VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., zapsal Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 670. Jeho identifikační číslo je 62497421

 
 

Výpis z obchodního rejstříku VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Datum zápisu: 5. 10. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 670

Identifikační číslo:62497421

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: ruvgxna

Předmět podnikání: Vodoinstalatérství, topenářství
Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a...
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Povrchové úpravy a svařování kovů
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Montáž měřidel
Provozování vodovodů a kanalizací
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Specializovaný maloobchod
Velkoobchod

Adresa společnosti

Sídlo: Týn nad Vltavou, Budějovická 82, okres České Budějovice, PSČ 37501
od 02. 09. 1999
Týn nad Vltavou, Sakařova 497, okres České Budějovice, PSČ 37501
od 19. 06. 1996 do 02. 09. 1999
Týn nad Vltavou, Budějovická 82, PSČ 37501
od 05. 10. 1994 do 19. 06. 1996
Budějovická 82, 37501 Týn nad Vltavou

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech.
od 30. 07. 2014

  Valná hromada společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s., rozhoduje o zvýšení základního kapitálu, a to: - Zvýšení základního kapitálu: z částky 131 230 000,- Kč o částku 9 940 000,- Kč na částku 141 170 000,- Kč. Valná hromada společnosti nepřipouští zvýšení základního kapitálu nad tento rámec. - Navrhovaný druh, forma, podoba a počet akcií: Vydány budou nové kmenové akcie znějící na jméno, v listinné podobě a neregistrované v počtu 994 ks. - Způsob a rozsah tohoto zvýšení: akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na upisování akcií; přednostní právo na upisování akcií pro stávající akcionáře se vylučuje, když se tohoto svého práva vzdali všichni akcionáři svým prohlášením v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku ještě před hlasováním o zvýšení základního kapitálu, přičemž důvody pro vyloučení přednostního práva stávajících akcionářů k úpisu akcií a jejich nabídnutí určitému zájemci byly objasněny v písemné zprávě představenstva dle ust. § 204a odst. 5 obchodního zákoníku. Akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to Městu Týn nad Vltavou se sídlem nám. Míru, Týn nad Vltavou, PSČ 375 01, identifikační číslo 002 45 585, který se může na zvýšení základního kapitálu účastnit upsáním celkem 994 ks kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy desettisíc korun českých), v listinné podobě a neregistrované. - Lhůta pro upsání nových akcií: Nové akcie budou upisovány v sídle společnosti ve lhůtě čtyř týdnů počínající následujícím dnem po zveřejnění výzvy k upisování v Obchodním věstníku, která bude vydána neprodleně po právní moci usnesení rejstříkového soudu o zapsání záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Správcem vkladu se určuje společnost VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s. - Emisní kurz nově vydaných akcií: Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. - Předmět nepeněžitého vkladu určitého zájemce a jeho ocenění: Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti a tepelná zařízení nutná k zajištění distribuce tepla: A. Nemovitosti zapisované do katastru nemovitostí a) budova č.p. 82 / Týna nad Vltavou / na st.p. č. 546/1 a 546/2 - zastavěná plocha a nádvoří b) st.p. č. 546/1 a 546/2 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v kat. území Týn nad Vltavou, a to s veškerým příslušenstvím a součástmi. B. Nemovitosti nezapisované do katastru nemovitostí Teplovod Tyršova ulice - okrsek č. 09 a) Inženýrská stavba a1) Teplovod Tyršova ulice - okrsek č. 09 Teplovod do gymnázia - okrsek č. 08 a) Inženýrská stavba a1) Teplovod do gymnázia - okrsek č. 08 Teplovod kasárna - větev A a) Inženýrská stavba a1) Teplovod kasárna - větev A, nadzemní část a2) Teplovod kasárna - větev A, podzemní část Teplovod kasárna - větev B a) Inženýrská stavba a1) Teplovod kasárna - větev B, nadzemní část a2) Teplovod kasárna - větev B, podzemní část Teplovod kasárna - větev C a) Inženýrská stavba a1) Teplovod kasárna - větev C Horkovodní přípojka a) Inženýrská stavba a1) Horkovodní přípojka, vše v kat. území Týn nad Vltavou, a to s veškerým příslušenstvím a součástmi. Celková hodnota vkládaného majetku je 9 940 000,- Kč - Počet, jmenovitá hodnota, podoba, forma a druh nových akcií vydaných za nepeněžitý vklad: Nově vydané akcie budou kmenové na jméno v listinné podobě a každá o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč. Valná hromada pověřuje představenstvo, aby vypracovalo úplné znění stanov společnosti v souvislosti se zápisem nového základního kapitálu do obchodního rejstříku podle § 173 obchodního zákoníku.
od 30. 07. 2010 do 14. 10. 2010

  Valná hromada společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu,a to :- Zvýšení základního kapitálu : z částky 58,820.000,-- Kč o částku 72,410.000,-- Kč na částku 131,230.000,--Kč. Valná hromada společnosti nepřipouští zvýšení základního kapitálu nad tento rámec.- Navrhovaný druh, forma, podoba a počet akcií : Vydány budou nové kmenové akcie znějící na jméno, v lis-tinné podobě a neregistrované v počtu 7241 ks.- Způsob a rozsah tohoto zvýšení : Zvýšení základního kapitálu bude provedeno, v souladu s § 203 zákona č.513/1991 Sb., neveřejným úpisem všech 7241 akcií určitému zájemci, a to Městem Týn nad Vltavou na zá-kladě dohody akcionářů podle § 205.- Lhůta pro upsání nových akcií : Nové akcie budou upisovány v sídle společnosti ve lhůtě čtyř týdnů počína-jící následujícím dnem po zveřejnění výzvy k upisování v obchodním věstníku, která bude vydána neprodleněpo právní moci usnesení rejstříkového soudu o zapsání záměru zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku.- Emisní kurz nově vydaných akcií : Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě.- Předmět nepeněžitého vkladu určitého zájemce a jeho ocenění :Předmětem nepeněžitého vkladu jsou tepelná zařízení nutná k zajištění distribuce tepla :1. Výměníková stanice EGC I, včetně zastavěného pozemku parc. č. 2358, k.ú. Týn nad Vltavou, popsanáa oceněná v znaleckém posudku č. 1004-9/2003 na 3,230.000,-- Kč.2. Výměníková stanice EGC II, včetně zastavěného pozemku parc. č. 2492, k.ú. Týn nad Vltavou, popsanáa oceněná v znaleckém posudku č. 1006-11/2003 na 4,090.000,-- Kč.3. Výměníková stanice na Veselské ulici, postavená na pozemku parc. č. 2578, k.ú. Týn nad Vltavou (po-zemek není předmětem vkladu), popsaná a oceněná v znaleckém posudku č. 1007-12/2003 na 320.000,-Kč.4. Výměníková stanice v bývalém objektu OD PRIOR , včetně zastavěného pozemku parc. č. 138/11, k.ú.Týn nad Vltavou, popsaná a oceněná v znaleckém posudku č. 1008-13/2003 na 2,370.000,- Kč. 5. Horkovodní napáječ v trase Elektrárna Temelín - Týn nad Vltavou popsaný a oceněný v znaleckém po-sudku č. 1011 - 16 / 2003 na 34,150.000,- Kč.6. Horkovodní primární napáječ v trase výtopna - sídliště Hlinecká, Týn nad Vltavou popsaný a oceněnýv znaleckém posudku č. 1013-18/2003 na 28,250.000,- Kč.Celková hodnota vkládaného majetku je 72,410.000,- Kč.- Počet, jmenovitá hodnota, podoba , forma a druh nových akcií vydaných za nepeněžitý vklad : Nově vydanéakcie budou kmenové na jméno v listinné podobě a každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč.Valná hromada pověřuje představenstvo, aby vypracovalo úplné znění stanov společnosti v souvislosti se zá-pisem nového základního kapitálu od obchodního rejstříku podle § 173 obchodního zákoníku.
od 04. 10. 2003 do 05. 02. 2004

  Valná hromada konaná dne 25.4.1995 přijala změny stanovspolečnosti - jejich znění vyplývá z přílohy k notářskému zápisupořízenému o průběhu této valné hromady.
od 23. 02. 1996

  Akciová společnost byla založena bez výzvy k upsání akcií zakla-datelskou listinou ze dne 15.9.1994 jediného zakladatele MěstaTýn nad Vltavou, sepsanou ve formě notářského zápisu dne 20.9.1994, ve spojení s notářskými zápisy ze dne 23.9.1994 a 5.10.l994. Zakladatel současně zvolil členy orgánů společnosti aschválil stanovy a.s.Zakladatelské listiny, stanovy a.s. a notářské zápisy byly při-loženy.
od 05. 10. 1994

Akcie

Počet: 14 117 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 14. 10. 2010

Počet: 13 123 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 02. 2004 do 05. 02. 2004

Počet: 5 882 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 04. 10. 2003 do 04. 10. 2003

Počet: 5 882 ks v hodnotě: 10000 - akcie na majitele
od 19. 06. 1996 do 19. 06. 1996

Počet: 1 110 ks v hodnotě: 10000 - akcie na majitele
od 05. 10. 1994 do 05. 10. 1994

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: VORNAY JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 08. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 2015 do 17. 08. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 09. 2005 do 11. 04. 2011

Adresa: Sakařova 383, 375 01 Týn nad Vltavou
od 30. 04. 2015
Týn nad Vltavou, Sakařova 383, PSČ 37501
od 05. 09. 2005 do 11. 04. 2011


Název/Jméno: JAROŠ JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 07. 2009

Adresa: Dr. Bureše 1211/13, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice
od 24. 07. 2015
České Budějovice, Dr. Bureše 13, PSČ 37005
od 28. 06. 2012 do 24. 07. 2015
České Budějovice, Dr.Bureše 13, PSČ 37005
od 23. 07. 2009 do 28. 06. 2012


Název/Jméno: ČURDA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 10. 2003
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 08. 2000 do 04. 10. 2003

Adresa: Martina Stáhalíka 737/23, 373 71 Rudolfov
od 31. 05. 2014
České Budějovice, V. Volfa 10, PSČ 37005
od 04. 09. 2006 do 31. 05. 2014
České Budějovice, V. Volfa 10
od 24. 08. 2000 do 04. 09. 2006


Název/Jméno: TRECHA RUDOLF

IČO: 42382831

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 2015 do 17. 08. 2016

Adresa: Jiráskova 47, 375 01 Týn nad Vltavou
od 30. 04. 2015 do 17. 08. 2016


Název/Jméno: KOBERA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 01. 2014
Prokura - prokurista
od 01. 12. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 03. 2000 do 01. 01. 2014

Adresa: Pod prachárnou 653, 375 01 Týn nad Vltavou
od 01. 12. 2013
Týn nad Vltavou, Pod Prachárnou 653, PSČ 37501
od 11. 04. 2011 do 01. 01. 2014
Týn nad Vltavou, Pod prachárnou 653, PSČ 37501
od 23. 07. 2009 do 11. 04. 2011
Týn nad Vltavou, Pod prachárnou 653, PSČ 37501
od 04. 09. 2006 do 23. 07. 2009
Týn nad Vltavou, Pod prachárnou 653
od 04. 10. 2003 do 04. 09. 2006
Týn nad Vltavou, Pod prachárnou 653, okres České Budějovice, PSČ 37501
od 06. 03. 2000 do 04. 10. 2003


Název/Jméno: TVRDÍK TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 2015

Adresa: Koloděje nad Lužnicí 172, 375 01 Týn nad Vltavou
od 30. 04. 2015


Název/Jméno: DUŠEK ZDENĚK

IČO: 40837971

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 2015

Adresa: Komzákova 538, 375 01 Týn nad Vltavou
od 30. 04. 2015


Název/Jméno: HÁJEK KAREL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 04. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 04. 2011 do 30. 04. 2015

Adresa: Na vinicích 478, 375 01 Týn nad Vltavou
od 06. 05. 2014
Týn nad Vltavou, Na Vinicích 478, PSČ 37501
od 11. 04. 2011 do 06. 05. 2014


Název/Jméno: FUKS TOMÁŠ

IČO: 86623842

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 30. 04. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 10. 2003 do 30. 04. 2015

Adresa: Kodaňská 1459/48, Vršovice, 101 00 Praha 10
od 18. 07. 2013
Praha 10, Kodaňská 1459/48, PSČ 10000
od 11. 08. 2008 do 18. 07. 2013
Praha 10, Kodaňská 1459/48
od 04. 10. 2003 do 11. 08. 2008


Název/Jméno: BOČEK JAROSLAV

IČO: 74168134

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 04. 2011 do 30. 04. 2015

Adresa: Budějovická 126, Malá Strana, 375 01 Týn nad Vltavou
od 06. 05. 2014 do 30. 04. 2015
Týn nad Vltavou, Budějovická 126, PSČ 37501
od 11. 04. 2011 do 06. 05. 2014


Název/Jméno: KLÍMA FRANTIŠEK

IČO: 67150462

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 2014 do 30. 04. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 05. 2003 do 01. 01. 2014
Prokura - prokurista
od 31. 01. 1998 do 01. 12. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 02. 1996 do 10. 05. 2003

Adresa: Havlíčkova 440, Malá Strana, 375 01 Týn nad Vltavou
od 01. 01. 2014 do 30. 04. 2015
Týn nad Vltavou, Havlíčkova 440, PSČ 37501
od 13. 08. 2004 do 01. 01. 2014
Týn nad Vltavou, Havlíčkova 440
od 10. 05. 2003 do 13. 08. 2004
Týn nad Vltavou, Havlíčkova 440, okres České Budějovice
od 23. 02. 1996 do 01. 12. 2013


Název/Jméno: MIKEŠ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 06. 2012 do 30. 04. 2015

Adresa: Týn nad Vltavou, Komenského 734, PSČ 37501
od 28. 06. 2012 do 30. 04. 2015


Název/Jméno: VODIČKA VLADIMÍR

IČO: 43167799

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 08. 2011 do 17. 08. 2016

Adresa: Týn nad Vltavou, Hlinecká 697, PSČ 37501
od 31. 08. 2011 do 17. 08. 2016


Název/Jméno: BEZPALEC JAROSLAV

IČO: 10266313

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 04. 2011 do 28. 06. 2012

Adresa: Týn nad Vltavou, Písecká 393, PSČ 37501
od 11. 04. 2011 do 28. 06. 2012


Název/Jméno: KRÁL VLADIMÍR

IČO: 12595489

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 04. 2011 do 30. 04. 2015

Adresa: Týn nad Vltavou, Nádražní 207, PSČ 37501
od 11. 04. 2011 do 30. 04. 2015


Název/Jméno: MACHÁČEK FRANTIŠEK

IČO: 40711609

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 05. 2003 do 10. 05. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 09. 1999 do 11. 04. 2011

Adresa: Týn nad Vltavou, Vodňanská 465, PSČ 37501
od 04. 09. 2006 do 11. 04. 2011
Týn nad Vltavou, Vodňanská 465
od 10. 05. 2003 do 04. 09. 2006
Týn nad Vltavou, Vodňanská 465, okres České Budějovice
od 02. 09. 1999 do 10. 05. 2003


Název/Jméno: BROM JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 05. 2003 do 11. 04. 2011
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 02. 1996 do 02. 09. 1999

Adresa: Týn nad Vltavou, Kolodějská 576, PSČ 37501
od 04. 09. 2006 do 11. 04. 2011
Týn nad Vltavou, Kolodějská 576
od 04. 10. 2003 do 04. 09. 2006
Týn nad Vltavou, Kolodějská 576, PSČ 37501
od 10. 05. 2003 do 04. 10. 2003
Týn nad Vltavou, Hlinecká 697
od 23. 02. 1996 do 02. 09. 1999


Název/Jméno: VRÁNEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 09. 2006 do 11. 04. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 10. 2001 do 04. 09. 2006

Adresa: Týn nad Vltavou, Vodňanská 464, PSČ 37501
od 04. 09. 2006 do 11. 04. 2011
Týn nad Vltavou, Vodňanská 464, okres České Budějovice
od 30. 10. 2001 do 04. 09. 2006


Název/Jméno: CIHLA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 09. 2006 do 31. 08. 2011
Dozorčí rada - člen
od 30. 06. 2001 do 04. 09. 2006

Adresa: Týn nad Vltavou, Hlinecká 696, PSČ 37501
od 04. 09. 2006 do 31. 08. 2011
Týn nad Vltavou, Hlinecká 696, okres České Budějovice, PSČ 37501
od 06. 11. 2004 do 04. 09. 2006
Týn nad Vltavou, Hlinecká 698, okres České Budějovice, PSČ 37501
od 30. 06. 2001 do 06. 11. 2004


Název/Jméno: KŘENEK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 10. 2003 do 23. 07. 2009
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 05. 2003 do 04. 10. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 05. 2003 do 10. 05. 2003
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 09. 1999 do 10. 05. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 09. 1999 do 20. 09. 1999

Adresa: České Budějovice, Netolická 1152/4, PSČ 37005
od 04. 09. 2006 do 23. 07. 2009
České Budějovice, Netolická 1152/4
od 02. 09. 1999 do 04. 09. 2006


Název/Jméno: ROZNER VLADIMÍR

IČO: 15806600

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 06. 1996 do 05. 09. 2005

Adresa: Týn nad Vltavou, Sakařova 356, PSČ 37501
od 13. 08. 2004 do 05. 09. 2005
Týn nad Vltavou, Sakařova 356, okres České Budějovice
od 19. 06. 1996 do 13. 08. 2004


Název/Jméno: EISENVORT JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 10. 2002 do 10. 05. 2003

Adresa: Týn nad Vltavou, Na Brodech 533, okres České Budějovice, PSČ 37501
od 18. 10. 2002 do 10. 05. 2003


Název/Jméno: STÁREK VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 09. 1999 do 30. 10. 2001

Adresa: Týn nad Vltavou, Lipová 179, okres České Budějovice
od 02. 09. 1999 do 30. 10. 2001


Název/Jméno: MACKAŇUK RADOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 07. 1998 do 24. 08. 2000

Adresa: Děčín IV., Teplická 1493/30
od 15. 07. 1998 do 24. 08. 2000


Název/Jméno: RAFAJ LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 07. 1998 do 02. 09. 1999

Adresa: Piešťany, Bratislavská 129, Slovenská republika
od 15. 07. 1998 do 02. 09. 1999


Název/Jméno: KOTYZA VOJTĚCH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 11. 1997 do 15. 07. 1998

Adresa: Kasejovice, Hradiště 22, okres Plzeň - jih
od 07. 11. 1997 do 15. 07. 1998


Název/Jméno: HRUŠKA VÁCLAV

IČO: 68348568

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 02. 07. 1997 do 06. 03. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 02. 1996 do 02. 07. 1997
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 10. 1994 do 23. 02. 1996

Adresa: Týn nad Vltavou, Tyršova 33, okres České Budějovice
od 02. 07. 1997 do 06. 03. 2000
Týn nad Vltavou, Hlinecká 698, okres České Budějovice
od 23. 02. 1996 do 02. 07. 1997
Týn nad Vltavou, Tyršova 33
od 05. 10. 1994 do 23. 02. 1996


Název/Jméno: SLÁČALA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 06. 1996 do 15. 07. 1998
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 02. 1996 do 19. 06. 1996

Adresa: České Budějovice, Dr. Bureše 13
od 19. 06. 1996 do 15. 07. 1998
České Budějovice, Dr. Bureše 13
od 23. 02. 1996 do 19. 06. 1996


Název/Jméno: SVOBODA VÁCLAV

IČO: 66810167

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 06. 1996 do 30. 06. 2001

Adresa: Týn nad Vltavou, Vodňanská 472, okres České Budějovice
od 19. 06. 1996 do 30. 06. 2001


Název/Jméno: NĚMEC FRANTIŠEK

IČO: 16821319

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 06. 1996 do 02. 09. 1999

Adresa: Týn nad Vltavou, Vodňanská 468, okres České Budějovice
od 19. 06. 1996 do 02. 09. 1999


Název/Jméno: PŘÍHODA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 02. 1996 do 04. 10. 2003

Adresa: Trutnov, Kpt.Jaroše 331
od 23. 02. 1996 do 04. 10. 2003


Název/Jméno: MARHOUN VÁCLAV

IČO: 73488887

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 02. 1996 do 18. 10. 2002

Adresa: Včelná, K.H. Borovského 489
od 23. 02. 1996 do 18. 10. 2002


Název/Jméno: ŠIK KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 02. 1996 do 07. 11. 1997

Adresa: Otrokovice, Nádražní 1402, okres Zlín
od 23. 02. 1996 do 07. 11. 1997


Název/Jméno: KRAJÍC JAROSLAV

IČO: 75040506

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 02. 1996 do 19. 06. 1996

Adresa: Týn nad Vltavou, Hlinecká 698, okres České Budějovice
od 23. 02. 1996 do 19. 06. 1996


Název/Jméno: KUBEŠ IVAN

IČO: 88712443

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 02. 1996 do 19. 06. 1996
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 10. 1994 do 23. 02. 1996

Adresa: Zliv, Bezdrevská 606, okres České Budějovice
od 23. 02. 1996 do 19. 06. 1996
Zliv, Bezdrevská 606
od 05. 10. 1994 do 23. 02. 1996


Název/Jméno: VOTÝPKA STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 23. 02. 1996 do 19. 06. 1996

Adresa: České Budějovice, Netolická 11
od 23. 02. 1996 do 19. 06. 1996


Název/Jméno: HAVLÍČKOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 02. 1996 do 19. 06. 1996

Adresa: Týn nad Vltavou, Havlíčkova 520
od 23. 02. 1996 do 19. 06. 1996


Název/Jméno: ŠEDIVÝ VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 10. 1994 do 19. 06. 1996

Adresa: Sezimovo Ústí, Jilemnického 953
od 23. 02. 1996 do 19. 06. 1996
Sezimovo Ústí 1, Jilemnického 953
od 05. 10. 1994 do 23. 02. 1996


Název/Jméno: LUŇÁČKOVÁ JITKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 10. 1994 do 23. 02. 1996

Adresa: Týn nad Vltavou, Pod lesem 503
od 05. 10. 1994 do 23. 02. 1996


Název/Jméno: MAREK JIŘÍ

IČO: 61205486

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 10. 1994 do 23. 02. 1996

Adresa: Praha 4, Pod dálnicí 22
od 05. 10. 1994 do 23. 02. 1996


Název/Jméno: HAVLÍKOVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 10. 1994 do 23. 02. 1996

Adresa: Týn nad Vltavou, Havlíčkova 520
od 05. 10. 1994 do 23. 02. 1996


Název/Jméno: Bergler JIří

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 10. 1994 do 23. 02. 1996

Adresa: Týn nad Vltavou, Malostranská 469
od 05. 10. 1994 do 23. 02. 1996


Název/Jméno: SVOBODA ALOIS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 10. 1994 do 23. 02. 1996

Adresa: Týn nad Vltavou, Vinařického náměstí 205
od 05. 10. 1994 do 23. 02. 1996


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 7. 2000

Odpovědní zástupci: Vladimír Vodička


Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 3. 2000

Obory činnosti: - strojírenství, hutnictví a energetiky
od 12. 02. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. František Kobera

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 8. 1999

Obory činnosti: - skladování a zpracování nekovového odpadu
od 12. 02. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Jan Janovský

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 7. 1998

Obory činnosti: - svařování
od 12. 02. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. František Kobera

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 9. 1997

Odpovědní zástupci: Ing.arch. Jiří Kobera


Montáž měřidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 4. 1997

Odpovědní zástupci: Vladimír Vodička

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:3. 2. 1997

Zánik oprávnění:26. 2. 2002


Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 2. 1997

Odpovědní zástupci: Jan Janovský

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 12. 1996

Obory činnosti: Testování, měření, analýzy a kontroly
od 16. 04. 2014
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
od 15. 04. 2014
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
od 15. 04. 2014
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 15. 04. 2014
Velkoobchod a maloobchod
od 15. 04. 2014
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 15. 04. 2014
Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky
od 20. 03. 2000 do 16. 04. 2014
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 10. 08. 1999 do 16. 04. 2014
Povrchové úpravy a svařování kovů
od 08. 07. 1998 do 16. 04. 2014
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
od 16. 04. 1997
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
od 16. 04. 1997
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
od 03. 02. 1997 do 16. 04. 2014
Specializovaný maloobchod
od 02. 12. 1996 do 16. 04. 2014
Velkoobchod
od 02. 12. 1996 do 16. 04. 2014

Odpovědní zástupci: Zdeněk Štos


koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 12. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. František Kobera

Zánik oprávnění:6. 5. 2004


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 12. 1996

Obory činnosti: - měřící a regulační technika, topenářský materiál, armmatury,potrubí
od 12. 02. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. František Kobera

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 12. 1996

Obory činnosti: - měřící a regulační technika,topenářský materiál,armatury,potrubí
od 12. 02. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Vladimír Vodička

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ62497421

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 9. 1994

Související firmy

Související osoby

#NázevICOAdresa
946181CHUDOBA KARELTábor, Havanská 2811, PSČ 39001
77578510) Václav Jirmusp. Dřísy, Lhota 35
77577311) Jaroslava Peroutkováp. Dřísy, Lhota 54
77578912) Jiřina Kopejskováp. Dřísy, Lhota 40
77578813) Josef HoušteckýDřísy 120