UNION LESNÍ BRÁNA, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem UNION LESNÍ BRÁNA, a.s., zapsal Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 56. Její identifikační číslo je 14864606 a sídlo firmy je Novosedlická 248, Pozorka, 417 03 Dubí.

Výpis z obchodního rejstříku UNION LESNÍ BRÁNA, a.s.

Datum zápisu: 1. 1. 1991

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 56

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: akagtk5

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování služeb s...
Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních bez poskytování hostinské...
Zámečnictví, nástrojářství
Zednictví
Silniční motorová doprava
Opracování žáruvzdorného materiálu
Výroba a prodej skleněných izolačních vláken
Nákup a prodej spotřebního zboží
Zprostředkovatelské služby v obchodní činnosti
Obchodní činnost v rozsahu svého předmětu podnikání
Výroba a dodávky tepla
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Novosedlická 248, 41703 Dubí

Adresy: Novosedlická 248, Pozorka, 417 03 Dubí
od 11. 04. 2013
Dubí 3, Novosedlická 125, PSČ 41703
od 24. 09. 1998 do 11. 04. 2013
Dubí 3, Novosedlická 125
od 01. 01. 1991 do 24. 09. 1998

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 14. 04. 2016

  Na společnost UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. UNION LESNÍ BRÁNA Ltd., UNION LESNÍ BRÁNA A.G. UNION LESNÍ BRÁNA s.a., UNION LESNÍ BRÁNA a.o. přešlo na základě sloučení jmění zanikající společnosti UNION IPR, a.s., IČ: 442 22 874, se sídlem Dubí 3, Novosedlická 125, PSČ 417 03, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 195.
od 01. 10. 2010

  - Jediný akcionář společnosti přijal dne 25.11.2005 rozhodnutí ozvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií bez využitípřednostního práva za následujících podmínek:a) schvaluje se zvýšení základního kapitálu o částku 42.456.650,-Kč ( slovy: čtyřicetdvamiliónyčtyřistapadesátšesttisícšestset-padesát korun českých )b) základní kapitál společnosti se zvýší upsáním nových akcií ato upisování 16915 ( šestnáctitisícdevítisetpatnácti ) akciíkmenových, znějících na jméno v listinné podobě, každá vejmenovité hodnotě 2.510,- Kč ( slovy: dvatisícepětsetdeset korunčeských )c) emisní kurs každé takto upsané akcie je 6.095,- Kč ( slovy:jednostotřimiliónydevadesátšesttisícdevětsedvacetpět korunčeských )d) nepřipustí se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního kapitálue) všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání zájemci, a tosoučasnému jedinému akcionáři společnosti- TASS INVEST a.s.,identifikační číslo 35948744, se sídlem Bratislava, Zahradnícka64, PSČ 821 08, ve Slovenské republicef) místem pro upsání akcií mezi společností a shora určenýmzájemcem jediným akcionářem společnosti je Dubí 3, Novosedlická125, PSČ 41703g) lhůta pro upsání akcií shora uvedeným zájemcem - jedinýmakcionářem smlouvou bude 15 ( patnáct ) dnů s tím, že počátekběhu této lhůty je představenstvo společnosti povinno oznámittomuto zájemci - jedinému akcionáři písemným oznámením, které jepředstavenstvo společnosti povinno předat tomuto zájemci spolu snávrhem smlouvy o upsání akcií nejdříve po podání návrhu na zápistohoto usnesení do obchodního rejstříku a nejpozději do desetidnů od zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku smlouvou aupsat akcie po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku i před jeho zápisemdo obchodního rejstříku, avšak upsání akcií je vázáno narozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutínávrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitáludo obchodního rejstříkuh) pohledávka společnosti vůči určenému zájemci - shora uvedenémujedinému akcionáři společnosti ve výši 103.096.925,-Kč ( slovy:jednostotřimilónydevadesátšesttisícdevětsetdvacetpět korunčeských ) na splacení celého emisního kursu, která vznikne,pokud tento zájemce na základě tohoto rozhodnutí o zvýšenízákladního kapitálu upíše nové akcie výše uvedenou smlouvou oupsání akcií, připustí započtení peněžité pohledávky tohourčeného zájemce - shora uvedeného jediného akcionářespolečnosti, vzhledem k postupování této pohledávky jakoposledního postupníka a věřitele, vůči společnosti, a topohledávky ve výši 145.388.134,76 Kč (slovy: jednostočtyřicetpět-miliónůtřistaosmdesátosmtisícjednostotřicetčtyři korun českých asedmdesátšest haléřů ) k původně vzniklé na základě "Úvěrovésmlouvy reg.č. 335/95" ze dne 1.2.1995 uzavřené mezi společnostíjako dlužníkem a SKLO UNION, a.s., jako věřitelem a na základě"Úvěrové smlouvy" ze dne 8.4.1992 uzavřené mezi společností jakodlužníkem a SKLO UNION, a.s., jako věřitelem ( ověřená kopie"Auditorského ověření existence pohledávky společnosti TASSINVEST a.s. vůči společnosti UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. ke dni22.11.2005" tvoří přílohu č. 3 tohoto notářského zápisu )i) stanoví se, že emisní kurs může být splacen výhradnězapočtením shora uvedené pohledávky, a dále se stanoví tatopravidla pro uzavření smlouvy o započtení: smlouva o započtenímusí mít písemnou formu a musí být uzavřena společností aakcionářem do 20 ( dvaceti ) dnů od upsání akcií akcionářem,avšak před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat ijejí účinnost, tedy ke střetu pohledávek na základě této smlouvya tím ke splacení celého emisního kursu musí dojít před podánímtohoto návrhu ve shora uvedené lhůtě; nebudou-li návrh smlouvy aakceptace návrhu obsaženy v jedné listině, určený zájemce -jediný akcionář, který upsal akcie musí společnosti doručitpísemný návrh smlouvy o započtení do 15 ( patnácti ) dnů odedne, ve kterém jím byly akcie upsány a společnost je povinnatakový návrh písemně akceptovat do dalších 5 ( pěti) dnůnejpozději však v den podání návrhu na zápis zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku, a to před podáním tohotonávrhu.
od 26. 02. 2007 do 02. 05. 2007

  Usnesením Okresního soudu v Teplicích ze dne 11.10.2002, č.j. 14Nc 9006/2001-69, byla nařízena exekuce na majetek společnostiUNION LESNÍ BRÁNA, a.s.. Provedením exekuce byl pověřen JUDr.Zdeněk Zítka, soudní exekutor se sídlem Plzeň, Lindauerova 6.
od 19. 05. 2003 do 22. 11. 2004

  Usnesením Okresního soudu v Teplicích ze dne 16.11.2001, sp.zn.14 Nc 9006/2001, kterým byla nařízena exekuce.
od 10. 12. 2001 do 02. 04. 2003

  Valná hromada konaná dne 31.8.2000 rozhodla o snížení základníhojmění společnosti z částky 84 847 620,- Kč o částku51 000 270,- Kč z důvodu:- úhrady ztráty minulých let ve výši 41 120 937,14 Kč- úhrady ztráty za leden až květen 2000 ve výši 3 180 056,08 Kč- doplnění rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty ve výši6 699 276, 78 Kč, a to snížením jmenovité hodnoty 13 485 ksakcií z částky 6 292,- Kč na částku 2 510,- Kč.
od 23. 11. 2000 do 09. 03. 2001

  Údaje o založení:Akciová společnost UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. byla založenajednorázově dle zakladatelského plánu SKLO UNION, akciováspolečnost Teplice ze dne 20.12.1990 v souladu s bodem XIII.zakladatelského plánu této mateřské akciové společnosti ze dne1.10.1990 a stanovami, které jsou založeny ve spise podnikovéhorejstříku.
od 23. 02. 1999

  Mimořádná valná hromada dne 13.12.1996 schválila nové zněnístanov akciové společnosti a řádná valná hromada dne 14.8.1997provedla jejich změnu a doplnění.
od 24. 09. 1998 do 02. 04. 2003

  Valná hromada, konaná dne 6.1.1998 rozhodla o snížení základníhojmění společnosti z částky 134 850 000,- Kč o částku50 002 380,- Kč. Po snížení bude základní jmění činit 84 847620,- Kč. Snížení základního jmění bude provedeno sníženímjmenovité hodnoty všech akcií tak, že na každé kmenové, listinnéakcii na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč bude vyznačenanová jmenovitá hodnota 6 292,- Kč.
od 24. 09. 1998 do 23. 02. 1999

  Mimořádná valná hromada dne 13.12.1996 schválila nové zněnístanov akciové společnosti.
od 26. 06. 1998 do 02. 04. 2003

  Valná hromada dne 17.9.1992 schválila nové znění stanov akciovéspolečnosti, které jsou založeny ve spise obchodního rejstříku.
od 22. 02. 1993 do 26. 06. 1998

  Základní jmění společnosti činí 133 310 000,- Kčs.Je rozděleno na 13 331 kusů akcií znějících na jméno sjmenovitou hodnotou 10 000,- Kčs.
od 02. 06. 1992 do 25. 07. 1992

  Představenstvo akciové společnosti SKLO UNION se sídlem vTeplicích, Sklářská 450, ve funkci valné hromady akciovéspolečnosti UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. se sídlem v Dubí 3,Novosedlická 125, rozhodlo dne 12.2.1992 o snížení základníhojmění u této dceřiné společnosti na částku 115 910 tisíc Kčs.
od 24. 03. 1992 do 02. 06. 1992

  Stanovy akciové společnosti se mění a doplňují v čl. 6 odst.2,čl. 11 odst.2 písm. g), čl. 11 odst. 3, čl. 13 odst. 1, čl.14odst. 1, čl. 15 odst.2.
od 06. 12. 1991 do 22. 02. 1993

  Základní kapitál akciové společnosti činí 121 300 000,- Kčs a jerozdělen na 12 130 akcií na jméno, z nichž každá má nominálníhodnotu 10 000,--Kčs.
od 10. 05. 1991 do 24. 03. 1992

  Revizorem účtu společnosti je: Stanislav Fork, bytem Proboštov,Dělnická 377.
od 01. 01. 1991 do 04. 08. 1995

  Společnost je založena na dobu neurčitou. Den jejího vzniku je1.leden 1991.
od 01. 01. 1991

  Údaje o založení:Akciová společnost UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. je dceřinou akciovouspolečností SKLO UNION, akciová společnost Teplice, která jezapsána v podnikovém rejstříku zdejšího soudu oddílu SA vložceč. 24.Akciová společnost UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. byla založenajednorázově dle zakladatelského plánu SKLO UNION, akciováspolečnost Teplice ze dne 20.12.1990 v souladu s bodem XIII.zakladatelského plánu této mateřské akciové společnosti ze dne1.10.1990 a stanovami, které jsou založeny ve spise podnikovéhorejstříku.
od 01. 01. 1991 do 23. 02. 1999

  Základní kapitál akciové společnosti činí 107 980 tis. Kčs a jestanoven bilanční metodou. Do základního kapitálu není započtenacena pozemků. Bude vydáno 10.798 akcií. Jmenovitá hodnota jednéakcie bude 10.000,- Kčs. Akcie budou znít na jméno.
od 01. 01. 1991 do 10. 05. 1991

Vlastníci

Název/Jméno: TASS INVEST a.s.

Adresa: 83104 Bratislava, Trnavská cesta 27/B, Slovenská republika
od 04. 05. 2012
Záhradnícka 64, Bratislava 821 08, Slovenská republika
od 30. 08. 2007 do 04. 05. 2012

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 30. 08. 2007


Název/Jméno: DAVENTREE RESOURCES LIMITED

Adresa: 62 GABOUREL LANE, Belize City, Belize
od 13. 05. 2004 do 30. 08. 2007

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 13. 05. 2004 do 30. 08. 2007


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: SAINEROVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 06. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 12. 2010 do 03. 06. 2011

Adresa: Teplická 604/15, Střížkov, 190 00 Praha 9
od 02. 12. 2016
Kostelní 364/26, Holešovice, 170 00 Praha 7
od 24. 09. 2014 do 02. 12. 2016
Praha - Praha 7, Kostelní 26, PSČ 17000
od 08. 12. 2010 do 24. 09. 2014


Název/Jméno: ŠEVČÍK TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 12. 2010

Adresa: 82108 Bratislava, Záhradnícka 5846/64, Slovenská republika
od 14. 04. 2016
82108 Bratislava, Zahradnická, Slovenská republika
od 24. 09. 2014 do 14. 04. 2016
Bratislava, Zahradnícka 5846/64, Slovenská republika
od 08. 12. 2010 do 24. 09. 2014


Název/Jméno: MAŇÁK FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 04. 2016
Dozorčí rada - člen dozorční rady
od 24. 09. 2014 do 14. 04. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 12. 2010 do 24. 09. 2014
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 15. 11. 2003 do 08. 07. 2004

Adresa: Přemyšlenská 658/36, Kobylisy, 182 00 Praha 8
od 24. 09. 2014
Praha - Praha 8, Přemyšlenská 36, PSČ 18000
od 08. 12. 2010 do 24. 09. 2014
Praha 8, Přemyšlenská 36
od 15. 11. 2003 do 08. 07. 2004


Název/Jméno: ZIEGLER DRAHOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 09. 2003
Dozorčí rada - člen
od 29. 07. 1996 do 11. 10. 2000

Adresa: Kemrova 514/4, Satalice, 190 15 Praha 9
od 24. 09. 2014
Praha 9 - Satalice, Kremrova 514/4, PSČ 19015
od 08. 12. 2010 do 24. 09. 2014
Praha 9 - Satalice, Kemrova 514/4, PSČ 19015
od 27. 05. 2009 do 08. 12. 2010
Praha 9 - Horní Počernice, Prachovská 1452/16, PSČ 19300
od 08. 07. 2004 do 27. 05. 2009
Praha 9 - Horní Počernice, Prachovská 1452/16
od 06. 09. 2003 do 08. 07. 2004
Praha 9 - Horní Počernice, Prachovská 1452/16, PSČ 19300
od 05. 11. 1999 do 11. 10. 2000
Praha 9, Cíglerova 1082
od 29. 07. 1996 do 05. 11. 1999


Název/Jméno: GROMUS PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 04. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 06. 1998 do 11. 10. 2000

Adresa: U valu 863/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6
od 24. 09. 2014
Praha - Praha 6, U Valu 863/4, PSČ 16000
od 08. 12. 2010 do 24. 09. 2014
Praha 6, U Valu 863/4, PSČ 16000
od 27. 05. 2009 do 08. 12. 2010
Praha 6, U Valu 863/4
od 14. 04. 2005 do 27. 05. 2009
Praha 6 - Ruzyně, U valu 863/4
od 26. 06. 1998 do 11. 10. 2000


Název/Jméno: ROLLINGEROVÁ KATEŘINA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 04. 2016

Adresa: Pražská 2976, 415 01 Teplice
od 14. 04. 2016


Název/Jméno: JÍCHA ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 07. 2012 do 14. 04. 2016

Adresa: Zahradní 162/47, 417 01 Dubí
od 06. 02. 2015 do 14. 04. 2016
Dubí, Zahradní 162/47, PSČ 41701
od 19. 07. 2012 do 06. 02. 2015


Název/Jméno: MATKOVIČ IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 08. 2007 do 08. 12. 2010

Adresa: Teplice - Proboštov, Dělnická 505, PSČ 41712
od 30. 08. 2007 do 08. 12. 2010


Název/Jméno: RENNER FRANTIŠEK

IČO: 67198155

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 04. 2009 do 19. 07. 2012
Dozorčí rada - člen
od 05. 11. 1996 do 11. 10. 2000

Adresa: Dubí 1, Karoliny Světlé 561, PSČ 41701
od 17. 04. 2009 do 19. 07. 2012
Dubí 1, K. Světlé 561
od 05. 11. 1996 do 11. 10. 2000


Název/Jméno: ANDRES JAN

IČO: 88926095

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 08. 2008 do 08. 12. 2010

Adresa: Praha 9, Pešlova 94/6, PSČ 19000
od 06. 08. 2008 do 08. 12. 2010


Název/Jméno: BALOUŠKOVÁ VLADIMÍRA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 15. 11. 2006 do 08. 12. 2010

Adresa: Dubí 2, Husova 52, PSČ 41702
od 15. 11. 2006 do 08. 12. 2010


Název/Jméno: DUBEN JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 09. 2004 do 17. 04. 2009

Adresa: Teplice, Krušnohorská 1571
od 01. 09. 2004 do 17. 04. 2009


Název/Jméno: DOPITA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 07. 2004 do 30. 08. 2007

Adresa: Praha 6, Slavníkova 2357/9
od 08. 07. 2004 do 30. 08. 2007


Název/Jméno: KUDRNA JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 07. 2004 do 06. 08. 2008

Adresa: Praha 6, Farní 19
od 08. 07. 2004 do 06. 08. 2008


Název/Jméno: TRÁVNÍČEK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 03. 2002 do 14. 04. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 11. 2000 do 13. 03. 2002

Adresa: Praha 8, Světova 256/16
od 23. 11. 2000 do 14. 04. 2005


Název/Jméno: NOVOTNÝ JAROSLAV

IČO: 13844601

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 07. 2004 do 15. 11. 2006

Adresa: Praha 10, Dětská 2440/47
od 08. 07. 2004 do 15. 11. 2006


Název/Jméno: MAŠKOVÁ LADISLAVA

IČO: 45824894

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 04. 2003 do 08. 07. 2004

Adresa: Praha 9 - Horní Počernice, Ve Žlíbku 151/5
od 15. 11. 2003 do 08. 07. 2004
Plzeň, Kaznějovská 43
od 02. 04. 2003 do 15. 11. 2003


Název/Jméno: HŘÍBAL KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 11. 2003 do 08. 07. 2004
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 04. 2003 do 15. 11. 2003
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 06. 2002 do 02. 04. 2003

Adresa: Praha 4, Točitá 1718
od 20. 06. 2002 do 08. 07. 2004


Název/Jméno: PENZ MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 03. 2002 do 15. 11. 2003
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 08. 2000 do 13. 03. 2002

Adresa: Hradec Králové, Mánesova 806
od 08. 08. 2000 do 15. 11. 2003


Název/Jméno: DVOŘÁK FRANTIŠEK

IČO: 45487677

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 10. 2000 do 20. 06. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 08. 2000 do 11. 10. 2000

Adresa: Hradec Králové, B. Martinů 919/31
od 11. 10. 2000 do 20. 06. 2002
Hradec Králové, B. Martinů 919
od 08. 08. 2000 do 11. 10. 2000


Název/Jméno: ZEDNÍK ZDENĚK

Funkce: Prokura - prokurista
od 11. 10. 2000 do 13. 03. 2002

Adresa: Harachov - Nový Svět 546
od 11. 10. 2000 do 13. 03. 2002


Název/Jméno: PACOVSKÝ JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 10. 2000 do 20. 06. 2002

Adresa: Praha 8, Šaldova 10
od 11. 10. 2000 do 20. 06. 2002


Název/Jméno: MORAVCOVÁ VĚRA

IČO: 49922581

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 10. 2000 do 01. 09. 2004

Adresa: Teplice 1, Rovná 250/2
od 11. 10. 2000 do 01. 09. 2004


Název/Jméno: ŠIMSOVÁ MARKÉTA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 08. 2000 do 02. 04. 2003

Adresa: Praha 5, Pod Kavalírkou 299/6
od 08. 08. 2000 do 02. 04. 2003


Název/Jméno: BERÁNEK JIŘÍ

IČO: 15427137

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 08. 2000 do 23. 11. 2000

Adresa: Praha 8, Lešenská 547/3
od 08. 08. 2000 do 23. 11. 2000


Název/Jméno: HADRABA FRANTIŠEK

Funkce: Prokura - prokurista
od 18. 01. 1996 do 08. 08. 2000

Adresa: Proboštov, Přítkov 9, okres Teplice
od 15. 02. 2000 do 08. 08. 2000
Teplice, Máchova 1347/11
od 18. 01. 1996 do 15. 02. 2000


Název/Jméno: PUŽEJOVÁ EVA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 26. 06. 1998 do 11. 10. 2000

Adresa: Zbuzany, U Menhiru II/229, PSČ 25225
od 05. 11. 1999 do 11. 10. 2000
Praha 5, Seydlerova 2146
od 26. 06. 1998 do 05. 11. 1999


Název/Jméno: PUŽEJ LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 06. 1998 do 08. 08. 2000

Adresa: Průhonice, Chrpová 640
od 04. 12. 1998 do 08. 08. 2000
Praha 6, Ciolkovského 6/857
od 26. 06. 1998 do 04. 12. 1998


Název/Jméno: KRÁLÍČEK JAN

IČO: 46006877

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 09. 1998 do 08. 08. 2000

Adresa: Praha 1, Dlouhá třída 7
od 24. 09. 1998 do 08. 08. 2000


Název/Jméno: BUBENÍČEK MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 06. 1998 do 24. 09. 1998

Adresa: Praha 10, Starostrašnická 14/51
od 26. 06. 1998 do 24. 09. 1998


Název/Jméno: KALINOVÁ ALENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 06. 1998 do 08. 08. 2000

Adresa: Praha 10 - Vršovice, Konopištská 8/1154
od 26. 06. 1998 do 08. 08. 2000


Název/Jméno: BEDNÁŘ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 06. 1998 do 08. 08. 2000

Adresa: Praha 4, Květn. vítězství 1866
od 26. 06. 1998 do 08. 08. 2000


Název/Jméno: PŘEROST JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 29. 07. 1996 do 26. 06. 1998
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 10. 05. 1991 do 29. 07. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 01. 1991 do 10. 05. 1991

Adresa: Teplice, Bořivojova 3129/11
od 24. 01. 1997 do 26. 06. 1998
Teplice, Trnovanská 1323
od 29. 07. 1996 do 24. 01. 1997
Teplice, 25.února 1323
od 01. 01. 1991 do 29. 07. 1996


Název/Jméno: KOTTNAUER ČENĚK

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 05. 11. 1996 do 26. 06. 1998

Adresa: 4718 Woodvalley Pl. West Vancouver, B.C. CANADA V7S 2X3
od 05. 11. 1996 do 26. 06. 1998


Název/Jméno: MOTLOCH PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 29. 07. 1996 do 26. 06. 1998

Adresa: Praha 3, Kubelíkova 7
od 29. 07. 1996 do 26. 06. 1998


Název/Jméno: LEWIS ALBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 29. 07. 1996 do 26. 06. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 03. 11. 1992 do 29. 07. 1996

Adresa: 2341 Buenos Aires Drive, Covina, California 91724, USA dlouhodobý pobyt v ČR: Dubí, Novosedlická 125
od 29. 07. 1996 do 26. 06. 1998
2341 Buenos Aires Drive, Covina, California 91724, USA
od 03. 11. 1992 do 29. 07. 1996


Název/Jméno: PLÁNIČKA JIŘÍ

IČO: 86985787

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 29. 07. 1996 do 26. 06. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 18. 01. 1996 do 29. 07. 1996

Adresa: Dubí 2, Žižkova 215/22
od 29. 07. 1996 do 26. 06. 1998
Dubí II., Žižkova 215/22
od 18. 01. 1996 do 29. 07. 1996


Název/Jméno: KUBŮ MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 26. 05. 1995 do 18. 01. 1996

Adresa: Teplice, Vančurova 2769
od 26. 05. 1995 do 18. 01. 1996


Název/Jméno: RENNER ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 05. 1995 do 05. 11. 1996

Adresa: Dubí 1, K. Světlé 561
od 26. 05. 1995 do 05. 11. 1996


Název/Jméno: Ing. A. Kottnauer

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 04. 1993 do 05. 11. 1996

Adresa: 4718 Woodvalley Pl. West Vancouver, B.C. CANADA V 7S 2X3
od 01. 04. 1993 do 05. 11. 1996


Název/Jméno: OSTRÝ PAVEL

Funkce: Prokura - prokurista
od 25. 02. 1993 do 18. 01. 1996

Adresa: Teplice, Prosetická 235/34
od 25. 02. 1993 do 18. 01. 1996


Název/Jméno: ZUNA MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 27. 01. 1992 do 29. 07. 1996

Adresa: Teplice, Ruská ul. č.5
od 27. 01. 1992 do 29. 07. 1996


Název/Jméno: FOLAUF MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 12. 1991 do 29. 07. 1996

Adresa: Teplice, Stará Duchcovská 402, PSČ 41503
od 06. 12. 1991 do 29. 07. 1996


Název/Jméno: POPOVIČ ŠTĚPÁN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 26. 06. 1991 do 27. 01. 1992

Adresa: Teplice, Těšínská cesta 2765
od 26. 06. 1991 do 27. 01. 1992


Název/Jméno: FIALA JAN

IČO: 63602938

Funkce: Prokura - prokurista
od 10. 05. 1991 do 25. 02. 1993

Adresa: Teplice, Horská 13
od 10. 05. 1991 do 25. 02. 1993


Název/Jméno: LAMPL VIKTOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 01. 1991 do 26. 06. 1991

Adresa: Teplice, Máchova 2868
od 01. 01. 1991 do 26. 06. 1991


Název/Jméno: NOVOTNÝ MILAN

IČO: 13827839

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 01. 1991 do 03. 11. 1992

Adresa: Teplice, V závětří 1669
od 01. 01. 1991 do 03. 11. 1992


Název/Jméno: ŠÍPKOVÁ IVANA

IČO: 14922037

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 01. 1991 do 26. 05. 1995

Adresa: Teplice, Rooseveltovo nám. 442
od 01. 01. 1991 do 26. 05. 1995


Název/Jméno: CAJTHAML JIŘÍ

IČO: 71113185

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 01. 1991 do 01. 04. 1993

Adresa: Teplice, Sokolovská cesta 339/6
od 01. 01. 1991 do 01. 04. 1993


Název/Jméno: KLIMSA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 01. 1991 do 06. 12. 1991

Adresa: Most, V.I.Lenina 625/376
od 01. 01. 1991 do 06. 12. 1991


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 3. 2016

Odpovědní zástupci: Ivan Matkovič


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:6. 6. 2007

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Kubů


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 11. 2006

Odpovědní zástupci: Zdeňka Šnajdrová

Zánik oprávnění:4. 6. 2007


Pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování služeb s pronájmem spojených

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 6. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních bez poskytování hostinské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. František Hadraba

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 10. 1992


Zednictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ivan Matkovič

Přerušení: Aktivní od 13. 09. 2013 do 30. 09. 2018


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:29. 9. 1992

Zánik oprávnění:25. 2. 1994


Opracování žáruvzdorného materiálu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimíra Baloušková

Zánik oprávnění:29. 11. 1995


Výroba a prodej skleněných izolačních vláken

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nákup a prodej spotřebního zboží

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkovatelské služby v obchodní činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Obchodní činnost v rozsahu svého předmětu podnikání

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba a dodávky tepla

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Kubů

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 9. 1992


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ14864606

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
362636UNION IPR, a.s.44222874Novosedlická 125, 417 03 Dubí - vlastník

Související firmy

#NázevICOAdresa
2919139" A S T R A " výroba prádla a oděvů, společnost s ručením omezeným45537534Dolní Město čp.93, 592 33 Řečice
256116" FINESCO spol. s r.o. "48951455Ringhofferova 11, 251 68 Kamenice
886335" N O B I S " v.o.s.48268925Hrbovická 348/8, Předlice, 400 01 Ústí nad Labem
1698248"Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."64255611Rokycanova 114, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
2140007"BAUTIR, spol. s r. o.:, v likvidaci525766Liberec 6, tř. Zdeňka Nejedlého 38/83
248304"Bytové družstvo Chládkova 26"26288095Chládkova 2019/26c, Žabovřesky, 616 00 Brno
1858763"Bytové družstvo Liškova 632/633"61863424Liškova 632/6, Kamýk, 142 00 Praha 4
1936440"Družstvo DOMEK", družstvo v likvidaci63082527Praha 8, Kubíkova 1180/9
2970405"Družstvo Přemysl" v likvidaci61863041Praha 3, Přemyslovská 9/2345
2684614"FARMA VELKÁ ČERNOC s.r.o."47308834Velká Černoc 144, 438 01 Měcholupy
423459"FIT IN ..." v.o.s.472794č.p. 3, 250 84 Sluštice
775775"GASTRO - NOVA" společnost s ručením omezeným41328221Litoměřice, Havlíčkova 3O/l829
2942152"JF ELEKTRONIK spol. s. r.o."60875810pošta Netolice, Dolní Chrášťany 28, 384 11 Lhenice
2274329"Městské lesy a rybníky Kutná Hora společnost s ručením omezeným" (spol. s r.o.)62967291okr. Kutná Hora, Opatovice I 43
2453824"NADACE MARTINY BEYEROVÉ"65607716Ruská 1564/5, 415 01 Teplice 1
2573166"PROLEN", s.r.o.63272229Neplachov čp. 29
1572875"PRVNÍ STAVEBNÍ" spol. s r.o. v likvidaci48952991Dobřichovice, Anglická 878
1074021"REGRA" společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.)61324523Velká Hradební 1025, 400 01 Ústí nad Labem
2701451"SEVERE" spol. s r.o.60201894č.p. 198, 251 01 Čestlice
25058"Společenství vlastníků jednotek Hornoměstská 65"26925231Hornoměstská 113/65, 594 01 Velké Meziříčí
1027178"Společenství vlastníků jednotek Svobodova ul., č.p. 197,198,199, Nová Role70978549Svobodova 199/8, 362 25 Nová Role
3064568"VANAKO s.r.o."62740105okr. Litoměřice, Liběšice 133
28252481. jihočeská finanční, a.s.60827874České Budějovice, Jeronýmova 1485/19, PSČ 37027
11004041. Národní Holdingová spol. s r.o.27683508Družstevní ochoz 1717/5a, Nusle, 140 00 Praha 4
28422821. S.I.D. s.r.o.62419897Kosmonautů 2296, 440 01 Louny

Související osoby

#NázevICOAdresa
447128ABERLOVÁ MARIE75396815Smetanova 2645/72, 78501 Šternberk
160930ABRAHÁM JAROSLAV18361200Puškinova 4284/32, 46601 Jablonec nad Nisou
404591ABRAHAM PAVEL74655728Aldašínská 350, 28166 Jevany
106663ABRAHÁM PETR71823522Zlín, 76001, Zlín, Valy II, 5162
341848ABRAHAMČÍK PETR2515911Husova 801, 74283 Klimkovice
569472ABRAHAMOVÁ MIROSLAVA64687490Horská 17, 54302 Vrchlabí
117549ABRTOVÁ EVA49252461Kovářská 1412/13, 19000 Praha
76145ADAM MILAN71343199Za Štěpnicí 364, 25203 Řitka
279ADAMCOVÁ JANA65373499Elišky Krásnohorské 123/10, 11000 Praha
191991ADAMCOVÁ MARTINA71407154Sokolská 327, 28144 Zásmuky
388552ADAMEC JAROMÍR46036831Sáňkařská 556, 46008 Liberec
17377ADAMEC JAROSLAV16945841Hostouň, 27353, Hostouň, Nová ulice, 176
254423ADAMEC LUBOŠ44361041Řipská 1676/25, 13000 Praha
40013ADAMEC MIROSLAV15672115167, 47124 Pertoltice pod Ralskem
85116ADAMEC PETR4717910428, 73904 Krásná
21122ADÁMEK FRANTIŠEK41726383Pejevové 3418/2, 14300 Praha
150159ADÁMEK JAN74004603Chrudimská 146, 53002 Pardubice
3031ADÁMEK JIŘÍ74696424Spinozova 1825/7, 14300 Praha
280435ADÁMEK JIŘÍ4972694Rybná 1091/27, 11000 Praha
24799ADÁMEK JOSEF73848824Hlavní 20, 25242 Jesenice
380186ADAMÍRA JAN43228038Liberec, 46007, Liberec III-Jeřáb, Americká, 762/56
280814ADAMOVÁ ZUZANA2682761Za Dálnicí 380, 25166 Mirošovice
399477ALBRECHT DAVID62226053Pasecké náměstí 3358/2, 46602 Jablonec nad Nisou
123676ALBRECHT KAREL14572214Větrná 1811/22, 79201 Bruntál
276525ALBRECHTOVÁ VĚRA13119435Křížkovského 1430/14, 13000 Praha

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí