Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2377. Jeho identifikační číslo je 46356967

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

Datum zápisu: 1. 1. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2377

Identifikační číslo:46356967

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: fyrgxwx

Předmět podnikání: Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
pronájem bytových a nebytových prostor
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
inženýrská činnost
ubytovací služby
služby v oblasti rozvodu a měření kapalin
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Silniční motorová doprava
Podnikání v oblasti nakládání s odpady /likvidace odpadních vod ze...
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
práce zemními stroji
Projektová činnost ve výstavbě
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Revize elektrických zařízení
Výroba cementového zboží a umělého kamene
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Provozování vodovodů a kanalizací
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
úprava - čištění - výroba a distribuce vody, odkanalizování...
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Upozornění:...
laboratorní činnost v oboru vodovodů a kanalizací
poradenská činnost v oboru vodovodů a kanalizací

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., konaná dne 27.6.2016, v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanovami společnosti přijala toto usnesení:Valná hromada tímto pověřuje představenstvo Společnosti, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti rozhodlo v souladu s ustanovením § 511 zákona o obchodních korporacích o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku v maximální výši 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých). Zvýšení základního kapitálu společnosti na základě tohoto pověření bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž emisní kurs nových akcií a vkladová povinnost budou splněny vnesením nepeněžitých vkladů, jejichž předmětem bude vodohospodářský majetek, vodovodní a kanalizační infrastruktura, vodní díla, to vše včetně majetku souvisejícího (např. oplocení, příjezdové cesty, přípojky, elektrozařízení, přenosová dálková zařízení apod.), jež buďto souvisí s majetkem Společnosti a hlavním předmětem podnikání Společnosti nebo bude nově využíván a bude rozšiřovat hlavní předmět podnikání společnosti, tj. provozování vodovodů a kanalizací. O ocenění nepeněžitých vkladů na základě posudku znalce rozhodne představenstvo společnosti. Na zvýšení základního kapitálu na základě tohoto pověření představenstva Společnosti mohou být pouze emitovány listinné kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Nově emitované akcie na jméno budou omezeně převoditelné v souladu se stanovami Společnosti. Výše emisního kursu nově vydaných akcií bude určena v souladu se zákonem, stanovami Společnosti, Pravidly pro zvyšování základního kapitálu formou nepeněžitých vkladů a případně i jinými interními předpisy Společnosti. Toto pověření se uděluje na dobu pěti let ode dne, kdy se valná hromada na pověření usnesla. Představenstvo může v rámci tohoto pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení stanovený limit 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých).
od 03. 08. 2016

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 23. 07. 2014

  Valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. konaná dne 2.6. 2008 schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti takto:1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 99.000, -- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku.2. S ohledem na navrhované zvýšení základního kapitálu na základě "Rozhodnutí o privatizaci majetku státu vydaného Ministerstvem financí České republiky pod čj. 41/6693/97 aktualizovaného privatizačního projektu v evidenci Ministerstva financí České republiky č. 50 420" ( dále jen "privatizační projekt") budou akcie upisovány s vyloučením přednostního práva akcionářů společnosti na upisování akcií ve smyslu § 204a odst.1 obchodního zákoníku a akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je Ministerstvo financí České republiky.3. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ 284 01.4. Lhůta pro upisování akcií je 60 dnů od nabytí právní moci zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchdního rejstříku.5. Upisovatelům bude oznámen počátek běhu této lhůty zasláním návrhu smlouvy o upsání akcií.6. Emisní kurs upisovaných akcií je roven jmenovité hodnotě upisovaných akcií tj. ve výši 1.000, -- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000, -- Kč.7. Místem splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ 284 018. Lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů je do 30 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií.9. Předmětem nepeněžitého vkladu je nemovitý majetek specifikovaný v příloze privatizačního projektu, který byl oceněný částkou 99.000, -- Kč v souladu s ustanovením § 44 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, kdy ocenění majetku obsažené v privatizačním projektu vybraném rozhodnutím o privatizaci k realizaci ( v daném případě k převodu majetku do základního kapitálu společnosti ) nahrazuje ocenění nepeněžitého vkladu do základního kapitálu akciové společnosti doložené odborným odhadem a vyžadovanépodle zvláštních právních předpisů.10. Za nemovitý majetek uvedený v příloze privatizačního projektu bude vydáno 99 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1. 000, -- Kč a tyto akcie budou v souladu s privatizačním projektem bezúplatně převedeny na Město Kutná Hora v počtu 71 kusů, na obec Chlístovice v počtu 21 a na obec Podveky - část Ježovice v počtu 7 kusů akcií.11. Důvodem zvýšení základního kapitálu je vydání nemovitého majetku souvisejícího s majetkem převedených do společnosti Ministerstvem financí České republiky na základě privatizačního projektu, který společnost provozuje.12. Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie.13. Akcie na jméno budou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady společnosti s tím, valná hromada je povinna odmítnout udělit souhlas k převodu akcií v případě, že nepůjde o převod mezi akcionáři společnosti, držiteli akcií na jméno.
od 04. 07. 2008 do 08. 10. 2008

  1. Valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., konaná dne 5.12.2005 (dále jen ,,Valná hromada´´), schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., o částku 25,359.000,- Kč (slovy: dvacetpětmilionůtřistapadesátdevěttisíckorun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku.Valná hromada schvaluje vydat 25.359 kusů kmenových akcií ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč s tím, že akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Valná hromada schvaluje, aby vydané akcie na jméno byly převoditelné pouze se souhlasem valné hromady společnosti s tím, že valná hromada je povinna odmítnout udělit souhlas k převodu akcií v případě, že nepůjde o převod mezi akcionáři společnosti, držiteli akcií na jméno.Valná hromada schvaluje, že s ohledem na nevrhované zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady předem určenými zájemci Obec Bratčice, se sídlem Bratčice, PSČ 285 63, IČ 00 64 02 12, Obec Vlkaneč, se sídlem Vlkaneč 20, PSČ 285 64, IČ 00 23 66 08, Obec Tupadly, se sídlem Tupadly, PSČ 285 63, IČ 00 23 65 19, Obec Zbýšov, se sídlem Zbýšov, PSČ 285 65, IČ 00 23 66 59, Obec Potěhy, se sídlem Tupadly, PSČ 285 63, Potěhy, IČ 00 23 63 65, Obec Horky, se sídlem Horky, PSČ 285 63, IČ 00 64 01 91, Obec Adamov, se sídlem Adamov, PSČ 285 63, IČ 00 63 96 64, Obec Malešov, se sídlem Malešov, PSČ 285 41, IČ 00 23 62 17, Obec Šebestěnice, se sídlem Šebestenice, PSč 285 65, IČ 00 64 00 51, Město Čáslav, se sídlem Náměstí J.Žižky 1, PSČ 286 15, IČ 00 23 60 21 a Město Sázava se sídlem Školská 194, PSČ 285 06, Sázava, IČ 00 23 64 11, budou akcie upisovány s vyloučením přednostního práva akcionářů společnosti na upisování akcií ve smyslu § 204a odst. 1 Obchodního zákoníku.Valná hromada schvaluje místo pro upisání akcií sídlo společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ 284 01.Valná hromada schvaluje lhůtu pro upisování akcií 60 dnů od nabytí právní moci zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisovatelům bude oznámen počátek běhu lhůty zasláním návrhu smlouvy o upsání akcií. Valná hromada schvaluje emisní kurz upisovaných akcií ve výši 7.256,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Valná hromada schvaluje, aby rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, byl použit nejprve na splacení emisního ážia upisovaných akcií a zbývající část hodnoty nepeněžitého vkladu, která nebude použita na splacení emisního ážia byla vyplacena upisovateli v souladu s § 163a odst. 3 Obchodního zákoníku do třiceti dnů od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Valná hromada schvaluje místo splacení nepeněžitého vkladu sídlo společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ 284 01. Valná hromada schvaluje lhůtu pro splacení nepeněžitých vkladů do třiceti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií.Valná hromada schvaluje upisování akcií těmito nepeněžitými vklady předem určených zájemců:2. Nemovitý infrastrukturní majetek ,, Vodovod Bratčice - Tupadly´´ oceněný znaleckým posudkem č. 2764/118/05 na částku 37,157.714,- Kč, přičemž předmětem vkladu bude podíl ve výši 23,843.167,- Kč ve vlastnictví předem určených zájemců Obec Bratčice v části vkladu ve výši 18,295.575,- Kč, za který bude vydáno 2.521 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, Obec Vlkaneč v části vkladu ve výši 4,906.542,- Kč, za který bude vydáno 676 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, Obec Tupadly v části vkladu ve výši 185.416,- Kč, za který bude vydáno 25 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, Obec Potěhy v části vkladu ve výši 301.840,- Kč, za který bude vydáno 41 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, Obec Horky v části vkladu ve výši 125.048,- Kč, za který bude vydáno 17 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč a Obec Adamov v části vkladu ve výši 28.746,- Kč, za který budou vydány 3 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč.3. Nemovitý infrastrukturní majetek ,, Vodovod Vlkaneč - Zbýšov - Kozohlody´´ oceněný znaleckým posudkem č. 1539/91/05 na částku 52,900.430,- Kč ve vlastnictví předem určených zájemců, Obec Vlkaneč v části vkladu ve výši 27,856.937,- Kč, za který bude vydáno 3.839 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč a Obec Zbýšov v části vkladu ve výši 25,043.493,- Kč, za který bude vydáno 3.451 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč.4. Nemovitý infrastrukturní majetek ,, Vodovod Tupadly´´ oceněný znaleckým posudkem č. 1537/89/05 na částku 13,301.640,- Kč ve vlastnictví předem určeného zájemce Obec Tupadly, za který bude vydáno 1.833 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč.5. Nemovitý infrastrukturní majetek ,, Vodovod Horky´´ oceněný znaleckým posudkem č. 1534/86/05 na částku 10,777.960,- Kč ve vlastnictví předem určeného zájemce Obec Horky, za který bude vydáno 1.485 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč.6. Nemovitý infrastrukturní majetek ,, Vodovod Lochy´´ oceněný znaleckým posudkem č. 1536/88/05 na částku 1,610.320,- Kč ve vlastnictví předem určeného zájemce Město Čáslav, za který bude vydáno 221 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč.7. Nemovitý infrastrukturní majetek ,, Vodovod Malešov´´ oceněný znaleckým posudkem č. 1538/90/05 na částku 39,052.670,- Kč ve vlastnictví předem určeného zájemce Obec Malešov, za který bude vydáno 5.382 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč.8. Nemovitý infrastrukturní majetek ,, Vodovod Šebestěnice´´ v části náležejícího obci Šebestěnice oceněný znaleckým posudkem č. 2771/125/05 an částku 7,880.900,- Kč ve vlastnictví předem určeného zájemce Obec Šebestěnice, za který bude vydáno 1.086 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč a nemovitý infrastrukturní majetek ,, Vodovod Šebestěnice´´ v části náležející obci Zbýšov oceněný znaleckým posudkem č. 2763/117/05 na částku 3,143.640,- Kč ve vlastnictví předem určeného zájemce Obec Zbýšov, za který bude vydáno 433 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč9. Nemovitý infrastrukturní majetek ,, Veřejný vodovod Sázava´´ oceněný znaleckým posudkem č. 1540/92/05 na celkovou částku 58,155.940,- Kč, přičemž předmětem vkladu bude podíl ve výši 27,914.851,- Kč ve vlastnictví předem určeného zájemce Město Sázava, za který bude vydáno 3.847 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč.10. Nemovitý infrastrukturní majetek ,, Vodovod Čeřenice´´ oceněný znaleckým posudkem č. 1535/87/05 na částku 3,622.070,- Kč ve vlastnictví předem určeného zájemce Město Sázava, za který bude vydáno 499 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč.
od 11. 02. 2006 do 12. 07. 2006

  Akcie na jméno Fondu národního majetku ČR ve jmenovité hod-notě 1.000,-Kč je ve smyslu zák.č. 92/1991 Sb., o převodumajetku státu na jiné osoby, ve znění zák.č. 92/1992 Sb.,zák.č. 264/1992 Sb., zák.č. 541/1992 Sb., zák.č.544/1992 Sb.zák.č. 210/1993 Sb. a zák.č.306/1993 Sb. uvedena ve stano-vách společnosti jako akcie se zvláštními právy spojenýmis výkonem hlasovacího práva.
od 31. 10. 1994 do 05. 09. 2006

  Akciová společnost byla založena Fondem národního majetku ČRna základně privatizačního projektu Středočeských vodovodů akanalizací Praha, s.p. dle rozhodnutí MSNMP ČRze dne 16.9.1993č.j. 24/93 - 360.
od 01. 01. 1994

Akcie

Počet: 466 278 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 07. 2016

Počet: 466 278 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 11. 04. 2016 do 11. 04. 2016

Počet: 49 529 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 01. 10. 2013

Počet: 466 278 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 17. 07. 2012 do 17. 07. 2012

Počet: 49 529 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 17. 07. 2012 do 17. 07. 2012

Počet: 466 278 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 08. 10. 2008 do 08. 10. 2008

Počet: 466 179 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 09. 2006 do 05. 09. 2006

Počet: 466 179 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 03. 08. 2006 do 03. 08. 2006

Počet: 49 529 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 19. 08. 2005 do 19. 08. 2005

Počet: 1 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 29. 11. 2003 do 29. 11. 2003

Počet: 440 819 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 29. 11. 2003 do 29. 11. 2003

Počet: 49 529 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 01. 01. 2003 do 01. 01. 2003

Počet: 1 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 01. 01. 2003 do 01. 01. 2003

Počet: 440 819 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 01. 2003 do 01. 01. 2003

Počet: 440 820 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 11. 06. 1997 do 11. 06. 1997

Počet: 49 529 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 28. 03. 1995 do 28. 03. 1995

Počet: 404 957 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 31. 10. 1994 do 31. 10. 1994

Počet: 2 800 ks v hodnotě: 1000 - zaměstnanecké akcie na jméno
od 31. 10. 1994 do 31. 10. 1994

Počet: 46 729 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 31. 10. 1994 do 31. 10. 1994

Počet: 451 686 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 01. 01. 1994 do 01. 01. 1994

Počet: 2 800 ks v hodnotě: 1000 - zaměstnanecké akcie na jméno
od 01. 01. 1994 do 01. 01. 1994

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: STRNAD JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 08. 2007
Dozorčí rada - člen
od 25. 10. 2003 do 16. 08. 2007

Adresa: Malinová 1670, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav
od 23. 07. 2015
Čáslav, Malinová 1670, PSČ 28601
od 25. 10. 2003 do 23. 07. 2015


Název/Jméno: ŠIBRAVA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 08. 2007

Adresa: Opplova 480, 285 06 Sázava
od 23. 07. 2015
Sázava, Opplova 480, PSČ 28506
od 16. 08. 2007 do 23. 07. 2015


Název/Jméno: MORAVČÍKOVÁ ZUZANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 02. 2015

Adresa: Sportovců 9, Šipší, 284 01 Kutná Hora
od 26. 02. 2015


Název/Jméno: VÝBORNÝ ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 02. 2015

Adresa: Jiřická 1044, 285 22 Zruč nad Sázavou
od 26. 02. 2015


Název/Jméno: VIKTORA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 26. 02. 2015

Adresa: K Jakubu 118/5, Karlov, 284 01 Kutná Hora
od 26. 02. 2015


Název/Jméno: FEDOROVIČ RADIM

IČO: 71256521

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 02. 2015

Adresa: Koldova 300, Malín, 284 01 Kutná Hora
od 26. 02. 2015


Název/Jméno: BUCHTA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 02. 2011

Adresa: Komenského 246, 285 04 Uhlířské Janovice
od 26. 02. 2015
Uhlířské Janovice, Komenského 246, PSČ 28504
od 08. 02. 2011 do 26. 02. 2015


Název/Jméno: HORÁK PAVEL

IČO: 49110802

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 02. 2015

Adresa: Veltrubská 869, Kolín V, 280 02 Kolín
od 26. 02. 2015


Název/Jméno: BŘINČILOVÁ JARMILA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 04. 09. 2014
Dozorčí rada - místopředseda
od 25. 07. 2013 do 25. 07. 2014
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 01. 01. 2003 do 25. 07. 2013

Adresa: Kaňk 175, 284 04 Kutná Hora
od 04. 09. 2014
Kaňk 175, 284 04 Kutná Hora
od 25. 07. 2013 do 25. 07. 2014
Kutná Hora - Kaňk 175, PSČ 28404
od 19. 08. 2005 do 25. 07. 2013
Kutná Hora, Kaňk 175, PSČ 28404
od 01. 01. 2003 do 19. 08. 2005


Název/Jméno: JANSA RADEK

IČO: 73773662

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 09. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 06. 2011 do 25. 07. 2014

Adresa: č.p. 248, 285 76 Chotusice
od 04. 09. 2014
Chotusice 248, PSČ 28576
od 21. 06. 2011 do 25. 07. 2014


Název/Jméno: PISKAČOVÁ HANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 09. 2014
Dozorčí rada - člen
od 25. 07. 2013 do 25. 07. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 06. 2009 do 25. 07. 2013

Adresa: Pod Hájem 234, Sedlec, 284 03 Kutná Hora
od 04. 09. 2014
Pod Hájem 234, Sedlec, 284 03 Kutná Hora
od 25. 07. 2013 do 25. 07. 2014
Kutná Hora - Sedlec, Pod Hájem 234, PSČ 28403
od 18. 06. 2009 do 25. 07. 2013


Název/Jméno: MÁLEK VLASTISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 07. 2014

Adresa: Gen. Františka Moravce 15/17, Čáslav-Staré Město, 286 01 Čáslav
od 23. 07. 2014


Název/Jméno: ŠTĚPÁN JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 07. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 do 24. 03. 2000

Adresa: Růžová 842, Žižkov, 284 01 Kutná Hora
od 23. 07. 2014
Kutná Hora, Růžová 842
od 01. 01. 1994 do 24. 03. 2000


Název/Jméno: HAVLÍČEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2011 do 23. 07. 2014

Adresa: U Cihelny 1976, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav
od 08. 05. 2014 do 23. 07. 2014
Čáslav, Husova 625/8, PSČ 28601
od 25. 07. 2011 do 08. 05. 2014


Název/Jméno: MUDr. EVA KOŠŤÁL MATĚJKOVÁ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 10. 2013 do 26. 02. 2015

Adresa: Rimavské Soboty 895, Kolín II, 280 02 Kolín
od 15. 10. 2013 do 26. 02. 2015


Název/Jméno: JELÍNEK JAROSLAV

IČO: 48422916

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 10. 2003 do 26. 02. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 03. 2003 do 26. 06. 2003

Adresa: Zruč nad Sázavou, Dubina 34, PSČ 28522
od 25. 10. 2003 do 26. 02. 2015
Zruč nad Sázavou, Dubina 34, PSČ 28522
od 26. 03. 2003 do 26. 06. 2003


Název/Jméno: KVAPIL KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 12. 1995 do 23. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 20. 12. 1995

Adresa: Čáslav, 28. října 491, okres Kutná Hora
od 25. 10. 2003 do 23. 07. 2014
Čáslav, 28. října 491, okres Kutná Hora, PSČ 28601
od 24. 03. 2000 do 25. 10. 2003
Čáslav, 28. října 491, PSČ 28601
od 20. 12. 1995 do 24. 03. 2000
Čáslav, 28. října 491
od 01. 01. 1994 do 20. 12. 1995


Název/Jméno: MATĚJKOVÁ EVA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 02. 2006 do 15. 10. 2013

Adresa: Kolín, Rimavské Soboty 895, PSČ 28002
od 09. 02. 2006 do 15. 10. 2013


Název/Jméno: FRANC JIŘÍ

IČO: 13721810

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 02. 2011 do 08. 02. 2011
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 02. 2011 do 02. 12. 2014

Adresa: Kutná Hora, Jeneweinova 244, PSČ 28401
od 08. 02. 2011 do 02. 12. 2014


Název/Jméno: ŠANC IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 02. 2011 do 26. 02. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 12. 1995 do 05. 03. 2001

Adresa: Kutná Hora, Táborská 211, PSČ 28401
od 08. 02. 2011 do 26. 02. 2015
Kutná Hora, Táborská 211, PSČ 28401
od 20. 12. 1995 do 05. 03. 2001


Název/Jméno: KOUBSKÝ KAREL

IČO: 65250699

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 02. 2011 do 26. 02. 2015

Adresa: Kutná Hora - Sedlec, Vrchlického 109, PSČ 28403
od 08. 02. 2011 do 26. 02. 2015


Název/Jméno: ŠALÁTEK IVO

IČO: 16532988

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 08. 2007 do 20. 12. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 10. 2003 do 16. 08. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 03. 2003 do 02. 08. 2003

Adresa: Kutná Hora - Kutná Hora-Vnitřní Město, Roháčova 557/9, PSČ 28401
od 03. 08. 2010 do 20. 12. 2010
Kutná Hora, Nádražní 307, PSČ 28401
od 25. 10. 2003 do 03. 08. 2010
Kutná Hora, Nádražní 307, PSČ 28401
od 26. 03. 2003 do 02. 08. 2003


Název/Jméno: TOBIÁŠ VÁCLAV

IČO: 12363162

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 06. 2003 do 21. 06. 2011

Adresa: Čáslav, Dobrovského 925, PSČ 28601
od 26. 06. 2003 do 21. 06. 2011


Název/Jméno: BOHATEC PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 08. 2001 do 12. 10. 2010

Adresa: Uhlířské Janovice, Václavské náměstí 63, PSČ 28504
od 19. 08. 2005 do 12. 10. 2010
Uhlířské Janovice, Václavské náměstí 63, okres Kutná Hora, PSČ 28504
od 09. 10. 2004 do 19. 08. 2005
Uhlířské Janovice, Kolínská 830, okres Kutná Hora, PSČ 28504
od 11. 08. 2001 do 09. 10. 2004


Název/Jméno: VANČURA VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 08. 2007 do 08. 02. 2011
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 25. 10. 2003 do 16. 08. 2007

Adresa: Kutná Hora, Rokycanova 322, PSČ 28401
od 25. 10. 2003 do 08. 02. 2011


Název/Jméno: HAMRAL VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 08. 2007 do 25. 07. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 03. 2000 do 16. 08. 2007

Adresa: Čáslav, Nad Budínem 869, PSČ 28601
od 16. 08. 2007 do 25. 07. 2011
Čáslav, Nad Budínem 869, okres Kutná Hora, PSČ 28601
od 24. 03. 2000 do 16. 08. 2007


Název/Jméno: BENADA TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 08. 2007 do 08. 02. 2011

Adresa: Kutná Hora, Puškinská 656, PSČ 28401
od 16. 08. 2007 do 08. 02. 2011


Název/Jméno: ŠANĚK STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 08. 2005 do 18. 06. 2009
Dozorčí rada - člen
od 26. 06. 2003 do 19. 08. 2005

Adresa: Zruč nad Sázavou - Dubina 38, PSČ 28522
od 19. 08. 2005 do 18. 06. 2009
Zruč nad Sázavou, Dubuna 5, PSČ 28522
od 26. 06. 2003 do 19. 08. 2005


Název/Jméno: DVOŘÁK BOHUMIL

IČO: 10240527

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 10. 2003 do 16. 08. 2007
Dozorčí rada - místopředseda
od 20. 12. 1995 do 24. 03. 2000

Adresa: Kutná Hora, Česká 193, PSČ 28401
od 25. 10. 2003 do 16. 08. 2007
Kutná Hora, Česká 193, PSČ 28401
od 20. 12. 1995 do 24. 03. 2000


Název/Jméno: FIALA JOSEF

IČO: 16699165

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 10. 2003 do 16. 08. 2007

Adresa: Sázava, Na Vrších 320, PSČ 28506
od 25. 10. 2003 do 16. 08. 2007


Název/Jméno: BARTOŇ JINDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 01. 2003 do 25. 10. 2003
Dozorčí rada - člen
od 24. 03. 2000 do 01. 01. 2003

Adresa: Kutná Hora, Opletalova 132, PSČ 28401
od 24. 03. 2000 do 25. 10. 2003


Název/Jméno: CINCIBUS ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 08. 2001 do 01. 08. 2003

Adresa: Čáslav, Malinová 1669, okres Kutná Hora, PSČ 28601
od 11. 08. 2001 do 01. 08. 2003


Název/Jméno: HLAVATÝ KVĚTOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 03. 2001 do 25. 10. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 03. 2000 do 30. 01. 2002

Adresa: Kutná Hora, Kollárova 310, PSČ 28401
od 24. 03. 2000 do 25. 10. 2003


Název/Jméno: JUREK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 03. 2001 do 26. 03. 2003

Adresa: Kutná Hora, Štefánikova 554
od 05. 03. 2001 do 26. 03. 2003


Název/Jméno: VIEWEGH JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 03. 2000 do 25. 10. 2003

Adresa: Sázava, Pod čihadlem 386, PSČ 28506
od 24. 03. 2000 do 25. 10. 2003


Název/Jméno: KLATOVSKÝ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 03. 2000 do 26. 03. 2003
Dozorčí rada - člen
od 20. 12. 1995 do 24. 03. 2000

Adresa: Zruč nad Sázavou, Průběžná 769, okres Kutná Hora, PSČ 28522
od 24. 03. 2000 do 26. 03. 2003
Zruč nad Sázavou, nám. Josefa Svobody 59, okres Kutná Hora, PSČ 28522
od 20. 12. 1995 do 24. 03. 2000


Název/Jméno: JECH STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 03. 2000 do 11. 08. 2001

Adresa: Uhlířské Janovice, Jungmannova 142, okres Kutná Hora, PSČ 28504
od 24. 03. 2000 do 11. 08. 2001


Název/Jméno: PUSTELNÍKOVÁ HANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 03. 2000 do 11. 08. 2001

Adresa: Čáslav, Žitenická 1304, okres Kutná Hora, PSČ 28601
od 24. 03. 2000 do 11. 08. 2001


Název/Jméno: MAJEROVÁ ZDENKA

IČO: 46370048

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 24. 03. 2000 do 09. 02. 2006

Adresa: Kolín, Okružní 641, PSČ 28000
od 24. 03. 2000 do 09. 02. 2006


Název/Jméno: JIRÁSEK MILAN

IČO: 64746119

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 20. 12. 1995 do 01. 01. 2003
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 do 20. 12. 1995

Adresa: Kutná Hora, U plynárny 566, PSČ 28401
od 20. 12. 1995 do 01. 01. 2003
Kutná Hora, U plynárny 566
od 01. 01. 1994 do 20. 12. 1995


Název/Jméno: VAŠÍČEK STANISLAV

IČO: 61710024

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 12. 1995 do 26. 06. 2003

Adresa: Malešov 235, okres Kutná Hora, PSČ 28541
od 20. 12. 1995 do 26. 06. 2003


Název/Jméno: MAJEROVÁ ZDENA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 12. 1995 do 24. 03. 2000

Adresa: Kolín, Okružní 641, PSČ 28000
od 20. 12. 1995 do 24. 03. 2000


Název/Jméno: DYTRYCH VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 12. 1995 do 24. 03. 2000

Adresa: Kutná Hora, Sochorova 636, PSČ 28401
od 20. 12. 1995 do 24. 03. 2000


Název/Jméno: NOVÁK BEDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 12. 1995 do 24. 03. 2000

Adresa: Čáslav, Chrudimská 760, okres Kutná Hora, PSČ 28601
od 20. 12. 1995 do 24. 03. 2000


Název/Jméno: HRABAŇ JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 12. 1995 do 24. 03. 2000

Adresa: Sázava, Ke kopaninám 164, PSČ 28506
od 20. 12. 1995 do 24. 03. 2000


Název/Jméno: AUFRECHT JULIUS

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 12. 1995 do 24. 03. 2000

Adresa: Kutná Hora, Masarykova 599, PSČ 28401
od 20. 12. 1995 do 24. 03. 2000


Název/Jméno: KRUML JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 do 20. 12. 1995

Adresa: Čáslav, K. Hilberta 808
od 01. 01. 1994 do 20. 12. 1995


Název/Jméno: PLECHATÝ JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 do 20. 12. 1995

Adresa: Praha 4, Valtinovská 10
od 01. 01. 1994 do 20. 12. 1995


Název/Jméno: MELOUN MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 24. 03. 2000

Adresa: Uhlířské Janovice, Třebízského 466
od 01. 01. 1994 do 24. 03. 2000


Název/Jméno: PROCHÁZKA PAVEL

IČO: 71135596

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 24. 03. 2000

Adresa: Čáslav, 28. října 326
od 01. 01. 1994 do 24. 03. 2000


Název/Jméno: VACEK PETR

IČO: 60924691

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 20. 12. 1995

Adresa: Kutná Hora, Masarykova 582
od 01. 01. 1994 do 20. 12. 1995


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:20. 4. 2015


Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 6. 2008

Obory činnosti: - provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
od 02. 06. 2008 do 30. 06. 2008
- provozování vodovodů a kanalizací pro neveřejnou potřebu
od 02. 06. 2008 do 30. 06. 2008
- úprava a rozvod užitkové vody
od 02. 06. 2008 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Karel Kvapil

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 7. 2001

Obory činnosti: - implementace software
od 02. 07. 2001 do 25. 06. 2008
- rozmnožování počítačových programů
od 02. 07. 2001 do 25. 06. 2008
- poradenství v oblasti komunikací a počítačových sítí
od 02. 07. 2001 do 25. 06. 2008
- poradenství v oblasti software
od 02. 07. 2001 do 25. 06. 2008
- poradenství v oblasti hardware
od 02. 07. 2001 do 25. 06. 2008
- poskytování užití software
od 02. 07. 2001 do 25. 06. 2008
- pronájem software
od 02. 07. 2001 do 25. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Karel Kvapil

Přerušení: od 01. 12. 2006 do 25. 06. 2008

Zánik oprávnění:25. 6. 2008


pronájem bytových a nebytových prostor

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 4. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Hana Piskačová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 4. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Karel Kvapil

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:2. 9. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Štěpán

Přerušení: od 01. 12. 2006 do 25. 06. 2008

Zánik oprávnění:25. 6. 2008


inženýrská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 8. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Karel Kvapil

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 11. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Karel Kvapil

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


služby v oblasti rozvodu a měření kapalin

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 11. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Karel Kvapil

Zánik oprávnění:2. 4. 2001


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:1. 9. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Štěpán


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:1. 9. 1994

Odpovědní zástupci: Josef Šplíchal

Zánik oprávnění:3. 5. 1996


Podnikání v oblasti nakládání s odpady /likvidace odpadních vod ze septiků a žump/

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:8. 7. 1994

Zánik oprávnění:19. 9. 1996


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:8. 7. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Karel Kvapil

Zánik oprávnění:25. 6. 2008


práce zemními stroji

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 6. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Karel Kvapil

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 6. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Štěpán


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 6. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Karel Kvapil


Revize elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 6. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Štěpán

Zánik oprávnění:14. 9. 1995


Výroba cementového zboží a umělého kamene

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 6. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Hana Piskačová

Zánik oprávnění:9. 7. 1996


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 5. 1994

Obory činnosti: Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
od 05. 12. 2008
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 05. 12. 2008
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 05. 12. 2008
Velkoobchod a maloobchod
od 05. 12. 2008
Ubytovací služby
od 05. 12. 2008
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 05. 12. 2008
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 05. 12. 2008
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 05. 12. 2008
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
od 02. 06. 2008 do 05. 12. 2008
pronájem bytových a nebytových prostor
od 28. 04. 1997 do 05. 12. 2008
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 28. 04. 1997 do 05. 12. 2008
inženýrská činnost
od 01. 08. 1995 do 05. 12. 2008
ubytovací služby
od 10. 11. 1994 do 05. 12. 2008
práce zemními stroji
od 27. 06. 1994 do 05. 12. 2008
laboratorní činnost v oboru vodovodů a kanalizací
od 17. 05. 1994 do 05. 12. 2008
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Upozornění: Nevztahuje se na nákup a prodej zboží uvedený v příloze 1,2 a 3 zákona č.455/91 Sb.
od 17. 05. 1994 do 05. 12. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Karel Kvapil


Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:17. 5. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Karel Kvapil

Zánik oprávnění:20. 3. 2002


Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 5. 1994

Odpovědní zástupci: Stanislav Vašíček

Zánik oprávnění:7. 5. 2008


úprava - čištění - výroba a distribuce vody, odkanalizování odpadních vod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 5. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Karel Kvapil

Zánik oprávnění:14. 8. 1996


koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Upozornění: Nevztahuje se na nákup a prodej zboží uvedený v příloze 1,2 a 3 zákona č.455/91 Sb.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 5. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


laboratorní činnost v oboru vodovodů a kanalizací

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 5. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Karel Kvapil

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


poradenská činnost v oboru vodovodů a kanalizací

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 5. 1994

Odpovědní zástupci: Miloslav Fiala

Zánik oprávnění:25. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ46356967

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1994

Související firmy

#NázevICOAdresa
3516399"Jan Bittner, s.r.o." "v likvidaci"63886286České Budějovice - Nové Vráto, U pily 1240/3
2031260"Městské lesy a rybníky Kutná Hora společnost s ručením omezeným" (spol. s r.o.)62967291okr. Kutná Hora, Opatovice I 43
35867924 Garden s.r.o.28394470Praha 10, Nad Olšinami 5/448, PSČ 10000
10354264-GREEN s.r.o.28868218Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 339/39, PSČ 15000
580100A + W Praha s.r.o.62502832Ostrava - Nová Bělá, Ječmínkova 517/87, PSČ 72400

Související osoby

#NázevICOAdresa
5659191. Abdel Aziz Mohamed Ahmed Abdel NabiEgyptská Arabská Republika, Káhira
56592010. Medhat Mohamed El TounsyEgyptská Arabská Republika, Káhira
5659152. Ibrahim Aly EidEgyptská Arabská Republika, Káhira
5659163.Ali Taha El HusseiniEgyptská Arabská Republika, Káhira
5659114. Khaled Gamal El Din Mohamed MahmoudEgyptská Arabská Republika, Káhira

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí