VIG ND, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem VIG ND, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 16429. Její identifikační číslo je 24725960

Výpis z obchodního rejstříku VIG ND, a.s.

Datum zápisu: 20. 8. 2010

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 16429

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: j3atkfp

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Valná hromada společnosti VIG ND, a.s. rozhodla dne 15.10. 2015 o snížení základního kapitálu společnosti ve výši 2.671.000.000,- Kč /slovy: dvě miliardy šest set sedmdesát jedna milionů korun českých/ o částku 280.000.000,- Kč /slovy: dvě stě osmdesát milionů korun českých/ na novou výši základního kapitálu společnosti VIG ND, a.s. 2.391.000.000,- Kč /slovy: dvě miliardy tři sta devadesát jedna milionů korun českých/, a to následovně:1.Důvody a účel navrhovaného snížení 1.1. důvodem a účelem snížení základního kapitálu společnosti VIG ND, a.s. je snaha společnosti o konsolidaci struktury akcionářů vlastnících akcie společnosti VIG ND, a.s.2. Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení základního kapitálu 2.1. základní kapitál společnosti VIG ND, a.s. bude snížen, dle ustanovení § 532 odst. 1 písm. b) zákona o obchodních korporacích o pevnou částku, a to o částku (v rozsahu) 280.000.000,- Kč /slovy: dvě stě osmdesát milionů korun českých/ (rozsah navrhovaného snížení), a to úplatně vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy (způsob provedení navrhovaného snížení základního kapitálu).3. Způsob naložení s částkou odpovídající snížení základního kapitálu 3.1. s částkou odpovídající snížení základního kapitálu společnosti VIG ND, a.s. ve výši 280.000.000,- Kč /slovy: dvě stě osmdesát milionů korun českých/ bude naloženo tak, že tato částka bude použita k úhradě kupní ceny za akcie, které budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy.4. Výše úplaty 4.1. základní kapitál se snižuje, na základě návrhu představenstva společnosti VIG ND, a.s. s tím, že vzetí akcií z oběhu bude úplatné a výše této úplaty bude činit částku ve výši 299.772.942,- Kč /slovy: dvě stě devadesát devět milionů sedm set sedmdesát dva tisíce devět set čtyřicet dva korun českých), tj. ve výši 1.070.617,65 Kč /slovy: jeden milion sedmdesát tisíc šest set sedmnáct korun českých a šedesát pět haléřů/ na jednu (1) kmenovou akcii ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč /slovy: jeden milion korun českých/.5. Veřejný návrh smlouvy a lhůta pro předložení akcií 5.1. Veřejný návrh smlouvy na odkoupení akcií bude uveřejněn způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti VIG ND, a.s., a to nejpozději do 30 dnů ode dne zápisu záměru o snížení základního kapitálu společnosti VIG ND, a.s. do obchodního rejstříku. Doba závaznosti veřejného návrhu smlouvy bude nejméně třicet dnů ode dne jeho uveřejnění. Lhůta pro předložení akcií (hromadné listiny) bude činit tři (3) měsíce ode dne účinnosti snížení základního kapitálu. Kupní cena za akcie, které budou vzaty z oběhu, bude splatná nejpozději do tří měsíců ode dne účinnosti snížení základního kapitálu.6. Souhlas valné hromady s převodem akcií6.1. Valná hromada společnosti VIG ND, a.s. uděluje, ve smyslu ustanovení čl. 4.5. stanov společnosti, všem stávajícím akcionářům společnosti (akcionáři, jsou akcionáři společnosti VIG ND, a.s. k rozhodnému dni) souhlas s převodem akcií společnosti VIG ND, a.s. na společnost VIG ND, a.s.7. Ochrana věřitelů 7.1. Snížením základního kapitálu Společnosti nedojde ke zhoršení dobytnosti pohledávek věřitelů Společnosti a nebudou naplněny podmínky ustanovení § 518 odst. 3 zákona o obchodních korporacích.
od 15. 10. 2015

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 26. 08. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 14. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 14. 07. 2014 od 12. 01. 2015

  Valná hromada společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. rozhodla rozhodnutím obsaženým v notářském zápisu JUDr. Miroslava Nováka, notáře v Praze, ze dne 30. října 2012, Nz 788/2012, N 857/2012, o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti s obchodní firmou V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. o částku 1.299.000.000,- Kč (slovy: jednamiliardadvěstědevadesátdevětmiliónů korun českých), tj. na novou výši základního kapitálu 2.671.000.000,- Kč (slovy: dvěmiliardyšestsetsedmdesátjedenmilion korun českých), a to za těchto podmínek: 1) Základní kapitál společnosti bude zvýšen o částku 1.299.000.000,- Kč (slovy: jednamiliardadvěstědevadesátdevětmiliónů korun českých), tj. ze současné výše 1.372.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda tři sta sedmdesát dva miliónů korun českých) o 1.299.000.000,- Kč (slovy: jednamiliardadvěstědevadesátdevětmiliónů korun českých), na novou výši 2.671.000.000,- Kč (slovy: dvěmiliardyšestsetsedmdesátjedenmilion korun českých), upsáním nových akcií, s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 2) Způsob zvýšení základního kapitálu: zvýšení základního kapitálu bude provedeno postupem podle § 203 odst. 1 obchodního zákoníku, a sice úpisem 1.299 (slovy: jednoho tisíce dvě stě devadesáti devíti) kusů nových kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých), u kterých nebude podána žádost o přijetí k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu, jejichž emisní kurz se nebude rovnat jejich jmenovité hodnotě a bude činit u každé této akcie 1.070.617,65 Kč (slovy jeden milion sedmdesát tisíc šest set sedmnáct korun českých a šedesát pět haléřů), tzn. že emisní ážio bude u každé této akcie ve výši 70.617,65 Kč (slovy sedmdesát tisíc šest set sedmnáct korun českých a šedesát pět haléřů), a jejichž emisní kurz bude splácen peněžitým vkladem předem určeným zájemcům. Všechny nové akcie budou upisovány bez využití přednostního práva, a to tak, že budou nabídnuty následujícím předem určeným zájemcům a jejich emisní kurz splacen následovně: - předem určenému zájemci, a to obchodní společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, IČ 47116617, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1897, která upíše 759 (slovy sedm set padesát devět) ks nově vydaných akcií, jejichž emisní kurz bude splacen peněžitým vkladem na zvláštní účet společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. číslo 5308012/0800, vedený u České spořitelny, a.s.,- předem určenému zájemci, a to obchodní společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, IČ 63998530, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3433, která upíše 260 (slovy dvě stě šedesát) ks nově vydaných akcií, jejichž emisní kurz bude splacen peněžitým vkladem na zvláštní účet společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. číslo 5308012/0800, vedený u České spořitelny, a.s.,- předem určenému zájemci, a to obchodní společnosti Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 53002, IČ 47452820, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 855, která upíše 280 (slovy dvě stě osmdesát) ks nově vydaných akcií, jejichž emisní kurz bude splacen peněžitým vkladem na zvláštní účet společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. číslo 5308012/0800, vedený u České spořitelny, a.s.,a tudíž tyto akcie nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky ve smyslu § 203 odst. 3 obchodního zákoníku. 3) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných nových akcií a výše jejich emisního kurzu, místo a lhůta pro upsání nových akcií: - předem určenému zájemci, tj. obchodní společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, obchodní společnost Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a obchodní společnost Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group upíší všech 1.299 (slovy jeden tisíc dvě stě devadesát devět) kusů nových kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých), u kterých nebude podána žádost o přijetí k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu, jejichž emisní kurz se nebude rovnat jejich jmenovité hodnotě, tj. bude činit u každé této akcie 1.070.617,65 Kč (slovy jeden milion sedmdesát tisíc šest set sedmnáct korun českých šedesát pět haléřů), tzn. že emisní ážio bude u každé této akcie ve výši 70.617,65 Kč (slovy sedmdesát tisíc šest set sedmnáct korun českých šedesát pět haléřů). Emisní kurz, včetně emisního ážia všech těchto 1.299 kusů upisovaných nových akcií, bude tedy představovat celkem částku 1.390.732.327,35 Kč (slovy jedna miliarda tři sta devadesát milionů sedm set třicet dva tisíc tři sta dvacet sem korun českých a třicet pět haléřů). Místem pro upisování akcií předem určenými zájemci je sídlo společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. a lhůta pro upisování akcií třemi výše uvedenými předem určenými zájemci, činí jeden měsíc ode dne rozhodnutí valné hromady, s tím, že oznámení počátku běhu lhůty bude učiněno písemně v den rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, a to osobním předáním oznámení zájemcům o upsání akcií nebo zasláním e-mailové zprávy obsahující oznámení zájemcům o upsání akcií. Představenstvo společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. je povinno dnem přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovaní akcií nemůže začít dříve, než bude rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy o upsání akcií bude tudíž obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc případného rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 06. 11. 2012 od 14. 12. 2012

  Na základě projektu přeměny - "Projekt vnitrostátní fúze sloučením", vyhotoveného v souladu s ustanovením zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, týkajícího se sloučení společnosti Main Point Karlin, a.s., IČ 267 25 487, se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7896, jako společnosti zanikající, se společností V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s., IČ 247 25 960, se sídlem Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16429, jako společností nástupnickou, došlo ve smyslu ust. § 2 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, k realizaci vnitrostátní fúze sloučením společností V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. a Main Point Karlin, a.s.. Na nástupnickou společnost V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s., přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti Main Point Karlin, a.s., včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Rozhodným dnem pro fúzi byl stanoven den 1.dubna 2012.
od 01. 07. 2012

  Jediný akcionář společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group rozhodl rozhodnutím jediného akcionáře společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. obsaženým v notářském zápisu JUDr. Miroslava Nováka, notáře v Praze, ze dne 27. července 2011, Nz 654/2011, N 685/2011, o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti s obchodní firmou V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s., z jeho současné výše 152.000.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát dva milionů korun českých) o částku 1.220.000.000,- Kč (slovy: jedna milarda dvě stě dvacet milionů korun českých) na novou výši základního kapitálu 1.372.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda tři sta sedmdesát dva miliony korun českých), a to bez připuštění upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to za těchto podmínek:1. Základní kapitál se zvyšuje upsáním 1.220 (slovy: jednoho tisíce dvě stě dvaceti) kusů nových kmenových akcií společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s., které budou vydané v zaknihované podobě, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).2. Emisní kurz nových akcií společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tj. bude činit 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za jednu akcii.3. Všech 1.220 (slovy: jeden tisíc dvě stě dvacet) kusů nově upisovaných akcií bude upsáno bez využití přednostního práva, (kterého se jediný akcionář vzdal), a to předem určenými zájemci, kterými jsou:- Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, IČ: 471 16 617, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1897, a- Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 4, Budějovická 5, PSČ 140 21, IČ: 639 98 530, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3433,s tím, že společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, upíše 1.200 (slovy: jeden tisíc dvě stě akcií) podle smlouvy o upsání uzavřené akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku mezi společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a společností V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s., a společnost Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group upíše 20 (slovy: dvacet akcií) podle smlouvy o upsání akcií uzavřené podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku mezi společností Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. a společností V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s.S nově upsanými akciemi budou spojena stejná práva, jako s akciemi dříve upsanými.4. Místem úpisu akcií bude sídlo společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s., tj. Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00, přičemž lhůta pro upsání akcií činí jeden měsíc ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcům, a to společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, a společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, představenstvem společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s.5. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií předloží představenstvo společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. předem určeným zájemcům, tj. společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, dnešním dnem, tj. dnem přijetí tohoto rozhodnutí, tj. dne 27. července 2011. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy stran na ní musí být ověřeny a smlouva musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené § 205 odst. 3 obchodního zákoníku.6. Představenstvo polečnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. je povinno dnešním dnem, tj. dnem přijetí tohoto usnesení, tj. dne 27. července 2011, podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.7. Tito předem určení zájemci budou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných akcií takto :- společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group bude povinna splatit 100 % (slovy: jedno sto procent) emisního kursu všech 1.200 (slovy: jednoho tisíce dvě stě) nových akcií, které upíše, tj. částku 1.200.000.000,- Kč (slovy: jednu miliardu dvě stě milionů korun českých), ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne uzavření předmětné smlouvy o upsání všech těchto 1.200 nových akcií, a to na zvláštní účet společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. číslo 4755232/0800 vedený u banky Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 452 44 782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171.- společnost Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group bude povinna splatit 100 % (slovy: jedno sto procent) emisního kursu všech 20 (slovy: dvaceti) nových akcií, které upíše, tj. částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne uzavření předmětné smlouvy o upsání všech těchto 20 nových akcií, a to na zvláštní účet společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. číslo 4755232/0800 vedený u banky Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 452 44 782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171.
od 28. 07. 2011 od 03. 08. 2011

  Na základě projektu přeměny - "Projekt vnitrostátní fúze sloučením", vyhotoveného v souladu s ustanovením zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, týkajícího se sloučení společnosti KOORDITA, a.s., IČ: 27821650, se sídlem Ostrava, Hrabová, Místecká 329/258, PSČ 720 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3468, jako společnosti zanikající, se společností V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s., IČ: 24725960, se sídlem Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16429, jako společností nástupnickou, došlo ve smyslu § 2 a násl. zák.č. 125/2008 Sb. k realizaci vnitrostátní fúze sloučením společností V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. a KOORDITA, a.s. Na nástupnickou společnost V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s., přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti KOORDITA, a.s., včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Rozhodným dnem pro fúzi byl stanoven den 1. ledna 2011.
od 01. 07. 2011

  Jediný akcionář společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group rozhodl rozhodnutím jediného akcionáře společnosti obsaženým v notářském zápisuJudr. Miroslava Nováka, notáře v Praze, ze dne 21. září 2010, Nz 843/2010, N 894/2010, o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti s obchodní firmouV.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s., z jeho současné výše 2.000.000,--Kč (slovy dva miliony korun českých) o částku 150.000.000,-- Kč (slovy jedno sto padesátmilionů korun českých), na novou výši základního kapitálu 152.000.000,--Kč (slovy jedno sto padesát dva milionů korun českých), a to bez připuštění upisování akciínad částku navrhovaného zvýšenízákladního kapitálu, a to za těchtopodmínek:1. Základní kapitál se zvyšuje upsáním 150 (slovy jedno sto padesáti) kusů nových kmenových akcií společnosti V.I:G. ND, uzavřený investiční fond a.s., které budouvydané v zaknihované podobě, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,--Kč (slovy: jeden milion korun českých).2. Emisní kurz nových akcií společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. bude shodný s jejich nominální hodnotou, tj. bude činit 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých) za jednu akcii.3. Všech 150 (slovy jedno sto padesát) kusů nově upisovaných akcií bude upsáno bez využití přednostního práva, (kterého se tímto jediný akcionář vzdává), a to předemurčeným zájemcem, kterým je jediný akcionář společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s., tj. společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group,a budou jím upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, uzavřené mezi společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Groupa společností V.I:G. ND, uzavřený investiční fond a.s. S nově upsanými akciemi budou spojena stejná práva, jako s akciemi dříve upsanými.4. Místem úpisu akcií bude sídlo společností V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s., tj. Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00,přičemž lhůta pro upsání akcií činíjeden měsíc ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání jedinému akcionáři, tj. společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group představenstvem společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s..5. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií předloží představenstvo společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. jedinému akcionáři, tj. společnosti Kooperativapojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, dnešním dnem tj. dnem přijetí tohoto rozhodnutí, tj. 21.9.2010. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy stranna ní musí být ověřeny a smlouva musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené § 205 odst. 3 obchodního zákoníku.6. Představenstvo společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. je povinno dnešním dnem, tj. dnem přijetí tohoto usnesení, tj. 21.9.2010, podat návrh na zápistohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutínávrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.7. Tento jediný akcionář bude povinen splatit 100 % (slovy jedno sto procent) emisního kursu všech 150 (slovy jedno sto padesáti) nových akcií, které upíše, tj. částku150.000.000,-- Kč (slovy jedno sto padesát milionů korun českých), ve lhůtě do 30 (slovy třiceti) dnů ode dne uzavření předmětné smlouvy o upsání všech těchto 150nových akcií, a to na zvláštní účet společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. číslo 4353612/0800 vedený u banky Česká spořitelna, a.s. se sídlem Praha 4,Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171.
od 24. 09. 2010 od 20. 10. 2010

Akcie

Počet: 2 391 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 22. 02. 2016

Počet: 2 671 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 21. 01. 2015 od 22. 02. 2016

Počet: 2 671 ks v hodnotě: 1000000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 14. 12. 2012 od 21. 01. 2015

Počet: 1 372 ks v hodnotě: 1000000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 03. 08. 2011 od 14. 12. 2012

Počet: 152 ks v hodnotě: 1000000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 20. 10. 2010 od 03. 08. 2011

Počet: 2 ks v hodnotě: 1000000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 20. 08. 2010 od 20. 10. 2010

Vlastníci

Název/Jméno: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

IČO: 47116617

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 20. 08. 2010 od 03. 08. 2011


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ZAPLETAL PETR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 08. 2010


Název/Jméno: BESPERÁT JAROSLAV

IČO: 44436955

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 08. 2010


Název/Jméno: GARY WHEATLEY MAZZOTTI

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 07. 2014


Název/Jméno: SUK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 01. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 08. 2010 od 14. 07. 2014


Název/Jméno: MAREK LUDĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 01. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 08. 2010 od 14. 07. 2014


Název/Jméno: ROZSYPAL VÍT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 01. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 08. 2010 od 14. 07. 2014


Název/Jméno: REICO investiční společnost České spořitelny, a.s.

IČO: 27567117

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 07. 2014 od 12. 01. 2015


Název/Jméno: LAHNER GERHARD

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 08. 2010 od 03. 07. 2014


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 01. 2015


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ24725960

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 07. 2011

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
11768311 1 Nejlepší autopůjčka s.r.o.27367169Ulčova 740/2A, 18400 Praha
1951157A & L Partners s. r. o.3726886Sokolovská 1333/45, 70800 Ostrava
3441852AAA AUTO a.s.26699648Dopraváků 874/15, 18400 Praha
823815AB - CREDIT a. s.40522610Opletalova 1603/57, 11000 Praha
2483491AIS Servis, s.r.o.26264315Brno, Provazníkova 84, č.p.1578, PSČ 613 00
8622Anděl Investment Praha s.r.o.27128881Evropská 370/15, 16000 Praha
1323108AUTOMOBILE GROUP a.s., v likvidaci25786890Hostivice, 25301, Hostivice, Husovo nám., 14
830053AUTOMOTIVE RETAIL SYSTEMS s.r.o.27187357Dopraváků 723/1, 18400 Praha
1941604Benefita, a.s.27225038Pobřežní 665/21, 18600 Praha
2525047Bytové družstvo BN 64025366645náměstí Boženy Němcové 640/9, 70800 Ostrava
1371669CarWay Group s.r.o.27187331Dopraváků 723/1, 18400 Praha
3148171CE Solar s.r.o. v likvidaci27653145Pobřežní 620/3, 18600 Praha
1961668CITY TOWER, a.s.27103251Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
2646937CM - CREDIT a.s.25095048Opletalova 1603/57, 11000 Praha
148623CZECH AIRSHOW AGENCY, s.r.o.62586122Praha 9, Ocelářská 799, PSČ 190 00
173242ČEPS, a.s.25702556Elektrárenská 774/2, 10100 Praha
584805Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group63998530Pobřežní 665/23, 18600 Praha
1694784ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
1065909ČPP Servis, s.r.o.28435648Budějovická 64/5, 14000 Praha
1792972ENERGOTRADE a.s.537888Štefánikova 18/25, 15000 Praha
2374193ENERGY 21 a.s.27865789Pobřežní 620/3, 18600 Praha
2624755FILIP Media, a.s.27187233Janáčkovo nábřeží 1153/13, 15000 Praha
2786057GENERAL AUTOMOBIL, a.s. v likvidaci26774771Černovická 1183/38, 61800 Brno
483547GLOBAL ASSISTANCE a.s.27181898Dopraváků 749/3, 18400 Praha
1753615Global Expert, s.r.o.27472850V Ráji 919, 53002 Pardubice

Související osoby

#NázevICOAdresa
18066ABSOLON STANISLAV49417070tř. Masarykova 1320, 69801 Veselí nad Moravou
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
48245ARGMAN VLASTIMIL75214610Slovanská 124, 36018 Karlovy Vary
436916Balážová Ludmila61436780247, 66484 Zakřany
1638BÁRTA JAN42511003Františka Křížka 461/11, 17000 Praha
132265BAŽANT MICHAL71026011Sadová 188, 27362 Družec
90979BEČVÁŘ PETR41121031Klánova 487/26, 14700 Praha
15358BEDNÁŘ JIŘÍ64057682Dykova 597/15, 46001 Liberec
48654Bejček Eduard12263630Janovského 912/51, 17000 Praha
15865BENDA VLADIMÍR60868520108, 39853 Chyšky
42773BENEŠ JAROMÍR69625191120, 75131 Bohuslávky
276320BENEŠ JINDŘICH46487972Tyršova 352, 56151 Letohrad
91859BERAN TOMÁŠ41565665Ukrajinská 542/13, 62500 Brno
80254BERÁNEK JIŘÍ15427137Hlavní třída 589/109, 70800 Ostrava
733118BERÁNKOVÁ MILENA86943898Na slupi 1485/10, 12800 Praha
226505BERÁNKOVÁ ROMANA73649988Čajkovského 975/37, 50009 Hradec Králové
507573BERNREITEROVÁ ALENA62593951Modrá 1978/4, 15500 Praha
214571BERNÝ JAN44320370Praha, 14000, Chodov, Volkovova, 625
390624BESPERÁT JAROSLAV44436955Čenovická 2142, 19016 Praha
4067BLÁHA MARTIN737064261, 36301 Stráž nad Ohří
9178BLAŽEK PETR46921630Lomnická 1766, 66601 Tišnov
124646BLAŽKOVÁ LUDMILA49298950Dr. Karla Farského 278, 51211 Vysoké nad Jizerou
9605BORENSTEIN SERGE48054917Žitavského 500, 15600 Praha
50241BRABEC JAN46720359Zdiměřická 1083, 25242 Jesenice
43394BREBERA JAN42262101Ke Křížku 754, 53304 Sezemice

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1719497"ARNOLD - investiční fond, a.s."44941111Praha, 18000, Karlín, Pobřežní, 3
340995AGENTURA FALA s.r.o.26149699Vítkova 227/23, 18600 Praha
560865Applifting s.r.o.2542072Vítkova 439/21, 18600 Praha
1844988Arc Worldwide, spol. s r.o.25140884Praha, 18600, Karlín, Karolinská, 650/1
1957112Arthur D. Little GmbH, organizační složka26762889Karolinská 650/1, 18600 Praha
967072Arthur D. Little s.r.o.5532256Karolinská 650/1, 18600 Praha
2881136AUTODESK spol. s r.o.49358430Karolinská 650/1, 18600 Praha
512450Bartica s.r.o.27864103Karolinská 661/4, 18600 Praha
727755BASYS IT-Service GmbH, organizační složka24256951Praha 8, Karolinská 661/5, PSČ 186 00
241932BenQ Mobile CEE GmbH, organizační složka27405290Praha 8, Pobřežní 3, PSČ 186 00
430414BNP Paribas Real Estate APM CR s.r.o.48036099Praha 8, Pobřežní 3, PSČ 186 00
2955597BR Management Corporation a.s. v likvidaci25656988Praha, 18600, Karlín, Pobřežní, 3
764798Bright Blue Ventures s.r.o.5514584Karolinská 650/1, 18600 Praha
905231Bytové družstvo Pobřežní 369, družstvo1427733Pobřežní 369/28, 18600 Praha
3008922Bytové družstvo Vítkova 342726378Vítkova 350/34, 18600 Praha
1966931Bytové družstvo Vítkova 362714388Vítkova 333/36, 18600 Praha
867895CAPOTERRA s.r.o., v likvidaci28365356Karolinská 650/1, 18600 Praha
1607250CBRE Property Management s.r.o.26208415Praha, 18600, Karlín, Karolinská, 650/1
3290310CE Travel Holdings a.s.24307254Karolinská 650/1, 18600 Praha
2446376CEE Real Estate Investment CZ a.s., v likvidaci28255046Karolinská 650/1, 18600 Praha
548159Centrum Supercar spol. s r.o.25704214Praha 8, Pobřežní 3
2269242CFO Services s.r.o.3691187Karolinská 650/1, 18600 Praha
222410Commando, spol. s r.o.26431769Praha, 18600, Karlín, Karolinská, 650/1
3315661CONCORD INVEST, a.s.25124447Praha, 18600, Karlín, Karolinská, 650/1
3337042CONFESS Research s.r.o.26738384Vítkova 5/32, 18600 Praha

Fyzické osoby v okolí