Union banka, a.s. "v likvidaci"

Hlavní strana

Firma s názvem Union banka, a.s. "v likvidaci", zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 220. Její identifikační číslo je 41034261

Výpis z obchodního rejstříku Union banka, a.s. "v likvidaci"

Datum zápisu: 13. 8. 1991

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 220

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 83jck4d

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 9.5.2003 sp. zn.28 Cm 51/2003, které nabylo právní moci dne 19.5.2003, bylaobchodní společnost Union banka, a.s., se sídlem Ostrava -Moravská Ostrava, ul. 30. dubna čp. 635, PSČ 702 00,identifikační číslo 41034261, zrušena s likvidací. Likvidátoremspolečnosti byla jmenována společnost VALUE ADDED, s.r.o., sesídlem Praha 1, Opletalova 37, PSČ 110 00, identifikační číslo26130521.
od 20. 05. 2003

  a) důvodem snížení základního kapitálu společnosti Union banka,a.s. je úhrada ztráty společnosti v rozsahu 195 552 000,- Kč(slovy:jednostodevadesátpětmiliónůpětsetpadesátdvatisíc korunčeských), vykázané v řádné účetní závěrce za rok 2001 v celkovévýši 211 812 211,81 Kč (slovy:dvěstějedenáctmiliónůosmsetdvanácttisícdvěstějedenáct korunčeských osmdesátjeden haléř český); částka odpovídající sníženízákladního kapitálu bude použita na úhradu části ztráty za rok2001;
od 06. 01. 2003 od 27. 01. 2003

  b) základní kapitál bude snížen v rozsahu 195 552 000,- Kč(slovy: jednostodevadesátpětmiliónůpětsetpadesátdvatisíc korunčeských);
od 06. 01. 2003 od 27. 01. 2003

  c) snížení základního kapitálu společnosti bude provedenosnížením jmenovité hodnoty akcií společnosti tak, že původníjmenovitá hodnota každé jednotlivé akcie ve výši 1 000,- Kč(slovy: jeden tisíc korun českých) bude snížena o částku 80,- Kč(slovy: osmdesát korun českých), takže jmenovitá hodnota tétoakcie bude po snížení základního kapitálu činit 920,- Kč (slovy:devětsetdvacet korun českých), původní jmenovitá hodnota každéjednotlivé akcie ve výši 100,- Kč (slovy: jednosto korunčeských) bude snížena o částku 8,- Kč (slovy: osm korunčeských), takže jmenovitá hodnota této akcie bude po sníženízákladního kapitálu činit 92,- Kč (slovy: devadesátdva korunčeských), původní jmenovitá hodnota každé jednotlivé akcie vevýši 80,- Kč (slovy: osmdesát korun českých) bude snížena očástku 6,40 Kč (slovy: šest korun českých čtyřicet haléřůčeských), takže jmenovitá hodnota této akcie bude po sníženízákladního kapitálu činit 73,60 Kč (slovy: sedmdesáttři korunčeských šedesát haléřů českých).
od 06. 01. 2003 od 27. 01. 2003

  Řádná valná hromada společnosti Union banka, a.s. schválilasnížení základního kapitálu společnosti Union banka, a.s. způvodní výše základního kapitálu 2 444 400 000,- Kč (slovy:dvěmiliardyčtyřistačtyřicetčtyřimiliónůčtyřistatisíc korunčeských) o částku ve výši 195 552 000,- Kč (slovy:jednostodevadesátpětmiliónůpětsetpadesátdvatisíc korun českých)na částku ve výši 2 248 848 000,- Kč (slovy:dvěmiliardydvěstěčtyřicetosmmiliónůosmsetčtyřicetosmtisíc korunčeských)
od 06. 01. 2003 od 27. 01. 2003

  1) Zvýšení základního jměníZákladní jmění společnosti se zvyšuje o 310.400.000,-Kč (slovy:třista deset milionů čtyřista tisíc korun českých) s tím, že senepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění společnosti. Na zvýšení základního jměníspolečnosti bude vydáno 3 880 000 ks kmenových akcií jmenovitéhodnoty 80,-Kč (slovy: osmdesát korun českých) znějících namajitele v zaknihované podobě.
od 26. 02. 1999 od 26. 04. 1999

  2) Časový harmonogram úpisu akciíÚpis akcií bude proveden ve dvou kolech.1. koloV prvním kole, které započne 3. pracovní den po zveřejněnítohoto usnesení přijatého mimořádnou valnou hromadou Unionbanky, a.s. dne 18.12.1998 a bude ukončeno 15. pracovní den podni započetí 1. kola, mohou upisovat ve smyslu ust. § 204a,odst. (1) obchodního zákoníku pouze dosavadní akcionáři jakorealizaci svého přednostního práva upsat nové akcie společnostiupisovaných ke zvýšení základního jmění společnosti v rozsahujejich podílů na základním jmění společnosti. Výše nároku vrámci přednostního práva se stanoví t a k t o :
od 26. 02. 1999 od 26. 04. 1999

  a) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě1.000,-Kč lze upsat 2 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 80,-Kčkaždá,
od 26. 02. 1999 od 26. 04. 1999

  b) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě100.000,-Kč lze upsat 200 ks nových akcií o jmenovité hodnotě80,-Kč každá,
od 26. 02. 1999 od 26. 04. 1999

  c) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě1.000.000,-Kč lze upsat 2000 ks nových akcií o jmenovité hodnotě80,-Kč každá.
od 26. 02. 1999 od 26. 04. 1999

  Místem pro vykonání přednostního práva je pracoviště emitentaUnion banka, a.s., úsek investičního bankovnictví, Ostrava,Gorkého ul. 2, PSČ 702 00, I. patro, dveře č. 103 u zaměstnanceemitenta pověřeného vedením agendy akcionářů, a to vždy vpracovních dnech od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod.
od 26. 02. 1999 od 26. 04. 1999

  S využitím přednostního práva lze upsat 3 880 000 ks kmenovýchakcií o jmenovité hodnotě 80,-Kč každá, znějící na majitele, vzaknihované podobě, v emisním kursu 80,-Kč každá.
od 26. 02. 1999 od 26. 04. 1999

  2. koloAkcie, jež nebyly upsány s využitím přednostního práva, budounabídnuty ve druhém kole určitému zájemci, a to společnostiForesbank, a.s., se sídlem Zlín, Přílucká 360, identifikačníčíslo 46 99 48 31. Pro druhé kolo upisování akcií společnostiurčitým zájemcem Foresbank, a.s. je místem pro upisování akciípracoviště emitenta Union banka, a.s., úsek investičníhobankovnictví, Ostrava, Gorkého ul. 2, PSČ 702 00, I. patro,dveře č. 103 u zaměstnance emitenta pověřeného vedením agendyakcionářů, a to vždy v pracovních dnech od 8.00 do 12.00 hod. aod 13.00 do 15.00 hod. Zahájení 2. kola bude 2. pracovní den pozahájení 2. kola upisování akcií.
od 26. 02. 1999 od 26. 04. 1999

  3) Emisní kursEmisní kurs akcií společnosti upisovaných v 1. a 2. kole jeshodný a činí 80,-Kč (slovy: osmdesát korun českých) za jednuakcii.
od 26. 02. 1999 od 26. 04. 1999

  4) Způsob upisování a spláceníÚpis může upisovatel provést pouze osobně nebo prostřednictvímsvého zmocněného zástupce, a to zápisem do upisovací listiny.Upisovatel je povinen splatit při úpisu 100 % jmenovité hodnoty(emisního kursu) upsaných akcií. Splacením se rozumí připsánípříslušné částky ve prospěch účtu č. 8050000005/3400, vedený uUnion banky, a.s.K identifikaci platby uvede ve variabilním symbolu tuzemskýupisovatel - právnická osoba identifikační číslo, tuzemskýupisovatel - fyzická osoba rodné číslo. Zahraniční upisovatelpředloží doklad pro identifikaci platby při úpisu. Při upisováníakcií na zvýšení základního jmění společnosti jsou přípustné vobou kolech pouze peněžité vklady.Informace o průběhu upisování akcií budou poskytovány napracovišti emitenta Union banka, a.s., úsek investičníhobankovnictví, Ostrava, Gorkého ul. 2, PSČ 702 00, I. patro,dveře č. 103 u zaměstnance emitenta pověřeného vedením agendyakcionářů, a to vždy v pracovních dnech od 8.00 do 12.00 hod. aod 13.00 do 15.00 hod.
od 26. 02. 1999 od 26. 04. 1999

  5) Informace o přednostním právuMístem pro vykonání přednostního práva je pracoviště emitentaUnion banka, a.s., úsek investičního bankovnictví, Ostrava,Gorkého ul. 2, PSČ 702 00, I. patro, dveře č. 103 u zaměstnanceemitenta pověřeného vedením agendy akcionářů, a to vždy vpracovních dnech od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod.Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionářůmajících zaknihované akcie je den, kdy mohlo být toto právovykonáno poprvé, tj. první den 1. kola úpisu.Lhůta pro vykonání přednostního práva (1. kola úpisu akcií)započne 3. pracovní den po zveřejnění tohoto usnesení přijatéhomimořádnou valnou hromadou dne 18.12.1998 a bude ukončena 15.pracovní den po započetí 1. kola.Přednostní právo upsat, pokud se jedná o akcionáře majícízaknihované akcie na majitele, má ten akcionář, který bude krozhodnému dni zapsán ve výpisu z registru emitenta vedeného veStředisku cenných papírů a nepřevedl toto právo na jinou osobu.Přednostní právo upsat, pokud se jedná o akcionáře majícílistinné akcie na jméno, má ten akcionář, který bude k okamžikuúpisu veden v seznamu akcionářů Union banky, a.s. a nepřevedltoto právo na jinou osobu.Přednostní právo upsat má také osoba, na kterou bylo přednostníprávo převedeno a která se prokáže smlouvou o postoupenípřednostního práva podle § 156a, obchodního zákoníku.Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě1.000,-Kč lze upsat 2 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 80,-Kčkaždá. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě100.000,-Kč lze upsat 200 ks nových akcií o jmenovité hodnotě80,-Kč každá. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovitéhodnotě 1.000.000,-Kč, lze upsat 2000 ks nových akcií ojmenovité hodnotě 80,-Kč každá.Akcie upisované s využitím přednostního práva mají jmenovitouhodnotu 80,-Kč, jsou kmenové, znějí na majitele a jsou vzaknihované podobě.Emisní kurs akcií společnosti upisovaných s využitímpřednostního práva činí 80,-Kč (slovy: osmdesát korun českých)za jednu akcii.S využitím přednostního práva lze upsat 3 880 000 ks kmenovýchakcií o jmenovité hodnotě 80,-Kč každá znějících na majitele vzaknihované podobě v emisním kursu 80,-Kč každá.
od 26. 02. 1999 od 26. 04. 1999

  6) Identifikace upisovateleUpisovatel - fyzická osoba provede svoji identifikaci platnýmprůkazem totožnosti, resp. platným povolením k pobytu v ČR (dálejen "průkaz totožnosti").V případě, kdy bydliště (adresa a PSČ) nebo rodné číslo nejsou vprůkazu totožnosti zaznamenány, uvede upisovatel při úpisu dolistiny upisovatelů údaje o svém bydlišti a rodném čísle.Zároveň upisovatel uvede číslo účtu ve Středisku cenných papírů,na který mají být upisovateli jím upsané akcie při jejich vydánípřipsány, případně předloží výpis z tohoto účtu. V případě, kdyse upisovatel nechá při úpisu zastoupit k tomu způsobilýmzmocněncem, vyžaduje se kromě identifikace takového zmocněnceplatným průkazem totožnosti zároveň originál k tomuto účeluupisovatelem vystavené plné moci obsahující kroměidentifikačních údajů o zmocněnci i jméno, příjmení, bydliště(adresy včetně PSČ) upisovatele, dále jeho rodné číslo a čísloúčtu ve Středisku cenných papírů, na který mají být akcie přijejich vydání připsány. Podpis upisovatele - zmocnitele natakovéto plné moci musí být úředně ověřen. Plná moc se v případězápisu do listiny upisovatelů zmocněnci nevrací.
od 26. 02. 1999 od 26. 04. 1999

  Upisovatel - právnická osoba provede svoji identifikacioriginálem, případně úředně ověřenou kopií výpisu z obchodníhorejstříku ne starší 90 dnů (dále jen "výpis z obchodníhorejstříku"). V případě, kdy se k úpisu dostaví členovéstatutárního orgánu (nebo prokuristé) oprávněni podle údajůuvedených ve výpisu z obchodního rejstříku nebo podle údajůuvedených v úředně ověřeném opisu (částečném opisu) příslušnéhodokumentu (usnesení valné hromady, jmenování za náhradního členapředstavenstva a.s., apod.) osvědčujícího oprávnění příslušnéosoby k samostatnému zastupování za takovouto právnickou osobunebo společně ti členové statutárního orgánu (nebo prokuristé),kteří jsou oprávněni podle údajů uvedených ve výpisu zobchodního rejstříku nebo podle údajů uvedených v úředněověřeném opisu (částečném opisu) příslušného dokumentu (usnesenívalné hromady, jmenování za náhradního člena představenstvaa.s., apod.) osvědčujícího oprávnění příslušných osob kespolečnému zastupování za takovouto právnickou osobu, bude přiúpisu vyžadována kromě identifikace právnické osoby, za kteroujednají, zároveň osobní identifikace, a to platným průkazemtotožnosti. Zároveň upisovatel uvede číslo účtu ve Střediskucenných papírů, na který mají být upisovateli - právnické osobějím upsané akcie při jejich vydání připsány. Výpis z obchodníhorejstříku se upisovateli nevrací.
od 26. 02. 1999 od 26. 04. 1999

  V případě, kdy se upisovatel - právnická osoba nechá při úpisuzastoupit k tomu způsobilým zmocněncem, vyžaduje se kroměidentifikace takového zmocněnce platným průkazem totožnosti avýpisu z obchodního rejstříku upisovatele - právnické osobyzároveň originál k tomuto účelu upisovatelem - právnickou osobouvystavené plné moci obsahující kromě identifikačních údajů ozmocněnci i úplné obchodní jméno a sídlo(adresa zapsaná vobchodním rejstříku včetně PSČ) upisovatele - právnické osoby,dále jeho identifikační číslo a číslo účtu ve Středisku cennýchpapírů, na nějž mají být akcie při jejich vydání připsány. Plnámoc musí být podepsána způsobem, který je uveden propodepisování za upisovatele ve výpisu z obchodního rejstříku.Podpis upisovatele na takovéto plné moci musí být učiněn osobamik tomu podle výpisu z obchodního rejstříku nebo notářskyověřeného usnesení orgánu společnosti oprávněnými a každý podpismusí být úředně ověřen. Plná moc ani další listiny se v případězápisu do listiny upisovatelů zmocněnci nevrací.
od 26. 02. 1999 od 26. 04. 1999

  V případě, kdy je zmocněncem právnická osoba, vyžaduje se kjejí identifikaci předložení týchž dokumentů a v téže formě,jak je v této informaci stanovena pro upisovatele - právnickéosoby.
od 26. 02. 1999 od 26. 04. 1999

  Nevyplývá-li z předchozích odstavců jinak, pak od upisovatelů -zahraničních fyzických nebo právnických osob, popřípadě jejichzmocněnců, se bude vyžadovat předložení analogicky (co doobsahu, data vystavení a formy) písemností a dokladůpožadovaných od tuzemských upisovatelů, resp. jejich zmocněnců.Veškeré takovéto písemnosti a doklady musí být opatřeny úřednímpřekladem do českého jazyka. Plná moc ani další důkazní listinyse v případě zápisu do listiny upisovalů zmocněnci nevrací.
od 26. 02. 1999 od 26. 04. 1999

  Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionářůmajících zaknihované akcie je den, kdy mohlo být toto právovykonáno poprvé, tj. první den 1. kola úpisu.
od 26. 02. 1999 od 26. 04. 1999

  Přednostní právo upsat, pokud se jedná o akcionáře majícízaknihované akcie na majitele, má ten akcionář, který bude krozhodnému dni zapsán ve výpisu z registru emitenta vedeného veStředisku cenných papírů a nepřevedl toto právo na jinou osobu.
od 26. 02. 1999 od 26. 04. 1999

  Přednostní právo upsat, pokud se jedná o akcionáře majícílistinné akcie na jméno, má ten akcionář, který bude k okamžikuúpisu veden v seznamu akcionářů Union banky, a.s. a nepřevedltoto právo na jinou osobu.
od 26. 02. 1999 od 26. 04. 1999

  Přednostní právo upsat má také osoba, na kterou bylo přednostníprávo převedeno a která se prokáže smlouvou o postoupenípřednostního práva podle § 156a, obchodního zákoníku.
od 26. 02. 1999 od 26. 04. 1999

  V případě, že upisovatel nemá otevřen účet ve Středisku cennýchpapírů, splní podmínky úpisu obsažené v této informaci apožaduje při úpisu otevření takového účtu, je Union banka,a.s. oprávněna kromě písemností uvedených shora navíc požadovatplnou moc k otevření takového účtu. Plná moc pro tyto účely všaknebude považována za podmínku úpisu a otevření takového účtu veStředisku cenných papírů bude sjednáno zvlášť mezi Union bankou,a.s. a upisovatelem.
od 26. 02. 1999 od 26. 04. 1999

  Upisovatel jako nabyvatel přednostního práva předá "Smlouvu opostoupení přednostního práva na upisování akcií" podle ust. §156a obchodního zákoníku (dále jen smlouva). Smlouva mezipřevodcem (akcionářem společnosti) a nabyvatelem musí býtuzavřená po dni zapsání tohoto usnesení přijatého mimořádnouvalnou hromadou Union banky, a.s. dne 18.12.1998 do obchodníhorejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě (dle ust. § 203,odst.(4) obchodního zákoníku). Nabyvatel uvedený ve smlouvě,případně jeho zmocněnec, svou identifikaci provede stejnýmzpůsobem jako upisovatel, resp. jeho zmocněnec a doloží dokladyprokazující oprávněnost osob jednajících za převodce k podpisusmlouvy. Podpisy na smlouvě, osob jednajících za převodce, musíbýt úředně ověřeny. Smlouva o postoupení přednostního práva seupisovateli nevrací.
od 26. 02. 1999 od 26. 04. 1999

  Osoba, na kterou bylo přednostní právo převedeno, se prokazujet a k t o :
od 26. 02. 1999 od 26. 04. 1999

  ----- V případě, kdy se upisovatel - právnická osoba nechá přiúpisu zastoupit k tomu způsobilým zmocněncem, vyžaduje se kroměidentifikace takového zmocněnce platným průkazem totožnosti avýpisu z obchodního rejstříku upisovatele - právnické osobyzároveň originál k tomuto účelu upisovatelem - právnickou osobouvystavené plné moci obsahující kromě identifikačních údajů ozmocněnci i úplné obchodní jméno a sídlo (adresa zapsaná vobchodním rejstříku včetně PSČ) upisovatele - právnické osoby,dále jeho identifikační číslo a číslo účtu ve Středisku cennýchpapírů, na nějž mají být akcie při jejich vydání připsány aoprávnění udělit emitentovi plnou moc k provedení pokynu veStředisku cenných papírů k připsání upsaných akcií na účetupisovatele. Plná moc musí být podepsána způsobem, který jeuveden pro podepisování za upisovatele ve výpisu z obchodníhorejstříku. Podpis upisovatele na takovéto plné moci musí býtučiněn osobami k tomu podle výpisu z obchodního rejstříku nebonotářsky ověřeného usnesení orgánu společnosti oprávněnými akaždý podpis musí být úředně ověřen. Plná moc, ani další důkaznílistiny se v případě zápisu do listiny upisovatelů zmocněncinevrací. V případě, kdy je zmocněncem právnická osoba, vyžadujese k její identifikace předložení týchž dokumentů a v téžeformě, jak je v této informaci stanovena pro upisovatele -právnické osoby. -----------------------------------------------
od 27. 10. 1998 od 28. 12. 1998

  ----- Osoba, na kterou bylo přednostní právo převedeno, seprokazuje takto: -----------------------------------------------
od 27. 10. 1998 od 28. 12. 1998

  ----- Upisovatel jako nabyvatel přednostního práva předloží"Smlouvu o postoupení přednostního práva na upisování akcií"podle ust. § 156a obchodního zákoníku. Smlouva mezi převodcem(akcionářem společnosti) a nabyvatelem musí být platná auzavřená po zapsání rozhodnutí představenstva ze dne 29.9.1998do obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě.Nabyvatel uvedený ve smlouvě, případně jeho zmocněnec, svouidentifikaci provede stejným způsobem jako upisovatel, resp.jeho zmocněnec a doloží doklady prokazující oprávněnost osobjednajících za převodce k podpisu smlouvy. Podpisy na smlouvěosob jednajících za převodce musí být úředně ověřeny. Smlouva opostoupení přednostního práva se upisovateli nevrací. ----------
od 27. 10. 1998 od 28. 12. 1998

  ----- V případě, že upisovatel nemá otevřen účet ve Střediskucenných papírů, splní podmínky úpisu obsažené v této informaci apožaduje při úpisu otevření takového účtu, je Union banka, a.s.oprávněna kromě písemností uvedených shora navíc požadovat plnoumoc k otevření takového účtu. Plná moc pro tyto účely všaknebude považována za podmínku úpisu a otevření takového účtu veStředisku cenných papírů bude sjednáno zvlášť mezi Union bankou,a.s. a upisovatelem. -------------------------------------------
od 27. 10. 1998 od 28. 12. 1998

  ----- Nevyplývá-li z předchozích odstavců jinak, pak odupisovatelů - zahraničních fyzických nebo právnických osob,popřípadě jejich zmocněnců, se bude vyžadovat předloženíanalogických (co do obsahu, data vystavení a formy) písemností adokladů požadovaných od tuzemských upisovatelů, resp. jejichzmocněnců. Veškeré takovéto písemnosti a doklady musí býtopatřeny úředním překladem do českého jazyka. ------------------
od 27. 10. 1998 od 28. 12. 1998

  ----- 2. kolo ------------------------------------------------------- Akcie, jež nebyly upsány s využitím přednostního práva,budou nabídnuty ve druhé kole určitému zájemci, a to společnostiUnion Group, a.s. se sídlem Ostrava, 30. dubna 35, identifikačníčíslo 64609952. Pro druhé kolo upisování akcií společnostiurčitým zájemcem Union Group, a.s., Ostrava, 30. dubna 35,identifikační číslo 64609952, je místem pro upisování akciípracoviště emitenta Union banka, a.s., úsek investičníhobankovnictví, Ostrava, Gorkého ul. 2, okres Ostrava-město, PSČ702 00, I. patro, dveře č. 103 u zaměstnance emitenta pověřenéhovedením agendy akcionářů, a to od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00do 15.00 hod. Zahájení 2. kola je 2. pracovní den po ukončení 1.kola. Ukončení 2. kola bude 2. pracovní den po zahájení 2. kolaupisování akcií. -----------------------------------------------
od 27. 10. 1998 od 28. 12. 1998

  3. Emisní kurs
od 27. 10. 1998 od 28. 12. 1998

  Usnesení o zvýšení základního jmění:1. Zvýšení základního jmění----- Základní jmění společnosti se zvyšuje o 194.000.000,- Kč(slovy: jednosto devadesát čtyři miliónů korun českých) s tím,že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního jmění společnosti. Na zvýšení základníhojmění společnosti bude vydáno 1.940.000 ks kmenových akciíjmenovité hodnoty 100,- Kč (slovy: jednosto korun českých)znějících na majitele v zaknihované podobě.
od 27. 10. 1998 od 28. 12. 1998

  2. Časový harmonogram úpisu akcií----- Úpis akcií bude proveden ve dvou kolech. ---------------------- 1. kolo ------------------------------------------------------- V prvním kole, které započne 3. pracovní den po zveřejněnírozhodnutí představenstva o zvýšení základního jmění společnostiupisováním akcií na základě § 203 odst. (4) obchodního zákoníku,a bude ukončeno 15. pracovní den po dni započetí 1. kola, mohouupisovat ve smyslu ustanovení § 204a odst. (1) obchodníhozákoníku pouze dosavadní akcionáři jako realizaci svéhopřednostního práva upsat nové akcie společnosti upisovaných kezvýšení základního jmění společnosti v rozsahu jejich podílů nazákladním jmění společnosti. Výše nároku v rámci přednostníhopráva se stanoví takto: ---------------------------------------
od 27. 10. 1998 od 28. 12. 1998

  a) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě1.000,- Kč lze upsat 1 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 100,-Kč, ------------------------------------------------------------
od 27. 10. 1998 od 28. 12. 1998

  b) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě100.000,- Kč lze upsat 100 ks nových akcií o jmenovité hodnotě100,- Kč, ------------------------------------------------------
od 27. 10. 1998 od 28. 12. 1998

  c) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě1.000.000,- Kč lze upsat 1000 ks nových akcií o jmenovitéhodnotě 100,- Kč. ----------------------------------------------
od 27. 10. 1998 od 28. 12. 1998

  ----- Místem pro vykonání přednostního práva je pracovištěemitenta Union banka, a.s., úsek investičního bankovnictví,Ostrava, Gorkého ul. 2, okres Ostrava-město, PSČ 702 00, I.patro, dveře č. 103 u zaměstnance emitenta pověřeného vedenímagendy akcionářů, a to od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00hod. -----------------------------------------------------------
od 27. 10. 1998 od 28. 12. 1998

  ----- S využitím přednostního práva lze upsat 1.940.000 kskmenových akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč každá znějících namajitele v zaknihované podobě v emisním kursu 110,- Kč každá.---
od 27. 10. 1998 od 28. 12. 1998

  ----- Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionářůmajících zaknihované akcie je den, kdy mohlo být toto právovykonáno poprvé, tj. první den 1. kola úpisu. ------------------
od 27. 10. 1998 od 28. 12. 1998

  ----- Přednostní právo upsat, pokud se jedná o akcionáře majícízaknihované akcie na majitele, má ten akcionář, který bude krozhodnému dni zapsán ve výpisu z registru emitenta vedeného veStředisku cenných papírů a nepřevedl toto právo na jinou osobu,nebo osoba, na kterou bylo přednostní právo převedeno a která seprokáže smlouvou o postoupení přednostního práva podle § 156aobchodního zákoníku. -------------------------------------------
od 27. 10. 1998 od 28. 12. 1998

  -----Emisní kurs akcií společnosti upisovaných v 1. a 2. kole jeshodný a činí 110,- Kč (slovy: jednosto deset korun českých) zajednu akcii, z toho činí 100,- Kč (slovy: jedno sto korunčeských) jmenovitá hodnota a 10,- Kč (slovy: deset korunčeských) emisní ážio. ------------------------------------------
od 27. 10. 1998 od 28. 12. 1998

  4. Způsob upisování a splácení
od 27. 10. 1998 od 28. 12. 1998

  ----- Úpis může upisovatel provést pouze osobně neboprostřednictvím svého zmocněného zástupce, a to zápisem doupisovací listiny. ---------------------------------------
od 27. 10. 1998 od 28. 12. 1998

  ----- Upisovatel je povinen splatit při úpisu 30 % jmenovitéhodnoty a celkovou hodnotu emisního ážia upsaných akciíjednorázově zaplacením. Splacením se rozumí připsání příslušnéčátky ve prospěch účtu č. 8050000005/3400, vedený u Union banky,a.s. -----------------------------------------------------------
od 27. 10. 1998 od 28. 12. 1998

  ----- Upisovatel je povinen splatit zbývajících 70 % jmenovitéhodnoty akcií, které upsal, nejpozději do 1 roku ode dne zápisuvýše základního jmění do obchodního rejstříku (§ 206 obchodníhozákoníku). -----------------------------------------------------
od 27. 10. 1998 od 28. 12. 1998

  ----- K identifikaci platby uvede ve variabilním symbolutuzemský upisovatel - právnická osoba identifikační číslo,tuzemský upisovatel - fyzická osoba rodné číslo. Zahraničníupisovatel předloží doklad pro identifikaci platby při úpisu.Při upisování akcií na zvýšení základního jmění společnosti jsoupřípustné v obou kolech pouze peněžité vklady. -----------------
od 27. 10. 1998 od 28. 12. 1998

  ----- Informace o průběhu upisování akcií budou poskytovány napracovišti emitenta Union banka, a.s., úsek investičníhobankovnictví, Ostrava, Gorkého ul. 2, okres Ostrava-město, PSČ702 00, I. patro, dveře č. 103 u zaměstnance emitenta pověřenéhovedením agendy akcionářů, a to od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00do 15.00 hod. --------------------------------------------------
od 27. 10. 1998 od 28. 12. 1998

  5. Informace o přednostním právu
od 27. 10. 1998 od 28. 12. 1998

  ----- Lhůta pro vykonání přednostního práva (1. kolo úpisuakcií) započne 3. pracovní den po zveřejnění rozhodnutípředstavenstva o zvýšení základního jmění upisováním akciíspolečnosti na základě ust. § 203 odst. (4), obchodního zákoníkua bude ukončena 15. pracovní den po započetí 1. kola. ----------
od 27. 10. 1998 od 28. 12. 1998

  ----- Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě1.000,- Kč lze upsat 1 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 100,-Kč. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě100.000,- Kč lze upsat 100 ks nových akcií o jmenovité hodnotě100,- Kč. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovitéhodnotě 1.000.000,- Kč, lze upsat 1000 ks nových akcií ojmenovité hodnotě 100,- Kč. ------------------------------------
od 27. 10. 1998 od 28. 12. 1998

  ----- Akcie upisované s využitím přednostního práva majíjmenovitou hodnotu 100,- Kč, jsou kmenové, znějí na majitele ajsou v zaknihované podobě. ------------------------------------
od 27. 10. 1998 od 28. 12. 1998

  ----- Emisní kurs akcií společnosti upisovaných s využitímpřednostního práva činí 110,- Kč (slovy: jednosto deset korunčeských) za jednu akcii, z toho činí 100,- Kč (slovy: jednostokorun českých) jmenovitá hodnota a 10,- Kč (slovy: deset korunčeských) emisní ážio. -----------------------------------------
od 27. 10. 1998 od 28. 12. 1998

  ----- S využitím přednostního práva lze upsat 1.940.000 kskmenových akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč každá znějící namajitele v zaknihované podobě v emisním kursu 110,- Kč každá. --
od 27. 10. 1998 od 28. 12. 1998

  6. Identifikace upisovatele
od 27. 10. 1998 od 28. 12. 1998

  ----- Upisovatel - fyzická osoba provede svoji identifikaciplatným průkazem totožnosti, resp. platným povolením k pobytuv ČR (dále jen "průkaz totožnosti"). V případě, kdy bydliště(adresa a PSČ) nebo rodné číslo nejsou v průkazu totožnostizaznamenány, uvede upisovatel při úpisu do listiny upisovatelůúdaje o svém bydlišti a rodném čísle. Zároveň upisovatel uvedečíslo účtu ve Středisku cenných papírů, na který mají býtupisovateli jím upsané akcie při jejich vydání připsány,případně předloží výpis z tohoto účtu a udělí emitentovi plnoumoc k provedení pokynu ve Středisku cenných papírů k připsáníupsaných akcií na uvedený účet upisovatele. V případě, kdy seupisovatel nechá při úpisu zastoupit k tomu způsobilýmzmocněncem, vyžaduje se kromě identifikace takového zmocněnceplatným průkazem totožnosti zároveň originál k tomuto účeluupisovatelem vystavené plné moci obsahující kroměidentifikačních údajů o zmocněnci i jméno, příjmení, bydliště(adresy včetně PSČ) upisovatele, dále jeho rodné číslo a čísloúčtu ve Středisku cenných papírů, na který mají být akcie přijejich vydání připsány. Podpis upisovatele - zmocnitele natakovéto plné moci musí být úředně ověřen. Plná moc se v případězápisu do listiny upisovatelů zmocněnci nevrací. ---------------
od 27. 10. 1998 od 28. 12. 1998

  ----- Upisovatel - právnická osoba provede svoji identifikacioriginálem, případně úředně ověřenou kopií výpisu z obchodníhorejstříku ne starší 90 dnů (dále jen "výpis z obchodníhorejstříku"). V případě, kdy se k úpisu dostaví členovéstatutárního orgánu (nebo prokuristé) oprávněni podle údajůuvedených ve výpisu z obchodního rejstříku nebo podle údajůuvedených v úředně ověřeném opisu (částečném opisu) příslušnéhodokumentu (usnesení valné hromady, jmenování za náhradního členapředstavenstva a.s., apod.) osvědčujícího oprávnění příslušnéosoby k samostatnému zastupování za takovouto právnickou osobunebo společně ti členové statutárního orgánu (nebo prokuristé),kteří jsou oprávněni podle údajů uvedených ve výpisu zobchodního rejstříku nebo podle údajů uvedených v úředněověřeném opisu (částečném opisu) příslušného dokumentu (usnesenívalné hromady, jmenování za náhradního člena představenstvaa.s., apod.) osvědčujícího oprávnění příslušných osob kespolečnému zastupování za takovouto právnickou osobu, bude přiúpisu vyžadována kromě identifikace právnické osoby, za kteroujednají, zároveň jejich osobní identifikace, a to platnýmprůkazem totožnosti. Zároveň upisovatel uvede číslo účtu veStředisku cenných papírů, na který mají být upisovateli -právnické osobě jím upsané akcie při jejich vydání připsány audělí emitentovi plnou moc k provedení pokynu ve Střediskucenných papírů k připsání upsaných akcií na uvedený účetupisovatele. Výpis z obchodního rejstříku se upisovatelinevrací. ---------------------------------------------------
od 27. 10. 1998 od 28. 12. 1998

  --Osoba, na kterou bylo přednostní právo převedeno, se prokazujetakto:Upisovatel jako nabyvatel přednostního práva předloží "Smlouvouo postoupení přednostního práva na upisování akcií" podle ust. §156a, obchodního zákoníku. Smlouva mezi převodcem (akcionářemspolečnosti) a nabyvatelem musí být platná a uzavřená pozapsání usnesení valné hromady ze dne 19.6.1997 do obchodníhorejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě. Nabyvateluvedený ve smlouvě, případně jeho zmocněnec, svou identifikaciprovede stejným způsobem jako upisovatel, resp. jeho zmocněneca doloží doklady prokazující oprávněnost osob jednajících zapřevodce k podpisu smlouvy. Podpisy na smlouvě osob jednajícíchza převodce musí být úředně ověřeny. Smlouva o postoupenípřednostního práva se upisovateli nevrací.V případě, že upisovatel nemá otevřen účet ve Středisku cennýchpapírů, splní podmínky úpisu obsažené v této informaci apožaduje při úpisu otevření takového účtu , je Union banka, a.s.oprávněna kromě písemností uvedených shora navíc požadovat plnoumoc k otevření takového účtu. Plná moc pro tyto účely všaknebude považována za podmínku úpisu a otevření takového účtu veStředisku cenných papírů bude sjednáno zvlášť mezi Union bankou,a.s. a upisovatelem.
od 12. 08. 1997 od 11. 11. 1997

  - 6) Identifikace upisovateleUpisovatel - fyzická osoba provede svoji identifikaci platnýmprůkazem totožnosti, resp. platným povolením k pobytu v ČR (dálejen "průkaz totožnosti"). V případě, kdy bydliště (adresa a PSČ)nebo rodné číslo nejsou v průkazu totožnosti zaznamenány, uvedeupisovatel při úpisu do listiny upisovatelů údaje o svémbydlišti a rodném čísle. Zároveň upisovatel uvede číslo účtu veStředisku cenných papírů, na který mají být upisovateli jímupsané akcie při jejich vydání připsány, případně předloží výpisz tohoto účtu a udělí eminentovi plnou moc k provedení pokynu veStředisku cenných papírů k připsání upsaných akcií na uvedenýúčet upisovatele. V případě, kdy se upisovatel nechá při úpisuzastoupit k tomu způsobilým zmocněncem, vyžaduje se kroměidentifikace takového zmocněnce platným průkazem totožnostizároveň originál k tomuto účelu upisovatelem vystavené plné mociobsahující kromě identifikačních údajů o zmocněnci i jméno,příjmení, bydliště (adresy včetně PSČ) upisovatele, dále jehorodné číslo a číslo účtu ve Středisku cenných papírů, na kterýmají být akcie při jejich vydání připsány. Podpis upisovatele -zmocnitele na takovéto plné moci musí být úředně ověřen. Plnámoc se v případě zápisu do listiny upisovatelů zmocněncinevrací.Upisovatel - právnická osoba provede svoji identifikacioriginálem, případně úředně ověřenou kopií výpisu z obchodníhorejstříku ne starší 90 dnů (dále jen "výpis z obchodníhorejstříku"). V případě, kdy se k úpisu dostaví členovéstatutárního orgánu (nebo prokuristé) oprávněni podle údajůuvedených ve výpisu z obchodního rejstříku nebo podle údajůuvedených v úředně ověřeném opisu (částečném opisu) příslušnéhodokumentu (usnesení valné hromady, jmenování za náhradního členapředstavensta a.s., apod.) osvědčujícího oprávnění příslušnéosoby k samostatnému zastupování za takovouto právnickou osobunebo společně ti členové statutárního orgánu (nebo prokuristé),kteří jsou oprávněni podle údajů uvedených ve výpisu zobchodního rejstříku nebo podle údajů uvedených v úředněověřeném opisu (částečném opisu) příslušného dokumentu (usnesenívalné hromady, jmenování za náhradního člena představenstvaa.s., apod.) osvědčujícího oprávnění příslušných osob kespolečnému zastupování za takovouto právnickou osobu, bude přiúpisu vyžadována kromě identifikace právnické osoby, za kteroujednají, zároveň jejich osobní identifikace, a to platnýmprůkazem totožnosti. Zároveň upisovatel uvede číslo účtu veStředisku cenných papírů, na který mají být upisovateli -právnické osobě jím upsané akcie při jejich vydání připsány audělí eminentovi plnou moc k provedení pokynu ve Střediskucenných papírů k připsání upsaných akcií na uvedený účetupisovatele. Výpis z obchodního rejstříku se upisovatelinevrací.V případě, kdy upisovatel - právnická osoba nechá při úpisuzastoupit k tomu způsobilým zmocněncem, vyžaduje se kroměidentifikace takového zmocněnce platným průkazem totožnosti avýpisu z obchodního rejstříku upisovatele - právnické osobyzároveň originál k tomuto účelu upisovatelem - právnickou osobouvystavené plné moci obsahující kromě identifikačních údajů ozmocněnci i úplné obchodní jméno a sídlo (adresa zapsána vobchodním rejstříku včetně PSČ) upisovatele - právnické osoby,dále jeho identifikační číslo a číslo účtu ve Středisku cennýchpapírů, na nějž mají být akcie při jejich vydání připsány aoprávnění udělit eminentovi plnou moc k provedení pokynu veStředisku cenných papírů k připsání upsaných akcií na účetupisovatele. Plná moc musí být podepsána způsobem, který jeuveden pro podepisování za upisovatele ve výpisu z obchodníhorejstříku. Podpis upisovatele na takovéto plné moci musí býtučiněn osobami k tomu podle výpisu z obchodního rejstříku nebonotářsky ověřeného usnesení orgánu společnosti oprávněnými akaždý podpis musí být úředně ověřen. Plná moc ani další důkaznílistiny se v případě zápisu do listiny upisovatelů zmocněncinevrací. V případě, kdy je zmocněncem právnická opsoba, vyžadujese k její identifikaci předložení týchž dokumentů v téže formě,jak je v této informaci stanovena pro upisovatele - právnickéosoby.Nevyplývá-li z předchozích odstavců jinak, pak od upisovatelů -zahraničních fyzických nebo právnických osob, popřípadě jejichzmocněnců, se bude vyžadovat předložení analogických (co doobsahu, data vystavení a formy) písemností a dokladůpožadovaných od tuzemských upisovatelů, resp. jejich zmocněnců.Veškeré takovéto písemnosti a doklady musí být opatřeny úřednímpřekladem do českého jazyka. Union banka, a.s. upozorňujeupisovatele, kteří jsou zahraničními subjekty, že jsou podlezákona č.21/1992 Sb. o bankách povinni před provedením úpisueminentovi předložit potvrzení České národní banky o udělenísouhlasu ke vzniku majetkového podílu upisovatele na eminentovi.
od 12. 08. 1997 od 11. 11. 1997

  -5) Informace o přednostním právuMístem pro vykonání přednostního práva je pracoviště eminentaUnion banka, a.s., úsek investičního bankovnictví a řízenídivizí, Ostrava, Gorkého ul. 2, okres Ostrava-město, PSČ 702 00,I. patro, dveře č.117 u zaměstnance eminenta pověřeného vedenímagendy akcionářů, to od 8,00 do 12,00 hod. a od 13,00 do 15,00hod.Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je dennásledující po dni, v němž bylo zveřejněno usnesení valnéhromady společnosti na základě § 203, odst. 4, obchodníhozákoníku o zvýšení základního jmění společnosti Union banka,a.s., jehož součástí je, ve smyslu ust. § 204a, odst. 2,obchodního zákoníku, informace o přednostním právu.Lhůta pro vykonání přednostního práva započne v 1. koleupisování akcií 3. den po zveřejnění usnesení valné hromady ozvýšení základního jmění upisováním akcií společnosti na základěust. § 203, odst. 4, obchodního zákoníku a bude ukončena 16. denpo započetí 1. kola.Přednostní právo upsat má ten akcionář, který bude k rozhodnémudni zapsán ve výpisu z registru eminenta vedeného ve Střediskucenných papírů a nepřevedl toto právo na jinou osobu, nebo osobana kterou bylo přednostní právo převedeno a která se prokážesmlouvou o postoupení přednostního práva podle ust. § 156a,obchodního zákoníku.Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě1000,-Kč lze upsat [0,447761194] nových akcií o jmenovitéhodnotě 1.000,-Kč. Na jednu dosavadní akcii společnosti ojmenovité hodnotě 100.000,-Kč lze upsat [0,447761194*100] novýchakcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Na jednu dosavadní akciispolečnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, nahrazenouzatímním listem, lze upsat [0,447761194*1000] nových akcií ojmenovité hodnotě 1.000,-Kč.Nárok na úpis nových akcií na základě přednostního práva,vypočtený výše, se zaokrouhluje na celá čísla, a to od 0,5včetně nahoru.Akcie upisované s využitím přednostního práva mají jmenovitouhodnotu 1.000,-Kč, jsou kmenové, znějí na majitele a jsou vzaknihované podobě.Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí1.000,-Kč za jednu akcii.
od 12. 08. 1997 od 11. 11. 1997

  -4) Způsob upisování a spláceníÚpis může upisovatel provést pouze osobně nebo prostřednictvímsvého zmocněného zástupce, a to zápisem do upisovací listiny.Upisovatel je povinen splatit při úpisu celý emisní kursupsaných akcií jednorázově zaplacením, které prokáže předloženímpříslušného dokladu o tom, že částka byla poukázána ve prospěchúčtu č. 8010000326/3400, vedený u Union banky, a.s..K identifikaci platby uvede ve variabilním symbolu tuzemskýupisovatel - právnická osoba identifikační číslo, tuzemskýupisovatel - fyzická osoba rodné číslo. Zahraniční upisovatelpředloží doklad pro identifikaci platby při úpisu. Při upisováníakcií na zvýšení základního jmění společnosti jsou přípustné vevšech třech kolech pouze peněžité vklady.Upisování akcií je neúčinné, jestliže do konce lhůty vyhlášenéve výzvě k upisování akcií nedosáhne jmenovitá hodnota účinněupsaných akcií výše navrhovaného základního jmění, ledaže akciechybějící do této výše jsou do jednoho měsíce dodatečně upsányzakladateli nebo některými z nich.Informace o průběhu upisování akcií budou poskytovány napracovišti eminenta Union banka, a.s., úsek investičníhobankovnictví a řízení divizí, Ostrava, Gorkého ul. 2, okresOstrava-město, PSČ 702 00, I. patro, dveře č. 117 u zaměstnanceeminenta pověřeného vedením agendy akcionářů, a to od 8,00 do12,00 hod. a od 13,00 do 15,00 hod.
od 12. 08. 1997 od 11. 11. 1997

  -3) Emisní kursEmisní kurs akcií společnosti upisovaných v 1.,2., a 3. koleje shodný a rovná se jmenovité hodnotě akcie společnosti a činí1000,-Kč za jednu akcii.
od 12. 08. 1997 od 11. 11. 1997

  -2) Časový harmonogram úpisu akciíÚpis akcií bude proveden ve třech kolech1. koloV prvním kole, které započne 3.den po zveřejnění usnesení valnéhromady o zvýšení základního jmění společnosti upisováním akciína základě § 203, odst.4, obchodního zákoníku, a bude ukončeno16. den po jeho započetí, mohou upisovat ve smyslu § 204a, odst.1 obchodního zákoníku pouze dosavadní akcionáři jako realizacisvého přednostního práva upsat nové akcie společnostiupisovaných ke zvýšení základního jmění společnosti v rozsahujejich podílů na základním jmění společnosti. Výše nároku vrámci přednostního práva se stanoví takto:a) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě1.000,-Kč lze upsat [0,447761194] nových akcií o jmenovitéhodnotě 1.000,-Kč,b) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě100.000,-Kč lze upsat [0,447761194*100] nových akcií o jmenovitéhodnotě 1.000,-Kč,c) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě1.000.000,-Kč, nahrazenou zatímním listem, lze upsat[0,447761194*1000] nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč.Nárok na úpis nových akcií na základě přednostního práva,vypočtený výše, se zaokrouhluje na celá čísla, a to od 0,5včetně nahoru.Místem pro vykonání přednostního práva je pracoviště eminentaUnion banka, a.s., úsek investičního bankovnictví a řízenídivizí, Ostrava, Gorkého ul. 2, okres Ostrava-město, PSČ 702 00,I.patro, dveře č. 117 u zaměstnance eminenta pověřeného vedenímagendy akacionářů, a to od 8,00 do 12,00 hod. a od 13,00 do15,00 hod.Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je dennásledující po dni, v němž bylo uveřejněno usnesení valnéhromady společnosti na základě § 203, odst. 4, obchodníhozákoníku o zvýšení základního jmění společnosti Union banka,a.s., jehož součástí je ve smyslu ust. § 204a, odst. 2,obchodního zákoníku, informace o přednostním právu.Přednostní právo upsat má ten akcionář, který bude k rozhodnémudni zapsán ve výpisu z registru eminenta vedeného ve Střediskucenných papírů a nepřevedl toto právo na jinou osobu, nebo osobana kterou bylo přednostní právo převedeno a která prokážesmlouvou o postoupení přednostního práva podle § 156a,obchodního zákoníku.2. koloAkcie, jež nebyly upsány s využitím přednostního práva,budou nabídnuty ve druhém kole určitému zájemci, a tospolečnosti Union Group, a.s. se sídlem Ostrava, 30. dubna 35,identifikační číslo 6460 9952. Pro druhé kolo upisování akciíspolečnosti určitým zájemcem Union Group, a.s., Ostrava, 30.dubna 35, identifikační číslo 64 60 99 52, je místem proupisování akcií pracoviště eminenta Union banka, a.s., úsekinvestičního bankovnictví a řízení divizí, Ostrava, Gorkéhoul. 2, okres Ostrava-město, PSČ 702 00, I. patro, dveře č. 117 uzaměstnance eminenta pověřeného vedením agendy akcionářů, a tood 8,00 do 12,00 hod. a od 13,00 do 15,00 hod. Zahájení 2. kolaje 3. den po ukončení 1. kola. Ukončení 2. kola: 5. den pozahájení 2. kola upisování akcií.3. koloAkcie, jež nebyly upsány v prvním ani ve druhém kole, budounabídnuty na základě veřejné výzvy k upisování akcií ve třetímkole, které započne 16. den po zveřejnění veřejné výzvy kupisování akcií a prospektu cenného papíru. Místem pro upisováníakcií společnosti ve veřejném úpisu bude pracoviště eminentaUnion banka, a.s., úsek investičního bankovnictví a řízenídivizí, Ostrava, Gorkého ul. 2, okres Ostrava-město, PSČ 702 00,I. patro, dveře č. 117, u zaměstnance eminenta pověřenéhovedením agendy akcionářů, a to od 8,00 do 12,00hod. a od 13,00do 15,00 hod. Ukončení 3. kola upisování bude 7. den po jehozapočetí.
od 12. 08. 1997 od 11. 11. 1997

  Usnesení o zvýšení základního jmění:--1) Zvýšení základního jměníZákladní jmění společnosti se zvyšuje o 600.000.000,-Kč (slovy:šestsetmiliónů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisováníakcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jměníspolečnosti. Na zvýšení základního jmění společnosti bude vydáno600.000 ks kmenových akcií jmenovité hodnoty 1.000,-Kč(slovy:jedentisíc korun českých) znějících na majitele vzaknihované podobě.
od 12. 08. 1997 od 11. 11. 1997

  Omezení převoditelnosti akcií:Je omezena převoditelnost akcií na jméno podle platných stanovspolečnosti, která spočívá v udělení předchozího písemnéhosouhlasu představenstva ke smuvnímu převodu této formy akcií.
od 15. 04. 1997 od 09. 08. 1999

  Obchodní jméno:- v jazyce německém: Union bank, Aktiengesellschaft Ostrava/zkráceně: Union bank, AG Ostrava/- v jazyce anglickém: Union Bank, Joint Stock Company Ostrava/zkráceně: Union Bank S.C. Ostrava/
od 17. 06. 1993 od 15. 11. 1993

  Způsob založení: Jednorázově dle § 25 z.č. 104/90 Sb. a to nazákladě zakladatelské smlouvy uzavřené dne 27.3.1991.
od 13. 08. 1991

  Den vzniku: 13. srpna 1991.
od 13. 08. 1991

Akcie

Počet: 3 880 000 ks v hodnotě: 73,60 Kč - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 27. 01. 2003

Počet: 1 940 000 ks v hodnotě: 92 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 27. 01. 2003

Počet: 500 000 ks v hodnotě: 920 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 27. 01. 2003

Počet: 1 440 000 ks v hodnotě: 920 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 27. 01. 2003

Počet: 3 880 000 ks v hodnotě: 80 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 26. 04. 1999 od 27. 01. 2003

Počet: 1 940 000 ks v hodnotě: 100 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 28. 12. 1998 od 27. 01. 2003

Počet: 1 440 000 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 13. 11. 1998 od 27. 01. 2003

Počet: 500 000 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 13. 11. 1998 od 27. 01. 2003

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: VALUE ADDED, a.s.

IČO: 26130521

Funkce: Likvidátor
od 20. 03. 2015


Název/Jméno: JENÍKOVÁ HANA

IČO: 12287504

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 10. 2002


Název/Jméno: RŮŽIČKOVÁ IVANA

IČO: 63424452

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 08. 2001


Název/Jméno: BERTOLIN MARCO

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 07. 2003


Název/Jméno: TRUHLÁŘ ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 07. 2003 od 27. 09. 2011


Název/Jméno: ADDED VALUE

IČO: 26130521

Funkce: Likvidátor
od 20. 05. 2003 od 20. 03. 2015


Název/Jméno: Paul De Sury

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 10. 02. 2003


Název/Jméno: VANĚK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 08. 2001 od 23. 07. 2003
Dozorčí rada - člen
od 11. 11. 1996 od 12. 08. 1997
Dozorčí rada - člen
od 17. 06. 1993 od 11. 11. 1996


Název/Jméno: PIGA JOZEF

IČO: 71648496

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 10. 02. 2003 od 23. 07. 2003


Název/Jméno: CATALFAMO PAOLO

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 10. 02. 2003


Název/Jméno: VÁVRA RADOVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 02. 2003 od 21. 08. 2010


Název/Jméno: PEJČOCHOVÁ ALENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 10. 2002 od 18. 10. 2011


Název/Jméno: PARMOVÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 03. 1999 od 10. 02. 2003
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 11. 1996 od 22. 03. 1999
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 05. 1994 od 11. 11. 1996
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 07. 1993 od 18. 05. 1994
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 06. 1993 od 02. 07. 1993


Název/Jméno: Anthony Maurice Seddon

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 07. 2002 od 10. 02. 2003


Název/Jméno: MUSIL ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 07. 2002 od 31. 07. 2002
Dozorčí rada - člen
od 15. 08. 2001 od 31. 07. 2002


Název/Jméno: GROZDANOVIČ JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 07. 2002 od 07. 08. 2002


Název/Jméno: ADAMEC JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 08. 2001 od 31. 07. 2002


Název/Jméno: SEIDLER TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 05. 2001 od 10. 02. 2003
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 03. 1999 od 21. 05. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 08. 1997 od 22. 03. 1999


Název/Jméno: FUČÍK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 05. 2001 od 15. 10. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 04. 1997 od 21. 05. 2001


Název/Jméno: MICHAL TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 05. 2001 od 23. 07. 2003


Název/Jméno: STRUMINSKÝ OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 02. 2001 od 15. 08. 2001


Název/Jméno: KOSTRUH DAVID

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 02. 2001 od 30. 06. 2001


Název/Jméno: BABIŠ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 03. 1999 od 21. 05. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 11. 1998 od 22. 03. 1999


Název/Jméno: DEJČÍK JOZEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 03. 1999 od 10. 02. 2003
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 08. 1997 od 22. 03. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 11. 1996 od 12. 08. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 11. 1993 od 11. 11. 1996


Název/Jméno: NOVÁČEK LUMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 11. 1998 od 22. 03. 1999


Název/Jméno: VRZAL IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 11. 1998 od 22. 03. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 08. 1997 od 13. 11. 1998


Název/Jméno: BALABÁN MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 11. 1996 od 21. 05. 2001
Dozorčí rada - člen
od 15. 11. 1993 od 11. 11. 1996


Název/Jméno: KUCZINSKÝ RICHARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 11. 1996 od 09. 08. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 07. 1996 od 11. 11. 1996
Dozorčí rada - člen
od 17. 06. 1993 od 13. 09. 1995


Název/Jméno: DUSÍLEK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 08. 1997 od 16. 02. 2001
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 11. 1996 od 12. 08. 1997
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 07. 1993 od 11. 11. 1996
Statutární orgán - představenstvo - i. místopředseda představenstva
od 13. 08. 1991 od 02. 07. 1993


Název/Jméno: CÍSAŘ LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 08. 1997 od 16. 02. 2001
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 11. 1996 od 12. 08. 1997
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 05. 1994 od 11. 11. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 07. 1993 od 18. 05. 1994
Statutární orgán - představenstvo - ii. místopředseda představenstva
od 13. 08. 1991 od 02. 07. 1993


Název/Jméno: VÁŇA PAVEL

IČO: 12624128

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 04. 1997 od 09. 08. 1999


Název/Jméno: ŠULC VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 11. 1996 od 13. 11. 1998
Dozorčí rada - člen
od 13. 09. 1995 od 11. 11. 1996


Název/Jméno: PŘIBYL MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 08. 1997 od 26. 02. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 11. 1996 od 12. 08. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 09. 1995 od 11. 11. 1996


Název/Jméno: KOŘÍNEK FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 12. 1996 od 22. 03. 1999


Název/Jméno: WIELUCH RICHARD

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 12. 1996 od 13. 11. 1998


Název/Jméno: LÁŠA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 11. 1996 od 15. 04. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 06. 1993 od 11. 11. 1996


Název/Jméno: ČERNÝ JOSEF

IČO: 41160096

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 11. 1996 od 12. 08. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 06. 1993 od 11. 11. 1996


Název/Jméno: GOJ JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 11. 1996 od 12. 08. 1997
Dozorčí rada - člen
od 17. 06. 1993 od 11. 11. 1996


Název/Jméno: HÜNER TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 11. 1996 od 12. 08. 1997
Dozorčí rada - člen
od 13. 09. 1995 od 11. 11. 1996


Název/Jméno: Juříček Libor

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 11. 1996 od 12. 08. 1997
Dozorčí rada - člen
od 13. 09. 1995 od 11. 11. 1996


Název/Jméno: DZIDA IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 11. 1996 od 12. 08. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 05. 1994 od 11. 11. 1996


Název/Jméno: ŠATERA KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 11. 1996 od 06. 12. 1996
Dozorčí rada - člen
od 13. 09. 1995 od 11. 11. 1996


Název/Jméno: HONEK ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 11. 1996 od 12. 08. 1997
Dozorčí rada - člen
od 13. 09. 1995 od 11. 11. 1996


Název/Jméno: STEJSKAL EVŽEN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 09. 1995 od 04. 07. 1996


Název/Jméno: TOMŠEJ JAKUB

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 09. 1995 od 11. 11. 1996


Název/Jméno: Růžička Vítězslav

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 06. 1993 od 13. 09. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 08. 1991 od 17. 06. 1993


Název/Jméno: DIVÁK OTAKAR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 06. 1993 od 13. 09. 1995


Název/Jméno: HANSEL PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 06. 1993 od 13. 09. 1995


Název/Jméno: ŠKVRNOVÁ JARMILA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 06. 1993 od 18. 05. 1994


Název/Jméno: PLAŠIL MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 06. 1993 od 13. 09. 1995


Název/Jméno: FROMELIUSOVÁ ŠÁRKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 06. 1993 od 04. 07. 1996
Prokura - prokurista
od 11. 01. 1993 od 17. 06. 1993


Název/Jméno: HALAKUCOVÁ SLÁVKA

Funkce: Prokura - prokurista
od 11. 01. 1993 od 17. 06. 1993


Název/Jméno: HRANICKÝ ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 08. 1991 od 17. 06. 1993


Název/Jméno: Vysloužil Petr

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 08. 1991 od 17. 06. 1993


Název/Jméno: KOKEŠ VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 08. 1991 od 13. 09. 1995


Název/Jméno: FORMÁNEK VÁCLAV

IČO: 74964046

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 08. 1991 od 18. 05. 1994


Název/Jméno: KLÁSEK JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 08. 1991 od 17. 06. 1993


Název/Jméno: FEIX JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 08. 1991 od 13. 09. 1995


Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
115014ArcelorMittal Ostrava a.s.45193258Vratimovská 689/117, 71900 Ostrava
302292Arrow line, a.s. " v likvidaci"610585481. máje 34/120, 70300 Ostrava
116827ATT - auto truck team s.r.o.26962900Záhumenice 738/2a, 61900 Brno
417611AURA F-M, s.r.o.47668687tř. T. G. Masaryka 600, 73801 Frýdek-Místek
33569Auto Alper, s.r.o. "v likvidaci"65142241Ostrava, 70300, Vítkovice, Ruská, 2877
439571AUTOLAROS SPEED s.r.o.25832310Krmelínská 748/9, 72000 Ostrava
9946AWT SPEDI-TRANS s.r.o.25095269Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Vladislavova, 1390/17
525132AXEA.CZ s.r.o.29383536Mírové náměstí 519/3D, 70300 Ostrava
118516Axis Optik s.r.o.25208161Kostelní 168, 34401 Domažlice
566996Ballymore Statenice s.r.o.26202433Revoluční 655/1, 11000 Praha
179042Báňská a hutní, a.s.47674644Ostrava, 71602, Radvanice, Lihovarská, 1199/10
65068Baska, a.s."v likvidaci"564974Praha, 13000, , Řehořova, 4
305339BB C - Building B, k.s.25133900Štefánikova 248/32, 15000 Praha
388289BESHTA s.r.o. v likvidaci26507196Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 25036, Brandýs nad Labem, Pražská, 298
285289Beta Properties s.r.o.27063542Praha 2, U Zvonařky 2536, PSČ 120 00
490311Betlémská Real Estate s.r.o.27063488Mlýnská 3/6, 16000 Praha
33238BM servis a.s.47672315Krátká 775, 73581 Bohumín
38808Buena Vida s.r.o.61678155Na Petynce 150/92, 16900 Praha
478076Bytové družstvo Regina "v likvidaci"25152491České Budějovice, 37001, České Budějovice 7, Lidická, 446/62
349853Capital Market Consulting, s.r.o.45273049Praha, 10000, , KODAŇSKÁ, 46
342632CONSTEEL a.s.505951Pod stupni 10/7, 10100 Praha
559927Corion, s.r.o.2671778Karlova 455/48, 11000 Praha
76429Corvette Bohemia, o.p.s.24310310Palackého 70, 25229 Dobřichovice
204254CREVISTON a.s.27071731Kolbenova 923/34a, 19000 Praha
173242ČEPS, a.s.25702556Elektrárenská 774/2, 10100 Praha

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
437180" Jídelna u letadla " s.r.o. "v likvidaci"45194041Gregorova 2582/3, 70200 Ostrava
11470501-ZO OS PHGN při OKD a.s.Obchodní servis75091119Ostrava, 72995, Moravská Ostrava, Prokešovo nám., 5
6303431st International School of Ostrava - mezinárodní gymnázium, s.r.o.26844401Gregorova 2582/3, 70200 Ostrava
1101746ABC revitom s.r.o.4893832Prokešovo náměstí 634/5, 70200 Ostrava
1177589Areál dílna, s.r.o.27785122Ostrava, 70197, Moravská Ostrava, Gregorova, 2582/3
873081Asental Business Center s.r.o.4671261Gregorova 2582/3, 70200 Ostrava
2951477Asental Business, s.r.o.27769135Gregorova 2582/3, 70200 Ostrava
1745074Asental Fund, s.r.o. v likvidaci28577353Gregorova 2582/3, 70200 Ostrava
689449Asental Land, s.r.o.27769143Gregorova 2582/3, 70200 Ostrava
1365108Asental Parking, a.s.27850439Gregorova 2582/3, 70200 Ostrava
960452Asental Services s.r.o.4663764Gregorova 2582/3, 70200 Ostrava
139535Asental Zenith s.r.o.4671201Gregorova 2582/3, 70200 Ostrava
273157AU plan s.r.o.27616398Prokešovo náměstí 634/5, 70200 Ostrava
618479CANSORB CZ, s.r.o.25394002Prokešovo náměstí 618/3, 70200 Ostrava
1471305ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub policie ČR Ostrava6549766030. dubna 1682/24, 70200 Ostrava
1059115Dukla Industrial Park, s.r.o. v likvidaci27808572Gregorova 2582/3, 70200 Ostrava
1356764Dukla Industrial Zone, a.s.27828611Ostrava, 70197, Moravská Ostrava, Gregorova, 2582/3
3362826Elitex reality, s.r.o.26270161Ostrava, 70200, Moravská Ostrava, 30. dubna, 635/35
866957Embargo distribution s. r. o.27781844Ostrava - Moravská Ostrava, Gregorova 2583/14, PSČ 702 00
2361368Honební společenstvo Karviná-Doly48426997Gregorova 2582/3, 70200 Ostrava
2114296Honební společenstvo Karviná-Louky48004294Gregorova 2582/3, 70200 Ostrava
1423013Ideal education s.r.o.1758985Prokešovo náměstí 634/5, 70200 Ostrava
1296160Ideal engineering s.r.o.29452007Prokešovo náměstí 634/5, 70200 Ostrava
1424749JARPOŁ Czech s.r.o."v likvidaci"26841681Prokešovo náměstí 618/3, 70200 Ostrava
959260Jindrich Plaza Development, s.r.o.27658899Gregorova 2582/3, 70200 Ostrava

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
3119431Aksic Anton Lewes2992426Gregorova 2582/3, 70200 Ostrava
679177Cónová Tereza87937051Herodova 1894/6, 70200 Ostrava
883030Chmura Lubomír13594303Prokešovo náměstí 1883/2, 70200 Ostrava
2767821Janečková Vlastimila10598456Prokešovo náměstí 1883/2, 70200 Ostrava
722302Klega Petr69245371Prokešovo náměstí 618/3, 70200 Ostrava
2932156Kozáková Anna18455727Prokešovo náměstí 618/3, 70200 Ostrava
330122Krupa Reinhard47834587Prokešovo náměstí 618/3, 70200 Ostrava
2121680Kučera Ivan68944276Herodova 1894/6, 70200 Ostrava
3073240Kuchař Zbyněk73226777Herodova 1894/6, 70200 Ostrava
764968Kuchařová Ludmila62354817Herodova 1894/6, 70200 Ostrava
3002323Medvecká Ivana46569561Prokešovo náměstí 618/3, 70200 Ostrava
2801573Medvecký Michael1832719Prokešovo náměstí 618/3, 70200 Ostrava
2108896Nawrat Barbara73003875Prokešovo náměstí 618/3, 70200 Ostrava
2682879Nawrat Marek60962828Prokešovo náměstí 618/3, 70200 Ostrava
1724691Ogrocký Aleš64994449Herodova 1894/6, 70200 Ostrava
831036Pang In-Gahp63949156Podolí 893/13, 71200 Ostrava
484811Plachta Petr73281841Prokešovo náměstí 1883/2, 70200 Ostrava
2499024Poloch Aleš87930528Prokešovo náměstí 618/3, 70200 Ostrava
2123894Rataj Miroslav68163355Herodova 1894/6, 70200 Ostrava
2107719Reichelt Markéta68165706Prokešovo náměstí 1883/2, 70200 Ostrava
2267259Řeháková Lucie1420984Herodova 1894/6, 70200 Ostrava
2118218Šimíková Andrea46107894Herodova 1894/6, 70200 Ostrava
2457102Šlapáková Michaela76616959Prokešovo náměstí 618/3, 70200 Ostrava
256214Viktorin Tomáš87934426Herodova 1894/6, 70200 Ostrava
661416Vlha Milan13619543Prokešovo náměstí 634/5, 70200 Ostrava