VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., zapsal Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 670. Její identifikační číslo je 62497421

Výpis z obchodního rejstříku VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Datum zápisu: 5. 10. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 670

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: ruvgxna

Předmět podnikání: Vodoinstalatérství, topenářství
Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a...
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Povrchové úpravy a svařování kovů
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Montáž měřidel
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
Provozování vodovodů a kanalizací
Velkoobchod
Specializovaný maloobchod
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Valná hromada společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. rozhodla dne 5.1.2017 o snížení základního kapitálu společnosti takto: Valná hromada společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., na základě rozhodnutí valné hromady o úplatném nabytí vlastních akcií společností VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti o částku 8 820 000,- Kč (slovy osmmilionůosmsetdvacettisíc korun českých). Nová výše základního kapitálu bude po snížení kapitálu činit 132 350 000,- Kč (slovy jednostotřicetdvamilionů třistapadesáttisíc korun českých). Valná hromada takto rozhodla dále na základě předchozího rozhodnutí valné hromady o úplatném nabytí 200 ks (slovy dvěstě kusů) vlastních akcií společností VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. touto společností od společnosti HOCHTIEF CZ a.s. - viz bod 2. pořadu valné hromady, a to za cenu stanovenou dohodou na základě znaleckého posudku č. 2/16, který vypracoval Ing. Tomáš Buus, Ph.D. Cena za jednu akcii podle tohoto posudku činí 10 020,- Kč/ks (slovy desettisícdvacet korun českých za jednu akcii), tj. celkem cena (úplata) za 200 ks (slovy dvěstě kusů) akcií činí 2 004 000,- Kč (slovy dvamilionyčtyřitisíce korun českých). Valná hromada takto rozhodla dále na základě předchozího rozhodnutí valné hromady o úplatném nabytí 682 ks (slovy šestsetosmdesátdva kusů) vlastních akcií společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. touto společností od společnosti Severní energetická a.s., IČ 28677986 - viz bod 3. pořadu valné hromady, a to za cenu stanovenou dohodou na základě znaleckého posudku uvedenou ve znaleckém posudku č. 2/16, který vypracoval Ing. Tomáš Buus, Ph.D. Cena za jednu akcii podle tohoto posudku činí 10 020,- Kč/ks (slovy desettisícdvacet korun českých za jednu akcii), tj. celkem cena (úplata) za 682 ks (slovy šestsetosmdesátdva kusů) akcií činí 6 833 640,- Kč (slovy šestmilionůosmsettřicet třitisícšestset čtyřicet korun českých). Společnost VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. nabyde tyto akcie od akcionářů za účelem provedení rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu v souladu s ustanovením § 306 odst. 1. písmeno a) zákona č. 90/2012 Sb. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu, tj. 8 820 000,- Kč (slovy osmmilionů osmsetdvacettisíc korun českých) bude naloženo tak, že bude použita na částečnou úhradu kupní ceny nabytých vlastních akcií, a to v části 2 000 000,- Kč (slovy dvamiliony korun českých) na úhradu kupní ceny společnosti HOCHTIEF CZ a.s., IČ 46678468 a v části 6 820 000,- Kč (slovy šestmilionůosmsetdvacettisíc korun českých) na úhradu části kupní ceny společnosti Severní energetická a.s., IČ 28677986. Zbývající část kupní ceny nabytých vlastních akcií, a to v části 4 000,- Kč (slovy čtyřitisíce korun českých) na úhradu kupní ceny společnosti HOCHTIEF CZ a.s. a v části 13 640,- Kč )slovy třinácttisícšestsetčtyřicet korun českých) na úhradu části kupní ceny společnosti Severní energetická a.s., bude hrazena z prostředků společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., a to v souladu se zákonem a smlouvami o převodu akcií. Jedná se o úplatné vzetí akcií z oběhu, když tyto akcie budou dle ust. § 522 zákona č. 90/2012 Sb. po jejich nabytí společností od akcionářů a po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a po vyplacení kupní ceny akcionářům následně zničeny, o čemž bude vyhotoven písemný protokol. Zničení akcií nesmí předcházet zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a vyplacení kupní ceny akcionářům. Akcionář HOCHTIEF CZ a.s. je povinen předložit společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. nabízené akcie - 200 (slovy dvěstě) kusů ve formě cenných papírů, nejpozději do třiceti dnů po podpisu kupní smlouvy, podle které bude společnost VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. nabývat tyto akcie od akcionáře HOCHTIEF CZ a.s. Akcionář Severní energetická a.s., je povinen předložit společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. nabízené akcie - 682 (slovy šestsetosmdesátdva) kusů ve formě cenných papírů, nejpozději do třiceti dnů po podpisu kupní smlouvy, podle které bude společnost VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. nabývat tyto akcie od akcionáře Severní energetická a.s. Valná hromada společnosti pověřuje představenstvo, aby bez zbytečného odkladu uskutečnilo veškeré kroky nezbytné k provedení rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti.
od 31. 01. 2017

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech.
od 30. 07. 2014

  Valná hromada společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s., rozhoduje o zvýšení základního kapitálu, a to: - Zvýšení základního kapitálu: z částky 131 230 000,- Kč o částku 9 940 000,- Kč na částku 141 170 000,- Kč. Valná hromada společnosti nepřipouští zvýšení základního kapitálu nad tento rámec. - Navrhovaný druh, forma, podoba a počet akcií: Vydány budou nové kmenové akcie znějící na jméno, v listinné podobě a neregistrované v počtu 994 ks. - Způsob a rozsah tohoto zvýšení: akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na upisování akcií; přednostní právo na upisování akcií pro stávající akcionáře se vylučuje, když se tohoto svého práva vzdali všichni akcionáři svým prohlášením v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku ještě před hlasováním o zvýšení základního kapitálu, přičemž důvody pro vyloučení přednostního práva stávajících akcionářů k úpisu akcií a jejich nabídnutí určitému zájemci byly objasněny v písemné zprávě představenstva dle ust. § 204a odst. 5 obchodního zákoníku. Akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to Městu Týn nad Vltavou se sídlem nám. Míru, Týn nad Vltavou, PSČ 375 01, identifikační číslo 002 45 585, který se může na zvýšení základního kapitálu účastnit upsáním celkem 994 ks kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy desettisíc korun českých), v listinné podobě a neregistrované. - Lhůta pro upsání nových akcií: Nové akcie budou upisovány v sídle společnosti ve lhůtě čtyř týdnů počínající následujícím dnem po zveřejnění výzvy k upisování v Obchodním věstníku, která bude vydána neprodleně po právní moci usnesení rejstříkového soudu o zapsání záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Správcem vkladu se určuje společnost VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s. - Emisní kurz nově vydaných akcií: Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. - Předmět nepeněžitého vkladu určitého zájemce a jeho ocenění: Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti a tepelná zařízení nutná k zajištění distribuce tepla: A. Nemovitosti zapisované do katastru nemovitostí a) budova č.p. 82 / Týna nad Vltavou / na st.p. č. 546/1 a 546/2 - zastavěná plocha a nádvoří b) st.p. č. 546/1 a 546/2 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v kat. území Týn nad Vltavou, a to s veškerým příslušenstvím a součástmi. B. Nemovitosti nezapisované do katastru nemovitostí Teplovod Tyršova ulice - okrsek č. 09 a) Inženýrská stavba a1) Teplovod Tyršova ulice - okrsek č. 09 Teplovod do gymnázia - okrsek č. 08 a) Inženýrská stavba a1) Teplovod do gymnázia - okrsek č. 08 Teplovod kasárna - větev A a) Inženýrská stavba a1) Teplovod kasárna - větev A, nadzemní část a2) Teplovod kasárna - větev A, podzemní část Teplovod kasárna - větev B a) Inženýrská stavba a1) Teplovod kasárna - větev B, nadzemní část a2) Teplovod kasárna - větev B, podzemní část Teplovod kasárna - větev C a) Inženýrská stavba a1) Teplovod kasárna - větev C Horkovodní přípojka a) Inženýrská stavba a1) Horkovodní přípojka, vše v kat. území Týn nad Vltavou, a to s veškerým příslušenstvím a součástmi. Celková hodnota vkládaného majetku je 9 940 000,- Kč - Počet, jmenovitá hodnota, podoba, forma a druh nových akcií vydaných za nepeněžitý vklad: Nově vydané akcie budou kmenové na jméno v listinné podobě a každá o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč. Valná hromada pověřuje představenstvo, aby vypracovalo úplné znění stanov společnosti v souvislosti se zápisem nového základního kapitálu do obchodního rejstříku podle § 173 obchodního zákoníku.
od 30. 07. 2010 od 14. 10. 2010

  Valná hromada společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu,a to :- Zvýšení základního kapitálu : z částky 58,820.000,-- Kč o částku 72,410.000,-- Kč na částku 131,230.000,--Kč. Valná hromada společnosti nepřipouští zvýšení základního kapitálu nad tento rámec.- Navrhovaný druh, forma, podoba a počet akcií : Vydány budou nové kmenové akcie znějící na jméno, v lis-tinné podobě a neregistrované v počtu 7241 ks.- Způsob a rozsah tohoto zvýšení : Zvýšení základního kapitálu bude provedeno, v souladu s § 203 zákona č.513/1991 Sb., neveřejným úpisem všech 7241 akcií určitému zájemci, a to Městem Týn nad Vltavou na zá-kladě dohody akcionářů podle § 205.- Lhůta pro upsání nových akcií : Nové akcie budou upisovány v sídle společnosti ve lhůtě čtyř týdnů počína-jící následujícím dnem po zveřejnění výzvy k upisování v obchodním věstníku, která bude vydána neprodleněpo právní moci usnesení rejstříkového soudu o zapsání záměru zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku.- Emisní kurz nově vydaných akcií : Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě.- Předmět nepeněžitého vkladu určitého zájemce a jeho ocenění :Předmětem nepeněžitého vkladu jsou tepelná zařízení nutná k zajištění distribuce tepla :1. Výměníková stanice EGC I, včetně zastavěného pozemku parc. č. 2358, k.ú. Týn nad Vltavou, popsanáa oceněná v znaleckém posudku č. 1004-9/2003 na 3,230.000,-- Kč.2. Výměníková stanice EGC II, včetně zastavěného pozemku parc. č. 2492, k.ú. Týn nad Vltavou, popsanáa oceněná v znaleckém posudku č. 1006-11/2003 na 4,090.000,-- Kč.3. Výměníková stanice na Veselské ulici, postavená na pozemku parc. č. 2578, k.ú. Týn nad Vltavou (po-zemek není předmětem vkladu), popsaná a oceněná v znaleckém posudku č. 1007-12/2003 na 320.000,-Kč.4. Výměníková stanice v bývalém objektu OD PRIOR , včetně zastavěného pozemku parc. č. 138/11, k.ú.Týn nad Vltavou, popsaná a oceněná v znaleckém posudku č. 1008-13/2003 na 2,370.000,- Kč. 5. Horkovodní napáječ v trase Elektrárna Temelín - Týn nad Vltavou popsaný a oceněný v znaleckém po-sudku č. 1011 - 16 / 2003 na 34,150.000,- Kč.6. Horkovodní primární napáječ v trase výtopna - sídliště Hlinecká, Týn nad Vltavou popsaný a oceněnýv znaleckém posudku č. 1013-18/2003 na 28,250.000,- Kč.Celková hodnota vkládaného majetku je 72,410.000,- Kč.- Počet, jmenovitá hodnota, podoba , forma a druh nových akcií vydaných za nepeněžitý vklad : Nově vydanéakcie budou kmenové na jméno v listinné podobě a každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč.Valná hromada pověřuje představenstvo, aby vypracovalo úplné znění stanov společnosti v souvislosti se zá-pisem nového základního kapitálu od obchodního rejstříku podle § 173 obchodního zákoníku.
od 04. 10. 2003 od 05. 02. 2004

  Valná hromada konaná dne 25.4.1995 přijala změny stanovspolečnosti - jejich znění vyplývá z přílohy k notářskému zápisupořízenému o průběhu této valné hromady.
od 23. 02. 1996

  Akciová společnost byla založena bez výzvy k upsání akcií zakla-datelskou listinou ze dne 15.9.1994 jediného zakladatele MěstaTýn nad Vltavou, sepsanou ve formě notářského zápisu dne 20.9.1994, ve spojení s notářskými zápisy ze dne 23.9.1994 a 5.10.l994. Zakladatel současně zvolil členy orgánů společnosti aschválil stanovy a.s.Zakladatelské listiny, stanovy a.s. a notářské zápisy byly při-loženy.
od 05. 10. 1994

Akcie

Počet: 14 117 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 14. 10. 2010

Počet: 13 123 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 02. 2004 od 14. 10. 2010

Počet: 5 882 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 04. 10. 2003 od 05. 02. 2004

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: VORNAY JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 08. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 2015 od 17. 08. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 09. 2005 od 11. 04. 2011


Název/Jméno: JAROŠ JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 07. 2009


Název/Jméno: ČURDA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 10. 2003
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 08. 2000 od 04. 10. 2003


Název/Jméno: FUKS TOMÁŠ

IČO: 86623842

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 30. 04. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 10. 2003 od 30. 04. 2015


Název/Jméno: HÁJEK KAREL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 04. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 04. 2011 od 30. 04. 2015


Název/Jméno: KOBERA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 01. 2014
Prokura - prokurista
od 01. 12. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 03. 2000 od 01. 01. 2014


Název/Jméno: TVRDÍK TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 2015


Název/Jméno: DUŠEK ZDENĚK

IČO: 16631595

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 2015


Název/Jméno: TRECHA RUDOLF

IČO: 42382831

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 2015 od 17. 08. 2016


Název/Jméno: BOČEK JAROSLAV

IČO: 74168134

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 04. 2011 od 30. 04. 2015


Název/Jméno: KLÍMA FRANTIŠEK

IČO: 14697971

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 2014 od 30. 04. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 05. 2003 od 01. 01. 2014
Prokura - prokurista
od 31. 01. 1998 od 01. 12. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 02. 1996 od 10. 05. 2003


Název/Jméno: MIKEŠ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 06. 2012 od 30. 04. 2015


Název/Jméno: VODIČKA VLADIMÍR

IČO: 61769631

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 08. 2011 od 17. 08. 2016


Název/Jméno: KRÁL VLADIMÍR

IČO: 12359173

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 04. 2011 od 30. 04. 2015


Název/Jméno: BEZPALEC JAROSLAV

IČO: 10266313

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 04. 2011 od 28. 06. 2012


Název/Jméno: MACHÁČEK FRANTIŠEK

IČO: 12347868

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 05. 2003 od 10. 05. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 09. 1999 od 11. 04. 2011


Název/Jméno: BROM JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 05. 2003 od 11. 04. 2011
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 02. 1996 od 02. 09. 1999


Název/Jméno: KŘENEK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 10. 2003 od 23. 07. 2009
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 05. 2003 od 04. 10. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 05. 2003 od 10. 05. 2003
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 09. 1999 od 10. 05. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 09. 1999 od 20. 09. 1999


Název/Jméno: CIHLA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 09. 2006 od 31. 08. 2011
Dozorčí rada - člen
od 30. 06. 2001 od 04. 09. 2006


Název/Jméno: VRÁNEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 09. 2006 od 11. 04. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 10. 2001 od 04. 09. 2006


Název/Jméno: ROZNER VLADIMÍR

IČO: 15806600

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 06. 1996 od 05. 09. 2005


Název/Jméno: EISENVORT JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 10. 2002 od 10. 05. 2003


Název/Jméno: STÁREK VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 09. 1999 od 30. 10. 2001


Název/Jméno: MACKAŇUK RADOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 07. 1998 od 24. 08. 2000


Název/Jméno: RAFAJ LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 07. 1998 od 02. 09. 1999


Název/Jméno: KOTYZA VOJTĚCH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 11. 1997 od 15. 07. 1998


Název/Jméno: HRUŠKA VÁCLAV

IČO: 73454729

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 02. 07. 1997 od 06. 03. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 02. 1996 od 02. 07. 1997
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 10. 1994 od 23. 02. 1996


Název/Jméno: NĚMEC FRANTIŠEK

IČO: 10085301

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 06. 1996 od 02. 09. 1999


Název/Jméno: SLÁČALA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 06. 1996 od 15. 07. 1998
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 02. 1996 od 19. 06. 1996


Název/Jméno: SVOBODA VÁCLAV

IČO: 10045724

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 06. 1996 od 30. 06. 2001


Název/Jméno: KRAJÍC JAROSLAV

IČO: 75040506

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 02. 1996 od 19. 06. 1996


Název/Jméno: KUBEŠ IVAN

IČO: 88712443

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 02. 1996 od 19. 06. 1996
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 10. 1994 od 23. 02. 1996


Název/Jméno: VOTÝPKA STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 23. 02. 1996 od 19. 06. 1996


Název/Jméno: HAVLÍČKOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 02. 1996 od 19. 06. 1996


Název/Jméno: PŘÍHODA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 02. 1996 od 04. 10. 2003


Název/Jméno: MARHOUN VÁCLAV

IČO: 73487571

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 02. 1996 od 18. 10. 2002


Název/Jméno: ŠEDIVÝ VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 10. 1994 od 19. 06. 1996


Název/Jméno: ŠIK KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 02. 1996 od 07. 11. 1997


Název/Jméno: HAVLÍKOVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 10. 1994 od 23. 02. 1996


Název/Jméno: MAREK JIŘÍ

IČO: 61205486

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 10. 1994 od 23. 02. 1996


Název/Jméno: SVOBODA ALOIS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 10. 1994 od 23. 02. 1996


Název/Jméno: Bergler JIří

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 10. 1994 od 23. 02. 1996


Název/Jméno: LUŇÁČKOVÁ JITKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 10. 1994 od 23. 02. 1996


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 07. 2000

Odpovědní zástupci:


Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 03. 2000

Obory činnosti: - strojírenství, hutnictví a energetiky
od 12. 02. 2002 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 382416

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 08. 1999

Obory činnosti: - skladování a zpracování nekovového odpadu
od 12. 02. 2002 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 07. 1998

Obory činnosti: - svařování
od 12. 02. 2002 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 09. 1997

Odpovědní zástupci:


Montáž měřidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 04. 1997

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 02. 1997

Odpovědní zástupci: 382415

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:03. 02. 1997

Odpovědní zástupci: 382415

Zánik oprávnění:26. 02. 2002


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 12. 1996

Obory činnosti: - měřící a regulační technika,topenářský materiál,armatury,potrubí
od 12. 02. 2002 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 382415

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 12. 1996

Obory činnosti: - měřící a regulační technika, topenářský materiál, armmatury,potrubí
od 12. 02. 2002 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 382415

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 12. 1996

Odpovědní zástupci: 382415

Zánik oprávnění:06. 05. 2004


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 12. 1996

Obory činnosti: Testování, měření, analýzy a kontroly
od 16. 04. 2014
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 15. 04. 2014
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
od 15. 04. 2014
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
od 15. 04. 2014
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 15. 04. 2014
Velkoobchod a maloobchod
od 15. 04. 2014
Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky
od 20. 03. 2000 od 16. 04. 2014
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 10. 08. 1999 od 16. 04. 2014
Povrchové úpravy a svařování kovů
od 08. 07. 1998 od 16. 04. 2014
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
od 16. 04. 1997
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
od 16. 04. 1997
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
od 03. 02. 1997 od 16. 04. 2014
Specializovaný maloobchod
od 02. 12. 1996 od 16. 04. 2014
Velkoobchod
od 02. 12. 1996 od 16. 04. 2014

Odpovědní zástupci: 382415


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ62497421

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 09. 1994

Související firmy

#NázevICOAdresa
35231" PR- STAVOMONT, s.r.o. "63907160Dvorce 258, 37901 Třeboň
5064181. GRAFICKÁ TISKAŘSKÁ REKLAMNÍ SPOLEČNOST, s.r.o.25368915Braunerova 563/7, 18000 Praha
4572562 CK, spol. s r. o. v likvidaci45310416Praha, 19600, Čakovice, Řepová, 288
356917AOT s.r.o.27509532Jeseniova 1151/55, 13000 Praha
76520ARCADES s.r.o.24298506Praha 1 - Nové Město, Růžová 1, PSČ 110 00
34828ASPIS, spol. s r.o.49825330168, 28922 Ostrá
211096ATLAS TREND INVEST, s.r.o.48951188Ječná 547/15, 12000 Praha
79043AZTECO, akciová společnost, v jazyce německém AZTECO Aktiengeselschaft, v jazyce anglickém AZTE62242725Liberec, 46010, , Vilová 361,
132149B.M.S. - regionální železnice spol. s r.o.25176102Dolní náměstí 572, 37344 Zliv
373645BEIDEA s.r.o.28225627Dolní 142/6, 74723 Bolatice
423496BEMAJA s.r.o.25155881Týn nad Vltavou, Zámecké nádvoří 782, PSČ 375 01
205720BLACK POINT STUDIO, spol. s r.o.564290Praha 4, Čerčanská 20, PSČ 140 00
426832Bohemia Arch spol. s r.o.25002279Spořická 599, 43101 Spořice
461018BOSTO s.r.o.3571858U Transformátoru 635, 25245 Zvole
219285BOTAS a.s.13595Smetanova 842, 53973 Skuteč
222047BROM+partner, s.r.o.260879102, 37501 Týn nad Vltavou
275219Bytové družstvo SOUKENICKÁ 3, družstvo26966085Soukenická 558/3, 60200 Brno
86123Bytové družstvo U Radnice26709333Kojetická 970, 27711 Neratovice
40922CANNABIS Pharma, s.r.o.25441353Masarykova třída 1595/54, 41501 Teplice
302584CASTLEDERG a.s.28206983Panská 895/6, 11000 Praha
396693CEZTel, a.s., v likvidaci25107950Duhová 1531/3, 14000 Praha
23283CLUB HOTEL IMPULS a.s. v likvidaci266871271, 37341 Čejkovice
573866CML Praha, a.s.25268627Veverkova 765/23, 17000 Praha
460332CONTUR spol. s r.o. "v likvidaci"47666609Nádražní 287/20, 78985 Mohelnice
438988CZECHLINE spol. s r.o.60703041Uherské Hradiště-Jarošov, Za Humny 482, PSČ 686 01

Související osoby

#NázevICOAdresa
270597ABRAMOVIČOVÁ MARKÉTA70093237Špitálská 669/8, 19000 Praha
191912ABT JAN6149588317, 25210 Líšnice
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
87288ADAMEC FRANTIŠEK65625838Liberec, 46008, Liberec VIII-Dolní Hanychov, Hanácká, 188/6
3031ADÁMEK JIŘÍ74696424Spinozova 1825/7, 14300 Praha
156152ADENSAM PETR67157271131, 39001 Tábor
8445ALBRECHT JOSEF13058487Nádražní 1285/101, 69141 Břeclav
205853ALEXANDER JIŘÍ602663921, 43201 Domašín
75375ALTMAN JIŘÍ70463824Schwaigrova 655/3, 61700 Brno
4595ANDĚL JOSEF65587201Čechova 2325/27, 30100 Plzeň
185458ANDRES JOSEF40094863Erno Košťála 968, 53012 Pardubice
149564ANDRŠ LUMÍR11590912177, 54908 Provodov-Šonov
254548AUER PAVEL87034956K Plzenci 1004/13, 32600 Plzeň
183175BALCAR MARTIN45269726Dušní 927/3, 11000 Praha
97888BAREŠ JOSEF11582073Vysoká nad Labem, 50331, Vysoká nad Labem, , 26
102837BARŠA RADIM73304913Prosecká 677/127, 19000 Praha
15220BÁRTA JAROSLAV44534914Lounská 87, 43902 Cítoliby
41510BÁRTA LADISLAV886872285. května 339, 38451 Volary
206495BARTÁK MILAN16092317Jabloňová 2866/1, 10600 Praha
199223BARTOŇ TOMÁŠ61817279Sídliště II 29, 25168 Kamenice
52700BARTOŇ VÁCLAV63664763Sečská 1855/27, 10000 Praha
91099BARTOŠ MILOŠ48125920V Dolích 490, 25246 Vrané nad Vltavou
91097BARTOŠOVÁ DENISA70740968Na Skále 350, 28163 Kostelec nad Černými lesy
264580BARTOŠOVÁ MONIKA70485321M. Majerové 1259/26, 69201 Mikulov
44579BARTUNĚK JIŘÍ67395325Janovská 401, 10900 Praha

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
Firma: ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, 29301 Mladá Boleslav
Firma: Stavební firma Regent spol. s r.o. v likvidaci48203939Třeboň, 37901, Třeboň II, Svobody, 1109/II
Firma: FOXCONN CZ s.r.o.25938002U Zámečku 27, 53003 Pardubice
Firma: Institut pro zdraví a rodinu o.p.s.1783092Hrabinská 438/24, 73701 Český Těšín
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Hyundai 700/1, 73951 Nižní Lhoty
Firma: CHESS ON SUNDAY s.r.o.4995775Myslbekova 685/19, 16900 Praha
Adresa: Pod Klamovkou 1268/3, Košíře, 150 00 Praha 5
Firma: Klub přátel čelistního kloubu, o. s.27056341121, 39848 Jetětice
Firma: ZO Odborového svazu státních orgánů a organizací Výbor ZO Městský úřad, 755 01 Vsetín, Svárov 108071211357Svárov 1080, 75501 Vsetín
Fyzická osoba: Jaroslav Marek61216062163, 51261 Přepeře
Adresa: Praha 1 - Nové Město, Helmova 2081/6, PSČ 11000
Fyzická osoba: Václav Javůrek61103811Mladá Boleslav, 29301, Mladá Boleslav I, Nám. Republiky, 1056
Adresa: Chlumec nad Cidlinou, Rooseveltova 111/IV
Firma: IPMORE TRADE s.r.o.5460166Zámostní 1155/27, 71000 Ostrava
Firma: Společenství vlastníků jednotek Vrobelova 2410, 241126258072Vrobelova 2410/15, 76701 Kroměříž
Fyzická osoba: Petr Bilan74768140Těšínská 990/5, 73601 Havířov
Adresa: Odry, sídliště Pod lesem 829/8

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
311212Benešová Marie76207749Na Bojišti 288, 37501 Týn nad Vltavou
2738070Bouška Ondřej65989546Nádražní 180, 37501 Týn nad Vltavou
3301974Boušková Zuzana72148691Nádražní 180, 37501 Týn nad Vltavou
3176202Brada Pavel2874091Nádražní 252, 37501 Týn nad Vltavou
1339118Caltová Marta15773914Týn nad Vltavou, 37501, Malá Strana, Budějovická, 106
1508722Černý František48234052Nádražní 2, 37501 Týn nad Vltavou
252381Daňková Božena4243404Nádražní 252, 37501 Týn nad Vltavou
1781887Dlouhý Radek68533039Nádražní 1, 37501 Týn nad Vltavou
2951241Fiala Aleš49063219Budějovická 82, 37501 Týn nad Vltavou
2774802Fiala František12908142Budějovická 82, 37501 Týn nad Vltavou
1413804Fialová Jaroslava48238899Žižkova 395, 37501 Týn nad Vltavou
3395618Galus Antonín12320650Týn nad Vltavou, 37501, Malá Strana, Žižkova, 95
775738Halama Ondřej87382938107, 37501 Týn nad Vltavou
945388Herclík Zdeněk72149311Budějovická 135, 37501 Týn nad Vltavou
2498790Hladík Zdeněk87274825Nádražní 1, 37501 Týn nad Vltavou
2733626Jerhot Martin49062425Nádražní 1, 37501 Týn nad Vltavou
3086000Kantor Miroslav41932935Nádražní 171, 37501 Týn nad Vltavou
2645825Kučera Libor49052144Na bojišti 292, 37501 Týn nad Vltavou
25716Lagron Luděk62523554Budějovická 82, 37501 Týn nad Vltavou
2548634Miřátský Stanislav2267977Na bojišti 366, 37501 Týn nad Vltavou
1914816Nídl Michal72108592Budějovická 122, 37501 Týn nad Vltavou
1127684Odvárka Milan63281899Na bojišti 576, 37501 Týn nad Vltavou
1997688Soukup Michal4470401Budějovická 102, 37501 Týn nad Vltavou
338373Stehnač Pavel26049376Nádražní 1, 37501 Týn nad Vltavou
3158847Vodičková Jana75146339Budějovická 82, 37501 Týn nad Vltavou