TATRA TRUCKS a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem TATRA TRUCKS a.s., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 10443. Jeho identifikační číslo je 1482840

 
 

Výpis z obchodního rejstříku TATRA TRUCKS a.s.

Datum zápisu: 8. 3. 2013

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 10443

Identifikační číslo:1482840

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: bu5scew

Předmět podnikání: Ostraha majetku a osob
Klempířství a oprava karoserií
Opravy silničních vozidel
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Obráběčství
Hostinská činnost
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice
od 02. 04. 2013
Nádražní 305/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
od 08. 03. 2013 do 02. 04. 2013
Areál Tatry 1450/1, 74221 Kopřivnice

Skutečnosti

  Valná hromada obchodní společnosti TATRA TRUCKS a.s. se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, identifikační číslo: 014 82 840, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Ostravě, v oddíle B, vložka 10443 (dále též jen Společnost) konaná dne 19.11.2014 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: (i) zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií je přípustné, když emisní kurs všech dříve upsaných akcií byl plně splacen; (ii) základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 1.000.000.000,- Kč (slovy: jednu miliardu korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu; (iii) na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 10.000 (slovy: deset tisíc) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) (dále též jen Akcie); (iv) všichni akcionáři Společnosti se před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdali svého přednostního práva upsat část nových Akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů; (v) všechny Akcie na zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí budou nabídnuty k úpisu určeným zájemcům, kterými jsou: -obchodní společnost NIKA Development a.s. se sídlem Chrudim IV, Tovární 1112, PSČ 53736, identifikační číslo: 275 28 910, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, vložka 2691, které bude nabídnuto k úpisu celkem 6.500 (slovy: šest tisíc pět set) Akcií, -obchodní společnost PROMET TOOLS a.s. se sídlem 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo: 286 42 279, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 4375, které bude nabídnuto k úpisu celkem 3.500 (slovy: tři tisíce pět set) Akcií, (vi) upsání Akcií na toto zvýšení základního kapitálu jinými osobami než výše uvedeným určeným zájemcem se nepřipouští; Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až 483 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jen jako ZOK); (vii) upisovací lhůta pro úpis Akcií předem určenými zájemci na toto zvýšení základního kapitálu Společnosti činí šedesát dnů ode dne tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu; předem určený zájemce upisuje Akcie na toto zvýšení základního kapitálu Společnosti písemnou smlouvou, která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 479 ZOK; Společností podepsaný návrh smlouvy o úpisu Akcií s úředně ověřeným podpisem osoby zastupující Společnost je představenstvo Společnosti povinno doručit předem určenému zájemci nejpozději do patnácti dnů ode dne tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti spolu s upozorněním pro předem určeného zájemce, že je povinen doručit Společnosti smlouvu o úpisu Akcií s jeho úředně ověřeným podpisem ve lhůtě pro úpis Akcií dle tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti, jinak je upsání Akcií předem určeným zájemcem na toto zvýšení základního kapitálu neúčinné; (viii) výše emisního kursu každé jedné upisované Akcie je rovna její jmenovité hodnotě s tím, že tento emisní kurs může být splacen pouze peněžitým vkladem; (ix) připouští se započtení pohledávek předem určených zájemců vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu jimi upsaných Akcií takto:- určení započítávaných pohledávek, včetně jejich výše a jejich vlastníků: a) pohledávka Společnosti na splacení emisního kursu Akcií upsaných předem určeným zájemcem, a to obchodní společností NIKA Development a.s., ve výši 650.000.000,- Kč (slovy: šest set padesát milionů korun českých) bude započtena v této výši proti peněžitým pohledávkám tohoto předem určeného zájemce, který je tak vlastníkem těchto pohledávek, vůči Společnosti, a to: a1) pohledávka ve výši 363.164.221,31 Kč (slovy: tři sta šedesát tři milionů jedno sto šedesát čtyři tisíc dvě stě dvacet jedna korun českých třicet jedna haléřů českých) vzniklé z titulu úvěrové smlouvy označené jako THE EUR 44,000,000 AND CZK 800,000,000 MULTICURRENCY TERM, REVOLVING, OVERDRAFT, LETTER OF CREDIT AND BANK GUARANTEE FACILITIES AGREEMENT uzavřené dne 2.6.2008 (slovy: druhého června roku dvatisíceosm) mezi obchodní společností TATRA, a.s., obchodní společností Československá obchodní banka, a.s. a společností Crédit Agricole Corporate and Investment Bank ve znění dodatků k této úvěrové smlouvě, a to dodatku číslo 1 až dodatku číslo 77 (tato úvěrová smlouva ve znění jejich dodatků dále též jen jako Úvěrová smlouva č. 1), přičemž část této pohledávky ve výši 345.555.080,- Kč (slovy: tři sta čtyřicet pět milionů pět set padesát pět tisíc osmdesát korun českých) představuje jistinu úvěru a část této pohledávky ve výši 17.609.141,31 Kč (slovy: sedmnáct milionů šest set devět tisíc jedno sto čtyřicet jedna korun českých třicet jedna haléřů českých) představuje příslušenství jistiny,a2) pohledávka ve výši 161.153.422,66 Kč (slovy: jedno sto šedesát jedna milionů jedno sto padesát tři tisíc čtyři sta dvacet dva korun českých šedesát šest haléřů českých) vzniklé z titulu smlouvy o úvěru uzavřené dne 24.10.2012 (slovy: dvacátéhočtvrtého října roku dvatisícedvanáct) mezi obchodní společností TATRA, a.s. a obchodní společností DEVELOPMENT AGENCY s.r.o., ve znění dodatku číslo 1 ze dne 31.12.2013 (slovy: třicátéhoprvního prosince roku dvatisícetřináct) (tato úvěrová smlouva ve znění jejího dodatku číslo 1 dále též jen jako Úvěrová smlouva č. 2), přičemž část této pohledávky ve výši 145.427.966,71 Kč (slovy: jedno sto čtyřicet pět milionů čtyři sta dvacet sedm tisíc devět set šedesát šest korun českých sedmdesát jedna haléřů českých) představuje jistinu úvěrů a část této pohledávky ve výši 15.725.455,95 Kč (slovy: patnáct milionů sedm set dvacet pět tisíc čtyři sta padesát pět korun českých devadesát pět haléřů českých) představuje příslušenství jistiny,a3) pohledávka ve výši 44.722.599,10 Kč (slovy: čtyřicet čtyři milionů sedm set dvacet dva tisíc pět set devadesát devět korun českých deset haléřů českých) vzniklé z titulu smlouvy o úvěru uzavřené dne 11.3.2013 (slovy: jedenáctého března roku dvatisícetřináct) mezi obchodní společností TRUCK DEVELOPMENT a.s. a společností GOMANOLD TRADING LIMITED, se sídlem Nicosia, Akropoleos, SAVVIDES CENTRE 59-61, 1st floor, Flat/Office 102, 2012, Republika Kypr, ve znění dodatku číslo 1 ze dne 31.12.2013 (slovy: třicátéhoprvního prosince roku dvatisícetřináct) (tato úvěrová smlouva ve znění jejího dodatku číslo 1 dále též jen jako Úvěrová smlouva č. 3), přičemž část této pohledávky ve výši 39.822.250,- Kč (slovy: třicet devět milionů osm set dvacet dva tisíc dvě stě padesát korun českých) představuje jistinu úvěrů a část této pohledávky ve výši 4.900.345,10 Kč (slovy: čtyři miliony devět set tisíc tři sta čtyřicet pět korun českých deset haléřů českých) představuje příslušenství jistiny,a4) pohledávka ve výši 80.959.756,94 Kč (slovy: osmdesát milionů devět set padesát devět tisíc sedm set padesát šest korun českých devadesát čtyři haléřů českých) vzniklé z titulu smlouvy o úvěru uzavřené dne 11.3.2013 (slovy: jedenáctého března roku dvatisícetřináct) mezi obchodní společností TRUCK DEVELOPMENT a.s., obchodní společností PROMET TOOLS a.s. a panem Jaroslavem Strnadem, datum narození 10.6.1972, bytem Slatiňany, Tyršova 816 (tato úvěrová smlouva dále též jen jako Úvěrová smlouva č. 4), přičemž část této pohledávky ve výši 74.750.000,- Kč (slovy: sedmdesát čtyři milionů sedm set padesát tisíc korun českých) představuje jistinu úvěrů a část této pohledávky ve výši 6.209.756,94 Kč (slovy: šest milionů dvě stě devět tisíc sedm set padesát šest korun českých devadesát čtyři haléřů českých) představuje příslušenství jistiny; b)pohledávka Společnosti na splacení emisního kursu Akcií upsaných předem určeným zájemcem, a to obchodní společností PROMET TOOLS a.s., ve výši 350.000.000,- Kč (slovy: tři sta padesát milionů korun českých) bude započtena v této výši proti peněžitým pohledávkám tohoto předem určeného zájemce, který je tak vlastníkem těchto pohledávek, vůči Společnosti, a to:b1) pohledávka ve výši 195.549.965,32 Kč (slovy: jedno sto devadesát pět milionů pět set čtyřicet devět tisíc devět set šedesát pět korun českých třicet dva haléřů českých) vzniklé z titulu Úvěrové smlouvy č. 1, přičemž část této pohledávky ve výši 186.068.120,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát šest milionů šedesát osm tisíc jedno sto dvacet korun českých) představuje jistinu úvěru a část této pohledávky ve výši 9.481.845,32 Kč (slovy: devět milionů čtyři sta osmdesát jedna tisíc osm set čtyřicet pět korun českých třicet dva haléřů českých) představuje příslušenství jistiny,b2) pohledávka ve výši 86.774.919,89 Kč (slovy: osmdesát devět milionů sedm set sedmdesát čtyři tisíc devět set devatenáct korun českých osmdesát devět haléřů českých) vzniklé z titulu Úvěrové smlouvy č. 2, přičemž část této pohledávky ve výši 78.307.366,69 Kč (slovy: sedmdesát osm milionů tři sta sedm tisíc tři sta šedesát šest korun českých šedesát devět haléřů českých) představuje jistinu úvěrů a část této pohledávky ve výši 8.467.553,20 Kč (slovy: osm milionů čtyři sta šedesát sedm tisíc pět set padesát tři korun českých dvacet haléřů českých) představuje příslušenství jistiny,b3) pohledávka ve výši 24.081.399,51 Kč (slovy: dvacet čtyři milionů osmdesát jedna tisíc tři sta devadesát devět korun českých padesát jedna haléřů českých) vzniklé z titulu Úvěrové smlouvy č. 3, přičemž část této pohledávky ve výši 21.442.750,- Kč (slovy: dvacet jedna milionů čtyři sta čtyřicet dva tisíc sedm set padesát korun českých) představuje jistinu úvěrů a část této pohledávky ve výši 2.638.649,51 Kč (slovy: dva miliony šest set třicet osm tisíc šest set čtyřicet devět korun českých padesát jedna haléřů českých) představuje příslušenství jistiny,b4) pohledávka ve výši 43.593.715,27 Kč (slovy: čtyřicet tři milionů pět set devadesát tři tisíc sedm set patnáct korun českých dvacet sedm haléřů českých) vzniklé z titulu Úvěrové smlouvy č. 4, přičemž část této pohledávky ve výši 40.250.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů dvě stě padesát tisíc korun českých) představuje jistinu úvěrů a část této pohledávky ve výši 3.343.715,27 Kč (slovy: tři miliony tři sta čtyřicet tři tisíc sedm set patnáct korun českých dvacet sedm haléřů českých) představuje příslušenství jistiny; - pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení:a)smlouva o započtení bude mít náležitosti vyžadované příslušnými právními předpisy a musí být uzavřena v písemné formě, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny; b)obsah smlouvy o započtení musí odpovídat návrhu smlouvy o započtení schválenému rozhodnutím valné hromady Společnosti; c)představenstvo Společnosti je povinno společně s návrhem smlouvy o úpisu Akcií doručit předem určeným zájemcům Společností podepsaný návrh smlouvy o započtení s úředně ověřeným podpisem osoby zastupující Společnost; d)ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které se započítávají; e)smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání Akcií, přičemž podpisy smluvních stran na této smlouvě o započtení musí být úředně ověřeny; f)uzavřením smlouvy o započtení bude splacen emisní kurs Akcií upsaných předem určeným zájemcem; emisní kurs všech Akcií bude splacen výlučně započtením výše uvedených pohledávek.
od 01. 12. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 24. 10. 2014

Akcie

Počet: 10 020 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 12. 2014

Počet: 20 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 07. 2013 do 01. 07. 2013

Počet: 20 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 08. 03. 2013 do 08. 03. 2013

Vlastníci

Název/Jméno: GALVAS MAREK

Datum narození:17. 4. 1975

Adresa: Běly Pažoutové 686/16, Komín, 624 00 Brno
od 08. 03. 2013 do 06. 05. 2013

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 08. 03. 2013 do 06. 05. 2013


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: STROUHAL RADEK

IČO: 2778530

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 04. 2013

Adresa: Koroptví 1340/30, Stará Bělá, 724 00 Ostrava
od 13. 05. 2016
Jičínská 286/21, Výškovice, 700 30 Ostrava
od 30. 04. 2013 do 13. 05. 2016


Název/Jméno: BEDNARZ MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 04. 2016

Adresa: Na Výsluní 187, Štítary, 280 02 Kolín
od 12. 04. 2016


Název/Jméno: STRNAD JAROSLAV

IČO: 44878915

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 04. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 2013 do 12. 04. 2016

Adresa: Tyršova 816, 538 21 Slatiňany
od 30. 04. 2013


Název/Jméno: RONNY BARTHOLOMEUS BONSEN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 04. 2016

Adresa: 1042BC Zandvoort, Brederodestraat 89, Nizozemské království
od 12. 04. 2016


Název/Jméno: SMOLKA RADOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 04. 2016

Adresa: Fučíkova 1330, 742 58 Příbor
od 12. 04. 2016


Název/Jméno: MATERA RENÉ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 24. 10. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 04. 2013 do 24. 10. 2014

Adresa: Nad Školou 542, Stará Ves, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí
od 30. 04. 2013


Název/Jméno: STRNAD MICHAL

IČO: 1875639

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 04. 2014 do 12. 04. 2016

Adresa: Tyršova 816, 538 21 Slatiňany
od 11. 04. 2014 do 12. 04. 2016


Název/Jméno: KRUTÍLEK JIŘÍ

IČO: 74496417

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 07. 2013

Adresa: Příčná 306/1, 742 21 Kopřivnice
od 23. 07. 2013


Název/Jméno: RUSEK PETR

IČO: 48881449

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 04. 2013

Adresa: č.p. 97, 568 02 Opatovec
od 30. 04. 2013


Název/Jméno: GALVAS MAREK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 04. 2013 do 11. 04. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 03. 2013 do 30. 04. 2013

Adresa: Běly Pažoutové 686/16, Komín, 624 00 Brno
od 08. 03. 2013 do 11. 04. 2014


Název/Jméno: BEDNÁŘ MARTIN

IČO: 69877343

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 03. 2013 do 30. 04. 2013

Adresa: Malá 72/7, 769 01 Holešov
od 08. 03. 2013 do 30. 04. 2013


Název/Jméno: KÁŇOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 03. 2013 do 30. 04. 2013

Adresa: U Tří lip 730, 739 44 Brušperk
od 08. 03. 2013 do 30. 04. 2013


Název/Jméno: KONEČNÝ RADOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 03. 2013 do 30. 04. 2013

Adresa: Jaromíra Richtera 624, Krásné Pole, 725 26 Ostrava
od 08. 03. 2013 do 30. 04. 2013


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Ostraha majetku a osob

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 3. 2013


Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 3. 2013


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 3. 2013

Odpovědní zástupci: Jan Váňa


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 3. 2013


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 3. 2013


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 3. 2013


Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 3. 2013


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 3. 2013


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 3. 2013

Obory činnosti: Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
od 01. 01. 2015
Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
od 08. 03. 2013 do 31. 12. 2014
Zasilatelství a zastupování v celním řízení
od 08. 03. 2013
Ubytovací služby
od 08. 03. 2013
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 08. 03. 2013
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
od 08. 03. 2013
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 08. 03. 2013
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 08. 03. 2013
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 08. 03. 2013
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 08. 03. 2013
Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
od 08. 03. 2013
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 08. 03. 2013
Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
od 08. 03. 2013
Velkoobchod a maloobchod
od 08. 03. 2013
Zprostředkování obchodu a služeb
od 08. 03. 2013
Sklenářské práce, rámování a paspartování
od 08. 03. 2013
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 08. 03. 2013
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 08. 03. 2013
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
od 08. 03. 2013
Projektování pozemkových úprav
od 08. 03. 2013
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
od 08. 03. 2013
Projektování elektrických zařízení
od 08. 03. 2013
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
od 08. 03. 2013
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
od 08. 03. 2013
Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
od 08. 03. 2013
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
od 08. 03. 2013
Poskytování technických služeb
od 08. 03. 2013
Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
od 08. 03. 2013
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
od 08. 03. 2013
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
od 08. 03. 2013
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 08. 03. 2013
Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
od 08. 03. 2013
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 08. 03. 2013
Překladatelská a tlumočnická činnost
od 08. 03. 2013
Fotografické služby
od 08. 03. 2013
Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
od 08. 03. 2013
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 08. 03. 2013
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 08. 03. 2013
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 08. 03. 2013
Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
od 08. 03. 2013
Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
od 08. 03. 2013
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
od 08. 03. 2013
Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
od 08. 03. 2013
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 08. 03. 2013
Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
od 08. 03. 2013
Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
od 08. 03. 2013
Výroba hnojiv
od 08. 03. 2013
Výroba plastových a pryžových výrobků
od 08. 03. 2013
Výroba a zpracování skla
od 08. 03. 2013
Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
od 08. 03. 2013
Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
od 08. 03. 2013
Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
od 08. 03. 2013
Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
od 08. 03. 2013
Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
od 08. 03. 2013
Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
od 08. 03. 2013
Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
od 08. 03. 2013
Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
od 08. 03. 2013
Pěstitelské pálení
od 08. 03. 2013
Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
od 08. 03. 2013
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
od 08. 03. 2013
Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
od 08. 03. 2013
Stavba a výroba plavidel
od 08. 03. 2013
Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
od 08. 03. 2013
Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
od 08. 03. 2013
Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
od 08. 03. 2013
Výroba a opravy čalounických výrobků
od 08. 03. 2013
Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
od 08. 03. 2013
Výroba zdravotnických prostředků
od 08. 03. 2013
Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
od 08. 03. 2013
Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
od 08. 03. 2013
Výroba strojů a zařízení
od 08. 03. 2013
Broušení technického a šperkového kamene
od 08. 03. 2013
Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
od 08. 03. 2013
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
od 08. 03. 2013
Umělecko-řemeslné zpracování kovů
od 08. 03. 2013
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
od 08. 03. 2013
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
od 08. 03. 2013
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
od 08. 03. 2013
Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
od 08. 03. 2013
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
od 08. 03. 2013


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ01482840

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:14. 3. 2013

Související firmy

Související osoby