Technické služby Rudná a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Technické služby Rudná a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3726. Její identifikační číslo je 61673056

Výpis z obchodního rejstříku Technické služby Rudná a.s.

Datum zápisu: 15. 1. 1996

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3726

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: z4ysuti

Předmět podnikání: Výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově...
Projektová činnost ve výstavbě
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
Provozování vodovodů a kanalizací
Silniční motorová doprava nákladní
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Zprostředkování obchodu a služeb
Komunální služby - úklid obce, péče o veřejnou zeleň, údržba...
Správa a údržba obecních nemovitostí
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Poštovní 133/4, 25219 Rudná

Adresy: Poštovní 133/4, 252 19 Rudná
od 04. 12. 2015
Rudná, Masarykova 105
od 04. 08. 1999 od 04. 12. 2015
Rudná, Masarykova 94
od 15. 01. 1996 od 04. 08. 1999

Skutečnosti

  Druh akcií: Všechny akcie společnosti jsou akcie kmenové.
od 02. 07. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 02. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 02. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 5
od 24. 03. 2014

  Rada města Rudná přijala jednomyslně za účasti 4 členů následující usnesení, čímž současně při výkonu působnosti valné hromady společnosti Technické služby Rudná a.s. přijala v souladu s ustanovením § 190 odst. 1 obchodního zákoníku a dalších souvisejících ustanovení obchodního zákoníku, toto rozhodnutí Města Rudná jako jediného akcionáře společnosti Technické služby Rudná a.s.:1) rozhoduje o zvýšení základníh kapitálu o částku 142.061.000,- Kč ( slovy : jednostočtyřicetdvamilionůšedesátjedentisíc korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu;2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm.b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: - 14 kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč( slovy : desetmilionů korun českých) mající listinou podobu, akcie nebudou kótované na oficiálním trhu; - 2 kusy kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě1.000.000,- Kč ( slovy: jedenmilion korun českých) majících listinnou podobu, akcie nebudou kótované na oficiálním trhu; - 6 kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč ( slovy: desettisíc korun českých) majících listinnou podobu, akcie nebudou kótované na oficiálním trhu; - 1 kus kmenové akcie znějícíc na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč ( slovy: jedentisíc korun českých) mající listinnou podobu, akcie nebude kótovaná na oficiálním trhu;3) všechny akcie budou upsány a splaceny nepeněžitým vkladem ( viz. níže bod 9 tohoto rozhodnutí);4) bere na vědomí, že- v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 a 4 obchodního zákoníku byl o hodnotě nepeněžitého vkladu dne 20.8.2009 vypracován znalecký posudek, který byl vypracován znalcem: znaleckým ústavem EQUITA Consulting s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Truhlářská 1108/3, PSČ: 110 00 , IČ: 257 61 421 , a to pod číslem N 30263/09 ( dále jen " znalecký posudek "),- shora uvedený znalec byl v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku za účelem stanovení hodnoty nepeněžitých vkladů jmenován usnesením Krajského soudu v Praze čj. 2 Nc 387/2009-23 ze dne 14.7.2009, které nabylo právní moci dne 28.7.2009,- představenstvo společnosti předložilo jedinému akcionáři zprávu, která obsahuje důvody upisování akcií nepeněžitým vkladem a odůvodnění výše navrhovaného emisního kurzu akcií ( § 204 odst. 3 obchodního zákoníku);5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že akcie upisované na zvýšení základního kapitálu budou splaceny pouze nepeněžitým vkladem, nemá jediný akcionář přednostní právo na upsání akcií ve smyslu ustanovení § 204a odst. 1 obchodního zákoníku a tudíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ustanovení § 203 odst. 2 písm.c) obchodního zákoníku;6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm.d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jedinému akcionáři nevzniklo přednostní právo upsat nové akcie společnosti, uirčuje, že veškeré akcie, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty určitému ( předem určenému) zájemci, a to Městu Rudná, adresa Městského úřadu Rudná Masarykova 94, 252 19 Rudná u Prahy, IČ: 002 33 773;7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku určitý (předem určený) zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny;8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm.e) obchodního zákoníku stanovuje, že všechny akcie na zvýšení základního kapitálu lze upsat v sídle společnosti Technické služby Rudná a.s. , na adrese Rudná, Masarykova 105, ve lhůtě 30 ( slovy: třicet) dnů počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli, tj. shora uvedenému určitému ( předem určenému) zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií představenstvo upisovateli, tj. shora uvedenému ( předem určenému) zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 ( slovy : deseti) dnů ode dne , kdy bude zapsáno toto rozhodnutí ( usnesení) o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovateli, tj. shora uvedenému určitému ( předem určenému) zájemci oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení představenstva, že lhůta pro upisování akcií počíná běžet dnem následijícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurz akcií činí vždy částku 10.000.000,- Kč ( slovy : desetmilionů korun českých) na každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč ( slovy : desetmilionů korun českých) , vždy částku 1.000.000,- Kč ( slovy : jedenmilion korun českých ) na každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč ) slovy : jedenmilion korun českých ) , vždy částku 10.000,- Kč ) slovy : desettisíc korun českých ) na každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč ) slovy : desettisíc korun českých ) , částku 1.000,- Kč ) slovy : jedentisíc korun českých ) na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč ) slovy : jedentisíc korun českých ) ;9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. h) obchodního zákoníku určuje, že předmětem nepeněžitého vkladu určitého ( předem určeného) zájemce je nemovitý a movitý majetek, který slouží k provozu, zásobování a hospodaření obce Rudná s pitnou vodou, respektive nakládání s odpadní vodou. Do tohoto majetku náleží:- pozemky pod čerpací stanicí s vodojemem ,v katastrálním území Hořelice, včetně veškerých staveb, zařízení a venkovních úprav na nich,- stavby čerpacích stanic odpadních vod v ulicích Jeronýmova, Na výsluní, Vysočanská, Molákova, Na Drahách, komerční zóna Delvita,- provozní objekt vodního hospodářství včetně příslušenství a zařízení na pozemku parc.č. 189/1, katastrální území Hořelice, obec Rudná,- soubor kanalizačních šachet,- část vedení trubní kanalizace v ulicích Benešova, Boženy Němcové, Čelakovského, Dobrovského, Dvořákova, Havířská, Havlíčkovo náměstí, Holečkova, Husova, Jeronýmova, Jiráskova, Jungmanova , Živcových, k ČOV, K Sídlišti, Karlova, Karlovotýnská, Ke Školce, Klostermannova, Komenského, Lidická, Masarykova , Máchova, Mládeže, Molákova, Mikoláše Alše, Na Drahách, Dvorská, Na Mýtě, Na Přídělu, Na Sídlišti, Na Skalce, Na Výsluní, Nádražní, Nerudova, Palackého, Pod Můstkem, Poštovní, Příčná, Riegerova, Rybničná, Sládkova, Smetanova, Svážná, Svatopluka Čecha, Šamolinova, Štefánikova, Tylova, 5. května, U Pelikána, V Aleji, V Brance, V Zátiší, Vrchlického, V.Nováka/Jinočanská, Žižkova, Bezručova, Na Panském, V Zahradách, Hořelická, Za kinem, Oblouková, v oblasti komerční zóny a na dálniční odpočívce D5.Podrobný popis shora uvedeného movitého a nemovitého majetku je uveden ve znaleckém posudku, přičemž položkově je tento movitý a nemovitý majetek vymezen v příloze č. 1 znaleckého posudku.Do shora uvedeného majetku patří též nemovitosti zapsané do katastru nemovitostí, a to :- pozemek parc. č. st. 502, druh zastavěná plocha a nádvoří- pozemek parc.č. 208/3, druh ostatní plocha,- budova bez čp/če, způsob využití technické vybavení, na pozemku parc.č. st. 502, druh zastavěná plocha a nádvoří,vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném v Katastrálním úřadě pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - západ, na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Hořelice, obec Rudná, okres Praha - západ.Celková výše ocenění uvedeného nepeněžitého vkladu dle znaleckého posudku činí částku 142.061.000,- Kč ( slovy : jednostočtyřicetdvamilionů šedesátjedentisíc korun českých). Na nepeněžitý vklad budou vydány akcie tak, jak je uvedeno v bodě 2) tohoto rozhodnutí.10) s přihlédnutím k obsahu ustanovení § 163 a) odst. 3 obchodního zákoníku konstatuje, že emisní kurz akcií byl stanoven shodně jako jejich jmenovitá hodnota, a tedy nevzniká rozdíl ve smyslu tohoto ustanovení;11) ve smyslu ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku schvaluje, že akcie vydané na zvýšení základního kapitálu budou upsány a splaceny nepeněžitým vkladem popsaným v bodě 9) tohoto rozhodnutí;12) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje , že 100% emisního kurzu upsaných akcií je upisovatel povinnen splatit ve lhůtě 30 ( slovy: třiceti) kalendářních dnů ode dne upsání akcií, v sídle společnosti Technické služby Rudná a.s., na adrese Rudná, Masarykova 105, a to tak, že ohledně nemovitého majetku zapisovaného do katastru nemovitostí vkladatel ( upisovatel) předá společnosti písemné prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního resjtříku, ohledně nemovitého majetku nezapisovaného do katastru nemovitostí bude uzavřena písemná smlouva o vkladu a ohledně movitého majetku bude uzavřena písemná smlouva o vkladu a současně tento majetek bude předán společnosti;13) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 156.741.000,- Kč ( slovy : jednostopadesátšestmilionů sedmsetčtyřicetjednatisíc korun českých ).
od 21. 10. 2009 od 25. 11. 2009

  Rozhodnutí jediného akcionáře vykonávajícího působnost valnéhromady ze dne 19.6.1998:a) Základní jmění společnosti se zvyšuje s částky 1 0000 000,-Kčo částku 13 680 000,-Kč, tedy na částku 14 680 000,-Kč, a toupsáním nových akcií s tím, že se nepřipouští upisování nad tutočástku a tato částka je konečná.b) Důvodem zvýšení základního jmění je zvýšení kreditu aoperativnosti činnosti společnosti ve vztahu k zajišťováníprovozu a služeb pro potřeby občanů obce Rudná.d) Celkem bude upisováno:- 451 kusů akcií, znějících na majitele, se kterými nejsouspojená žádná zvláštní práva, každá o jmenovité hodnotě10 000,-Kč v listinné podobě,- 917 kusů akcií, znějících na jméno, se kterými nejsou spojenažádná zvláštní práva, každá o jmenovité hodnotě 10 000,-Kč, vlistinné podobě.d) Emisní kurs upisovaných akcií je shodný se jmenovitouhodnotou upisovaných akcií.e) Veškeré nové akcie upíše jediný akcionář, a to Obec Rudná, sesídlem Rudná, Masarykova 94, IČ: 00233773, který splatí emisníkurs upisovaných akcií nepeněžitým vkladem, jež tvoří:Vodovodní sítě nacházející se v obci Rudná, okrese Praha-západ,v katastrálních územích Dušníky a Hořelice, a sice potrubí ztrub litinových DN 300 o délce 567 m a DN 200 o délce 1526 m,dále potrubí z trub plastových PVC, a to DN 300 o délce 383 m,DN 200 o délce 1255 m, DN 150 o délce 3580 m, DN 100 o délce9236 m, DN 80 o délce 1163 m a DN 200 o délce 422 m, a potrubí ztrub plastových PE DN 150 o délce 1066 m, včetně součástívodovodní sítě, který tvoří odvzdušňovač VENTEX-DN 80, šachtapro odvzdušňovač, 164 ks sekčních uzávěrů SIGMA, 4 ks uzávěrůHAWLE a 246 kusů zemních hydrantů.f) Nepeněžitý vklad byl oceněn posudky dvou znalců, a toznaleckým posudkem soudních znalce Vladimíra Volka, bytemLítovická 169, Hostivice, ze dne 25.4.1998, pod číslem 38/1998znaleckého deníku, na částku 13 723 100,-Kč a znaleckým posudkemsoudního znalce Ing. Zdeňka Jonáka, bytem Husova 348, Rudná uPrahy, ze dne 10.5.1998, pod číslem 1749/35/98 znaleckéhodeníku, na částku 13 688 070,-Kč.g) Na základě shora uvedených posudků se hodnota nepeněžitéhovkladu jediného akcionáře stanovuje na částku 13 680 000,-Kč, ato zaokrouhlením podle nižšího z obou znaleckých posudků.h) S ohledem na skutečnost, že všechny nové akcie budou upsány asplaceny nepeněžitým vkladem, nepřichází v úvahu přednostníprávo akcionářů na upsání nových akcií ve smyslu § 204 aobchodního zákoníku.ch) Lhůta pro upisování nových akcií počíná běžet dnemnásledujícím ode dne zapsání rozhodnutí jediného akcionáře ozvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a trvá 60 dní.i) Místem pro upisování nových akcií je sídlo společnosti naadrese Rudná, Masarykova 94, v pracovní dny od 9,00 hod. do15,00 hod.j) Místem splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti naadrese Rudná, Masarykova 94, v pracovní dny od 9,00 hod. do15,00 hod., lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu je 14 dní odedne upsání akcií.
od 19. 11. 1998 od 04. 08. 1999

  Údaje o založení společnosti:Akciová společnost byla založena zakladatelskou listinou a not.zápisem ze dne 6.10.1995, bez výzvy k upisování akcií.
od 15. 01. 1996 od 02. 07. 2014

  Celé základní jmění bylo splaceno před zápisem do obchodníhorejstříku.
od 15. 01. 1996 od 02. 07. 2014

Akcie

Počet: 15 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 25. 11. 2009

Počet: 1 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 25. 11. 2009

Počet: 74 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 25. 11. 2009

Počet: 6 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 25. 11. 2009

Počet: 1 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 21. 10. 2009 od 25. 11. 2009

Počet: 4 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 21. 10. 2009 od 25. 11. 2009

Počet: 68 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 21. 10. 2009 od 25. 11. 2009

Vlastníci

Název/Jméno: Město  Rudná

IČO: 233773

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 19. 11. 1998


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ECKERT PATRIK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 03. 2014


Název/Jméno: KOCMAN LUBOMÍR

IČO: 49852540

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 02. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 03. 2013 od 13. 02. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 01. 2011 od 12. 03. 2013


Název/Jméno: HLUCHÝ JOSEF

IČO: 45360316

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 02. 2009


Název/Jméno: VLČEK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 05. 2013


Název/Jméno: STRNAD MIROSLAV

IČO: 44852673

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 23. 05. 2013
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 05. 2013 od 23. 05. 2013


Název/Jméno: PELOUCH JINDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 05. 2013


Název/Jméno: FINGERHUT FRANTIŠEK

IČO: 13308475

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 03. 2013
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 05. 2007 od 12. 03. 2013


Název/Jméno: NOVÁK MIROSLAV

IČO: 70696268

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 02. 2003


Název/Jméno: PELOUCH JINDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 05. 2013 od 23. 05. 2013


Název/Jméno: ARNOLD LADISLAV

IČO: 10210164

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 03. 2013 od 27. 12. 2013


Název/Jméno: KRNÁČ LUBOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 02. 2003 od 12. 03. 2013


Název/Jméno: PRAŽÁK JAN

IČO: 65093721

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 08. 2011 od 07. 05. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 01. 2011 od 10. 08. 2011


Název/Jméno: MATĚJOVSKÝ ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 08. 2011 od 07. 05. 2013
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 10. 2009 od 10. 08. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 03. 2005 od 21. 10. 2009


Název/Jméno: LINDOURKOVÁ JANA

IČO: 76611183

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 01. 2011 od 07. 05. 2013


Název/Jméno: SOBÍŠEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 08. 2007 od 27. 01. 2011


Název/Jméno: MORA ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 05. 2007 od 27. 01. 2011


Název/Jméno: KOZÁKOVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 07. 02. 2003 od 27. 01. 2011


Název/Jméno: KAPALÍN JIŘÍ

IČO: 12381381

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 02. 2003 od 19. 02. 2009


Název/Jméno: DUBSKÝ MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 05. 2007 od 01. 08. 2007


Název/Jméno: FIŠER PETR

IČO: 62395246

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 03. 2003 od 07. 05. 2007


Název/Jméno: KYSELÝ BORIS

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 02. 2003 od 17. 03. 2005


Název/Jméno: FIŠER PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 02. 2003 od 18. 03. 2003


Název/Jméno: KASAL PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 02. 2003 od 07. 05. 2007


Název/Jméno: VACULA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 02. 2003 od 07. 05. 2007


Název/Jméno: POLÁČEK BOHDAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 08. 1999 od 07. 02. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 01. 1996 od 04. 08. 1999


Název/Jméno: PIKL MILAN

IČO: 47517999

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 08. 1999 od 07. 02. 2003


Název/Jméno: PŘIBYL ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 01. 1996 od 07. 02. 2003


Název/Jméno: TOMŠŮ ZDENĚK

IČO: 49856278

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 01. 1996 od 07. 02. 2003


Název/Jméno: ŠTILIJANOV GEORGI

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 01. 1996 od 07. 02. 2003


Název/Jméno: HAVLŮJOVÁ MILUŠKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 01. 1996 od 04. 08. 1999


Název/Jméno: HOLEČEK PAVEL

IČO: 69250651

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 15. 01. 1996 od 07. 02. 2003


Název/Jméno: DVOŘÁK MILOSLAV

IČO: 11369736

Funkce: Dozorčí rada - člen dozrčí rady
od 15. 01. 1996 od 07. 02. 2003


Název/Jméno: TRÁVNÍK PAVEL

IČO: 61738441

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 01. 1996 od 07. 02. 2003


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 06. 1998

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:22. 05. 1996


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:22. 05. 1996


Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 04. 1996

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:17. 04. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:31. 03. 2004


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:07. 02. 1996

Přerušení: od 24. 02. 1999 od 02. 07. 2001

Zánik oprávnění:02. 07. 2001


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:07. 02. 1996

Odpovědní zástupci: 354118


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 01. 1996

Odpovědní zástupci: 438376

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 01. 1996

Odpovědní zástupci: 438376

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Komunální služby - úklid obce, péče o veřejnou zeleň, údržba veřejných ploch a další činnosti související s provozem obce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 01. 1996

Odpovědní zástupci: 438376

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Správa a údržba obecních nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 01. 1996

Odpovědní zástupci: 438376

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 01. 1996

Odpovědní zástupci: 438376


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ61673056

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:22. 01. 1996

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
469607A - Z papír plus s.r.o.26884194Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo
732287A - Z papír, spol. s r.o.26223244Dobšická 3498/13, 66902 Znojmo
374767A B Gama Real, s.r.o.49823248Ruská 395, 25229 Dobřichovice
114922A.R.G., spol. s r.o.60110881K Raškovci 851, 28002 Kolín
257559AlfaDON, s.r.o.6500679810, 38422 Tvrzice
117943Altis Group spol. s r.o.60739771Žerotínova 901/12, 69002 Břeclav
588877Atelier Dvořák, družstvo271736915. května 764/2, 25219 Rudná
377050AZ-Ban s.r.o. "v likvidaci"25006517Ústí nad Labem, 40001, , ,
842303BARONEXEN s.r.o.3459489148, 25101 Nupaky
263053Bas s.r.o.18200010Brněnská 3497, 69501 Hodonín
602514Berlot Bohemia, spol. s r.o.48592790Praha, 18000, , Spořická, 328
238403BioApex,s.r.o.27858731Šlechtitelů 813/21, 77900 Olomouc
410224BONOPO, spol. s r.o.25758063Praha, 19800, Kyje, Za Černým mostem, 1275
898883BYTES Tábor s.r.o.62502573Kpt. Jaroše 2418, 39003 Tábor
887483Bytové družstvo Čimická 5,7,9 - Praha 829005442Čimická 1003/9, 18200 Praha
861057Bytové družstvo Máj - sekce 205B v likvidaci49023101J. Bendy 1400/28, 37005 České Budějovice
108012Bytové družstvo Nerudova 33,35,37 v likvidaci25186531České Budějovice, 37004, České Budějovice 3, Nerudova, 33,35,37
219212CEDR Pardubice o.p.s.27547850Jana Palacha 324, 53002 Pardubice
648738COM - STAN s.r.o.27629147Al. Jiráska 721, 27101 Nové Strašecí
36677COMSUG, spol. s r.o.60731001Uh.Hradiště, Průmyslová 1152, PSČ 686 01
707330Cukrovar Barborka, s.r.o. v likvidaci25536320Staré Město, 68602, Staré Město, Brněnská, 1372
685328Česká exportní banka, a.s.63078333Vodičkova 701/34, 11000 Praha
376256D 1554 spol. s r.o. v likvidaci61499862Pujmanové 1554/16, 14000 Praha
267197D M P a.s.47452480100, 53353 Pardubice
580414DATEL Ledeč s.r.o.25963015Marie Majerové 1152, 58401 Ledeč nad Sázavou

Související osoby

#NázevICOAdresa
279ADAMCOVÁ JANA65373499Elišky Krásnohorské 123/10, 11000 Praha
21122ADÁMEK FRANTIŠEK41726383Pejevové 3418/2, 14300 Praha
190123ADÁMKOVÁ HANA42550998Uhříněveská 2276/41, 10000 Praha
59470ALBRECHT ZDENĚK7213903064, 38472 Zdíkov
354291ANDĚL MILAN72581867117, 43984 Blatno
424148ANDERLOVÁ IVANA69400580Františka Malíka 1019/15, 43401 Most
49650BALÍK PAVEL11204982Nový lesík 882/27, 16200 Praha
546127BALŠÁN PETR13119052Haškova 1175/2, 17000 Praha
278246BAREŠ JAROMÍR635707007, 50601 Nemyčeves
547406BARTÁČEK JIŘÍ42364493Betlémská 275/2, 39001 Tábor
17242BARTÁK JAN13129767Pod Klikovkou 1917/4, 15000 Praha
414723BARTOŇ MIROSLAV41002059Jámy, 59232, Jámy, , 158
121925BARTOŠ VLADIMÍR75721074Kaštanová 1165, 66501 Rosice
234565BEČVÁŘ PAVEL71557601Svídnická 513/6, 18100 Praha
9786BEJČEK MIROSLAV72752157Dr. Horákové 649/8, 40007 Ústí nad Labem
88339BEŇO ZDENĚK18465145U Oskavy 1303, 78391 Uničov
223849BITNAR RADOMÍR13581724Poříčská 235, 54932 Velké Poříčí
223855BLACHUTOVÁ LÝDIE74420674Úzká 167, 74723 Bolatice
55988BLAŽEK JAN45998183Moravanská 164, 40301 Dolní Zálezly
81671BLAŽEK MILAN70127425Malkovského 589, 19900 Praha
394615BLAŽEK MIROSLAV12604585Tolstého 732/16, 10100 Praha
96195BOHÁČEK VÁCLAV16709420nábřeží Petra Bezruče 1270, 35601 Sokolov
80127BORSKÝ PAVEL63626551Korunní 1075/105, 13000 Praha
270228BOUCHAKDJIOVÁ MARIE63977303U železné lávky 592/8, 11800 Praha
62031BOUMA ANTONÍN49868161Alexandrovská 2454/7, 47006 Česká Lípa

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí