Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7323. Jeho identifikační číslo je 26474638

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s.

Datum zápisu: 3. 9. 2001

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7323

Identifikační číslo:26474638

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: r8wdi47

Předmět podnikání: Hostinská činnost
Pronájem a půjčování věcí movitých
Pivovarnictví a sladovnictví
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Specializovaný maloobchod
Velkoobchod

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 19.6.2015 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 127.500.000,- Kč o částku 37.500.000,- Kč na celkovou výši základního kapitálu 165.000.000,- Kč úpisem nových akcií, a to úpisem všech nových akcií ke zvýšení základního kapitálu s využitím přednostního práva jediného akcionáře upsat nové akcie v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu Společnosti s tím, že upisování nad tuto částku ani pod tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Důvodem pro zvýšení základního kapitálu byla potřeba kapitálového posílení a podpora ekonomických ukazatelů společnosti v souvislosti s dalším rozvojem společnosti a posílení její stability a pozice v obchodních vztazích a na trhu a její oddlužení.Celý rozsah navrhovaného zvýšení základního kapitálu byl kryt emisí nových akcií, přičemž nové akcie byly emitovány jako kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, v počtu 37.500 ks, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každé jednotlivé akcie a nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Všechny nové akcie byly upsány jediným akcionářem společnosti, tj. obchodní společností GROWTHWAY INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Simou Menardou 8, RIA COURT 8, 1st floor, Flat/Office 101, P.C. 6015 Larnaca, Kyperská republika, registrační číslo HE 243380. Emisní kurs každé nově upisované akcie činil 1.000,- Kč; emisní kurs všech 37.500 ks akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu tedy činil 37.500.000,- Kč. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady byla v souladu s ustanovením § 475 písm. l) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, připuštěna možnost splacení části emisního kursu nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu započtením peněžité pohledávky upisovatele, tj. jediného akcionáře společnosti, tedy společnosti GROWTHWAY INVESTMENTS LIMITED, vůči společnosti, až do výše 36.933.951,66 Kč proti pohledávce společnosti na splacení části emisního kursu nových emitovaných akcií. Emisní kurs byl tedy z části, a to co do výše 36.933.951,66 Kč, splacen započtením existujících pohledávek jediného akcionáře a zbylá část pohledávky na splacení emisního kursu ve výši 566.048.34 Kč byla splacena upisovatelem, tedy jediným akcionářem společnosti, bezhotovostním převodem na bankovní účet společnosti.
od 24. 08. 2015

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 05. 12. 2014

  Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 55.500.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 55.500 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč znějících na majitele. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované.Upsání všech 55.500 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč znějících na majitele bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři - společnosti WILLGRADE ENGINEERING LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Nikósie, Kennedy, 8, ATHIENITIS BUILDING, 3. patro, kancelář 306, PSČ 1087, registrovaná pod číslem HE 165341, (dále jen "WILLGRADE ENGINEERING LIMITED" nebo jen "určitý zájemce"), který tím i využije přednostní právo akcionáře na upsání akcií dle § 204a obchodního zákoníku.Akcie je možno upsat v advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNĚŘI na adrese Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, v pracovních dnech od 9,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí 21 den a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.Počátkem běhu lhůty k upsání akcií je doručení smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do dvacetijednoho (21) dne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč bude upsána emisním kursem 1.000,- Kč.Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem, a to nejpozději ve lhůtě dvacetijednoho (21) dne ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti CZECH BREWERY - RAKOVNÍK, a.s. ve výši 55.500.000,- Kč za určitým zájemcem -společností WILLGRADE ENGINEERING LIMITED z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií budou započteny co do částky ve výši 55.500.000,- Kč peněžité pohledávky: jistina peněžité pohledávky za společností CZECH BREWERY - RAKOVNÍK, a.s. ve výši 1.479.888,- USD, jistina peněžité pohledávky za společností CZECH BREWERY - RAKOVNÍK, a.s. ve výši 1.060.820,67 EUR, jistina peněžité pohledávky za společností CZECH BREWERY - RAKOVNÍK, a.s. ve výši 202.692,56 USD, vše z titulu smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 12. listopadu 2009 mezi panem Alexandrem Oleninem, narozeným 15. prosince 1971, bytem Ruská federace, Marjino 118, na straně jedné jako postupitelem, a společností WILLGRADE ENGINEERING LIMITED, na straně druhé jako postupníkem.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Návrh dohody o započtení obdrží upisovatel akcií při úpisu akcií. Návrhem dohody o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. Dohodu o započtení pohledávek je povinen upisovatel akcií uzavřít do dvacetijednoho (21) dne ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií v advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNĚŘI na adrese Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00 v pracovních dnech od 9,00 do 16,00 hodin.Představenstvo společnosti je povinno do třiceti (30) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku
od 03. 12. 2009 do 29. 12. 2009

  Záměr zvýšení základního kapitálu na základě usnesení valné hromady ze dne 31.8.2005, které byllo sepsáno ve formě notářského zápisu. Notářský zápis je u Městského soudu v Praze již založen v potřebném počtu vyhotovení pod sp. zn. F 113089/05.Citovaným usnesením bylo rozhodnuto oa) zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 2.000.000,- Kč na částku 80.000.000,- Kč a zároveň bylo určeno, že se nepřipouští upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje.b) celkový počet upisovaných akcií v druhé emisi činí 156 kusů; druh : kmenové akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva; forma: znějící na majitele; podoba upisovaných akcií: listinná; žádná z nově upisovaných akcií nebude registrovaným účasnickým cenným papíremc) akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku.d) všechny nově upisované akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je společnost INTERNATIONAL BREWERY COMPANY INC. se sídlem KANADA, L4K 2V1, ONTARIO, CONCORD, 2100 STEELES AVE WEST, Suite č. 202, registrovaná pod č. 1335752, které bude nabídnuto k úpisu 156 kusů akcií, každá ve jmenovité hodnotě 500.000,- Kče) místo pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva - místem pro uplatnění práva předem určeným zájemcem k upsání nových akcií bude sídlo společnosti CZECH BREWERY - RAKOVNÍK, a.s., Rakovník, Havlíčkova 69, okr. Rakovník, v době od 9.00 do 16.00 hod. v pracovní dny během lhůty k upisování.Lhůta: lhůta pro upsání nových akcií se stanoví třicet dnů. Předem určený zájemce je oprávněn upsat nové akcie společnosti ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení smlouvy o upsání akciíNávrh na uzavření smlouvy o upsání akcií zašle společnost předem určenému zájemci do třiceti dnů ode dne právní moci soudního rozhodnutí o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.Návrh smlouvy o upsání akcií musí mít písemnou formu a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku s úředně ověřenými podpisy.Emisní kurz takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě a bude tedy činit 78.000.000,- Kč.
od 31. 10. 2005 do 16. 01. 2006

Akcie

Počet: 165 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 24. 08. 2015

Počet: 127 500 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 29. 12. 2009 do 29. 12. 2009

Počet: 70 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 11. 10. 2006 do 11. 10. 2006

Počet: 2 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 03. 09. 2001 do 03. 09. 2001

Vlastníci

Název/Jméno: GROWTHWAY INVESTMENTS LIMITED

Adresa: Larnaca, Simou Menardou 8, RIA COURT, 8 1st floor, Flat/Office 101, 6015, Kyperská republika
od 16. 08. 2010

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 16. 08. 2010


Název/Jméno: WILLGRADE ENGINEERING LIMITED

Adresa: Nikósie, Kennedy Avenue 8/ kancelář 306, Kyperská republika
od 13. 09. 2006 do 16. 08. 2010

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 13. 09. 2006 do 16. 08. 2010


Název/Jméno: MIkhail Arkadijevič Medvedev

Datum narození:29. 12. 1958

Adresa: Moskva, Projezd Zagorskogo č. 11, app 26, Ruská federace
od 05. 01. 2006 do 13. 09. 2006

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 05. 01. 2006 do 13. 09. 2006


Název/Jméno: INTERNATIONAL BREWERY COMPANY INC.

Adresa: M4R 1K8, Ontario, Toronto, 20 Englington Avenue West, Apartmá č. 1901, Kanada
od 09. 12. 2004 do 05. 01. 2006

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 09. 12. 2004 do 05. 01. 2006


Název/Jméno: NT-RETEX s.r.o.

IČO:25927035

Adresa: Golčův Jeníkov, Mírová 101, okres Havlíčkův Brod, PSČ 58282
od 03. 09. 2001 do 09. 12. 2004

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 03. 09. 2001 do 09. 12. 2004


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: BRAILOVSKIY ANDREY

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 12. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 03. 2013 do 05. 12. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 10. 2010 do 12. 03. 2013

Adresa: K Sanatoriu 666, 252 62 Horoměřice
od 31. 07. 2016
Vysoká 92, Rakovník I, 269 01 Rakovník
od 05. 12. 2014 do 31. 07. 2016
125367 Moskva, Ivankovskoe shosse 5, Ruská federace
od 12. 03. 2013 do 05. 12. 2014
Moskva, Ivankovskoe shosse 5, 125367, Ruská federace
od 11. 10. 2010 do 12. 03. 2013


Název/Jméno: KOVÁŘ JIŘÍ

IČO: 13834011

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 08. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 12. 2014 do 24. 08. 2015
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 05. 2012 do 05. 12. 2014

Adresa: Sadová 2410, Rakovník II, 269 01 Rakovník
od 05. 12. 2014
Rakovník, Sadová 2410, PSČ 26901
od 16. 05. 2012 do 05. 12. 2014


Název/Jméno: HOLOPÍREK RADEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 08. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 05. 2012 do 24. 08. 2015

Adresa: Sadová 2155, Rakovník II, 269 01 Rakovník
od 05. 12. 2014
Rakovník, Mýtská 2337, PSČ 26901
od 16. 05. 2012 do 05. 12. 2014


Název/Jméno: HŮLOVÁ EVA

IČO: 71289771

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 08. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 05. 2012 do 05. 12. 2014

Adresa: Nad Pivovarem 224, 270 53 Krušovice
od 24. 08. 2015
Krušovice, Nad Pivovarem 84, PSČ 27053
od 16. 05. 2012 do 05. 12. 2014


Název/Jméno: Brailovskiy Alexandr

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 12. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 03. 2013 do 12. 03. 2013

Adresa: 12756 Moskva, Rimskogo-Korsakova 2, Ruská federace
od 05. 12. 2014
127556 Moskva, Rimskogo-Korsakova 2, Ruská federace
od 12. 03. 2013 do 12. 03. 2013


Název/Jméno: GREGORIČ PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 12. 2014 do 24. 08. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 08. 2010 do 11. 10. 2010

Adresa: Elišky Krásnohorské 1063, 332 02 Starý Plzenec
od 05. 12. 2014 do 24. 08. 2015
Starý Plzenec, E.Krásnohorské 1063, PSČ 33202
od 16. 08. 2010 do 11. 10. 2010


Název/Jméno: BRAILOVSKAYA MAYA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 10. 2013

Adresa: 12536 Ivankovskoe shosse 5, Moskva, Ruská federace
od 05. 12. 2014
125367 Moskva, Ivankovskoe shosse 5, Ruská federace
od 08. 10. 2013 do 05. 12. 2014


Název/Jméno: PITTNEROVÁ DRAHOSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 12. 2014

Adresa: Atriová 1075, 271 01 Nové Strašecí
od 05. 12. 2014


Název/Jméno: VOSTRÁ JITKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 12. 2014

Adresa: Pod Vodárnou 2070, Rakovník II, 269 01 Rakovník
od 05. 12. 2014


Název/Jméno: EGOROV SERGEY

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen přestavenstva
od 12. 03. 2013 do 08. 10. 2013

Adresa: 121609 Moskva, Osennaja 25/1, Ruská federace
od 12. 03. 2013 do 08. 10. 2013


Název/Jméno: KOZÁK BOHUMIL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 10. 2010 do 16. 05. 2012
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 08. 2010 do 11. 10. 2010

Adresa: Plzeň, Tachovská 87, PSČ 32300
od 11. 10. 2010 do 16. 05. 2012
Plzeň, Tachovská 87, PSČ 32300
od 16. 08. 2010 do 11. 10. 2010


Název/Jméno: TŮMA MIROSLAV

IČO: 10070451

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 04. 2005 do 16. 05. 2012

Adresa: Mladá Boleslav, 17.listopadu 1288, PSČ 29301
od 16. 08. 2010 do 16. 05. 2012
Mladá Boleslav, 17. listopadu 1288, PSČ 29301
od 02. 02. 2010 do 16. 08. 2010
Rakovník, Zd. Štěpánka 2127, PSČ 26901
od 13. 09. 2006 do 02. 02. 2010
Rakovník, Zdeňka Štěpánka 2127, PSČ 26901
od 06. 04. 2005 do 13. 09. 2006


Název/Jméno: PITTNEROVÁ DRAHOMÍRA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 08. 2010 do 11. 10. 2010

Adresa: Nové Strašecí, Atriová 1075/271
od 16. 08. 2010 do 11. 10. 2010


Název/Jméno: MARŠÁLEK MILAN

IČO: 86909088

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 08. 2010 do 16. 05. 2012

Adresa: Plzeň, Bendova 27, PSČ 30100
od 16. 08. 2010 do 16. 05. 2012


Název/Jméno: OLENIN ALEXANDER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 01. 2007 do 16. 08. 2010

Adresa: Moskva, Tvardovského 14, byt č. 102, Ruská federace
od 02. 02. 2010 do 16. 08. 2010
Marjino 118, Ruská federace
od 29. 01. 2007 do 02. 02. 2010


Název/Jméno: LIŠKOVÁ OLGA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 02. 2010 do 16. 08. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 12. 2009 do 02. 02. 2010

Adresa: Praha 9 - Kbely, Košařova 443/16, PSČ 19700
od 29. 12. 2009 do 16. 08. 2010


Název/Jméno: STEINBACHOVÁ AJGUL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 11. 2007 do 16. 08. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 09. 2005 do 30. 01. 2006

Adresa: Rakovník, Máchova 917, PSČ 26901
od 09. 11. 2007 do 16. 08. 2010
Rakovník, Máchova 917, PSČ 26901
od 26. 09. 2005 do 30. 01. 2006


Název/Jméno: ZÁRUBA OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 09. 2006 do 09. 11. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 04. 2005 do 30. 01. 2006

Adresa: Havlíčkův Brod, Nad Parkem 3398, PSČ 58001
od 13. 09. 2006 do 09. 11. 2007
Havlíčkův Brod, Nad Parkem 3398, PSČ 58001
od 06. 04. 2005 do 30. 01. 2006


Název/Jméno: OLŠIAK JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 09. 2006 do 29. 12. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 04. 2005 do 13. 09. 2006

Adresa: Praha 4 - Chodov, Šalounova 1939/6, PSČ 14000
od 13. 09. 2006 do 29. 12. 2009
Praha 4 - Chodov, Šalamounova 1939/6
od 06. 04. 2005 do 13. 09. 2006


Název/Jméno: TSARKOVA LJUDMILA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 01. 2006 do 13. 09. 2006

Adresa: Vrbovec 251, PSČ 67124
od 30. 01. 2006 do 13. 09. 2006


Název/Jméno: NOVÝ JOSEF

IČO: 61477044

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 01. 2006 do 13. 09. 2006
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 01. 2006 do 30. 01. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 09. 2005 do 05. 01. 2006

Adresa: Velké Popovice, Husova 44, PSČ 25169
od 30. 01. 2006 do 13. 09. 2006
Velké Popovice, Husova 42, PSČ 25169
od 26. 09. 2005 do 30. 01. 2006


Název/Jméno: TSARKOV IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 01. 2006 do 29. 01. 2007

Adresa: Vrbovec 251, PSČ 67424
od 30. 01. 2006 do 29. 01. 2007


Název/Jméno: YAKHNIS SIMON

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 05. 2005 do 26. 09. 2005

Adresa: 1400 Commerce,Dr.Plano, Texas 75093, Spojené státy americké
od 10. 05. 2005 do 26. 09. 2005


Název/Jméno: JAKHNIS SIMON

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 04. 2005 do 10. 05. 2005

Adresa: 1400 Commerce,Dr.Plano, Texas 75093, Spojené státy americké
od 06. 04. 2005 do 10. 05. 2005


Název/Jméno: YAKHNIS DIANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 04. 2005 do 13. 09. 2006

Adresa: 1400 Commerce,Dr.Plano, Texas 75093, Spojené státy americké
od 06. 04. 2005 do 13. 09. 2006


Název/Jméno: MUSKAT VLADIMIR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 12. 2004 do 06. 04. 2005

Adresa: Togliatti, 445023, Voroshilova 4a byt č. 128, Ruská federace
od 09. 12. 2004 do 06. 04. 2005


Název/Jméno: HNĚDÝ MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 01. 2003 do 09. 12. 2004
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 03. 09. 2001 do 25. 01. 2003

Adresa: Golčův Jeníkov, V Zahradách 745, okres Havlíčkův Brod, PSČ 58282
od 25. 01. 2003 do 09. 12. 2004
Golčův Jeníkov, V Zahradách 745, okres Havlíčkův Brod
od 03. 09. 2001 do 25. 01. 2003


Název/Jméno: GRICHKO ANATOLI

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 25. 01. 2003 do 06. 04. 2005

Adresa: Togliatti, 445042, Voroshilova 4a bytč. 128, Ruská federace
od 25. 01. 2003 do 06. 04. 2005


Název/Jméno: MILDORFOVÁ ALENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 25. 01. 2003 do 06. 04. 2005

Adresa: Mšec 288, okres Rakovník, PSČ 27064
od 25. 01. 2003 do 06. 04. 2005


Název/Jméno: MOUCHKAT VLADIMIR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 25. 01. 2003 do 09. 12. 2004

Adresa: Togliatti, 445023, boulevar Lenina 10 byt č. 160, Ruská federace
od 25. 01. 2003 do 09. 12. 2004


Název/Jméno: ČERMÁK MIROSLAV

IČO: 12413208

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 01. 2003 do 09. 12. 2004

Adresa: Nové Strašecí, Atriová 1071, okres Rakovník, PSČ 27101
od 25. 01. 2003 do 09. 12. 2004


Název/Jméno: HNĚDÁ ALENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 03. 09. 2001 do 25. 01. 2003

Adresa: Golčův Jeníkov, V Zahradách 745, okres Havlíčkův Brod
od 03. 09. 2001 do 25. 01. 2003


Název/Jméno: NEVŘALA KAREL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 09. 2001 do 09. 12. 2004

Adresa: Pardubice, Lonkova 487
od 03. 09. 2001 do 09. 12. 2004


Název/Jméno: HNĚDÁ ANDREA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 03. 09. 2001 do 25. 01. 2003

Adresa: Golčův Jeníkov, V Zahradách 745, okres Havlíčkův Brod
od 03. 09. 2001 do 25. 01. 2003


Název/Jméno: KOŠDY MILAN

IČO: 1138413

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 09. 2001 do 25. 01. 2003

Adresa: Čáslav, Dusíkova 1244, okres Kutná Hora
od 03. 09. 2001 do 25. 01. 2003


Název/Jméno: KOŠDYOVÁ IVANA

IČO: 42748682

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 09. 2001 do 25. 01. 2003

Adresa: Čáslav, Dusíkova 1244, okres Kutná Hora
od 03. 09. 2001 do 25. 01. 2003


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:14. 9. 2006

Odpovědní zástupci: Milan Maršálek


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 9. 2006

Odpovědní zástupci: Karel Nevřala

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pivovarnictví a sladovnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:3. 9. 2001

Odpovědní zástupci: Radek Holopírek


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 9. 2001

Obory činnosti: Velkoobchod a maloobchod
od 11. 07. 2008
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 11. 07. 2008
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
od 11. 07. 2008
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 14. 09. 2006 do 11. 07. 2008
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 03. 09. 2001
Velkoobchod
od 03. 09. 2001 do 11. 07. 2008
Specializovaný maloobchod
od 03. 09. 2001 do 11. 07. 2008

Odpovědní zástupci: Oldřich Záruba


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 9. 2001

Obory činnosti: - nealkoholickými nápoji
od 03. 09. 2001 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji pro domácnost
od 03. 09. 2001 do 30. 06. 2008
- výpočetní technikou a kancelářskými stroji
od 03. 09. 2001 do 30. 06. 2008
- železářským zbožím, sklem a porcelánovými a keramickými výrobky
od 03. 09. 2001 do 30. 06. 2008
- knihami, časopisy a kancelářskými potřebami
od 03. 09. 2001 do 30. 06. 2008
- potřebami pro sport a volný čas
od 03. 09. 2001 do 30. 06. 2008
- květinami a zahrádkářskými potřebami
od 03. 09. 2001 do 30. 06. 2008
- živými zvířaty pro hospodářské účely
od 03. 09. 2001 do 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 03. 09. 2001 do 30. 06. 2008
- pyrotechnickými předměty (třídy nebezpečnosti T0, T1, I. až III.)
od 03. 09. 2001 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými a textilními krytinami
od 03. 09. 2001 do 30. 06. 2008
- pivem, vínem a alkoholickými nápoji
od 03. 09. 2001 do 30. 06. 2008
- ovocem a zeleninou
od 03. 09. 2001 do 30. 06. 2008
- masnými výrobky
od 03. 09. 2001 do 30. 06. 2008
- rybami a drůbeží
od 03. 09. 2001 do 30. 06. 2008
- kosmetickým a drogistickým zbožím
od 03. 09. 2001 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy a textilní galantérií
od 03. 09. 2001 do 30. 06. 2008
- obuví a koženým zbožím
od 03. 09. 2001 do 30. 06. 2008
- potravinami a pochutinami
od 03. 09. 2001 do 30. 06. 2008
- zkapalněnými plyny v kovových tlakových nádobách
od 03. 09. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Karel Nevřala

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 9. 2001

Obory činnosti: - potravinami, nápoji a tabákem
od 03. 09. 2001 do 30. 06. 2008
- dřevem, stavebními materiály a nátěrovými hmotami
od 03. 09. 2001 do 30. 06. 2008
- železářským, instalatérským a topenářským zbožím
od 03. 09. 2001 do 30. 06. 2008
- zpracování dat
od 03. 09. 2001 do 30. 06. 2008
- obráběcími stroji
od 03. 09. 2001 do 30. 06. 2008
- stavebními stroji
od 03. 09. 2001 do 30. 06. 2008
- textilními stroji
od 03. 09. 2001 do 30. 06. 2008
- kancelářskými stroji a zařízeními a výpočetní technikou
od 03. 09. 2001 do 30. 06. 2008
- zemědělskými stroji
od 03. 09. 2001 do 30. 06. 2008
- motorovými vozidly z výroby
od 03. 09. 2001 do 30. 06. 2008
- součástkami a příslušenstvím vozidel
od 03. 09. 2001 do 30. 06. 2008
- sportovním zbožím
od 03. 09. 2001 do 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 03. 09. 2001 do 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 03. 09. 2001 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy, obuví
od 03. 09. 2001 do 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 03. 09. 2001 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 03. 09. 2001 do 30. 06. 2008
- nahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 03. 09. 2001 do 30. 06. 2008
- nenahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 03. 09. 2001 do 30. 06. 2008
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 03. 09. 2001 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem, neelektrickými přístroji a potřebami pro domácnost
od 03. 09. 2001 do 30. 06. 2008
- knihami, novinami, kancelářskými potřebami
od 03. 09. 2001 do 30. 06. 2008
- hrami a hračkami
od 03. 09. 2001 do 30. 06. 2008
- kovy a kovovými rudami
od 03. 09. 2001 do 30. 06. 2008
- ojetými motorovými vozidly
od 03. 09. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ26474638

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 10. 2001

Související firmy

#NázevICOAdresa
3447329" J.H.M. spol. s r.o. "61328359okr. Jablonec nad Nisou, Držkov 230, PSČ 46824
1060257"DRUNEDA, družstvo"49098110okres Děčín, Chřibská II/47, PSČ 40744
146895"FORINVEST, spol. s r.o." v likvidaci16735943č.p. 35, 362 21 Nové Hamry
784681"K H K ŽATEC", s.r.o.49903748Čeradická 2031, 438 01 Žatec
2443185"STENO, v.o.s." - stavební a inženýrská činnost v kolejové dopravě26176581Kralupy nad Vltavou, Hůrka 1060, okres Mělník, PSČ 27801

Související osoby

#NázevICOAdresa
903556Kovář JiříStrakonice, Volyňská 469/II
1166961EKOTRAKTA 1/Staré Město pod Landštějnem 32
1848481/ Franz HofferVídeň -Rakousko, Ehrnfelsgasse 3
903555Kovářová DagmarStrakonice, Volyňská 469/II
1848492/ Egon DepperVídeň -Rakousko, Ruedigerstrasse 16

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí