Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7323. Její identifikační číslo je 26474638

Výpis z obchodního rejstříku Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s.

Datum zápisu: 3. 9. 2001

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7323

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: r8wdi47

Předmět podnikání: Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Pronájem a půjčování věcí movitých
Hostinská činnost
Velkoobchod
Specializovaný maloobchod
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Pivovarnictví a sladovnictví

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 19.6.2015 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 127.500.000,- Kč o částku 37.500.000,- Kč na celkovou výši základního kapitálu 165.000.000,- Kč úpisem nových akcií, a to úpisem všech nových akcií ke zvýšení základního kapitálu s využitím přednostního práva jediného akcionáře upsat nové akcie v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu Společnosti s tím, že upisování nad tuto částku ani pod tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Důvodem pro zvýšení základního kapitálu byla potřeba kapitálového posílení a podpora ekonomických ukazatelů společnosti v souvislosti s dalším rozvojem společnosti a posílení její stability a pozice v obchodních vztazích a na trhu a její oddlužení.Celý rozsah navrhovaného zvýšení základního kapitálu byl kryt emisí nových akcií, přičemž nové akcie byly emitovány jako kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, v počtu 37.500 ks, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každé jednotlivé akcie a nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Všechny nové akcie byly upsány jediným akcionářem společnosti, tj. obchodní společností GROWTHWAY INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Simou Menardou 8, RIA COURT 8, 1st floor, Flat/Office 101, P.C. 6015 Larnaca, Kyperská republika, registrační číslo HE 243380. Emisní kurs každé nově upisované akcie činil 1.000,- Kč; emisní kurs všech 37.500 ks akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu tedy činil 37.500.000,- Kč. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady byla v souladu s ustanovením § 475 písm. l) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, připuštěna možnost splacení části emisního kursu nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu započtením peněžité pohledávky upisovatele, tj. jediného akcionáře společnosti, tedy společnosti GROWTHWAY INVESTMENTS LIMITED, vůči společnosti, až do výše 36.933.951,66 Kč proti pohledávce společnosti na splacení části emisního kursu nových emitovaných akcií. Emisní kurs byl tedy z části, a to co do výše 36.933.951,66 Kč, splacen započtením existujících pohledávek jediného akcionáře a zbylá část pohledávky na splacení emisního kursu ve výši 566.048.34 Kč byla splacena upisovatelem, tedy jediným akcionářem společnosti, bezhotovostním převodem na bankovní účet společnosti.
od 24. 08. 2015

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 05. 12. 2014

  Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 55.500.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 55.500 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč znějících na majitele. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované.Upsání všech 55.500 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč znějících na majitele bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři - společnosti WILLGRADE ENGINEERING LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Nikósie, Kennedy, 8, ATHIENITIS BUILDING, 3. patro, kancelář 306, PSČ 1087, registrovaná pod číslem HE 165341, (dále jen "WILLGRADE ENGINEERING LIMITED" nebo jen "určitý zájemce"), který tím i využije přednostní právo akcionáře na upsání akcií dle § 204a obchodního zákoníku.Akcie je možno upsat v advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNĚŘI na adrese Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, v pracovních dnech od 9,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí 21 den a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.Počátkem běhu lhůty k upsání akcií je doručení smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do dvacetijednoho (21) dne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč bude upsána emisním kursem 1.000,- Kč.Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem, a to nejpozději ve lhůtě dvacetijednoho (21) dne ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti CZECH BREWERY - RAKOVNÍK, a.s. ve výši 55.500.000,- Kč za určitým zájemcem -společností WILLGRADE ENGINEERING LIMITED z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií budou započteny co do částky ve výši 55.500.000,- Kč peněžité pohledávky: jistina peněžité pohledávky za společností CZECH BREWERY - RAKOVNÍK, a.s. ve výši 1.479.888,- USD, jistina peněžité pohledávky za společností CZECH BREWERY - RAKOVNÍK, a.s. ve výši 1.060.820,67 EUR, jistina peněžité pohledávky za společností CZECH BREWERY - RAKOVNÍK, a.s. ve výši 202.692,56 USD, vše z titulu smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 12. listopadu 2009 mezi panem Alexandrem Oleninem, narozeným 15. prosince 1971, bytem Ruská federace, Marjino 118, na straně jedné jako postupitelem, a společností WILLGRADE ENGINEERING LIMITED, na straně druhé jako postupníkem.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Návrh dohody o započtení obdrží upisovatel akcií při úpisu akcií. Návrhem dohody o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. Dohodu o započtení pohledávek je povinen upisovatel akcií uzavřít do dvacetijednoho (21) dne ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií v advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNĚŘI na adrese Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00 v pracovních dnech od 9,00 do 16,00 hodin.Představenstvo společnosti je povinno do třiceti (30) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku
od 03. 12. 2009 od 29. 12. 2009

  Záměr zvýšení základního kapitálu na základě usnesení valné hromady ze dne 31.8.2005, které byllo sepsáno ve formě notářského zápisu. Notářský zápis je u Městského soudu v Praze již založen v potřebném počtu vyhotovení pod sp. zn. F 113089/05.Citovaným usnesením bylo rozhodnuto oa) zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 2.000.000,- Kč na částku 80.000.000,- Kč a zároveň bylo určeno, že se nepřipouští upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje.b) celkový počet upisovaných akcií v druhé emisi činí 156 kusů; druh : kmenové akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva; forma: znějící na majitele; podoba upisovaných akcií: listinná; žádná z nově upisovaných akcií nebude registrovaným účasnickým cenným papíremc) akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku.d) všechny nově upisované akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je společnost INTERNATIONAL BREWERY COMPANY INC. se sídlem KANADA, L4K 2V1, ONTARIO, CONCORD, 2100 STEELES AVE WEST, Suite č. 202, registrovaná pod č. 1335752, které bude nabídnuto k úpisu 156 kusů akcií, každá ve jmenovité hodnotě 500.000,- Kče) místo pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva - místem pro uplatnění práva předem určeným zájemcem k upsání nových akcií bude sídlo společnosti CZECH BREWERY - RAKOVNÍK, a.s., Rakovník, Havlíčkova 69, okr. Rakovník, v době od 9.00 do 16.00 hod. v pracovní dny během lhůty k upisování.Lhůta: lhůta pro upsání nových akcií se stanoví třicet dnů. Předem určený zájemce je oprávněn upsat nové akcie společnosti ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení smlouvy o upsání akciíNávrh na uzavření smlouvy o upsání akcií zašle společnost předem určenému zájemci do třiceti dnů ode dne právní moci soudního rozhodnutí o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.Návrh smlouvy o upsání akcií musí mít písemnou formu a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku s úředně ověřenými podpisy.Emisní kurz takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě a bude tedy činit 78.000.000,- Kč.
od 31. 10. 2005 od 16. 01. 2006

Akcie

Počet: 165 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 24. 08. 2015

Počet: 127 500 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 29. 12. 2009 od 24. 08. 2015

Počet: 70 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 11. 10. 2006 od 29. 12. 2009

Počet: 2 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 03. 09. 2001 od 29. 12. 2009

Vlastníci

Název/Jméno: GROWTHWAY INVESTMENTS LIMITED

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 16. 08. 2010


Název/Jméno: WILLGRADE ENGINEERING LIMITED

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 13. 09. 2006 od 16. 08. 2010


Název/Jméno: MIkhail Arkadijevič Medvedev

Datum narození:29. 12. 1958

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 05. 01. 2006 od 13. 09. 2006


Název/Jméno: INTERNATIONAL BREWERY COMPANY INC.

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 09. 12. 2004 od 05. 01. 2006


Název/Jméno: NT-RETEX s.r.o.

IČO: 25927035

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 03. 09. 2001 od 09. 12. 2004


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: BRAILOVSKIY ANDREY

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 12. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 03. 2013 od 05. 12. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 10. 2010 od 12. 03. 2013


Název/Jméno: KOVÁŘ JIŘÍ

IČO: 13622099

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 08. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 12. 2014 od 24. 08. 2015
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 05. 2012 od 05. 12. 2014


Název/Jméno: HOLOPÍREK RADEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 08. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 05. 2012 od 24. 08. 2015


Název/Jméno: HŮLOVÁ EVA

IČO: 71289771

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 08. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 05. 2012 od 05. 12. 2014


Název/Jméno: BRAILOVSKIY ALEXANDR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 12. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 03. 2013 od 12. 03. 2013


Název/Jméno: GREGORIČ PAVEL

IČO: 44634358

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 12. 2014 od 24. 08. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 08. 2010 od 11. 10. 2010


Název/Jméno: BRAILOVSKAYA MAYA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 10. 2013


Název/Jméno: PITTNEROVÁ DRAHOSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 12. 2014


Název/Jméno: VOSTRÁ JITKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 12. 2014


Název/Jméno: EGOROV SERGEY

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen přestavenstva
od 12. 03. 2013 od 08. 10. 2013


Název/Jméno: KOZÁK BOHUMIL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 10. 2010 od 16. 05. 2012
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 08. 2010 od 11. 10. 2010


Název/Jméno: TŮMA MIROSLAV

IČO: 10070451

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 04. 2005 od 16. 05. 2012


Název/Jméno: PITTNEROVÁ DRAHOMÍRA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 08. 2010 od 11. 10. 2010


Název/Jméno: MARŠÁLEK MILAN

IČO: 86909088

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 08. 2010 od 16. 05. 2012


Název/Jméno: OLENIN ALEXANDER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 01. 2007 od 16. 08. 2010


Název/Jméno: LIŠKOVÁ OLGA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 02. 2010 od 16. 08. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 12. 2009 od 02. 02. 2010


Název/Jméno: STEINBACHOVÁ AJGUL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 11. 2007 od 16. 08. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 09. 2005 od 30. 01. 2006


Název/Jméno: ZÁRUBA OLDŘICH

IČO: 5189870

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 09. 2006 od 09. 11. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 04. 2005 od 30. 01. 2006


Název/Jméno: OLŠIAK JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 09. 2006 od 29. 12. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 04. 2005 od 13. 09. 2006


Název/Jméno: TSARKOVA LJUDMILA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 01. 2006 od 13. 09. 2006


Název/Jméno: NOVÝ JOSEF

IČO: 61280712

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 01. 2006 od 13. 09. 2006
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 01. 2006 od 30. 01. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 09. 2005 od 05. 01. 2006


Název/Jméno: TSARKOV IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 01. 2006 od 29. 01. 2007


Název/Jméno: YAKHNIS SIMON

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 05. 2005 od 26. 09. 2005


Název/Jméno: JAKHNIS SIMON

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 04. 2005 od 10. 05. 2005


Název/Jméno: YAKHNIS DIANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 04. 2005 od 13. 09. 2006


Název/Jméno: MUSKAT VLADIMIR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 12. 2004 od 06. 04. 2005


Název/Jméno: HNĚDÝ MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 01. 2003 od 09. 12. 2004
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 03. 09. 2001 od 25. 01. 2003


Název/Jméno: GRICHKO ANATOLI

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 25. 01. 2003 od 06. 04. 2005


Název/Jméno: MILDORFOVÁ ALENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 25. 01. 2003 od 06. 04. 2005


Název/Jméno: MOUCHKAT VLADIMIR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 25. 01. 2003 od 09. 12. 2004


Název/Jméno: ČERMÁK MIROSLAV

IČO: 5028281

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 01. 2003 od 09. 12. 2004


Název/Jméno: HNĚDÁ ALENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 03. 09. 2001 od 25. 01. 2003


Název/Jméno: NEVŘALA KAREL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 09. 2001 od 09. 12. 2004


Název/Jméno: HNĚDÁ ANDREA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 03. 09. 2001 od 25. 01. 2003


Název/Jméno: KOŠDY MILAN

IČO: 1138413

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 09. 2001 od 25. 01. 2003


Název/Jméno: KOŠDYOVÁ IVANA

IČO: 42748682

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 09. 2001 od 25. 01. 2003


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:29. 07. 2016

Odpovědní zástupci: 210236


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 09. 2006

Odpovědní zástupci: 210236

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:14. 09. 2006

Odpovědní zástupci:


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 09. 2001

Obory činnosti: - ojetými motorovými vozidly
od 03. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- kovy a kovovými rudami
od 03. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- hrami a hračkami
od 03. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- knihami, novinami, kancelářskými potřebami
od 03. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem, neelektrickými přístroji a potřebami pro domácnost
od 03. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 03. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- nenahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 03. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- nahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 03. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 03. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 03. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- textilem, oděvy, obuví
od 03. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 03. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 03. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- sportovním zbožím
od 03. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- součástkami a příslušenstvím vozidel
od 03. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- motorovými vozidly z výroby
od 03. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- zemědělskými stroji
od 03. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- kancelářskými stroji a zařízeními a výpočetní technikou
od 03. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- textilními stroji
od 03. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- stavebními stroji
od 03. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- obráběcími stroji
od 03. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- zpracování dat
od 03. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- železářským, instalatérským a topenářským zbožím
od 03. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- dřevem, stavebními materiály a nátěrovými hmotami
od 03. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- potravinami, nápoji a tabákem
od 03. 09. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 210236

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 09. 2001

Obory činnosti: - zkapalněnými plyny v kovových tlakových nádobách
od 03. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- potravinami a pochutinami
od 03. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- obuví a koženým zbožím
od 03. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- textilem, oděvy a textilní galantérií
od 03. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- kosmetickým a drogistickým zbožím
od 03. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- rybami a drůbeží
od 03. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- masnými výrobky
od 03. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- ovocem a zeleninou
od 03. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- pivem, vínem a alkoholickými nápoji
od 03. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými a textilními krytinami
od 03. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- pyrotechnickými předměty (třídy nebezpečnosti T0, T1, I. až III.)
od 03. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 03. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- živými zvířaty pro hospodářské účely
od 03. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- květinami a zahrádkářskými potřebami
od 03. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- potřebami pro sport a volný čas
od 03. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- knihami, časopisy a kancelářskými potřebami
od 03. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- železářským zbožím, sklem a porcelánovými a keramickými výrobky
od 03. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- výpočetní technikou a kancelářskými stroji
od 03. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji pro domácnost
od 03. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- nealkoholickými nápoji
od 03. 09. 2001 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 09. 2001

Obory činnosti: Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
od 11. 07. 2008
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 11. 07. 2008
Velkoobchod a maloobchod
od 11. 07. 2008
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 14. 09. 2006 od 11. 07. 2008
Specializovaný maloobchod
od 03. 09. 2001 od 11. 07. 2008
Velkoobchod
od 03. 09. 2001 od 11. 07. 2008
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 03. 09. 2001

Odpovědní zástupci: 67979


Pivovarnictví a sladovnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:03. 09. 2001

Odpovědní zástupci: 210238


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ26474638

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 10. 2001

Související firmy

#NázevICOAdresa
531423" CAROLUS INTERNATIONAL BEER CONSULTING,spol.s.r.o."v likvidaci"40523225Krušovice, 27053, , ,
661275"DRUNEDA, družstvo"49098110okres Děčín, Chřibská II/47, PSČ 407 44
910342"K H K ŽATEC", s.r.o.49903748Plzeňská 2031, 43801 Žatec
783998"OLTOS, spol. s r.o." "v likvidaci"63320932Havířov, 73601, Šumbark, Školní, 1190/1b
9904417investment CZ s.r.o.4638077Václava Trojana 1505/16, 10400 Praha
318621AFINO s.r.o.26481863Lýskova 885/3, 15500 Praha
467874Alfra-Eleton Brno, s.r.o.27710602Masarykova 110, 66442 Modřice
40461ASB Capital s.r.o.24707783Radlická 663/28, 15000 Praha
103875ASSCO spol. s r.o.46350454Kpt. Stránského 977/11, 19800 Praha
1216225AUTO ADÁMEK, spol. s r.o.18629067K Vltavě 1911/33, 14300 Praha
593378AUTO MOTO KOVÁŘ s.r.o.27846814Mariánské náměstí 480/5, 70900 Ostrava
1206946AUTODOPRAVA KOVI s.r.o.2630077039, 25701 Postupice
682591BALADOR EKO s.r.o. - v likvidaci26939789Lipůvka 329, PSČ 679 22
549576BAUKO, spol. s r.o.45278407Na Jezerce 690/31, 14000 Praha
316130BD rent, družstvo29285968Jaselská 198/15, 60200 Brno
1057502BELON s.r.o.2676589615, 28201 Chrášťany
537842Bezděkovský pivovar s.r.o.300913175, 33901 Bezděkov
767062BIOMATRIXX s.r.o.28198697Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
484656C.S.CARGO a.s.64259374Hradecká 1116, 50601 Jičín
19892CARWASH HORBA s.r.o.25508083Havlíčkova 1780, 76502 Otrokovice
961773CBS - Civilní bezpečnostní služba a.s. v likvidaci663310Velké Popovice, 25169, Velké Popovice, Husova, 42
209208CEE Logistics a.s.24135291106, 53352 Pardubice
366703CETUS spol. s r.o. v likvidaci18627897Husova 42, 25169 Velké Popovice
567217CZECH PAPER BOX s.r.o. "v likvidaci"1949926Ohradní 1087/63, 14000 Praha
479909Čermák a spol., spol. s r.o. - v likvidaci46976451Brno, 61200, , Křižíkova, 70

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
76551FENCL11263512Rakovník, 26901, Rakovník I, Palackého, 75
1483818Hang Do Thi Thuy69257370Palackého 73, 26901 Rakovník
2502346Hien Nguyen Thi - NTH29064929Palackého 71, 26901 Rakovník
331639Huan Ngo Cong - TEXTIL28039912Palackého 73, 26901 Rakovník
803875Huong Do Thi Thanh61274241Palackého 73, 26901 Rakovník
1403789Minh Ly Tran Thi27522253Rakovník, 26901, Rakovník I, Palackého, 73
2906110Nguyen Thi Hong Anh64735397Palackého 2101, 26901 Rakovník
1658080Thi Hong Tham Nguyen28029020Palackého 71, 26901 Rakovník
294527Thi Minh Hien Nguyen1781090Palackého 73, 26901 Rakovník
1741170Thi My Hanh Tran28868668Rakovník, 26901, Rakovník I, Palackého, 73
1754972Vu Nguyen Hoang - textil64397467Palackého 73, 26901 Rakovník
2699154Bárta Milan76650111Palackého 2102, 26901 Rakovník
736638Bauer Oldřich11262516Palackého 2100, 26901 Rakovník
293603Berti Lorenzo71288732Havlíčkova 604, 26901 Rakovník
683273Brož František70389641Čechova 478, 26901 Rakovník
2953280Bui Quoc Viet24778648Palackého 73, 26901 Rakovník
2300901Cédlová Dagmar61077631Čs. legií 1845, 26901 Rakovník
3363223Dang Van Trung28302851Palackého 71, 26901 Rakovník
1244884DUONG Thi Hien28431651Palackého 73, 26901 Rakovník
1062668Duy Thuan Tran28872355Palackého 73, 26901 Rakovník
934808Ha Quang Duc27273032Bohumíra Četyny 933/8, 70030 Ostrava
2120238Hadrava Jiří66200601Havlíčkova 584, 26901 Rakovník
8173Ho Binh27505472Palackého 71, 26901 Rakovník
2182591Hoang Duc Phuong27936422Rakovník, 26901, Rakovník I, Palackého, 73
177590Hoang Duc Tung28885309Lidická 400/6, 35101 Františkovy Lázně