Vegacom a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Vegacom a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6070. Její identifikační číslo je 25788680

Výpis z obchodního rejstříku Vegacom a.s.

Datum zápisu: 18. 8. 1999

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6070

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: nzygvas

Předmět podnikání: Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Správa a údržba nemovitostí
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
Vodoinstalatérství
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Pronájem s následnou koupí najaté věci
Pronájem a půjčování věcí movitých pro výstavbu a z oblasti...
Projektování elektrických zařízení
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostorů
Montáž,údržba a opravy měřících přístrojů pro oblast telekomunikací...
Činnost technických poradců v oblasti inženýrských sítí a...
Zastupování v celním řízení
Skladování zboží
Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Poskytování služeb mechanizačními prostředky
Pronájem dopravních prostředků
Poskytování ubytování v ostatních ubytovacích zařízeních,která...
Dlaždičské práce
Opravy silničních vozidel
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Provádění staveb,jejich změn a odstraňování
Výkon zeměměřických činností
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Projektová činnost ve výstavbě
Poskytování software
Činnost organizačních a ekonomických poradců
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Automatizované zpracování dat
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 30. 06. 2014

  Smlouva o prodeji části podniku ze dne 26. listopadu 2013 uzavřená mezi společností Vegacom a.s. (prodávající) a společností ELTODO EG, a.s. (kupující). Smlouvou o prodeji části podniku se převádí soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání tvořící samostatně funkční celek vztahující se ke Středisku 2000, Středisku 4000, Středisku 4100 a Středisku 4300. Smlouva o prodeji části podniku nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2013.
od 12. 12. 2013

  Jediný akcionář rozhodl dne 19.03.2010 o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti s obchodní firmou Vegacom a.s. (dále též jen Společnost) z jeho současné výše 70.860.000,-- Kč (slovy: sedmdesát milionů osm set šedesát tisíc korun českých) o částku 56.000.000,-- Kč (slovy: padesát šest milionů korun českých) na novou výši základního kapitálu 126.860.000,-- Kč (slovy: jedno sto dvacet šest milionů osm set šedesát tisíc korun českých), a to bez připuštění upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, za těchto podmínek:1. Základní kapitál se zvyšuje upsáním 2800 (slovy: dvou tisíc osmi set) kusů nových kmenových akcií Společnosti, které budou vydané v listinné podobě, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).2. Emisní kurs nových akcií Společnosti bude shodný s jejich nominální hodnotou, tj. bude činit 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) na jednu akcii.3. Všech 2800 (slovy: dva tisíce osm set) kusů nově upisovaných akcií bude upsáno bez využití přednostního práva, a to předem určeným zájemcem, a to jediným akcionářem Společnosti, tj. obchodní společností s obchodní firmou ELTODO EG, a.s. se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ 452 74 517, a budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, uzavřené mezi jediným akcionářem a Společností. S nově upsanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dříve upsanými.4. Místem úpisu akcií bude sídlo jediného akcionáře, tj. Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, přičemž lhůta pro upsání akcií činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání jedinému akcionáři. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií předloží Společnost jedinému akcionáři ve lhůtě do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Aby bylo upsání akcií účinné, je upisující jediný akcionář povinen doručit jím podepsanou smlouvu o upsání akcií nejpozději ve lhůtě pro upsání akcií do místa upisování. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy stran na ní musí být notářsky ověřeny a smlouva musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené § 205 odst. 3 obchodního zákoníku.Jediný akcionář konstatuje, že má vůči Společnosti k dnešnímu dni, tj. k 19.03.2010, následující pohledávky:1. pohledávku ve výši 28.000.000,-- Kč (slovy: dvacet osm milionů korun českých) z titulu poskytnuté bezúročné půjčky na základě smlouvy o půjčce č. 1/1510/2009 uzavřené dne 21.9.2009 mezi jediným akcionářem, tj. ELTODO EG, a.s. a Společností;2. pohledávku ve výši 20.000.000,-- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) z titulu poskytnuté bezúročné půjčky na základě smlouvy o půjčce č. 1209690359, uzavřené dne 21.10.2009 mezi jediným akcionářem a Společností;3. pohledávku ve výši 8.000.000,-- Kč (slovy: osm milionů korun českých) z titulu poskytnuté bezúročné půjčky na základě smlouvy o půjčce č. 1209690398, uzavřené dne 14.12.2009 mezi jediným akcionářem a Společností.Jediný akcionář tímto rozhodl o možnosti započtení svých peněžitých pohledávek, výše uvedených, vůči Společnosti proti její pohledávce vůči jedinému akcionáři na splacení emisního kursu ve výši 56.000.000,-- Kč (slovy: padesát šest milionů korun českých), a to takto:- připouští se možnost započtení pohledávky ve výši 28.000.000,-- Kč (slovy: dvacet osm milionů korun českých) z titulu poskytnuté bezúročné půjčky na základě smlouvy o půjčce č. 1/1510/2009 uzavřené dne 21.9.2009 mezi jediným akcionářem, tj. ELTODO EG, a.s. a Společností;- připouští se možnost započtení pohledávky ve výši 20.000.000,-- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) z titulu poskytnuté bezúročné půjčky na základě smlouvy o půjčce č. 1209690359, uzavřené dne 21.10.2009 mezi jediným akcionářem a Společností;- připouští se možnost započtení pohledávky ve výši 8.000.000,-- Kč (slovy: osm milionů korun českých) z titulu poskytnuté bezúročné půjčky na základě smlouvy o půjčce č. 1209690398, uzavřené dne 14.12.2009 mezi jediným akcionářem a Společností, tj. připouští se možnost započtení celkem 56.000.000,-- Kč (slovy: padesáti šesti milionů korun českých) z pohledávek, výše uvedených, které má jediný akcionář vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči jedinému akcionáři na splacení emisního kursu 2800 (slovy: dvou tisíc osmi set) jím upisovaných nových kmenových listinných akcií na jméno, v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), která je v celkové výši 56.000.000,-- Kč (slovy: padesáti šesti milionů korun českých).Jediný akcionář tímto zároveň rozhodl o schválení následujících pravidel postupu pro uzavření dohody o započtení:Společnost a jediný akcionář jsou povinni uzavřít smlouvu o započtení vzájemných pohledávek do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření dohody o započtení, přičemž návrh takové smlouvy je oprávněna předložit jak Společnost, tak i jediný akcionář, a to bez zbytečného odkladu poté, co bude uzavžena smlouva o upsání akcií mezi Společností a jediným akcionářem.
od 25. 03. 2010 od 12. 04. 2010

  Jediný akcionář rozhodl dne 09.06.2009 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti s obchodní firmou Vegacom a.s. (dále též jen ?Společnost?), z jeho současné výše 55.200.000,-- Kč (slovy padesáti pěti milionů dvě stě tisíc korun českých) o částku 15.660.000,-- Kč (slovy patnáct milionů šest set šedesát tisíc korun českých), na novou výši základního kapitálu 70.860.000,-- Kč (slovy sedmdesát milionů osm set šedesát tisíc korun českých), a to bez připuštění upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to za těchto podmínek:1. Základní kapitál se zvyšuje upsáním 783 (slovy sedmi set osmdesáti tří) kusů nových kmenových akcií Společnosti, které budou vydané v listinné podobě, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,-- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých).2. Emisní kurz nových akcií Společnosti bude shodný s jejich nominální hodnotou, tj. bude činit 20.000,-Kč (slovy dvacet tisíc korun českých za jednu akcii).3. Všech 783 (slovy sedm set osmdesáti tři) kusů nově upisovaných akcií bude upsáno bez využití přednostního práva, a to předem určeným zájemcem, a to Jediným akcionářem Společnosti, tj. obchodní společností s obchodní firmou ELTODO EG, a.s. se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ 45274517, a budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, uzavřené mezi Jediným akcionářem a Společností. S nově upsanými akciemi budou spojena stejná práva, jako s akciemi dříve upsanými.4. Místem úpisu akcií bude sídlo Jediného akcionáře, tj. Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, přičemž lhůta pro upsání akcií činí 30 (slovy třicet) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání Jedinému akcionáři. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií předloží Společnost Jedinému akcionáři, ve lhůtě do 30 (slovy třiceti) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Aby bylo upsání akcií účinné, je upisující Jediný akcionář povinen doručit jím podepsanou smlouvu o upsání akcií nejpozději ve lhůtě pro upsání akcií do místa upisování. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy stran na ní musí být notářsky ověřeny a smlouva musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené § 205 odst. 3 obchodního zákoníku.Jediný akcionář konstatuje, že má vůči Společnosti k dnešnímu dni, tj. k 9.6.2009, následující pohledávky:1. pohledávku z titulu poskytnutého úvěru na základě smlouvy o úvěru na 10.000.000,-- Kč uzavřené dne 17.12.2007 mezi Jediným akcionářem, tj. ELTODO EG, a.s., a ELTODO Investment, s.r.o. (společnost zanikla k 31.12.2008, nástupnickou společností je Vegacom a.s., tj. Společnost) ve znění dodatku č. 1 ze dne 6.3.2008 ve výši dosud neuhrazené jistiny 3.980.000,-- Kč (slovy tři miliony devět set osmdesát tisíc korun českých) a na úrocích z téhož úvěru 146.227,76 Kč (slovy jedno sto čtyřicet šest tisíc dvě stě dvacet sedm korun českých sedmdesát šest haléřů);2. pohledávku ve výši 10.000.000,-- Kč (slovy deset milionů korun českých) z titulu smlouvy o bezúročné půjčce uzavřené dne 24.9.2008 mezi společností ELTODO, a.s. a ELTODO Investment, s.r.o. (společnost zanikla k 31.12.2008, nástupnickou společností je Vegacom a.s., tj. Společnost), s tím, že tato pohledávka byla dne 27.5.2009 smlouvou o postoupení pohledávky postoupena věřitelem ELTODO, a.s. dceřiné společnosti, tj. Jedinému akcionáři, tj. ELTODO EG, a.s.;3. pohledávku ve výši 1.542.486,34 Kč (slovy jeden milion pět set čtyřicet dva tisíce čtyři sta osmdesát šest korun českých třicet čtyři haléře) z titulu dosud neuhrazených úroků z úvěru ze smlouvy o úvěru na 70.000.000,-- Kč uzavřené dne 17.12.2007 mezi Jediným akcionářem a ELTODO Investment, s.r.o. (společnost zanikla k 31.12.2008, nástupnickou společností je Vegacom a.s., tj. Společnost), ve znění dodatku č. 1 ze dne 6.3.2008.Jediný akcionář tímto rozhodl o možnosti započtení svých peněžitých pohledávek, výše uvedených, vůči Společnosti proti její pohledávce vůči Jediném akcionáři na splacení emisního kursu ve výši 15.660.000,-- Kč (slovy patnáct milionů šest set šedesát tisíc korun českých), a to takto :- připouští se možnost započtení pohledávky z titulu poskytnutého úvěru na základě smlouvy o úvěru na 10.000.000,-- Kč uzavřené dne 17.12.2007 mezi Jediným akcionářem, tj. ELTODO EG, a.s., a ELTODO Investment, s.r.o. (společnost zanikla k 31.12.2008, nástupnickou společností je Vegacom a.s., tj. Společnost) ve znění dodatku č. 1 ze dne 6.3.2008 v celé výši dosud neuhrazené jistiny 3.980.000,-- Kč (slovy tři miliony devět set osmdesát tisíc korun českých) a na úrocích z téhož úvěru ve výši 137.513,66 Kč (sto třicet sedm tisíc pět set třináct korun českých šedesát šest haléřů); /rozdíl mezi vykazovanou výší úroků z tohoto úvěru (146.227,76 Kč) a započítávanou výší úroků (137.513,66 Kč) jež činí 8.714,10 Kč (slovy osm tisíc sedm set čtrnáct korun českých deset haléřů) zůstane nadále pohledávkou Jediného akcionáře za Společností/;- připouští se možnost započtení pohledávky v celé výši neuhrazené jistiny 10.000.000,-- Kč (slovy deset milionů korun českých) z titulu smlouvy o bezúročné půjčce uzavřené dne 24.9.2008 mezi společností ELTODO, a.s. a ELTODO Investment, s.r.o. (společnost zanikla k 31.12.2008, nástupnickou společností je Vegacom a.s., tj. Společnost), která byla dne 27.5.2009 smlouvou o postoupení pohledávky postoupena věřitelem ELTODO, a.s. dceřiné společnosti, tj. Jedinému akcionáři, tj. ELTODO EG, a.s.;- připouští se možnost započtení pohledávky v celé výši 1.542.486,34 Kč (slovy jeden milion pět set čtyřicet dva tisíce čtyři sta osmdesát šest korun českých třicet čtyři haléře) z titulu dosud neuhrazených úroků z úvěru ze smlouvy o úvěru na 70.000.000,-- Kč uzavřené dne 17.12.2007 mezi Jediným akcionářem a ELTODO Investment, s.r.o. (společnost zanikla k 31.12.2008, nástupnickou společností je Vegacom a.s., tj. Společnost), ve znění dodatku č. 1 ze dne 6.3.2008,tj. připouští se možnost započtení celkem 15.660.000,- Kč (slovy patnáct milionů šest set šedesát tisíc korun českých) z pohledávek, výše uvedených, které má Jediný akcionář vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči Jedinému akcionáři na splacení emisního kurzu 783 (slovy sedmi set osmdesáti tří) jím upisovaných nových kmenových listinných akcií na jméno, v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých), který je v celkové výši 15.660.000,-- Kč (slovy patnáct milionů šest set šedesát tisíc korun českých).Jediný akcionář tímto zároveň rozhodl o schválení následujících pravidel postupu pro uzavření dohody o započtení:Společnost a jediný akcionář jsou povinni uzavřít smlouvu o započtení vzájemných pohledávek do 30 (slovy třiceti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření dohody o započtení, přičemž návrh takové smlouvy je oprávněna předložit jak Společnost, tak i jediný akcionář, a to bez zbytečného odkladu poté, co bude uzavřená smlouva o upsání akcií mezi Společností a jediným akcionářem.
od 17. 06. 2009 od 06. 08. 2009

  Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti ELTODO Investment, s.r.o., se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ: 28182766, ze dne 24.11.2008, bylo rozhodnuto, že obchodní společnost s obchodní firmou Vegacom a.s., se sídlem Praha 9, Vysočany, Kolbenova 942/38a, PSČ 190 00, IČ: 25788680, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6070, převezme jako nástupnická společnost jmění zanikající společnosti, a to obchodní společnosti s obchodní firmou ELTODO Investment, s.r.o., se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ: 28182766, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 131227. Dále schválil projekt vnitrostátní fúze sloučením mezi obchodní společností s obchodní firmou ELTODO Investment, s.r.o., se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ: 28182766, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 131227, jako zanikající společností, a obchodní společností s obchodní firmou Vegacom a.s., se sídlem Praha 9, Vysočany, Kolbenova 942/38a, PSČ 190 00, IČ: 25788680, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6070, jako nástupnickou společností, který byl uzavřen dne 13.10.2008, jehož uložení do sbírky listin bylo zveřejněno dne 22.10.2008 v Obchodním věstníku číslo 43/2008.
od 31. 12. 2008 od 06. 08. 2009

  Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, společnosti Antsia Limited se sídlem 18 Spyrou Kyprianou, Office 301, 1075, Nicósie, Kyperská republika, ze dne 1.8.2007, bylo rozhodnuto o rozdělení společnosti Vegacom a.s., se sídlem Praha 8, Ďáblice, Šenovská 30/434, PSČ 182 03, IČ: 257 88 680, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6070, odštěpením se založením nové společnosti, Vegareal a.s. se sídlem Praha 8, Ďáblice, Šenovská 30/434, PSČ 182 03. Rozdělením přešla ze společnosti Vegacom a.s. na společnost Vegareal a.s. vyčleněná část jmění společnosti Vegacom a.s., jak je uvedena v Projektu rozdělení odštěpením společnosti Vegacom a.s. se založením nové společnosti Vegareal a.s., schváleném rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 1.8.2007 v podobě podle projektu, který byl dne 28.6.2007 uložen do sbírky listin Městského sodu v Praze, spisová značka B 6070. Jediný akcionář společnosti Vegacom a.s. se stal jediným akcionářem společnosti Vegareal a.s.
od 19. 10. 2007 od 06. 08. 2009

  Mimořádná valná hromada provedená rozhodnutím jediného akcionáředne 23.11.2000 v souladu s ust.§ 203 a 204a obchod.zák. rozhodlao zvýšení základního jmění společnosti.- Na zvýšení základního jmění společnosti TMPMobil a.s. (dálejen "emitent") dle bodu 2) tohoto návrhu se vylučuje přednostníprávo všech akcionářů na upisování nových akcií podle § 204aobchod.zák., když důvodem pro vyloučení přednostního práva jeúmysl jediného akcionáře upsat veškeré nové akcie.- Zvyšuje se základní jmění emitenta z 1.000.000,- Kč (slovy:jedenmilion kurun českých) o 99.000.000,- Kč (slovy:devadesátdevětmilionů korun českých) na 100.000.000,- Kč (slovy:jednostomilionů korun českých) s tím, že upisování akcií nadčástku 99.000.000,- Kč (slovy: devadesátdevětmilionů korunčeských) se nepřipouští. Základní jmění emitenta se zvyšujeupsáním 1.980 kusů nových listinných kmenových akcií na majiteleo jmenovité hodnotě po 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korunčeských).- S ohledem na skutečnost, že přednostní právo všech akcionářůna upisování nových akcií podle § 204a obchod.zák. bylo řádněvyloučeno, se určuje, že všech 1 980 kusů nových akcií budeupsáno společností TMP - Telekomunikační montáže Praha a.s., sesídlem Praha 8-Ďáblice, Šenovská 30/434, IČO: 45275700, jakožtopředem určeným zájemcem.- Místem pro upisování akcií je kancelář představenstvaemitenta, tj.Šenovská 30/434, Praha 8-Ďáblice, kde budepřístupna listina upisovatelů, obsahující jméno upisovatele,počet upsaných akcií, jejich jmenovitou hodnotu, formu, druh apodobu, emisní kurs, celkovou hodnotu upsaných akcií, označení,že jde o vklad peněžitý, lhůtu pro splacení, obchodní jméno,sídlo a IČ právnické osoby, jež je upisovatelem, a podpisupisovatele.- Emisní kurs upisovaných akcií činí 50.000,- Kč (slovy:padesáttisíc korun českých) za jednu (1) akcii a bude splácenpeněžitým vkladem upisovatele. Důvodem stanovení emisního kursuv uvedené výši je snaha promítnout do zapisované¨výše základníhojmění vložené peněžní prostředky v maximálním rozsahu.- Lhůta pro upisování akcií činí 14 dnů a začíná běžet v dennásledujícím po dni, kdy nabude právní moci usnesení, kterýmbude do obchodního rejstříku zapsáno rozhodnutí jedinéhoakcionáře o zvýšení základního jmění emetenta. Akcie mohou býtupisovány v kterýkoli pracovní den lhůty pro upisování akcií vdobě od 9:00 do 15:00 hodin.- Peněžitý vklad bude splacen na účet emitenta u Komerční banky,a.s. pobočka Praha - východ, Václavské nám. 42, číslo19-2768890257-0100. K identifikaci platby uvede upisovatelvariabilní symbol, který bude určen při úpisu. Upisovatel jepovinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií na uvedenýúčet emitenta nejpozději do tří dnů, následujících po dni, kdybylo možné akcie upsat.
od 20. 12. 2000 od 07. 02. 2001

Akcie

Počet: 38 000 ks v hodnotě: 400 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 09. 09. 2016

Počet: 5 583 ks v hodnotě: 20000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 09. 09. 2016

Počet: 5 583 ks v hodnotě: 20000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 04. 2010 od 09. 09. 2016

Počet: 2 783 ks v hodnotě: 20000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 06. 08. 2009 od 12. 04. 2010

Počet: 2 000 ks v hodnotě: 20000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 12. 2008 od 06. 08. 2009

Počet: 38 000 ks v hodnotě: 400 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 12. 2008 od 09. 09. 2016

Počet: 2 000 ks v hodnotě: 50000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 14. 12. 2007 od 31. 12. 2008

Počet: 38 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 14. 12. 2007 od 31. 12. 2008

Počet: 2 000 ks v hodnotě: 50000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 03. 2006 od 14. 12. 2007

Počet: 38 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 03. 2006 od 14. 12. 2007

Vlastníci

Název/Jméno: ELTODO, a.s.

IČO: 45274517

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 31. 12. 2008


Název/Jméno: ELTODO Investment, s.r.o.

IČO: 28182766

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 27. 06. 2008 od 31. 12. 2008


Název/Jméno: LIMITED ANTSIA

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 16. 06. 2006 od 27. 06. 2008


Název/Jméno: ZETA OSTEUROPE HOLDING S.A.

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 29. 03. 2004 od 16. 06. 2006


Název/Jméno: TMP - Telekomunikační montáže Praha a.s.

IČO: 45275700

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 18. 08. 1999 od 21. 10. 2002


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: POVEJŠIL LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 05. 2016


Název/Jméno: MRŠTNÁ GABRIELA

IČO: 49161318

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 08. 2015


Název/Jméno: VOHRYZKA TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředstavenstva
od 20. 08. 2015 od 17. 05. 2016


Název/Jméno: HAMPL LUKÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 12. 2014 od 20. 08. 2015


Název/Jméno: STEJSKAL STANISLAV

IČO: 68143346

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 12. 2014 od 20. 08. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 02. 2013 od 18. 12. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 11. 2010 od 07. 02. 2013


Název/Jméno: HARICLIA MONA SANDESCU

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 12. 2014


Název/Jméno: BERAN LADISLAV

IČO: 40130703

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 12. 2014


Název/Jméno: MOLNÁROVÁ ZDEŇKA

Funkce: Dozorčí rada - předsedkyně dozorčí rady
od 30. 06. 2014 od 22. 03. 2016
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 27. 06. 2008 od 30. 06. 2014


Název/Jméno: CHMELÍK PAVEL

IČO: 14753804

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 05. 2010 od 18. 12. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 06. 2009 od 05. 05. 2010


Název/Jméno: MOTLÍK TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 12. 2010 od 18. 12. 2014


Název/Jméno: VAŠÍČEK TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 02. 2013 od 18. 12. 2014


Název/Jméno: BRUNCLÍKOVÁ RADANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 06. 2009 od 25. 05. 2015


Název/Jméno: ŤUPA LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 05. 2010 od 07. 02. 2013


Název/Jméno: PLACHÝ LUKÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 06. 2009 od 02. 11. 2010


Název/Jméno: HESS JINDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 06. 2009 od 09. 05. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 10. 2008 od 01. 06. 2009


Název/Jméno: HÁJEK LIBOR

IČO: 48272981

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 06. 2009 od 07. 02. 2013


Název/Jméno: KONÍČEK VLADIMÍR

IČO: 12597520

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 06. 2009 od 17. 06. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 06. 2008 od 01. 06. 2009


Název/Jméno: KLÍMA MARTIN

IČO: 14505100

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 06. 2009 od 17. 08. 2010


Název/Jméno: ŘEHÁK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 12. 2008 od 07. 02. 2013


Název/Jméno: MIŽIK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 06. 2008 od 27. 06. 2008


Název/Jméno: MAHN LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 04. 2008 od 01. 06. 2009


Název/Jméno: MAREŠOVSKÝ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 27. 06. 2008 od 31. 12. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 02. 2005 od 27. 06. 2008


Název/Jméno: MIŽIK PETER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 06. 2008 od 01. 06. 2009


Název/Jméno: KOBERA JAROMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 06. 2008 od 01. 06. 2009
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 09. 02. 2005 od 27. 06. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 13. 12. 2004 od 09. 02. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 08. 1999 od 07. 02. 2001


Název/Jméno: BÍNA VRATISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 02. 2005 od 01. 06. 2009


Název/Jméno: HLAVINKA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 09. 02. 2005 od 15. 04. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 10. 2001 od 09. 02. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 08. 1999 od 09. 10. 2001


Název/Jméno: HEROLD MAREK

IČO: 87840880

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 08. 2007 od 27. 06. 2008


Název/Jméno: KYSUČAN PETR

IČO: 48565113

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 01. 2007 od 15. 04. 2008


Název/Jméno: KOŠTIALIK ŠTEFAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 10. 2006 od 27. 06. 2008


Název/Jméno: JELÍNEK KAREL

IČO: 10553908

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 10. 2006 od 30. 10. 2008


Název/Jméno: ŠTENGL RADIM

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 13. 12. 2004 od 16. 01. 2007
Dozorčí rada - předseda
od 21. 10. 2002 od 13. 12. 2004
Dozorčí rada - člen
od 29. 08. 2001 od 21. 10. 2002


Název/Jméno: MUSIL RADEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 10. 2005 od 11. 10. 2006


Název/Jméno: KLESKEŇ ĽUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 02. 2005 od 16. 06. 2006


Název/Jméno: VESELÝ PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 09. 02. 2005 od 10. 08. 2007
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 29. 08. 2001 od 09. 02. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 08. 1999 od 29. 08. 2001


Název/Jméno: ŠTĚRBA ZBYNĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 12. 2004 od 27. 10. 2005
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 21. 10. 2002 od 13. 12. 2004


Název/Jméno: KOLÁŘ ALOIS

IČO: 75830850

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 24. 12. 2002 od 09. 02. 2005
Dozorčí rada - člen
od 07. 02. 2001 od 29. 08. 2001


Název/Jméno: VČELIŠ MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 10. 2002 od 09. 02. 2005


Název/Jméno: STIEBAL MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 21. 10. 2002 od 13. 12. 2004
Dozorčí rada - předseda
od 29. 08. 2001 od 21. 10. 2002


Název/Jméno: SEDLÁČEK JIŘÍ

IČO: 88683346

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 07. 02. 2001 od 09. 02. 2005
Dozorčí rada - předsedkyně dozorčí rady
od 18. 08. 1999 od 07. 02. 2001


Název/Jméno: KOLÁŘE ALOISE

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 08. 2002 od 24. 12. 2002


Název/Jméno: MATĚJKA MARTIN

IČO: 62473832

Funkce: Dozorčí rada - předsedkyně dozorčí rady
od 07. 02. 2001 od 29. 08. 2001


Název/Jméno: KOUKL JAN

Funkce: Dozorčí rada - předsedkyně dozorčí rady
od 18. 08. 1999 od 07. 02. 2001


Název/Jméno: TLUSTOŠ FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - předsedkyně dozorčí rady
od 18. 08. 1999 od 29. 08. 2001


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 05. 2016

Odpovědní zástupci:


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 01. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 06. 2006

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:10. 01. 2001

Odpovědní zástupci:


Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:03. 01. 2001

Odpovědní zástupci: 7194


Vodoinstalatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:06. 12. 2000

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:21. 01. 2009


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:06. 12. 2000

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:06. 12. 2000

Odpovědní zástupci: 7194

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem s následnou koupí najaté věci

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 12. 2000

Odpovědní zástupci: 7194

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých pro výstavbu a z oblasti telekomunikací

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 12. 2000

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 12. 2000

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostorů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 12. 2000

Odpovědní zástupci: 185265

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Montáž,údržba a opravy měřících přístrojů pro oblast telekomunikací s výjimkou měřících přístrojů uvedených v příloze vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č.263/2000

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 12. 2000

Odpovědní zástupci: 431644

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost technických poradců v oblasti inženýrských sítí a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 12. 2000

Odpovědní zástupci: 7194

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zastupování v celním řízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:06. 12. 2000

Odpovědní zástupci: 185265

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Skladování zboží

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 12. 2000

Odpovědní zástupci: 185265

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:06. 12. 2000

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:06. 12. 2000

Zánik oprávnění:27. 01. 2006


Poskytování služeb mechanizačními prostředky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 12. 2000

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem dopravních prostředků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 12. 2000

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování ubytování v ostatních ubytovacích zařízeních,která neposkytují stravovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 12. 2000

Odpovědní zástupci: 185265

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Dlaždičské práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 12. 2000

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:06. 12. 2000

Odpovědní zástupci: 185265

Zánik oprávnění:27. 01. 2006


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:06. 12. 2000

Odpovědní zástupci: 839225


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:06. 12. 2000

Odpovědní zástupci: 7194

Přerušení: Aktivní od 22. 09. 2010 od 31. 12. 2020


Provádění staveb,jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:06. 12. 2000

Odpovědní zástupci:


Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:06. 12. 2000


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:06. 12. 2000

Odpovědní zástupci:


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:06. 12. 2000

Odpovědní zástupci:


Poskytování software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 08. 1999

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 08. 1999

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 08. 1999

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 08. 1999

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Automatizované zpracování dat

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 08. 1999

Odpovědní zástupci:

Přerušení: od 28. 03. 2000 od 28. 03. 2002

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 08. 1999

Odpovědní zástupci:


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25788680

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:15. 12. 2000

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
75314" G.I.A.,a.s. v likvidaci60197731Praha, 11000, Staré Město, Na Příkopě, 21
37387"FREDO", spol. s r.o.45146756Husovo náměstí 25/6, 28922 Lysá nad Labem
276140Acredité s.r.o.25600958Na Pankráci 1658/121, 14000 Praha
242130ADVISER ECONOMY, a.s.63078759Batelovská 1205/1, 14000 Praha
91923Aero Jet Wings, s.r.o.28348770Letiště Brno-Tuřany 904/1, 62700 Brno
150041AERS  s.r.o.4908015Na příkopě 859/22, 11000 Praha
138461AGROSPEKTRUM, s.r.o. - v likvidaci60713518Boleradice, 69112, , ,
44936AGT Reality, a.s.28194845Lopatecká 223/13, 14700 Praha
179150ARANEA GROUP a.s.24133523Modřanská 307/98, 14700 Praha
384406ARANEA SYSTEMS a.s.1676342Modřanská 307/98, 14700 Praha
117758ASEKOL a.s.27373231Československého exilu 2062/8, 14300 Praha
257653Atelier Kveedo, s.r.o.24827070J. A. Komenského 253, 28911 Pečky
68199AUDILA s.r.o.2594268947, 53352 Staré Hradiště
358284Auto Dlouhá s.r.o.4586131Sluneční 306, 56117 Dlouhá Třebová
299053Auto Technologies Group s.r.o.24179701Kolbenova 1080, 19800 Praha
81823BART, spol. s r.o. v likvidaci48585319Praha, 12000, Vinohrady (Praha 2), Jugoslávská, 7/670
228651BIO - SKIN, a.s.27659071Kamenné Žehrovice, 27301, Kamenné Žehrovice, Karlovarská, 20
253038Bohemia Iuris Kapitál a.s.  (zkráceně BIK a.s.)63078724V jámě 699/5, 11000 Praha
86267BOOM TOWN, a.s.26970244Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Vodičkova, 710/31
47495BRITS s.r.o., v likvidaci28729595Generála Mejstříka 1557/13, 15600 Praha
180467BUSINESS CENTRUM s.r.o.27599183Marie Cibulkové 394/19, 14000 Praha
71071Bytové družstvo JENŠTEJNSKÁ 3 v likvidaci63082128Praha, 12000, Nové Město (Praha 2), Jenštejnská, 1938/3
344873Bytové družstvo Výškovická 8327763692Výškovická 2575/83, 70030 Ostrava
314096Centralis s.r.o.28460715Jívanská 1855/22, 19300 Praha
314609CENTRUM SPRÁVY PRAHA s.r.o.24662224Dusíkova 1597/19, 16200 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
17377ADAMEC JAROSLAV16945841Hostouň, 27353, Hostouň, Nová ulice, 176
150159ADÁMEK JAN74004603Chrudimská 146, 53002 Pardubice
26938ADÁMEK PAVEL63705761Bohuslávská 493/8, 75131 Lipník nad Bečvou
44869AL-HAMIDOVÁ KLÁRA67996914Milešovská 868/3, 13000 Praha
6748ALTMANOVÁ VERONIKA76608255V celnici 1031/4, 11000 Praha
166695ANDRESKOVÁ IVANA74377604Zahradní 353, 26231 Milín
89455ANTOŠ JAROSLAV15002471U Slunečnic 637, 25064 Hovorčovice
162934BALOUN JIŘÍ71638211Vánková 800/16, 18100 Praha
15220BÁRTA JAROSLAV44534914Lounská 87, 43902 Cítoliby
41510BÁRTA LADISLAV886872285. května 339, 38451 Volary
107093BARTOLOTTI MARTIN61979333Štefánikova 336/30, 50011 Hradec Králové
192040BARTOŠ IVAN12795178Kubelíkova 151/64, 46008 Liberec
3876BARTOŠOVÁ JANA4251417760, 39701 Zvíkovské Podhradí
195346BEČVÁŘ ZDENĚK10347704Karlovarská 758/1, 36017 Karlovy Vary
202064BEK MARTIN67684262Olomoucká 973/107, 74601 Opava
96302BEŇÁK KAREL18414362Praha, 14300, Modřany, RODOPSKÁ, 3155/8
6656BENEŠ JIŘÍ72151650Platanová 60, 25265 Holubice
9079BENEŠOVÁ JANA67693407Nádražní 1694/4A, 78501 Šternberk
56027BERAN LADISLAV4013070315, 53352 Staré Hradiště
59837BERAN MICHAL4009469317, 53352 Staré Hradiště
6749BERÁNKOVÁ VERONIKA66760488Kutná Hora, 28401, Hlouška, Ostašova, 526/18
12930BERNARD MIROSLAV67768938U Klimentky 2703/1, 15000 Praha
197710BEZEMEK PAVEL63744848Masarykova 625/330, 40001 Ústí nad Labem
56318BÍLÝ LUDĚK72845180V Peklovcích 811, 56601 Vysoké Mýto
200153BÖHMOVÁ DITA72752076Politických vězňů 199, 25262 Horoměřice

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: Školní statek, Kojetín, Nám. Svobody98787Kojetín, 75201, Kojetín I-Město, nám. Svobody, 1417
Firma: Restaurace a jídelny Beroun, státní podnik v likvidaci65129Jungmannova 156, 268 01 Hořovice
Adresa: České Budějovice, 37005, České Budějovice 2, J. Opletala, 817/61
Firma: SPRÁVA POŠT A TELEKOMUNIKACÍ PRAHA, S. P., ŘEDITELSTVÍ MEZINÁRODÍ POŠTOVNÍ PŘEPRAVY PRAHA3743Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), NÁM. M. GORKÉHO, 13
Firma: DENIM TRADE s.r.o.2215446Štefánikova 984/21, 74221 Kopřivnice
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Hyundai 700/1, 73951 Nižní Lhoty
Firma: ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha
Fyzická osoba: Ludovít Horváth6643252971, 25241 Libeř
Adresa: Radovesnice II 259, 281 28 Radovesnice II
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, 29301 Mladá Boleslav
Adresa: Střelice u Brna, Na hrázi 125/5, PSČ 66447
Fyzická osoba: Šťastný Josef rostlinná a živočišná výroba46216316Žádovice, 69649, , ,
Firma: RODINNÁ ŠKOLA194221Polička, 57221, , ČS.ARMÁDY, 485
Adresa: Sokolovská 14/324, Vysočany, 190 00 Praha 9
Firma: FOXCONN CZ s.r.o.25938002U Zámečku 27, 53003 Pardubice
Fyzická osoba: Michalec44469543Nasavrky, 56501, , , 35
Firma: Naivní divadlo Liberec,příspěvková organizace83178Liberec 4, Moskevská 32/18, PSČ 460 31
Adresa: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
Fyzická osoba: Vladimír Obezin45139938Krátká 214, 26703 Nový Jáchymov

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1011180„Střelecký klub EUROPROTECT”22610588Durychova 101/66, 14200 Praha
6630522 Digital s.r.o.24220281Durychova 101/66, 14200 Praha
456423A.C.R. - ATHOS, s.r.o.26690667Novodvorská 1010/14, 14200 Praha
3091169ABI Special Facility Management a.s.28922662Novodvorská 1010/14, 14200 Praha
2426367ABOXS Communications s.r.o.26433362Durychova 101/66, 14200 Praha
2827736ABY servis, s.r.o.28984030Novodvorská 1062/12, 14200 Praha
1386137ACLT, s.r.o.24288616Novodvorská 1010/14, 14200 Praha
717221AD VISION, s.r.o.27150801Novodvorská 1010/14, 14200 Praha
2665264AGROCREDIT, a.s. v likvidaci25542524Praha, 14201, Lhotka, Durychova, 101
1640402AIRnano s.r.o.24854441Durychova 101/66, 14200 Praha
3305970ALKOCHEM a.s.27438457Durychova 101/66, 14200 Praha
2989024AMADET a.s.5657121Durychova 101/66, 14200 Praha
1799264AMADET Jenštejn s.r.o.5081521Durychova 101/66, 14200 Praha
3030479AMADET Jesenice s.r.o.4936825Durychova 101/66, 14200 Praha
2470764AMADET Roztoky, a.s.27600165Durychova 101/66, 14200 Praha
1991703ARLETA, spol. s r.o.26145006Durychova 101/66, 14200 Praha
2282081Asociace forenzního identifikačního značení z.s.3787851Novodvorská 1062/12, 14200 Praha
1147155Asociace průmyslové bezpečnosti72566710Novodvorská 1010/14, 14200 Praha
1616874AZ-NEM GROUP CZ s.r.o.24173614Durychova 101/66, 14200 Praha
2776802BB Pharma a.s.45272450Durychova 101/66, 14200 Praha
1240603Beachvolejbalová škola Praha, z.s.22757147Novodvorská 1062/12, 14200 Praha
2414292BETA TIP, s.r.o.25092162Novodvorská 1010/14, 14200 Praha
1374048BOHEMIA DOPRAVNÍ, s.r.o.25777548Durychova 101/66, 14200 Praha
592606Bohemia Investment Prague s.r.o.28517865Durychova 101/66, 14200 Praha
640368BORCA, spol. s r.o.26136759Durychova 101/66, 14200 Praha

Fyzické osoby v okolí