UNION LESNÍ BRÁNA, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem UNION LESNÍ BRÁNA, a.s., zapsal Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 56. Její identifikační číslo je 14864606

Výpis z obchodního rejstříku UNION LESNÍ BRÁNA, a.s.

Datum zápisu: 1. 1. 1991

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 56

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: akagtk5

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování služeb s...
Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních bez poskytování hostinské...
Zámečnictví, nástrojářství
Zednictví
Silniční motorová doprava
Opracování žáruvzdorného materiálu
Výroba a prodej skleněných izolačních vláken
Nákup a prodej spotřebního zboží
Zprostředkovatelské služby v obchodní činnosti
Obchodní činnost v rozsahu svého předmětu podnikání
Výroba a dodávky tepla
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Novosedlická 248, 41703 Dubí

Adresy: Novosedlická 248, Pozorka, 417 03 Dubí
od 11. 04. 2013
Dubí 3, Novosedlická 125, PSČ 41703
od 24. 09. 1998 od 11. 04. 2013
Dubí 3, Novosedlická 125
od 01. 01. 1991 od 24. 09. 1998

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 14. 04. 2016

  Na společnost UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. UNION LESNÍ BRÁNA Ltd., UNION LESNÍ BRÁNA A.G. UNION LESNÍ BRÁNA s.a., UNION LESNÍ BRÁNA a.o. přešlo na základě sloučení jmění zanikající společnosti UNION IPR, a.s., IČ: 442 22 874, se sídlem Dubí 3, Novosedlická 125, PSČ 417 03, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 195.
od 01. 10. 2010

  - Jediný akcionář společnosti přijal dne 25.11.2005 rozhodnutí ozvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií bez využitípřednostního práva za následujících podmínek:a) schvaluje se zvýšení základního kapitálu o částku 42.456.650,-Kč ( slovy: čtyřicetdvamiliónyčtyřistapadesátšesttisícšestset-padesát korun českých )b) základní kapitál společnosti se zvýší upsáním nových akcií ato upisování 16915 ( šestnáctitisícdevítisetpatnácti ) akciíkmenových, znějících na jméno v listinné podobě, každá vejmenovité hodnotě 2.510,- Kč ( slovy: dvatisícepětsetdeset korunčeských )c) emisní kurs každé takto upsané akcie je 6.095,- Kč ( slovy:jednostotřimiliónydevadesátšesttisícdevětsedvacetpět korunčeských )d) nepřipustí se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního kapitálue) všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání zájemci, a tosoučasnému jedinému akcionáři společnosti- TASS INVEST a.s.,identifikační číslo 35948744, se sídlem Bratislava, Zahradnícka64, PSČ 821 08, ve Slovenské republicef) místem pro upsání akcií mezi společností a shora určenýmzájemcem jediným akcionářem společnosti je Dubí 3, Novosedlická125, PSČ 41703g) lhůta pro upsání akcií shora uvedeným zájemcem - jedinýmakcionářem smlouvou bude 15 ( patnáct ) dnů s tím, že počátekběhu této lhůty je představenstvo společnosti povinno oznámittomuto zájemci - jedinému akcionáři písemným oznámením, které jepředstavenstvo společnosti povinno předat tomuto zájemci spolu snávrhem smlouvy o upsání akcií nejdříve po podání návrhu na zápistohoto usnesení do obchodního rejstříku a nejpozději do desetidnů od zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku smlouvou aupsat akcie po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku i před jeho zápisemdo obchodního rejstříku, avšak upsání akcií je vázáno narozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutínávrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitáludo obchodního rejstříkuh) pohledávka společnosti vůči určenému zájemci - shora uvedenémujedinému akcionáři společnosti ve výši 103.096.925,-Kč ( slovy:jednostotřimilónydevadesátšesttisícdevětsetdvacetpět korunčeských ) na splacení celého emisního kursu, která vznikne,pokud tento zájemce na základě tohoto rozhodnutí o zvýšenízákladního kapitálu upíše nové akcie výše uvedenou smlouvou oupsání akcií, připustí započtení peněžité pohledávky tohourčeného zájemce - shora uvedeného jediného akcionářespolečnosti, vzhledem k postupování této pohledávky jakoposledního postupníka a věřitele, vůči společnosti, a topohledávky ve výši 145.388.134,76 Kč (slovy: jednostočtyřicetpět-miliónůtřistaosmdesátosmtisícjednostotřicetčtyři korun českých asedmdesátšest haléřů ) k původně vzniklé na základě "Úvěrovésmlouvy reg.č. 335/95" ze dne 1.2.1995 uzavřené mezi společnostíjako dlužníkem a SKLO UNION, a.s., jako věřitelem a na základě"Úvěrové smlouvy" ze dne 8.4.1992 uzavřené mezi společností jakodlužníkem a SKLO UNION, a.s., jako věřitelem ( ověřená kopie"Auditorského ověření existence pohledávky společnosti TASSINVEST a.s. vůči společnosti UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. ke dni22.11.2005" tvoří přílohu č. 3 tohoto notářského zápisu )i) stanoví se, že emisní kurs může být splacen výhradnězapočtením shora uvedené pohledávky, a dále se stanoví tatopravidla pro uzavření smlouvy o započtení: smlouva o započtenímusí mít písemnou formu a musí být uzavřena společností aakcionářem do 20 ( dvaceti ) dnů od upsání akcií akcionářem,avšak před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat ijejí účinnost, tedy ke střetu pohledávek na základě této smlouvya tím ke splacení celého emisního kursu musí dojít před podánímtohoto návrhu ve shora uvedené lhůtě; nebudou-li návrh smlouvy aakceptace návrhu obsaženy v jedné listině, určený zájemce -jediný akcionář, který upsal akcie musí společnosti doručitpísemný návrh smlouvy o započtení do 15 ( patnácti ) dnů odedne, ve kterém jím byly akcie upsány a společnost je povinnatakový návrh písemně akceptovat do dalších 5 ( pěti) dnůnejpozději však v den podání návrhu na zápis zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku, a to před podáním tohotonávrhu.
od 26. 02. 2007 od 02. 05. 2007

  Usnesením Okresního soudu v Teplicích ze dne 11.10.2002, č.j. 14Nc 9006/2001-69, byla nařízena exekuce na majetek společnostiUNION LESNÍ BRÁNA, a.s.. Provedením exekuce byl pověřen JUDr.Zdeněk Zítka, soudní exekutor se sídlem Plzeň, Lindauerova 6.
od 19. 05. 2003 od 22. 11. 2004

  Usnesením Okresního soudu v Teplicích ze dne 16.11.2001, sp.zn.14 Nc 9006/2001, kterým byla nařízena exekuce.
od 10. 12. 2001 od 02. 04. 2003

  Valná hromada konaná dne 31.8.2000 rozhodla o snížení základníhojmění společnosti z částky 84 847 620,- Kč o částku51 000 270,- Kč z důvodu:- úhrady ztráty minulých let ve výši 41 120 937,14 Kč- úhrady ztráty za leden až květen 2000 ve výši 3 180 056,08 Kč- doplnění rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty ve výši6 699 276, 78 Kč, a to snížením jmenovité hodnoty 13 485 ksakcií z částky 6 292,- Kč na částku 2 510,- Kč.
od 23. 11. 2000 od 09. 03. 2001

  Údaje o založení:Akciová společnost UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. byla založenajednorázově dle zakladatelského plánu SKLO UNION, akciováspolečnost Teplice ze dne 20.12.1990 v souladu s bodem XIII.zakladatelského plánu této mateřské akciové společnosti ze dne1.10.1990 a stanovami, které jsou založeny ve spise podnikovéhorejstříku.
od 23. 02. 1999

  Mimořádná valná hromada dne 13.12.1996 schválila nové zněnístanov akciové společnosti a řádná valná hromada dne 14.8.1997provedla jejich změnu a doplnění.
od 24. 09. 1998 od 02. 04. 2003

  Valná hromada, konaná dne 6.1.1998 rozhodla o snížení základníhojmění společnosti z částky 134 850 000,- Kč o částku50 002 380,- Kč. Po snížení bude základní jmění činit 84 847620,- Kč. Snížení základního jmění bude provedeno sníženímjmenovité hodnoty všech akcií tak, že na každé kmenové, listinnéakcii na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč bude vyznačenanová jmenovitá hodnota 6 292,- Kč.
od 24. 09. 1998 od 23. 02. 1999

  Mimořádná valná hromada dne 13.12.1996 schválila nové zněnístanov akciové společnosti.
od 26. 06. 1998 od 02. 04. 2003

  Valná hromada dne 17.9.1992 schválila nové znění stanov akciovéspolečnosti, které jsou založeny ve spise obchodního rejstříku.
od 22. 02. 1993 od 26. 06. 1998

  Základní jmění společnosti činí 133 310 000,- Kčs.Je rozděleno na 13 331 kusů akcií znějících na jméno sjmenovitou hodnotou 10 000,- Kčs.
od 02. 06. 1992 od 25. 07. 1992

  Představenstvo akciové společnosti SKLO UNION se sídlem vTeplicích, Sklářská 450, ve funkci valné hromady akciovéspolečnosti UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. se sídlem v Dubí 3,Novosedlická 125, rozhodlo dne 12.2.1992 o snížení základníhojmění u této dceřiné společnosti na částku 115 910 tisíc Kčs.
od 24. 03. 1992 od 02. 06. 1992

  Stanovy akciové společnosti se mění a doplňují v čl. 6 odst.2,čl. 11 odst.2 písm. g), čl. 11 odst. 3, čl. 13 odst. 1, čl.14odst. 1, čl. 15 odst.2.
od 06. 12. 1991 od 22. 02. 1993

  Základní kapitál akciové společnosti činí 121 300 000,- Kčs a jerozdělen na 12 130 akcií na jméno, z nichž každá má nominálníhodnotu 10 000,--Kčs.
od 10. 05. 1991 od 24. 03. 1992

  Společnost je založena na dobu neurčitou. Den jejího vzniku je1.leden 1991.
od 01. 01. 1991

  Údaje o založení:Akciová společnost UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. je dceřinou akciovouspolečností SKLO UNION, akciová společnost Teplice, která jezapsána v podnikovém rejstříku zdejšího soudu oddílu SA vložceč. 24.Akciová společnost UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. byla založenajednorázově dle zakladatelského plánu SKLO UNION, akciováspolečnost Teplice ze dne 20.12.1990 v souladu s bodem XIII.zakladatelského plánu této mateřské akciové společnosti ze dne1.10.1990 a stanovami, které jsou založeny ve spise podnikovéhorejstříku.
od 01. 01. 1991 od 23. 02. 1999

  Revizorem účtu společnosti je: Stanislav Fork, bytem Proboštov,Dělnická 377.
od 01. 01. 1991 od 04. 08. 1995

  Základní kapitál akciové společnosti činí 107 980 tis. Kčs a jestanoven bilanční metodou. Do základního kapitálu není započtenacena pozemků. Bude vydáno 10.798 akcií. Jmenovitá hodnota jednéakcie bude 10.000,- Kčs. Akcie budou znít na jméno.
od 01. 01. 1991 od 10. 05. 1991

Vlastníci

Název/Jméno: TASS INVEST a.s.

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 30. 08. 2007


Název/Jméno: DAVENTREE RESOURCES LIMITED

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 13. 05. 2004 od 30. 08. 2007


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: SAINEROVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 06. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 12. 2010 od 03. 06. 2011


Název/Jméno: ŠEVČÍK TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 12. 2010


Název/Jméno: MAŇÁK FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 04. 2016
Dozorčí rada - člen dozorční rady
od 24. 09. 2014 od 14. 04. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 12. 2010 od 24. 09. 2014
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 15. 11. 2003 od 08. 07. 2004


Název/Jméno: ZIEGLER DRAHOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 09. 2003
Dozorčí rada - člen
od 29. 07. 1996 od 11. 10. 2000


Název/Jméno: GROMUS PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 04. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 06. 1998 od 11. 10. 2000


Název/Jméno: ROLLINGEROVÁ KATEŘINA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 04. 2016


Název/Jméno: JÍCHA ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 07. 2012 od 14. 04. 2016


Název/Jméno: MATKOVIČ IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 08. 2007 od 08. 12. 2010


Název/Jméno: RENNER FRANTIŠEK

IČO: 67198155

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 04. 2009 od 19. 07. 2012
Dozorčí rada - člen
od 05. 11. 1996 od 11. 10. 2000


Název/Jméno: ANDRES JAN

IČO: 88926095

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 08. 2008 od 08. 12. 2010


Název/Jméno: BALOUŠKOVÁ VLADIMÍRA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 15. 11. 2006 od 08. 12. 2010


Název/Jméno: DUBEN JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 09. 2004 od 17. 04. 2009


Název/Jméno: DOPITA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 07. 2004 od 30. 08. 2007


Název/Jméno: KUDRNA JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 07. 2004 od 06. 08. 2008


Název/Jméno: TRÁVNÍČEK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 03. 2002 od 14. 04. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 11. 2000 od 13. 03. 2002


Název/Jméno: NOVOTNÝ JAROSLAV

IČO: 13844601

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 07. 2004 od 15. 11. 2006


Název/Jméno: MAŠKOVÁ LADISLAVA

IČO: 45824894

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 04. 2003 od 08. 07. 2004


Název/Jméno: HŘÍBAL KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 11. 2003 od 08. 07. 2004
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 04. 2003 od 15. 11. 2003
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 06. 2002 od 02. 04. 2003


Název/Jméno: PENZ MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 03. 2002 od 15. 11. 2003
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 08. 2000 od 13. 03. 2002


Název/Jméno: DVOŘÁK FRANTIŠEK

IČO: 45487677

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 10. 2000 od 20. 06. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 08. 2000 od 11. 10. 2000


Název/Jméno: ZEDNÍK ZDENĚK

Funkce: Prokura - prokurista
od 11. 10. 2000 od 13. 03. 2002


Název/Jméno: PACOVSKÝ JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 10. 2000 od 20. 06. 2002


Název/Jméno: MORAVCOVÁ VĚRA

IČO: 49922581

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 10. 2000 od 01. 09. 2004


Název/Jméno: ŠIMSOVÁ MARKÉTA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 08. 2000 od 02. 04. 2003


Název/Jméno: BERÁNEK JIŘÍ

IČO: 15427137

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 08. 2000 od 23. 11. 2000


Název/Jméno: HADRABA FRANTIŠEK

Funkce: Prokura - prokurista
od 18. 01. 1996 od 08. 08. 2000


Název/Jméno: PUŽEJOVÁ EVA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 26. 06. 1998 od 11. 10. 2000


Název/Jméno: PUŽEJ LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 06. 1998 od 08. 08. 2000


Název/Jméno: KRÁLÍČEK JAN

IČO: 46006877

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 09. 1998 od 08. 08. 2000


Název/Jméno: BUBENÍČEK MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 06. 1998 od 24. 09. 1998


Název/Jméno: KALINOVÁ ALENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 06. 1998 od 08. 08. 2000


Název/Jméno: BEDNÁŘ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 06. 1998 od 08. 08. 2000


Název/Jméno: PŘEROST JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 29. 07. 1996 od 26. 06. 1998
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 10. 05. 1991 od 29. 07. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 01. 1991 od 10. 05. 1991


Název/Jméno: KOTTNAUER ČENĚK

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 05. 11. 1996 od 26. 06. 1998


Název/Jméno: MOTLOCH PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 29. 07. 1996 od 26. 06. 1998


Název/Jméno: LEWIS ALBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 29. 07. 1996 od 26. 06. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 03. 11. 1992 od 29. 07. 1996


Název/Jméno: PLÁNIČKA JIŘÍ

IČO: 86985787

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 29. 07. 1996 od 26. 06. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 18. 01. 1996 od 29. 07. 1996


Název/Jméno: KUBŮ MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 26. 05. 1995 od 18. 01. 1996


Název/Jméno: RENNER ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 05. 1995 od 05. 11. 1996


Název/Jméno: Ing. A. Kottnauer

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 04. 1993 od 05. 11. 1996


Název/Jméno: OSTRÝ PAVEL

Funkce: Prokura - prokurista
od 25. 02. 1993 od 18. 01. 1996


Název/Jméno: ZUNA MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 27. 01. 1992 od 29. 07. 1996


Název/Jméno: FOLAUF MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 12. 1991 od 29. 07. 1996


Název/Jméno: POPOVIČ ŠTĚPÁN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 26. 06. 1991 od 27. 01. 1992


Název/Jméno: FIALA JAN

IČO: 63602938

Funkce: Prokura - prokurista
od 10. 05. 1991 od 25. 02. 1993


Název/Jméno: LAMPL VIKTOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 01. 1991 od 26. 06. 1991


Název/Jméno: NOVOTNÝ MILAN

IČO: 13827839

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 01. 1991 od 03. 11. 1992


Název/Jméno: ŠÍPKOVÁ IVANA

IČO: 14922037

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 01. 1991 od 26. 05. 1995


Název/Jméno: CAJTHAML JIŘÍ

IČO: 71113185

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 01. 1991 od 01. 04. 1993


Název/Jméno: KLIMSA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 01. 1991 od 06. 12. 1991


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 03. 2016

Odpovědní zástupci: 768227


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:06. 06. 2007

Odpovědní zástupci: 768226


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 11. 2006

Odpovědní zástupci: 378470

Zánik oprávnění:04. 06. 2007


Pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování služeb s pronájmem spojených

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 06. 1994

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních bez poskytování hostinské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 11. 1992

Odpovědní zástupci: 261902

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 10. 1992

Odpovědní zástupci:


Zednictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 768227

Přerušení: Aktivní od 13. 09. 2013 od 30. 09. 2018


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:29. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:25. 02. 1994


Opracování žáruvzdorného materiálu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 768223

Zánik oprávnění:29. 11. 1995


Výroba a prodej skleněných izolačních vláken

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 09. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nákup a prodej spotřebního zboží

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkovatelské služby v obchodní činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 09. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Obchodní činnost v rozsahu svého předmětu podnikání

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba a dodávky tepla

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 768226

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 09. 1992

Odpovědní zástupci:


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ14864606

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
256116" FINESCO spol. s r.o. "48951455Ringhofferova 11, 25168 Kamenice
248304"Bytové družstvo Chládkova 26"26288095Chládkova 2019/26c, 61600 Brno
25058"Společenství vlastníků jednotek Hornoměstská 65"26925231Hornoměstská 113/65, 59401 Velké Meziříčí
2555ABLON s.r.o.25710001Vladislavova 1390/17, 11000 Praha
239034ACC Consult, s.r.o., v likvidaci25776878Nedašovská 332/32, 15521 Praha
30091AGC Stod s.r.o., člen AGC Group18609627Průmyslová 782, 33301 Stod
230910AGRO Vnorovy, a.s.64508056Smetkova 303, 69661 Vnorovy
232673Aia, spol. s r.o. v likvidaci25573187Brno, 60200, Veveří, Kotlářská, 53
56072Alter CZ s.r.o.27933369Na chobotě 109/1, 16300 Praha
1669Amadeus, nadační fond49467166Vídeňská 264/52, 63900 Brno
115014ArcelorMittal Ostrava a.s.45193258Vratimovská 689/117, 71900 Ostrava
22506ART VIKO HORECA s.r.o.27450392U Bulhara 1611/3, 11000 Praha
79861ASFALT TECHNIK BRNO,spol. s r.o.- v likvidaci60715910Brno, Kounicova 20/22, PSČ 602 00
30175ASKO VĚŽ, spol. s r.o. - v likvidaci48035696Praha, 19015, , BUDOVATELSKÁ, 287
152127AUTORITY s.r.o.25766864Prvního pluku 320/17, 18600 Praha
65291B + M Javor, spol. s r.o.47917113Vaníčkova 812/22, 74706 Opava
268940BALISTAV, spol. s r.o. v likvidaci60711809Prostějov, 79640, Prostějov, Za Brněnskou ulicí, 4292
57370BASE CAMP s.r.o.27628272Pobřežní 620/3, 18600 Praha
65068Baska, a.s."v likvidaci"564974Praha, 13000, , Řehořova, 4
277926BITNIC s.r.o.2139511Holečkova 789/49, 15000 Praha
100998Bode de Bandt de Brauw Jeantet Uría s.r.o.48033588Praha, 12000, , BLANICKÁ, 28
143252Bytové družstvo, Kovářská 13/1412, Praha 925124790Kovářská 1412/13, 19000 Praha
322181C.A.S. 2. Holding, a. s. v likvidaci43871640Praha, 16000, Dejvice, Velflíkova, 8
34903CONSINT ,spol. s r.o. v likvidaci25121405Praha, 13000, Žižkov (Praha 3), Biskupcova, 66
125643D & H Olomouc, s.r.o. "v likvidaci"47673940Horní náměstí 410/25, 77900 Olomouc

Související osoby

#NázevICOAdresa
117549ABRTOVÁ EVA49252461Kovářská 1412/13, 19000 Praha
150159ADÁMEK JAN74004603Chrudimská 146, 53002 Pardubice
1621AMBROŽOVÁ LENKA87888165Emy Destinové 1560, 73801 Frýdek-Místek
72089ANDERLE JAN44634293Majerova 2316/28, 30100 Plzeň
161209ANDRES JAN88926095Pešlova 94/6, 19000 Praha
139390BABICKÝ FRANTIŠEK10298771Za Parkem 224, 39426 Lukavec
196562BAJNOK JÚLIUS70603731176, 78701 Bratrušov
156265BARÁNEK RADIM60765551Francouzská 6017/61, 70800 Ostrava
43419BARON PETR67650856Linhartská 136/6, 11000 Praha
221985BARTONĚK PETR87859688Hodakova 576/20, 66441 Troubsko
49216BARTOŠ JAROSLAV71995960Velkomoravská 4017/77, 69501 Hodonín
12246BARTOŠ PAVEL61571890Stanislavova 772/7, 78985 Mohelnice
167214BASL ZDENĚK67224679Děčín, 40502, Děčín IV-Podmokly, Čs. legií, 1083/10
176287BAŠTÁŘ FRANTIŠEK6433789817, 67531 Jemnice
43104BEDNÁŘ MAREK72664410Pletařská 1604, 40747 Varnsdorf
43102BEDNÁŘOVÁ JANA71569057Podle náhonu 2402/8, 14100 Praha
39283BECHYNĚ LADISLAV10366008Partyzánská 439, 33033 Město Touškov
72835BEINHAUEROVÁ MIROSLAVA76634957Olomoucká 567/41, 74601 Opava
139378BĚLOCH JAROSLAV73413143Zemědělské náměstí 80/13, 31200 Plzeň
9504BENEŠ PETR47602040Josefa Němce 109, 19011 Praha
51095BENÍČEK JIŘÍ76030041716, 68754 Bánov
56027BERAN LADISLAV4013070315, 53352 Staré Hradiště
80496BERAN MIROSLAV65259441Za Nádražím 754, 25601 Benešov
80254BERÁNEK JIŘÍ15427137Hlavní třída 589/109, 70800 Ostrava
102825BERÁNEK LUKÁŠ1243900Bohuslava ze Švamberka 790/2, 14000 Praha

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí