Vegacom a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Vegacom a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6070. Její identifikační číslo je 25788680 a sídlo firmy je Praha 4 - Lhotka, Novodvorská 1010/14, PSČ 14201.

Výpis z obchodního rejstříku Vegacom a.s.

Datum zápisu: 18. 8. 1999

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6070

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: nzygvas

Předmět podnikání: Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Správa a údržba nemovitostí
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
Vodoinstalatérství
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Pronájem s následnou koupí najaté věci
Pronájem a půjčování věcí movitých pro výstavbu a z oblasti...
Projektování elektrických zařízení
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostorů
Montáž,údržba a opravy měřících přístrojů pro oblast telekomunikací...
Činnost technických poradců v oblasti inženýrských sítí a...
Zastupování v celním řízení
Skladování zboží
Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Poskytování služeb mechanizačními prostředky
Pronájem dopravních prostředků
Poskytování ubytování v ostatních ubytovacích zařízeních,která...
Dlaždičské práce
Opravy silničních vozidel
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Provádění staveb,jejich změn a odstraňování
Výkon zeměměřických činností
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Projektová činnost ve výstavbě
Poskytování software
Činnost organizačních a ekonomických poradců
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Automatizované zpracování dat
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 30. 06. 2014

  Smlouva o prodeji části podniku ze dne 26. listopadu 2013 uzavřená mezi společností Vegacom a.s. (prodávající) a společností ELTODO EG, a.s. (kupující). Smlouvou o prodeji části podniku se převádí soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání tvořící samostatně funkční celek vztahující se ke Středisku 2000, Středisku 4000, Středisku 4100 a Středisku 4300. Smlouva o prodeji části podniku nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2013.
od 12. 12. 2013

  Jediný akcionář rozhodl dne 19.03.2010 o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti s obchodní firmou Vegacom a.s. (dále též jen Společnost) z jeho současné výše 70.860.000,-- Kč (slovy: sedmdesát milionů osm set šedesát tisíc korun českých) o částku 56.000.000,-- Kč (slovy: padesát šest milionů korun českých) na novou výši základního kapitálu 126.860.000,-- Kč (slovy: jedno sto dvacet šest milionů osm set šedesát tisíc korun českých), a to bez připuštění upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, za těchto podmínek:1. Základní kapitál se zvyšuje upsáním 2800 (slovy: dvou tisíc osmi set) kusů nových kmenových akcií Společnosti, které budou vydané v listinné podobě, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).2. Emisní kurs nových akcií Společnosti bude shodný s jejich nominální hodnotou, tj. bude činit 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) na jednu akcii.3. Všech 2800 (slovy: dva tisíce osm set) kusů nově upisovaných akcií bude upsáno bez využití přednostního práva, a to předem určeným zájemcem, a to jediným akcionářem Společnosti, tj. obchodní společností s obchodní firmou ELTODO EG, a.s. se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ 452 74 517, a budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, uzavřené mezi jediným akcionářem a Společností. S nově upsanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dříve upsanými.4. Místem úpisu akcií bude sídlo jediného akcionáře, tj. Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, přičemž lhůta pro upsání akcií činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání jedinému akcionáři. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií předloží Společnost jedinému akcionáři ve lhůtě do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Aby bylo upsání akcií účinné, je upisující jediný akcionář povinen doručit jím podepsanou smlouvu o upsání akcií nejpozději ve lhůtě pro upsání akcií do místa upisování. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy stran na ní musí být notářsky ověřeny a smlouva musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené § 205 odst. 3 obchodního zákoníku.Jediný akcionář konstatuje, že má vůči Společnosti k dnešnímu dni, tj. k 19.03.2010, následující pohledávky:1. pohledávku ve výši 28.000.000,-- Kč (slovy: dvacet osm milionů korun českých) z titulu poskytnuté bezúročné půjčky na základě smlouvy o půjčce č. 1/1510/2009 uzavřené dne 21.9.2009 mezi jediným akcionářem, tj. ELTODO EG, a.s. a Společností;2. pohledávku ve výši 20.000.000,-- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) z titulu poskytnuté bezúročné půjčky na základě smlouvy o půjčce č. 1209690359, uzavřené dne 21.10.2009 mezi jediným akcionářem a Společností;3. pohledávku ve výši 8.000.000,-- Kč (slovy: osm milionů korun českých) z titulu poskytnuté bezúročné půjčky na základě smlouvy o půjčce č. 1209690398, uzavřené dne 14.12.2009 mezi jediným akcionářem a Společností.Jediný akcionář tímto rozhodl o možnosti započtení svých peněžitých pohledávek, výše uvedených, vůči Společnosti proti její pohledávce vůči jedinému akcionáři na splacení emisního kursu ve výši 56.000.000,-- Kč (slovy: padesát šest milionů korun českých), a to takto:- připouští se možnost započtení pohledávky ve výši 28.000.000,-- Kč (slovy: dvacet osm milionů korun českých) z titulu poskytnuté bezúročné půjčky na základě smlouvy o půjčce č. 1/1510/2009 uzavřené dne 21.9.2009 mezi jediným akcionářem, tj. ELTODO EG, a.s. a Společností;- připouští se možnost započtení pohledávky ve výši 20.000.000,-- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) z titulu poskytnuté bezúročné půjčky na základě smlouvy o půjčce č. 1209690359, uzavřené dne 21.10.2009 mezi jediným akcionářem a Společností;- připouští se možnost započtení pohledávky ve výši 8.000.000,-- Kč (slovy: osm milionů korun českých) z titulu poskytnuté bezúročné půjčky na základě smlouvy o půjčce č. 1209690398, uzavřené dne 14.12.2009 mezi jediným akcionářem a Společností, tj. připouští se možnost započtení celkem 56.000.000,-- Kč (slovy: padesáti šesti milionů korun českých) z pohledávek, výše uvedených, které má jediný akcionář vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči jedinému akcionáři na splacení emisního kursu 2800 (slovy: dvou tisíc osmi set) jím upisovaných nových kmenových listinných akcií na jméno, v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), která je v celkové výši 56.000.000,-- Kč (slovy: padesáti šesti milionů korun českých).Jediný akcionář tímto zároveň rozhodl o schválení následujících pravidel postupu pro uzavření dohody o započtení:Společnost a jediný akcionář jsou povinni uzavřít smlouvu o započtení vzájemných pohledávek do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření dohody o započtení, přičemž návrh takové smlouvy je oprávněna předložit jak Společnost, tak i jediný akcionář, a to bez zbytečného odkladu poté, co bude uzavžena smlouva o upsání akcií mezi Společností a jediným akcionářem.
od 25. 03. 2010 do 12. 04. 2010

  Jediný akcionář rozhodl dne 09.06.2009 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti s obchodní firmou Vegacom a.s. (dále též jen ?Společnost?), z jeho současné výše 55.200.000,-- Kč (slovy padesáti pěti milionů dvě stě tisíc korun českých) o částku 15.660.000,-- Kč (slovy patnáct milionů šest set šedesát tisíc korun českých), na novou výši základního kapitálu 70.860.000,-- Kč (slovy sedmdesát milionů osm set šedesát tisíc korun českých), a to bez připuštění upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to za těchto podmínek:1. Základní kapitál se zvyšuje upsáním 783 (slovy sedmi set osmdesáti tří) kusů nových kmenových akcií Společnosti, které budou vydané v listinné podobě, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,-- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých).2. Emisní kurz nových akcií Společnosti bude shodný s jejich nominální hodnotou, tj. bude činit 20.000,-Kč (slovy dvacet tisíc korun českých za jednu akcii).3. Všech 783 (slovy sedm set osmdesáti tři) kusů nově upisovaných akcií bude upsáno bez využití přednostního práva, a to předem určeným zájemcem, a to Jediným akcionářem Společnosti, tj. obchodní společností s obchodní firmou ELTODO EG, a.s. se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ 45274517, a budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, uzavřené mezi Jediným akcionářem a Společností. S nově upsanými akciemi budou spojena stejná práva, jako s akciemi dříve upsanými.4. Místem úpisu akcií bude sídlo Jediného akcionáře, tj. Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, přičemž lhůta pro upsání akcií činí 30 (slovy třicet) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání Jedinému akcionáři. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií předloží Společnost Jedinému akcionáři, ve lhůtě do 30 (slovy třiceti) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Aby bylo upsání akcií účinné, je upisující Jediný akcionář povinen doručit jím podepsanou smlouvu o upsání akcií nejpozději ve lhůtě pro upsání akcií do místa upisování. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy stran na ní musí být notářsky ověřeny a smlouva musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené § 205 odst. 3 obchodního zákoníku.Jediný akcionář konstatuje, že má vůči Společnosti k dnešnímu dni, tj. k 9.6.2009, následující pohledávky:1. pohledávku z titulu poskytnutého úvěru na základě smlouvy o úvěru na 10.000.000,-- Kč uzavřené dne 17.12.2007 mezi Jediným akcionářem, tj. ELTODO EG, a.s., a ELTODO Investment, s.r.o. (společnost zanikla k 31.12.2008, nástupnickou společností je Vegacom a.s., tj. Společnost) ve znění dodatku č. 1 ze dne 6.3.2008 ve výši dosud neuhrazené jistiny 3.980.000,-- Kč (slovy tři miliony devět set osmdesát tisíc korun českých) a na úrocích z téhož úvěru 146.227,76 Kč (slovy jedno sto čtyřicet šest tisíc dvě stě dvacet sedm korun českých sedmdesát šest haléřů);2. pohledávku ve výši 10.000.000,-- Kč (slovy deset milionů korun českých) z titulu smlouvy o bezúročné půjčce uzavřené dne 24.9.2008 mezi společností ELTODO, a.s. a ELTODO Investment, s.r.o. (společnost zanikla k 31.12.2008, nástupnickou společností je Vegacom a.s., tj. Společnost), s tím, že tato pohledávka byla dne 27.5.2009 smlouvou o postoupení pohledávky postoupena věřitelem ELTODO, a.s. dceřiné společnosti, tj. Jedinému akcionáři, tj. ELTODO EG, a.s.;3. pohledávku ve výši 1.542.486,34 Kč (slovy jeden milion pět set čtyřicet dva tisíce čtyři sta osmdesát šest korun českých třicet čtyři haléře) z titulu dosud neuhrazených úroků z úvěru ze smlouvy o úvěru na 70.000.000,-- Kč uzavřené dne 17.12.2007 mezi Jediným akcionářem a ELTODO Investment, s.r.o. (společnost zanikla k 31.12.2008, nástupnickou společností je Vegacom a.s., tj. Společnost), ve znění dodatku č. 1 ze dne 6.3.2008.Jediný akcionář tímto rozhodl o možnosti započtení svých peněžitých pohledávek, výše uvedených, vůči Společnosti proti její pohledávce vůči Jediném akcionáři na splacení emisního kursu ve výši 15.660.000,-- Kč (slovy patnáct milionů šest set šedesát tisíc korun českých), a to takto :- připouští se možnost započtení pohledávky z titulu poskytnutého úvěru na základě smlouvy o úvěru na 10.000.000,-- Kč uzavřené dne 17.12.2007 mezi Jediným akcionářem, tj. ELTODO EG, a.s., a ELTODO Investment, s.r.o. (společnost zanikla k 31.12.2008, nástupnickou společností je Vegacom a.s., tj. Společnost) ve znění dodatku č. 1 ze dne 6.3.2008 v celé výši dosud neuhrazené jistiny 3.980.000,-- Kč (slovy tři miliony devět set osmdesát tisíc korun českých) a na úrocích z téhož úvěru ve výši 137.513,66 Kč (sto třicet sedm tisíc pět set třináct korun českých šedesát šest haléřů); /rozdíl mezi vykazovanou výší úroků z tohoto úvěru (146.227,76 Kč) a započítávanou výší úroků (137.513,66 Kč) jež činí 8.714,10 Kč (slovy osm tisíc sedm set čtrnáct korun českých deset haléřů) zůstane nadále pohledávkou Jediného akcionáře za Společností/;- připouští se možnost započtení pohledávky v celé výši neuhrazené jistiny 10.000.000,-- Kč (slovy deset milionů korun českých) z titulu smlouvy o bezúročné půjčce uzavřené dne 24.9.2008 mezi společností ELTODO, a.s. a ELTODO Investment, s.r.o. (společnost zanikla k 31.12.2008, nástupnickou společností je Vegacom a.s., tj. Společnost), která byla dne 27.5.2009 smlouvou o postoupení pohledávky postoupena věřitelem ELTODO, a.s. dceřiné společnosti, tj. Jedinému akcionáři, tj. ELTODO EG, a.s.;- připouští se možnost započtení pohledávky v celé výši 1.542.486,34 Kč (slovy jeden milion pět set čtyřicet dva tisíce čtyři sta osmdesát šest korun českých třicet čtyři haléře) z titulu dosud neuhrazených úroků z úvěru ze smlouvy o úvěru na 70.000.000,-- Kč uzavřené dne 17.12.2007 mezi Jediným akcionářem a ELTODO Investment, s.r.o. (společnost zanikla k 31.12.2008, nástupnickou společností je Vegacom a.s., tj. Společnost), ve znění dodatku č. 1 ze dne 6.3.2008,tj. připouští se možnost započtení celkem 15.660.000,- Kč (slovy patnáct milionů šest set šedesát tisíc korun českých) z pohledávek, výše uvedených, které má Jediný akcionář vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči Jedinému akcionáři na splacení emisního kurzu 783 (slovy sedmi set osmdesáti tří) jím upisovaných nových kmenových listinných akcií na jméno, v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých), který je v celkové výši 15.660.000,-- Kč (slovy patnáct milionů šest set šedesát tisíc korun českých).Jediný akcionář tímto zároveň rozhodl o schválení následujících pravidel postupu pro uzavření dohody o započtení:Společnost a jediný akcionář jsou povinni uzavřít smlouvu o započtení vzájemných pohledávek do 30 (slovy třiceti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření dohody o započtení, přičemž návrh takové smlouvy je oprávněna předložit jak Společnost, tak i jediný akcionář, a to bez zbytečného odkladu poté, co bude uzavřená smlouva o upsání akcií mezi Společností a jediným akcionářem.
od 17. 06. 2009 do 06. 08. 2009

  Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti ELTODO Investment, s.r.o., se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ: 28182766, ze dne 24.11.2008, bylo rozhodnuto, že obchodní společnost s obchodní firmou Vegacom a.s., se sídlem Praha 9, Vysočany, Kolbenova 942/38a, PSČ 190 00, IČ: 25788680, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6070, převezme jako nástupnická společnost jmění zanikající společnosti, a to obchodní společnosti s obchodní firmou ELTODO Investment, s.r.o., se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ: 28182766, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 131227. Dále schválil projekt vnitrostátní fúze sloučením mezi obchodní společností s obchodní firmou ELTODO Investment, s.r.o., se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ: 28182766, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 131227, jako zanikající společností, a obchodní společností s obchodní firmou Vegacom a.s., se sídlem Praha 9, Vysočany, Kolbenova 942/38a, PSČ 190 00, IČ: 25788680, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6070, jako nástupnickou společností, který byl uzavřen dne 13.10.2008, jehož uložení do sbírky listin bylo zveřejněno dne 22.10.2008 v Obchodním věstníku číslo 43/2008.
od 31. 12. 2008 do 06. 08. 2009

  Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, společnosti Antsia Limited se sídlem 18 Spyrou Kyprianou, Office 301, 1075, Nicósie, Kyperská republika, ze dne 1.8.2007, bylo rozhodnuto o rozdělení společnosti Vegacom a.s., se sídlem Praha 8, Ďáblice, Šenovská 30/434, PSČ 182 03, IČ: 257 88 680, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6070, odštěpením se založením nové společnosti, Vegareal a.s. se sídlem Praha 8, Ďáblice, Šenovská 30/434, PSČ 182 03. Rozdělením přešla ze společnosti Vegacom a.s. na společnost Vegareal a.s. vyčleněná část jmění společnosti Vegacom a.s., jak je uvedena v Projektu rozdělení odštěpením společnosti Vegacom a.s. se založením nové společnosti Vegareal a.s., schváleném rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 1.8.2007 v podobě podle projektu, který byl dne 28.6.2007 uložen do sbírky listin Městského sodu v Praze, spisová značka B 6070. Jediný akcionář společnosti Vegacom a.s. se stal jediným akcionářem společnosti Vegareal a.s.
od 19. 10. 2007 do 06. 08. 2009

  Mimořádná valná hromada provedená rozhodnutím jediného akcionáředne 23.11.2000 v souladu s ust.§ 203 a 204a obchod.zák. rozhodlao zvýšení základního jmění společnosti.- Na zvýšení základního jmění společnosti TMPMobil a.s. (dálejen "emitent") dle bodu 2) tohoto návrhu se vylučuje přednostníprávo všech akcionářů na upisování nových akcií podle § 204aobchod.zák., když důvodem pro vyloučení přednostního práva jeúmysl jediného akcionáře upsat veškeré nové akcie.- Zvyšuje se základní jmění emitenta z 1.000.000,- Kč (slovy:jedenmilion kurun českých) o 99.000.000,- Kč (slovy:devadesátdevětmilionů korun českých) na 100.000.000,- Kč (slovy:jednostomilionů korun českých) s tím, že upisování akcií nadčástku 99.000.000,- Kč (slovy: devadesátdevětmilionů korunčeských) se nepřipouští. Základní jmění emitenta se zvyšujeupsáním 1.980 kusů nových listinných kmenových akcií na majiteleo jmenovité hodnotě po 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korunčeských).- S ohledem na skutečnost, že přednostní právo všech akcionářůna upisování nových akcií podle § 204a obchod.zák. bylo řádněvyloučeno, se určuje, že všech 1 980 kusů nových akcií budeupsáno společností TMP - Telekomunikační montáže Praha a.s., sesídlem Praha 8-Ďáblice, Šenovská 30/434, IČO: 45275700, jakožtopředem určeným zájemcem.- Místem pro upisování akcií je kancelář představenstvaemitenta, tj.Šenovská 30/434, Praha 8-Ďáblice, kde budepřístupna listina upisovatelů, obsahující jméno upisovatele,počet upsaných akcií, jejich jmenovitou hodnotu, formu, druh apodobu, emisní kurs, celkovou hodnotu upsaných akcií, označení,že jde o vklad peněžitý, lhůtu pro splacení, obchodní jméno,sídlo a IČ právnické osoby, jež je upisovatelem, a podpisupisovatele.- Emisní kurs upisovaných akcií činí 50.000,- Kč (slovy:padesáttisíc korun českých) za jednu (1) akcii a bude splácenpeněžitým vkladem upisovatele. Důvodem stanovení emisního kursuv uvedené výši je snaha promítnout do zapisované¨výše základníhojmění vložené peněžní prostředky v maximálním rozsahu.- Lhůta pro upisování akcií činí 14 dnů a začíná běžet v dennásledujícím po dni, kdy nabude právní moci usnesení, kterýmbude do obchodního rejstříku zapsáno rozhodnutí jedinéhoakcionáře o zvýšení základního jmění emetenta. Akcie mohou býtupisovány v kterýkoli pracovní den lhůty pro upisování akcií vdobě od 9:00 do 15:00 hodin.- Peněžitý vklad bude splacen na účet emitenta u Komerční banky,a.s. pobočka Praha - východ, Václavské nám. 42, číslo19-2768890257-0100. K identifikaci platby uvede upisovatelvariabilní symbol, který bude určen při úpisu. Upisovatel jepovinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií na uvedenýúčet emitenta nejpozději do tří dnů, následujících po dni, kdybylo možné akcie upsat.
od 20. 12. 2000 do 07. 02. 2001

Akcie

Počet: 38 000 ks v hodnotě: 400 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 09. 09. 2016

Počet: 5 583 ks v hodnotě: 20000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 09. 09. 2016

Počet: 5 583 ks v hodnotě: 20000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 04. 2010 do 09. 09. 2016

Počet: 2 783 ks v hodnotě: 20000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 06. 08. 2009 do 12. 04. 2010

Počet: 2 000 ks v hodnotě: 20000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 12. 2008 do 06. 08. 2009

Počet: 38 000 ks v hodnotě: 400 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 12. 2008 do 09. 09. 2016

Počet: 2 000 ks v hodnotě: 50000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 14. 12. 2007 do 31. 12. 2008

Počet: 38 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 14. 12. 2007 do 31. 12. 2008

Počet: 2 000 ks v hodnotě: 50000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 03. 2006 do 14. 12. 2007

Počet: 38 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 03. 2006 do 14. 12. 2007

Vlastníci

Název/Jméno: ELTODO, a.s.

IČO: 45274517

Adresa: Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 14201
od 11. 12. 2013
Praha 4 - Lhotka, Novodvorská 1010/14, PSČ 14201
od 21. 10. 2009 do 11. 12. 2013
Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 14201
od 31. 12. 2008 do 21. 10. 2009

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 31. 12. 2008


Název/Jméno: ELTODO Investment, s.r.o.

IČO: 28182766

Adresa: Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 14201
od 27. 06. 2008 do 31. 12. 2008

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 27. 06. 2008 do 31. 12. 2008


Název/Jméno: LIMITED ANTSIA

Adresa: Nikósie, P.C. 1065, Florinis 11, CITY FORUM, Kyperská republika
od 16. 06. 2006 do 27. 06. 2008

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 16. 06. 2006 do 27. 06. 2008


Název/Jméno: ZETA OSTEUROPE HOLDING S.A.

Adresa: L-1471 Luxembourg, 398, route ďEsch, Lucemburské velkovévodství
od 29. 03. 2004 do 16. 06. 2006

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 29. 03. 2004 do 16. 06. 2006


Název/Jméno: TMP - Telekomunikační montáže Praha a.s.

IČO: 45275700

Adresa: Praha Ďáblice, Šenovská 30/434
od 18. 08. 1999 do 21. 10. 2002

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 18. 08. 1999 do 21. 10. 2002


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: POVEJŠIL LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 05. 2016

Adresa: Božetická 3397/6, Modřany, 143 00 Praha 4
od 17. 05. 2016


Název/Jméno: MRŠTNÁ GABRIELA

IČO: 49161318

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 08. 2015

Adresa: Malachitová 959/2, Slivenec, 154 00 Praha 5
od 20. 08. 2015


Název/Jméno: VOHRYZKA TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředstavenstva
od 20. 08. 2015 do 17. 05. 2016

Adresa: Na Výrovce 369/22, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
od 20. 08. 2015 do 17. 05. 2016


Název/Jméno: HAMPL LUKÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 12. 2014 do 20. 08. 2015

Adresa: Nad Okrouhlíkem 2365/17, Libeň, 180 00 Praha 8
od 18. 12. 2014 do 20. 08. 2015


Název/Jméno: STEJSKAL STANISLAV

IČO: 68143346

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 12. 2014 do 20. 08. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 02. 2013 do 18. 12. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 11. 2010 do 07. 02. 2013

Adresa: Podskalská 378/33, Nové Město, 128 00 Praha 2
od 18. 12. 2014 do 20. 08. 2015
Podskalská 378/33, Nové Město, 128 00 Praha
od 07. 02. 2013 do 18. 12. 2014
Praha 2 - Nové Město, Podskalská 378/33, PSČ 12800
od 02. 11. 2010 do 07. 02. 2013


Název/Jméno: HARICLIA MONA SANDESCU

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 12. 2014

Adresa: Bílkova 861/14, Staré Město, 110 00 Praha 1
od 18. 12. 2014


Název/Jméno: BERAN LADISLAV

IČO: 40130703

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 12. 2014

Adresa: Vršovická 1286/88, Vršovice, 100 00 Praha 10
od 18. 12. 2014


Název/Jméno: MOLNÁROVÁ ZDEŇKA

Funkce: Dozorčí rada - předsedkyně dozorčí rady
od 30. 06. 2014 do 22. 03. 2016
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 27. 06. 2008 do 30. 06. 2014

Adresa: Fadějevova 1178/4, Kunratice, 148 00 Praha 4
od 15. 05. 2014 do 22. 03. 2016
Praha 4, Fadějevova 1178/4, PSČ 14800
od 27. 06. 2008 do 15. 05. 2014


Název/Jméno: CHMELÍK PAVEL

IČO: 14753804

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 05. 2010 do 18. 12. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 06. 2009 do 05. 05. 2010

Adresa: náměstí Smiřických 80, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
od 30. 06. 2014 do 18. 12. 2014
Kostelec nad Černými Lesy, Nám. Smiřických 80, PSČ 28163
od 01. 06. 2009 do 30. 06. 2014


Název/Jméno: MOTLÍK TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 12. 2010 do 18. 12. 2014

Adresa: Stoupající 799/22, Prosek, 190 00 Praha 9
od 12. 12. 2013 do 18. 12. 2014
Praha 9 - Prosek, Stoupající 799/22, PSČ 19000
od 16. 12. 2010 do 12. 12. 2013


Název/Jméno: VAŠÍČEK TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 02. 2013 do 18. 12. 2014

Adresa: V průčelí 1654/2, Chodov, 149 00 Praha
od 07. 02. 2013 do 18. 12. 2014


Název/Jméno: BRUNCLÍKOVÁ RADANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 06. 2009 do 25. 05. 2015

Adresa: České Budějovice, Ant. Barcala 1446/26a, PSČ 37005
od 02. 11. 2010 do 25. 05. 2015
České Budějovice, J. Bendy 1400/28, PSČ 37005
od 01. 06. 2009 do 02. 11. 2010


Název/Jméno: ŤUPA LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 05. 2010 do 07. 02. 2013

Adresa: Praha 10 - Strašnice, Brigádníků 3031/303, PSČ 10000
od 05. 05. 2010 do 07. 02. 2013


Název/Jméno: PLACHÝ LUKÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 06. 2009 do 02. 11. 2010

Adresa: Praha 9 - Prosek, Novoborská 612/11, PSČ 19000
od 17. 06. 2009 do 02. 11. 2010


Název/Jméno: HESS JINDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 06. 2009 do 09. 05. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 10. 2008 do 01. 06. 2009

Adresa: Jevany, Spojovací 304, okres Praha-východ, PSČ 28166
od 30. 10. 2008 do 09. 05. 2012


Název/Jméno: HÁJEK LIBOR

IČO: 48272981

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 06. 2009 do 07. 02. 2013

Adresa: Praha 4 - Kunratice, Fadějevova 1178/4, PSČ 14800
od 01. 06. 2009 do 07. 02. 2013


Název/Jméno: KONÍČEK VLADIMÍR

IČO: 12597520

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 06. 2009 do 17. 06. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 06. 2008 do 01. 06. 2009

Adresa: Benešov, M. Kudeříkové 1603, PSČ 25601
od 01. 06. 2009 do 17. 06. 2009
Benešov, M.Kudeříkové 1603
od 27. 06. 2008 do 01. 06. 2009


Název/Jméno: KLÍMA MARTIN

IČO: 14505100

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 06. 2009 do 17. 08. 2010

Adresa: Pičín 119, PSČ 26225
od 01. 06. 2009 do 17. 08. 2010


Název/Jméno: ŘEHÁK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 12. 2008 do 07. 02. 2013

Adresa: Praha 10 - Strašnice, Štěchovická 1906/15, PSČ 10000
od 31. 12. 2008 do 07. 02. 2013


Název/Jméno: MIŽIK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 06. 2008 do 27. 06. 2008

Adresa: Bratislava, Jasovská 3125/9, Slovenská republika
od 27. 06. 2008 do 27. 06. 2008


Název/Jméno: MAHN LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 04. 2008 do 01. 06. 2009

Adresa: Praha 10 - Malešice, Univerzitní 684/6, PSČ 10800
od 15. 04. 2008 do 01. 06. 2009


Název/Jméno: MAREŠOVSKÝ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 27. 06. 2008 do 31. 12. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 02. 2005 do 27. 06. 2008

Adresa: Benešov, Dvořákova 1086, PSČ 25601
od 09. 02. 2005 do 31. 12. 2008


Název/Jméno: MIŽIK PETER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 06. 2008 do 01. 06. 2009

Adresa: Bratislava, Jasovská 3125/9, Slovenská republika
od 27. 06. 2008 do 01. 06. 2009


Název/Jméno: KOBERA JAROMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 06. 2008 do 01. 06. 2009
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 09. 02. 2005 do 27. 06. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 13. 12. 2004 do 09. 02. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 08. 1999 do 07. 02. 2001

Adresa: Praha 4 - Chodov, Valentova 1728/15, PSČ 14900
od 09. 02. 2005 do 01. 06. 2009
Praha 4, Valentova 1728
od 13. 12. 2004 do 09. 02. 2005
Praha 4, Valentova 1728
od 18. 08. 1999 do 07. 02. 2001


Název/Jméno: BÍNA VRATISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 02. 2005 do 01. 06. 2009

Adresa: Vyšehořovice 101, PSČ 25087
od 09. 06. 2008 do 01. 06. 2009
Suchomasty 38, PSČ 26722
od 09. 02. 2005 do 09. 06. 2008


Název/Jméno: HLAVINKA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 09. 02. 2005 do 15. 04. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 10. 2001 do 09. 02. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 08. 1999 do 09. 10. 2001

Adresa: Líbeznice, V Sídle 441, PSČ 25065
od 09. 02. 2005 do 15. 04. 2008
Líbeznice, V sídle 441, okres Praha-východ
od 21. 10. 2002 do 09. 02. 2005
České Budějovice, J.Bendy 1356
od 18. 08. 1999 do 21. 10. 2002


Název/Jméno: HEROLD MAREK

IČO: 87840880

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 08. 2007 do 27. 06. 2008

Adresa: Praha 10 - Dolní Měcholupy, Za Kovárnou 422/19, PSČ 10900
od 10. 08. 2007 do 27. 06. 2008


Název/Jméno: KYSUČAN PETR

IČO: 48565113

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 01. 2007 do 15. 04. 2008

Adresa: Praha 6, Třebonická 2/768, PSČ 16100
od 16. 01. 2007 do 15. 04. 2008


Název/Jméno: KOŠTIALIK ŠTEFAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 10. 2006 do 27. 06. 2008

Adresa: Praha 9 - Miškovice, Rychtáře Šimona 212
od 11. 10. 2006 do 27. 06. 2008


Název/Jméno: JELÍNEK KAREL

IČO: 10553908

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 10. 2006 do 30. 10. 2008

Adresa: Třebíč, Kmochova 431/39, PSČ 67401
od 11. 10. 2006 do 30. 10. 2008


Název/Jméno: ŠTENGL RADIM

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 13. 12. 2004 do 16. 01. 2007
Dozorčí rada - předseda
od 21. 10. 2002 do 13. 12. 2004
Dozorčí rada - člen
od 29. 08. 2001 do 21. 10. 2002

Adresa: Praha 4 - Modřany, Ke Kapličce 2029/15, PSČ 14300
od 16. 06. 2006 do 16. 01. 2007
Praha 4 - Modřany, K Vltavě 785/42, PSČ 14300
od 09. 02. 2005 do 16. 06. 2006
Praha 4 - Modřany, K Vltavě 785/42
od 13. 12. 2004 do 09. 02. 2005
Praha 4 - Modřany, K Vltavě 42
od 29. 08. 2001 do 13. 12. 2004


Název/Jméno: MUSIL RADEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 10. 2005 do 11. 10. 2006

Adresa: Dobřichovice, Svážná 941, PSČ 25229
od 27. 10. 2005 do 11. 10. 2006


Název/Jméno: KLESKEŇ ĽUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 02. 2005 do 16. 06. 2006

Adresa: 82101 Bratislava, Astrová 16, Slovenská republika
od 09. 02. 2005 do 16. 06. 2006


Název/Jméno: VESELÝ PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 09. 02. 2005 do 10. 08. 2007
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 29. 08. 2001 do 09. 02. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 08. 1999 do 29. 08. 2001

Adresa: Praha 8 - Ďáblice, Kučerové 170/18, PSČ 18200
od 09. 02. 2005 do 10. 08. 2007
Praha 8, Kučerové 18/170
od 18. 08. 1999 do 09. 02. 2005


Název/Jméno: ŠTĚRBA ZBYNĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 12. 2004 do 27. 10. 2005
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 21. 10. 2002 do 13. 12. 2004

Adresa: Praha 10 - Uhříněves, K Netlukám 957, PSČ 10400
od 09. 02. 2005 do 27. 10. 2005
Praha 10 - Uhříněves, K Netlukám 957
od 21. 10. 2002 do 09. 02. 2005


Název/Jméno: KOLÁŘ ALOIS

IČO: 75830850

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 24. 12. 2002 do 09. 02. 2005
Dozorčí rada - člen
od 07. 02. 2001 do 29. 08. 2001

Adresa: Protivanov, Protivanov 369, okres Prostějov, PSČ 79848
od 24. 12. 2002 do 09. 02. 2005
Protivanov 369, okres Prostějov, PSČ 79848
od 07. 02. 2001 do 29. 08. 2001


Název/Jméno: VČELIŠ MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 10. 2002 do 09. 02. 2005

Adresa: Nymburk, Železničářů 2100
od 21. 10. 2002 do 09. 02. 2005


Název/Jméno: STIEBAL MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 21. 10. 2002 do 13. 12. 2004
Dozorčí rada - předseda
od 29. 08. 2001 do 21. 10. 2002

Adresa: Praha 4, Michelská 721/31
od 29. 08. 2001 do 13. 12. 2004


Název/Jméno: SEDLÁČEK JIŘÍ

IČO: 88683346

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 07. 02. 2001 do 09. 02. 2005
Dozorčí rada - předsedkyně dozorčí rady
od 18. 08. 1999 do 07. 02. 2001

Adresa: Praha 2, Sázavská 24
od 18. 08. 1999 do 09. 02. 2005


Název/Jméno: KOLÁŘE ALOISE

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 08. 2002 do 24. 12. 2002

Adresa: Protivanov, Protivanov 369, okres Prostějov, PSČ 79848
od 09. 08. 2002 do 24. 12. 2002


Název/Jméno: MATĚJKA MARTIN

IČO: 62473832

Funkce: Dozorčí rada - předsedkyně dozorčí rady
od 07. 02. 2001 do 29. 08. 2001

Adresa: Praha 5 - Stodůlky, Brdičkova 1911, PSČ 15500
od 07. 02. 2001 do 29. 08. 2001


Název/Jméno: KOUKL JAN

Funkce: Dozorčí rada - předsedkyně dozorčí rady
od 18. 08. 1999 do 07. 02. 2001

Adresa: Praha 9, Lihovarská 17/1262
od 18. 08. 1999 do 07. 02. 2001


Název/Jméno: TLUSTOŠ FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - předsedkyně dozorčí rady
od 18. 08. 1999 do 29. 08. 2001

Adresa: Praha 4-Modřany, Krouzova 3049
od 18. 08. 1999 do 29. 08. 2001


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 5. 2016


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 1. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 6. 2006

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:10. 1. 2001


Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:3. 1. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Hlavinka


Vodoinstalatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:6. 12. 2000

Zánik oprávnění:21. 1. 2009


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:6. 12. 2000

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:6. 12. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Hlavinka

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem s následnou koupí najaté věci

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 12. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Hlavinka

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých pro výstavbu a z oblasti telekomunikací

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 12. 2000

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 12. 2000

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostorů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 12. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Mikoláš Sígl

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž,údržba a opravy měřících přístrojů pro oblast telekomunikací s výjimkou měřících přístrojů uvedených v příloze vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č.263/2000

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 12. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Véle

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost technických poradců v oblasti inženýrských sítí a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 12. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Hlavinka

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zastupování v celním řízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:6. 12. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Mikoláš Sígl

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Skladování zboží

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 12. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Mikoláš Sígl

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:6. 12. 2000

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:6. 12. 2000

Zánik oprávnění:27. 1. 2006


Poskytování služeb mechanizačními prostředky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 12. 2000

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem dopravních prostředků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 12. 2000

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování ubytování v ostatních ubytovacích zařízeních,která neposkytují stravovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 12. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Mikoláš Sígl

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Dlaždičské práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 12. 2000

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:6. 12. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Mikoláš Sígl

Zánik oprávnění:27. 1. 2006


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:6. 12. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Robert Prajs


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:6. 12. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Hlavinka

Přerušení: Aktivní od 22. 09. 2010 do 31. 12. 2020


Provádění staveb,jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:6. 12. 2000


Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:6. 12. 2000


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:6. 12. 2000


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:6. 12. 2000


Poskytování software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 8. 1999

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 8. 1999

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 8. 1999

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 8. 1999

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Automatizované zpracování dat

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 8. 1999

Přerušení: od 28. 03. 2000 do 28. 03. 2002

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 8. 1999


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25788680

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:15. 12. 2000

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
2326578" FUTUR ", s.r.o.60750499č.p. 233, 792 01 Široká Niva
75314" G.I.A.,a.s. v likvidaci60197731Praha 1, Na Příkopě 21
3182727"CADEMO", spol. s r.o.49447700Brno, Rysova 2a, PSČ 62100
37387"FREDO", spol. s r.o.45146756Husovo náměstí 25/6, 289 22 Lysá nad Labem
1074662"KOCI Ostrava s.r.o." "v likvidaci"60778229Ke studánce 1031, 735 14 Rychvald
1605846"Společenství vlastníků jednotek domu čp. 25"71183493Domažlice, Nový Kramolín 25, PSČ 34401
19907591. Bytová Ralsko s.r.o.28546407Roztoky, Zahradní 1371, PSČ 25263
25975303M Production, s.r.o. v likvidaci61247073Jakubská 101, 284 01 Kutná Hora
239661466 Media, s.r.o.27160157Praha 10, Žirovnická 3133/6, PSČ 10600
1065131A & M ELEKTRONIC spol. s r.o.45281238Štěrboholská 269/12, Hostivař, 102 00 Praha 10
2469943A-LARP s.r.o.27218767Všenory, Panská zahrada 491, PSČ 25231
1808893A.S.International s.r.o.61778711Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10
823815AB - CREDIT a. s.40522610Opletalova 1603/57, Nové Město, 110 00 Praha 1
908091ABC & TV, spol. s r.o. v likvidaci64582442Jana Zajíce 5, 170 00 Praha
2016189AC Stavby Trade s.r.o.29046572Na Plzeňce 1236/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
709209AC TECHNOLOGIES s.r.o.27527794Zámecká 730, 582 91 Světlá nad Sázavou
276140Acredité s.r.o.25600958Praha 4, Na Pankráci 1658, PSČ 14021
2175672ACROBAT PARK, o.p.s.25847759Kosmonautů 1989/1, 787 01 Šumperk
2019247AD Aqua Europe s.r.o.3052800Příkop 27/2a, Zábrdovice, 602 00 Brno
2569258AD PARTNER CZ & SK, a.s.26320533Kolbenova 1080, Hloubětín, 198 00 Praha 9
945593ADGAR s.r.o. v likvidaci25793012Kykalova 1665, 140 00 Praha 4
720020ADMITEX s.r.o. "v likvidaci"25381121Československé armády 412/56, 715 00 Ostrava 15
692159ADON - Kladno a.s.28190599Václavské náměstí 815/53, 110 00 Praha 1
1342735ADVARSEL s.r.o.28174399Praha - Praha 1, Týnská 1053/21, PSČ 11000
242130ADVISER ECONOMY, a.s.63078759Praha 4 - Michle, Batelovská č.p. 1205, PSČ 14000

Související osoby

#NázevICOAdresa
569472ABRAHAMOVÁ MIROSLAVA64687490Horská 17, 54302 Vrchlabí
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
363666ADAM MICHAL74533134Větrná 1384/6, 66491 Ivančice
338970ADAMEC JAN44840977Tupolevova 479, 19900 Praha
17377ADAMEC JAROSLAV16945841Hostouň, 27353, Hostouň, Nová ulice, 176
27720ADÁMEK ALEXANDER61095214Nad údolím 524/17A, 14700 Praha
21122ADÁMEK FRANTIŠEK41726383Pejevové 3418/2, 14300 Praha
150159ADÁMEK JAN74004603Chrudimská 146, 53002 Pardubice
24799ADÁMEK JOSEF73848824Hlavní 20, 25242 Jesenice
26938ADÁMEK PAVEL63705761Bohuslávská 493/8, 75131 Lipník nad Bečvou
433867ADÁMEK PAVEL16505492Rodvinovská 1567/4, 14000 Praha
207175ADÁMEK VÁCLAV49950533234, 67138 Višňové
138235ADÁMKOVÁ ALENA73265764Msgr. Šrámka 1042/25, 74101 Nový Jičín
44869AL-HAMIDOVÁ KLÁRA67996914Milešovská 868/3, 13000 Praha
601841ALBRECHT FRANTIŠEK76546489Seifertova 988/21, 13000 Praha
263430ALBRECHT JAROSLAV46619640Nerudova 627, 38601 Strakonice
439790ALBRECHT PETR45862982Luční 466, 26101 Příbram
3222ALEXOVÁ PETRA70500894Věncova 349, 38101 Český Krumlov
6748ALTMANOVÁ VERONIKA76608255V celnici 1031/4, 11000 Praha
643009AMBROZ FRANTIŠEK1255142221, 26101 Drásov
188095AMLER JIŘÍ15601897Antonína Dvořáka 329, 51101 Turnov
148460ANDERLE IVAN40347516Zikova 609/18, 77900 Olomouc
623723ANDERLOVÁ JIŘINA16997735Štěrboholská 652/14, 10200 Praha
166695ANDRESKOVÁ IVANA74377604Zahradní 353, 26231 Milín
424657ANDRLE JAN65250672Al. Jiráska 1177/17, 28601 Čáslav

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
6630522 Digital s.r.o.24220281Durychova 101/66, 14200 Praha
456423A.C.R. - ATHOS, s.r.o.26690667Novodvorská 1010/14, 14200 Praha
3091169ABI Special Facility Management a.s.28922662Novodvorská 1010/14, 14200 Praha
2426367ABOXS Communications s.r.o.26433362Durychova 101/66, 14200 Praha
2827736ABY servis, s.r.o.28984030Novodvorská 1062/12, 14200 Praha
2848082ACER Computer GmbH - organizační složka68382740Praha, 14200, Lhotka, Novodvorská, 1010/14
1386137ACLT, s.r.o.24288616Novodvorská 1010/14, 14200 Praha
717221AD VISION, s.r.o.27150801Novodvorská 1010/14, 14200 Praha
2665264AGROCREDIT, a.s. v likvidaci25542524Praha, 14201, Lhotka, Durychova, 101
1640402AIRnano s.r.o.24854441Durychova 101/66, 14200 Praha
3305970ALKOCHEM a.s.27438457Durychova 101/66, 14200 Praha
1799264AMADET Jenštejn s.r.o.5081521Durychova 101/66, 14200 Praha
3030479AMADET Jesenice s.r.o.4936825Durychova 101/66, 14200 Praha
2470764AMADET Roztoky, a.s.27600165Durychova 101/66, 14200 Praha
2989024AMADET a.s.5657121Durychova 101/66, 14200 Praha
1991703ARLETA, spol. s r.o.26145006Durychova 101/66, 14200 Praha
1616874AZ-NEM GROUP CZ s.r.o.24173614Durychova 101/66, 14200 Praha
2282081Asociace forenzního identifikačního značení z.s.3787851Novodvorská 1062/12, 14200 Praha
1147155Asociace průmyslové bezpečnosti72566710Novodvorská 1010/14, 14200 Praha
2351189Aurex Holding, s.r.o.27088286Durychova 101/66, Lhotka, 142 00 Praha 4
2776802BB Pharma a.s.45272450Durychova 101/66, 14200 Praha
2337348BEACHVOLEJBALOVÁ AKADEMIE z.s.22757121Novodvorská 1062/12, Lhotka, 142 00 Praha 4
2414292BETA TIP, s.r.o.25092162Novodvorská 1010/14, 14200 Praha
1374048BOHEMIA DOPRAVNÍ, s.r.o.25777548Durychova 101/66, 14200 Praha
640368BORCA, spol. s r.o.26136759Durychova 101/66, 14200 Praha

Fyzické osoby v okolí