SURPMO, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem SURPMO, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1598. Jeho identifikační číslo je 45274886

 
 

Výpis z obchodního rejstříku SURPMO, a.s.

Datum zápisu: 6. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1598

Identifikační číslo:45274886

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: vugghvi

Předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Hostinská činnost
Specializovaný maloobchod
Realitní činnost
Zprostředkování služeb
Činnost technických poradců v oblasti
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Kopírovací práce
Projektová činnost ve výstavbě
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Správa a údržba nemovitostí
Průzkum v oblasti výstavby a rekonstrukce
Poradenství v investiční výstavbě
Průzkum trhu

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 20. 06. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 20. 06. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 20. 06. 2014

  Obchodní společnost SURPMO, a.s., IČ 452 74 886, praha 1, Opletalova 1626/36, PSČ 110 00, byla na základě rozhodnutí jednaného akcionáře ze dne 29. 5. 2013, rozdělena odštěpením části jejího jmění uvedeného v projektu rozdělení. Odštěpené jmění přešlo na nově vzniklé společnosti: S – správa nemovitostí, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1626/36, PSČ 110 00; S – budovy, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1626/36, PSČ 110 00.Z odštěpené části jmění rozdělované společnosti byla v rozsahu schváleného projektem rozdělení odštěpena nová společnost S – správa nemovitostí, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1626/36, PSČ 110 00, a dále nová společnost S – budovy, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1626/36, PSČ 110 00. Rozhodným dnem přeměny je 1. 1. 2013.
od 01. 07. 2013

  Usnesení valné hromady společnosti konané dne 21.června 2010:a) Určení hlavního akcionáře:Hlavním akcionářem společnosti SURPMO, a.s. (dále jen "Společnost") je společnost Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Grop, se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 11001, IČ 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1897 (dále jen "hlavní akcionář" či "Kooperativa pojišťovna a.s."). Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 94.419 ks listinných akcií emitovaných Společností ve formě na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 200,-Kč vydaných jako- 4.187 ks jednotlivých akcií pořadová čísla: 031379-034269, 034354-034356, 034371-034379, 034417-035700 a- 3 ks hromadných listin nahrazujících celkem 90.232 ks jednotlivých akcií, pořadová čísla nahrazených akcií: 00001-031378, 034270-034329, 035709-094502.Z uvedeného vyplývá, že Kooperativa pojišťovna a.s. je vlastníkem jmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 18.883.800,-Kč, což představuje podíl 99,91% na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů Společnosti ve smyslu ust. § 183i a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.b) Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře: Řádna valná hromada Společnosti rozhoduje, že všechny účastnické cenné papíry Společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, tj. 83 ks akcií, pořadová čísla: 034330-034353, 034357-034370, 034380-034416, 035701-035708, přejdou za podmínek podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na tohoto hlavního akcionáře, tj. společnost Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 11001, IČ 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1897. K přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti dojde podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen "Datum přechodu akcií").c) Výše protiplnění znaleckého posudku: Po přechodu účastnických cenných papírů Společnosti podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši 690,-Kč za jednu kmenovou listinnou akcií na majitele o jmenovité hodnotě 200,-Kč, emitanovaou společností SURPMO, a.s. Přiměřenost hotnoty protiplnění je v souladu s utanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 100420 ze dne 20.dubna 2010, vypracovaným znalcem, kterým je společnost BOHEMIA EXPERTS, s.r.o., znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 186 00, IČ 25640585, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57202 (dále jen "Znalec"). Znalec při ocenění použil přístup výnosový (metodu DCF entity) a přístup majetkový (metoda likvidační a účetní hodnoty), přičemž výslednou hodnotu odhadl aplikací nejvíce vhodné metody, tj. metody DCF entity a stanovil přiměřené protiplnění, jak je výše uvedeno.Protiplnění dle předchozího odstavce bude zvýšeno o úrok ve výši obvyklých úroků podle § 502 obchodního zákoníku ode dne, kdy došlo kpřechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů Společnosti na hlavního akcionáře.d) Způsob, místo a lhůta pro předloženíakcií ostatními akcionáři a lhůta pro poskytnutí protiplnění: Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů Společnosti odlišní od hlavního akcionáře (dosavadní akcionáři) je předloží Společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva, popřípadě v dodatečné lhůta, která bude určena v souladu s § 183l odst. 6 obchodního zákoníku, a to v sídle společnosti na adrese Praha 1, Opletalova 1626/36, každý pracovní den od 10:oo hod. do 16:00 hod., sekretariát ředitele Společnosti, telefon: 224213796. Po uplynutí této dodatečné lhůty bude Společnost postupovat podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. Protiplnění bude po přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti na hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu po splnění podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku týkajících se předložení účastnických cenných papírů Společnosti daného akcionáře.Výplatu protiplnění zajišťuje pro hlavního akcionáře Česká spořitelna a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ 45244782, u které byla hlavním akcionářem dle § 183i odst. 5 obchodního zákoníku složena peněžní částka ve výši potřebné k výplatě protiplnění. Protiplnění bude vždy poskytnuto vlastníkovi daných akcií k okamžiku přechodu akcií, jestliže je však prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím je protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li původní vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastního práva na hlavního akcionáře zaniklo.
od 02. 07. 2010

  Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla dne 5.12.2005 o zvýšení základního kapitálu za následujících podmínek:a) základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií o částku 11 758 800,- Kč (jedenáctmilionůsedmsetpadesátosmtisícosmsetkorunčeských).Upisování nad tuto částku se připouští bez omezení. Stávající částka základního kapitálu činí 7 141 600,- Kč (sedmmilionůjednostočtyřicetjedentisícšestsetkorunčeských).b) Společnost vydá: nejméně 58 794 kusy kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě, přičemž každá akcie bude o jmenovité hodnotě 200,- Kč.c) Akcie budou upsány s využitím přednostního práva akcionářů.d) Místem upisování je sídlo společnosti SURPMO, a.s., Opletalova 1626/36, Praha 1, PSČ 110 00, v zasedací místnosti v 1. patře. Lhůta pro upisování akcií se stanoví na dva týdny ode dne následujícícho od zveřejnění informace o přednostním právu akcionářů v Obchodním věstníku a v deníku Mladá fronta Dnes.Za tím účelem se pověřuje představenstvo společnosti, aby nejpozději do 10 dnů ode dne právní moci rozhodnutí Městského soudu v Praze o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, zveřejnili tuto skutečnost v Obchodním věstníku a v deníku Mladá fronta Dnes.e) Emisní kurz akcií se stanoví ve výši 200,- Kč za jednu akcii.f) Emisní kurz bude splacen peněžitými vklady.g) Počet nových akcií, které lze upsat: na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě ve výši 200,- Kč je akcionář oprávněn upsat 1,87 nové akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 200,- Kč s tím, že lze upisovat celé akcie.h) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky.i) Akcie, neupsané s využitím přednostního práva, mohou akcionáři upisovat v počtu odpovídajícím jejich podílu na základním kapitálu, v počtu nižším ovšem i vyšším, než je jejich podíl na základním kapitálu, pokud některý akcionář své právo na úpis akcií bez využití přednostního práva neuplatní.V případě, že bude počet neupsaných akcií nižší, než počet akcií, o něž akcionáři projeví zájem, upíše každý akcionář zbývající akcie poměrně v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu.Emisní kurz akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 200,- Kč za jednu akcii.j) Místem upisování je sídlo společnosti SURPMO, a.s., Opletalova 1626/36, Praha 1, PSČ 110 00 v zasedací místnosti v 1.patře. Lhůta pro upsání akcií se stanoví na jeden den a začne běžet druhý den od zveřejnění této informace v Mladé frontě Dnes.k) Vzhledem k tomu, že valná hromada připouští zvýšení základního kapitálu bez omezení, valná hromada pověřuje představenstvo, společnosti, aby rozhodlo o konečné částce zvýšení základního kapitálu nového základního kapitálu, která bude zapsána v obchodním rejstříku.l) Akcionář, který upíše akcie, je povinen splatit 100 % emisního kurzu upsaných akcií na účet číslo 1969542/0800 u České spořitelny, a.s. a to ve lhůtě do pěti pracovních dnů od upsání akcií.m) Nový druh akcií se nevydává.n) Peněžní poukázky se nevydávají.o) Valná hromada ukládá představenstvu společnosti, aby neprodleně podalo návrh na zápis usnesení této mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.p) Připouští se započtení emisního kurzu akcií, upsaných na zvýšení základního kapitálu společnosti, a to níže uvedenou peněžitou pohledávku upisujícího akcionáře společnosti Kooperativa, pojišťovna, a.s. se sídlem Templová 747, 110 00 Praha 1, IČ: 47116617, vůči společnosti, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií. Peněžitá pohledávka upisujícícho akcionáře společnosti Kooperativa, pojišťovna, a.s. vůči společnosti, kterou lze započíst proti pohledávce na splacení emisního kurzu akcií vznikla jako nárok na zaplacení kupní ceny ve výši 11 769 543,20 Kč za postoupení pohledávky ze Smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřené dne 30.9.1998 ve znění dodatků a ze Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 23.10.1998 ve znění dodatků mezi společností Kooperativa, pojišťovna, a.s. a společností SURPMO, a.s. Do data konání mimořádné valné hromady společnost SURPMO, a.s. uhradila pouze částku 10 743,20 Kč. Celková výše pohledávek určená k započtení činí 11 758 800,- Kč. Důvodem započtení je snížení závazků společnosti. Společnost a akcionář Kooperativa, pojišťovna, a.s. jsou povinni uzavřít smlouvu o započtení pohledávky uvedené v písm. p) nejdéle do 5 dnů od upsání akcií, přičemž návrh této smlouvy jsou oprávněni předložit jak společnost SURPMO, a.s., tak i akcionář společnosti Kooperativa, pojišťovna, a.s. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nedojde-li ke splacení emisního kurzu všech nově upsaných akcií započtení výše uvedených peněžitých pohledávek, bude upisovatel, který nesplatil emisní kurs všech jím ipisovaných akcií, povinen splatit emisní kurs jím upisovaných a dosud nesplacených akcií na bankovní účet společnosti číslo 1969542/0800, a to do pěti dnů od uplynutí lhůty pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek.q) Upisování nových akcií se vsouladu s rozhodnutím valné hromady a za podmínek stanovených v § 203 odst. 4 obchodního zákoníku připouští i před zápisem usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.r) Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení finanční situace a ekonomické stability společnosti.
od 04. 01. 2006

  Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodníhozákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetkuČeské republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, nakterý přešel majetek státního podnikuStátní ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektůV zakladatelské listině, učiněné ve formě notářského zápisubylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady
od 09. 07. 2005

  Na obchodní společnost SURPMO, a.s. přešlo jmění obchodní společnosti PRAGO-IMMOBILIEN, a.s. se sídlem Praha 1, Vodičkova 31, identifikační čílo 47116951.
od 02. 10. 2003

  Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti,které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšíhomajetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohotomajetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektustátního podnikuStátní ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů
od 06. 05. 1992

  Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodníhozákoníku.Jediným zaklydatelem společnosti je Fond národního majetkuČeské republiky se sídlem v Praze 1, gorkého nám. 32, nakterý přešel majetek státního podnikuStátní ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektůV zakladatelské listině, učiněné ve formě notářského zápisubylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady
od 06. 05. 1992 do 09. 07. 2005

Akcie

Počet: 94 502 ks v hodnotě: 22 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 07. 2013

Počet: 94 502 ks v hodnotě: 200 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 09. 02. 2011 do 09. 02. 2011

Počet: 94 502 ks v hodnotě: 200 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 10. 02. 2006 do 10. 02. 2006

Počet: 35 708 ks v hodnotě: 200 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 09. 07. 2005 do 09. 07. 2005

Počet: 35 708 ks v hodnotě: 200 - akcie na majitele
od 02. 10. 2003 do 02. 10. 2003

Počet: 29 808 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 06. 05. 1992 do 06. 05. 1992

Vlastníci

Název/Jméno: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

IČO:47116617

Adresa: Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 18600
od 27. 03. 2013
Praha 1, Templová 747, PSČ 11000
od 09. 02. 2011 do 27. 03. 2013

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 09. 02. 2011


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: SUK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 07. 2016
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 04. 2009 do 14. 07. 2016

Adresa: Akátová 2803, 440 01 Louny
od 11. 10. 2013
Louny, Akátová 2803, PSČ 44001
od 22. 04. 2009 do 11. 10. 2013


Název/Jméno: JÍLEK MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 07. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 08. 2006 do 22. 04. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 10. 2003 do 09. 08. 2006

Adresa: Kpt. Stránského 1000/7, Černý Most, 198 00 Praha 9
od 14. 07. 2016
Praha 9 - Černý Most, Kpt. Stránského 1000/7, PSČ 19800
od 12. 05. 2004 do 22. 04. 2009
Praha 9, Ostravská 631, PSČ 19900
od 02. 10. 2003 do 12. 05. 2004


Název/Jméno: KUROPATA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 07. 2016

Adresa: Vrchlického 634/38, Košíře, 150 00 Praha 5
od 14. 07. 2016


Název/Jméno: JAVŮREK RADOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 08. 2006

Adresa: Vondroušova 1157/7, Řepy, 163 00 Praha 6
od 14. 07. 2016
Praha 6 - Řepy, Vondroušova 1157/7, PSČ 16300
od 09. 08. 2006 do 14. 07. 2016


Název/Jméno: HEŘMAN EVŽEN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 14. 07. 2016

Adresa: Zárubova 508/13, Kamýk, 142 00 Praha 4
od 14. 07. 2016


Název/Jméno: NOVÁK MIROSLAV

IČO: 70696268

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 06. 2011 do 14. 07. 2016

Adresa: Na Radouči 1466, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav
od 24. 05. 2015 do 14. 07. 2016
Mladá Boleslav, Václavkova 917, PSČ 29301
od 30. 06. 2011 do 24. 05. 2015


Název/Jméno: RŮŽIČKA PAVEL

IČO: 61197271

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 04. 2009 do 14. 07. 2016
Prokura - prokurista
od 01. 10. 1996 do 17. 11. 1997

Adresa: Na Petřinách 294/60, Veleslavín, 162 00 Praha 6
od 20. 06. 2014 do 14. 07. 2016
Praha 6, Na Petřinách 60/294, PSČ 16200
od 22. 04. 2009 do 20. 06. 2014
Praha 6, Čílova 274/17
od 01. 10. 1996 do 17. 11. 1997


Název/Jméno: ČÍŽKOVSKÁ LUDVIKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 04. 2009

Adresa: Štorkánova 2811/11, Smíchov, 150 00 Praha 5
od 22. 05. 2014
Praha 5, Štorkánova 2811/11, PSČ 15000
od 22. 04. 2009 do 22. 05. 2014


Název/Jméno: STRNAD JOSEF

IČO: 70715556

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 04. 2009 do 14. 07. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 10. 2003 do 22. 04. 2009
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 03. 1995 do 02. 10. 2003

Adresa: Praha 6 - Dejvice, Vostrovská 2678/4, PSČ 16000
od 14. 05. 2008 do 14. 07. 2016
Praha 6, Srbská 185/1, PSČ 16000
od 07. 03. 1995 do 14. 05. 2008


Název/Jméno: HORÁK OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 04. 2009 do 30. 06. 2011

Adresa: Liberec 19, Vizovická 315, PSČ 46008
od 22. 04. 2009 do 30. 06. 2011


Název/Jméno: JIROŠ MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 01. 1998 do 22. 04. 2009

Adresa: Praha 4, Imrychova 879, PSČ 14300
od 02. 10. 2003 do 22. 04. 2009
Praha 4, Imrychova 879
od 12. 01. 1998 do 02. 10. 2003


Název/Jméno: VODIČKA HYNEK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 10. 2003 do 22. 04. 2009

Adresa: Praha 9, Stružky 646, PSČ 19800
od 02. 10. 2003 do 22. 04. 2009


Název/Jméno: MRAČEK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 10. 2003 do 22. 04. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 02. 1996 do 12. 01. 1998

Adresa: Borovy 8, PSČ 33454
od 14. 05. 2008 do 22. 04. 2009
Lužany, Borovy 8, PSČ 33454
od 02. 10. 2003 do 14. 05. 2008
Borovy 8
od 15. 02. 1996 do 12. 01. 1998


Název/Jméno: DOSTAL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 10. 2003 do 22. 04. 2009

Adresa: Praha 4 - Komořany, Na Komořsku 2175/2A, PSČ 14300
od 14. 05. 2008 do 22. 04. 2009
Praha 4 - Komořany, Na Komořsku 2175/2A
od 25. 02. 2005 do 14. 05. 2008
Praha 4, Jílovská 427, PSČ 14200
od 02. 10. 2003 do 25. 02. 2005


Název/Jméno: HAKL PAVEL

Funkce: Prokura - prokurista
od 17. 11. 1997 do 09. 08. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 10. 1996 do 02. 10. 2003

Adresa: Brno - Střed - Veveří, Údolní 998/8A, PSČ 60200
od 12. 05. 2004 do 09. 08. 2006
Brno, Rybníček 8, okres Brno-město
od 01. 10. 1996 do 12. 05. 2004


Název/Jméno: KAREN OTA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 11. 2000 do 14. 05. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 02. 1996 do 21. 11. 2000

Adresa: Praha 5, U Malvazinky 1934/6, PSČ 15000
od 02. 10. 2003 do 14. 05. 2008
Praha 4, V rovinách 865/16
od 15. 02. 1996 do 02. 10. 2003


Název/Jméno: EDER LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 11. 2000 do 02. 10. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 01. 1998 do 21. 11. 2000

Adresa: Praha 4 - Chodov, Jažlovická 1355
od 12. 01. 1998 do 02. 10. 2003


Název/Jméno: ČERMÁK JOSEF

IČO: 49340816

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 02. 1996 do 12. 01. 1998

Adresa: Hradec Králové, Rokycanova 316
od 15. 02. 1996 do 12. 01. 1998


Název/Jméno: MEITNER VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 03. 1995 do 02. 10. 2003

Adresa: Praha 4, Stříbrského 677, PSČ 14000
od 07. 03. 1995 do 02. 10. 2003


Název/Jméno: ŠLÁPOTA JAROMÍR

IČO: 46320598

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 03. 1995 do 21. 11. 2000

Adresa: Znojmo, M. Kudeříkové 635/12, PSČ 66902
od 07. 03. 1995 do 21. 11. 2000


Název/Jméno: ŠREJBER MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 03. 1995 do 15. 02. 1996

Adresa: Praha 10, Přetlucká 27, PSČ 10000
od 07. 03. 1995 do 15. 02. 1996


Název/Jméno: KOCÁB MICHAEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 02. 1994 do 15. 02. 1996

Adresa: Praha 1, Karlova 12
od 25. 02. 1994 do 15. 02. 1996


Název/Jméno: HOLUBEC BOHUMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 02. 1994 do 07. 03. 1995

Adresa: Praha 3, Ondříčkova 33
od 25. 02. 1994 do 07. 03. 1995


Název/Jméno: ŠREJBER MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 02. 1994 do 07. 03. 1995

Adresa: Praha 10, Přetlucká 27
od 25. 02. 1994 do 07. 03. 1995


Název/Jméno: ŠORM JOSEF

Funkce: Prokura - prokurista
od 25. 02. 1994 do 01. 10. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1992 do 25. 02. 1994

Adresa: Praha 6, Kladenská 83
od 25. 02. 1994 do 01. 10. 1996
Praha 6, Kladenská 83, PSČ 16000
od 06. 05. 1992 do 25. 02. 1994


Název/Jméno: DVOŘÁKOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 02. 1994 do 07. 03. 1995

Adresa: Praha 4, Sládkovičova 1306
od 25. 02. 1994 do 07. 03. 1995


Název/Jméno: RŮŽIČKA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 02. 1994 do 01. 10. 1996

Adresa: Praha 6, Čílova 17
od 25. 02. 1994 do 01. 10. 1996


Název/Jméno: PLACHÝ PETR

IČO: 63791986

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 02. 1994 do 07. 03. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1992 do 25. 02. 1994

Adresa: Praha 6, Arabská 576
od 25. 02. 1994 do 07. 03. 1995
Praha 6, Arabská 576, PSČ 16000
od 06. 05. 1992 do 25. 02. 1994


Název/Jméno: KOVAŘÍK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 03. 1993 do 07. 03. 1995

Adresa: Praha 2, Jugoslávská 20
od 02. 03. 1993 do 07. 03. 1995


Název/Jméno: SUKUP KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1992 do 25. 02. 1994

Adresa: Praha 4, Petýrkova 1948, PSČ 12400
od 06. 05. 1992 do 25. 02. 1994


Název/Jméno: HÁČKOVÁ OLGA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1992 do 15. 02. 1996

Adresa: Praha 5, U Mrázovky 26, PSČ 15000
od 06. 05. 1992 do 15. 02. 1996


Název/Jméno: KLINOVSKÝ JOSEF

IČO: 14997452

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1992 do 21. 11. 2000

Adresa: Praha 6, Roosweltova 31, PSČ 16000
od 06. 05. 1992 do 21. 11. 2000


Název/Jméno: FIRBAS KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1992 do 25. 02. 1994

Adresa: Praha 8, K Olympiku 10, PSČ 18000
od 06. 05. 1992 do 25. 02. 1994


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:12. 12. 2011

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Plachý

Zánik oprávnění:23. 9. 2013


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 6. 2003

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Plachý

Zánik oprávnění:23. 9. 2013


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 6. 2003

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Růžička

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 6. 2003

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Plachý

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 6. 2003

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Růžička

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost technických poradců v oblasti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 1. 2003

Obory činnosti: - stavebnictví a architektury
od 09. 01. 2003 do 30. 06. 2008
- územního plánování
od 09. 01. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Růžička

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 9. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Radomír Javůrek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:18. 9. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Jan KLAK

Zánik oprávnění:23. 9. 2013


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 5. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Kopírovací práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 11. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Strnad

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:23. 9. 1992


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 9. 1992

Obory činnosti: Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
od 01. 07. 2013
Zprostředkování služeb
od 25. 06. 2003 do 05. 08. 2010
Realitní činnost
od 25. 06. 2003 do 05. 08. 2010
Velkoobchod a maloobchod
od 25. 06. 2003
Zprostředkování obchodu a služeb
od 25. 06. 2003
Specializovaný maloobchod
od 25. 06. 2003 do 05. 08. 2010
Činnost technických poradců v oblasti
od 08. 01. 2003 do 05. 08. 2010
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 18. 09. 2000 do 05. 08. 2010
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 14. 06. 1994
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 14. 06. 1994
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 04. 05. 1994 do 05. 08. 2010
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 10. 02. 1994
Kopírovací práce
od 24. 11. 1993 do 05. 08. 2010
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 01. 12. 1992
Správa a údržba nemovitostí
od 23. 09. 1992 do 05. 08. 2010


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Průzkum v oblasti výstavby a rekonstrukce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Růžička

Zánik oprávnění:14. 11. 2003


Poradenství v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Plachý

Zánik oprávnění:14. 11. 2003


Průzkum trhu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Radomír Javůrek

Zánik oprávnění:14. 11. 2003


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45274886

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

Související osoby

#NázevICOAdresa
1121285Dobrovský PavelPraha 6, Mládeže 3
1121288Hart MarekPraha 6, Nad alejí 27
1121286Janeš RadimPraha 5, Renoirova 622
968601A + W Praha s.r.o.62502832Ostrava - Nová Bělá, Ječmínkova 517/87, PSČ 72400
610716AB AGRO s.r.o.26853566Křišťanovice 171, PSČ 79368

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí