SURPMO, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem SURPMO, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1598. Její identifikační číslo je 45274886

Výpis z obchodního rejstříku SURPMO, a.s.

Datum zápisu: 6. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1598

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: vugghvi

Předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Zprostředkování služeb
Realitní činnost
Specializovaný maloobchod
Hostinská činnost
Činnost technických poradců v oblasti
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Kopírovací práce
Průzkum trhu
Poradenství v investiční výstavbě
Průzkum v oblasti výstavby a rekonstrukce
Správa a údržba nemovitostí
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Projektová činnost ve výstavbě

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 20. 06. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 20. 06. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 20. 06. 2014

  Obchodní společnost SURPMO, a.s., IČ 452 74 886, praha 1, Opletalova 1626/36, PSČ 110 00, byla na základě rozhodnutí jednaného akcionáře ze dne 29. 5. 2013, rozdělena odštěpením části jejího jmění uvedeného v projektu rozdělení. Odštěpené jmění přešlo na nově vzniklé společnosti: S – správa nemovitostí, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1626/36, PSČ 110 00; S – budovy, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1626/36, PSČ 110 00.Z odštěpené části jmění rozdělované společnosti byla v rozsahu schváleného projektem rozdělení odštěpena nová společnost S – správa nemovitostí, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1626/36, PSČ 110 00, a dále nová společnost S – budovy, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1626/36, PSČ 110 00. Rozhodným dnem přeměny je 1. 1. 2013.
od 01. 07. 2013

  Usnesení valné hromady společnosti konané dne 21.června 2010:a) Určení hlavního akcionáře:Hlavním akcionářem společnosti SURPMO, a.s. (dále jen "Společnost") je společnost Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Grop, se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 11001, IČ 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1897 (dále jen "hlavní akcionář" či "Kooperativa pojišťovna a.s."). Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 94.419 ks listinných akcií emitovaných Společností ve formě na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 200,-Kč vydaných jako- 4.187 ks jednotlivých akcií pořadová čísla: 031379-034269, 034354-034356, 034371-034379, 034417-035700 a- 3 ks hromadných listin nahrazujících celkem 90.232 ks jednotlivých akcií, pořadová čísla nahrazených akcií: 00001-031378, 034270-034329, 035709-094502.Z uvedeného vyplývá, že Kooperativa pojišťovna a.s. je vlastníkem jmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 18.883.800,-Kč, což představuje podíl 99,91% na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů Společnosti ve smyslu ust. § 183i a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.b) Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře: Řádna valná hromada Společnosti rozhoduje, že všechny účastnické cenné papíry Společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, tj. 83 ks akcií, pořadová čísla: 034330-034353, 034357-034370, 034380-034416, 035701-035708, přejdou za podmínek podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na tohoto hlavního akcionáře, tj. společnost Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 11001, IČ 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1897. K přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti dojde podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen "Datum přechodu akcií").c) Výše protiplnění znaleckého posudku: Po přechodu účastnických cenných papírů Společnosti podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši 690,-Kč za jednu kmenovou listinnou akcií na majitele o jmenovité hodnotě 200,-Kč, emitanovaou společností SURPMO, a.s. Přiměřenost hotnoty protiplnění je v souladu s utanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 100420 ze dne 20.dubna 2010, vypracovaným znalcem, kterým je společnost BOHEMIA EXPERTS, s.r.o., znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 186 00, IČ 25640585, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57202 (dále jen "Znalec"). Znalec při ocenění použil přístup výnosový (metodu DCF entity) a přístup majetkový (metoda likvidační a účetní hodnoty), přičemž výslednou hodnotu odhadl aplikací nejvíce vhodné metody, tj. metody DCF entity a stanovil přiměřené protiplnění, jak je výše uvedeno.Protiplnění dle předchozího odstavce bude zvýšeno o úrok ve výši obvyklých úroků podle § 502 obchodního zákoníku ode dne, kdy došlo kpřechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů Společnosti na hlavního akcionáře.d) Způsob, místo a lhůta pro předloženíakcií ostatními akcionáři a lhůta pro poskytnutí protiplnění: Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů Společnosti odlišní od hlavního akcionáře (dosavadní akcionáři) je předloží Společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva, popřípadě v dodatečné lhůta, která bude určena v souladu s § 183l odst. 6 obchodního zákoníku, a to v sídle společnosti na adrese Praha 1, Opletalova 1626/36, každý pracovní den od 10:oo hod. do 16:00 hod., sekretariát ředitele Společnosti, telefon: 224213796. Po uplynutí této dodatečné lhůty bude Společnost postupovat podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. Protiplnění bude po přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti na hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu po splnění podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku týkajících se předložení účastnických cenných papírů Společnosti daného akcionáře.Výplatu protiplnění zajišťuje pro hlavního akcionáře Česká spořitelna a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ 45244782, u které byla hlavním akcionářem dle § 183i odst. 5 obchodního zákoníku složena peněžní částka ve výši potřebné k výplatě protiplnění. Protiplnění bude vždy poskytnuto vlastníkovi daných akcií k okamžiku přechodu akcií, jestliže je však prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím je protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li původní vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastního práva na hlavního akcionáře zaniklo.
od 02. 07. 2010

  Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla dne 5.12.2005 o zvýšení základního kapitálu za následujících podmínek:a) základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií o částku 11 758 800,- Kč (jedenáctmilionůsedmsetpadesátosmtisícosmsetkorunčeských).Upisování nad tuto částku se připouští bez omezení. Stávající částka základního kapitálu činí 7 141 600,- Kč (sedmmilionůjednostočtyřicetjedentisícšestsetkorunčeských).b) Společnost vydá: nejméně 58 794 kusy kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě, přičemž každá akcie bude o jmenovité hodnotě 200,- Kč.c) Akcie budou upsány s využitím přednostního práva akcionářů.d) Místem upisování je sídlo společnosti SURPMO, a.s., Opletalova 1626/36, Praha 1, PSČ 110 00, v zasedací místnosti v 1. patře. Lhůta pro upisování akcií se stanoví na dva týdny ode dne následujícícho od zveřejnění informace o přednostním právu akcionářů v Obchodním věstníku a v deníku Mladá fronta Dnes.Za tím účelem se pověřuje představenstvo společnosti, aby nejpozději do 10 dnů ode dne právní moci rozhodnutí Městského soudu v Praze o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, zveřejnili tuto skutečnost v Obchodním věstníku a v deníku Mladá fronta Dnes.e) Emisní kurz akcií se stanoví ve výši 200,- Kč za jednu akcii.f) Emisní kurz bude splacen peněžitými vklady.g) Počet nových akcií, které lze upsat: na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě ve výši 200,- Kč je akcionář oprávněn upsat 1,87 nové akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 200,- Kč s tím, že lze upisovat celé akcie.h) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky.i) Akcie, neupsané s využitím přednostního práva, mohou akcionáři upisovat v počtu odpovídajícím jejich podílu na základním kapitálu, v počtu nižším ovšem i vyšším, než je jejich podíl na základním kapitálu, pokud některý akcionář své právo na úpis akcií bez využití přednostního práva neuplatní.V případě, že bude počet neupsaných akcií nižší, než počet akcií, o něž akcionáři projeví zájem, upíše každý akcionář zbývající akcie poměrně v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu.Emisní kurz akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 200,- Kč za jednu akcii.j) Místem upisování je sídlo společnosti SURPMO, a.s., Opletalova 1626/36, Praha 1, PSČ 110 00 v zasedací místnosti v 1.patře. Lhůta pro upsání akcií se stanoví na jeden den a začne běžet druhý den od zveřejnění této informace v Mladé frontě Dnes.k) Vzhledem k tomu, že valná hromada připouští zvýšení základního kapitálu bez omezení, valná hromada pověřuje představenstvo, společnosti, aby rozhodlo o konečné částce zvýšení základního kapitálu nového základního kapitálu, která bude zapsána v obchodním rejstříku.l) Akcionář, který upíše akcie, je povinen splatit 100 % emisního kurzu upsaných akcií na účet číslo 1969542/0800 u České spořitelny, a.s. a to ve lhůtě do pěti pracovních dnů od upsání akcií.m) Nový druh akcií se nevydává.n) Peněžní poukázky se nevydávají.o) Valná hromada ukládá představenstvu společnosti, aby neprodleně podalo návrh na zápis usnesení této mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.p) Připouští se započtení emisního kurzu akcií, upsaných na zvýšení základního kapitálu společnosti, a to níže uvedenou peněžitou pohledávku upisujícího akcionáře společnosti Kooperativa, pojišťovna, a.s. se sídlem Templová 747, 110 00 Praha 1, IČ: 47116617, vůči společnosti, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií. Peněžitá pohledávka upisujícícho akcionáře společnosti Kooperativa, pojišťovna, a.s. vůči společnosti, kterou lze započíst proti pohledávce na splacení emisního kurzu akcií vznikla jako nárok na zaplacení kupní ceny ve výši 11 769 543,20 Kč za postoupení pohledávky ze Smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřené dne 30.9.1998 ve znění dodatků a ze Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 23.10.1998 ve znění dodatků mezi společností Kooperativa, pojišťovna, a.s. a společností SURPMO, a.s. Do data konání mimořádné valné hromady společnost SURPMO, a.s. uhradila pouze částku 10 743,20 Kč. Celková výše pohledávek určená k započtení činí 11 758 800,- Kč. Důvodem započtení je snížení závazků společnosti. Společnost a akcionář Kooperativa, pojišťovna, a.s. jsou povinni uzavřít smlouvu o započtení pohledávky uvedené v písm. p) nejdéle do 5 dnů od upsání akcií, přičemž návrh této smlouvy jsou oprávněni předložit jak společnost SURPMO, a.s., tak i akcionář společnosti Kooperativa, pojišťovna, a.s. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nedojde-li ke splacení emisního kurzu všech nově upsaných akcií započtení výše uvedených peněžitých pohledávek, bude upisovatel, který nesplatil emisní kurs všech jím ipisovaných akcií, povinen splatit emisní kurs jím upisovaných a dosud nesplacených akcií na bankovní účet společnosti číslo 1969542/0800, a to do pěti dnů od uplynutí lhůty pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek.q) Upisování nových akcií se vsouladu s rozhodnutím valné hromady a za podmínek stanovených v § 203 odst. 4 obchodního zákoníku připouští i před zápisem usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.r) Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení finanční situace a ekonomické stability společnosti.
od 04. 01. 2006

  Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodníhozákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetkuČeské republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, nakterý přešel majetek státního podnikuStátní ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektůV zakladatelské listině, učiněné ve formě notářského zápisubylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady
od 09. 07. 2005

  Na obchodní společnost SURPMO, a.s. přešlo jmění obchodní společnosti PRAGO-IMMOBILIEN, a.s. se sídlem Praha 1, Vodičkova 31, identifikační čílo 47116951.
od 02. 10. 2003

  Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti,které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšíhomajetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohotomajetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektustátního podnikuStátní ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů
od 06. 05. 1992

  Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodníhozákoníku.Jediným zaklydatelem společnosti je Fond národního majetkuČeské republiky se sídlem v Praze 1, gorkého nám. 32, nakterý přešel majetek státního podnikuStátní ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektůV zakladatelské listině, učiněné ve formě notářského zápisubylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady
od 06. 05. 1992 od 09. 07. 2005

Akcie

Počet: 94 502 ks v hodnotě: 22 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 07. 2013

Počet: 94 502 ks v hodnotě: 200 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 09. 02. 2011 od 01. 07. 2013

Počet: 94 502 ks v hodnotě: 200 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 10. 02. 2006 od 09. 02. 2011

Počet: 35 708 ks v hodnotě: 200 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 09. 07. 2005 od 10. 02. 2006

Vlastníci

Název/Jméno: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

IČO: 47116617

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 09. 02. 2011


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ČÍŽKOVSKÁ LUDVÍKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 04. 2009


Název/Jméno: JAVŮREK RADOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 08. 2006


Název/Jméno: KUROPATA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 07. 2016


Název/Jméno: SUK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 07. 2016
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 04. 2009 od 14. 07. 2016


Název/Jméno: JÍLEK MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 07. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 08. 2006 od 22. 04. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 10. 2003 od 12. 05. 2004


Název/Jméno: HEŘMAN EVŽEN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 14. 07. 2016


Název/Jméno: NOVÁK MIROSLAV

IČO: 70696268

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 06. 2011 od 14. 07. 2016


Název/Jméno: RŮŽIČKA PAVEL

IČO: 63161591

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 04. 2009 od 14. 07. 2016
Prokura - prokurista
od 01. 10. 1996 od 17. 11. 1997


Název/Jméno: STRNAD JOSEF

IČO: 70715556

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 04. 2009 od 14. 07. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 10. 2003 od 22. 04. 2009
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 03. 1995 od 02. 10. 2003


Název/Jméno: HORÁK OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 04. 2009 od 30. 06. 2011


Název/Jméno: JIROŠ MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 01. 1998 od 22. 04. 2009


Název/Jméno: VODIČKA HYNEK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 10. 2003 od 22. 04. 2009


Název/Jméno: MRAČEK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 10. 2003 od 22. 04. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 02. 1996 od 12. 01. 1998


Název/Jméno: DOSTÁL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 10. 2003 od 22. 04. 2009


Název/Jméno: HAKL PAVEL

Funkce: Prokura - prokurista
od 17. 11. 1997 od 09. 08. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 10. 1996 od 02. 10. 2003


Název/Jméno: KAREN OTA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 11. 2000 od 14. 05. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 02. 1996 od 21. 11. 2000


Název/Jméno: EDER LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 11. 2000 od 02. 10. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 01. 1998 od 21. 11. 2000


Název/Jméno: ČERMÁK JOSEF

IČO: 11421371

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 02. 1996 od 12. 01. 1998


Název/Jméno: ŠREJBER MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 03. 1995 od 15. 02. 1996


Název/Jméno: MEITNER VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 03. 1995 od 02. 10. 2003


Název/Jméno: ŠLÁPOTA JAROMÍR

IČO: 46320598

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 03. 1995 od 21. 11. 2000


Název/Jméno: RŮŽIČKA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 02. 1994 od 01. 10. 1996


Název/Jméno: KOCÁB MICHAEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 02. 1994 od 15. 02. 1996


Název/Jméno: ŠORM JOSEF

Funkce: Prokura - prokurista
od 25. 02. 1994 od 01. 10. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1992 od 25. 02. 1994


Název/Jméno: HOLUBEC BOHUMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 02. 1994 od 07. 03. 1995


Název/Jméno: DVOŘÁKOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 02. 1994 od 07. 03. 1995


Název/Jméno: ŠREJBER MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 02. 1994 od 07. 03. 1995


Název/Jméno: PLACHÝ PETR

IČO: 63791986

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 02. 1994 od 07. 03. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1992 od 25. 02. 1994


Název/Jméno: KOVAŘÍK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 03. 1993 od 07. 03. 1995


Název/Jméno: KLINOVSKÝ JOSEF

IČO: 14997452

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1992 od 21. 11. 2000


Název/Jméno: FIRBAS KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1992 od 25. 02. 1994


Název/Jméno: SUKUP KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1992 od 25. 02. 1994


Název/Jméno: HÁČKOVÁ OLGA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1992 od 15. 02. 1996


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:12. 12. 2011

Odpovědní zástupci: 1035847

Zánik oprávnění:23. 09. 2013


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 06. 2003

Odpovědní zástupci: 86166

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 06. 2003

Odpovědní zástupci: 86166

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 06. 2003

Odpovědní zástupci: 86166

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 06. 2003

Zánik oprávnění:23. 09. 2013


Činnost technických poradců v oblasti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 01. 2003

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:18. 09. 2000

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:23. 09. 2013


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 09. 2000

Odpovědní zástupci: 771830

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 05. 1994

Odpovědní zástupci: 342741

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Kopírovací práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 11. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Průzkum trhu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:14. 11. 2003


Poradenství v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 86166

Zánik oprávnění:14. 11. 2003


Průzkum v oblasti výstavby a rekonstrukce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:14. 11. 2003


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 86166


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:23. 09. 1992

Odpovědní zástupci:


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45274886

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
98104100 Mega projekt, spol. s r.o.47454555Wonkova 1142/1, 50002 Hradec Králové
374767A B Gama Real, s.r.o.49823248Ruská 395, 25229 Dobřichovice
114922A.R.G., spol. s r.o.60110881K Raškovci 851, 28002 Kolín
379879Advanced World Transport a.s.47675977Hornopolní 3314/38, 70200 Ostrava
341365Agentura Sport s.r.o., v likvidaci25000306Liberec 23, Hodkovická 16, PSČ 463 12
359094Agrowest a. s.45358974Plzeň, 30541, , Božkovská, 397/15
158903ACHÁT spol. s r.o. v likvidaci49684850Janov nad Nisou, Malý Semerink 123, okres Jablonec nad Nisou, PSČ 468 11
257559AlfaDON, s.r.o.6500679810, 38422 Tvrzice
14215ARCUS - Růžička, spol. s r.o.48535834Řehořova 937/37, 13000 Praha
5343AREÁL Řepy a.s.63079445Praha, 16108, Řepy, Karlovarská, 814/111
347980AZ Media a.s.25648837Palackého třída 908/119, 61200 Brno
377050AZ-Ban s.r.o. "v likvidaci"25006517Ústí nad Labem, 40001, , ,
110775BATISS, společnost s ručením omezeným v likvidaci43872905Praha, 18200, Kobylisy, Ořechová, 30
508571BAUSIT spol. s r.o.47901357Antonínská 570/30, 60200 Brno
198880BETA elektronika, s.r.o.2620925040, 39843 Zběšičky
508210BÍLÁ KOTVA, obecně prospěšná společnost26011816Miroslavská 353, 53374 Horní Jelení
349510BONTON, a.s.472549Praha, 17021, Holešovice (Praha 7), Ostrov Štvanice, 858
219212CEDR Pardubice o.p.s.27547850Jana Palacha 324, 53002 Pardubice
341933Cerea, a.s.46504940Dělnická 384, 53003 Pardubice
451601ComGate CallExpert, s.r.o.27932222Na výsluní 201/13, 10000 Praha
379720CONCEPT 1, s.r.o.27655601Modřanská 14/88, 14700 Praha
148623CZECH AIRSHOW AGENCY, s.r.o.62586122Praha 9, Ocelářská 799, PSČ 190 00
35586Czech Software Consultancy, a.s.28909186Místecká 371, 19900 Praha
64645Czech Trade Development, a.s.60197978Mikuleckého 1314/14, 14700 Praha
173242ČEPS, a.s.25702556Elektrárenská 774/2, 10100 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
272292ADÁMEK DAVID76107248Habrovská 616, 19014 Praha
5460ALLIGER MARTIN16474783Litovická 357/11, 16100 Praha
204783BALCAR ALEŠ65673808Hořelické náměstí 1263/2, 25219 Rudná
97920BALVÍN PETR75498383Liliová 883, 28401 Kutná Hora
58423BAMBASOVÁ JANA149756618, 25601 Struhařov
2755BARAN PETR69985545Karviná, 73506, Nové Město, Závodní, 2454/26
1638BÁRTA JAN42511003Františka Křížka 461/11, 17000 Praha
163231BARTOŠ MARTIN67909931Anýžova 449/8, 26801 Hořovice
188809BÁRTOVÁ MARCELA45694656Přístavní 1186/47, 17000 Praha
317054BASTLOVÁ MARIE46436901Řevnice, 25230, Řevnice, Mánesova, 1017
7593BATĚK PAVEL72264004Masarykovo náměstí 1, 33701 Rokycany
348302BAUER DRAHOMÍR12191795Pivoňkova 785/5a, 63700 Brno
187830BAUCHNER MIROSLAV42545951V jezírkách 1539/4, 14900 Praha
188803BAZIKOVÁ EVA45723371Sadová 490, 25243 Průhonice
348301BEČAL JIŘÍ12191787Skoumalova 244/35, 62100 Brno
343324BELLEROVÁ TEREZA2455668Revoluční 1003/3, 11000 Praha
120374BENDA DUŠAN61046833Psohlavců 1498/57, 14700 Praha
202315BENEDIKTOVÁ HANA45710732Smaragdová 416/13, 15400 Praha
40403BENEŠOVÁ MARIE66866626Jagellonská 1305/14, 13000 Praha
71899BERAN JAROSLAV75906295Jiráskova 719/4, 47001 Česká Lípa
91859BERAN TOMÁŠ41565665Ukrajinská 542/13, 62500 Brno
75807BERÁNEK BOHUMIL14797356Nymburská 235, 28937 Loučeň
80254BERÁNEK JIŘÍ15427137Hlavní třída 589/109, 70800 Ostrava
226505BERÁNKOVÁ ROMANA73649988Čajkovského 975/37, 50009 Hradec Králové
330650BEZUNK VOJTĚCH75327716Nerudova 267/12, 74101 Nový Jičín

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
3247031"Czech-Turkish Young Enterpreneurs, Česko-turecká společnost mladých obchodníků"22719865Opletalova 1013/59, 11000 Praha
1112196„Cesta ke společensky prospěšnému podnikání o.s.”2350866Bolzanova 1615/1, 11000 Praha
687483„Pražský klub milovníků doutníků, o.s.”22859781Hybernská 1271/32, 11000 Praha
1837683A PHARM Česká republika, s.r.o.24255386Opletalova 1013/59, 11000 Praha
1434954A R K A - T R A D E s.r.o.61251682Opletalova 1015/55, 11000 Praha
1107365Aasa Czech a.s.29132720Opletalova 1015/55, 11000 Praha
823815AB - CREDIT a. s.40522610Opletalova 1603/57, 11000 Praha
1893122ABATUS s.r.o.4481020Opletalova 1015/55, 11000 Praha
1900880Ad House, s.r.o.25631471Opletalova 1013/59, 11000 Praha
1804432ADHOUSE Česká republika, a.s.28237463Opletalova 1013/59, 11000 Praha
2985280ADIXUS s.r.o.4471709Opletalova 1015/55, 11000 Praha
3168704ADONEL s.r.o.28976711Opletalova 1015/55, 11000 Praha
2895869Advantage Media, a.s.28512201Opletalova 1603/57, 11000 Praha
3340717Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608Opletalova 1015/55, 11000 Praha
1097275Advokátní kancelář Liška&Sabolová, s.r.o.2134586Hybernská 1271/32, 11000 Praha
816339AGATA HAIR s.r.o.3161391Hybernská 1012/30, 11000 Praha
1476602AGATHIS s.r.o.28179421Opletalova 1603/57, 11000 Praha
1379310AGK ALFA - družstvo27386139Hybernská 1613/38, 11000 Praha
2989246AGK BETA - družstvo27386147Hybernská 1613/38, 11000 Praha
2085637Agrokrocan - odbytové družstvo26211092Hybernská 1613/38, 11000 Praha
198340Agrol, spol. s r.o.45242658Hybernská 1613/38, 11000 Praha
541005ALFA TOURIST SERVICE s.r.o.27628817Opletalova 1663/38, 11000 Praha
731346ALFA TRADING & SERVICE s.r.o.24775134Hybernská 1613/38, 11000 Praha
1084086ALVIS spol. s r.o. - v likvidaci48114821Hybernská 1613/38, 11000 Praha
3232360AMA, spol. s r.o.45272328Opletalova 1015/55, 11000 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
881224Miloš Krátký - distribuce16878108Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Opletalova, 1013/59
1994415Baladrán Petr42199808Bolzanova 1615/1, 11000 Praha
818712BECK Vladimír14986566Hybernská 1012/30, 11000 Praha
1088347Bíza Petr66228662Opletalova 1603/57, 11000 Praha
1073786BÖHM Daniel69033340Hybernská 1012/30, 11000 Praha
1545047Bušek Michal1162845Bolzanova 1615/1, 11000 Praha
1143646Cilínková Marie66198500Bolzanova 1615/1, 11000 Praha
1176337Černý David71332821Opletalova 1015/55, 11000 Praha
1174784Drahota Miroslav88003345Hybernská 1613/38, 11000 Praha
2388402Drozdyuk Nataliya86651897Opletalova 1013/59, 11000 Praha
3451186Dubáková Nela88268977Opletalova 1013/59, 11000 Praha
2880682Dudka Rimma87694662Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Opletalova, 1013/59
1937598Frie Jan75289229Opletalova 1603/57, 11000 Praha
213735Grundmanová Lenka74427717Hybernská 1012/30, 11000 Praha
1737734Háková Daniela66230071Opletalova 1015/55, 11000 Praha
2409695Hejný Martin66251311Opletalova 1015/55, 11000 Praha
3266235Hulík Milan66199557Bolzanova 1615/1, 11000 Praha
3036825Humpolcová Jarmila25801252Opletalova 1015/55, 11000 Praha
2748609Chalašová Barbora71462082Opletalova 1015/55, 11000 Praha
1745059CHOVANEC ONDŘEJ2968398Hybernská 1271/32, 11000 Praha
777734Jahelková Lenka71464034Bolzanova 1615/1, 11000 Praha
998831Janoušek Jan70380465Hybernská 1012/30, 11000 Praha
880112Jevická Kateřina69032793Opletalova 1013/59, 11000 Praha
3134431Ježková Iva48070866Bolzanova 1615/1, 11000 Praha
346757Joska Jakub71329579Opletalova 1015/55, 11000 Praha