Union banka, a.s. "v likvidaci"

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Union banka, a.s. "v likvidaci", zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 220. Jeho identifikační číslo je 41034261

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Union banka, a.s. "v likvidaci"

Datum zápisu: 13. 8. 1991

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 220

Identifikační číslo:41034261

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 83jck4d

Adresa společnosti

Sídlo: 30. dubna 635/35, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
od 20. 03. 2015
30. dubna 635/35, Moravská Ostrava, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz
od 28. 05. 2013 do 20. 03. 2015
Ostrava-Moravská Ostrava, ul. 30.dubna čp. 635, PSČ 70200
od 31. 07. 2002 do 28. 05. 2013
Ostrava, ul. 30.dubna č. 35, PSČ 70200
od 17. 06. 1993 do 31. 07. 2002
Ostrava-Moravská Ostrava, ul. 30 dubna 35
od 13. 08. 1991 do 17. 06. 1993
30. dubna 635/35, 70200 Ostrava

Skutečnosti

  Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 9.5.2003 sp. zn.28 Cm 51/2003, které nabylo právní moci dne 19.5.2003, bylaobchodní společnost Union banka, a.s., se sídlem Ostrava -Moravská Ostrava, ul. 30. dubna čp. 635, PSČ 702 00,identifikační číslo 41034261, zrušena s likvidací. Likvidátoremspolečnosti byla jmenována společnost VALUE ADDED, s.r.o., sesídlem Praha 1, Opletalova 37, PSČ 110 00, identifikační číslo26130521.
od 20. 05. 2003

  Řádná valná hromada společnosti Union banka, a.s. schválilasnížení základního kapitálu společnosti Union banka, a.s. způvodní výše základního kapitálu 2 444 400 000,- Kč (slovy:dvěmiliardyčtyřistačtyřicetčtyřimiliónůčtyřistatisíc korunčeských) o částku ve výši 195 552 000,- Kč (slovy:jednostodevadesátpětmiliónůpětsetpadesátdvatisíc korun českých)na částku ve výši 2 248 848 000,- Kč (slovy:dvěmiliardydvěstěčtyřicetosmmiliónůosmsetčtyřicetosmtisíc korunčeských)
od 06. 01. 2003 do 27. 01. 2003

  a) důvodem snížení základního kapitálu společnosti Union banka,a.s. je úhrada ztráty společnosti v rozsahu 195 552 000,- Kč(slovy:jednostodevadesátpětmiliónůpětsetpadesátdvatisíc korunčeských), vykázané v řádné účetní závěrce za rok 2001 v celkovévýši 211 812 211,81 Kč (slovy:dvěstějedenáctmiliónůosmsetdvanácttisícdvěstějedenáct korunčeských osmdesátjeden haléř český); částka odpovídající sníženízákladního kapitálu bude použita na úhradu části ztráty za rok2001;
od 06. 01. 2003 do 27. 01. 2003

  b) základní kapitál bude snížen v rozsahu 195 552 000,- Kč(slovy: jednostodevadesátpětmiliónůpětsetpadesátdvatisíc korunčeských);
od 06. 01. 2003 do 27. 01. 2003

  c) snížení základního kapitálu společnosti bude provedenosnížením jmenovité hodnoty akcií společnosti tak, že původníjmenovitá hodnota každé jednotlivé akcie ve výši 1 000,- Kč(slovy: jeden tisíc korun českých) bude snížena o částku 80,- Kč(slovy: osmdesát korun českých), takže jmenovitá hodnota tétoakcie bude po snížení základního kapitálu činit 920,- Kč (slovy:devětsetdvacet korun českých), původní jmenovitá hodnota každéjednotlivé akcie ve výši 100,- Kč (slovy: jednosto korunčeských) bude snížena o částku 8,- Kč (slovy: osm korunčeských), takže jmenovitá hodnota této akcie bude po sníženízákladního kapitálu činit 92,- Kč (slovy: devadesátdva korunčeských), původní jmenovitá hodnota každé jednotlivé akcie vevýši 80,- Kč (slovy: osmdesát korun českých) bude snížena očástku 6,40 Kč (slovy: šest korun českých čtyřicet haléřůčeských), takže jmenovitá hodnota této akcie bude po sníženízákladního kapitálu činit 73,60 Kč (slovy: sedmdesáttři korunčeských šedesát haléřů českých).
od 06. 01. 2003 do 27. 01. 2003

  Nevyplývá-li z předchozích odstavců jinak, pak od upisovatelů -zahraničních fyzických nebo právnických osob, popřípadě jejichzmocněnců, se bude vyžadovat předložení analogicky (co doobsahu, data vystavení a formy) písemností a dokladůpožadovaných od tuzemských upisovatelů, resp. jejich zmocněnců.Veškeré takovéto písemnosti a doklady musí být opatřeny úřednímpřekladem do českého jazyka. Plná moc ani další důkazní listinyse v případě zápisu do listiny upisovalů zmocněnci nevrací.
od 26. 02. 1999 do 26. 04. 1999

  1) Zvýšení základního jměníZákladní jmění společnosti se zvyšuje o 310.400.000,-Kč (slovy:třista deset milionů čtyřista tisíc korun českých) s tím, že senepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění společnosti. Na zvýšení základního jměníspolečnosti bude vydáno 3 880 000 ks kmenových akcií jmenovitéhodnoty 80,-Kč (slovy: osmdesát korun českých) znějících namajitele v zaknihované podobě.
od 26. 02. 1999 do 26. 04. 1999

  2) Časový harmonogram úpisu akciíÚpis akcií bude proveden ve dvou kolech.1. koloV prvním kole, které započne 3. pracovní den po zveřejněnítohoto usnesení přijatého mimořádnou valnou hromadou Unionbanky, a.s. dne 18.12.1998 a bude ukončeno 15. pracovní den podni započetí 1. kola, mohou upisovat ve smyslu ust. § 204a,odst. (1) obchodního zákoníku pouze dosavadní akcionáři jakorealizaci svého přednostního práva upsat nové akcie společnostiupisovaných ke zvýšení základního jmění společnosti v rozsahujejich podílů na základním jmění společnosti. Výše nároku vrámci přednostního práva se stanoví t a k t o :
od 26. 02. 1999 do 26. 04. 1999

  a) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě1.000,-Kč lze upsat 2 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 80,-Kčkaždá,
od 26. 02. 1999 do 26. 04. 1999

  b) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě100.000,-Kč lze upsat 200 ks nových akcií o jmenovité hodnotě80,-Kč každá,
od 26. 02. 1999 do 26. 04. 1999

  c) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě1.000.000,-Kč lze upsat 2000 ks nových akcií o jmenovité hodnotě80,-Kč každá.
od 26. 02. 1999 do 26. 04. 1999

  Místem pro vykonání přednostního práva je pracoviště emitentaUnion banka, a.s., úsek investičního bankovnictví, Ostrava,Gorkého ul. 2, PSČ 702 00, I. patro, dveře č. 103 u zaměstnanceemitenta pověřeného vedením agendy akcionářů, a to vždy vpracovních dnech od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod.
od 26. 02. 1999 do 26. 04. 1999

  S využitím přednostního práva lze upsat 3 880 000 ks kmenovýchakcií o jmenovité hodnotě 80,-Kč každá, znějící na majitele, vzaknihované podobě, v emisním kursu 80,-Kč každá.
od 26. 02. 1999 do 26. 04. 1999

  2. koloAkcie, jež nebyly upsány s využitím přednostního práva, budounabídnuty ve druhém kole určitému zájemci, a to společnostiForesbank, a.s., se sídlem Zlín, Přílucká 360, identifikačníčíslo 46 99 48 31. Pro druhé kolo upisování akcií společnostiurčitým zájemcem Foresbank, a.s. je místem pro upisování akciípracoviště emitenta Union banka, a.s., úsek investičníhobankovnictví, Ostrava, Gorkého ul. 2, PSČ 702 00, I. patro,dveře č. 103 u zaměstnance emitenta pověřeného vedením agendyakcionářů, a to vždy v pracovních dnech od 8.00 do 12.00 hod. aod 13.00 do 15.00 hod. Zahájení 2. kola bude 2. pracovní den pozahájení 2. kola upisování akcií.
od 26. 02. 1999 do 26. 04. 1999

  3) Emisní kursEmisní kurs akcií společnosti upisovaných v 1. a 2. kole jeshodný a činí 80,-Kč (slovy: osmdesát korun českých) za jednuakcii.
od 26. 02. 1999 do 26. 04. 1999

  4) Způsob upisování a spláceníÚpis může upisovatel provést pouze osobně nebo prostřednictvímsvého zmocněného zástupce, a to zápisem do upisovací listiny.Upisovatel je povinen splatit při úpisu 100 % jmenovité hodnoty(emisního kursu) upsaných akcií. Splacením se rozumí připsánípříslušné částky ve prospěch účtu č. 8050000005/3400, vedený uUnion banky, a.s.K identifikaci platby uvede ve variabilním symbolu tuzemskýupisovatel - právnická osoba identifikační číslo, tuzemskýupisovatel - fyzická osoba rodné číslo. Zahraniční upisovatelpředloží doklad pro identifikaci platby při úpisu. Při upisováníakcií na zvýšení základního jmění společnosti jsou přípustné vobou kolech pouze peněžité vklady.Informace o průběhu upisování akcií budou poskytovány napracovišti emitenta Union banka, a.s., úsek investičníhobankovnictví, Ostrava, Gorkého ul. 2, PSČ 702 00, I. patro,dveře č. 103 u zaměstnance emitenta pověřeného vedením agendyakcionářů, a to vždy v pracovních dnech od 8.00 do 12.00 hod. aod 13.00 do 15.00 hod.
od 26. 02. 1999 do 26. 04. 1999

  5) Informace o přednostním právuMístem pro vykonání přednostního práva je pracoviště emitentaUnion banka, a.s., úsek investičního bankovnictví, Ostrava,Gorkého ul. 2, PSČ 702 00, I. patro, dveře č. 103 u zaměstnanceemitenta pověřeného vedením agendy akcionářů, a to vždy vpracovních dnech od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod.Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionářůmajících zaknihované akcie je den, kdy mohlo být toto právovykonáno poprvé, tj. první den 1. kola úpisu.Lhůta pro vykonání přednostního práva (1. kola úpisu akcií)započne 3. pracovní den po zveřejnění tohoto usnesení přijatéhomimořádnou valnou hromadou dne 18.12.1998 a bude ukončena 15.pracovní den po započetí 1. kola.Přednostní právo upsat, pokud se jedná o akcionáře majícízaknihované akcie na majitele, má ten akcionář, který bude krozhodnému dni zapsán ve výpisu z registru emitenta vedeného veStředisku cenných papírů a nepřevedl toto právo na jinou osobu.Přednostní právo upsat, pokud se jedná o akcionáře majícílistinné akcie na jméno, má ten akcionář, který bude k okamžikuúpisu veden v seznamu akcionářů Union banky, a.s. a nepřevedltoto právo na jinou osobu.Přednostní právo upsat má také osoba, na kterou bylo přednostníprávo převedeno a která se prokáže smlouvou o postoupenípřednostního práva podle § 156a, obchodního zákoníku.Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě1.000,-Kč lze upsat 2 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 80,-Kčkaždá. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě100.000,-Kč lze upsat 200 ks nových akcií o jmenovité hodnotě80,-Kč každá. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovitéhodnotě 1.000.000,-Kč, lze upsat 2000 ks nových akcií ojmenovité hodnotě 80,-Kč každá.Akcie upisované s využitím přednostního práva mají jmenovitouhodnotu 80,-Kč, jsou kmenové, znějí na majitele a jsou vzaknihované podobě.Emisní kurs akcií společnosti upisovaných s využitímpřednostního práva činí 80,-Kč (slovy: osmdesát korun českých)za jednu akcii.S využitím přednostního práva lze upsat 3 880 000 ks kmenovýchakcií o jmenovité hodnotě 80,-Kč každá znějících na majitele vzaknihované podobě v emisním kursu 80,-Kč každá.
od 26. 02. 1999 do 26. 04. 1999

  6) Identifikace upisovateleUpisovatel - fyzická osoba provede svoji identifikaci platnýmprůkazem totožnosti, resp. platným povolením k pobytu v ČR (dálejen "průkaz totožnosti").V případě, kdy bydliště (adresa a PSČ) nebo rodné číslo nejsou vprůkazu totožnosti zaznamenány, uvede upisovatel při úpisu dolistiny upisovatelů údaje o svém bydlišti a rodném čísle.Zároveň upisovatel uvede číslo účtu ve Středisku cenných papírů,na který mají být upisovateli jím upsané akcie při jejich vydánípřipsány, případně předloží výpis z tohoto účtu. V případě, kdyse upisovatel nechá při úpisu zastoupit k tomu způsobilýmzmocněncem, vyžaduje se kromě identifikace takového zmocněnceplatným průkazem totožnosti zároveň originál k tomuto účeluupisovatelem vystavené plné moci obsahující kroměidentifikačních údajů o zmocněnci i jméno, příjmení, bydliště(adresy včetně PSČ) upisovatele, dále jeho rodné číslo a čísloúčtu ve Středisku cenných papírů, na který mají být akcie přijejich vydání připsány. Podpis upisovatele - zmocnitele natakovéto plné moci musí být úředně ověřen. Plná moc se v případězápisu do listiny upisovatelů zmocněnci nevrací.
od 26. 02. 1999 do 26. 04. 1999

  Upisovatel - právnická osoba provede svoji identifikacioriginálem, případně úředně ověřenou kopií výpisu z obchodníhorejstříku ne starší 90 dnů (dále jen "výpis z obchodníhorejstříku"). V případě, kdy se k úpisu dostaví členovéstatutárního orgánu (nebo prokuristé) oprávněni podle údajůuvedených ve výpisu z obchodního rejstříku nebo podle údajůuvedených v úředně ověřeném opisu (částečném opisu) příslušnéhodokumentu (usnesení valné hromady, jmenování za náhradního členapředstavenstva a.s., apod.) osvědčujícího oprávnění příslušnéosoby k samostatnému zastupování za takovouto právnickou osobunebo společně ti členové statutárního orgánu (nebo prokuristé),kteří jsou oprávněni podle údajů uvedených ve výpisu zobchodního rejstříku nebo podle údajů uvedených v úředněověřeném opisu (částečném opisu) příslušného dokumentu (usnesenívalné hromady, jmenování za náhradního člena představenstvaa.s., apod.) osvědčujícího oprávnění příslušných osob kespolečnému zastupování za takovouto právnickou osobu, bude přiúpisu vyžadována kromě identifikace právnické osoby, za kteroujednají, zároveň osobní identifikace, a to platným průkazemtotožnosti. Zároveň upisovatel uvede číslo účtu ve Střediskucenných papírů, na který mají být upisovateli - právnické osobějím upsané akcie při jejich vydání připsány. Výpis z obchodníhorejstříku se upisovateli nevrací.
od 26. 02. 1999 do 26. 04. 1999

  V případě, kdy se upisovatel - právnická osoba nechá při úpisuzastoupit k tomu způsobilým zmocněncem, vyžaduje se kroměidentifikace takového zmocněnce platným průkazem totožnosti avýpisu z obchodního rejstříku upisovatele - právnické osobyzároveň originál k tomuto účelu upisovatelem - právnickou osobouvystavené plné moci obsahující kromě identifikačních údajů ozmocněnci i úplné obchodní jméno a sídlo(adresa zapsaná vobchodním rejstříku včetně PSČ) upisovatele - právnické osoby,dále jeho identifikační číslo a číslo účtu ve Středisku cennýchpapírů, na nějž mají být akcie při jejich vydání připsány. Plnámoc musí být podepsána způsobem, který je uveden propodepisování za upisovatele ve výpisu z obchodního rejstříku.Podpis upisovatele na takovéto plné moci musí být učiněn osobamik tomu podle výpisu z obchodního rejstříku nebo notářskyověřeného usnesení orgánu společnosti oprávněnými a každý podpismusí být úředně ověřen. Plná moc ani další listiny se v případězápisu do listiny upisovatelů zmocněnci nevrací.
od 26. 02. 1999 do 26. 04. 1999

  V případě, kdy je zmocněncem právnická osoba, vyžaduje se kjejí identifikaci předložení týchž dokumentů a v téže formě,jak je v této informaci stanovena pro upisovatele - právnickéosoby.
od 26. 02. 1999 do 26. 04. 1999

  V případě, že upisovatel nemá otevřen účet ve Středisku cennýchpapírů, splní podmínky úpisu obsažené v této informaci apožaduje při úpisu otevření takového účtu, je Union banka,a.s. oprávněna kromě písemností uvedených shora navíc požadovatplnou moc k otevření takového účtu. Plná moc pro tyto účely všaknebude považována za podmínku úpisu a otevření takového účtu veStředisku cenných papírů bude sjednáno zvlášť mezi Union bankou,a.s. a upisovatelem.
od 26. 02. 1999 do 26. 04. 1999

  Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionářůmajících zaknihované akcie je den, kdy mohlo být toto právovykonáno poprvé, tj. první den 1. kola úpisu.
od 26. 02. 1999 do 26. 04. 1999

  Přednostní právo upsat, pokud se jedná o akcionáře majícízaknihované akcie na majitele, má ten akcionář, který bude krozhodnému dni zapsán ve výpisu z registru emitenta vedeného veStředisku cenných papírů a nepřevedl toto právo na jinou osobu.
od 26. 02. 1999 do 26. 04. 1999

  Přednostní právo upsat, pokud se jedná o akcionáře majícílistinné akcie na jméno, má ten akcionář, který bude k okamžikuúpisu veden v seznamu akcionářů Union banky, a.s. a nepřevedltoto právo na jinou osobu.
od 26. 02. 1999 do 26. 04. 1999

  Přednostní právo upsat má také osoba, na kterou bylo přednostníprávo převedeno a která se prokáže smlouvou o postoupenípřednostního práva podle § 156a, obchodního zákoníku.
od 26. 02. 1999 do 26. 04. 1999

  Upisovatel jako nabyvatel přednostního práva předá "Smlouvu opostoupení přednostního práva na upisování akcií" podle ust. §156a obchodního zákoníku (dále jen smlouva). Smlouva mezipřevodcem (akcionářem společnosti) a nabyvatelem musí býtuzavřená po dni zapsání tohoto usnesení přijatého mimořádnouvalnou hromadou Union banky, a.s. dne 18.12.1998 do obchodníhorejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě (dle ust. § 203,odst.(4) obchodního zákoníku). Nabyvatel uvedený ve smlouvě,případně jeho zmocněnec, svou identifikaci provede stejnýmzpůsobem jako upisovatel, resp. jeho zmocněnec a doloží dokladyprokazující oprávněnost osob jednajících za převodce k podpisusmlouvy. Podpisy na smlouvě, osob jednajících za převodce, musíbýt úředně ověřeny. Smlouva o postoupení přednostního práva seupisovateli nevrací.
od 26. 02. 1999 do 26. 04. 1999

  Osoba, na kterou bylo přednostní právo převedeno, se prokazujet a k t o :
od 26. 02. 1999 do 26. 04. 1999

  ----- V případě, kdy se upisovatel - právnická osoba nechá přiúpisu zastoupit k tomu způsobilým zmocněncem, vyžaduje se kroměidentifikace takového zmocněnce platným průkazem totožnosti avýpisu z obchodního rejstříku upisovatele - právnické osobyzároveň originál k tomuto účelu upisovatelem - právnickou osobouvystavené plné moci obsahující kromě identifikačních údajů ozmocněnci i úplné obchodní jméno a sídlo (adresa zapsaná vobchodním rejstříku včetně PSČ) upisovatele - právnické osoby,dále jeho identifikační číslo a číslo účtu ve Středisku cennýchpapírů, na nějž mají být akcie při jejich vydání připsány aoprávnění udělit emitentovi plnou moc k provedení pokynu veStředisku cenných papírů k připsání upsaných akcií na účetupisovatele. Plná moc musí být podepsána způsobem, který jeuveden pro podepisování za upisovatele ve výpisu z obchodníhorejstříku. Podpis upisovatele na takovéto plné moci musí býtučiněn osobami k tomu podle výpisu z obchodního rejstříku nebonotářsky ověřeného usnesení orgánu společnosti oprávněnými akaždý podpis musí být úředně ověřen. Plná moc, ani další důkaznílistiny se v případě zápisu do listiny upisovatelů zmocněncinevrací. V případě, kdy je zmocněncem právnická osoba, vyžadujese k její identifikace předložení týchž dokumentů a v téžeformě, jak je v této informaci stanovena pro upisovatele -právnické osoby. -----------------------------------------------
od 27. 10. 1998 do 28. 12. 1998

  ----- Osoba, na kterou bylo přednostní právo převedeno, seprokazuje takto: -----------------------------------------------
od 27. 10. 1998 do 28. 12. 1998

  ----- Upisovatel jako nabyvatel přednostního práva předloží"Smlouvu o postoupení přednostního práva na upisování akcií"podle ust. § 156a obchodního zákoníku. Smlouva mezi převodcem(akcionářem společnosti) a nabyvatelem musí být platná auzavřená po zapsání rozhodnutí představenstva ze dne 29.9.1998do obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě.Nabyvatel uvedený ve smlouvě, případně jeho zmocněnec, svouidentifikaci provede stejným způsobem jako upisovatel, resp.jeho zmocněnec a doloží doklady prokazující oprávněnost osobjednajících za převodce k podpisu smlouvy. Podpisy na smlouvěosob jednajících za převodce musí být úředně ověřeny. Smlouva opostoupení přednostního práva se upisovateli nevrací. ----------
od 27. 10. 1998 do 28. 12. 1998

  ----- V případě, že upisovatel nemá otevřen účet ve Střediskucenných papírů, splní podmínky úpisu obsažené v této informaci apožaduje při úpisu otevření takového účtu, je Union banka, a.s.oprávněna kromě písemností uvedených shora navíc požadovat plnoumoc k otevření takového účtu. Plná moc pro tyto účely všaknebude považována za podmínku úpisu a otevření takového účtu veStředisku cenných papírů bude sjednáno zvlášť mezi Union bankou,a.s. a upisovatelem. -------------------------------------------
od 27. 10. 1998 do 28. 12. 1998

  ----- Nevyplývá-li z předchozích odstavců jinak, pak odupisovatelů - zahraničních fyzických nebo právnických osob,popřípadě jejich zmocněnců, se bude vyžadovat předloženíanalogických (co do obsahu, data vystavení a formy) písemností adokladů požadovaných od tuzemských upisovatelů, resp. jejichzmocněnců. Veškeré takovéto písemnosti a doklady musí býtopatřeny úředním překladem do českého jazyka. ------------------
od 27. 10. 1998 do 28. 12. 1998

  ----- 2. kolo ------------------------------------------------------- Akcie, jež nebyly upsány s využitím přednostního práva,budou nabídnuty ve druhé kole určitému zájemci, a to společnostiUnion Group, a.s. se sídlem Ostrava, 30. dubna 35, identifikačníčíslo 64609952. Pro druhé kolo upisování akcií společnostiurčitým zájemcem Union Group, a.s., Ostrava, 30. dubna 35,identifikační číslo 64609952, je místem pro upisování akciípracoviště emitenta Union banka, a.s., úsek investičníhobankovnictví, Ostrava, Gorkého ul. 2, okres Ostrava-město, PSČ702 00, I. patro, dveře č. 103 u zaměstnance emitenta pověřenéhovedením agendy akcionářů, a to od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00do 15.00 hod. Zahájení 2. kola je 2. pracovní den po ukončení 1.kola. Ukončení 2. kola bude 2. pracovní den po zahájení 2. kolaupisování akcií. -----------------------------------------------
od 27. 10. 1998 do 28. 12. 1998

  3. Emisní kurs
od 27. 10. 1998 do 28. 12. 1998

  ----- Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionářůmajících zaknihované akcie je den, kdy mohlo být toto právovykonáno poprvé, tj. první den 1. kola úpisu. ------------------
od 27. 10. 1998 do 28. 12. 1998

  ----- Lhůta pro vykonání přednostního práva (1. kolo úpisuakcií) započne 3. pracovní den po zveřejnění rozhodnutípředstavenstva o zvýšení základního jmění upisováním akciíspolečnosti na základě ust. § 203 odst. (4), obchodního zákoníkua bude ukončena 15. pracovní den po započetí 1. kola. ----------
od 27. 10. 1998 do 28. 12. 1998

  Usnesení o zvýšení základního jmění:1. Zvýšení základního jmění----- Základní jmění společnosti se zvyšuje o 194.000.000,- Kč(slovy: jednosto devadesát čtyři miliónů korun českých) s tím,že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního jmění společnosti. Na zvýšení základníhojmění společnosti bude vydáno 1.940.000 ks kmenových akciíjmenovité hodnoty 100,- Kč (slovy: jednosto korun českých)znějících na majitele v zaknihované podobě.
od 27. 10. 1998 do 28. 12. 1998

  2. Časový harmonogram úpisu akcií----- Úpis akcií bude proveden ve dvou kolech. ---------------------- 1. kolo ------------------------------------------------------- V prvním kole, které započne 3. pracovní den po zveřejněnírozhodnutí představenstva o zvýšení základního jmění společnostiupisováním akcií na základě § 203 odst. (4) obchodního zákoníku,a bude ukončeno 15. pracovní den po dni započetí 1. kola, mohouupisovat ve smyslu ustanovení § 204a odst. (1) obchodníhozákoníku pouze dosavadní akcionáři jako realizaci svéhopřednostního práva upsat nové akcie společnosti upisovaných kezvýšení základního jmění společnosti v rozsahu jejich podílů nazákladním jmění společnosti. Výše nároku v rámci přednostníhopráva se stanoví takto: ---------------------------------------
od 27. 10. 1998 do 28. 12. 1998

  a) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě1.000,- Kč lze upsat 1 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 100,-Kč, ------------------------------------------------------------
od 27. 10. 1998 do 28. 12. 1998

  b) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě100.000,- Kč lze upsat 100 ks nových akcií o jmenovité hodnotě100,- Kč, ------------------------------------------------------
od 27. 10. 1998 do 28. 12. 1998

  c) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě1.000.000,- Kč lze upsat 1000 ks nových akcií o jmenovitéhodnotě 100,- Kč. ----------------------------------------------
od 27. 10. 1998 do 28. 12. 1998

  ----- Místem pro vykonání přednostního práva je pracovištěemitenta Union banka, a.s., úsek investičního bankovnictví,Ostrava, Gorkého ul. 2, okres Ostrava-město, PSČ 702 00, I.patro, dveře č. 103 u zaměstnance emitenta pověřeného vedenímagendy akcionářů, a to od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00hod. -----------------------------------------------------------
od 27. 10. 1998 do 28. 12. 1998

  ----- S využitím přednostního práva lze upsat 1.940.000 kskmenových akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč každá znějících namajitele v zaknihované podobě v emisním kursu 110,- Kč každá.---
od 27. 10. 1998 do 28. 12. 1998

  ----- Přednostní právo upsat, pokud se jedná o akcionáře majícízaknihované akcie na majitele, má ten akcionář, který bude krozhodnému dni zapsán ve výpisu z registru emitenta vedeného veStředisku cenných papírů a nepřevedl toto právo na jinou osobu,nebo osoba, na kterou bylo přednostní právo převedeno a která seprokáže smlouvou o postoupení přednostního práva podle § 156aobchodního zákoníku. -------------------------------------------
od 27. 10. 1998 do 28. 12. 1998

  -----Emisní kurs akcií společnosti upisovaných v 1. a 2. kole jeshodný a činí 110,- Kč (slovy: jednosto deset korun českých) zajednu akcii, z toho činí 100,- Kč (slovy: jedno sto korunčeských) jmenovitá hodnota a 10,- Kč (slovy: deset korunčeských) emisní ážio. ------------------------------------------
od 27. 10. 1998 do 28. 12. 1998

  4. Způsob upisování a splácení
od 27. 10. 1998 do 28. 12. 1998

  ----- Úpis může upisovatel provést pouze osobně neboprostřednictvím svého zmocněného zástupce, a to zápisem doupisovací listiny. ---------------------------------------
od 27. 10. 1998 do 28. 12. 1998

  ----- Upisovatel je povinen splatit při úpisu 30 % jmenovitéhodnoty a celkovou hodnotu emisního ážia upsaných akciíjednorázově zaplacením. Splacením se rozumí připsání příslušnéčátky ve prospěch účtu č. 8050000005/3400, vedený u Union banky,a.s. -----------------------------------------------------------
od 27. 10. 1998 do 28. 12. 1998

  ----- Upisovatel je povinen splatit zbývajících 70 % jmenovitéhodnoty akcií, které upsal, nejpozději do 1 roku ode dne zápisuvýše základního jmění do obchodního rejstříku (§ 206 obchodníhozákoníku). -----------------------------------------------------
od 27. 10. 1998 do 28. 12. 1998

  ----- K identifikaci platby uvede ve variabilním symbolutuzemský upisovatel - právnická osoba identifikační číslo,tuzemský upisovatel - fyzická osoba rodné číslo. Zahraničníupisovatel předloží doklad pro identifikaci platby při úpisu.Při upisování akcií na zvýšení základního jmění společnosti jsoupřípustné v obou kolech pouze peněžité vklady. -----------------
od 27. 10. 1998 do 28. 12. 1998

  ----- Informace o průběhu upisování akcií budou poskytovány napracovišti emitenta Union banka, a.s., úsek investičníhobankovnictví, Ostrava, Gorkého ul. 2, okres Ostrava-město, PSČ702 00, I. patro, dveře č. 103 u zaměstnance emitenta pověřenéhovedením agendy akcionářů, a to od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00do 15.00 hod. --------------------------------------------------
od 27. 10. 1998 do 28. 12. 1998

  5. Informace o přednostním právu
od 27. 10. 1998 do 28. 12. 1998

  ----- Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě1.000,- Kč lze upsat 1 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 100,-Kč. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě100.000,- Kč lze upsat 100 ks nových akcií o jmenovité hodnotě100,- Kč. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovitéhodnotě 1.000.000,- Kč, lze upsat 1000 ks nových akcií ojmenovité hodnotě 100,- Kč. ------------------------------------
od 27. 10. 1998 do 28. 12. 1998

  ----- Akcie upisované s využitím přednostního práva majíjmenovitou hodnotu 100,- Kč, jsou kmenové, znějí na majitele ajsou v zaknihované podobě. ------------------------------------
od 27. 10. 1998 do 28. 12. 1998

  ----- Emisní kurs akcií společnosti upisovaných s využitímpřednostního práva činí 110,- Kč (slovy: jednosto deset korunčeských) za jednu akcii, z toho činí 100,- Kč (slovy: jednostokorun českých) jmenovitá hodnota a 10,- Kč (slovy: deset korunčeských) emisní ážio. -----------------------------------------
od 27. 10. 1998 do 28. 12. 1998

  ----- S využitím přednostního práva lze upsat 1.940.000 kskmenových akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč každá znějící namajitele v zaknihované podobě v emisním kursu 110,- Kč každá. --
od 27. 10. 1998 do 28. 12. 1998

  6. Identifikace upisovatele
od 27. 10. 1998 do 28. 12. 1998

  ----- Upisovatel - fyzická osoba provede svoji identifikaciplatným průkazem totožnosti, resp. platným povolením k pobytuv ČR (dále jen "průkaz totožnosti"). V případě, kdy bydliště(adresa a PSČ) nebo rodné číslo nejsou v průkazu totožnostizaznamenány, uvede upisovatel při úpisu do listiny upisovatelůúdaje o svém bydlišti a rodném čísle. Zároveň upisovatel uvedečíslo účtu ve Středisku cenných papírů, na který mají býtupisovateli jím upsané akcie při jejich vydání připsány,případně předloží výpis z tohoto účtu a udělí emitentovi plnoumoc k provedení pokynu ve Středisku cenných papírů k připsáníupsaných akcií na uvedený účet upisovatele. V případě, kdy seupisovatel nechá při úpisu zastoupit k tomu způsobilýmzmocněncem, vyžaduje se kromě identifikace takového zmocněnceplatným průkazem totožnosti zároveň originál k tomuto účeluupisovatelem vystavené plné moci obsahující kroměidentifikačních údajů o zmocněnci i jméno, příjmení, bydliště(adresy včetně PSČ) upisovatele, dále jeho rodné číslo a čísloúčtu ve Středisku cenných papírů, na který mají být akcie přijejich vydání připsány. Podpis upisovatele - zmocnitele natakovéto plné moci musí být úředně ověřen. Plná moc se v případězápisu do listiny upisovatelů zmocněnci nevrací. ---------------
od 27. 10. 1998 do 28. 12. 1998

  ----- Upisovatel - právnická osoba provede svoji identifikacioriginálem, případně úředně ověřenou kopií výpisu z obchodníhorejstříku ne starší 90 dnů (dále jen "výpis z obchodníhorejstříku"). V případě, kdy se k úpisu dostaví členovéstatutárního orgánu (nebo prokuristé) oprávněni podle údajůuvedených ve výpisu z obchodního rejstříku nebo podle údajůuvedených v úředně ověřeném opisu (částečném opisu) příslušnéhodokumentu (usnesení valné hromady, jmenování za náhradního členapředstavenstva a.s., apod.) osvědčujícího oprávnění příslušnéosoby k samostatnému zastupování za takovouto právnickou osobunebo společně ti členové statutárního orgánu (nebo prokuristé),kteří jsou oprávněni podle údajů uvedených ve výpisu zobchodního rejstříku nebo podle údajů uvedených v úředněověřeném opisu (částečném opisu) příslušného dokumentu (usnesenívalné hromady, jmenování za náhradního člena představenstvaa.s., apod.) osvědčujícího oprávnění příslušných osob kespolečnému zastupování za takovouto právnickou osobu, bude přiúpisu vyžadována kromě identifikace právnické osoby, za kteroujednají, zároveň jejich osobní identifikace, a to platnýmprůkazem totožnosti. Zároveň upisovatel uvede číslo účtu veStředisku cenných papírů, na který mají být upisovateli -právnické osobě jím upsané akcie při jejich vydání připsány audělí emitentovi plnou moc k provedení pokynu ve Střediskucenných papírů k připsání upsaných akcií na uvedený účetupisovatele. Výpis z obchodního rejstříku se upisovatelinevrací. ---------------------------------------------------
od 27. 10. 1998 do 28. 12. 1998

  --Osoba, na kterou bylo přednostní právo převedeno, se prokazujetakto:Upisovatel jako nabyvatel přednostního práva předloží "Smlouvouo postoupení přednostního práva na upisování akcií" podle ust. §156a, obchodního zákoníku. Smlouva mezi převodcem (akcionářemspolečnosti) a nabyvatelem musí být platná a uzavřená pozapsání usnesení valné hromady ze dne 19.6.1997 do obchodníhorejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě. Nabyvateluvedený ve smlouvě, případně jeho zmocněnec, svou identifikaciprovede stejným způsobem jako upisovatel, resp. jeho zmocněneca doloží doklady prokazující oprávněnost osob jednajících zapřevodce k podpisu smlouvy. Podpisy na smlouvě osob jednajícíchza převodce musí být úředně ověřeny. Smlouva o postoupenípřednostního práva se upisovateli nevrací.V případě, že upisovatel nemá otevřen účet ve Středisku cennýchpapírů, splní podmínky úpisu obsažené v této informaci apožaduje při úpisu otevření takového účtu , je Union banka, a.s.oprávněna kromě písemností uvedených shora navíc požadovat plnoumoc k otevření takového účtu. Plná moc pro tyto účely všaknebude považována za podmínku úpisu a otevření takového účtu veStředisku cenných papírů bude sjednáno zvlášť mezi Union bankou,a.s. a upisovatelem.
od 12. 08. 1997 do 11. 11. 1997

  - 6) Identifikace upisovateleUpisovatel - fyzická osoba provede svoji identifikaci platnýmprůkazem totožnosti, resp. platným povolením k pobytu v ČR (dálejen "průkaz totožnosti"). V případě, kdy bydliště (adresa a PSČ)nebo rodné číslo nejsou v průkazu totožnosti zaznamenány, uvedeupisovatel při úpisu do listiny upisovatelů údaje o svémbydlišti a rodném čísle. Zároveň upisovatel uvede číslo účtu veStředisku cenných papírů, na který mají být upisovateli jímupsané akcie při jejich vydání připsány, případně předloží výpisz tohoto účtu a udělí eminentovi plnou moc k provedení pokynu veStředisku cenných papírů k připsání upsaných akcií na uvedenýúčet upisovatele. V případě, kdy se upisovatel nechá při úpisuzastoupit k tomu způsobilým zmocněncem, vyžaduje se kroměidentifikace takového zmocněnce platným průkazem totožnostizároveň originál k tomuto účelu upisovatelem vystavené plné mociobsahující kromě identifikačních údajů o zmocněnci i jméno,příjmení, bydliště (adresy včetně PSČ) upisovatele, dále jehorodné číslo a číslo účtu ve Středisku cenných papírů, na kterýmají být akcie při jejich vydání připsány. Podpis upisovatele -zmocnitele na takovéto plné moci musí být úředně ověřen. Plnámoc se v případě zápisu do listiny upisovatelů zmocněncinevrací.Upisovatel - právnická osoba provede svoji identifikacioriginálem, případně úředně ověřenou kopií výpisu z obchodníhorejstříku ne starší 90 dnů (dále jen "výpis z obchodníhorejstříku"). V případě, kdy se k úpisu dostaví členovéstatutárního orgánu (nebo prokuristé) oprávněni podle údajůuvedených ve výpisu z obchodního rejstříku nebo podle údajůuvedených v úředně ověřeném opisu (částečném opisu) příslušnéhodokumentu (usnesení valné hromady, jmenování za náhradního členapředstavensta a.s., apod.) osvědčujícího oprávnění příslušnéosoby k samostatnému zastupování za takovouto právnickou osobunebo společně ti členové statutárního orgánu (nebo prokuristé),kteří jsou oprávněni podle údajů uvedených ve výpisu zobchodního rejstříku nebo podle údajů uvedených v úředněověřeném opisu (částečném opisu) příslušného dokumentu (usnesenívalné hromady, jmenování za náhradního člena představenstvaa.s., apod.) osvědčujícího oprávnění příslušných osob kespolečnému zastupování za takovouto právnickou osobu, bude přiúpisu vyžadována kromě identifikace právnické osoby, za kteroujednají, zároveň jejich osobní identifikace, a to platnýmprůkazem totožnosti. Zároveň upisovatel uvede číslo účtu veStředisku cenných papírů, na který mají být upisovateli -právnické osobě jím upsané akcie při jejich vydání připsány audělí eminentovi plnou moc k provedení pokynu ve Střediskucenných papírů k připsání upsaných akcií na uvedený účetupisovatele. Výpis z obchodního rejstříku se upisovatelinevrací.V případě, kdy upisovatel - právnická osoba nechá při úpisuzastoupit k tomu způsobilým zmocněncem, vyžaduje se kroměidentifikace takového zmocněnce platným průkazem totožnosti avýpisu z obchodního rejstříku upisovatele - právnické osobyzároveň originál k tomuto účelu upisovatelem - právnickou osobouvystavené plné moci obsahující kromě identifikačních údajů ozmocněnci i úplné obchodní jméno a sídlo (adresa zapsána vobchodním rejstříku včetně PSČ) upisovatele - právnické osoby,dále jeho identifikační číslo a číslo účtu ve Středisku cennýchpapírů, na nějž mají být akcie při jejich vydání připsány aoprávnění udělit eminentovi plnou moc k provedení pokynu veStředisku cenných papírů k připsání upsaných akcií na účetupisovatele. Plná moc musí být podepsána způsobem, který jeuveden pro podepisování za upisovatele ve výpisu z obchodníhorejstříku. Podpis upisovatele na takovéto plné moci musí býtučiněn osobami k tomu podle výpisu z obchodního rejstříku nebonotářsky ověřeného usnesení orgánu společnosti oprávněnými akaždý podpis musí být úředně ověřen. Plná moc ani další důkaznílistiny se v případě zápisu do listiny upisovatelů zmocněncinevrací. V případě, kdy je zmocněncem právnická opsoba, vyžadujese k její identifikaci předložení týchž dokumentů v téže formě,jak je v této informaci stanovena pro upisovatele - právnickéosoby.Nevyplývá-li z předchozích odstavců jinak, pak od upisovatelů -zahraničních fyzických nebo právnických osob, popřípadě jejichzmocněnců, se bude vyžadovat předložení analogických (co doobsahu, data vystavení a formy) písemností a dokladůpožadovaných od tuzemských upisovatelů, resp. jejich zmocněnců.Veškeré takovéto písemnosti a doklady musí být opatřeny úřednímpřekladem do českého jazyka. Union banka, a.s. upozorňujeupisovatele, kteří jsou zahraničními subjekty, že jsou podlezákona č.21/1992 Sb. o bankách povinni před provedením úpisueminentovi předložit potvrzení České národní banky o udělenísouhlasu ke vzniku majetkového podílu upisovatele na eminentovi.
od 12. 08. 1997 do 11. 11. 1997

  -5) Informace o přednostním právuMístem pro vykonání přednostního práva je pracoviště eminentaUnion banka, a.s., úsek investičního bankovnictví a řízenídivizí, Ostrava, Gorkého ul. 2, okres Ostrava-město, PSČ 702 00,I. patro, dveře č.117 u zaměstnance eminenta pověřeného vedenímagendy akcionářů, to od 8,00 do 12,00 hod. a od 13,00 do 15,00hod.Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je dennásledující po dni, v němž bylo zveřejněno usnesení valnéhromady společnosti na základě § 203, odst. 4, obchodníhozákoníku o zvýšení základního jmění společnosti Union banka,a.s., jehož součástí je, ve smyslu ust. § 204a, odst. 2,obchodního zákoníku, informace o přednostním právu.Lhůta pro vykonání přednostního práva započne v 1. koleupisování akcií 3. den po zveřejnění usnesení valné hromady ozvýšení základního jmění upisováním akcií společnosti na základěust. § 203, odst. 4, obchodního zákoníku a bude ukončena 16. denpo započetí 1. kola.Přednostní právo upsat má ten akcionář, který bude k rozhodnémudni zapsán ve výpisu z registru eminenta vedeného ve Střediskucenných papírů a nepřevedl toto právo na jinou osobu, nebo osobana kterou bylo přednostní právo převedeno a která se prokážesmlouvou o postoupení přednostního práva podle ust. § 156a,obchodního zákoníku.Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě1000,-Kč lze upsat [0,447761194] nových akcií o jmenovitéhodnotě 1.000,-Kč. Na jednu dosavadní akcii společnosti ojmenovité hodnotě 100.000,-Kč lze upsat [0,447761194*100] novýchakcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Na jednu dosavadní akciispolečnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, nahrazenouzatímním listem, lze upsat [0,447761194*1000] nových akcií ojmenovité hodnotě 1.000,-Kč.Nárok na úpis nových akcií na základě přednostního práva,vypočtený výše, se zaokrouhluje na celá čísla, a to od 0,5včetně nahoru.Akcie upisované s využitím přednostního práva mají jmenovitouhodnotu 1.000,-Kč, jsou kmenové, znějí na majitele a jsou vzaknihované podobě.Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí1.000,-Kč za jednu akcii.
od 12. 08. 1997 do 11. 11. 1997

  -4) Způsob upisování a spláceníÚpis může upisovatel provést pouze osobně nebo prostřednictvímsvého zmocněného zástupce, a to zápisem do upisovací listiny.Upisovatel je povinen splatit při úpisu celý emisní kursupsaných akcií jednorázově zaplacením, které prokáže předloženímpříslušného dokladu o tom, že částka byla poukázána ve prospěchúčtu č. 8010000326/3400, vedený u Union banky, a.s..K identifikaci platby uvede ve variabilním symbolu tuzemskýupisovatel - právnická osoba identifikační číslo, tuzemskýupisovatel - fyzická osoba rodné číslo. Zahraniční upisovatelpředloží doklad pro identifikaci platby při úpisu. Při upisováníakcií na zvýšení základního jmění společnosti jsou přípustné vevšech třech kolech pouze peněžité vklady.Upisování akcií je neúčinné, jestliže do konce lhůty vyhlášenéve výzvě k upisování akcií nedosáhne jmenovitá hodnota účinněupsaných akcií výše navrhovaného základního jmění, ledaže akciechybějící do této výše jsou do jednoho měsíce dodatečně upsányzakladateli nebo některými z nich.Informace o průběhu upisování akcií budou poskytovány napracovišti eminenta Union banka, a.s., úsek investičníhobankovnictví a řízení divizí, Ostrava, Gorkého ul. 2, okresOstrava-město, PSČ 702 00, I. patro, dveře č. 117 u zaměstnanceeminenta pověřeného vedením agendy akcionářů, a to od 8,00 do12,00 hod. a od 13,00 do 15,00 hod.
od 12. 08. 1997 do 11. 11. 1997

  -3) Emisní kursEmisní kurs akcií společnosti upisovaných v 1.,2., a 3. koleje shodný a rovná se jmenovité hodnotě akcie společnosti a činí1000,-Kč za jednu akcii.
od 12. 08. 1997 do 11. 11. 1997

  -2) Časový harmonogram úpisu akciíÚpis akcií bude proveden ve třech kolech1. koloV prvním kole, které započne 3.den po zveřejnění usnesení valnéhromady o zvýšení základního jmění společnosti upisováním akciína základě § 203, odst.4, obchodního zákoníku, a bude ukončeno16. den po jeho započetí, mohou upisovat ve smyslu § 204a, odst.1 obchodního zákoníku pouze dosavadní akcionáři jako realizacisvého přednostního práva upsat nové akcie společnostiupisovaných ke zvýšení základního jmění společnosti v rozsahujejich podílů na základním jmění společnosti. Výše nároku vrámci přednostního práva se stanoví takto:a) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě1.000,-Kč lze upsat [0,447761194] nových akcií o jmenovitéhodnotě 1.000,-Kč,b) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě100.000,-Kč lze upsat [0,447761194*100] nových akcií o jmenovitéhodnotě 1.000,-Kč,c) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě1.000.000,-Kč, nahrazenou zatímním listem, lze upsat[0,447761194*1000] nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč.Nárok na úpis nových akcií na základě přednostního práva,vypočtený výše, se zaokrouhluje na celá čísla, a to od 0,5včetně nahoru.Místem pro vykonání přednostního práva je pracoviště eminentaUnion banka, a.s., úsek investičního bankovnictví a řízenídivizí, Ostrava, Gorkého ul. 2, okres Ostrava-město, PSČ 702 00,I.patro, dveře č. 117 u zaměstnance eminenta pověřeného vedenímagendy akacionářů, a to od 8,00 do 12,00 hod. a od 13,00 do15,00 hod.Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je dennásledující po dni, v němž bylo uveřejněno usnesení valnéhromady společnosti na základě § 203, odst. 4, obchodníhozákoníku o zvýšení základního jmění společnosti Union banka,a.s., jehož součástí je ve smyslu ust. § 204a, odst. 2,obchodního zákoníku, informace o přednostním právu.Přednostní právo upsat má ten akcionář, který bude k rozhodnémudni zapsán ve výpisu z registru eminenta vedeného ve Střediskucenných papírů a nepřevedl toto právo na jinou osobu, nebo osobana kterou bylo přednostní právo převedeno a která prokážesmlouvou o postoupení přednostního práva podle § 156a,obchodního zákoníku.2. koloAkcie, jež nebyly upsány s využitím přednostního práva,budou nabídnuty ve druhém kole určitému zájemci, a tospolečnosti Union Group, a.s. se sídlem Ostrava, 30. dubna 35,identifikační číslo 6460 9952. Pro druhé kolo upisování akciíspolečnosti určitým zájemcem Union Group, a.s., Ostrava, 30.dubna 35, identifikační číslo 64 60 99 52, je místem proupisování akcií pracoviště eminenta Union banka, a.s., úsekinvestičního bankovnictví a řízení divizí, Ostrava, Gorkéhoul. 2, okres Ostrava-město, PSČ 702 00, I. patro, dveře č. 117 uzaměstnance eminenta pověřeného vedením agendy akcionářů, a tood 8,00 do 12,00 hod. a od 13,00 do 15,00 hod. Zahájení 2. kolaje 3. den po ukončení 1. kola. Ukončení 2. kola: 5. den pozahájení 2. kola upisování akcií.3. koloAkcie, jež nebyly upsány v prvním ani ve druhém kole, budounabídnuty na základě veřejné výzvy k upisování akcií ve třetímkole, které započne 16. den po zveřejnění veřejné výzvy kupisování akcií a prospektu cenného papíru. Místem pro upisováníakcií společnosti ve veřejném úpisu bude pracoviště eminentaUnion banka, a.s., úsek investičního bankovnictví a řízenídivizí, Ostrava, Gorkého ul. 2, okres Ostrava-město, PSČ 702 00,I. patro, dveře č. 117, u zaměstnance eminenta pověřenéhovedením agendy akcionářů, a to od 8,00 do 12,00hod. a od 13,00do 15,00 hod. Ukončení 3. kola upisování bude 7. den po jehozapočetí.
od 12. 08. 1997 do 11. 11. 1997

  Usnesení o zvýšení základního jmění:--1) Zvýšení základního jměníZákladní jmění společnosti se zvyšuje o 600.000.000,-Kč (slovy:šestsetmiliónů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisováníakcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jměníspolečnosti. Na zvýšení základního jmění společnosti bude vydáno600.000 ks kmenových akcií jmenovité hodnoty 1.000,-Kč(slovy:jedentisíc korun českých) znějících na majitele vzaknihované podobě.
od 12. 08. 1997 do 11. 11. 1997

  Omezení převoditelnosti akcií:Je omezena převoditelnost akcií na jméno podle platných stanovspolečnosti, která spočívá v udělení předchozího písemnéhosouhlasu představenstva ke smuvnímu převodu této formy akcií.
od 15. 04. 1997 do 09. 08. 1999

  Obchodní jméno:- v jazyce německém: Union bank, Aktiengesellschaft Ostrava/zkráceně: Union bank, AG Ostrava/- v jazyce anglickém: Union Bank, Joint Stock Company Ostrava/zkráceně: Union Bank S.C. Ostrava/
od 17. 06. 1993 do 15. 11. 1993

  Den vzniku: 13. srpna 1991.
od 13. 08. 1991

  Způsob založení: Jednorázově dle § 25 z.č. 104/90 Sb. a to nazákladě zakladatelské smlouvy uzavřené dne 27.3.1991.
od 13. 08. 1991

Akcie

Počet: 3 880 000 ks v hodnotě: 73,60 Kč - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 27. 01. 2003

Počet: 1 940 000 ks v hodnotě: 92 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 27. 01. 2003

Počet: 500 000 ks v hodnotě: 920 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 27. 01. 2003

Počet: 1 440 000 ks v hodnotě: 920 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 27. 01. 2003

Počet: 3 880 000 ks v hodnotě: 80 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 26. 04. 1999 do 26. 04. 1999

Počet: 1 940 000 ks v hodnotě: 100 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 28. 12. 1998 do 28. 12. 1998

Počet: 500 000 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 13. 11. 1998 do 13. 11. 1998

Počet: 1 440 000 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 13. 11. 1998 do 13. 11. 1998

Počet: 600 000 ks v hodnotě: 1000 - kmenové akcie na majitele
od 11. 11. 1997 do 11. 11. 1997

Počet: 340 ks v hodnotě: 1000000 - akcie na jméno
od 27. 12. 1995 do 27. 12. 1995

Počet: 500 000 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 05. 01. 1995 do 05. 01. 1995

Počet: 5 000 ks v hodnotě: 100000 - akcie na jméno
od 05. 01. 1995 do 05. 01. 1995

Počet: 5 000 ks v hodnotě: 10000 - zaměstnanecké akcie na jméno
od 05. 01. 1995 do 05. 01. 1995

Počet: 3 000 ks v hodnotě: 100000 - akcie na jméno
od 11. 01. 1993 do 11. 01. 1993

Počet: 730 ks v hodnotě: 100000 - akcie na jméno
od 13. 08. 1991 do 13. 08. 1991

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: VALUE ADDED, a.s.

IČO: 26130521

Funkce: Likvidátor
od 20. 03. 2015

Adresa: Praha 1, Opletalova 958/27, PSČ 11000
od 20. 03. 2015


Název/Jméno: JENÍKOVÁ HANA

IČO: 12287504

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 10. 2002

Adresa: Smetanova 266, 533 45 Čeperka
od 23. 08. 2013
Čeperka, Smetanova č. 266, PSČ 53345
od 15. 10. 2002 do 23. 08. 2013


Název/Jméno: RŮŽIČKOVÁ IVANA

IČO: 63424452

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 08. 2001

Adresa: Křížkovského 765/14, Muglinov, 712 00 Ostrava
od 20. 03. 2015
Ostrava-Muglinov, Křížkovského 14, PSČ 71200
od 15. 08. 2001 do 20. 03. 2015


Název/Jméno: BERTOLIN MARCO

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 07. 2003

Adresa: Itálie, Řím, Via Licio Giorgieri 92
od 23. 07. 2003


Název/Jméno: TRUHLÁŘ ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 07. 2003 do 27. 09. 2011

Adresa: Praha 5, Pod Stadiony 2719/19, PSČ 15000
od 23. 07. 2003 do 27. 09. 2011


Název/Jméno: ADDED VALUE

Funkce: Likvidátor
od 20. 05. 2003 do 20. 03. 2015

Adresa: Praha 1, Opletalova 37, PSČ 110 00, identifikační číslo: 26130521
od 20. 05. 2003 do 20. 03. 2015


Název/Jméno: Paul De Sury

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 10. 02. 2003

Adresa: Itálie, Milano, via Pontaccio 12
od 10. 02. 2003


Název/Jméno: VANĚK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 08. 2001 do 23. 07. 2003
Dozorčí rada - člen
od 11. 11. 1996 do 12. 08. 1997
Dozorčí rada - člen
od 17. 06. 1993 do 11. 11. 1996

Adresa: Orlová-Lutyně, K rybníku 1191, PSČ 73514
od 15. 08. 2001 do 23. 07. 2003
Orlová-Lutyně, K rybníku 1191, PSČ 73514
od 11. 11. 1996 do 12. 08. 1997
Orlová-Lutyně, K rybníku 1191
od 17. 06. 1993 do 11. 11. 1996


Název/Jméno: PIGA JOZEF

IČO: 71648496

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 10. 02. 2003 do 23. 07. 2003

Adresa: Praha 10, Nad Kapličkou 14, PSČ 10000
od 10. 02. 2003 do 23. 07. 2003


Název/Jméno: CATALFAMO PAOLO

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 10. 02. 2003

Adresa: Itálie, Milano, via Manzoni 46, 20 122
od 10. 02. 2003


Název/Jméno: VÁVRA RADOVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 02. 2003 do 21. 08. 2010

Adresa: Tábor, Fügnerova 2211, PSČ 39001
od 10. 02. 2003 do 21. 08. 2010


Název/Jméno: PEJČOCHOVÁ ALENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 10. 2002 do 18. 10. 2011

Adresa: Ostrava - Poruba, Žilinská 1304/20, PSČ 70800
od 15. 10. 2002 do 18. 10. 2011


Název/Jméno: PARMOVÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 03. 1999 do 10. 02. 2003
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 11. 1996 do 22. 03. 1999
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 05. 1994 do 11. 11. 1996
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 07. 1993 do 18. 05. 1994
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 06. 1993 do 02. 07. 1993

Adresa: Ostrava - Muglinov, Vdovská 17/1761, PSČ 71200
od 22. 03. 1999 do 10. 02. 2003
Ostrava - Muglinov, Vdovská 17/761, PSČ 71200
od 13. 11. 1998 do 22. 03. 1999
Ostrava 1, Sokolská 59, PSČ 70200
od 11. 11. 1996 do 13. 11. 1998
Ostrava 1, Sokolská 59
od 05. 01. 1995 do 11. 11. 1996
Praha 5, Trávničkova 1774
od 17. 06. 1993 do 05. 01. 1995


Název/Jméno: ANTHONY MAURICE SEDDON

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 07. 2002 do 10. 02. 2003

Adresa: Praha 1, Masná 9, PSČ 11000
od 31. 07. 2002 do 10. 02. 2003


Název/Jméno: MUSIL ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 07. 2002 do 31. 07. 2002
Dozorčí rada - člen
od 15. 08. 2001 do 31. 07. 2002

Adresa: Praha 4 - Chodov, Michnova 1626/2, PSČ 14000
od 31. 07. 2002 do 31. 07. 2002
Praha 4 -Chodov, Michnova 1626/2, PSČ 14000
od 15. 08. 2001 do 31. 07. 2002


Název/Jméno: GROZDANOVIČ JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 07. 2002 do 07. 08. 2002

Adresa: Praha 1, Masná 9, PSČ 11000
od 31. 07. 2002 do 07. 08. 2002


Název/Jméno: ADAMEC JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 08. 2001 do 31. 07. 2002

Adresa: Ostrava-Slezská Ostrava, Zapletalova 7/1939, PSČ 71000
od 15. 08. 2001 do 31. 07. 2002


Název/Jméno: SEIDLER TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 05. 2001 do 10. 02. 2003
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 03. 1999 do 21. 05. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 08. 1997 do 22. 03. 1999

Adresa: Kopřivnice, Osvoboditelů 1214, PSČ 74221
od 12. 08. 1997 do 10. 02. 2003


Název/Jméno: FUČÍK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 05. 2001 do 15. 10. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 04. 1997 do 21. 05. 2001

Adresa: Ostrava - Mariánské Hory, Oblá 1070/7, PSČ 70900
od 13. 11. 1998 do 15. 10. 2002
Příbor, Nábřeží rudoarmějců 1517, PSČ 74258
od 12. 08. 1997 do 13. 11. 1998
Příbor, Nábřeží rudoarmějců 1517, PSČ 74558
od 15. 04. 1997 do 12. 08. 1997


Název/Jméno: MICHAL TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 05. 2001 do 23. 07. 2003

Adresa: Veřovice 489, PSČ 74273
od 21. 05. 2001 do 23. 07. 2003


Název/Jméno: STRUMINSKÝ OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 02. 2001 do 15. 08. 2001

Adresa: Ostrava - Poruba, Francouzská 6023, PSČ 70800
od 16. 02. 2001 do 15. 08. 2001


Název/Jméno: KOSTRUH DAVID

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 02. 2001 do 30. 06. 2001

Adresa: Opava - Kylešovice, Joži Davida 1156/38
od 16. 02. 2001 do 30. 06. 2001


Název/Jméno: BABIŠ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 03. 1999 do 21. 05. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 11. 1998 do 22. 03. 1999

Adresa: Frýdek - Místek, Stará Riviéra 1571, PSČ 73801
od 02. 06. 1999 do 21. 05. 2001
Frýdek - Místek, Dr. M. Tyrše 3106, PSČ 73801
od 13. 11. 1998 do 02. 06. 1999


Název/Jméno: DEJČÍK JOZEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 03. 1999 do 10. 02. 2003
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 08. 1997 do 22. 03. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 11. 1996 do 12. 08. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 11. 1993 do 11. 11. 1996

Adresa: Havířov - Podlesí, K. Světlé 1310/1c, PSČ 73601
od 22. 03. 1999 do 10. 02. 2003
Havířov-Podlesí, K.Světlé 1310/1c, PSČ 73601
od 12. 08. 1997 do 22. 03. 1999
Havířov-Podlesí, K. Světlé 1310/1c, PSČ 73601
od 11. 11. 1996 do 12. 08. 1997
Havířov-Podlesí, K. Světlé 1c
od 13. 09. 1995 do 11. 11. 1996
Praha-Podolí, Kubištova 4, PSČ 10000
od 15. 11. 1993 do 13. 09. 1995


Název/Jméno: NOVÁČEK LUMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 11. 1998 do 22. 03. 1999

Adresa: Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Hrušky 1197, PSČ 70900
od 13. 11. 1998 do 22. 03. 1999


Název/Jméno: VRZAL IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 11. 1998 do 22. 03. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 08. 1997 do 13. 11. 1998

Adresa: Slezská Ostrava - Antošovice, Lopuchová 79/20, PSČ 71100
od 13. 11. 1998 do 22. 03. 1999
Ostrava-Muglinov, Vdovská 38, PSČ 71200
od 12. 08. 1997 do 13. 11. 1998


Název/Jméno: BALABÁN MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 11. 1996 do 21. 05. 2001
Dozorčí rada - člen
od 15. 11. 1993 do 11. 11. 1996

Adresa: Ostrava-Proskovice, Buková 8, PSČ 72400
od 11. 11. 1996 do 21. 05. 2001
Ostrava-Proskovice, Buková ul. č. 8, PSČ 72400
od 15. 11. 1993 do 11. 11. 1996


Název/Jméno: KUCZINSKÝ RICHARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 11. 1996 do 09. 08. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 07. 1996 do 11. 11. 1996
Dozorčí rada - člen
od 17. 06. 1993 do 13. 09. 1995

Adresa: Ostrava 1, Sládkova 26, PSČ 70200
od 11. 11. 1996 do 09. 08. 1999
Ostrava, Sládkova 26
od 04. 07. 1996 do 11. 11. 1996
Ostrava 1, Sládkova 26
od 05. 01. 1995 do 13. 09. 1995
Ostrava 1, Nádražní 91
od 17. 06. 1993 do 05. 01. 1995


Název/Jméno: DUSÍLEK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 08. 1997 do 16. 02. 2001
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 11. 1996 do 12. 08. 1997
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 07. 1993 do 11. 11. 1996
Statutární orgán - představenstvo - i. místopředseda představenstva
od 13. 08. 1991 do 02. 07. 1993

Adresa: Ostrava-Poruba, Francouzská 6022, PSČ 70800
od 11. 11. 1996 do 16. 02. 2001
Ostrava-Poruba, Francouzská 6022
od 13. 08. 1991 do 11. 11. 1996


Název/Jméno: CÍSAŘ LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 08. 1997 do 16. 02. 2001
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 11. 1996 do 12. 08. 1997
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 05. 1994 do 11. 11. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 07. 1993 do 18. 05. 1994
Statutární orgán - představenstvo - ii. místopředseda představenstva
od 13. 08. 1991 do 02. 07. 1993

Adresa: Ostrava-Mariánské Hory, Klostermannova 10, PSČ 70900
od 11. 11. 1996 do 16. 02. 2001
Ostrava-Mariánské Hory, Klostermannova 10
od 05. 01. 1995 do 11. 11. 1996
Ostrava-Zábřeh, Pavlovova 27
od 13. 08. 1991 do 05. 01. 1995


Název/Jméno: VÁŇA PAVEL

IČO: 1388053

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 04. 1997 do 09. 08. 1999

Adresa: Zlín, Mladcová, čtvrť Františka Bartoše 329, PSČ 76001
od 15. 04. 1997 do 09. 08. 1999


Název/Jméno: ŠULC VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 11. 1996 do 13. 11. 1998
Dozorčí rada - člen
od 13. 09. 1995 do 11. 11. 1996

Adresa: Sýkořice 166, PSČ 27024
od 12. 08. 1997 do 13. 11. 1998
Sýkořice č. 166, PSČ 27024
od 11. 11. 1996 do 12. 08. 1997
Sýkořice č. 166, PSČ 27024
od 13. 09. 1995 do 11. 11. 1996


Název/Jméno: PŘIBYL MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 08. 1997 do 26. 02. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 11. 1996 do 12. 08. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 09. 1995 do 11. 11. 1996

Adresa: Praha 10, Strašnická 869/14, PSČ 11000
od 11. 11. 1996 do 26. 02. 1999
Praha 10, Strašnická č. 869/14
od 13. 09. 1995 do 11. 11. 1996


Název/Jméno: Kořínek František

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 12. 1996 do 22. 03. 1999

Adresa: Ostrava-Jih, U mostu 5, PSČ 70030
od 06. 12. 1996 do 22. 03. 1999


Název/Jméno: WIELUCH RICHARD

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 12. 1996 do 13. 11. 1998

Adresa: Ostrava, Mánesova 5, PSČ 70200
od 06. 12. 1996 do 13. 11. 1998


Název/Jméno: LÁŠA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 11. 1996 do 15. 04. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 06. 1993 do 11. 11. 1996

Adresa: Ostrava 1, Prokešovo nám. 2, PSČ 70200
od 11. 11. 1996 do 15. 04. 1997
Ostrava 1, Prokešovo nám. 2
od 17. 06. 1993 do 11. 11. 1996


Název/Jméno: ČERNÝ JOSEF

IČO: 41160096

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 11. 1996 do 12. 08. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 06. 1993 do 11. 11. 1996

Adresa: Frýdek-Místek, dr. Vančury 364, PSČ 73801
od 11. 11. 1996 do 12. 08. 1997
Frýdek-Místek, dr. Vančury 364
od 17. 06. 1993 do 11. 11. 1996


Název/Jméno: GOJ JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 11. 1996 do 12. 08. 1997
Dozorčí rada - člen
od 17. 06. 1993 do 11. 11. 1996

Adresa: Petřvald, Panelova 1573, PSČ 73541
od 11. 11. 1996 do 12. 08. 1997
Petřvald, Panelova 1573
od 17. 06. 1993 do 11. 11. 1996


Název/Jméno: HÜNER TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 11. 1996 do 12. 08. 1997
Dozorčí rada - člen
od 13. 09. 1995 do 11. 11. 1996

Adresa: Orlová-Lutyně, Masarykova tř. 1016, PSČ 73514
od 11. 11. 1996 do 12. 08. 1997
Orlová-Lutyně, Masarykova tř. č. 1016
od 13. 09. 1995 do 11. 11. 1996


Název/Jméno: JUŘÍČEK LIBOR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 11. 1996 do 12. 08. 1997
Dozorčí rada - člen
od 13. 09. 1995 do 11. 11. 1996

Adresa: Ostrava-Poruba, M. Majerové 1648, PSČ 70800
od 11. 11. 1996 do 12. 08. 1997
Ostrava-Poruba, M. Majerové 1648
od 13. 09. 1995 do 11. 11. 1996


Název/Jméno: DZIDA IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 11. 1996 do 12. 08. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 05. 1994 do 11. 11. 1996

Adresa: Opava-předměstí, Bílovecká 729/18, PSČ 74601
od 11. 11. 1996 do 12. 08. 1997
Opava-předměstí, Bílovecká 729/18
od 18. 05. 1994 do 11. 11. 1996


Název/Jméno: ŠATERA KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 11. 1996 do 06. 12. 1996
Dozorčí rada - člen
od 13. 09. 1995 do 11. 11. 1996

Adresa: Bohumín, Husova 385, PSČ 73581
od 11. 11. 1996 do 06. 12. 1996
Bohumín, Husova č. 385
od 13. 09. 1995 do 11. 11. 1996


Název/Jméno: HONEK ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 11. 1996 do 12. 08. 1997
Dozorčí rada - člen
od 13. 09. 1995 do 11. 11. 1996

Adresa: Fryčovice 208, PSČ 73945
od 11. 11. 1996 do 12. 08. 1997
Fryčovice č. 208, PSČ 73945
od 13. 09. 1995 do 11. 11. 1996


Název/Jméno: STEJSKAL EVŽEN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 09. 1995 do 04. 07. 1996

Adresa: Ostrava 1, Tyršova 11
od 13. 09. 1995 do 04. 07. 1996


Název/Jméno: TOMŠEJ JAKUB

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 09. 1995 do 11. 11. 1996

Adresa: Bohumín, Sv. Čecha č. 1092
od 13. 09. 1995 do 11. 11. 1996


Název/Jméno: RŮŽIČKA VÍTĚZSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 06. 1993 do 13. 09. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 08. 1991 do 17. 06. 1993

Adresa: Ostrava 1, J. Brabce 23/2896
od 13. 08. 1991 do 13. 09. 1995


Název/Jméno: DIVÁK OTAKAR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 06. 1993 do 13. 09. 1995

Adresa: Ostrava-Poruba, Pokorného 1362
od 17. 06. 1993 do 13. 09. 1995


Název/Jméno: HANSEL PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 06. 1993 do 13. 09. 1995

Adresa: Ostrava-Zábřeh, Výškovická 100
od 17. 06. 1993 do 13. 09. 1995


Název/Jméno: ŠKVRNOVÁ JARMILA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 06. 1993 do 18. 05. 1994

Adresa: Ostrava-Poruba, Er. Prchaly 4486/7
od 17. 06. 1993 do 18. 05. 1994


Název/Jméno: PLAŠIL MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 06. 1993 do 13. 09. 1995

Adresa: Praha 4, Nad údolím 46
od 17. 06. 1993 do 13. 09. 1995


Název/Jméno: Fromeliusová Šárka

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 06. 1993 do 04. 07. 1996
Prokura - prokurista
od 11. 01. 1993 do 17. 06. 1993

Adresa: Ostrava-Poruba, Zdeňka Štěpánka 1878
od 11. 01. 1993 do 04. 07. 1996


Název/Jméno: HALAKUCOVÁ SLÁVKA

Funkce: Prokura - prokurista
od 11. 01. 1993 do 17. 06. 1993

Adresa: Ostrava 2, Bohumínská 40
od 11. 01. 1993 do 17. 06. 1993


Název/Jméno: HRANICKÝ ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 08. 1991 do 17. 06. 1993

Adresa: Ostrava-Poruba, J. Ziky 1949
od 13. 08. 1991 do 17. 06. 1993


Název/Jméno: VYSLOUŽIL PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 08. 1991 do 17. 06. 1993

Adresa: Prostějov, Balbínova 16
od 13. 08. 1991 do 17. 06. 1993


Název/Jméno: KOKEŠ VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 08. 1991 do 13. 09. 1995

Adresa: Ostrava-Zábřeh, P. Lumumby 74
od 13. 08. 1991 do 13. 09. 1995


Název/Jméno: FORMÁNEK VÁCLAV

IČO: 74964046

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 08. 1991 do 18. 05. 1994

Adresa: Ostrava-Poruba, Bulharská 1416
od 13. 08. 1991 do 18. 05. 1994


Název/Jméno: KLÁSEK JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 08. 1991 do 17. 06. 1993

Adresa: Ostrava-Poruba, B. Němcové 667
od 13. 08. 1991 do 17. 06. 1993


Název/Jméno: FEIX JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 08. 1991 do 13. 09. 1995

Adresa: Ostrava 1, Zelená 88
od 13. 08. 1991 do 13. 09. 1995


Údaje o registraci DPH

Plátce:Není plátce DPH

Související firmy

#NázevICOAdresa
3203352"LAM" spol. s r.o.63985373Josefa Šavla 760/23, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
3338581"LEGRAČNÍ , v.o.s."26459043Praha 4, Jeremenkova 1835/106, PSČ 14000
14203463D H.Interier, s.r.o.63674238Praha 1, Betlémské nám. 251/2, PSČ 11000
858688A CLEAN SERVIS s.r.o.28349440Brno - Lesná, Haškova 153/17, PSČ 63800
927795A RENT investment a.s.26682842Štětkova 1001/5, Nusle, 140 00 Praha 4

Související osoby

#NázevICOAdresa
121470"Ambros Fergus Kellybytem 4 Raglan Road, Dublin 4, Irsko, Irsko
1062149Borovka LadislavNetolice, Na Vyšehradě 639
10621511/ František ŠebestaHracholusky 12
7072551/ Jarmila Šírová.
70726210/ Lucie Mehrabianová.