SYNOT TIP, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem SYNOT TIP, a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3827. Její identifikační číslo je 26301091 a sídlo firmy je Jaktáře 1475, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště.

Výpis z obchodního rejstříku SYNOT TIP, a.s.

Datum zápisu: 16. 10. 2002

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3827

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 68fgirs

Předmět podnikání: Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Hostinská činnost
Pronájem a půjčování věcí movitých
Zprostředkování služeb
Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení...
Specializovaný maloobchod
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Jediný akcionář SYNOT TIP, a.s. r o z h o d l o zvýšení základní kapitál společnosti o částku 126.741.000,00Kč (slovy: jedno sto dvacet šest miliónů sedm set čtyřicet jedna tisíc korun českých) ze současné výše kapitálu ve výši 473.259.000,00 Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát tři milionů dvě stě padesát devět tisíc korun českých) na jeho novou výši 600.000.000,00Kč ( slovy: šest set milionů korun českých) a zároveň určil, že se nepřipouští upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje; celkový počet nově upisovaných akcií činí: 5 (slovy: pět) kusů nových kusových akcií, každá v účetní hodnotě ve výši odpovídající 20 % (slovy: dvacet procent) částky o kterou se zvyšuje základní kapitál, tedy každá akcie v účetní hodnotě 25.348.200,00 Kč ( slovy: dvacet pět milionů tři sta čtyřicet osm tisíc dvě stě korun českých), druh všech upisovaných akcií: akcie, s nimiž nejsou spojená žádná zvláštní práva kmenové, forma všech upisovaných akcií: na jméno, podoba všech upisovaných akcií: listinná, žádná z nově upisovaných akcií nebude cenným papírem přijatým k obchodování na regulovaném trhu ( tedy kótovaným účastnickým cenným papírem), (dále též jen "nově upsané akcie"); žádná z nově upisovaných akcií nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu §485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích vzhledem k tomu, že se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu jediný akcionář svého přednostního práva vzdal práva ve smyslu § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, všechny nově upisované akcie budou upsány peněžitým vkladem; všechny akcie budou nabídnuty k úpisu určenému zájemci, kterým je jediný akcionář společnosti, a to společnost SYNOT Holding, s.r.o. se sídlem Praha 1, Revoluční 1200/16, PSČ 110 00, IČ 253 25 809, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78967, tedy akcie v účetní hodnotě v celkové výši 126.741.000,00Kč (slovy: jedno sto dvacet šest miliónů sedm set čtyřicet jedna tisíc korun českých) a budou upsány určeným zájemcem v sídle společnosti SYNOT TIP, a.s. tedy v Uherském Hradišti, Mařaticích, Jaktáře 1475, PSČ 686 01; e m i s n í k u r z všech nově upisovaných akcie bude následující: emisní kurz akcií upisovaných společností SYNOT Holding, s.r.o. bude činit 1.680.831.000,00Kč ( slovy: jedna miliarda šest set osmdesát milionů osm set třicet jedna tisíc korun českých), z toho emisní ážio tedy bude 1,554.090.000,00 Kč ( slovy: jedna miliarda pět set padesát čtyři milionů devadesát tisíc korun českých); upisování akcií bude provedeno v písemné smlouvě o upsání akcií s ověřenými podpisy, kterou určený zájemce uzavře se společností SYNOT TIP, a.s. a musí být upsány nejpozději do 10.12.2016 ( slovy: desátého prosince roku dva tisíce šestnáct) a splaceny nejpozději do 22.12.2016 ( slovy: dvacátého druhého prosince roku dva tisíce šestnáct); návrh této smlouvy představenstvo společnosti doručí jedinému akcionáři do tří dnů od přijetí tohoto rozhodnutí, tímto doručením bude zároveň jedinému akcionáři oznámen počátek běhu lhůty pro upsání akcií, kdy jediný akcionář doručení tuto již podepsanou smlouvu do sídla společnosti nejpozději do 10.12.2016 ( slovy: desátého prosince roku dva tisíce šestnáct). Emisní kurz nově emitovaných akcií upsaných ke zvýšení základního kapitálu bude splacen výlučně formou započtení, tedy se připouští se možnost započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře tj. určeného zájemce, vůči společnosti, jedná se o peněžitou pohledávku vzniklou z titulu splacení j i s t i n y za vydané dluhopisy společností SYNOT TIP,a.s. v počtu 1.867.590.000,00 ks (slovy: jedna miliarda osm set šedesát sedm miliónů pět set devadesát tisíc kusů ) společnosti WCV WORLD CAPITAL VENTURES CYPRUS LIMITED se sídlem Arch Makariou III, 2, ATLANTIS BUILDING, 3 rd floor, Flat/Office 301, Mesa Geitonia, 4000, Limassol, Cyprus, IČ: HE 187417, datum emise 15.11.2012, ISIN: CZ0003502437, jmenovitá hodnota každého z nich ve výši 1,00Kč ( slovy: jedna koruna), tato pohledávka byla postoupena dne 20.07.2016 majitelem WCV WORLD CAPITAL VENTURES CYPRUS LIMITED společnosti Czech Capital Venture, s.r.o. se sídlem Praha 1, Revoluční 16, PSČ 110 00, IČ 262 14 474, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 80342 a následně tato pohledávka byla postoupena dne 20.07.2016 majitelem Czech Capital Venture, s.r.o., IČ 262 14 474 společnosti SYNOT Holding s.r.o. IČ 253 25 809, která je k dnešnímu dni věřitelem, kdy její výše činí 1.680.831.000,00Kč ( slovy: jedna miliarda šest set osmdesát milionů osm set třicet jedna tisíc korun českých) proti pohledávce společnosti vůči určenému zájemci na splacení emisního kurzu, započtena bude celá pohledávka, která odpovídá emisnímu kurzu upsaných akcií tedy do výše 1.680.831.000,00Kč ( slovy: jedna miliarda šest set osmdesát milionů osm set třicet jedna tisíc korun českých). Existence pohledávky jediného akcionáře, resp. určeného zájemce, za společností SYNOT TIP, a.s. byla ověřena nezávislým auditorem Ing. Janem Opravilem ze dne 18.11.2016 a současně prohlášením statutárního orgánu společnosti, že tato pohledávka není sporná ani pochybná, na tuto pohledávku k dnešnímu dni bylo částečně plněno, a že závazek společnosti SYNOT TIP, a.s. z této pohledávky trvá ve výši 1.680.831.000,00Kč ( slovy: jedna miliarda šest set osmdesát milionů osm set třicet jedna tisíc korun českých). Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku nejpozději do 22.12.2016 ( slovy: dvacátého druhého prosince roku dva tisíce šestnáct), musí mít písemnou formu a podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny. Návrh smlouvy o započtení předloží společnost SYNOT TIP, a.s. předem určenému zájemci, kterým je společnost SYNOT Holding s.r.o. nejpozději do pěti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. K akceptaci návrhu smlouvy o započtení je povinna společnosti SYNOT TIP, a.s. poskytnout předem určenému zájemci SYNOT Holding s.r.o. lhůtu alespoň tří dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy. Před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu musí taktéž nastat účinnost shora uvedené smlouvy, tedy musí dojít ke střetu pohledávek na základě této dohody a tím ke splacení emisního kurzu všech upsaných akcií.
od 22. 12. 2016 do 02. 01. 2017

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 29. 09. 2014

  Na nástupnickou společnost SYNOT TIP, a.s. se sídlem Uherské Hradiště, Mařatice, Jaktáře 1475, IČ: 26301091 přešlo jmění zanikající společnosti SYNOT Uherské Hradiště , a.s. IČ: 26910730, se sídlem Uherské Hradiště, mařatice, Jaktáře 1475, 68601
od 01. 10. 2013

  Na nástupnickou společnost SYNOT TIP, a.s. se sídlem Uherské Hradiště, Mařatice, Jaktáře 1475, IČ: 263 01 091, přešlo jmění zanikající společnosti ST Solutions, a.s. se sídlem Praha 1, Revoluční 1200/16, PSČ 110 00, IČ: 279 38 191, a zanikající společnosti SYNOT SERVICE, a.s. se sídlem Uherské Hradiště, Mařatice, Jaktáře 1475, IČ: 264 49 404.
od 02. 10. 2012

  Jediný akcionář společnosti SYNOT TIP, a.s. rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 82 500.000,-Kč, slovy: osmdesát dva milionů pět set tisíc korun českých, z dosavadní výše 204 000 000,-Kč, slovy: dvě stě čtyři milionů korun českých, na novou výši 286 500 000,-Kč, slovy: dvě stě osmdesát šest milionů pět set tisíc korun českých, formou upsání nových akcií, přičemž splacení emisního kursu akcií proběhne peněžitým vkladem, upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu společnosti SYNOT TIP, a.s. bude upsáno:- 8 ks, slovy: osm kusů, kmenových, nekótovaných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 000,-Kč, slovy: deset milionů korun českých, v listinné podobě,- 2 ks, slovy: dva kusy, kmenových, nekótovaných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,-Kč, slovy: jeden milion korun českých, v listinné podobě,- 5 ks, slovy: pět kusů, kmenových, nekótovaných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,-Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, v listinné podobě.Veškeré akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti SYNOT Holding, s.r.o., se sídlem Praha 1, Revoluční 1200/16, PSČ: 110 00, IČ: 25325809. Jediný akcionář se vzdává svého přednostního práva na upsání akcií peněžitými vklady.Místem úpisu akcií je sídlo společnosti SYNOT TIP, a.s., se sídlem Uherské Hradiště, Mařatice, Jaktáře 1475, PSČ: 686 01. Návrh smlouvy o úpisu akcií je představenstvo povinno doručit předem určenému zájemci dopisem zaslaným na jeho adresu bez zbytečného odkladu po zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Lhůta pro upsání nových akcií je dva měsíce ode dne zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.Počátkem běhu této lhůty bude určenému zájemci oznámen představenstvem písemně, zasláním oznámení na jeho adresu bez zbytečného odkladu po zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Určený zájemce zašle podepsanou smlouvu zpět společnosti SYNOT TIP, a.s. ve lhůtě pro upsání akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Lhůta pro splacení 100% emisního kursu upsaných akcií je do dvou měsíců od úpisu akcií, přičemž peněžité vklady lze splatit započtením těchto pohledávek: pohledávek akcionáře SYNOT Holding, s.r.o. z půjček poskytnutých společnosti SYNOT TIP, a.s. (dříve SYNOT LOTTO, a.s.) v celkové výši 82 500 000,-Kč, slovy: osmdesát dva milionů pět set tisíc korun českých.Právní tituly:- smlouva o půjčce uzavřená dne 17.února 2009 mezi společností SYNOT TIP, a.s.(dříve SYNOT LOTTO, a.s.), jako dlužníkem a společností SYNOT Holding, s.r.o. jako věřitelem a to na částku 19 500 000,-Kč, slovy: devatenáct milionů pět set tisíc korun českých,- smlouva o půjčce uzavřená dne 22.března 2009 mezi společností SYNOT TIP, a.s. (dříve SYNOT LOTTO, a.s.), jako dlužníkem a společností SYNOT Holding, s.r.o. jako věřitelem a to na částku 20 000 000,-Kč, slovy: dvacet milionů korun českých,- smlouva o půjčce uzavřená dne 26.března 2009 mezi společností SYNOT TIP, a.s. (dříve SYNOT LOTTO,a.s.), jako dlužníkem a společností SYNOT Holding, s.r.o. jako věřitelem a to na částku 20 000 000,-Kč, slovy: dvacet milionů korun českých,- smlouva o půjčce uzavřená dne 22.července 2009 mezi společností SYNOT TIP, a.s. jako dlužníkem a společností SYNOT Holding, s.r.o. jako věřitelem a to na částku 10.000 000,-Kč, slovy: deset milionů korun českých,- smlouva o půjče uzavřená dne 15.května 2009 mezi společností SYNOT TIP, a.s. jako dlužníkem a společností SYNOT Holding, s.r.o. jako věřitelem a to na částku 13.000 000,-Kč, slovy: třináct milionů korun českých.
od 23. 04. 2010 do 22. 06. 2010

  Mimořádná valná hromada konaná dne 26.11.2004 schválila zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem úpisem nových akcií o částku 100,000.000,--Kč z částky 104,000.000,--Kč na částku 204,000.000,--Kč. Důvodem zvýšení základního kapitálu je potřeba posílit základní kapitál společnosti. Po upsání akcií a splacení základního kapitálu bude vydáno deset kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě každá o jmenovité hodnotě 10,000.000,--Kč.Úpis nad navrhovanou částku se nepřipouští. Upisovatelem akcií je s využitím přednostního práva akcionář SYNOT Holding s.r.o. se sídlem Praha 8, Sokolovská 541, IČ 25325809. Lhůta pro úpis akcií činí jeden měsíc ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Představenstvo společnosti je povinno oznámit upisovateli počátek běhu lhůty pro úpis akcií do dvou pracovních dnů ode dne doručení usnesení rejstříkového soudu. Emisní kurs nově upsaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. Emisní kurs nově upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve výši 30% hodnoty upisovaných akcií ve lhůtě třiceti dnů ode dne úpisu akcií na zvláštní účet vedený u ČSOB, a.s. 17400123/0300, zbytek pak do jednoho roku ode dne splacení 30% emisního kursu, a to kdykoliv v tomto období.
od 01. 12. 2004 do 28. 12. 2004

Akcie

Počet: 16 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 22. 06. 2010 do 29. 09. 2014

Počet: 27 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 22. 06. 2010 do 29. 09. 2014

Počet: 5 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 22. 06. 2010 do 29. 09. 2014

Počet: 19 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 28. 12. 2004 do 22. 06. 2010

Počet: 14 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 16. 10. 2002 do 22. 06. 2010

Počet: 9 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 16. 10. 2002 do 28. 12. 2004

Vlastníci

Název/Jméno: SYNOT Holding, s.r.o.

IČO: 25325809

Adresa: Praha, Revoluční 1200/16, okres Hlavní město Praha, PSČ 11000
od 08. 07. 2015
Praha 1, Revoluční 1200/16, PSČ 11000
od 26. 05. 2008 do 08. 07. 2015

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 26. 05. 2008


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: VALENTA IVO

IČO: 13915231

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 09. 2014
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 24. 05. 2011 do 14. 09. 2012
Prokura - prokurista
od 19. 04. 2010 do 24. 05. 2011
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 10. 2002 do 25. 11. 2004

Adresa: M. Alše 322, Prštné, 760 01 Zlín
od 23. 11. 2016
980 00 Monte-Carlo, Avenue Saint Roman 7, Monacké knížectví
od 29. 09. 2014 do 23. 11. 2016
Avenue Saint Roman 7, Monte - Carlo 980 00, Monacké knížectví
od 24. 05. 2011 do 14. 09. 2012
Monte - Carlo, Avenue Saint Roman 7, 980 00, Monacké knížectví
od 19. 04. 2010 do 24. 05. 2011
Monte Carlo, 7 Avenue Saint Roman, Monacké knížectví
od 16. 10. 2002 do 25. 11. 2004


Název/Jméno: VALENTA MIROSLAV

IČO: 61762768

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 27. 12. 2012
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 05. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 09. 2008 do 27. 12. 2012
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 09. 2008 do 24. 05. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 11. 2004 do 04. 09. 2008
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 10. 2002 do 25. 11. 2004
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 10. 2002 do 04. 09. 2008

Adresa: Vinohradská 252, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště
od 22. 10. 2015
Vinohradská 274, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště
od 31. 07. 2015
83103 Bratislava, Vajnorská 10093/36, Slovenská republika
od 04. 09. 2008 do 22. 10. 2015
Rožnov pod Radhoštěm, Travinářská 1173, PSČ 75661
od 26. 05. 2008 do 04. 09. 2008
Uherské Hradiště - Mařatice, Vinohradská 274, PSČ 68605
od 14. 07. 2005 do 31. 07. 2015
Staré Město, Velehradská 1328, PSČ 68603
od 16. 10. 2002 do 14. 07. 2005
Rožnov pod Radhoštěm, Travinářská 1173, okres Vsetín, PSČ 75661
od 16. 10. 2002 do 26. 05. 2008


Název/Jméno: GREGOR RUDOLF

IČO: 43959229

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 10. 2002

Adresa: Na Vyhlídce 1483, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště
od 27. 12. 2012
Uherské Hradiště, Na Vyhlídce 1483, PSČ 68605
od 01. 12. 2004 do 27. 12. 2012
Uherské Hradiště, Štěpnická čp.1115, PSČ 68601
od 16. 10. 2002 do 01. 12. 2004


Název/Jméno: HÝBL MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 09. 2012

Adresa: č.p. 111, 664 71 Hvozdec
od 31. 07. 2015
Hvozdec 111, PSČ 66471
od 14. 09. 2012 do 31. 07. 2015


Název/Jméno: KLČOVSKÁ KVETOSLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 04. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 09. 2008 do 23. 04. 2010
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 12. 2005 do 04. 09. 2008

Adresa: Verbířská 1708, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště
od 28. 11. 2012
Uherské Hradiště, Jaroslava Staňka 860, PSČ 68605
od 23. 04. 2010 do 28. 11. 2012
Uherské Hradiště, Jaroslava Staňka 860, PSČ 68601
od 04. 09. 2008 do 23. 04. 2010
Uherské Hradiště, Jaroslava Staňka 860, PSČ 68601
od 13. 12. 2005 do 04. 09. 2008


Název/Jméno: MIKOŠKA PETR

IČO: 46192794

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 04. 2009
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 11. 2004 do 01. 04. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 10. 2002 do 25. 11. 2004

Adresa: Družstevní 788, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště
od 27. 12. 2012
Uherské Hradiště - Mařatice, Družstevní 788, PSČ 68605
od 08. 02. 2010 do 27. 12. 2012
Uherské Hradiště, Sadová 1479, PSČ 68605
od 26. 05. 2008 do 08. 02. 2010
Uherské Hradiště, Sadová čp.1479, PSČ 68605
od 25. 11. 2004 do 26. 05. 2008
Traplice 339, okres Uherské Hradiště
od 16. 10. 2002 do 25. 11. 2004


Název/Jméno: MICHALCIO PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 04. 2010 do 23. 07. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 04. 2009 do 23. 04. 2010

Adresa: Uherské Hradiště, Stonky 630, PSČ 68601
od 23. 04. 2010 do 23. 07. 2012
Uherské Hradiště, Leoše Janáčka 611, PSČ 68601
od 01. 04. 2009 do 23. 04. 2010


Název/Jméno: PAŠKA ZBYNĚK

IČO: 73877913

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 04. 2010 do 29. 09. 2014

Adresa: Kunovice, Pekařská 794, PSČ 68604
od 23. 04. 2010 do 29. 09. 2014


Název/Jméno: Kateřina Luisa Paděra Daňhelová, MBA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 02. 2010 do 24. 05. 2011

Adresa: Buchlovice, Příční 101, PSČ 68708
od 08. 02. 2010 do 24. 05. 2011


Název/Jméno: Kateřina Luisa Paděra Daňhelová

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 09. 10. 2009 do 08. 02. 2010

Adresa: Buchlovice, Příční 101, PSČ 68708
od 09. 10. 2009 do 08. 02. 2010


Název/Jméno: TESAŘ LUDĚK

IČO: 45916730

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 06. 2009 do 23. 04. 2010

Adresa: Náchod, 1.Máje 228, PSČ 54701
od 26. 06. 2009 do 23. 04. 2010


Název/Jméno: BRÁZDIL ZDENĚK

IČO: 3696782

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 04. 2009 do 26. 06. 2009

Adresa: Otrokovice, Hlavní 1249, PSČ 76502
od 01. 04. 2009 do 26. 06. 2009


Název/Jméno: Kateřina Luisa Daňhelová

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 04. 2009 do 09. 10. 2009
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 07. 2005 do 01. 04. 2009

Adresa: Buchlovice, Příční 101, PSČ 68708
od 26. 05. 2008 do 09. 10. 2009
Buchlovice, Arnošta Hrabala 516, PSČ 68708
od 14. 07. 2005 do 26. 05. 2008


Název/Jméno: ZÁMEČNÍK PETR

IČO: 71765034

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 25. 11. 2004 do 13. 12. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 10. 2002 do 25. 11. 2004

Adresa: Uherské Hradiště, Za humny 547, PSČ 68601
od 14. 07. 2005 do 13. 12. 2005
Uherské Hradiště, 28.října 985, PSČ 68700
od 25. 11. 2004 do 14. 07. 2005
Uherské Hradiště, 28.října 985, PSČ 68601
od 16. 10. 2002 do 25. 11. 2004


Název/Jméno: KOČÍ JOSEF

IČO: 46322388

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 11. 2004 do 14. 07. 2005

Adresa: Horní Němčí čp.136, PSČ 68764
od 25. 11. 2004 do 14. 07. 2005


Název/Jméno: DAŇHELOVÁ KATEŘINA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 10. 2002 do 14. 07. 2005

Adresa: Buchlovice, Lhotka 516, okres Uherské Hradiště, PSČ 68708
od 16. 10. 2002 do 14. 07. 2005


Název/Jméno: SMOLINSKÁ JITKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 10. 2002 do 25. 11. 2004

Adresa: Praha 8, Ratibořská 748, PSČ 18100
od 16. 10. 2002 do 25. 11. 2004


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 4. 2014

Odpovědní zástupci: Romana Nálevková


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:23. 11. 2011

Odpovědní zástupci: Zbyněk Paška


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 9. 2004

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 10. 2002

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 10. 2002

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 10. 2002

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 10. 2002


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 10. 2002


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ26301091

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 12. 2008

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
2677935" ELEKT společnost s ručením omezeným - v likvidaci "44568177Masarykova 375/359, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem
1316403"Konečná 82-83, družstvo", v likvidaci25245775Slavíčkova 1683, 356 05 Sokolov 5
2971766"SYNOT 99 a.s. "26228441Jaktáře 1475, 686 01 Uherské Hradiště 1
2724436"SYNOT 99, spol. s r.o."60709715Kyjov, Jungmannova 907
25368411.FC SLOVÁCKO, a.s.25597493Stonky 566, 686 01 Uherské Hradiště
894345ADELL TRADING a.s.24736732Praha 10 - Záběhlice, Strašnická 3165/1b, PSČ 10200
973927ADELL TRADING a.s.26095521Strašnická 3165/1b, 102 00 Praha
2705432AGRESS, s.r.o.49823914č.p. 101, 533 41 Rohoznice
2119128Aldis, a.s.47468386Eliščino nábřeží 375/1, Věkoše, 500 03 Hradec Králové
635470ALKOPE s.r.o.5580366Leska Horní 1956/34, 669 02 Znojmo
661947ANGELIKA s.r.o.25644157Kolín, Politických vězňů 40, PSČ 28002
2247351APEX On-line a.s.26106451Strašnická 1b/3165, 102 00 Praha
3272381Apex Play, a.s.28488741Strašnická 3165/1b, 102 00 Praha
1085137ART KREDIT s.r.o.3948676Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
2505196ASTRA s.r.o.63667568Uherské Hradiště, Hradební 5
725068ATELIER A CZ s.r.o.25677543Na Zámecké 1518/9, Nusle, 140 00 Praha 4
1011914ATENIC a.s.27443418Poděbradská 88/55, 198 00 Praha
1575470AUSTROTEC s. r. o.65141687Pavlovova 1169, 700 30 Ostrava
458200AUTO PRO VÁS s.r.o.26734451Mnichovo Hradiště, Turnovská 1093, PSČ 29501
2566621AYOMA s.r.o.29210615Vyšehradská 1349/2, Nové Město, 128 00 Praha 2
962275B - holding,a.s. v likvidaci44993366Prušánecká 4179/10, Židenice, 628 00 Brno
2641709BadFly Interactive, a.s.3300897Jaktáře 1475, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště
3326211BLUE 88, a.s.24754188Praha 1 - Nové Město, Revoluční 1200/16, PSČ 11000
3006293BOMA PRINT, spol. s r.o.25331485Revoluční 762/13, Staré Město, 110 00 Praha 1
757284BRUN s.r.o.28909445Běrunice, Hlavní 150, okres Nymburk, PSČ 28908

Související osoby

#NázevICOAdresa
661788ADAM JAN62822624Jižní 932, 68605 Uherské Hradiště
3678AJGLOVÁ BARBORA60505401Smetanova 148, 25082 Úvaly
94208AMBROŽ ANTONÍN48047651Černého 426/8, 18200 Praha
94223AMBROŽ FRANTIŠEK10337733Ruská 215/40, 35301 Mariánské Lázně
977779ANDRÁŠEK KAREL1849024729. dubna 258/31, 70030 Ostrava
250538BABÍNEK JIŘÍ63799740Hailova 117, 26101 Příbram
1242939BABJÁR MICHAL87236109náměstí 28. října 1900/20, 60200 Brno
108550BÁČOVÁ KRISTÝNA88063020Široká 25/6, 11000 Praha
6800BAJER MIROSLAV88867641náměstí Svobody 93/22, 60200 Brno
559248BAŇOUCHOVÁ HANA65310004Absolonova 636/14, 62400 Brno
76324BÁRTA PETR61289019Holečkova 179/109, 15000 Praha
17242BARTÁK JAN13129767Pod Klikovkou 1917/4, 15000 Praha
20679BARTOŇOVÁ JAROSLAVA729394199, 46345 Soběslavice
12246BARTOŠ PAVEL61571890Stanislavova 772/7, 78985 Mohelnice
556665BARTOŠKA JAN46000127Pražská 119/55, 40001 Ústí nad Labem
94200BARTUŠKA JOSEF18276237Grünwaldova 293/22, 37001 České Budějovice
151576BAUER ZDENĚK71352457Dušnická 27, 27742 Obříství
15358BEDNÁŘ JIŘÍ64057682Dykova 597/15, 46001 Liberec
87286BEDNAŘÍK LADISLAV48507377Sídl. Olšava 2213, 68801 Uherský Brod
39283BECHYNĚ LADISLAV10366008Partyzánská 439, 33033 Město Touškov
99337BELINGER MILAN68995440Sídliště 1437/18, 28922 Lysá nad Labem
538BENEŠ JAROSLAV18507395Dominova 2465/11, 15800 Praha
36149BENEŠ JOSEF15922341Lovosická 659/5, 19000 Praha
79988BENEŠOVÁ MIROSLAVA62755382Ladova 2532/2, 40011 Ústí nad Labem
1135354BENO VLADIMÍR42818907Písečná 173, 35134 Skalná

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: CHEMOPROJEKT, státní podnik14273Štěpánská 15, 120 00 Praha
Firma: Stavební podnik Praha-východ, státní podnik67229Politických vězňů 1233, 251 01 Říčany u Prahy
Fyzická osoba: Miluše Moravčíková777951Polní 477, 69185 Dolní Dunajovice
Firma: FORTUNA sázky a.s.28508815Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
Firma: STK Jihlava a.s.63476851Znojemská 2380/82, 586 01 Jihlava
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4
Fyzická osoba: Petr Opěla71811435146, 73947 Kozlovice
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Průmyslová zóna Nošovice, Hyundai 700/1, 739 51 Nižní Lhoty
Firma: FOXCONN CZ s.r.o.25938002U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice
Adresa: Praha 10, Murmanská 1469/8, PSČ 10000
Firma: Beskydské divadlo Nový Jičín, příspěvková organizace96334Divadelní 873/5, 74101 Nový Jičín
Fyzická osoba: Štěpán Malina43606865Hošťálková, 75622, , ,
Fyzická osoba: František Sedlák69736791Spáčilova 3574/58, 76701 Kroměříž
Fyzická osoba: Jiří Rozkydal88660494Hradišťská 231, 68706 Velehrad
Fyzická osoba: Minh Ha Dau27222624Brno, 61400, Husovice, Dukelská tř., 443/76
Firma: S-Power Energies, s.r.o.5192242K cementárně 234/6, Radotín, 153 00 Praha 5
Fyzická osoba: Josef Šabaka75986396Stará 97/17, 60200 Brno
Fyzická osoba: Vojtěch Charvát43756069Krátká 1600, 25088 Čelákovice
Fyzická osoba: Radim Šajner74273621Nedbalova 1661/4, 25101 Říčany
Firma: Místní národní výbor249955Oslov, okr. Písek

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
2971766"SYNOT 99 a.s. "26228441Uherské Hradiště, 68601, Mařatice, Jaktáře, 1475
2641709BadFly Interactive, a.s.3300897Jaktáře 1475, 68601 Uherské Hradiště
2272647GAN a.s.60746602Jaktáře 1475, 68601 Uherské Hradiště
897536Nadace SYNOT26218330Jaktáře 1475, 68601 Uherské Hradiště
2427717SYNOT - A a.s.26222230Jaktáře 1475, 68601 Uherské Hradiště
2125120SYNOT 2000, a.s.25560247Uherské Hradiště, 68601, Mařatice, Jaktáře, 1475
127131SYNOT BRNO,a.s.26264625Uherské Hradiště, 68601, Mařatice, Jaktáře, 1475
911681SYNOT Břeclav, a.s.26932920Uherské Hradiště, 68601, Mařatice, Jaktáře, 1475
2511220SYNOT GASTRO, s.r.o.16361211Uherské Hradiště, 68601, Mařatice, Jaktáře, 1475
2571599SYNOT ICT Services, a.s.28357116Jaktáře 1475, 68601 Uherské Hradiště
2517027SYNOT Leasing, a.s.25546252Uherské Hradiště, 68601, Mařatice, Jaktáře, 1475
741762SYNOT MORAVIA, a.s.27735061Uherské Hradiště, 68601, Mařatice, Jaktáře, 1475
3138102SYNOT SERVICE 2000, s.r.o.26937166Uherské Hradiště, 68601, Mařatice, Jaktáře, 1475
2114748SYNOT SERVICE BRNO, s.r.o.26934931Uherské Hradiště, 68601, Mařatice, Jaktáře, 1475
2493316SYNOT SERVICE, a.s.26449404Uherské Hradiště, 68601, Mařatice, Jaktáře, 1475
1888779SYNOT TIP, a.s.26301091Jaktáře 1475, 68601 Uherské Hradiště
2180097SYNOT Uherské Hradiště, a.s.26910730Jaktáře 1475, 68601 Uherské Hradiště
655469SYNOT W,a.s.25548832Jaktáře 1475, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště
2449736SYNOT Zlín,a.s.26932938Uherské Hradiště, 68601, Mařatice, Jaktáře, 1475
2526064SYNOT  GASTRO SLOVAKIA s.r.o., odštěpný závod5627265Jaktáře 1475, 68601 Uherské Hradiště
1745584Synot Auto a.s.25536338Jaktáře 1475, 68601 Uherské Hradiště