U & SLUNO a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem U & SLUNO a.s., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2045. Jeho identifikační číslo je 25824848

 
 

Výpis z obchodního rejstříku U & SLUNO a.s.

Datum zápisu: 23. 11. 1998

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2045

Identifikační číslo:25824848

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: wt3t6xg

Předmět podnikání: Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Poskytování software
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Zprostředkovatelská činnost v obchodu a službách
Činnost organizačních a ekonomických poradců

Adresa společnosti

Sídlo: Jaroňkova 221/3, Přívoz, 702 00 Ostrava
od 24. 09. 2015
Ostrava - Přívoz, Jaroňkova 3
od 11. 03. 2010 do 24. 09. 2015
Ostrava-Přívoz, Jaroňkova 3
od 27. 08. 1999 do 11. 03. 2010
Ostrava-Moravská Ostrava, Poděbradova 20
od 23. 11. 1998 do 27. 08. 1999
Jaroňkova 221/3, 70200 Ostrava

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 12. 02. 2015

  6. Emisní kurs akcií upsaných na peněžitý vklad bude splacentakto: 30 % (třicet procent) tj. 10.620.000,- Kč (slovy:desetmilionůšestsetdvacettisíckorunčeských) bude splacen do 60(šedesáti) dnů od upsání akcií, tedy do 60 (šedesáti) dnů odpodpisu smlouvy o upsání akcií, a to na zváštní účet u Komerčníbanky a.s., pobočka Ostrava, který za tím účelem zřídíspolečnost na své jméno. Zbytek emisního kursu akcií upsaných napeněžitý vklad, tj. 24.780.000,- Kč (slovy:dvacetčtyřimilionůsedmsettiscíkorunčeských) bude splacen dotřicátého prvého prosince roku dva tisíce dva (31.12.2002).
od 09. 03. 2002 do 26. 11. 2003

  1. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu:Řádná valná hromada společnosti U & SLUNO a.s. se sídlem Ostrava- Přívoz, Jaroňkova 3 rozhodla z důvodu zvýšení prestižespolečnosti a získání kapitálu pro nákup investičního majetkua špičkových licencí o zvýšení základního kapitálu společnostio 35.400.000,- Kč (slovy:třicetpětmilionůčtyřistatisíckorunčeských) upsáním nových akcií,tedy z původní výše 5.900.000,- Kč (slovy:pětmilionůdevětsettisíckorunčeských) na novou výši 41.300.000,-Kč (slovy: čtyřicetjedenmiliontřistatisíckorunčeských). Emisníkurs nových akcií bude splacen peněžitým vkladem v hodnotě35.400.000,- Kč (slovy:třicetpětmilionůčtyřistatisíckorunčeských), přičemž upisováníakcií nad tuto částku se nepřipouští.
od 09. 03. 2002 do 26. 11. 2003

  2. Zvýšení základního kapitálu společnosti ve výši 35.400.000,-Kč (slovy: třicetpětmilionůčtyřistatisíckorunčeských) budeuskutečněno upsáním 1180 ks (jedentisícjednostoosmdesát kusů)nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě30.000,- Kč (slovy: třicettisíckorunčeských) za každou akcii, vemisním kursu 30.000,- Kč (slovy: třicettisíckorunčeských) zakaždou novou akcii. Emisní kurs odpovídá jmenovité hodnotěakcií. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě znějící najméno, všechny budou stejného druhu a budou s nimi spojenastejná práva. Na jednu dosavadní akcii U & SLUNO a.s. ojmenovité hodnotě 5.000,- Kč (slovy:pěttisíckorunčeských) lzeupsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 30.000,- Kč (slovy:třicettisíckorunčeských).
od 09. 03. 2002 do 26. 11. 2003

  3. Všichni stávající akcionáři, tj. společnost SLUNOCORPORATION, spol. s r.o., se sídlem Ostrava - Přívoz, Jaroňkova3, jednající statutárním zástupcem - jednatelem ing. MartouNovákovou, ing. Ladislav Novák, který je na jednání této řádnévalné hromady zastoupen na základě plné moci ze dne 19.10.2001advokátkou JUDr. Janou Kašlíkovou, - ing. Zdeněk Sluka, Ing.Marta Nováková a ing. Ivo Havlík se před rozhodnutím o zvýšenízákladního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování akcií.
od 09. 03. 2002 do 26. 11. 2003

  4. Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva. Valnáhromada určuje, že nové akcie budou nabídnuty společnosti BinaryDevelopment Limited se sídlem Athene House, The Brodway, MillHill, Lindon NW 7 3TB, Spojené království Velké Británie aSeverního Irska, která je registrována v obchodním rejstříku proAnglii a Wales pod číslem registrace 3455873 a budou upsány vesmlouvě o upsání akcií, kterou uzavře společnost U & SLUNO a.s.s tímto zájemcem.
od 09. 03. 2002 do 26. 11. 2003

  5. Lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva začneběžet od doručení usnesení příslušného rejstříkového soudu vevěci zápisu usnesení této řádné valné hromady o záměru zvýšitzákladní kapitál do obchodního rejstříku a bude trvat 60(šedesát)dnů. Počátek lhůty bude oznámen zájemci písemně azároveň mu bude doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Místemúpisu akcií je sídlo společnosti: Ostrava - Přívoz, Jaroňkova 3.Emisní kurs takto upsaných akcií se rovná jmenovité hodnotěakcií, tj. 30.000,- Kč (slovy: třicettisíckorunčeských) zakaždou akcii.
od 09. 03. 2002 do 26. 11. 2003

  6. Valná hromada schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem.Předmětem nepeněžitého vkladu je administrativní budova čp. 221na pozemku st. 1017 včetně venkovních úprav, trvalých porostů apozemků st. 1017, p.č. 1055 a p.č. 130/11, které jsou zapsány vkatastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Ostravě na listuvlastnictví číslo 405 katatrálního území Přívoz, obec MoravskáOstrava a Přívoz, které jsou ve vlastnictví společnosti SLUNOCORPORATION, spol. s r.o. se sídlem Jaroňkova 3, Ostrava-Přívoz,IČO 41032110
od 21. 03. 2001 do 28. 11. 2001

  Předmět nepeněžitého vkladu by oceněn jednak znaleckým posudkemznalce Ing. Václava Hrnčíře ze dne 16.10.2000 číslo 415/2000,který na základě zjištěných cen trhu nemovitostí v dané lokalitěa čase stanovil obecnou cenu těchto nemovitostí hodnotou4.900.000,-Kč a znaleckým posudkem znalce Ing. Jaroslava Říkalaze dne 31.10.2000 číslo 0650/2000, který ve vztahu k současnýmcenám na trhu s nemovitostmi stanovil obecnou cenu těchtonemovitostí částkou 5.000.000,-Kč. Ve znaleckých posudcích bylokonstatováno, že hodnotu nepeněžitého vkladu může společnosthospodářsky využít, když se jedná o administrativní budovu spříslušenstvím a hodnota nepeněžitého vkladu odpovídá emisnímukursu upsaných akcií splácených tímto vkladem.
od 21. 03. 2001 do 28. 11. 2001

  Usnesení valné hromady společnosti U & SLUNO a.s. se sídlemOstrava-Přívoz, Jaroňkova 3, IČO 25824848 o záměru zvýšitzákladní jmění společnosti takto:
od 21. 03. 2001 do 28. 11. 2001

  1. Valná hromada společnosti U & SLUNO a.s. se sídlemOstrava-Přívoz, Jaroňkova 3 rozhodla dne 15.12.2000 o zvýšenízákladního jmění společnosti o 4.900.000,-Kč (slovy:čtyřimiliónydevětsettisíc korun českých) upsáním nových akcií,jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem, přičemžupisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jměníse nepřipouští.
od 21. 03. 2001 do 28. 11. 2001

  2. Navrhované zvýšení základního jmění společnosti ve výši4.900.000,-Kč (slovy: čtyřimiliónydevětsettisíc korun českých)bude rozděleno na 980 kmenových akcií na jméno o jmenovitéhodnotě 5.000,-Kč (slovy: pěttisíc korun českých) každá, kterébudou vydány v listinné podobě, všechny budou stejného druhu abudou s nimi spojená stejná práva.
od 21. 03. 2001 do 28. 11. 2001

  3. Základní jmění společnosti je zvyšováno nepeněžitým vkladem aje proto vyloučeno přednostní právo dosavadních akcionářů naupsání nových akcií. Nové akcie budou nabídnuty k upsáníspolečnosti SLUNO CORPORATION, spol. s r.o. se sídlemOstrava-Přívoz, Jaroňkova 3.
od 21. 03. 2001 do 28. 11. 2001

  4. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti: Jaroňkova 3,Ostrava-Přívoz a lhůta pro upisování akcií začíná běžet oddoručení zápisu záměru zvýšit základní jmění společnosti vobchodním rejstříku a trvá 14 kalendářních dnů. Emisní kurs serovná jmenovité hodnotě akcií.
od 21. 03. 2001 do 28. 11. 2001

  5. Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu nazápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a jesplacen předáním písemného prohlášení vkladatele společnosti(podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku) a předánímnemovitosti.
od 21. 03. 2001 do 28. 11. 2001

  Omezení převoditelnosti akcií na jméno:Akcie je převoditelná pouze se souhlasem valné hromady.
od 23. 11. 1998

Akcie

Počet: 6 ks v hodnotě: 1500000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 14. 08. 2008

Počet: 8 ks v hodnotě: 250000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 14. 08. 2008

Počet: 6 ks v hodnotě: 5000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 14. 08. 2008

Počet: 5 ks v hodnotě: 60000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 20. 12. 2006

Počet: 4 ks v hodnotě: 1500000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 20. 12. 2006 do 20. 12. 2006

Počet: 7 ks v hodnotě: 5000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 20. 12. 2006 do 20. 12. 2006

Počet: 1 180 ks v hodnotě: 30000 - kmenové akcie na jméno
od 27. 08. 2002 do 27. 08. 2002

Počet: 1 180 ks v hodnotě: 5000 - kmenové akcie na jméno
od 28. 11. 2001 do 28. 11. 2001

Počet: 200 ks v hodnotě: 5000 - kmenové akcie na jméno
od 23. 11. 1998 do 23. 11. 1998

Vlastníci

Název/Jméno: Nováková Marta

Datum narození:4. 11. 1954

Adresa: Jaroňkova 221/3, Přívoz, 702 00 Ostrava
od 12. 12. 2012

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 12. 12. 2012


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: KAŠLÍKOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 03. 2016

Adresa: Sluneční 2387, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
od 03. 03. 2016


Název/Jméno: MIKOLAJKOVÁ RADANA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 11. 2007 do 03. 03. 2016

Adresa: Porubská 4/9a, 747 94 Děhylov
od 24. 09. 2015 do 03. 03. 2016
Děhylov, Porubská 4/9A, okres Opava
od 12. 11. 2007 do 24. 09. 2015


Název/Jméno: KAŠLÍK ZDENĚK

IČO: 14592517

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 08. 1999

Adresa: Sluneční 2387, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
od 24. 09. 2015
Rožnov pod Radhoštěm, Sluneční 2387
od 27. 08. 1999 do 24. 09. 2015


Název/Jméno: NOVÁKOVÁ MARTA

IČO: 64477886

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 11. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 11. 1998 do 26. 11. 2003

Adresa: Jaroňkova 221/3, Přívoz, 702 00 Ostrava
od 21. 12. 2012
Klimkovice, Nádražní 854, PSČ 74283
od 20. 12. 2006 do 21. 12. 2012
Ostrava - Zábřeh, Horymírova 2912/104
od 26. 11. 2003 do 20. 12. 2006
Ostrava-Zábřeh, Horymírova 1912/104
od 23. 11. 1998 do 26. 11. 2003


Název/Jméno: HARTMAN RADEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 04. 2012 do 21. 12. 2012

Adresa: Praha 5, Tomkova 3167/4, PSČ 15500
od 23. 04. 2012 do 21. 12. 2012


Název/Jméno: TVARDEK RADIM

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 03. 2010 do 21. 12. 2012

Adresa: Václavovice u Frýdku - Místku, Polní 570, PSČ 73935
od 11. 03. 2010 do 21. 12. 2012


Název/Jméno: SLUKA ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 08. 2008 do 11. 03. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 08. 1999 do 26. 11. 2003
Dozorčí rada - člen
od 23. 11. 1998 do 27. 08. 1999

Adresa: Ostrava - Michálkovice, Rajská 123/68
od 14. 08. 2008 do 11. 03. 2010
Ostrava-Michálkovice, Rajská 123/68
od 23. 11. 1998 do 26. 11. 2003


Název/Jméno: LIPKOVÁ HANA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 02. 2005 do 12. 02. 2015

Adresa: Ostrava, Muglinovská 33
od 23. 02. 2005 do 12. 02. 2015


Název/Jméno: VÁCLAVÍKOVÁ RADANA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 02. 2005 do 12. 11. 2007

Adresa: Ostrava - Plesná, Hrábek 153
od 23. 02. 2005 do 12. 11. 2007


Název/Jméno: HAVLÍK IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 11. 1998 do 23. 04. 2012

Adresa: Ludgeřovice, Chovatelská 1050/4
od 23. 11. 1998 do 23. 04. 2012


Název/Jméno: MAHDAL ROSTISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 11. 2003 do 14. 08. 2008

Adresa: Hodonín, Jiráskova 14
od 26. 11. 2003 do 14. 08. 2008


Název/Jméno: NOVÁKOVÁ SOŇA

IČO: 68963700

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 08. 1999 do 23. 02. 2005

Adresa: Ostrava 1, Sokolská 47
od 27. 08. 1999 do 23. 02. 2005


Název/Jméno: KORPAS VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 11. 1998 do 27. 08. 1999

Adresa: Stará Ves nad Ondřejnicí 376
od 23. 11. 1998 do 27. 08. 1999


Název/Jméno: ŠTEFEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 11. 1998 do 27. 08. 1999

Adresa: Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1295/21
od 23. 11. 1998 do 27. 08. 1999


Název/Jméno: JIŘÍČKOVÁ ŠÁRKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 11. 1998 do 27. 08. 1999

Adresa: Ostrava-Moravská Ostrava, Jindřichova 4/1948
od 23. 11. 1998 do 27. 08. 1999


Název/Jméno: NOVÁK LADISLAV

IČO: 44811764

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 11. 1998 do 23. 02. 2005

Adresa: Ostrava-Zábřeh, Horymírova 2912/104
od 23. 11. 1998 do 23. 02. 2005


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 4. 2004

Obory činnosti: - výzkum a vývoj v oblasti přírodních, technických a společenských věd
od 22. 04. 2004 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Marta Nováková

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 11. 1998

Obory činnosti: Ubytovací služby
od 01. 08. 2014
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 22. 04. 2004 do 20. 07. 2011
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 15. 02. 1999
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 15. 02. 1999
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 15. 02. 1999
Velkoobchod a maloobchod
od 15. 02. 1999
Zprostředkování obchodu a služeb
od 15. 02. 1999
Poskytování software
od 23. 11. 1998 do 20. 07. 2011
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 23. 11. 1998 do 20. 07. 2011
Činnost organizačních a ekonomických poradců
od 23. 11. 1998 do 20. 07. 2011
Zprostředkovatelská činnost v obchodu a službách
od 23. 11. 1998 do 20. 07. 2011


Poskytování software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 11. 1998

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 11. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Marta Nováková

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkovatelská činnost v obchodu a službách

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 11. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Marta Nováková

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 11. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Marta Nováková

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25824848

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 2. 1999

Související firmy

#NázevICOAdresa
30486732N-PROJEKT s.r.o.3317391č.p. 41, 503 12 Všestary
25731522WIN s.r.o.1658042Kovářova 1461/1d, Stodůlky, 155 00 Praha 5
6698233C spol. s r.o.532819Myslivní 689/21, Kohoutovice, 623 00 Brno
2724588ACTEA Consulting s.r.o.27948641Mezibranská 1579/4, Nové Město, 110 00 Praha 1
3301354ADAST a.s. v likvidaci26699451Adamov, Mírová 87, PSČ 67904

Související osoby

#NázevICOAdresa
954681NOVÁK LADISLAVOstrava 3, Jugoslávská 18 a
9546802. Zdeněk S l u k aOstrava 3, Kubalova 47
4859534 Invest Company, s.r.o.25884271Hranice, Zborovská 1157/25, PSČ 75301
171735ADRIANUS LEONARDUS FRANCISCUS KRUFVšenorská 119, 252 10 Černolice
64637AGC Automotive Czech a.s.25012240Osada 33, Chudeřice, 418 01 Bílina

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí