U & SLUNO a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem U & SLUNO a.s., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2045. Její identifikační číslo je 25824848

Výpis z obchodního rejstříku U & SLUNO a.s.

Datum zápisu: 23. 11. 1998

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2045

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: wt3t6xg

Předmět podnikání: Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Poskytování software
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Zprostředkovatelská činnost v obchodu a službách
Činnost organizačních a ekonomických poradců

Adresa společnosti

Sídlo: Jaroňkova 221/3, 70200 Ostrava

Adresy: Jaroňkova 221/3, Přívoz, 702 00 Ostrava
od 24. 09. 2015
Ostrava - Přívoz, Jaroňkova 3
od 11. 03. 2010 od 24. 09. 2015
Ostrava-Přívoz, Jaroňkova 3
od 27. 08. 1999 od 11. 03. 2010
Ostrava-Moravská Ostrava, Poděbradova 20
od 23. 11. 1998 od 27. 08. 1999

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 12. 02. 2015

  6. Emisní kurs akcií upsaných na peněžitý vklad bude splacentakto: 30 % (třicet procent) tj. 10.620.000,- Kč (slovy:desetmilionůšestsetdvacettisíckorunčeských) bude splacen do 60(šedesáti) dnů od upsání akcií, tedy do 60 (šedesáti) dnů odpodpisu smlouvy o upsání akcií, a to na zváštní účet u Komerčníbanky a.s., pobočka Ostrava, který za tím účelem zřídíspolečnost na své jméno. Zbytek emisního kursu akcií upsaných napeněžitý vklad, tj. 24.780.000,- Kč (slovy:dvacetčtyřimilionůsedmsettiscíkorunčeských) bude splacen dotřicátého prvého prosince roku dva tisíce dva (31.12.2002).
od 09. 03. 2002 od 26. 11. 2003

  1. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu:Řádná valná hromada společnosti U & SLUNO a.s. se sídlem Ostrava- Přívoz, Jaroňkova 3 rozhodla z důvodu zvýšení prestižespolečnosti a získání kapitálu pro nákup investičního majetkua špičkových licencí o zvýšení základního kapitálu společnostio 35.400.000,- Kč (slovy:třicetpětmilionůčtyřistatisíckorunčeských) upsáním nových akcií,tedy z původní výše 5.900.000,- Kč (slovy:pětmilionůdevětsettisíckorunčeských) na novou výši 41.300.000,-Kč (slovy: čtyřicetjedenmiliontřistatisíckorunčeských). Emisníkurs nových akcií bude splacen peněžitým vkladem v hodnotě35.400.000,- Kč (slovy:třicetpětmilionůčtyřistatisíckorunčeských), přičemž upisováníakcií nad tuto částku se nepřipouští.
od 09. 03. 2002 od 26. 11. 2003

  2. Zvýšení základního kapitálu společnosti ve výši 35.400.000,-Kč (slovy: třicetpětmilionůčtyřistatisíckorunčeských) budeuskutečněno upsáním 1180 ks (jedentisícjednostoosmdesát kusů)nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě30.000,- Kč (slovy: třicettisíckorunčeských) za každou akcii, vemisním kursu 30.000,- Kč (slovy: třicettisíckorunčeských) zakaždou novou akcii. Emisní kurs odpovídá jmenovité hodnotěakcií. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě znějící najméno, všechny budou stejného druhu a budou s nimi spojenastejná práva. Na jednu dosavadní akcii U & SLUNO a.s. ojmenovité hodnotě 5.000,- Kč (slovy:pěttisíckorunčeských) lzeupsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 30.000,- Kč (slovy:třicettisíckorunčeských).
od 09. 03. 2002 od 26. 11. 2003

  3. Všichni stávající akcionáři, tj. společnost SLUNOCORPORATION, spol. s r.o., se sídlem Ostrava - Přívoz, Jaroňkova3, jednající statutárním zástupcem - jednatelem ing. MartouNovákovou, ing. Ladislav Novák, který je na jednání této řádnévalné hromady zastoupen na základě plné moci ze dne 19.10.2001advokátkou JUDr. Janou Kašlíkovou, - ing. Zdeněk Sluka, Ing.Marta Nováková a ing. Ivo Havlík se před rozhodnutím o zvýšenízákladního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování akcií.
od 09. 03. 2002 od 26. 11. 2003

  4. Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva. Valnáhromada určuje, že nové akcie budou nabídnuty společnosti BinaryDevelopment Limited se sídlem Athene House, The Brodway, MillHill, Lindon NW 7 3TB, Spojené království Velké Británie aSeverního Irska, která je registrována v obchodním rejstříku proAnglii a Wales pod číslem registrace 3455873 a budou upsány vesmlouvě o upsání akcií, kterou uzavře společnost U & SLUNO a.s.s tímto zájemcem.
od 09. 03. 2002 od 26. 11. 2003

  5. Lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva začneběžet od doručení usnesení příslušného rejstříkového soudu vevěci zápisu usnesení této řádné valné hromady o záměru zvýšitzákladní kapitál do obchodního rejstříku a bude trvat 60(šedesát)dnů. Počátek lhůty bude oznámen zájemci písemně azároveň mu bude doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Místemúpisu akcií je sídlo společnosti: Ostrava - Přívoz, Jaroňkova 3.Emisní kurs takto upsaných akcií se rovná jmenovité hodnotěakcií, tj. 30.000,- Kč (slovy: třicettisíckorunčeských) zakaždou akcii.
od 09. 03. 2002 od 26. 11. 2003

  6. Valná hromada schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem.Předmětem nepeněžitého vkladu je administrativní budova čp. 221na pozemku st. 1017 včetně venkovních úprav, trvalých porostů apozemků st. 1017, p.č. 1055 a p.č. 130/11, které jsou zapsány vkatastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Ostravě na listuvlastnictví číslo 405 katatrálního území Přívoz, obec MoravskáOstrava a Přívoz, které jsou ve vlastnictví společnosti SLUNOCORPORATION, spol. s r.o. se sídlem Jaroňkova 3, Ostrava-Přívoz,IČO 41032110
od 21. 03. 2001 od 28. 11. 2001

  Předmět nepeněžitého vkladu by oceněn jednak znaleckým posudkemznalce Ing. Václava Hrnčíře ze dne 16.10.2000 číslo 415/2000,který na základě zjištěných cen trhu nemovitostí v dané lokalitěa čase stanovil obecnou cenu těchto nemovitostí hodnotou4.900.000,-Kč a znaleckým posudkem znalce Ing. Jaroslava Říkalaze dne 31.10.2000 číslo 0650/2000, který ve vztahu k současnýmcenám na trhu s nemovitostmi stanovil obecnou cenu těchtonemovitostí částkou 5.000.000,-Kč. Ve znaleckých posudcích bylokonstatováno, že hodnotu nepeněžitého vkladu může společnosthospodářsky využít, když se jedná o administrativní budovu spříslušenstvím a hodnota nepeněžitého vkladu odpovídá emisnímukursu upsaných akcií splácených tímto vkladem.
od 21. 03. 2001 od 28. 11. 2001

  Usnesení valné hromady společnosti U & SLUNO a.s. se sídlemOstrava-Přívoz, Jaroňkova 3, IČO 25824848 o záměru zvýšitzákladní jmění společnosti takto:
od 21. 03. 2001 od 28. 11. 2001

  1. Valná hromada společnosti U & SLUNO a.s. se sídlemOstrava-Přívoz, Jaroňkova 3 rozhodla dne 15.12.2000 o zvýšenízákladního jmění společnosti o 4.900.000,-Kč (slovy:čtyřimiliónydevětsettisíc korun českých) upsáním nových akcií,jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem, přičemžupisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jměníse nepřipouští.
od 21. 03. 2001 od 28. 11. 2001

  2. Navrhované zvýšení základního jmění společnosti ve výši4.900.000,-Kč (slovy: čtyřimiliónydevětsettisíc korun českých)bude rozděleno na 980 kmenových akcií na jméno o jmenovitéhodnotě 5.000,-Kč (slovy: pěttisíc korun českých) každá, kterébudou vydány v listinné podobě, všechny budou stejného druhu abudou s nimi spojená stejná práva.
od 21. 03. 2001 od 28. 11. 2001

  3. Základní jmění společnosti je zvyšováno nepeněžitým vkladem aje proto vyloučeno přednostní právo dosavadních akcionářů naupsání nových akcií. Nové akcie budou nabídnuty k upsáníspolečnosti SLUNO CORPORATION, spol. s r.o. se sídlemOstrava-Přívoz, Jaroňkova 3.
od 21. 03. 2001 od 28. 11. 2001

  4. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti: Jaroňkova 3,Ostrava-Přívoz a lhůta pro upisování akcií začíná běžet oddoručení zápisu záměru zvýšit základní jmění společnosti vobchodním rejstříku a trvá 14 kalendářních dnů. Emisní kurs serovná jmenovité hodnotě akcií.
od 21. 03. 2001 od 28. 11. 2001

  5. Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu nazápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a jesplacen předáním písemného prohlášení vkladatele společnosti(podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku) a předánímnemovitosti.
od 21. 03. 2001 od 28. 11. 2001

  Omezení převoditelnosti akcií na jméno:Akcie je převoditelná pouze se souhlasem valné hromady.
od 23. 11. 1998

Akcie

Počet: 6 ks v hodnotě: 1500000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 14. 08. 2008

Počet: 8 ks v hodnotě: 250000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 14. 08. 2008

Počet: 6 ks v hodnotě: 5000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 14. 08. 2008

Počet: 5 ks v hodnotě: 60000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 20. 12. 2006

Počet: 4 ks v hodnotě: 1500000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 20. 12. 2006 od 14. 08. 2008

Počet: 7 ks v hodnotě: 5000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 20. 12. 2006 od 14. 08. 2008

Vlastníci

Název/Jméno: NOVÁKOVÁ MARTA

Datum narození:24. 5. 1958

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 12. 12. 2012


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: KAŠLÍKOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 03. 2016


Název/Jméno: MIKOLAJKOVÁ RADANA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 11. 2007 od 03. 03. 2016


Název/Jméno: KAŠLÍK ZDENĚK

IČO: 14592517

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 08. 1999


Název/Jméno: NOVÁKOVÁ MARTA

IČO: 61001040

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 11. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 11. 1998 od 26. 11. 2003


Název/Jméno: HARTMAN RADEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 04. 2012 od 21. 12. 2012


Název/Jméno: TVARDEK RADIM

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 03. 2010 od 21. 12. 2012


Název/Jméno: SLUKA ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 08. 2008 od 11. 03. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 08. 1999 od 26. 11. 2003
Dozorčí rada - člen
od 23. 11. 1998 od 27. 08. 1999


Název/Jméno: LIPKOVÁ HANA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 02. 2005 od 12. 02. 2015


Název/Jméno: VÁCLAVÍKOVÁ RADANA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 02. 2005 od 12. 11. 2007


Název/Jméno: Havlík Ivo

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 11. 1998 od 23. 04. 2012


Název/Jméno: MAHDAL ROSTISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 11. 2003 od 14. 08. 2008


Název/Jméno: NOVÁKOVÁ SOŇA

IČO: 64010317

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 08. 1999 od 23. 02. 2005


Název/Jméno: KORPAS VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 11. 1998 od 27. 08. 1999


Název/Jméno: Štefek Jiří

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 11. 1998 od 27. 08. 1999


Název/Jméno: Jiřičková Šárka

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 11. 1998 od 27. 08. 1999


Název/Jméno: NOVÁK LADISLAV

IČO: 44811764

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 11. 1998 od 23. 02. 2005


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 04. 2004

Obory činnosti: - výzkum a vývoj v oblasti přírodních, technických a společenských věd
od 22. 04. 2004 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 11. 1998

Obory činnosti: Ubytovací služby
od 01. 08. 2014
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 22. 04. 2004 od 20. 07. 2011
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 15. 02. 1999
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 15. 02. 1999
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 15. 02. 1999
Velkoobchod a maloobchod
od 15. 02. 1999
Zprostředkování obchodu a služeb
od 15. 02. 1999
Poskytování software
od 23. 11. 1998 od 20. 07. 2011
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 23. 11. 1998 od 20. 07. 2011
Činnost organizačních a ekonomických poradců
od 23. 11. 1998 od 20. 07. 2011
Zprostředkovatelská činnost v obchodu a službách
od 23. 11. 1998 od 20. 07. 2011


Poskytování software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 11. 1998

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 11. 1998

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkovatelská činnost v obchodu a službách

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 11. 1998

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 11. 1998

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25824848

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 02. 1999

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
3159364BREAK2WIN s.r.o.29041767Na Groši 1344/5A, 10200 Praha - vlastník

Související firmy

#NázevICOAdresa
870542N-PROJEKT s.r.o.331739141, 50312 Všestary
8487902WIN s.r.o.1658042Kovářova 1461/1D, 15500 Praha
14481423C spol. s r.o.532819Myslivní 689/21, 62300 Brno
664749A L I N E X , družstvo se sídlem v Hradci Králové - v likvidaci486248Hradec Králové, 50002, , ULRICHOVO NÁM., 734
635495ACTEA Consulting s.r.o.27948641Mezibranská 1579/4, 11000 Praha
256466AGP Beroun-Agropodnik, a.s.46351094Pod Hájem 324, 26701 Králův Dvůr
266318Agropodnik a.s. Hradec Králové47452595Jana Černého 376/5, 50302 Hradec Králové
565297AGROPROJEKT Pardubice a.s. v likvidaci46504907Pardubice, 53002, , Jana Palacha, 1552
1020645AgroZZN, a.s.45148082V Lubnici 2333, 26901 Rakovník
1571832AKANT HISTORY s.r.o.28884329Aloisovská 879/32, 19800 Praha
1198071ALPROCON s.r.o.25318519Brandlova 253/4, 60200 Brno
368170ANGELart s.r.o.28900685Braunova 3349, 27201 Kladno
238447ANNOSON Properties, s.r.o.27911284Hanusova 1411/18, 14000 Praha
92135B. Braun Avitum Austerlitz s.r.o.60721901Zlatá Hora 1466, 68401 Slavkov u Brna
503975Bäcker správní s.r.o.26451808Pekařská 598/1, 15500 Praha
293952BDO Audit s.r.o.45314381Olbrachtova 1980/5, 14000 Praha
369155BEMO Beroun a.s.43763421Pod Hájem 324, 26701 Králův Dvůr
1938325BenefitBox s.r.o. v likvidaci28512626Hněvkovská 1234/24, 14800 Praha
621183BEZENEK, spol. s r.o. v likvidaci48039772Na Balkáně 2103/94, 13000 Praha
485338BG ENERGY INVEST, a.s.28222024Jeseniova 2832/26, 13000 Praha
170917BOHEMIK, spol. s r.o. v likvidaci40615693Praha, 10100, Vršovice (Praha 10), Finská, 7
1458943BorsodChem MCHZ, s.r.o.26019388Chemická 2039/1, 70900 Ostrava
1667638BRASERS & COMPANY,s.r.o.25746171Vodičkova 700/32, 11000 Praha
1053924Bytové družstvo Baarova 137825278550Baarova 1378/11, 50002 Hradec Králové
2004160Bytové družstvo BATELO61861995Batelovská 1207/7, 14000 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
278993ABSOLON KAREL87751208Spodní 28, 15900 Praha
160919ADAMOVÁ EVA44554168Jindřicha Plachty 162, 40331 Ústí nad Labem
265238ANDĚLOVÁ ROMANA63304031Popská 225/5, 74601 Opava
379669ANDRLE ANTONÍN12985511Kpt. Poplera 365, 56601 Vysoké Mýto
261681ANTOŠ RADOMIL63450569Hornická čtvrť 2686/26, 69501 Hodonín
278246BAREŠ JAROMÍR635707007, 50601 Nemyčeves
493709BARCHÁNEK JOSEF18419101Vonoklaská 43, 25228 Třebotov
17242BARTÁK JAN13129767Pod Klikovkou 1917/4, 15000 Praha
46561BARTOŇ JIŘÍ16803701Studénka 160, 54931 Velké Poříčí
351852BARTOŇ MICHAL68255497Na Pískách 579, 25401 Jílové u Prahy
414723BARTOŇ MIROSLAV41002059Jámy, 59232, Jámy, , 158
12246BARTOŠ PAVEL61571890Stanislavova 772/7, 78985 Mohelnice
121925BARTOŠ VLADIMÍR75721074Kaštanová 1165, 66501 Rosice
52259BASL JAROSLAV46385916Vávrova 808, 28002 Kolín
234565BEČVÁŘ PAVEL71557601Svídnická 513/6, 18100 Praha
39283BECHYNĚ LADISLAV10366008Partyzánská 439, 33033 Město Touškov
161864BENEŠ JAN43696279Letců 678/24, 19700 Praha
6656BENEŠ JIŘÍ72151650Platanová 60, 25265 Holubice
104575BERÁNEK JAROSLAV4691288Čs. armády 2311, 53002 Pardubice
78651BÍLKOVÁ MARIE60692227Šárka 3316/28, 79601 Prostějov
34280BLAŽEK FRANTIŠEK68894791Žitná 1457/5, 62100 Brno
100374BLAŽEK JAN49250116Na dračkách 843/24, 16200 Praha
548459BLAŽEK VRATISLAV45963738Polská 189, 54101 Trutnov
265241BLUMENSTEIN FRANTIŠEK75309611Masarykovo náměstí 69/21, 68201 Vyškov
192997BOROVIČKA VLADIMÍR45742880Musílkova 104/40, 15000 Praha

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí