VIG ND, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem VIG ND, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 16429. Jeho identifikační číslo je 24725960

 
 

Výpis z obchodního rejstříku VIG ND, a.s.

Datum zápisu: 20. 8. 2010

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 16429

Identifikační číslo:24725960

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: j3atkfp

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Valná hromada společnosti VIG ND, a.s. rozhodla dne 15.10. 2015 o snížení základního kapitálu společnosti ve výši 2.671.000.000,- Kč /slovy: dvě miliardy šest set sedmdesát jedna milionů korun českých/ o částku 280.000.000,- Kč /slovy: dvě stě osmdesát milionů korun českých/ na novou výši základního kapitálu společnosti VIG ND, a.s. 2.391.000.000,- Kč /slovy: dvě miliardy tři sta devadesát jedna milionů korun českých/, a to následovně:1.Důvody a účel navrhovaného snížení 1.1. důvodem a účelem snížení základního kapitálu společnosti VIG ND, a.s. je snaha společnosti o konsolidaci struktury akcionářů vlastnících akcie společnosti VIG ND, a.s.2. Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení základního kapitálu 2.1. základní kapitál společnosti VIG ND, a.s. bude snížen, dle ustanovení § 532 odst. 1 písm. b) zákona o obchodních korporacích o pevnou částku, a to o částku (v rozsahu) 280.000.000,- Kč /slovy: dvě stě osmdesát milionů korun českých/ (rozsah navrhovaného snížení), a to úplatně vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy (způsob provedení navrhovaného snížení základního kapitálu).3. Způsob naložení s částkou odpovídající snížení základního kapitálu 3.1. s částkou odpovídající snížení základního kapitálu společnosti VIG ND, a.s. ve výši 280.000.000,- Kč /slovy: dvě stě osmdesát milionů korun českých/ bude naloženo tak, že tato částka bude použita k úhradě kupní ceny za akcie, které budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy.4. Výše úplaty 4.1. základní kapitál se snižuje, na základě návrhu představenstva společnosti VIG ND, a.s. s tím, že vzetí akcií z oběhu bude úplatné a výše této úplaty bude činit částku ve výši 299.772.942,- Kč /slovy: dvě stě devadesát devět milionů sedm set sedmdesát dva tisíce devět set čtyřicet dva korun českých), tj. ve výši 1.070.617,65 Kč /slovy: jeden milion sedmdesát tisíc šest set sedmnáct korun českých a šedesát pět haléřů/ na jednu (1) kmenovou akcii ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč /slovy: jeden milion korun českých/.5. Veřejný návrh smlouvy a lhůta pro předložení akcií 5.1. Veřejný návrh smlouvy na odkoupení akcií bude uveřejněn způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti VIG ND, a.s., a to nejpozději do 30 dnů ode dne zápisu záměru o snížení základního kapitálu společnosti VIG ND, a.s. do obchodního rejstříku. Doba závaznosti veřejného návrhu smlouvy bude nejméně třicet dnů ode dne jeho uveřejnění. Lhůta pro předložení akcií (hromadné listiny) bude činit tři (3) měsíce ode dne účinnosti snížení základního kapitálu. Kupní cena za akcie, které budou vzaty z oběhu, bude splatná nejpozději do tří měsíců ode dne účinnosti snížení základního kapitálu.6. Souhlas valné hromady s převodem akcií6.1. Valná hromada společnosti VIG ND, a.s. uděluje, ve smyslu ustanovení čl. 4.5. stanov společnosti, všem stávajícím akcionářům společnosti (akcionáři, jsou akcionáři společnosti VIG ND, a.s. k rozhodnému dni) souhlas s převodem akcií společnosti VIG ND, a.s. na společnost VIG ND, a.s.7. Ochrana věřitelů 7.1. Snížením základního kapitálu Společnosti nedojde ke zhoršení dobytnosti pohledávek věřitelů Společnosti a nebudou naplněny podmínky ustanovení § 518 odst. 3 zákona o obchodních korporacích.
od 15. 10. 2015

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 26. 08. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 14. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 14. 07. 2014 do 12. 01. 2015

  Valná hromada společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. rozhodla rozhodnutím obsaženým v notářském zápisu JUDr. Miroslava Nováka, notáře v Praze, ze dne 30. října 2012, Nz 788/2012, N 857/2012, o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti s obchodní firmou V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. o částku 1.299.000.000,- Kč (slovy: jednamiliardadvěstědevadesátdevětmiliónů korun českých), tj. na novou výši základního kapitálu 2.671.000.000,- Kč (slovy: dvěmiliardyšestsetsedmdesátjedenmilion korun českých), a to za těchto podmínek: 1) Základní kapitál společnosti bude zvýšen o částku 1.299.000.000,- Kč (slovy: jednamiliardadvěstědevadesátdevětmiliónů korun českých), tj. ze současné výše 1.372.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda tři sta sedmdesát dva miliónů korun českých) o 1.299.000.000,- Kč (slovy: jednamiliardadvěstědevadesátdevětmiliónů korun českých), na novou výši 2.671.000.000,- Kč (slovy: dvěmiliardyšestsetsedmdesátjedenmilion korun českých), upsáním nových akcií, s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 2) Způsob zvýšení základního kapitálu: zvýšení základního kapitálu bude provedeno postupem podle § 203 odst. 1 obchodního zákoníku, a sice úpisem 1.299 (slovy: jednoho tisíce dvě stě devadesáti devíti) kusů nových kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých), u kterých nebude podána žádost o přijetí k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu, jejichž emisní kurz se nebude rovnat jejich jmenovité hodnotě a bude činit u každé této akcie 1.070.617,65 Kč (slovy jeden milion sedmdesát tisíc šest set sedmnáct korun českých a šedesát pět haléřů), tzn. že emisní ážio bude u každé této akcie ve výši 70.617,65 Kč (slovy sedmdesát tisíc šest set sedmnáct korun českých a šedesát pět haléřů), a jejichž emisní kurz bude splácen peněžitým vkladem předem určeným zájemcům. Všechny nové akcie budou upisovány bez využití přednostního práva, a to tak, že budou nabídnuty následujícím předem určeným zájemcům a jejich emisní kurz splacen následovně: - předem určenému zájemci, a to obchodní společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, IČ 47116617, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1897, která upíše 759 (slovy sedm set padesát devět) ks nově vydaných akcií, jejichž emisní kurz bude splacen peněžitým vkladem na zvláštní účet společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. číslo 5308012/0800, vedený u České spořitelny, a.s.,- předem určenému zájemci, a to obchodní společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, IČ 63998530, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3433, která upíše 260 (slovy dvě stě šedesát) ks nově vydaných akcií, jejichž emisní kurz bude splacen peněžitým vkladem na zvláštní účet společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. číslo 5308012/0800, vedený u České spořitelny, a.s.,- předem určenému zájemci, a to obchodní společnosti Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 53002, IČ 47452820, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 855, která upíše 280 (slovy dvě stě osmdesát) ks nově vydaných akcií, jejichž emisní kurz bude splacen peněžitým vkladem na zvláštní účet společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. číslo 5308012/0800, vedený u České spořitelny, a.s.,a tudíž tyto akcie nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky ve smyslu § 203 odst. 3 obchodního zákoníku. 3) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných nových akcií a výše jejich emisního kurzu, místo a lhůta pro upsání nových akcií: - předem určenému zájemci, tj. obchodní společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, obchodní společnost Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a obchodní společnost Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group upíší všech 1.299 (slovy jeden tisíc dvě stě devadesát devět) kusů nových kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých), u kterých nebude podána žádost o přijetí k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu, jejichž emisní kurz se nebude rovnat jejich jmenovité hodnotě, tj. bude činit u každé této akcie 1.070.617,65 Kč (slovy jeden milion sedmdesát tisíc šest set sedmnáct korun českých šedesát pět haléřů), tzn. že emisní ážio bude u každé této akcie ve výši 70.617,65 Kč (slovy sedmdesát tisíc šest set sedmnáct korun českých šedesát pět haléřů). Emisní kurz, včetně emisního ážia všech těchto 1.299 kusů upisovaných nových akcií, bude tedy představovat celkem částku 1.390.732.327,35 Kč (slovy jedna miliarda tři sta devadesát milionů sedm set třicet dva tisíc tři sta dvacet sem korun českých a třicet pět haléřů). Místem pro upisování akcií předem určenými zájemci je sídlo společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. a lhůta pro upisování akcií třemi výše uvedenými předem určenými zájemci, činí jeden měsíc ode dne rozhodnutí valné hromady, s tím, že oznámení počátku běhu lhůty bude učiněno písemně v den rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, a to osobním předáním oznámení zájemcům o upsání akcií nebo zasláním e-mailové zprávy obsahující oznámení zájemcům o upsání akcií. Představenstvo společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. je povinno dnem přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovaní akcií nemůže začít dříve, než bude rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy o upsání akcií bude tudíž obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc případného rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 06. 11. 2012 do 14. 12. 2012

  Na základě projektu přeměny - "Projekt vnitrostátní fúze sloučením", vyhotoveného v souladu s ustanovením zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, týkajícího se sloučení společnosti Main Point Karlin, a.s., IČ 267 25 487, se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7896, jako společnosti zanikající, se společností V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s., IČ 247 25 960, se sídlem Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16429, jako společností nástupnickou, došlo ve smyslu ust. § 2 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, k realizaci vnitrostátní fúze sloučením společností V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. a Main Point Karlin, a.s.. Na nástupnickou společnost V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s., přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti Main Point Karlin, a.s., včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Rozhodným dnem pro fúzi byl stanoven den 1.dubna 2012.
od 01. 07. 2012

  Jediný akcionář společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group rozhodl rozhodnutím jediného akcionáře společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. obsaženým v notářském zápisu JUDr. Miroslava Nováka, notáře v Praze, ze dne 27. července 2011, Nz 654/2011, N 685/2011, o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti s obchodní firmou V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s., z jeho současné výše 152.000.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát dva milionů korun českých) o částku 1.220.000.000,- Kč (slovy: jedna milarda dvě stě dvacet milionů korun českých) na novou výši základního kapitálu 1.372.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda tři sta sedmdesát dva miliony korun českých), a to bez připuštění upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to za těchto podmínek:1. Základní kapitál se zvyšuje upsáním 1.220 (slovy: jednoho tisíce dvě stě dvaceti) kusů nových kmenových akcií společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s., které budou vydané v zaknihované podobě, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).2. Emisní kurz nových akcií společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tj. bude činit 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za jednu akcii.3. Všech 1.220 (slovy: jeden tisíc dvě stě dvacet) kusů nově upisovaných akcií bude upsáno bez využití přednostního práva, (kterého se jediný akcionář vzdal), a to předem určenými zájemci, kterými jsou:- Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, IČ: 471 16 617, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1897, a- Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 4, Budějovická 5, PSČ 140 21, IČ: 639 98 530, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3433,s tím, že společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, upíše 1.200 (slovy: jeden tisíc dvě stě akcií) podle smlouvy o upsání uzavřené akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku mezi společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a společností V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s., a společnost Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group upíše 20 (slovy: dvacet akcií) podle smlouvy o upsání akcií uzavřené podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku mezi společností Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. a společností V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s.S nově upsanými akciemi budou spojena stejná práva, jako s akciemi dříve upsanými.4. Místem úpisu akcií bude sídlo společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s., tj. Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00, přičemž lhůta pro upsání akcií činí jeden měsíc ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcům, a to společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, a společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, představenstvem společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s.5. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií předloží představenstvo společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. předem určeným zájemcům, tj. společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, dnešním dnem, tj. dnem přijetí tohoto rozhodnutí, tj. dne 27. července 2011. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy stran na ní musí být ověřeny a smlouva musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené § 205 odst. 3 obchodního zákoníku.6. Představenstvo polečnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. je povinno dnešním dnem, tj. dnem přijetí tohoto usnesení, tj. dne 27. července 2011, podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.7. Tito předem určení zájemci budou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných akcií takto :- společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group bude povinna splatit 100 % (slovy: jedno sto procent) emisního kursu všech 1.200 (slovy: jednoho tisíce dvě stě) nových akcií, které upíše, tj. částku 1.200.000.000,- Kč (slovy: jednu miliardu dvě stě milionů korun českých), ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne uzavření předmětné smlouvy o upsání všech těchto 1.200 nových akcií, a to na zvláštní účet společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. číslo 4755232/0800 vedený u banky Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 452 44 782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171.- společnost Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group bude povinna splatit 100 % (slovy: jedno sto procent) emisního kursu všech 20 (slovy: dvaceti) nových akcií, které upíše, tj. částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne uzavření předmětné smlouvy o upsání všech těchto 20 nových akcií, a to na zvláštní účet společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. číslo 4755232/0800 vedený u banky Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 452 44 782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171.
od 28. 07. 2011 do 03. 08. 2011

  Na základě projektu přeměny - "Projekt vnitrostátní fúze sloučením", vyhotoveného v souladu s ustanovením zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, týkajícího se sloučení společnosti KOORDITA, a.s., IČ: 27821650, se sídlem Ostrava, Hrabová, Místecká 329/258, PSČ 720 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3468, jako společnosti zanikající, se společností V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s., IČ: 24725960, se sídlem Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16429, jako společností nástupnickou, došlo ve smyslu § 2 a násl. zák.č. 125/2008 Sb. k realizaci vnitrostátní fúze sloučením společností V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. a KOORDITA, a.s. Na nástupnickou společnost V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s., přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti KOORDITA, a.s., včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Rozhodným dnem pro fúzi byl stanoven den 1. ledna 2011.
od 01. 07. 2011

  Jediný akcionář společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group rozhodl rozhodnutím jediného akcionáře společnosti obsaženým v notářském zápisuJudr. Miroslava Nováka, notáře v Praze, ze dne 21. září 2010, Nz 843/2010, N 894/2010, o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti s obchodní firmouV.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s., z jeho současné výše 2.000.000,--Kč (slovy dva miliony korun českých) o částku 150.000.000,-- Kč (slovy jedno sto padesátmilionů korun českých), na novou výši základního kapitálu 152.000.000,--Kč (slovy jedno sto padesát dva milionů korun českých), a to bez připuštění upisování akciínad částku navrhovaného zvýšenízákladního kapitálu, a to za těchtopodmínek:1. Základní kapitál se zvyšuje upsáním 150 (slovy jedno sto padesáti) kusů nových kmenových akcií společnosti V.I:G. ND, uzavřený investiční fond a.s., které budouvydané v zaknihované podobě, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,--Kč (slovy: jeden milion korun českých).2. Emisní kurz nových akcií společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. bude shodný s jejich nominální hodnotou, tj. bude činit 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých) za jednu akcii.3. Všech 150 (slovy jedno sto padesát) kusů nově upisovaných akcií bude upsáno bez využití přednostního práva, (kterého se tímto jediný akcionář vzdává), a to předemurčeným zájemcem, kterým je jediný akcionář společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s., tj. společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group,a budou jím upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, uzavřené mezi společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Groupa společností V.I:G. ND, uzavřený investiční fond a.s. S nově upsanými akciemi budou spojena stejná práva, jako s akciemi dříve upsanými.4. Místem úpisu akcií bude sídlo společností V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s., tj. Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00,přičemž lhůta pro upsání akcií činíjeden měsíc ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání jedinému akcionáři, tj. společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group představenstvem společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s..5. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií předloží představenstvo společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. jedinému akcionáři, tj. společnosti Kooperativapojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, dnešním dnem tj. dnem přijetí tohoto rozhodnutí, tj. 21.9.2010. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy stranna ní musí být ověřeny a smlouva musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené § 205 odst. 3 obchodního zákoníku.6. Představenstvo společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. je povinno dnešním dnem, tj. dnem přijetí tohoto usnesení, tj. 21.9.2010, podat návrh na zápistohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutínávrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.7. Tento jediný akcionář bude povinen splatit 100 % (slovy jedno sto procent) emisního kursu všech 150 (slovy jedno sto padesáti) nových akcií, které upíše, tj. částku150.000.000,-- Kč (slovy jedno sto padesát milionů korun českých), ve lhůtě do 30 (slovy třiceti) dnů ode dne uzavření předmětné smlouvy o upsání všech těchto 150nových akcií, a to na zvláštní účet společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. číslo 4353612/0800 vedený u banky Česká spořitelna, a.s. se sídlem Praha 4,Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171.
od 24. 09. 2010 do 20. 10. 2010

Akcie

Počet: 2 391 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 22. 02. 2016

Počet: 2 671 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 21. 01. 2015 do 21. 01. 2015

Počet: 2 671 ks v hodnotě: 1000000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 14. 12. 2012 do 14. 12. 2012

Počet: 1 372 ks v hodnotě: 1000000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 03. 08. 2011 do 03. 08. 2011

Počet: 152 ks v hodnotě: 1000000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 20. 10. 2010 do 20. 10. 2010

Počet: 2 ks v hodnotě: 1000000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 20. 08. 2010 do 20. 08. 2010

Vlastníci

Název/Jméno: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

IČO:47116617

Adresa: Praha 1, Templová 747, PSČ 11000
od 20. 08. 2010 do 03. 08. 2011

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 20. 08. 2010 do 03. 08. 2011


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ZAPLETAL PETR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 08. 2010

Adresa: Na zahrádkách 307, Šeberov, 149 00 Praha 4
od 02. 01. 2016
Praha 4 - Šeberov, Na zahrádkách 307, PSČ 14900
od 20. 08. 2010 do 02. 01. 2016


Název/Jméno: BESPERÁT JAROSLAV

IČO: 44436955

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 08. 2010

Adresa: Čenovická 2142, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9
od 12. 12. 2015
Praha 9, Čenovická 2142, PSČ 19016
od 20. 08. 2010 do 12. 12. 2015


Název/Jméno: GARY WHEATLEY MAZZOTTI

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 07. 2014

Adresa: Statenická 365, 252 62 Statenice
od 03. 07. 2014


Název/Jméno: SUK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 01. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 08. 2010 do 14. 07. 2014

Adresa: Akátová 2803, 440 01 Louny
od 12. 01. 2015
Akátová 2803, 440 01 Louny
od 11. 10. 2013 do 14. 07. 2014
Louny, Akátová 2803, PSČ 44001
od 20. 08. 2010 do 11. 10. 2013


Název/Jméno: MAREK LUDĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 01. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 08. 2010 do 14. 07. 2014

Adresa: Počernická 3226/2g, Strašnice, 100 00 Praha 10
od 12. 01. 2015
Praha 10 - Strašnice, Počernická 3226/2g, PSČ 10000
od 20. 08. 2010 do 14. 07. 2014


Název/Jméno: ROZSYPAL VÍT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 01. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 08. 2010 do 14. 07. 2014

Adresa: Na Sídlišti 350, 257 26 Divišov
od 12. 01. 2015
Na Sídlišti 350, 257 26 Divišov
od 15. 08. 2013 do 14. 07. 2014
Divišov, Na Sídlišti 350, PSČ 25726
od 20. 08. 2010 do 15. 08. 2013


Název/Jméno: REICO investiční společnost České spořitelny, a.s.

IČO: 27567117

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 07. 2014 do 12. 01. 2015

Adresa: Antala Staška , 140 00 Praha 4
od 26. 08. 2014 do 12. 01. 2015
Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 14000
od 14. 07. 2014 do 26. 08. 2014


Název/Jméno: Lahner Gerhard

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 08. 2010 do 03. 07. 2014

Adresa: Mistelbach, Gartengasse 21, 2130, Rakouská republika
od 20. 08. 2010 do 03. 07. 2014


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 1. 2015

Obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb
od 14. 01. 2015
Velkoobchod a maloobchod
od 14. 01. 2015
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 14. 01. 2015
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 14. 01. 2015
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 14. 01. 2015
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 14. 01. 2015
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 14. 01. 2015
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 14. 01. 2015


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ24725960

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 7. 2011

Související firmy

#NázevICOAdresa
9853201 1 Nejlepší autopůjčka s.r.o.27367169Ulčova 740/2a, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8
3506311A & L Partners s. r. o.3726886Sokolovská 1333/45, Poruba, 708 00 Ostrava
2148477AB - CREDIT a. s.40522610Opletalova 1603/57, Nové Město, 110 00 Praha 1
2174998AIS Servis, s.r.o.26264315Brno, Provazníkova 84, č.p.1578, PSČ 61300
35863Anděl Investment Praha s.r.o.27128881Praha 6, Evropská 370/15, PSČ 16041

Související osoby

#NázevICOAdresa
667469AAA AUTO a.s.26699648Hostivice, Husovo nám. 14, PSČ 25301
93474AAA Auto Group N.V.Amsterdam, Amsterdam, Nizozemské království
93473AAA Auto International a.s.1759299Dopraváků 874/15, Čimice, 184 00 Praha 8
1210259WOLLHÄNDLER ABRAHAMGrüneburgweg 35, Frankfurt am Main, 503 22, Spolková republika Německo
1237378Aggmore Europe 1 S.A.L-2449 Luxembourg, Boulevard Royal 47, Lucemburské velkovévodství

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí