 22. 10. 1969

Adresa: Liberec V, Dvorská 448
od 11. 09. 1970 do 24. 10. 1971
Liberec XIV, Kropáčkova 17
od 02. 11. 1965 do 22. 10. 1969


Název/Jméno: POSPÍŠIL JAN

IČO: 86615955

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 11. 09. 1970 do 11. 07. 1972
Statutární orgán - člen představenstva
od 02. 11. 1965 do 11. 09. 1970

Adresa: Liberec V, Králův Háj 374
od 02. 11. 1965 do 11. 07. 1972


Název/Jméno: HRUŠKA JINDŘICH

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 11. 09. 1970 do 11. 06. 1974

Adresa: Liberec, Tyršova 347/8a
od 11. 09. 1970 do 11. 06. 1974


Název/Jméno: SVOBODA JAROSLAV

IČO: 43695761

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 11. 09. 1970 do 24. 10. 1971
Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 10. 1969 do 11. 09. 1970

Adresa: Liberec XI, Norská 88/14
od 22. 10. 1969 do 24. 10. 1971


Název/Jméno: PREIS JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 10. 1969 do 11. 09. 1970

Adresa: Liberec XI, U jeslí 137/5
od 22. 10. 1969 do 11. 09. 1970


Název/Jméno: HUŠEK ČESTMÍR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 10. 1969 do 11. 09. 1970

Adresa: Liberec XIV, Norská 598
od 22. 10. 1969 do 11. 09. 1970


Název/Jméno: ŠAROCH MILOŠ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 10. 1969 do 11. 07. 1972

Adresa: Liberec V, Králův Háj 361
od 22. 10. 1969 do 11. 07. 1972


Název/Jméno: NOVÁK JIŘÍ

IČO: 47762331

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 10. 1969 do 11. 07. 1972

Adresa: Liberec I, nám. Sov.armády 691/10
od 22. 10. 1969 do 11. 07. 1972


Název/Jméno: REJNART JOSEF

IČO: 49073591

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 10. 1969 do 11. 07. 1972

Adresa: Liberec XI, Norská 30/35
od 22. 10. 1969 do 11. 07. 1972


Název/Jméno: CMÍRAL SVATOPLUK

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 10. 1969 do 11. 07. 1972

Adresa: Liberec I, Ruprechtická 79
od 22. 10. 1969 do 11. 07. 1972


Název/Jméno: HRUŠKA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 10. 1969 do 11. 09. 1970

Adresa: Liberec, Tyršova 347/8a
od 22. 10. 1969 do 11. 09. 1970


Název/Jméno: JEBAVÝ MILAN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 10. 1969 do 22. 10. 1969

Adresa: Liberec V, Josefino údolí 449
od 22. 10. 1969 do 22. 10. 1969


Název/Jméno: HALADA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 10. 1969 do 11. 09. 1970

Adresa: Liberec VII, K.Marxe 11
od 22. 10. 1969 do 11. 09. 1970


Název/Jméno: ŠPLÍCHAL LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 02. 11. 1965 do 22. 10. 1969

Adresa: Liberec XV, Jizerská 306/8
od 02. 11. 1965 do 22. 10. 1969


Název/Jméno: JÍRA JOSEF

IČO: 11368489

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 02. 11. 1965 do 22. 10. 1969

Adresa: Liberec X, Uralská 98/9
od 02. 11. 1965 do 22. 10. 1969


Název/Jméno: LOUKA VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 02. 11. 1965 do 22. 10. 1969

Adresa: Liberec II, Šafaříkova 260
od 02. 11. 1965 do 22. 10. 1969


Název/Jméno: STRÁNSKÝ JOSEF

IČO: 63198070

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 02. 11. 1965 do 22. 10. 1969

Adresa: Chrastava, Kostelní 477, okres Liberec
od 02. 11. 1965 do 22. 10. 1969


Název/Jméno: SMOLÍK JOSEF

IČO: 66101581

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 02. 11. 1965 do 22. 10. 1969

Adresa: Liberec II, Chodská 700/4
od 02. 11. 1965 do 22. 10. 1969


Název/Jméno: ŠTROUGALOVÁ KVĚTA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 02. 11. 1965 do 22. 10. 1969

Adresa: Liberec XI, Cyrila a Metoděje 5
od 02. 11. 1965 do 22. 10. 1969


Název/Jméno: BEZVODA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 02. 11. 1965 do 22. 10. 1969

Adresa: Liberec VI, tř. Zdenka Nejedlého 44/119
od 02. 11. 1965 do 22. 10. 1969


Název/Jméno: DOLEŽAL BOHUMIL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 02. 11. 1965 do 22. 10. 1969

Adresa: Liberec V, Králův Háj 383
od 02. 11. 1965 do 22. 10. 1969


Název/Jméno: SKROVNÝ JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 02. 11. 1965 do 22. 10. 1969

Adresa: Liberec VIII, Ještědská 203/129
od 02. 11. 1965 do 22. 10. 1969


Název/Jméno: ŠKRÉTA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 02. 11. 1965 do 11. 09. 1970

Adresa: Liberec I, Bendlova 26
od 02. 11. 1965 do 11. 09. 1970


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:13. 7. 2010

Odpovědní zástupci: Ing. Mgr. Petr Černý


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 12. 2000

Odpovědní zástupci: Josef Baloun


Pronájem nebytových prostor

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 5. 1999

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 5. 1996

Obory činnosti: Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 01. 07. 2008
Pronájem nebytových prostor
od 26. 05. 1999 do 29. 01. 2009
Správa bytových a nebytových objektů a zajišťování jejich provozu
od 01. 05. 1996 do 29. 01. 2009


Správa bytových a nebytových objektů a zajišťování jejich provozu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 5. 1996

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:2. 2. 1994

Zánik oprávnění:21. 5. 1997


Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 9. 1992


Provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 9. 1992

Zánik oprávnění:21. 5. 1997


Vodoinstalatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Hnídek
Jaroslav Valenta

Zánik oprávnění:14. 4. 1997


Montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 9. 1992

Zánik oprávnění:21. 5. 1997


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Mgr. Petr Černý

Zánik oprávnění:21. 5. 1997


Topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Marcela Polívková

Zánik oprávnění:15. 9. 2000


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00042579

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

Související osoby

#NázevICOAdresa
1146587"FRANZ OBERNDORFER GmbH & Co."4623 Gunskirchen, Lambacher Str.14, Rakouská republika
359516"K.S.Š" spol. s r.o.40230601Litoměřice, Palackého 967/11
1146588"MABA Fertigteilindustrie GmbH"2752 Wöllersdorf, Feuerwerksanstalt, Rakouská republika
998480"Svoboda a spol., s.r.o."19010982Ostrava - Plesná, Na Milířích 88, PSČ 72527
965062"V servis", spol. s r.o.60277734Liberec 30, Donská 938

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí