STROJIMPORT a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem STROJIMPORT a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 29. Jeho identifikační číslo je 795

 
 

Výpis z obchodního rejstříku STROJIMPORT a.s.

Datum zápisu: 28. 11. 1989

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 29

Identifikační číslo:795

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: yadsp78

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Vedení účetnictví
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
Pronájem nemovitostí a nebytových prostor včetně doplňkových služeb
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Činnost organizačních a ekonomických poradců
Obchodní činnost s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 26. 06. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 26. 06. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 26. 06. 2014

  Mimořádná valná hromada společnosti STROJIMPORT a.s., IČ 00000795, se sídlem Praha 3, U Nákladového nádraží 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 29 přijala v souladu s ust. § 183i až § 183n obch. zák. následující usnesení: Valná hromada konstatuje na základě výpisu ze seznamu akcionářů a výpisu z evidence cenných papírů (zaknihovaných akcií) vedené u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., že obchodní společnost TOSHULIN, a.s., IČ 25510851, se sídlem Wolkerova 845, 768 24 Hulín je ve smyslu ust. § 183i odst. 1 obch. zák. právnickou osobou, která vlastní ve společnosti STROJIMPORT a.s. akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 99,22% základního kapitálu společnosti STROJIMPORT a.s., s nimiž je spojen podíl ve výši 99,22 % na hlasovacích právech společnosti STROJIMPORT a.s. Valná hromada určuje, že obchodní společnost TOSHULIN, a.s., IČ 25510851, se sídlem Wolkerova 845, 768 24 Hulín je hlavním akcionářem společnosti STROJIMPORT a.s. a splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu akcií všech ostatních akcionářů podle ust. § 183i a násl. obch. zák. Valná hromada konstatuje, že obchodní společnost TOSHULIN, a.s., IČ 25510851, se sídlem Wolkerova 845, 768 24 Hulín je akcionářem oprávněným k uplatnění práva výkupu akcií všech ostatních akcionářů podle ust. § 183i a násl. obch. zák. Valná hromada konstatuje, že obchodní společnost TOSHULIN, a.s., IČ 25510851, se sídlem Wolkerova 845, 768 24 Hulín doložila potvrzení obchodníka s cennými papíry, společnosti Československá obchodní banka, a.s., IČ 00001350, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46, že předala finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za výše uvedené akcie před konáním valné hromady. Výplatu protiplnění v penězích provede výše uvedený obchodník s cennými papíry. Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu akcií všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře tak, že přecházejí na hlavního akcionáře ? obchodní společnost TOSHULIN, a.s., IČ 25510851, se sídlem Wolkerova 845, 768 24 Hulín za podmínek stanovených § 183i až § 183n obch. zák. a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů odlišných od hlavního akcionáře přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Valná hromada určuje, že výše protiplnění za každou kmenovou akcii v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 2,30 Kč činí částku 8,- Kč (slovy osm korun českých). Přiměřenost výše protiplnění byla doložena Znaleckým posudkem č. 8/24037827/11 ze dne 29.4.2011 vypracovaným společností E&Y Valuations s.r.o., členem skupiny Ernst &Young Global Limited, se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 10, PSČ 120 00, IČ 16190581, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2483. Výplata protiplnění bude provedena na náklady hlavního akcionáře. Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude dosavadním akcionářům poskytnuto ve lhůtě 30 (slovy třiceti) dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odst. 2 obch. zák., tj. od zápisu vlastnického práva na majetkovém účtu v evidenci cenných papírů.
od 27. 06. 2011 do 02. 08. 2012

  Usnesení řádné valné hromady obchodní společnosti STROJIMPORT a.s. konané dne 31,5,2006 o snížení základního kapitálu společnosti v souladu s § 216a odst.1a) obch.zák.:- Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty minulých let a ztráty roku 2005 v celkové výši 481 563 644,70 Kč.- Rozsah snížení základního kapitálu společnosti bude tak, že základní kapitál se snižuje ze současné výše 529 823 000,00 Kč na 48 743 716,00 Kč.- Způsob snížení bude proveden snížením jmenovité hodnoty všech akcií ve stejném poměru.- Lhůta pro předložení listinných akcií k vyznačení nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii v sídle společnosti Praha 3, U Nákladového nádraží 6 bude do 60 dnů po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. K předložení listinných akcií budou akcionáři vyzváni způsobem uvedeným v zákoně.
od 11. 07. 2006 do 08. 09. 2006

  Valná hromada konaná dne 16. prosince 2005 schválila toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti a o udělení souhlasu se započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií a o pravidlech postupu při uzavření dohody o započtení:1. Základní kapitál společnosti STROJIMPORT a. s. (dále jen ?společnost?) se zvyšuje upisováním nových akcií ze současné výše 48 250 000 Kč na novou výši 529 823 000 Kč. Základní kapitál bude tedy zvýšen o částku 481 573 000 Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových kmenových akcií na jméno v počtu celkem 481 573 kusů, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, v listinné podobě. S každou novou akcií je spojeno 40 hlasů. Akcie nového druhu nebudou vydány. Emisní kurz nově vydávaných akcií upisovaných na základě přednostního práva i bez využití přednostního práva je shodný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií, a tedy činí 1 000 Kč. Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští.3. Přednostní právo na upisování nových akcií společnosti podle § 204a obchodního zákoníku nebude vyloučeno ani omezeno. Běh lhůty pro upsání akcií na základě přednostního práva započne prvním pracovním dnem třetího kalendářního týdne následujícího po pozdějším z těchto dnů: (1) den, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti, (2) den, kdy nabude právní moci rozhodnutí Komise pro cenné papíry o schválení užšího prospektu nových akcií, případně obdobného dokumentu podle právní úpravy účinné v době schvalování. Lhůta pro upsání akcií na základě přednostního práva skončí posledním pracovním dnem pátého kalendářního týdne následujícího po pozdějším z výše uvedených dnů. Upisování akcií na základě přednostního práva bude probíhat v sídle společnosti na adrese U nákladového nádraží 6, Praha 3, č. dveří 521-522. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií na základě přednostního práva bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady nejméně 3 pracovní dny před počátkem běhu této lhůty, a to v případě, že tento den nebude konkrétně uveden v informaci o přednostním právu podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva na upisování nových akcií, které je spojeno se zaknihovanými akciemi, je den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé, tedy den, kterým započne běh lhůty pro upsání akcií na základě přednostního práva.4. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 250 000 Kč lze na základě přednostního práva upsat 2 495,1968 (t. j. počet vyjádřený zlomkem 481 573 / 193) nových akcií. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 25 Kč připadá podíl na jedné nové akcii ve výši 24,951 % (t. j. podíl vyjádřený zlomkem 481 573 / 1 930 000). Upisovat lze pouze celé akcie.5. Akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva, budou představenstvem nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to České inkasní, s.r.o. se sídlem Praha 7, Komunardů 6, IČ 60468165, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 25556. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem započne prvním pracovním dnem prvního kalendářního týdne následujícího po dnu, kterým uplyne lhůta pro upsání akcií na základě přednostního práva, a skončí dne 31. března 2006.6. Akcie bez využití přednostního práva budou upisovány na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi upisovatelem a společností. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a údaj o maximálním počtu akcií, které lze na základě této smlouvy upsat.7. Počátek běhu upisovací lhůty podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku bude předem určenému zájemci oznámen dopisem současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. Pokud nebudou všechny akcie upsány s využitím přednostního práva, doručí představenstvo společnosti nejpozději první den lhůty pro upisování akcií návrh smlouvy o upsání akcií České inkasní, s.r.o. Česká inkasní, s.r.o. bude oprávněna upsat akcie společnosti podpisem smlouvy o upsání akcií. Podpisy osob jednajících za společnost a za upisovatele přitom musí být úředně ověřeny. Upsání akcií je účinné okamžikem, kdy oboustranně podepsaná smlouva o upsání akcií dojde společnosti na adresu jejího sídla. Sídlo společnosti bude místem upisování akcií ve smyslu § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku.8. Emisní kurz upsaných akcií splatí upisovatel peněžitým vkladem, a to na zvláštní účet společnosti č.ú. 00116969/0300. To neplatí v případě, že emisní kurz akcií upsaných upisovatelem bude splacen započtením pohledávek uvedených v bodu 9. Upisovatel je povinen na uvedený účet splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií do 5 dnů ode dne upsání akcií. Tuto povinnost nemá upisovatel, který ve stejném rozsahu a ve stejné lhůtě emisní kurz jím upsaných akcií splatí započtením pohledávek uvedených v bodu 9.9. Proti budoucí pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií bude přípustné započtení následujících pohledávek České inkasní, s.r.o.:a) pohledávka ze smlouvy o revolvingovém úvěru č. 00116/U-04/98 ze dne 28.5.1998 mezi Československou obchodní bankou, a. s. (dále jen ?ČSOB, a.s.?) a společností, a to v části, která činí 40 713 998,30 Kč,b) pohledávka ze smlouvy o účelovém úvěru č. 00116/U-006A/99 ze dne 28.4.1999 mezi ČSOB, a.s. a společností ve výši 141 149 001,70 Kč,c) pohledávka ve výši 214 300 000 Kč, kterou ČSOB Investment Banking Services, a. s., člen skupiny ČSOB nabyla z titulu právního nástupnictví po společnosti FINOP HOLDING a. s., která ji nabyla tím, že za společnost splnila závazek ze smlouvy o nízkoúročeném úvěru č. 00116/01/94 ze dne 7.2.1994 mezi ČSOB, a.s. a společností, a to na základě ručení podle ručitelského prohlášení č. 00264/02/94 ze dne 8.4.1994,d) pohledávka České inkasní, s.r.o. vůči společnosti, kterou Česká inkasní, s.r.o. získala smlouvou o postoupení pohledávek s ČSOB, a.s. ze dne 21.8.1995 a která se řídí Dodatkem č. C/10/96 ze dne 5.6.1996 k Dohodě o změně smluv ? dodatku č. A/10/95 ze dne 16.5.1995, a to v části, která činí 85 410 000 Kč.Pohledávky uvedené pod body a) až c) výše získala Česká inkasní, s.r.o. na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 23.11.2005 mezi Českou inkasní, s.r.o. a ČSOB, a.s. Celková výše pohledávek určená k započtení činí 481 573 000 Kč.10. Pohledávky uvedené v bodu 9 bude oprávněn k započtení uplatnit upisovatel akcií společnosti, Česká inkasní, s.r.o., a to v části odpovídající výši souhrnného emisního kurzu akcií upsaných Českou inkasní, s.r.o. na zvýšení základního kapitálu společnosti. Splacení emisního kurzu upsaných akcií započtením pohledávek uvedených v bodu 9 bude provedeno na základě dohody o započtení, která bude uzavřena mezi společností a upisovatelem. Návrh této dohody zašle představenstvo společnosti České inkasní, s.r.o. na adresu jejího sídla v téže lhůtě jako návrh smlouvy o upsání akcií.11. Dohoda o započtení bude uzavřena okamžikem, kdy oboustranně podepsaná dohoda o započtení dojde společnosti na adresu jejího sídla. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. To neplatí, bude-li emisní kurz akcií upsaných Českou inkasní, s.r.o. splacen peněžitým plněním na účet uvedený v bodě 8.12. Ve smyslu § 173 odst. 3 obchodního zákoníku nahrazuje toto usnesení valné hromady rozhodnutí o změně stanov společnosti.
od 30. 12. 2005 do 29. 03. 2006

  Valná hromada konaná dne 16. prosince 2005 schválila toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti a o udělení souhlasu se započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií a o pravidlech postupu při uzavření dohody o započtení:1. Základní kapitál společnosti STROJIMPORT a. s. (dále jen ?společnost?) se zvyšuje upisováním nových akcií ze současné výše 48 250 000 Kč na novou výši 529 823 000 Kč. Základní kapitál bude tedy zvýšen o částku 481 573 000 Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových kmenových akcií na jméno v počtu celkem 481 573 kusů, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, v listinné podobě. S každou novou akcií je spojeno 40 hlasů. Akcie nového druhu nebudou vydány. Emisní kurz nově vydávaných akcií upisovaných na základě přednostního práva i bez využití přednostního práva je shodný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií, a tedy činí 1 000 Kč. Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští.3. Přednostní právo na upisování nových akcií společnosti podle § 204a obchodního zákoníku nebude vyloučeno ani omezeno. Běh lhůty pro upsání akcií na základě přednostního práva započne prvním pracovním dnem třetího kalendářního týdne následujícího po pozdějším z těchto dnů: (1) den, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti, (2) den, kdy nabude právní moci rozhodnutí Komise pro cenné papíry o schválení užšího prospektu nových akcií, případně obdobného dokumentu podle právní úpravy účinné v době schvalování. Lhůta pro upsání akcií na základě přednostního práva skončí posledním pracovním dnem pátého kalendářního týdne následujícího po pozdějším z výše uvedených dnů. Upisování akcií na základě přednostního práva bude probíhat v sídle společnosti na adrese U nákladového nádraží 6, Praha 3, č. dveří 521-522. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií na základě přednostního práva bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady nejméně 3 pracovní dny před počátkem běhu této lhůty, a to v případě, že tento den nebude konkrétně uveden v informaci o přednostním právu podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva na upisování nových akcií, které je spojeno se zaknihovanými akciemi, je den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé, tedy den, kterým započne běh lhůty pro upsání akcií na základě přednostního práva.4. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 250 000 Kč lze na základě přednostního práva upsat 2 495,1968 (t. j. počet vyjádřený zlomkem 481 573 / 193) nových akcií. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 25 Kč připadá podíl na jedné nové akcii ve výši 24,951 % (t. j. podíl vyjádřený zlomkem 481 573 / 1 930 000). Upisovat lze pouze celé akcie.5. Akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva, budou představenstvem nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to České inkasní, s.r.o. se sídlem Praha 7, Komunardů 6, IČ 60468165, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 25556. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem započne prvním pracovním dnem prvního kalendářního týdne následujícího po dnu, kterým uplyne lhůta pro upsání akcií na základě přednostního práva, a skončí dne 31. března 2006.6. Akcie bez využití přednostního práva budou upisovány na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi upisovatelem a společností. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a údaj o maximálním počtu akcií, které lze na základě této smlouvy upsat.7. Počátek běhu upisovací lhůty podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku bude předem určenému zájemci oznámen dopisem současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. Pokud nebudou všechny akcie upsány s využitím přednostního práva, doručí představenstvo společnosti nejpozději první den lhůty pro upisování akcií návrh smlouvy o upsání akcií České inkasní, s.r.o. Česká inkasní, s.r.o. bude oprávněna upsat akcie společnosti podpisem smlouvy o upsání akcií. Podpisy osob jednajících za společnost a za upisovatele přitom musí být úředně ověřeny. Upsání akcií je účinné okamžikem, kdy oboustranně podepsaná smlouva o upsání akcií dojde společnosti na adresu jejího sídla. Sídlo společnosti bude místem upisování akcií ve smyslu § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku.Pohledávky uvedené pod body a) až c) výše získala Česká inkasní, s.r.o. na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 23.11.2005 mezi Českou inkasní, s.r.o. a ČSOB, a.s. Celková výše pohledávek určená k započtení činí 481 573 000 Kč.8. Emisní kurz upsaných akcií splatí upisovatel peněžitým vkladem, a to na zvláštní účet společnosti č.ú. 00116969/0300. To neplatí v případě, že emisní kurz akcií upsaných upisovatelem bude splacen započtením pohledávek uvedených v bodu 9. Upisovatel je povinen na uvedený účet splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií do 5 dnů ode dne upsání akcií. Tuto povinnost nemá upisovatel, který ve stejném rozsahu a ve stejné lhůtě emisní kurz jím upsaných akcií splatí započtením pohledávek uvedených v bodu 9.9. Proti budoucí pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií bude přípustné započtení následujících pohledávek České inkasní, s.r.o.:a) pohledávka ze smlouvy o revolvingovém úvěru č. 00116/U-04/98 ze dne 28.5.1998 mezi Československou obchodní bankou, a. s. (dále jen ?ČSOB, a.s.?) a společností, a to v části, která činí 40 713 998,30 Kč,b) pohledávka ze smlouvy o účelovém úvěru č. 00116/U-006A/99 ze dne 28.4.1999 mezi ČSOB, a.s. a společností ve výši 141 149 001,70 Kč,c) pohledávka ve výši 214 300 000 Kč, kterou ČSOB Investment Banking Services, a. s., člen skupiny ČSOB nabyla z titulu právního nástupnictví po společnosti FINOP HOLDING a. s., která ji nabyla tím, že za společnost splnila závazek ze smlouvy o nízkoúročeném úvěru č. 00116/01/94 ze dne 7.2.1994 mezi ČSOB, a.s. a společností, a to na základě ručení podle ručitelského prohlášení č. 00264/02/94 ze dne 8.4.1994,d) pohledávka České inkasní, s.r.o. vůči společnosti, kterou Česká inkasní, s.r.o. získala smlouvou o postoupení pohledávek s ČSOB, a.s. ze dne 21.8.1995 a která se řídí Dodatkem č. C/10/96 ze dne 5.6.1996 k Dohodě o změně smluv ? dodatku č. A/10/95 ze dne 16.5.1995, a to v části, která činí 85 410 000 Kč.Pohledávky uvedené pod body a) až c) výše získala Česká inkasní, s.r.o. na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 23.11.2005 mezi Českou inkasní, s.r.o. a ČSOB, a.s. Celková výše pohledávek určená k započtení činí 481 573 000 Kč.10. Pohledávky uvedené v bodu 9 bude oprávněn k započtení uplatnit upisovatel akcií společnosti, Česká inkasní, s.r.o., a to v části odpovídající výši souhrnného emisního kurzu akcií upsaných Českou inkasní, s.r.o. na zvýšení základního kapitálu společnosti. Splacení emisního kurzu upsaných akcií započtením pohledávek uvedených v bodu 9 bude provedeno na základě dohody o započtení, která bude uzavřena mezi společností a upisovatelem. Návrh této dohody zašle představenstvo společnosti České inkasní, s.r.o. na adresu jejího sídla v téže lhůtě jako návrh smlouvy o upsání akcií.11. Dohoda o započtení bude uzavřena okamžikem, kdy oboustranně podepsaná dohoda o započtení dojde společnosti na adresu jejího sídla. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. To neplatí, bude-li emisní kurz akcií upsaných Českou inkasní, s.r.o. splacen peněžitým plněním na účet uvedený v bodě 8.12. Ve smyslu § 173 odst. 3 obchodního zákoníku nahrazuje toto usnesení valné hromady rozhodnutí o změně stanov společnosti.
od 30. 12. 2005 do 30. 12. 2005

  Všechny akcie jsou akcie kmenové.
od 30. 03. 2002

  Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 8,12,2000 o sníženízákladního jmění v souladu s § 193, odst. 1 a § 216a) odst. 1,písm. b) obchodního zákoníku. Důvodem snížení základního jměníje úhrada ztráty minulých obodobí v takové výši, aby společnostnebyla blokována v obchodních aktivitách. Základní jmění budesníženo z 1 930 mil. Kč o částku 1.881.750.000,- Kč na částku48.250.000,- Kč. Snížení bude provedeno snížením jmenovitéhodnoty všech akcií ve stejném poměru. Jmenovitá hodnota 1zaknihované akcie znějící na jméno - ISIN CZ 0009031761 - aakcie na majitele - ISIN CZ 0008464153 - bude snížena z 1000,-Kč na 25,- Kč změnou zápisu v evidenci Střediska cenných papírů.Jmenovitá hodnota veřejně neobchodovatelných listinných akciíznějících na jméno bude snížena z 10.000.000,- Kč na 250.000,-Kč vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii spodpisem členů představenstva. Listinné akcie budou předloženy kvyznačení nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii v sídlespolečnosti, tj. Praha 3, U Nákladového nádraží 6, ve lhůtě do90 dnů po uveřejnění zápisu rozhodnutí valné hromady doobchodního rejstříku. K předložení listinných akcií budouakcionáři vyzváni způsobem uvedeným v zákoně.
od 12. 02. 2001 do 11. 06. 2001

  Usnesením valné hromady společnosti konané dne 22. června 1999bylo rozhodnuto o zvýšení základního jmění z částky 800,000.000,-Kč o částku 1.130,000.000,- Kč na částku 1.930,000.000,- Kčvydáním 113 kusů kmenových, veřejně neobchodovatelných akcií,znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě10,000.000,- Kč každé, emisní kurs jednotlivé akcie se rovnájejí jmenovité hodnotě, které budou nabídnuty určitému zájemci -společnosti Česká inkasní s.r.o.. Tento určitý zájemce jepovinen upsat předmětné akcie do 30 dnů ode dne zapsání usnesenío zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a potésplatit do 10 dnů nepeněžitým vkladem, který představujepohledávku společnosti Česká inkasní s.r.o. vůči STROJIMPORTua.s. v nominální hodnotě 1.130,000.000,- Kč. Tento nepeněžitývklad bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupenípředmětné pohledávky.
od 30. 03. 2000 do 23. 06. 2000

  Základní jmění 800 000 000,-Kč splaceno
od 23. 04. 1997

  Usnesením mimořádné valné hromady konané dne 24.5.1990 bylyschváleny změny a doplňky § 3 a § 6 stanov společnosti a roz-hodnutím Federálního ministerstva zahraničního obchodu ze dne6.4.1990, čj.1747/90,poř.č.0385 byla schválena změna § 3 stanov.
od 21. 09. 1990

  Údaje o zřízení společnosti:Akciová společnost byla zřízena dle zák. č.243/1949 Sb.,o akciových společnostech a zakládá se na státním povolení,uděleném FMZO ze dne 21.11.1989 /č.j. 7178/62/89 a na usneseníustávající valné hromady ze dne 24.11.1989 osvědčené notářskýmzápisem č.j. 1 NZ 292/89, 1 N 348/89 ze dne 24.11.1989.
od 28. 11. 1989

Akcie

Počet: 135 800 ks v hodnotě: 2,30 Kč - v listinné podobě - akcie na jméno
od 02. 08. 2012

Počet: 254 200 ks v hodnotě: 2,30 Kč - v listinné podobě - akcie na jméno
od 02. 08. 2012

Počet: 254 200 ks v hodnotě: 2,30 Kč - akcie na jméno
od 08. 09. 2006 do 08. 09. 2006

Počet: 135 800 ks v hodnotě: 2,30 Kč - akcie na majitele
od 08. 09. 2006 do 08. 09. 2006

Počet: 481 573 ks v hodnotě: 92 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 08. 09. 2006

Počet: 154 ks v hodnotě: 23000 - akcie na jméno
od 08. 09. 2006

Počet: 481 573 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 29. 03. 2006 do 29. 03. 2006

Počet: 135 800 ks v hodnotě: 25 - akcie na majitele
od 11. 06. 2001 do 11. 06. 2001

Počet: 154 ks v hodnotě: 250000 - akcie na jméno
od 11. 06. 2001 do 11. 06. 2001

Počet: 254 200 ks v hodnotě: 25 - akcie na jméno
od 11. 06. 2001 do 11. 06. 2001

Počet: 154 ks v hodnotě: 10000000 - akcie na jméno
od 23. 06. 2000 do 23. 06. 2000

Počet: 135 800 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 23. 06. 2000 do 23. 06. 2000

Počet: 254 200 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 23. 06. 2000 do 23. 06. 2000

Počet: 254 200 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 13. 10. 1997 do 13. 10. 1997

Počet: 41 ks v hodnotě: 10000000 - akcie na jméno
od 15. 09. 1995 do 15. 09. 1995

Počet: 1 170 ks v hodnotě: 10000 - zaměstnanecké akcie na jméno
od 13. 05. 1993 do 13. 05. 1993

Počet: 12 125 ks v hodnotě: 20000 - akcie na jméno
od 13. 05. 1993 do 13. 05. 1993

Počet: 11 700 ks v hodnotě: 1000 - zaměstnanecké akcie na jméno
od 13. 05. 1993 do 13. 05. 1993

Počet: 242 500 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 13. 05. 1993 do 13. 05. 1993

Počet: 135 800 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 13. 05. 1993 do 13. 05. 1993

Počet: 13 650 ks v hodnotě: 20000 - akcie na jméno
od 01. 11. 1991 do 01. 11. 1991

Počet: 2 340 ks v hodnotě: 5000 - zaměstnanecké akcie na jméno
od 01. 11. 1991 do 01. 11. 1991

Počet: 5 265 ks v hodnotě: 20000 - akcie na jméno
od 01. 11. 1991 do 01. 11. 1991

Počet: 3 900 ks v hodnotě: 100000 - akcie na jméno
od 21. 09. 1990 do 21. 09. 1990

Počet: 7 200 ks v hodnotě: 100000 - akcie na jméno
od 28. 11. 1989 do 28. 11. 1989

Vlastníci

Název/Jméno: TOSHULIN, a.s.

IČO:25510851

Adresa: Hulín, Wolkerova 845, okres Kroměříž, PSČ 76824
od 02. 08. 2012

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 02. 08. 2012


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: HERRING DAGMAR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 05. 2016
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 12. 2012 do 03. 05. 2016
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 02. 2010 do 17. 12. 2012

Adresa: Vršavská 216, 760 01 Zlín
od 17. 12. 2012
Otrokovice, B. Němcové 1113, PSČ 76502
od 03. 02. 2010 do 17. 12. 2012


Název/Jméno: DOSTÁLOVÁ SOŇA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 05. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 07. 2009 do 03. 05. 2016
Statutární orgán - představenstvo - místopředsedkyně představenstva
od 28. 12. 2004 do 15. 07. 2009
Dozorčí rada - člen
od 30. 03. 2002 do 28. 12. 2004
Dozorčí rada - člen
od 09. 11. 1994 do 15. 09. 1995
Dozorčí rada - člen
od 13. 05. 1993 do 01. 09. 1994

Adresa: K Botiči 1457/9, Vršovice, 101 00 Praha 10
od 26. 06. 2014
Praha 10, K Botiči 1457, PSČ 10000
od 15. 07. 2009 do 26. 06. 2014
Praha 10, K Botiči 1457
od 30. 03. 2002 do 15. 07. 2009
Praha 10, K Botiči 1457
od 09. 11. 1994 do 15. 09. 1995
Praha 10, K Botiči 1457
od 13. 05. 1993 do 01. 09. 1994


Název/Jméno: TOUL VOJTĚCH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představemstva
od 03. 05. 2016

Adresa: Oskol 326/9, 767 01 Kroměříž
od 03. 05. 2016


Název/Jméno: OTÉPKA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 07. 2009 do 03. 05. 2016

Adresa: č.p. 321, 769 01 Přílepy
od 22. 02. 2014 do 03. 05. 2016
Přílepy 321, PSČ 76901
od 15. 07. 2009 do 22. 02. 2014


Název/Jméno: VRBKA JAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 19. 06. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 02. 2010 do 19. 06. 2013

Adresa: Manželů Dostálových 1215, Kyje, 198 00 Praha 9
od 28. 06. 2013
Praha 9, manželů Dostálových, PSČ 19800
od 19. 06. 2013 do 28. 06. 2013
Praha 9, manželů Dostálových 1215, PSČ 19800
od 03. 02. 2010 do 19. 06. 2013


Název/Jméno: KLIKA MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 06. 2013
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 03. 02. 2010 do 19. 06. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 07. 2009 do 03. 02. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 11. 1991 do 22. 06. 1992

Adresa: Na dlouhém lánu 274/18, Vokovice, 160 00 Praha 6
od 28. 06. 2013
Praha 6, Na Dlouhém lánu, PSČ 16000
od 19. 06. 2013 do 28. 06. 2013
Praha 6, Na Dlouhém lánu 18/294, PSČ 16000
od 15. 07. 2009 do 19. 06. 2013
Praha 4, Klimentova 515
od 01. 11. 1991 do 22. 06. 1992


Název/Jméno: TOMEŠ MIROSLAV

IČO: 70205353

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 06. 2013

Adresa: Trnková 2998, 470 01 Česká Lípa
od 19. 06. 2013


Název/Jméno: HERRINGOVÁ DAGMAR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 15. 07. 2009 do 03. 02. 2010

Adresa: Otrokovice, B. Němcové 1113, PSČ 76502
od 15. 07. 2009 do 03. 02. 2010


Název/Jméno: SEDLÁŘ MARIAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 15. 07. 2009 do 03. 02. 2010

Adresa: Jarohněvice 47, PSČ 76801
od 15. 07. 2009 do 03. 02. 2010


Název/Jméno: CHARVÁT JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 07. 2009 do 17. 12. 2012

Adresa: Lípa nad Orlicí 122, PSČ 51721
od 15. 07. 2009 do 17. 12. 2012


Název/Jméno: KUJÍNEK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 10. 2006 do 15. 07. 2009

Adresa: Praha 8, Na Bendovce 788/3, PSČ 18100
od 16. 10. 2006 do 15. 07. 2009


Název/Jméno: SLUKOVÁ PAVLA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 10. 2006 do 15. 07. 2009
Dozorčí rada - člen
od 03. 07. 2006 do 16. 10. 2006

Adresa: Praha 10 - Vršovice, Baškirská 1408/9, PSČ 10000
od 16. 10. 2006 do 15. 07. 2009
Praha - Praha 10, Baškirská 1408/9, PSČ 14000
od 03. 07. 2006 do 16. 10. 2006


Název/Jméno: BUŠTA MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 07. 2005 do 16. 10. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 10. 1995 do 09. 02. 2005
Statutární orgán - představenstvo - 1.místopředseda představenstva
od 01. 09. 1994 do 17. 10. 1995
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 06. 1992 do 01. 09. 1994
Statutární orgán - představenstvo - náměstek generálního ředitele
od 01. 11. 1991 do 01. 09. 1994

Adresa: Praha 7, Heřmanova 10/1087, PSČ 17000
od 25. 07. 2005 do 16. 10. 2006
Praha 7, Heřmanova 10/1087
od 25. 08. 2004 do 09. 02. 2005
Praha 7, Františka Křížka 1173/10
od 17. 10. 1995 do 25. 08. 2004
Praha 7, Františka Křížka 10
od 22. 06. 1992 do 17. 10. 1995
Praha 7, Františka Křižíka 10
od 01. 11. 1991 do 22. 06. 1992


Název/Jméno: KŘIŽANOVSKÝ PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 09. 02. 2005 do 15. 07. 2009
Statutární orgán - představenstvo - generální ředitel
od 09. 02. 2005 do 15. 07. 2009

Adresa: Praha 6, Součkova 981/3
od 09. 02. 2005 do 15. 07. 2009


Název/Jméno: ČAPEK IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 02. 2005 do 25. 07. 2005
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 06. 1992 do 09. 02. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 09. 1990 do 22. 06. 1992
Statutární orgán - představenstvo - generální ředitel
od 28. 11. 1989 do 09. 02. 2005

Adresa: Praha 3, Za žižkovskou vozovnou 18
od 21. 09. 1990 do 22. 06. 1992
Praha 3, Za žižkovskou vozovnou 18
od 28. 11. 1989 do 25. 07. 2005


Název/Jméno: ZELENÝ MILAN

IČO: 76673961

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 12. 2004 do 03. 07. 2006

Adresa: Praha 3, Kubelíkova 66/703
od 28. 12. 2004 do 03. 07. 2006


Název/Jméno: LUKEŠ ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 25. 08. 2004 do 15. 07. 2009

Adresa: Praha 10, Ravennská 322
od 25. 08. 2004 do 15. 07. 2009


Název/Jméno: MAYER JAN

IČO: 18395490

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 25. 08. 2004 do 15. 07. 2009

Adresa: Praha 8, Nad Rokoskou 9A/2237
od 25. 08. 2004 do 15. 07. 2009


Název/Jméno: TREFANCOVÁ ZUZANA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 11. 1999 do 30. 03. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 09. 1994 do 24. 03. 1999

Adresa: Praha 9 - Kyje, Travná 1295
od 08. 11. 1999 do 30. 03. 2002
Praha 9-Kyje, Travná 1295
od 21. 04. 1998 do 24. 03. 1999
Praha 9, Zelenčská 507/53
od 01. 09. 1994 do 21. 04. 1998


Název/Jméno: PROCHÁZKA MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 08. 11. 1999 do 25. 08. 2004

Adresa: Praha 3, Lucemburská 22
od 08. 11. 1999 do 25. 08. 2004


Název/Jméno: KARTNEROVÁ ALENA

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 08. 11. 1999 do 25. 08. 2004

Adresa: Praha 4, Stallichova 933/7
od 08. 11. 1999 do 25. 08. 2004


Název/Jméno: DUŠKOVÁ STANISLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředsedkyně představenstva
od 17. 10. 1995 do 28. 12. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 09. 1994 do 17. 10. 1995
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 06. 1992 do 01. 09. 1994
Statutární orgán - představenstvo - náměstkyně generálního ředitele
od 11. 02. 1992 do 01. 09. 1994

Adresa: Praha 10, Na Groši 1349/4A
od 24. 03. 1999 do 28. 12. 2004
Praha 9, Varnsdorfská 336/7
od 17. 10. 1995 do 24. 03. 1999
Praha 9, Varnsdorfská 7/336
od 22. 06. 1992 do 17. 10. 1995
Praha 9, Warnsdorfská 7/336
od 11. 02. 1992 do 22. 06. 1992


Název/Jméno: LENGER ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 15. 09. 1995 do 08. 11. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 09. 1994 do 15. 09. 1995

Adresa: Praha 8, Hackerova 793
od 15. 09. 1995 do 08. 11. 1999
Praha 8, Radomská 470
od 01. 09. 1994 do 15. 09. 1995


Název/Jméno: KNAPP PETR

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 15. 09. 1995 do 08. 11. 1999

Adresa: Praha 6, Šlikova 1
od 15. 09. 1995 do 08. 11. 1999


Název/Jméno: ŽÁK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 11. 1994 do 15. 09. 1995

Adresa: Praha 5, Fantova 1757/9
od 09. 11. 1994 do 15. 09. 1995


Název/Jméno: PROCHÁZKA ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 09. 1994 do 09. 11. 1994

Adresa: Praha 5, Píškova 1946
od 01. 09. 1994 do 09. 11. 1994


Název/Jméno: ŠONKA JOSEF

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 09. 1994 do 08. 11. 1999

Adresa: Praha 7, Malířská 1
od 01. 09. 1994 do 08. 11. 1999


Název/Jméno: BROŽOVÁ NATAŠA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 2.místopředseda představenstva
od 01. 09. 1994 do 15. 09. 1995

Adresa: Praha 9, Doležalova 1057
od 01. 09. 1994 do 15. 09. 1995


Název/Jméno: HAMERNÍK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 09. 1994 do 15. 09. 1995
Dozorčí rada - člen
od 13. 05. 1993 do 01. 09. 1994
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 09. 1990 do 22. 06. 1992

Adresa: Žďár nad Sázavou, Bratří Čapků 16/39
od 13. 05. 1993 do 15. 09. 1995
Žďár n.Sáz. IV., Bratří Čapků 16/39
od 21. 09. 1990 do 22. 06. 1992


Název/Jméno: KYNCL ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 09. 1994 do 15. 09. 1995
Dozorčí rada - člen
od 13. 05. 1993 do 01. 09. 1994

Adresa: Praha 4, Antala Staška 67
od 13. 05. 1993 do 15. 09. 1995


Název/Jméno: BREJCHA MILAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 01. 09. 1994 do 15. 09. 1995

Adresa: Plzeň, Stehlíkova 6/4, okres Plzeň-město
od 01. 09. 1994 do 15. 09. 1995


Název/Jméno: ŠLAJER VRATISLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 01. 09. 1994 do 15. 09. 1995

Adresa: Praha 2, Polská 48
od 01. 09. 1994 do 15. 09. 1995


Název/Jméno: KLOUČEK KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 09. 1994 do 08. 11. 1999

Adresa: Praha 10, Kapraďova 8
od 01. 09. 1994 do 08. 11. 1999


Název/Jméno: JANDA PAVEL

IČO: 18924069

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 09. 1994 do 15. 09. 1995

Adresa: Praha 5, Floglova 1506
od 01. 09. 1994 do 15. 09. 1995


Název/Jméno: KOPL VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 13. 05. 1993 do 01. 09. 1994

Adresa: Olomouc, Urxova 5
od 13. 05. 1993 do 01. 09. 1994


Název/Jméno: NEUBAUER STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 05. 1993 do 09. 11. 1994

Adresa: Praha 4, Pod krčským lesem 1382
od 13. 05. 1993 do 09. 11. 1994


Název/Jméno: ROUSPETR LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 05. 1993 do 01. 09. 1994

Adresa: Plzeň, Staniční 38, okres Plzeň-město
od 13. 05. 1993 do 01. 09. 1994


Název/Jméno: ANDER JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 05. 1993 do 15. 09. 1995
Prokura - prokurista
od 01. 11. 1991 do 22. 06. 1992

Adresa: Praha 6, Otvovická 425
od 13. 05. 1993 do 15. 09. 1995
Praha 6, Otvovická 425
od 01. 11. 1991 do 22. 06. 1992


Název/Jméno: FIALKA IVAN

IČO: 42784239

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 05. 1993 do 01. 09. 1994

Adresa: Praha 6, Na dračkách 15
od 13. 05. 1993 do 01. 09. 1994


Název/Jméno: VALENTA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 05. 1993 do 01. 09. 1994
Statutární orgán - představenstvo - 1.místopředseda představenstva
od 21. 09. 1990 do 22. 06. 1992
Statutární orgán - představenstvo - 2.místopředseda představenstva
od 06. 02. 1990 do 21. 09. 1990

Adresa: Praha 3, Jilmová 10
od 13. 05. 1993 do 01. 09. 1994
Praha 3, Jilmová 10
od 06. 02. 1990 do 22. 06. 1992


Název/Jméno: FOLKERT ZBYNĚK

IČO: 15321746

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 06. 1992 do 01. 09. 1994

Adresa: Praha 8, Na labuťce 583
od 22. 06. 1992 do 01. 09. 1994


Název/Jméno: VĚTROVSKÝ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 06. 1992 do 01. 09. 1994

Adresa: Praha 10, Blatovská 7/2302
od 22. 06. 1992 do 01. 09. 1994


Název/Jméno: ŠIMEK ZDENĚK

IČO: 16184751

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 11. 1991 do 13. 05. 1993

Adresa: Praha 4, Blažíčkova 984
od 01. 11. 1991 do 13. 05. 1993


Název/Jméno: TAUŠ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 2.místopředseda představenstva
od 21. 09. 1990 do 22. 06. 1992
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 11. 1989 do 21. 09. 1990

Adresa: Plzeň, Vyhlasova 81, okres Plzeň-město
od 28. 11. 1989 do 22. 06. 1992


Název/Jméno: DOLEŽÁLEK IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 09. 1990 do 01. 11. 1991

Adresa: Praha 4, Na dolinách 8
od 21. 09. 1990 do 01. 11. 1991


Název/Jméno: NĚMEC JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 09. 1990 do 22. 06. 1992

Adresa: Tábor, Bezručova 1807
od 21. 09. 1990 do 22. 06. 1992


Název/Jméno: GALODA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - náměstek generálního ředitele
od 21. 09. 1990 do 11. 02. 1992

Adresa: Praha 10, Gercenova 13
od 21. 09. 1990 do 11. 02. 1992


Název/Jméno: ZBOŽÍNEK RADOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 09. 1990 do 22. 06. 1992

Adresa: Zlín, Dlouhá 4570
od 21. 09. 1990 do 22. 06. 1992


Název/Jméno: MARGETINEC JOZEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 09. 1990 do 22. 06. 1992

Adresa: Trenčín, Hodžova 12, Slovenská republika
od 21. 09. 1990 do 22. 06. 1992


Název/Jméno: KLENOVITS LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 02. 1990 do 01. 11. 1991

Adresa: Brno, Brožíkova 21, okres Brno-město
od 06. 02. 1990 do 01. 11. 1991


Název/Jméno: MARGETINEC JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 02. 1990 do 21. 09. 1990

Adresa: Trenčín, Hodžova 12, Slovenská republika
od 06. 02. 1990 do 21. 09. 1990


Název/Jméno: HLOŽEK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 11. 1989 do 21. 09. 1990

Adresa: Brno, Letenská 11, okres Brno-město
od 28. 11. 1989 do 21. 09. 1990


Název/Jméno: KROMP RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 11. 1989 do 21. 09. 1990

Adresa: Sezimovo Ústí II, Nejedlého 468
od 28. 11. 1989 do 21. 09. 1990


Název/Jméno: VALENTA JIŘÍ

IČO: 40680517

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 2.místopředseda představenstva
od 28. 11. 1989 do 06. 02. 1990

Adresa: Praha 3, Jilmová 10
od 28. 11. 1989 do 06. 02. 1990


Název/Jméno: KLENOVITS LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 11. 1989 do 06. 02. 1990

Adresa: Brno, Brožíkova 21, okres Brno-město
od 28. 11. 1989 do 06. 02. 1990


Název/Jméno: MARGETINEC JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 11. 1989 do 06. 02. 1990

Adresa: Trenčín, Hodžova 12, Slovenská republika
od 28. 11. 1989 do 06. 02. 1990


Název/Jméno: MALÍK ANTONÍN

Funkce: Prokura - prokurista
od 28. 11. 1989 do 17. 02. 1998

Adresa: Praha 10, Kišiněvská 4
od 28. 11. 1989 do 17. 02. 1998


Název/Jméno: HANZLÍK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 11. 1989 do 01. 11. 1991

Adresa: Šťáhlavy č.p.491
od 28. 11. 1989 do 01. 11. 1991


Název/Jméno: ŠEFL JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 11. 1989 do 21. 09. 1990

Adresa: Praha 8, Křižíkova 9
od 28. 11. 1989 do 21. 09. 1990


Název/Jméno: TŮMA ANTONÍN

IČO: 14908603

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 11. 1989 do 21. 09. 1990

Adresa: Praha 10, Mukařovská 26
od 28. 11. 1989 do 21. 09. 1990


Název/Jméno: KOSTLÁN JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - náměstek generálního ředitele
od 28. 11. 1989 do 11. 02. 1992
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 11. 1989 do 22. 06. 1992

Adresa: Praha 4, Stallichova 936
od 28. 11. 1989 do 22. 06. 1992


Název/Jméno: VINTER JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 11. 1989 do 21. 09. 1990

Adresa: Praha 4, Pujmanové 878/33
od 28. 11. 1989 do 21. 09. 1990


Název/Jméno: SRCH LUMÍR

Funkce: Prokura - prokurista
od 28. 11. 1989 do 01. 11. 1991

Adresa: Praha 10, Mládežnická 3063/3
od 28. 11. 1989 do 01. 11. 1991


Název/Jméno: BERNÝ JOSEF

IČO: 3419495

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 11. 1989 do 21. 09. 1990

Adresa: Praha 4-Modřany, Petržílkova 3306
od 28. 11. 1989 do 21. 09. 1990


Název/Jméno: BARAN JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 11. 1989 do 21. 09. 1990

Adresa: Krnov, Česká 18, okres Bruntál
od 28. 11. 1989 do 21. 09. 1990


Název/Jméno: BETLACH FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - náměstek generálního ředitele
od 28. 11. 1989 do 21. 09. 1990

Adresa: Praha 4, Bělčická 2842
od 28. 11. 1989 do 21. 09. 1990


Název/Jméno: NOVÁK RICHARD

IČO: 1104501

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - náměstek generálního ředitele
od 28. 11. 1989 do 21. 09. 1990

Adresa: Praha 3, Soběslavská 58
od 28. 11. 1989 do 21. 09. 1990


Název/Jméno: SKUHRA RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - náměstek generálního ředitele
od 28. 11. 1989 do 21. 09. 1990

Adresa: Praha 1, Nábř. L.Svobody 6
od 28. 11. 1989 do 21. 09. 1990


Název/Jméno: NOVOTNÝ MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 11. 1989 do 21. 09. 1990

Adresa: Gottwaldov, Slunečná 4566
od 28. 11. 1989 do 21. 09. 1990


Název/Jméno: DOŠEK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 1.místopředseda představenstva
od 28. 11. 1989 do 21. 09. 1990

Adresa: Vsetín, U hřiště 1238
od 28. 11. 1989 do 21. 09. 1990


Název/Jméno: BITNAR JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 11. 1989 do 21. 09. 1990

Adresa: Liberec 30, Donská 940
od 28. 11. 1989 do 21. 09. 1990


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 8. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Soňa Dostálová


Vedení účetnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 8. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Soňa Dostálová

Zánik oprávnění:24. 10. 2000


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 9. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Soňa Dostálová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem nemovitostí a nebytových prostor včetně doplňkových služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 6. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Křižanovský

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 5. 1992

Obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb
od 01. 03. 1999
Velkoobchod a maloobchod
od 01. 03. 1999
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 01. 03. 1999
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 07. 09. 1994 do 21. 07. 2009
Pronájem nemovitostí a nebytových prostor včetně doplňkových služeb
od 22. 06. 1994 do 21. 07. 2009
Činnost organizačních a ekonomických poradců
od 18. 05. 1992 do 21. 07. 2009
Obchodní činnost s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.
od 18. 05. 1992 do 21. 07. 2009

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Křižanovský


Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 5. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Soňa Dostálová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Obchodní činnost s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 5. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Ivan Čapek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00000795

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

#NázevICOAdresa
1009533"Družstvo Garáže Rokycanská"16735463Ke Špitálskému lesu 1427/20, Doubravka, 312 00 Plzeň
803280"KTN" společnost s ručením omezeným v likvidaci13865129Pod Krimichem 741, 33026 Tlučná
1914797"SALMAVA, s.r.o. - v likvidaci"47781891Liberec, Masarykova 21
1428446"Vystrkov 15-17 družstvo spoluvlastníků domu v Praze 4, Modřanech, K Vystrkovu 1497/1563083027Praha 4, Modřany, K Vystrkovu 1497/15
28963384Nature, a.s.27368891Praha 6, Křenova 15/439, PSČ 16200

Související osoby

#NázevICOAdresa
1124993"WEBA" Holding Gesellschaft m. b. H.4407 Steyr-Gleink, Weba-Strasse 2, Rakouská republika
5659191. Abdel Aziz Mohamed Ahmed Abdel NabiEgyptská Arabská Republika, Káhira
10073671. Václav D v o ř á kŽdírec n.D. 236, Havl. Brod
56592010. Medhat Mohamed El TounsyEgyptská Arabská Republika, Káhira
100735610.Ing. Jiří J o s k aChotěboř, Zelená č.1292

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí