Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1176. Její identifikační číslo je 49455168

Výpis z obchodního rejstříku Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Datum zápisu: 1. 1. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1176

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: gnugxza

Předmět podnikání: Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Pronájem strojů a strojních zařízení
Diagnostika vodovodních a kanalizačních sítí
Provádění analýz vzorků vod
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Odvádění a čištění odpadních vod vč.provádění laboratorních prací a...
Opravy a údržby vodohospodářských zařízení a sítí
Provozování vodohospodářských zařízení
Výroba a rozvod pitné a užitkové vody, včetně provádění...
Montáž měřidel
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Projektová činnost ve výstavbě
Investorská a inženýrská činnost
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Čechova 1300/23, 69002 Břeclav

Adresy: Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
od 21. 11. 2016
Břeclav, Čechova 1300/23, PSČ 69011
od 21. 10. 2008 od 21. 11. 2016
Břeclav, Čechova 23, PSČ 69011
od 01. 01. 1994 od 21. 10. 2008

Skutečnosti

  Rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitáluPředstavenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., sídlem Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav, IČ: 49455168 (dále jen společnost) na základě pověření zvyšovat základní kapitál společnosti, přijatého valnou hromadou společnosti dne 25. června 2014 (dále jen pověření představenstva), na svém zasedání dne 4. listopadu 2016 rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti následujícím způsobem:I. Částka zvýšení základního kapitáluZákladní kapitál společnosti má být na základě tohoto rozhodnutí zvýšen o částku 3 818 000, Kč (slovy tři miliony osm set osmnáct tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto navrženou částku se nepřipouští.II. Počty a jmenovitá hodnota upisovaných akciíS ohledem na ustanovení čl. I tohoto rozhodnutí může být upsáno 3 818 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) každé akcie.III. Druh, podoba a forma upisovaných akciíVšechny upisované akcie budou mít následující určení.druh: kmenové akcie podoba: listinnáforma: akcie na jménoV souladu s ustanovením § 524 zákona občanský zákoník bude prvnímu nabyvateli vydána hromadná listina nahrazující tyto jednotlivé akcie. Na písemnou žádost majitele hromadné listiny vymění společnost tuto hromadnou listinu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny. Lhůta pro provedení výměny se stanoví na tři měsíce od přijetí žádosti společností.IV. Způsob upsání akciíPředstavenstvo společnosti rozhodlo, že splacení upsaných akcií je možné pouze nepeněžitým vkladem schváleným představenstvem (viz bod VI. a VII. tohoto rozhodnutí), všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva a všechny akcie budou v souladu s pověřením představenstva nabídnuty určenému zájemci, kterým je město Velké Pavlovice se sídlem Náměstí 9. Května 700/40, 691 06 Velké Pavlovice vlastnící hmotný majetek charakteru vodohospodářské infrastruktury vztahující se k dodávce vody a k odvádění a čištění odpadních vod.Akcie budou určeným zájemcem upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností. Návrh smlouvy bude určenému zájemci doručen po zapsání tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a k upsání akcií bude poskytnuta lhůta 15 (patnáct) dnů od doručení návrhu.V. Emisní kurs akcieEmisní kurs akcie se rovná poměru vlastního kapitálu k základnímu kapitálu společnosti dle účetní závěrky k 31. 12. 2015 a činí 1.229,- Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě dvacet devět korun českých).VI. Splacení akciíSplacení akcií je přípustné pouze nepeněžitým vkladem přijatým a oceněným představenstvem. Upsané akcie se splácejí vnesením předmětu vkladu do společnosti předáním nemovité věci a písemného prohlášení s úředně ověřeným podpisem upisovatele dle § 19 ZOK. Lhůta pro splacení akcií je 10 dnů po upsání akcií.VII. Předmět a výše ocenění nepeněžitého vkladuKe splacení akcií je přípustný dále uvedený nepeněžitý vklad využitelný společností a oceněný soudním znalcem Ing. Ladislavem Hojsákem, Brněnská 121, 691 23 Pohořelice, identifikační číslo: 123 17 730.Velké Pavlovice části vodovodů a kanalizací s příslušenstvím ve městě Velké PavloviceNepeněžitý vklad byl znaleckým posudkem číslo 2707-8/2016 oceněn na částku 4 693 060,- Kč (slovy: čtyři miliony šest set devadesát tři tisíce šedesát korun českých). Za nepeněžitý vklad se vydá nejvýše 3 818 ks akcií (slovy: tři tisíce osm set osmnáct kusů akcií).Na základě pověření valnou hromadou rozhodlo představenstvo o ocenění tohoto nepeněžitého vkladu tak, že nepeněžitý vklad se oceňuje ve výši znaleckého ocenění.
od 07. 11. 2016 od 03. 02. 2017

  Řádná valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., sídlem Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav, IČ: 49455168 (dále jen společnost) dne 21. června 2016 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti následujícím způsobem: I. Částka zvýšení základního kapitáluZákladní kapitál společnosti má být na základě tohoto rozhodnutí zvýšen o částku 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto navrženou částku je přípustné, avšak základní kapitál může být takto zvýšen maximálně celkem o 2,000.000, Kč (slovy: dva miliony korun českých). O konečné výši zvýšení základního kapitálu rozhodne v takto stanoveném rozsahu představenstvo společnosti podle skutečného rozsahu úpisu a splacení emisního kurzu akcií.II. Počty a jmenovitá hodnota upisovaných akciíPočet nově vydaných akcií Společnosti při zvyšování základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí činí nejméně 500 kusů a nejvýše 2.000 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, které nebudou kótované. O konečném počtu nových akcií rozhodne v takto stanoveném rozsahu představenstvo podle skutečného rozsahu účinného úpisu akcií.III. Druh, forma a podoba upisovaných akciíVšechny upisované akcie budou mít následující určení.druh: kmenové akcie, podoba: listinná, forma: akcie na jménoV souladu s ustanovením § 262 zákona o obchodních korporacích budou prvním nabyvatelům vydány hromadné listiny nahrazující tyto jednotlivé akcie. Na písemnou žádost majitele hromadné listiny vymění společnost tuto hromadnou listinu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny. Lhůta pro provedení výměny se stanoví na tři měsíce od přijetí žádosti společností.IV. Způsob upsání akciíAkcie budou upisovány ve dvou kolech. V prvém kole budou nové akcie upisovány s využitím přednostního práva. Akcie, které nebudou účinně upsány v prvém kole upisování s využitím přednostního práva, budou ve druhém kole upisování nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům.V. Informace o přednostním právu na úpis nových akciíLhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů a počíná běžet následující den ode dne zveřejnění informace o přednostním právu na úpis nových akcií společnosti dle ust. § 485 zákona o obchodních korporacích v Obchodním věstníku. Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti: Břeclav, Čechova 1300/23, PSČ 690 11.Akcie budou upisovány v každý pracovní den od 10:00 (deseti) hodin do 14:00 (čtrnácti) hodin po dobu běhu lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva.K úpisu dochází podpisem smlouvy o úpisu akcií mezi společností a upisovatelem, s tím, že podpisy musí být úředně ověřeny.Na jednu dosavadní akcii bude možno upsat 0,002 nové akcie. Nároky na upsání se zaokrouhlují matematicky na celý počet akcií, přičemž akcionáři, kteří mají méně než 500 akcií, jsou oprávněni upsat jednu novou akcii.Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé, tj. den následující po dni, kdy bude zveřejněno oznámení představenstva společnosti dle ust. § 485 zákona o obchodních korporacích o přednostním právu na úpis nových akcií společnosti v Obchodním věstníku.Upisovatel je v prvém kole povinen splatit 100 % (slovy: jedno sto procent) emisního kursu jím upsaných akcií na zvláštní účet společnosti číslo 43-7315570237/0100 vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Břeclav, nejpozději ve lhůtě 5 (slovy: pěti) kalendářních dnů od konce lhůty k upisování akcií s využitím přednostního práva dle tohoto rozhodnutí. Splacením emisního kurzu se rozumí připsání celé částky emisního kurzu na výše uvedený bankovní účet. VI. Předem určení zájemciAkcie, které nebudou účinně upsány v prvém kole upisování s využitím přednostního práva, budou ve druhém kole upisování nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, kterými jsou: - městys Velké Němčice, který může ve druhém kole upisování upsat nejvýše 1 268 kusů nových akcií, - městys Nosislav, který může ve druhém kole upisování upsat nejvýše 594 kusů nových akcií. Lhůta pro upsání akcií předem určenými zájemci ve druhém kole činí 14 dní a počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci.VII. Emisní kurs akciíEmisní kurs jedné akcie se pro obě kola upisování stanovuje ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). VIII.Možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursuPřipouští se možnost započtení peněžité pohledávky předem určených zájemců uvedených v čl. VI. tohoto rozhodnutí proti pohledávce společnosti za předem určenými zájemci na splacení emisního kurzu jimi upsaných akcií. Jedná se o následující pohledávky:- pohledávka městyse Velké Němčice v celkové výši 1 268 520,- Kč- pohledávka městyse Nosislav v celkové výši 594 000,- KčVýše uvedené pohledávky předem určených zájemců vznikly v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 16.6.2005 o zřízení kapitálového fondu a na základě smluv o vkladu mimo základní kapitál a její existenci a výši potvrdil auditor společnosti.Návrhy smluv o započtení pohledávek budou společností předloženy předem určeným zájemcům při podpisu smluv o úpisu akcií. Smlouvy o započtení pohledávek musí být uzavřeny písemně, před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dní od doručení návrhů smluv o započtení pohledávek společností předem určeným zájemcům.S možností započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávkám na splacení emisního kursu řádná valná hromada vyslovuje souhlas.
od 30. 06. 2016 od 10. 10. 2016

  Rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu.Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., sídlem Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav, IČ: 49455168 (dále jen společnost) na základě pověření zvyšovat základní kapitál společnosti, přijatého valnou hromadou společnosti dne 25. června 2014 (dále jen pověření představenstva), na svém zasedání dne 20. května 2016 rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti následujícím způsobem: I. Částka zvýšení základního kapitáluZákladní kapitál společnosti má být na základě tohoto rozhodnutí zvýšen o částku 200 000, Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto navrženou částku je přípustné, avšak základní kapitál může být takto zvýšen maximálně celkem o 2 264 000, Kč (slovy dva miliony dvě stě šedesát čtyři tisíce korun českých). Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení, je představenstvo.II. Počty a jmenovitá hodnota upisovaných akciíS ohledem na ustanovení čl. I tohoto rozhodnutí může být upsáno nejvýše 2 264 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) každé akcie. III. Druh, podoba a forma upisovaných akciíVšechny upisované akcie budou mít následující určení. druh: kmenové akcie, podoba: listinná , forma: akcie na jménoV souladu s ustanovením § 524 zákona občanský zákoník budou prvním nabyvatelům vydány hromadné listiny nahrazující tyto jednotlivé akcie. Na písemnou žádost majitele hromadné listiny vymění společnost tuto hromadnou listinu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny. Lhůta pro provedení výměny se stanoví na tři měsíce od přijetí žádosti společností. IV. Způsob upsání akciíPředstavenstvo společnosti rozhodlo, že splácení upsaných akcií je možné pouze nepeněžitými vklady schválenými představenstvem (viz bod VI. a VII. tohoto rozhodnutí), všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva a všechny akcie budou v souladu s pověřením představenstva nabídnuty určeným zájemcům, kterými jsou města a obce vlastnící hmotný majetek charakteru vodohospodářské infrastruktury vztahující se k dodávce vody a k odvádění a čištění odpadních vod. Těmito zájemci jsou: - město Břeclav se sídlem náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav - obec Cvrčovice se sídlem Cvrčovice 74, 691 23 Cvrčovice - obec Hlohovec se sídlem Hlavní 75, 69143 Hlohovec- obec Ivaň se sídlem Ivaň 267, 69123 Ivaň - obec Pouzdřany se sídlem Hlavní 99, 69126 Pouzdřany - obec Strachotín se sídlem Osvobození 87, 69301 Strachotín- městys Velké Němčice se sídlem Městečko 85, 69163 Velké Němčice.Akcie budou určenými zájemci upsány ve smlouvách o upsání akcií uzavřených se společností. Návrhy smluv budou určeným zájemcům doručeny po zapsání tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a k upsání akcií bude poskytnuta lhůta 15 (patnáct) dnů od doručení návrhů. V. Emisní kurs akcieEmisní kurs akcie se rovná poměru vlastního kapitálu k základnímu kapitálu společnosti dle účetní závěrky k 31. 12. 2015 a činí 1.229,- Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě dvacet devět korun českých).VI. Splácení akciíSplácení akcií je přípustné pouze nepeněžitými vklady přijatými a oceněnými představenstvem. Upsané akcie se splácejí vnesením předmětu vkladu do společnosti. předáním nemovité věci a písemného prohlášení s úředně ověřeným podpisem upisovatele dle § 19 ZOK. Lhůta pro splacení akcií je 10 dnů po upsání akcií. VII. Předmět a výše ocenění nepeněžitých vkladůKe splácení akcií jsou přípustné dále uvedené nepeněžité vklady využitelné společností a oceněné soudním znalcem Ing. Ladislavem Hojsákem, Brněnská 121, 691 23 Pohořelice, identifikační číslo: 123 17 730. 1. Břeclav části vodovodu s příslušenstvím v Břeclavi, lokalita u Hasičské zbrojnice - ulice Hřbitovní. Nepeněžitý vklad byl znaleckým posudkem číslo 2700-1/2016 oceněn na částku 183 850,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát tři tisíce osm set padesát korun českých). Za nepeněžitý vklad se vydá nejvýše 149 ks akcií (slovy: jedno sto čtyřicet devět kusů akcií).2. Cvrčovice části vodovodu s příslušenstvím v obci Cvrčovice (vodovod pro areál statku) Nepeněžitý vklad byl znaleckým posudkem číslo 2701-2/2016 oceněn na částku 168 490,- Kč (slovy: jedno sto šedesát osm tisíc čtyři sta devadesát korun českých). Za nepeněžitý vklad se vydá nejvýše 137 ks akcií (slovy: jedno sto třicet sedm kusů akcií). 3. Hlohovec části vodovodu s příslušenstvím v obci Hlohovec, ulice Lednická, lokalita naproti čerpací stanici. Nepeněžitý vklad byl znaleckým posudkem číslo 2702-3/2016 oceněn na částku 87 800,- Kč (slovy: osmdesát sedm tisíc osm set korun českých). Za nepeněžitý vklad se vydá nejvýše 71 ks akcií (slovy: sedmdesát jeden kus akcií)4. Ivaň části vodovodu s příslušenstvím v obci Ivaň v lokalitě s místním názvem Za Hřbitovem . Nepeněžitý vklad byl znaleckým posudkem číslo 2703-4/2016 oceněn na částku 132 090,- Kč (slovy: jedno sto třicet dva tisíce devadesát korun českých). Za nepeněžitý vklad se vydá nejvýše 107 ks akcií (slovy: jedno sto sedm kusů akcií). 5. Pouzdřany části vodovodu s příslušenstvím v obci Pouzdřany, lokalita ulice Stepní. Nepeněžitý vklad byl znaleckým posudkem číslo 2704-5/2016 oceněn na částku 391 430,- Kč (slovy: tři sta devadesát jeden tisíc čtyři sta třicet korun českých). Za nepeněžitý vklad se vydá nejvýše 318 ks akcií (slovy: tři sta osmnáct kusů akcií). 6. Strachotín - části vodovodu s příslušenstvím v obci Strachotín, lokalita ulice Pod Vinohrady. Nepeněžitý vklad byl znaleckým posudkem číslo 2705-6/2016 oceněn na částku 689 160,- Kč (slovy: šest set osmdesát devět tisíc jedno sto šedesát korun českých). Za nepeněžitý vklad se vydá nejvýše 560 ks akcií (slovy: pět set šedesát kusů akcií). 7. Velké Němčice - části vodovodu s příslušenstvím ve Velkých Němčicích, ulice Pod Hospodou. Nepeněžitý vklad byl znaleckým posudkem číslo 2706-7/2016 oceněn na částku 1 133 160,- Kč (slovy: jeden milion jedno sto třicet tři tisíce jedno sto šedesát korun českých). Za nepeněžitý vklad se vydá nejvýše 922 ks akcií (slovy: devět set dvacet dva kusy akcií). Na základě pověření valnou hromadou rozhodlo představenstvo o ocenění těchto nepeněžitých vkladů tak, že nepeněžité vklady se oceňují ve výši znaleckého ocenění.
od 02. 06. 2016 od 18. 11. 2016

  Rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitáluPředstavenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., sídlem Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav, IČ: 49455168 (dále jen společnost) na základě pověření zvyšovat základní kapitál společnosti, přijatého valnou hromadou společnosti dne 25. června 2014 (dále jen pověření představenstva), na svém zasedání dne 30. října 2015 rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti následujícím způsobem:I.Částka zvýšení základního kapitáluZákladní kapitál společnosti má být na základě tohoto rozhodnutí zvýšen o částku 1 000 000, Kč (slovy jeden milion korun českých). Upisování akcií nad tuto navrženou částku je přípustné, avšak základní kapitál může být takto zvýšen maximálně celkem o 12 531 000, Kč (slovy dvanáct milionů pět set třicet jeden tisíc korun českých). Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení, je představenstvo.II.Počty a jmenovitá hodnota upisovaných akciíS ohledem na ustanovení čl. I tohoto rozhodnutí může být upsáno nejvýše 12 531 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) každé akcie.III.Druh, podoba a forma upisovaných akciíVšechny upisované akcie budou mít následující určení.druh: kmenové akciepodoba: listinnáforma: akcie na jménoV souladu s ustanovením § 524 zákona občanský zákoník budou prvním nabyvatelům vydány hromadné listiny nahrazující tyto jednotlivé akcie. Na písemnou žádost majitele hromadné listiny vymění společnost tuto hromadnou listinu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny. Lhůta pro provedení výměny se stanoví na tři měsíce od přijetí žádosti společností.IV.Způsob upsání akciíPředstavenstvo společnosti rozhodlo, že splácení upsaných akcií je možné pouze nepeněžitými vklady schválenými představenstvem (viz bod VI. a VII. tohoto rozhodnutí), všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva a všechny akcie budou v souladu s pověřením představenstva nabídnuty určeným zájemcům, kterými jsou města a obce vlastnící hmotný majetek charakteru vodohospodářské infrastruktury vztahující se k dodávce vody a k odvádění a čištění odpadních vod. Těmito zájemci jsou:- obec Lednice se sídlem Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice- město Mikulov se sídlem Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov- město Hustopeče se sídlem Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče- město Valtice se sídlem nám. Svobody 21, 691 42 Valtice- město Podivín se sídlem Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín.Akcie budou určenými zájemci upsány ve smlouvách o upsání akcií uzavřených se společností. Návrhy smluv budou určeným zájemcům doručeny po zapsání tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a k upsání akcií bude poskytnuta lhůta 15 (patnáct) dnů od doručení návrhů.V.Emisní kurs akcieEmisní kurs akcie se rovná poměru vlastního kapitálu k základnímu kapitálu společnosti dle účetní závěrky k 31. 12. 2014 a činí 1.223,- Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě dvacet tři koruny české).VI.Splácení akciíSplácení akcií je přípustné pouze nepeněžitými vklady přijatými a oceněnými představenstvem. Upsané akcie se splácejí vnesením předmětu vkladu do společnosti a předáním nemovité věci a písemného prohlášení s úředně ověřeným podpisem upisovatele dle § 19 ZOK. Lhůta pro splacení akcií je 10 dnů po upsání akcií.VII.Předmět a výše ocenění nepeněžitých vkladůKe splácení akcií jsou přípustné dále uvedené nepeněžité vklady využitelné společností a oceněné znaleckým ústavem Nemovitost s.r.o., se sídlem Hodonín, Štefánikova 7, identifikační číslo: 255 23 155.1.Lednice části vodovodu s příslušenstvím v obci Lednice, lokalita ulice Slovácká Nepeněžitý vklad byl znaleckým posudkem číslo 376-15/2015/PO-3 oceněn na částku 441 170,- Kč (slovy: čtyři sta jeden tisíc jedno sto sedmdesát korun českých).Za nepeněžitý vklad se vydá nejvýše 360 ks akcií (slovy: tři sta šedesát kusů akcií).2.Mikulov části vodovodních řadů a kanalizačních stok s příslušenstvím ve městě Mikulov - lokalita ulice Průmyslová oblast, Rudolfa Gajdoše a U Celnice Nepeněžitý vklad byl znaleckým posudkem číslo 377-16/2015/PO-3 oceněn na částku 4 431 140,- Kč (slovy: čtyři miliony čtyři sta třicet jeden tisíc jedno sto čtyřicet korun českých).Za nepeněžitý vklad se vydá nejvýše 3 623 ks akcií (slovy: tři tisíce šest set dvacet tři kusů akcií).3.Hustopeče části vodovodních řadů a kanalizačních stok s příslušenstvím ve městě Hustopeče - lokalita ulice Vinařská, Gen. Peřiny, Kuberova a Starovická Nepeněžitý vklad byl znaleckým posudkem číslo 378-17/2015/PO-3 oceněn na částku 5 305 860,- Kč (slovy: pět milionů tři sta pět tisíc osm set šedesát korun českých).Za nepeněžitý vklad se vydá nejvýše 4 338 ks akcií (slovy: čtyři tisíce tři sta třicet osm kusů akcií). 4.Valtice části vodovodních řadů a kanalizačních stok s příslušenstvím ve městě Valtice - lokalita ulice Vinařská, Okružní, Sluneční, Polní a U Rotundy Nepeněžitý vklad byl znaleckým posudkem číslo 379-18/2015/PO-3 oceněn na částku 3 541 450,- Kč (slovy: tři miliony pět set čtyřicet jeden tisíc čtyři sta padesát korun českých).Za nepeněžitý vklad se vydá nejvýše 2 895 ks akcií (slovy: dva tisíce osm set devadesát pět kusů akcií).5.Podivín části vodovodního řadu s příslušenstvím ve městě Podivín - lokalita ulice Poříčí II Nepeněžitý vklad byl znaleckým posudkem číslo 380-19/2015/PO-3 oceněn na částku 144.370,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet čtyři tisíc tři sta sedmdesát korun českých).Za nepeněžitý vklad se vydá nejvýše 118 ks akcií (slovy: jedno sto osmnáct kusů akcií).6.Podivín - části vodovodních řadů a kanalizačních stok s příslušenstvím ve městě Podivín - lokalita ulice Havlíčkova a Dolní Valy Nepeněžitý vklad byl znaleckým posudkem číslo 381-20/2015/PO-3 oceněn na částku 1.464.370,- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta šedesát čtyři tisíce tři sta sedmdesát korun českých).Za nepeněžitý vklad se vydá nejvýše 1 197 ks akcií (slovy: jeden tisíc jedno sto devadesát sedm kusů akcií).Na základě pověření valnou hromadou rozhodlo představenstvo o ocenění těchto nepeněžitých vkladů tak, že nepeněžité vklady se oceňují ve výši znaleckého ocenění.
od 01. 12. 2015 od 01. 06. 2016

  Rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitáluPředstavenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., sídlem Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav, IČ: 49455168 (dále jen společnost) na základě pověření zvyšovat základní kapitál společnosti, přijatého valnou hromadou společnosti dne 25. června 2014 (dále jen pověření představenstva), na svém zasedání dne 18. června 2015 rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti následujícím způsobem:I.Částka zvýšení základního kapitáluZákladní kapitál společnosti má být na základě tohoto rozhodnutí zvýšen o částku 200 000, Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto navrženou částku je přípustné, avšak základní kapitál může být takto zvýšen maximálně celkem o 2 307 000, Kč (slovy dva miliony tři sta sedm tisíc korun českých). Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení, je představenstvo.II.Počty a jmenovitá hodnota upisovaných akciíS ohledem na ustanovení čl. I tohoto rozhodnutí může být upsáno nejvýše 2 307 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) každé akcie.III.Druh, podoba a forma upisovaných akciíVšechny upisované akcie budou mít následující určení.druh: kmenové akciepodoba: listinnáforma: akcie na jménoV souladu s ustanovením § 524 zákona občanský zákoník budou prvním nabyvatelům vydány hromadné listiny nahrazující tyto jednotlivé akcie. Na písemnou žádost majitele hromadné listiny vymění společnost tuto hromadnou listinu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny. Lhůta pro provedení výměny se stanoví na tři měsíce od přijetí žádosti společností.IV.Způsob upsání akciíPředstavenstvo společnosti rozhodlo, že splácení upsaných akcií je možné pouze nepeněžitými vklady schválenými představenstvem (viz bod VI. a VII. tohoto rozhodnutí), všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva a všechny akcie budou v souladu s pověřením představenstva nabídnuty určeným zájemcům, kterými jsou města a obce vlastnící hmotný majetek charakteru vodohospodářské infrastruktury vztahující se k dodávce vody a k odvádění a čištění odpadních vod. Těmito zájemci jsou:- obec Brumovice se sídlem Brumovice 26, 691 11 Brumovice- obec Horní Bojanovice se sídlem Horní Bojanovice 96, 693 01 Horní Bojanovice- obec Jevišovka se sídlem Jevišovka 98, 691 83 Jevišovka- obec Klentnice se sídlem Klentnice 24, 692 01 Mikulov- městys Nosislav, Městečko 54, 691 64 Nosislav - obec Starovičky se sídlem Hlavní 43, 693 01 Starovičky Akcie budou určenými zájemci upsány ve smlouvách o upsání akcií uzavřených se společností. Návrhy smluv budou určeným zájemcům doručeny po zapsání tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a k upsání akcií bude poskytnuta lhůta 15 (patnáct) dnů od doručení návrhů.V.Emisní kurs akcieEmisní kurs akcie se rovná poměru vlastního kapitálu k základnímu kapitálu společnosti dle účetní závěrky k 31. 12. 2014 a činí 1.223,- Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě dvacet tři koruny české).VI.Splácení akciíSplácení akcií je přípustné pouze nepeněžitými vklady přijatými a oceněnými představenstvem. Upsané akcie se splácejí vnesením předmětu vkladu do společnosti. předáním nemovité věci a písemného prohlášení s úředně ověřeným podpisem upisovatele dle § 19 ZOK. Lhůta pro splacení akcií je 10 dnů po upsání akcií.VII.Předmět a výše ocenění nepeněžitých vkladůKe splácení akcií jsou přípustné dále uvedené nepeněžité vklady využitelné společností a oceněné znaleckým ústavem Nemovitost s.r.o., se sídlem Hodonín, Štefánikova 7, identifikační číslo: 255 23 155,.1.Brumovice části vodovodu s příslušenstvím v obci Brumovice, prodloužení inženýrských sítí ul. Nová Nepeněžitý vklad byl znaleckým posudkem číslo 370-9/2015/PO-3 oceněn na částku 107 750,- Kč (slovy: jedno sto sedm tisíc sedm set padesát korun českých).Za nepeněžitý vklad se vydá nejvýše 88 ks akcií (slovy: osmdesát osm kusů akcií).2.Horní Bojanovice části vodovodu s příslušenstvím v obci Horní Bojanovice, inženýrské sítě pro podporované bydlení, I. etapa, SO 02 vodovod Nepeněžitý vklad byl znaleckým posudkem číslo 369-8/2015/PO-3 oceněn na částku 510 490,- Kč (slovy: pět set deset tisíc čtyři sta devadesát korun českých).Za nepeněžitý vklad se vydá nejvýše 417 ks akcií (slovy: čtyři sta sedmnáct kusů akcií).3.Jevišovka části vodovodu s příslušenstvím v obci Jevišovka, lokalita Hrušovanská Nepeněžitý vklad byl znaleckým posudkem číslo 365-4/2015/PO-3 oceněn na částku 185 210,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát pět tisíc dvě stě deset korun českých).Za nepeněžitý vklad se vydá nejvýše 151 ks akcií (slovy: jedno sto padesát jeden kus akcií). 4.Jevišovka části vodovodu s příslušenstvím v obci Jevišovka, Jevišovka IS - vodovod Nepeněžitý vklad byl znaleckým posudkem číslo 364-3/2015/PO-3 oceněn na částku 434 630,- Kč (slovy: čtyři sta třicet čtyři tisíce šest set třicet korun českých).Za nepeněžitý vklad se vydá nejvýše 355 ks akcií (slovy: tři sta padesát pět kusů akcií).5.Klentnice části vodovodu s příslušenstvím v obci Klentnice, lokalita Za zahrádkami - vodovod Nepeněžitý vklad byl znaleckým posudkem číslo 368-7/2015/PO-3 oceněn na částku 209 810,- Kč (slovy: dvě stě devět tisíc osm set deset korun českých).Za nepeněžitý vklad se vydá nejvýše 171 ks akcií (slovy: jedno sto sedmdesát jeden kus akcií).6.Nosislav - části vodovodu s příslušenstvím v obci Nosislav Nosislav, Stráně Nosislav, Ke slatině - Nosislav, Ke slatině, 2. etapa Nepeněžitý vklad byl znaleckým posudkem číslo 366-5/2015/PO-3 oceněn na částku 821 440,- Kč (slovy: osm set dvacet jeden tisíc čtyři sta čtyřicet korun českých).Za nepeněžitý vklad se vydá nejvýše 671 ks akcií (slovy: šest set sedmdesát jeden kus akcií). 7.Starovičky - části vodovodu s příslušenstvím v obci Starovičky, Tálky III Nepeněžitý vklad byl znaleckým posudkem číslo 367-6/2015/PO-3 oceněn na částku 555 290,- Kč (slovy: pět set padesát pět tisíc dvě stě devadesát korun českých).Za nepeněžitý vklad se vydá nejvýše 454 ks akcií (slovy: čtyři sta padesát čtyři kusů akcií).Na základě pověření valnou hromadou rozhodlo představenstvo o ocenění těchto nepeněžitých vkladů tak, že nepeněžité vklady se oceňují ve výši znaleckého ocenění.
od 02. 09. 2015 od 26. 11. 2015

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 23. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 7
od 23. 07. 2014

  Řádná valná hromady akciové společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., se sídlem Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav (dále jen společnost) konaná dne 25. června 2014 rozhodla v souladu s § 421 odst. 2, písm. b) a § 511 zákona o obchodních korporacích a přijala toto usnesení:I.Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti rozhodovat o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií a to v souladu s tímto usnesením, stanovami společnosti a zákonem.II.Představenstvo je pověřeno rozhodovat o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových kmenových akcií ve formě na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun). Vydávané akcie mohou mít zaknihovanou nebo listinnou podobu. Listinné akcie mohou být vydávány jako hromadné listiny. Představenstvo je pověřeno rozhodnout o splácení emisního kursu akcií peněžitými i nepeněžitými vklady. V případě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem je představenstvo pověřeno rozhodnout též o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce nebo znalců jmenovaných dle zákona.III.Představenstvo je pověřeno rozhodovat o zvýšení základního kapitálu jak s uplatněním přednostního práva akcionářů na upisování akcií nebo s omezením tohoto přednostního práva. Představenstvo je pověřeno v případě důležitého zájmu společnosti vyloučit toto přednostní právo všem akcionářům společnosti.IV.Představenstvo může zvýšit základní kapitál i vícekrát v době platnosti tohoto pověření, celková částka zvýšení však nesmí překročit 556 351 000,- Kč (pět set padesát šest milionů tři sta padesát jeden tisíc korun českých).V.Toto pověření valná hromada uděluje představenstvu společnosti na dobu pěti let ode dne jejího konání.
od 23. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 6
od 23. 07. 2014

  V. Informace o přednostním právu na úpis nových akcií
od 05. 09. 2013 od 10. 12. 2013

  Akcie budou upisovány ve dvou kolech. V prvém kole budou nové akcie upisovány s využitím přednostního práva. Akcie, které nebudou účinně upsány v prvém kolem upisování s využitím přednostního práva, budou ve druhém kolem upisování nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům.
od 05. 09. 2013 od 10. 12. 2013

  IV. Způsob upsání akcií
od 05. 09. 2013 od 10. 12. 2013

  V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 591/1992 Sb. O cenných papírech v platném znění budou prvním nabyvatelům vydány hromadné listiny nahrazující tyto jednotlivé akcie. Na písemnou žádost majitele hromadné listiny vymění společnost tuto hromadnou listinu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny. Lhůta pro provedení výměny se stanoví na tři měsíce od přijetí žádosti společnosti.
od 05. 09. 2013 od 10. 12. 2013

  Forma: akcie na jméno
od 05. 09. 2013 od 10. 12. 2013

  Podoba: listinná
od 05. 09. 2013 od 10. 12. 2013

  Všechny upisované akcie budou mít následující určení.
od 05. 09. 2013 od 10. 12. 2013

  III. Druh, forma a podoba upisovaných akcií
od 05. 09. 2013 od 10. 12. 2013

  Počet nově vydaných akcií Společnosti při zvyšování základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí činí nejméně 1.000 kusů a nejvýše 3.800 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, které nebudou kótované. O konečném počtu nových akcií rozhodne v takto stanoveném rozsahu představenstvo podle skutečného rozsahu účinného úpisu akcií.
od 05. 09. 2013 od 10. 12. 2013

  II. Počty a jmenovitá hodnota upisovaných akcií
od 05. 09. 2013 od 10. 12. 2013

  Základní kapitál společnosti má být na základě tohoto rozhodnutí zvýšen o částku 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Upisování akcií nad tuto navrženou částku je přípustné, avšak základní kapitál může být takto zvýšen maximálně celkem o 3.800.000,- Kč (slovy: tři miliony osm set tisíc korun českých). O konečné výši zvýšení základního kapitálu rozhodne v takto stanoveném rozsahu představenstvo společnosti podle skutečného rozsahu úpisu a splacení emisního kurzu akcií.
od 05. 09. 2013 od 10. 12. 2013

  Rozhodnutí valné hromady ze dne 26.6.2013 o zvýšení základního kapitálu: I. Částka zvýšení základního kapitálu
od 05. 09. 2013 od 10. 12. 2013

  Druh: kmenové akcie
od 05. 09. 2013 od 10. 12. 2013

  Emisní kurs jedné akcie se pro obě kola upisování stanovuje ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).
od 05. 09. 2013 od 10. 12. 2013

  VII. Emisní kurs akcií
od 05. 09. 2013 od 10. 12. 2013

  Lhůta pro upisování akcií předem určenými zájemci ve druhém kole činí 14 dní a počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií jednotlivým předem určeným zájemcům.
od 05. 09. 2013 od 10. 12. 2013

  - Město Hustopeče, které může ve druhém kole upisování upsat nejvýše 2.174 kusů nových akcií.
od 05. 09. 2013 od 10. 12. 2013

  - Městys Velké Němčice, který může ve druhém kole upisování upsat nejvýše 1.572 kusů nových akcií,
od 05. 09. 2013 od 10. 12. 2013

  Akcie, které nebudou účinně upsány v prvém kole upisování s využitím přednostního práva, budou ve druhém kole upisování nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, kterými jsou:
od 05. 09. 2013 od 10. 12. 2013

  VI. Předem určení zájemci
od 05. 09. 2013 od 10. 12. 2013

  Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti: Břeclav, Čechova 1300/23, PSČ 690 11.Akcie budou upisovány v každý pracovní den od 10:00 (deseti) hodin do 14:00 (čtrnácti) hodin po dobu běhu lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva.K úpisu dochází podpisem smlouvy o úpisu akcií mezi společností a upisovatelem, s tím, že podpisy musí být úředně ověřeny a smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.Na jednu dosavadní akcii bude možno upsat 0,004 nové akcie. Nároky na upsání se zaokrouhlují matematicky na celý počet akcií, přičemž akcionáři, kteří mají méně než 250 akcií, jsou oprávněni upsat jednu novou akcii.Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé, tj. den následující po dni, kdy bude zveřejněno oznámení představenstva společnosti dle ust. § 204 odst. 2 obchodního zákoníku o uveřejnění informace o počátku běhu lhůty pro využití přednostního práva na úpis nových akcií společnosti v Obchodním věstníku a na internetovém portálu www.valnehromady.cz.Upisovatel je v prvém kole povinen splatit 100 % (slovy: jedno sto procent) emisního kursu jím upsaných akcií na zvláštní účet společnosti č. 43-7315570237/0100, vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Břeclav, nejpozději ve lhůtě 5 (slovy: pěti) kalendářních dnů od konce lhůty k upisování akcií s využitím přednostního práva dle tohoto rozhodnutí. Splacením emisního kursu se rozumí připsání celé částky emisního kursu na výše uvedený bankovní účet.
od 05. 09. 2013 od 10. 12. 2013

  Lhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů a počíná běžet následující den ode dne zveřejnění oznámení představenstva společnosti dle ust. § 204a odst. 2 obchodního zákoníku o uveřejnění informace o počátku běhu lhůty pro využití přednostního práva na úpis nových akcií společnosti v Obchodním věstníku a na internetovém portálu www.valnehromady.cz. Tímto uveřejněním v Obchodním věstníku a na internetovém portálu www.valnehromady.cz bude akcionářům oznámen počátek běhu lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva.
od 05. 09. 2013 od 10. 12. 2013

  Rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu.Řádná valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., sídlem Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav, IČ:49455168 (dále jen "společnost") dne 23.června 2011 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti následujícím způsobem:I.Částka zvýšení základního kapitáluZákladní kapitál společnosti má být na základě tohoto rozhodnutí zvýšen o částku 10,000.000, Kč (slovy: deset milionů korun českých). Upisování akcií nad tuto navrženou částku je přípustné, avšak základní kapitál může být takto zvýšen maximálně celkem o 53,055.000, Kč (slovy:padesát tři milionů padesát pět tisíc korun českých). O konečné výši zvýšení základního kapitálu rozhodne v takto stanoveném rozsahu představenstvo společnosti podle skutečného rozsahu úpisu a splacení emisního kurzu akcií.II.Počty a jmenovitá hodnota upisovaných akciíPočet nově vydaných akcií Společnosti při zvyšování základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí činí nejméně 10.000 kusů anejvýše 53.055 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, které nebudou kótované. O konečném počtu nových akcií rozhodne v takto stanovenémrozsahu představenstvo podle skutečného rozsahu účinného úpisu akcií.III.Druh, forma a podoba upisovaných akciíVšechny upisované akcie budou mít následující určenídruh: kmenové akciepodoba: listinnáforma: akcie na jménoV souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech v platném znění budou prvním nabyvatelůmvydány hromadné listiny nahrazující tyto jednotlivé akcie. Na písemnou žádost majitele hromadné listiny vymění společnost tuto hromadnou listinu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny.Lhůta pro provedení výměny se stanoví na tři měsíce od přijetí žádosti společností.IV.Způsob upsání akciíAkcie budou upisovány ve dvou kolech.V prvém kole budou nové akcie upisovány s využitím přednostního práva. Akcie, které nebudou účinně upsány v prvém kole upisování s využitím přednostního práva, budou ve druhém kole upisování nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům.V.Informace o přednostním právu na úpis nových akciíLhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů a počíná běžet následující den ode dnezveřejnění oznámení představenstva společnosti dle ust. § 204a odst. 2 obchodního zákoníku o uveřejnění informace o počátku běhu lhůty pro využití přednostního práva na úpis nových akcií společnosti v Obchodním věstníku a v Hospodářských novinách. Tímto uveřejněním v Obchodním věstníku a v Hospodářských novinách bude akcionářům oznámen počátek běhu lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva.Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti: Břeclav, Čechova 1300/23, PSČ 690 11.Akcie budou upisovány v každý pracovní den od 10:00 (deseti) hodin do 14:00 (čtrnácti) hodin po dobu běhu lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva.K úpisu dochází podpisem smlouvy o úpisu akcií mezi společností a upisovatelem, s tím, že podpisy musí být úředně ověřeny a smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.Na jednu dosavadní akcii bude možno upsat 0,05 nové akcie. Nároky na upsání se zaokrouhlují matematicky na celý počet akcií, přičemž akcionáři, kteří mají méně než 20 akcií, jsou oprávněni upsat jednu novou akcii.Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé, tj. den následující po dni, kdy bude zveřejněno oznámení představenstva společnosti dle ust. § 204a odst. 2 obchodního zákoníku o uveřejnění informace o počátku běhu lhůty pro využití přednostního práva na úpis nových akcií společnosti v Obchodním věstníku a v Hospodářských novinách.Upisovatel je v prvém kole povinen splatit 100 % (slovy: jedno sto procent) emisního kursu jím upsaných akcií na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Břeclav, č. účtu: 43-7315570237/0100, nejpozději ve lhůtě 5 (slovy: pěti) kalendářních dnů od konce lhůty k upisování akcií s využitímpřednostního práva dle tohoto rozhodnutí. Splacením emisního kurzu se rozumí připsání celé částky emisního kurzu na výše uvedený bankovní účet.VI.Předem určení zájemciAkcie, které nebudou účinně upsány v prvém kole upisování s využitím přednostního práva, budou ve druhém kole upisování nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, kterými jsou:- město Pohořelice, které může ve druhém kole upisování upsat nejvýše 41.150 kusů nových akcií- město Hustopeče , které může ve druhém kole upisování upsat nejvýše 5.223 kusů nových akcií- městys Velké Němčice, který může ve druhém kole upisování upsat nejvýše 515 kusů nových akcií- obec Hlohovec, která může ve druhém kole upisování upsat nejvýše 1.500 kusů nových akcií.Lhůta pro upsání akcií předem určenými zájemci ve druhém kole činí 14 dní a počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií jednotlivým předem určeným zájemcům.VII.Emisní kurs akciíEmisní kurs jedné akcie se pro obě kola upisování stanovuje ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).VIII.Možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu.Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek předem určených zájemců uvedených v čl. VI. tohoto rozhodnutí proti pohledávkám společnosti za předem určenými zájemci na splacení emisníhokurzu jimi upsaných akcií.Jedná se o následující pohledávky:- pohledávka města Pohořelice ve výši 41,150.000,- Kč,- pohledávka města Hustopeče ve výši 5,223.000,- Kč,- pohledávka městysu Velké Němčice ve výši 515.000,- Kč,- pohledávka obce Hlohovec ve výši 1,500.000,- Kč.Všechny výše uvedené pohledávky předem určených zájemců vznikly v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 16.6.2005 o zřízení kapitálového fondu a na základě smluv o vkladu mimo základní kapitál a jejich existenci a výši potvrdil auditor společnosti.Návrh smluv o započtení pohledávek bude společností předložen předem určeným zájemcům při podpisu smlouvy o úpisu akcií.Smlouvy o započtení pohledávek musí být uzavřeny písemně, před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dní od doručení návrhu smlouvy o započtení pohledávek společností předem určeným zájemcům. S možností započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávkám na splacení emisního kursu řádná valná hromada vyslovuje souhlas.
od 09. 08. 2011 od 30. 11. 2011

  Rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitáluŘádná valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., sídlem Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav, IČ: 49455168 (dále jen "společnost") dne 24.června 2010 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti následujícím způsobem:I.Částka zvýšení základního kapitáluZákladní kapitál společnosti má být na základě tohoto rozhodnutí zvýšen o částku 10,000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých). Upisování akcií nad tuto navrženou částku je přípustné, avšak základní kapitál může být takto zvýšen maximálně celkem o 192,107.000,- Kč (slovy: jedno sto devadesát dva milionů jedno sto sedm tisíc korun českých).O konečné výši zvýšení základního kapitálu rozhodne v takto stanoveném rozsahu představenstvo společnosti podle skutečného rozsahu úpisu a splacení emisního kurzu akcií.II.Počty a jmenovitá hodnota upisovaných akciíPočet nově vydaných akcií Společnosti při zvyšování základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí činí nejméně 10.000 kusů a nejvýše 192.107 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, které nebudou kótované. O konečném počtu nových akcií rozhodne v takto stanoveném rozsahu představenstvo podle skutečného rozsahu účinného úpisu akcií.III.Druh, forma a podoba upisovaných akciíVšechny upisované akcie budou mít následující určení.druh: kmenové akciepodoba: listinnáforma: akcie na jménoV souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech v platném znění budou prvním nabyvatelům vydány hromadné listiny nahrazující tyto jednotlivé akcie. Na písemnou žádost majitele hromadné listiny vymění společnost tuto hromadnou listinu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny. Lhůta pro provedení výměny se stanoví na tři měsíce od přijetí žádosti společností.IV.Způsob upsání akciíAkcie budou upisovány ve dvou kolech. V prvém kole budou nové akcie upisovány s využitím přednostního práva. Akcie, které nebudou účinně upsány v prvém kole upisování s využitím přednostního práva, budou ve druhém kole upisování nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům.V.Informace o přednostním právu na úpis nových akciíLhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů a počíná běžet následující den ode dne zveřejnění oznámení představenstva společnosti dle ust. § 204a odst. 2 obchodního zákoníku o uveřejnění informace o počátku běhu lhůty pro využití přednostního práva na úpis nových akcií společnosti v Obchodním věstníku a v Hospodářských novinách. Tímto uveřejněním v Obchodním věstníku a v Hospodářských novinách bude akcionářům oznámen počátek běhu lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva. Místem pro vykonání přednostního právaje sídlo společnosti: Břeclav, Čechova 1300/23, PSČ 690 11.Akcie budou upisovány v každý pracovní den od 10:00 (deseti) hodin do 14:00 (čtrnácti) hodin po dobu běhu lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva.K úpisu dochází podpisem smlouvy o úpisu akcií mezi společností a upisovatelem, s tím, že podpisy musí být úředně ověřeny a smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.Na jednu dosavadní akcii bude možno upsat 0,2 nové akcie. Nároky na upsání se zaokrouhlují matematicky na celý počet akcií, přičemž akcionáři, kteří mají méně než 3 akcie, jsou oprávněni upsat jednu novou akcii.Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé, tj. den následující po dni, kdy bude zveřejněno oznámení představenstva společnosti dle ust. § 204a odst. 2 obchodního zákoníku o uveřejnění informace o počátku běhu lhůty pro využití přednostního práva na úpis nových akcií společnosti v Obchodním věstníku a v Hospodářských novinách. Upisovatel je v prvém kole povinen splatit 100 % (slovy: jedno sto procent) emisního kursu jím upsaných akcií na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Břeclav, č. účtu: 43-7315570237/0100, nejpozději ve lhůtě 5 (slovy: pěti) kalendářních dnů od konce lhůty k upisování akcií s využitím přednostního práva dle tohoto rozhodnutí. Splacením emisního kurzu se rozumí připsání celé částky emisního kurzu na výše uvedený bankovní účet.VI.Předem určení zájemciAkcie, které nebudou účinně upsány v prvém kole upisování s využitím přednostního práva, budou ve druhém kole upisování nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, kterými jsou:- město Břeclav, které může ve druhém kole upisování upsat nejvýše 30.200 kusů nových akcií,- město Mikulov, které může ve druhém kole upisování upsat nejvýše 9.100 kusů nových akcií,- město Hustopeče, které může ve druhém kole upisování upsat nejvýše 10.400 kusů nových akcií,- město Velké Pavlovice, které může ve druhém kole upisování upsat nejvýše 3.600 kusů nových akcií,- město Valtice, které může ve druhém kole upisování upsat nejvýše 10.200 kusů nových akcií,- město Podivín, které může ve druhém kole upisování upsat nejvýše 9.800 kusů nových akcií,- město Pohořelice, které může ve druhém kole upisování upsat nejvýše 6.800 kusů nových akcií,- obec Kobylí, která může ve druhém kole upisování upsat nejvýše 11.300 kusů nových akcií,- obec Lednice, která může ve druhém kole upisování upsat nejvýše 9.100 kusů nových akcií,- obec Brumovice, která může ve druhém kole upisování upsat nejvýše 53 kusů nových akcií.Lhůta pro upsání akcií předem určenými zájemci ve druhém kole činí 14 dní a počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií jednotlivým předem určeným zájemcům.VII.Emisní kurs akciíEmisní kurs jedné akcie se pro obě kola upisování stanovuje ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).VIII.Možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursuPřipouští se možnost započtení peněžitých pohledávek předem určených zájemců uvedených v čl. VI. tohoto rozhodnutí proti pohledávkám společnosti za předem určenými zájemci na splacení emisního kurzu jimi upsaných akcií. Jedná se o následující pohledávky:- pohledávka města Břeclav ve výši 30,200.000,- Kč,- pohledávka města Mikulov ve výši 9,100.000,- Kč,- pohledávka města Hustopeče ve výši 10,400.000,- Kč,- pohledávka města Velké Pavlovice ve výši 3,600.000,- Kč,- pohledávka města Valtice ve výši 10,200.000,- Kč,- pohledávka města Podivín ve výši 9,800.000,- Kč,- pohledávka města Pohořelice ve výši 6,800.000,- Kč,- pohledávka obce Kobylí ve výši 11,300.000,- Kč,- pohledávka obce Lednice ve výši 9,100.000,- Kč,- pohledávka obce Brumovice ve výši 53.000,- Kč.Všechny výše uvedené pohledávky předem určených zájemců vznikly v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 16.6.2005 o zřízení kapitálového fondu a na základě smluv o vkladu mimo základní kapitál a jejich existenci a výši potvrdil auditor společnosti.Návrh smluv o započtení pohledávek bude společností předložen předem určeným zájemcům při podpisu smlouvy o úpisu akcií. Smlouvy o započtení pohledávek musí být uzavřeny písemně, před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dní od doručení návrhu smlouvy o započtení pohledávek společností předem určeným zájemcům.S možností započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávkám na splacení emisního kursu řádná valná hromada vyslovuje souhlas.
od 16. 09. 2010 od 01. 06. 2011

  Rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu.Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., sídlem Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav, IČ: 49455168 (dále jen společnost) na základě pověření zvyšovat základní kapitál společnosti, přijatého valnou hromadou společnosti dne 25.května 2006 (dále jen "pověření představenstva"),na svém zasedání dne 27.března 2009 rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti následujícím způsobem:I.Částka zvýšení základního kapitálu:Základní kapitál společnosti má být na základě tohoto rozhodnutí zvýšen o částku 2 000 000,-Kč (slovy dva miliony korun českých). Upisování akcií nad tuto navrženou částku je přípustné, avšak základní kapitál může být takto zvýšen maximálně celkem o 26 438 000,-Kč (slovy dvacet šest milionů čtyři sta třicet osm tisíc korun českých). Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení, je představenstvo.II.Počty a jmenovitá hodnota upisovaných akcií:S ohledem na ustanovení čl. I tohoto rozhodnutí může být upsáno nejvýše 26 438 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých) každé akcie.III.Druh, podoba a forma upisovaných akcií:Všechny upisované akcie budou mít následující určení:druh: kmenové akciepodoba: listinnáforma: akcie na jménoV souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech v platném znění budou prvním nabyvatelům vydány hromadné listiny nahrazující tyto jednotlivé akcie. Na písemnou žádost majitele hromadné listiny vymění společnost tuto hromadnou listinu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny. Lhůta pro provedení výměny se stanoví na tři měsíce od přijetí žádosti společností.IV.Způsob upsání akcií.S ohledem na skutečnost, že splácení upsaných akcií je možné pouze nepeněžitými vklady schválenými představenstvem (viz bod VI. a VII. tohoto rozhodnutí), budou všechny akcie upsány bez využití přednostního práva a všechny akcie budou v souladu s pověřením představenstva nabídnuty určitým zájemcům, kterými jsou města a obce vlastnící hmotný majetek charakteru vodohospodářské infrastruktury vztahující se k čištění a odvádění odpadních vod a pozemky, na nichž jsou tyto majetky umístěny. Těmito zájemci jsou:- obec Brumovice se sídlem Brumovice 26, PSČ 691 11- město Břeclav se sídlem Břeclav, nám. T.G.Masaryka 42/3, PSČ 690 81- obec Dolní Dunajovice se sídlem Dolní Dunajovice, Zahradní 613, PSČ 691 85- obec Jevišovka se sídlem Jivišovka 98, PSČ 691 83- město Mikulov se sídlem Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 01- obec Novosedly se sídlem Novosedly č. 97, PSČ 691 82- obec Nový Přerov se sídlem Nový Přerov 54, PSČ 691 81- obec Starovičky se sídlem Starovičky 43, PSČ 690 02.Akcie budou určenými zájemci upsány ve smlouvách o upsání akcií uzavřených se společností. Návrhy smluv budou určeným zájemcům doručeny po zapsání tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a k upsání akcií bude poskytnuta lhůta 15 (patnáct) dnů od doručení návrhů.V.Emisní kurs akcie:Emisní kurs akcie se rovná poměru základního kapitálu společnosti ku vlastnímu kapitálu dle účetní závěrky k 31.12.2007. Emisní kurs jedné akcie se stanovuje ve výši 1 326,-Kč (slovy: jeden tisíc tři sta dvacet šest korun českých).VI.Splacení akcií:Splacení akcií je přípustné pouze nepeněžitými vklady přijatými a oceněnými představenstvem. Nepeněžité vklady spočívající v nemovitostech se splácejí v sídle společnosti předáním písemného prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku. Nepeněžité vklady spočívající v nemovitostech nezapsaných v katastru nemovitostí a v movitých věcech se splácejí uzavřením písemné smlouvy o vkladu dle § 60 odst. 2 obchodního zákoníku. Lhůta pro splacení akcií je 10 dnů po upsání akcií.VII.Předmět a výše ocenění nepeněžitých vkladů:Ke splácení akcií jsou přípustné dále uvedené nepeněžité vklady využitelné společností a oceněné znaleckým ústavem TOP AUDITING, s.r.o., se sídlem Brno, Kotlářská 931/53 PSČ 602 00, identifikační číslo: 454 77 639, který byl jmenován usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 24.10.2007, čj. 50 Nc 6558/2007 a ze dne 03.10.2008, čj. 50 Nc 6481/2008-8.Ocenění nepeněžitých vkladů:1.Brumovice - U rybníčka, vodovod.Znalecký posudek číslo 004/2009, nepeněžitý vklad oceněn na částku 1 427 000,- Kč (slovy jeden milion čtyři sta dvacet sedm tisíc korun českých) za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 1 076 ks akcií (slovy jeden tisíc sedmdesát šest kusů akcií).2.Břeclav - Bytový soubor Na Pěšině Břeclav II.et. SO 99 - kanalizační řadBřeclav - Rekonstrukce objektů kasáren na byty, SO 05 - venkovní kanalizaceBřeclav - Dům s pečovatelskou službou Břeclav - kanalizaceBřeclav - U Jánského dvora - kanalizace IIBřeclav - bytové a rodinné domy, ulice K.H.Máchy, inženýrské sítě, 1.částBřeclav - bytové a rodinné domy, ulice K.H.Máchy, inženýrské sítě, Stoka BBřeclav - Poštorná, ul. Hraniční - vodovodBřeclav - Zásobovací vodovod pro byty IV. kategorie Charvatská Nová VesBřeclav - Bytový soubor Na Pěšině Břeclav - vodovod - I.etapaBřeclav - Dům s pečovatelskou službouBřeclav - kanalizace, vodovodBřeclav - krytý plavecký bazén - vodovodBřeclav - Výstavba IS - I.etapa, lok. Boří les - Nádražní ulice Břeclav-PoštornáBřeclav - Výstavba IS - II.etapa, lok. Boří les - Nádražní ulice Břeclav-PoštornáZnalecký posudek číslo 006/2009, nepeněžitý vklad oceněn na částku 10 575 000,-Kč (slovy deset milionů pět set sedmdesát pět tisíc korun českých) za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 7 975 ks akcií (slovy sedm tisíc devět set sedmdesát pět kusů akcií).3.Dolní Dunajovice - prodloužení vodovodního řadu v ulici U vodárny.Znalecký posudek číslo 033/2009, nepeněžitý vklad oceněn na částku 49 000,-Kč (slovy čtyřicet devět tisíc korun českých) za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 36 ks akcií (slovy třicet šest kusů akcií).4.Jevišovka - Jevišovka zásobování obce pitnou vodou - 1.a 2. stavba (část) Jevišovka - Jevišovka-zásobování pitnou vodou - 3.stavba-vodovodní řady v intravilánu obce Jevišovka, 4.stavba-doplněk 3.stavby - vodovodní řady v obci Jevišovka.Znalecký posudek číslo 035/2008, nepeněžitý vklad oceněn na částku 9 935 000,-Kč (slovy devět milionů devět set třicet pět tisíc korun českých) za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 7 492 ks akcií (slovy sedm tisíc čtyři sta devadesát dva kusů akcií).5.Mikulov - Mikulov - vodovod MušlovMikulov - Vybudování nového veřejného vodovodního řadu v průmyslové zóněMikulov - průmyslová zóna západ 1 prodloužení komunikace a vodovodního řadu, stavební objekt vodovodMikulov - Stavební úpravy vodárny ulice Česká, MikulovMikulov - Vybudování veřejné kanalizace v průmyslové zóněMikulov - kanalizační napojení lokality Na Hradbách - Mikulov.Znalecký posudek číslo 038/2008, nepeněžitý vklad oceněn na částku 3 747 000,-Kč (slovy tři miliony sedm set čtyřicet sedm tisíc korun českých), za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 2 825 ks akcií (slovy dva tisíce osm set dvacet pět kusů akcií).Součástí nepeněžitého vkladu je následující budova:Kat.území typ budovyč. budovy na parcele čísloMikulov na Moravě stavba technického vybavení bez čp/če p.č. 255.6.Novosedly - Jevišovka, zásobování obce pitnou vodou -1.a 2. stavba (část)Novosedly -Novosedy, ulice Mikulovská - vodovod.Znalecký posudek číslo 037/2008, nepeněžitý vklad oceněn na částku 4 972 000,-Kč (slovy čtyři miliony devět set sedmdesát dva tisíc korun českých), za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 3 749 ks akcií (slovy tři tisíce sedm set čtyřicet devět kusů akcií).Součástí nepeněžitého vkladu je následující budova:Kat. území typ budovyč. budovy na parcele čísloNovosedly na Moravě stavba technického vybavení bez čp/če p.č. 924.Součástí nepeněžitého vkladu jsou následující pozemky:Kat.území druh pozemekvýměra parcelní čísloNovosedly na Moravě ostatní plocha1 826 m2 p.č. 5844/1Novosedly na Moravě zast. plocha na nádvoří71 m2 p.č. st.9247. Nový Přerov - Jevišovka, zásobování obce pitnou vodou -1.a 2. stavba (část).Znalecký posudek číslo 036/2008, nepeněžitý vklad oceněn na částku 2 856 000,-Kč (slovy dva miliony osm set padesát šest tisíc korun českých)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 2 153 ks akcií (slovy dva tisíce jedno sto padesát tři kusů akcií).Součástí nepeněžitého vkladu jsou následující pozemky:Kat.území druh pozemkuvýměra parcela čísloNový Přerov ostatní plocha124m2 p.č.2348Nový Přerov ostatní plocha303m2 p.č.2349.8.Starovičky - Starovičky - Tálky, komunikace a IS pro výstavbu RD, vodovod I. a II. etapaStarovičky - Vodovod v ul. U hřiště, Mezírka a Hlavní.Znalecký posudek číslo 005/2009, nepeněžitý vklad oceněn na částku 1 502 000,-Kč (slovy jeden milion pět set dva tisíc korun českých),za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 1 132 ks akcií (slovy jeden tisíc jedno sto třicet dva kusů akcií).Na základě pověření valné hromady rozhodlo představenstvo o ocenění těchto nepeněžitých vkladů tak, že nepeněžité vklady oceněné znalcem se oceňují ve výši znaleckého ocenění.
od 20. 05. 2009 od 19. 12. 2009

  Rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu:Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., sídlem Čechova 23, 690 11 Břeclav, IČ: 49455168 (dále jen společnost) na základě pověření zvyšovat základní kapitál společnosti, přijatého valnou hromadou společnosti dne 25.května 2006 (dále jen "pověření představenstva"), na svém zasedání dne 27. června 2008 rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti následujícím způsobem:I.Částka zvýšení základního kapitáluZákladní kapitál společnosti má být na základě tohoto rozhodnutí zvýšen o částku 2 000 000,- Kč (slovy dva miliony korun českých). Upisování akcií nad tuto navrženou částku je přípustné, avšak základní kapitál může být takto zvýšen maximálně celkem o 21 486 000,- Kč (slovy dvacet jeden milion čtyři sta osmdesát šest tisíc korun českých). Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení, je představenstvo.II.Počty a jmenovitá hodnota upisovaných akciíS ohledem na ustanovení čl. I tohoto rozhodnutí může být upsáno nejvýše 21 486 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) každé akcie.III.Druh, podoba a forma upisovaných akciíVšechny upisované akcie budou mít následující určení.druh: kmenové akciepodoba: listinnáforma: akcie na jménoV souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech v platném znění budou prvním nabyvatelům vydány hromadné listiny nahrazující tyto jednotlivé akcie. Na písemnou žádost majitele hromadné listiny vymění společnost tuto hromadnou listinu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny. Lhůta pro provedení výměny se stanoví na tři měsíce od přijetí žádosti společností.IV.Způsob upsání akciíS ohledem na skutečnost, že splácení upsaných akcií je možné pouze nepeněžitými vklady schválenými představenstvem (viz bod VI. a VII. tohoto rozhodnutí), budou všechny akcie upsány bez využití přednostního práva a všechny akcie budou v souladu s pověřením představenstva nabídnuty určitým zájemcům, kterými jsou města a obce vlastnící hmotný majetek charakteru vodohospodářské infrastruktury vztahující se k čištění a odvádění odpadních vod a pozemky, na nichž jsou tyto majetky umístěny. Těmito zájemci jsou:- město Hustopeče se sídlem Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, PSČ 693 01- obec Dobré Pole se sídlem Dobré Pole, PSČ 691 81- obec Dolní Dunajovice se sídlem Dolní Dunajovice, Zahradní 613, PSČ 691 85- městys Drnholec se sídlem Drnholec, Kostelní 368, PSČ 691 83- obec Ivaň se sídlem Ivaň 267, PSČ 691 23- obec Kobylí se sídlem Kobylí 459, PSČ 691 10- obec Morkůvky se sídlem Morkůvky, PSČ 691 72- městys Nosislav se sídlem Nosislav, Městečko 54, PSČ 691 64- obec Pavlov se sídlem Pavlov, Na návsi 88, PSČ 692 01- obec Pouzdřany se sídlem Pouzdřany, Hlavní 99, PSČ 691 26- obec Rakvice se sídlem Rakvice, Náměstí 22, PSČ 691 03- obec Starovice se sídlem Starovice, PSČ 693 01- obec Šakvice se sídlem Šakvice, PSČ 691 67- obec Uherčice se sídlem Uherčice 32, PSČ 691 62- město Valtice se sídlem Valtice, Nám. Svobody 21, PSČ 691 42Akcie budou určenými zájemci upsány ve smlouvách o upsání akcií uzavřených se společností. Návrhy smluv budou určeným zájemcům doručeny po zapsání tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a k upsání akcií bude poskytnuta lhůta 15 (patnáct) dnů od doručení návrhů.V.Emisní kurs akcieEmisní kurs akcie se rovná poměru základního kapitálu společnosti ku vlastnímu kapitálu dle účetní závěrky k 31.12.2007. Emisní kurs jedné akcie se stanovuje ve výši 1 326,- Kč (slovy: jeden tisíc tři sta dvacet šest korun českých).VI.Splácení akciíSplácení akcií je přípustné pouze nepeněžitými vklady přijatými a oceněnými představenstvem. Nepeněžité vklady spočívající v nemovitostech se splácejí v sídle společnosti předáním písemného prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku. Nepeněžité vklady spočívající v nemovitostech nezapsaných v katastru nemovitostí a v movitých věcech se splácejí uzavřením písemné smlouvy o vkladu dle § 60 odst. 2 obchodního zákoníku. Lhůta pro splacení akcií je 10 dnů po upsání akcií.VII.Předmět a výše ocenění nepeněžitých vkladůKe splácení akcií jsou přípustné dále uvedené nepeněžité vklady využitelné společností a oceněné znaleckým ústavem TOP AUDITING, s.r.o., se sídlem Brno, Kotlářská 931/53, PSČ 602 00, identifikační číslo: 454 77 639, který byl jmenován usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 24.10.2007, čj. 50 Nc 6558/2007.Ocenění nepeněžitých vkladů:1. Hustopeče - ul. Šafaříkova, část vodovodu Hustopeče - ulice Herbenova - rekonstrukce vodovoduZnalecký posudek číslo 012/2008, nepeněžitý vklad oceněn na částku 467 000,- Kč (slovy čtyři sta šedesát sedm tisíc korun českých) za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 352 ks akcií (slovy tři sta padesát dva kusů akcií).2. Dobré Pole - rozšíření vodovodu Dobré Pole - prodloužení vodovodu DN 100Dobré pole - U Holcového - vodovodZnalecký posudek číslo 014/2008, nepeněžitý vklad oceněn na částku 971 000,- Kč (slovy devět set sedmdesát jeden tisíc korun českých) za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 732 ks akcií (slovy sedm set třicet dva kusů akcií)3. Dolní Dunajovice - prodloužení vodovodního řadu v ulici U vodárnyZnalecký posudek číslo 013/2008, nepeněžitý vklad oceněn na částku 51 000,- Kč (slovy padesát jeden tisíc korun českých) za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 38 ks akcií (slovy třicet osm kusů akcií).4. Drnholec - lokalita rodinných domů U Sýpky, I etapa, SO 01 - vodovodZnalecký posudek číslo 056/2007, nepeněžitý vklad oceněn na částku 635 000,- Kč (slovy šest set třicet pět tisíc korun českých) za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 478 ks akcií (slovy čtyři sta sedmdesát osm kusů akcií)5. Ivaň - ul. Za Humny a K Bytovkám - vodovodZnalecký posudek číslo 015/2008, nepeněžitý vklad oceněn na částku 1 143 000,- Kč (slovy jeden milion sto čtyřicet tři tisíc korun českých) za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 862 ks akcií (slovy osm set šedesát dva kusů akcií).6. Kobylí - výstavba RD Kobylí, lokalita Školní zahrada, vodovod Kobylí - výstavba RD Kobylí, lokalita Školní zahrada, kanalizaceZnalecký posudek číslo 057/2007, nepeněžitý vklad oceněn na částku 1 281 000,- Kč (slovy jeden milion dvě stě osmdesát jeden tisíc korun českých)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 966 ks akcií (slovy devět set šedesát šest kusů akcií).7. Morkůvky - zásobovací vodovodní řady Morkůvky Znalecký posudek číslo 058/2007, nepeněžitý vklad oceněn na částku 8 685 000,- Kč (slovy osm milionů šest set osmdesát pět tisíc korun českých) za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 6 549 ks akcií (slovy šest tisíc pět set čtyřicet devět kusů akcií)8. Nosislav - ul. Dolní Kroupná - prodloužení vodovodního řadu Znalecký posudek číslo 059/2007, nepeněžitý vklad oceněn na částku 584 000,- Kč (slovy pět set osmdesát čtyři tisíc korun českých) za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 440 ks akcií (slovy čtyři sta čtyřicet kusů akcií)9. Pavlov - rozšíření akumulace a vodovodní sítě Znalecký posudek číslo 060/2007, nepeněžitý vklad oceněn na částku 5 756 000,- Kč (slovy pět milionů sedm set padesát šest tisíc korun českých) za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 3 360 ks akcií (slovy tři tisíce tři sta šedesát kusů akcií).Součástí nepeněžitého vkladu jsou následující budovy: Kat. území typ budovy č. budovy na parcele číslo. Pavlov u D.Věstonic jiná stavba bez čp/če p.č. 5168/3 Pavlov u D.Věstonic jiná stavba bez čp./če p.č. 5168/4Součástí nepeněžitého vkladu jsou následující pozemky:Kat. území druh pozemku výměra parcela čísloPavlov u D.Věstonic ostatní plocha 274 m2 p.č. 5168/1Pavlov u D.Věstonic zast.plocha a nádvoří 62 m2 p.č. 5168/3Pavlov u D.Věstonic zast.plocha a nádvoří 5 m2 p.č. 5168/4Pavlov u D. Věstonic ostatní plocha 69 m2 p.č. 5167/210. Pouzdřany, ul. U Mlýna - vodovod Znalecký posudek číslo 061/2007, nepeněžitý vklad oceněn na částku 158 000,- Kč (slovy sto padesát osm tisíc korun českých) za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 119 ks akcií (slovy sto devatenáct kusů akcií)11. Rakvice - U hřiště, inženýrské sítě k rodinným domkům, SO 03 Vodovod Znalecký posudek číslo 062/2007, nepeněžitý vklad oceněn na částku 525 000,- Kč (slovy pět set dvacet pět tisíc korun českých) za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 395 ks akcií (slovy tři sta devadesát pět kusů akcií)12. Starovice - inženýrské sítě k RD, vodovod Znalecký posudek číslo 063/2007, nepeněžitý vklad oceněn na částku 2 256 000,- Kč (slovy dva miliony dvě stě padesát šest tisíc korun českých) za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 1 701 ks akcií (slovy jeden tisíc sedm set jeden kusů akcií)13. Šakvice - rozšíření vodovodu - ul. Isidor Šakvice - ul. Sklepní - vodovodŠakvice - dokončení vodovodní sítě - ul. HřbitovníŠakvice - prodloužení vodovodního řaduZnalecký posudek číslo 064/2007, nepeněžitý vklad oceněn na částku 3 947 000,- Kč (slovy tři miliony devět set čtyřicet sedm tisíc korun českých) za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 2 976 ks akcií (slovy dva tisíce devět set sedmdesát šest kusů akcií).14. Uherčice - rozšíření vodovodu Lapačov Znalecký posudek číslo 065/2007, nepeněžitý vklad oceněn na částku 152 000,- Kč (slovy sto padesát dva tisíc korun českých) za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 114 ks akcií (slovy sto čtrnáct kusů akcií).15. Valtice - Inženýrská infrastruktura - prodloužení ul. Sadová Valtice - propojení ulic Vinařská a Sobotní - kanalizaceValtice - Obytná čtvrť Modřínová, vodovod, kanalizaceZnalecký posudek číslo 066/2007, nepeněžitý vklad oceněn na částku 3 188 000,- Kč (slovy tři miliony sto osmdesát osm tisíc korun českých) za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 2 404 ks akcií (slovy dva tisíce čtyři sta čtyři kusů akcií).Na základě pověření valné hromady rozhodlo představenstvo o ocenění těchto nepeněžitých vkladů tak, že nepeněžité vklady oceněné znalcem se oceňují ve výši znaleckého ocenění.
od 21. 08. 2008 od 09. 01. 2009

  Rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitáluPředstavenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., sídlem Čechova 23, 690 11 Břeclav, IČ: 494 55 168 (dále jen "společnost") na základě pověření zvyšovat základní kapitál společnosti přijatého valnou hromadou společnosti dne 25. května 2006 (dále jen "pověření představenstva"), na svém zasedání dne 29. února 2008 rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti následujícím způsobem:I. Částka zvýšení základního kapitáluZákladní kapitál společnosti má být na základě tohoto rozhodnutí zvýšen o částku 5 000 000,- Kč (slovy pět milionů korun českých). Upisování akcií nad tuto navrženou částku je přípustné, avšak základní kapitál může být takto zvýšen maximálně celkem o 78 326 000,- Kč (slovy sedmdesát osm milionů tři sta dvacet šest tisíc korun českých). Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení, je představenstvo.II. Počty a jmenovitá hodnota upisovaných akciíS ohledem na ustanovení čl. I tohoto rozhodnutí může být upsáno nejvýše 78 326 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každé akcie.III. Druh, podoba a forma upisovaných akciíVšechny upisované akcie budou mít následující určení.druh: kmenové akciepodoba: listinnáforma: akcie na jménoV souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech v platném znění budou prvním nabyvatelům vydány hromadné listiny nahrazující tyto jednotlivé akcie. Na písemnou žádost majitele hromadné listiny vymění společnost tuto hromadnou listinu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny. Lhůta pro provedení výměny se stanoví na tři měsíce od přijetí žádosti společností.IV. Způsob upsání akciíS ohledem na skutečnost, že splácení upsaných akcií je možné pouze nepeněžitými vklady schválenými představenstvem (viz bod VI. a VII. tohoto rozhodnutí), budou všechny akcie upsány bez využití přednostního práva a všechny akcie budou v souladu s pověřením představenstva nabídnuty dále určenému zájemci, který vlastní hmotný majetek charakteru vodohospodářské infrastruktury vztahující se k čištění a odvádění odpadních vod zahrnutých do projektu "Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje". Tímto zájemcem je:- město Pohořelice, identifikační číslo: 00283509, se sídlem Vídeňská 699, 691 23 PohořeliceAkcie budou určeným zájemcem upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností. Návrh smlouvy bude určenému zájemci doručen po zapsání tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a k upsání akcií bude poskytnuta lhůta 15 (patnáct) dnů od doručení návrhů.V. Emisní kurs akcieEmisní kurs jedné akcie se stanovuje ve výši 1326,- Kč (slovy jeden tisíc tři sta dvacet šest korun českých).VI. Splácení akciíSplácení akcií je přípustné pouze nepeněžitými vklady přijatými a oceněnými představenstvem. Nepeněžité vklady spočívající v nemovitostech zapsaných v katastru nemovitostí se splácejí v sídle společnosti předáním písemného prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku. Nepeněžité vklady spočívající v nemovitostech nezapsaných v katastru nemovitostí se splácejí uzavřením písemné smlouvy o vkladu dle § 60 odst. 2 obchodního zákoníku. Lhůta pro splacení akcií je 10 dnů po upsání akcií.VII. Předmět a výše ocenění nepeněžitých vkladů1. Ke splácení akcií jsou přípustné dále uvedené nepeněžité vklady využitelné společností a oceněné znaleckým ústavem TOP AUDITING, s.r.o., se sídlem Brno, Kotlářská 931/53, PSČ 602 00, identifikační číslo: 454 77 639, který byl jmenován usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 22.4.2004, čj. 50 Nc 6050/2004-11.Ocenění nepeněžitých vkladů:Část vodohospodářské infrastruktury v městě Pohořelice, která je ve vlastnictví města Pohořelice.Znalecký posudek číslo 004/2008, nepeněžitý vklad oceněn na částku 103 861 000,- Kč (slovy sto tři miliony osm set šedesát jeden tisíc korun českých).Za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 78 326 ks akcií (slovy sedmdesát osm tisíc tři sta dvacet šest kusů akcií).Na základě pověření valné hromady rozhodlo představenstvo o ocenění těchto nepeněžitých vkladů tak, že nepeněžité vklady se oceňují ve výši znaleckého ocenění.
od 14. 04. 2008 od 28. 07. 2008

  Rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitáluPředstavenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., sídlem Čechova 23, 690 11 Břeclav, IČ: 49455168 (dále jen "společnost") na základě pověření zvyšovat základní kapitál společnosti přijatého valnou hromadou společnosti dne 25. května 2006 (dále jen "pověření představenstva"), na svém zasedání dne 26. června 2006 rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti následujícím způsobem:I.Částka zvýšení základního kapitáluZákladní kapitál společnosti má být na základě tohoto rozhodnutí zvýšen o částku 5 000 000,- Kč (slovy pět milionů korun českých). Upisování akcií nad tuto navrženou částku je přípustné, avšak základní kapitál může být takto zvýšen maximálně celkem o 36 306 000,- Kč (slovy třicet šest milionů tři sto šest korun českých). Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení, je představenstvo.II.Počty a jmenovitá hodnota upisovaných akciíS ohledem na ustanovení čl. I tohoto rozhodnutí může být upsáno nejvýše 36 306 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každé akcie.III.Druh, podoba a forma upisovaných akciíVšechny upisované akcie budou mít následující určení.druh: kmenové akciepodoba: listinnáforma: akcie na jménoV souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech v platném znění budou prvním nabyvatelům vydány hromadné listiny nahrazující tyto jednotlivé akcie. Na písemnou žádost majitele hromadné listiny vymění společnost tuto hromadnou listinu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny. Lhůta pro provedení výměny se stanoví na tři měsíce od přijetí žádosti společností.IV.Způsob upsání akciíS ohledem na skutečnost, že splácení upsaných akcií je možné pouze nepeněžitými vklady schválenými představenstvem (viz bod VI. a VII. tohoto rozhodnutí), budou všechny akcie upsány bez využití přednostního práva a všechny akcie budou v souladu s pověřením představenstva nabídnuty určitým zájemcům, kterými jsou města a obce vlastnící hmotný majetek charakteru vodohospodářské infrastruktury vztahující se k čištění a odvádění odpadních vod zahrnutých do projektu "Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje" a pozemky, na nichž jsou tyto majetky umístěny. Těmito zájemci jsou:- město Břeclav, identifikační číslo: 00283061, se sídlem Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, PSČ 690 81- město Podivín, identifikační číslo: 00283495, se sídlem Podivín, Masarykovo Náměstí 180, PSČ 691 45- město Velké Pavlovice, identifikační číslo: 00283703, se sídlem Velké Pavlovice, Nám. 9.května 40, PSČ 691 06Akcie budou určenými zájemci upsány ve smlouvách o upsání akcií uzavřených se společností. Návrhy smluv budou určeným zájemcům doručeny po zapsání tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a k upsání akcií bude poskytnuta lhůta 15 (patnáct) dnů od doručení návrhů.V.Emisní kurs akcieEmisní kurs jedné akcie se stanovuje ve výši 1 220,- Kč (slovy jeden tisíc dvě stě dvacet korun českých).VI.Splácení akciíSplácení akcií je přípustné pouze nepeněžitými vklady přijatými a oceněnými představenstvem. Nepeněžité vklady spočívající v nemovitostech zapsaných v katastru nemovitostí se splácejí v sídle společnosti předáním písemného prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku. Nepeněžité vklady spočívající v nemovitostech nezapsaných v katastru nemovitostí se splácejí uzavřením písemné smlouvy o vkladu dle § 60 odst. 2 obchodního zákoníku. Lhůta pro splacení akcií je 10 dnů po upsání akcií.VII.Předmět a výše ocenění nepeněžitých vkladů1. Ke splácení akcií jsou přípustné dále uvedené nepeněžité vklady využitelné společností a oceněné znaleckým ústavem TOP AUDITING, s.r.o., se sídlem Brno, Kotlářská 931/53, PSČ 602 00, identifikační číslo: 454 77 639, který byl jmenován usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 22.4.2004, čj. 50 Nc 6050/2004-11:Ocenění nepeněžitých vkladů:1. Část vodohospodářské infrastruktury v městě Břeclav, která je ve vlastnictví města Břeclav.Znalecký posudek číslo 028/2006, nepeněžitý vklad oceněn na částku 22 887 000,- Kč (slovy dvacet dva milionů osm set osmdesát sedm tisíc korun českých).Za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 18 759 ks akcií (slovy osmnáct tisíc sedm set padesát devět kusů akcií).2. Část vodohospodářské infrastruktury v městě Podivíně, která je ve vlastnictví města Podivín.Znalecký posudek číslo 025/2006, nepeněžitý vklad oceněn na částku 6 721 000,- Kč (slovy šest milionů sedm set dvacet jeden tisíc korun českých). Za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 5 509 ks akcií (slovy pět tisíc pět set devět kusů akcií).3. Část vodohospodářské infrastruktury v městě Velké Pavlovice, která je ve vlastnictví města Velké Pavlovice.Znalecký posudek číslo 026/2006, nepeněžitý vklad oceněn na částku 14 024 000,- Kč (slovy čtrnáct milionů dvacet čtyři tisíc korun českých).Za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 11 495 ks akcií (slovy jedenáct tisíc čtyři sta devadesát pět kusů akcií).Součástí nepeněžitého vkladu jsou následující budovy:K.ú. typ budovy č.budovy. na parcele č.Velké Pavlovice jiná stavba bez čp/če KN 701/3Velké Pavlovice jiná stavba č.p. 57 KN 701/4Velké Pavlovice jiná stavba bez čp/če KN 701/54. Pozemky ve vlastnictví města Velké Pavlovice.Znalecký posudek číslo 027/2006, nepeněžitý vklad oceněn na částku 663 000,- Kč (slovy šest set šedesát tři tisíc korun českých).Za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 543 ks akcií (slovy pět set čtyřicet tři kusů akcií).Součástí nepeněžitého vkladu jsou tyto pozemky: k.ú. druh pozemku výměra (m2) parcela číslo Velké Pavlovice ostatní plocha 2 651 KN 701/2 Velké Pavlovice zast.plocha a nádvoří 56 KN 701/3 Velké Pavlovice zast.plocha a nádvoří 108 KN 701/4 Velké Pavlovice zast.plocha a nádvoří 35 KN 701/5 Na základě pověření valné hromady rozhodlo představenstvo o ocenění těchto nepeněžitých vkladů tak, že nepeněžité vklady se oceňují ve výši znaleckého ocenění.
od 31. 07. 2006 od 21. 12. 2006

  Rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu:Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., sídlem Čechova 23, 690 11 Břeclav, IČ: 49455168 (dále jen "společnost") na základě pověření zvyšovat základní kapitál společnosti přijatého valnou hromadou společnosti dne 16. června 2005 (dále jen "pověření představenstva"), na svém zasedání dne 21. listopadu 2005 rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti následujícím způsobem:I.Částka zvýšení základního kapitáluZákladní kapitál společnosti má být na základě tohoto rozhodnutí zvýšen o částku 64 000 000,- Kč (slovy šedesát čtyři miliony korun českých). Upisování akcií nad tuto navrženou částku je přípustné, avšak základní kapitál může být takto zvýšen maximálně celkem o 210 000 000,- Kč (slovy dvě stě deset milionů korun českých). Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení, je představenstvo.II.Počty a jmenovitá hodnota upisovaných akciíS ohledem na ustanovení čl. I tohoto rozhodnutí může být upsáno nejvýše 210 000 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každé akcie.III.Druh, podoba a forma upisovaných akciíVšechny upisované akcie budou mít následující určení.druh: kmenové akciepodoba: listinnáforma: akcie na jménoV souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech v platném znění budou prvním nabyvatelům vydány hromadné listiny nahrazující tyto jednotlivé akcie. Na písemnou žádost majitele hromadné listiny vymění společnost tuto hromadnou listinu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny. Lhůta pro provedení výměny se stanoví na tři měsíce od přijetí žádosti společností.IV.Způsob upsání akciíS ohledem na skutečnost, že splácení upsaných akcií je možné pouze nepeněžitými vklady schválenými představenstvem (viz bod VI. a VII. tohoto rozhodnutí), budou všechny akcie upsány bez využití přednostního práva a všechny akcie budou v souladu s pověřením představenstva nabídnuty určitým zájemcům, kterými jsou města a obce vlastnící hmotný majetek charakteru vodohospodářské infrastruktury vztahující se k čištění a odvádění odpadních vod zahrnutých do projektu "Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje" a pozemky, na nichž jsou tyto majetky umístěny. Těmito zájemci jsou:- město Břeclav, identifikační číslo: 00283061, se sídlem Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, PSČ 690 81- město Hustopeče, identifikační číslo: 00283193, se sídlem Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, PSČ 693 17- obec Lednice, identifikační číslo: 00283339, se sídlem Lednice, Zámecké Nám. 70, PSČ 691 44- obec Pohořelice, identifikační číslo: 00568686, se sídlem Pohořelice, PSČ 691 23- město Podivín, identifikační číslo: 00283495, se sídlem Podivín, Masarykovo Náměstí 180, PSČ 691 45- město Velké Pavlovice, identifikační číslo: 00283703, se sídlem Velké Pavlovice, Nám. 9.května 40, PSČ 691 06Akcie budou určenými zájemci upsány ve smlouvách o upsání akcií uzavřených se společností. Návrhy smluv budou určeným zájemcům doručeny po zapsání tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a k upsání akcií bude poskytnuta lhůta 15 (patnáct) dnů od doručení návrhů.V.Emisní kurs akcieEmisní kurs jedné akcie se stanovuje ve výši 1 220,- Kč (slovy jeden tisíc dvě stě dvacet korun českých).VI.Splácení akciíSplácení akcií je přípustné pouze nepeněžitými vklady přijatými a oceněnými představenstvem. Nepeněžité vklady spočívající v nemovitostech zapsaných v katastru nemovitostí se splácejí v sídle společnosti předáním písemného prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku. Nepeněžité vklady spočívající v nemovitostech nezapsaných v katastru nemovitostí se splácejí uzavřením písemné smlouvy o vkladu dle § 60 odst. 2 obchodního zákoníku. Lhůta pro splacení akcií je 10 dnů po upsání akcií.VII.Předmět a výše ocenění nepeněžitých vkladů1. Ke splácení akcií jsou přípustné dále uvedené nepeněžité vklady využitelné společností a oceněné znaleckým ústavem TOP AUDITING, s.r.o., se sídlem Brno, Kotlářská 931/53, PSČ 602 00, identifikační číslo: 454 77 639, který byl jmenován usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 22.4.2004, čj. 50 Nc 6050/2004-11:Ocenění nepeněžitých vkladů:1. Část vodohospodářské infrastruktury v městě Břeclav, která je ve vlastnictví města Břeclav.Znalecký posudek číslo 014/2005, nepeněžitý vklad oceněn na částku 64 059 000,- Kč (slovy šedesát čtyři milionů padesát devět tisíc korun českých).Za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 52 508 ks akcií (slovy padesát dva tisíc pět set osm kusů akcií).2. Část vodohospodářské infrastruktury v městě Hustopeče, která je ve vlastnictví města Hustopeče.Znalecký posudek číslo 016/2005, nepeněžitý vklad oceněn na částku 59 577 000,- Kč (slovy padesát devět milionů pět set sedmdesát sedm tisíc korun českých).Za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 48 833 ks akcií (slovy třicet osm tisíc osm set třicet tři kusů akcií).Součástí nepeněžitého vkladu jsou následující budovy:K.ú. typ budovy č.budovy na parcele č.Hustopeče technická vybavenost bez čp/če KN 3170/3Hustopeče technická vybavenost bez čp/če KN 3170/4Hustopeče technická vybavenost bez čp/če KN 3170/5Hustopeče technická vybavenost bez čp/če KN 3170/6Hustopeče technická vybavenost bez čp/če KN 3170/7Hustopeče technická vybavenost bez čp/če KN 3170/8Hustopeče technická vybavenost bez čp/če KN 3170/9Hustopeče technická vybavenost bez čp/če KN 3170/10Hustopeče technická vybavenost bez čp/če KN 3170/11Hustopeče technická vybavenost bez čp/če KN 3170/12Hustopeče technická vybavenost bez čp/če KN 3170/133. Část vodohospodářské infrastruktury v obci Lednice, která je ve vlastnictví obce Lednice.Znalecký posudek číslo 013/2005, nepeněžitý vklad oceněn na částku 56 519 000,- Kč (slovy padesát šest milionů pět set devatenáct tisíc korun českých).Za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 46 327 ks akcií (slovy čtyřicet šest tisíc tři sta dvacet sedm kusů akcií).Součástí nepeněžitého vkladu jsou následující budovy:K.ú. typ budovy č.budovy na parcele č. Lednice technická vybavenost bez čp/če KN 1396/6 Lednice technická vybavenost bez čp/če KN 1396/7 Lednice obč. vybavenost č.p. 658 KN 1396/8 Lednice technická vybavenost bez čp/če KN 1396/104. Část vodohospodářské infrastruktury v městě Pohořelice, která je ve vlastnictví Města Pohořelice.Znalecký posudek číslo 015/2005, nepeněžitý vklad oceněn na částku 53 314 000,- Kč (slovy padesát tři milionů tři sta čtrnáct tisíc korun českých).Za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 43 700 ks akcií (slovy čtyřicet tři tisíc sedm set kusů akcií).Součástí nepeněžitého vkladu jsou následující budovy:K.ú. typ budovy č.budovy na parcele č.Pohořelice technická vybavenost bez čp/če KN 3027/22Pohořelice technická vybavenost bez čp/če KN 3027/275. Část vodohospodářské infrastruktury v městě Podivíně, která je ve vlastnictví města Podivín.Znalecký posudek číslo 011/2005, nepeněžitý vklad oceněn na částku 6 662 000,- Kč (slovy šest milionů šest set šedesát dva tisíc korun českých).Za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 5 460 ks akcií (slovy pět tisíc čtyři sta šedesát kusů akcií).6. Část vodohospodářské infrastruktury v městě Velké Pavlovice, která je ve vlastnictví města Velké Pavlovice.Znalecký posudek číslo 012/2005, nepeněžitý vklad oceněn na částku 13 749 000,- Kč (slovy třináct milionů sedm set čtyřicet devět tisíc korun českých).Za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 11 269 ks akcií (slovy jedenáct tisíc dvě stě šedesát devět kusů akcií).Součástí nepeněžitého vkladu jsou následující budovy:K.ú. typ budovy č.budovy. na parcele č.Velké Pavlovice jiná stavba bez čp/če KN 701/3Velké Pavlovice jiná stavba č.p. 57 KN 701/4Velké Pavlovice jiná stavba bez čp/če KN 701/57. Pozemky (zde popis dle znaleckého posudku).Znalecký posudek číslo 17/2005, nepeněžitý vklad oceněn na částku 425 000,- Kč (slovy čtyři sta dvacet pět tisíc korun českých).Za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 348 ks akcií (slovy tři sta čtyřicet osm kusů akcií). Součástí nepeněžitého vkladu jsou tyto pozemky: K.ú. druh pozemku výměra (m2) parcela číslo Lednice ostatní plocha 1 041 KN 1396/5 Lednice zast. plocha a nádvoří 316 KN 1396/6 Lednice zast. plocha a nádvoří 210 KN 1396/7 Lednice zast. plocha a nádvoří 109 KN 1396/8 Lednice ostatní plocha 1 554 KN 1396/9 Lednice zast. plocha a nádvoří 221 KN 1396/10 Lednice ostatní plocha 803 KN 1396/11Znalecký posudek číslo 17/2005, nepeněžitý vklad oceněn na částku 1 011 000,- Kč (slovy jeden milion jedenáct tisíc korun českých). Za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 828 ks akcií (slovy osm set dvacet osm kusů akcií). Součástí nepeněžitého vkladu jsou tyto pozemky: Hustopeče ostatní plocha 543 KN 3170/1 Hustopeče ostatní plocha 3 342 KN 3170/2 Hustopeče zast.plocha a nádvoří 287 KN 3170/3 Hustopeče zast.plocha a nádvoří 19 KN 3170/4 Hustopeče zast.plocha a nádvoří 59 KN 3170/5 Hustopeče zast.plocha a nádvoří 130 KN 3170/6 Hustopeče zast.plocha a nádvoří 115 KN 3170/7 Hustopeče zast.plocha a nádvoří 536 KN 3170/8 Hustopeče zast.plocha a nádvoří 971 KN 3170/9 Hustopeče zast.plocha a nádvoří 93 KN 3170/10 Hustopeče zast.plocha a nádvoří 391 KN 3170/11 Hustopeče zast.plocha a nádvoří 244 KN 3170/12 Hustopeče zast.plocha a nádvoří 8 KN 3170/13Znalecký posudek číslo 17/2005, nepeněžitý vklad oceněn na částku 663 000,- Kč (slovy šest set šedesát tři tisíc korun českých). Za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 543 ks akcií (slovy pět set čtyřicet tři kusů akcií). Součástí nepeněžitého vkladu jsou tyto pozemky: Velké Pavlovice ostatní plocha 2 651 KN 701/2 Velké Pavlovice zast.plocha a nádvoří 56 KN 701/3 Velké Pavlovice zast.plocha a nádvoří 108 KN 701/4 Velké Pavlovice zast.plocha a nádvoří 35 KN 701/5 Na základě pověření valné hromady rozhodlo představenstvo o ocenění těchto nepeněžitých vkladů tak, že nepeněžité vklady se oceňují ve výši znaleckého ocenění.
od 12. 12. 2005 od 14. 03. 2006

  Rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitáluPředstavenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., sídlem Čechova 23, 690 11 Břeclav, IČ: 49455168 (dále jen společnost) na základě pověření zvyšovat základní kapitál společnosti, přijatého valnou hromadou společnosti dne 13. srpna 2003 (notářský zápis o konání valné hromady dne 13. srpna 2003 je uložen ve spise společnosti), na svém zasedání dne 23. května 2005 rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti následujícím způsobem:I. Částka zvýšení základního kapitáluZákladní kapitál společnosti má být na základě tohoto rozhodnutí zvýšen o částku 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Upisování akcií nad tuto navrženou částku je přípustné, avšak základní kapitál může být takto zvýšen maximálně o 12.000.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů korun českých). Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení, je představenstvo.II. Počty a jmenovitá hodnota upisovaných akciíS ohledem na ustanovení čl. I tohoto rozhodnutí může být upsáno nejvýše 12000 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1 tisíc korun českých každé akcie.III. Druh, podoba a forma upisovaných akciíVšechny upisované akcie budou mít následující určení.druh: kmenové akciepodoba: listinnáforma: akcie na jménoV souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech v platném znění budou prvním nabyvatelům vydány hromadné listiny nahrazující tyto jednotlivé akcie. Na písemnou žádost majitele hromadné listiny vymění společnost tuto hromadnou listinu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny. Lhůta pro provedení výměny se stanoví na tři měsíce od přijetí žádosti společností.IV. Upsání akciíUpisovat akcie mohou osoby vlastnící nepeněžité vklady přijaté a oceněné představenstvem na základě posudků znalců. Seznam nepeněžitých vkladů je uveden v části VII tohoto rozhodnutí.Úpis akcií proběhne v období od 15. do 21. dne po zápisu tohoto rozhodnutí představenstva do obchodního rejstříku, a to v sídle společnosti v kanceláři ředitele v době od 9,00 do 13,00 hod. Vlastníci schválených nepeněžitých vkladů (upisovatelé) budou v době úpisu informováni písemně. V případě, že by některý den určený pro úpis akcií nebyl pracovním dnem, bude se úpis akcií konat v nejbližší následující pracovní den.V. Emisní kurs akcieEmisní kurs akcie se rovná poměru základního kapitálu společnosti ku vlastnímu kapitálu dle účetní závěrky k 31.12.2004. K tomuto datu činila výše vlastního kapitálu společnosti 779.307.053,- Kč. Počet akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč činil k 31.12.2004 celkem 638690 kusů. Emisní kurs na jednu akcii činí 1.200,- Kč.VI. Splácení akciíSplácení akcií je přípustné pouze nepeněžitými vklady přijatými a oceněnými představenstvem. Nepeněžité vklady se splácejí v sídle společnosti předáním písemného prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku, a to nejpozději 10 dnů po upsání akcií.VII. Předmět a výše ocenění nepeněžitých vkladůKe splácení akcií jsou přípustné tyto nepeněžité vklady (objekty vodovodů a vodovodní řady) využitelné společností a oceněné znalcem Ing. Ladislavem Hojsákem, r.č. 521220/029, bytem Nová Ves 114, Pohořelice, který byl jmenován Krajským soudem v Brně usnesením č.j. 50 Nc 6146/2004-32:Ocenění nepeněžitých vkladů:1. Bořetice - vodovod III. a IV. stavba (III., IV. a V. etapa)Znalecký posudek číslo 2345-68/2005, nepeněžitý vklad oceněn na částku 2.070.000,- Kč (slovy: dva miliony sedmdesát tisíc korun českých)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 1696 ks akcií (slovy: jeden tisíc šest set devadesát kusů akcií)2. Horní Bojanovice - vodovodHorní Bojanovice - inženýrské sítě v trati Za dvorem, vodovod a kanalizace, I. etapaHorní Bojanovice - vodovod ul. NováZnalecký posudek číslo 2314-37/2005, nepeněžitý vklad oceněn na částku 6.337.000,- Kč (slovy: šest milionů tři sta třicet sedm tisíc korun českých)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 5194 ks akcií (slovy: pět tisíc sto devadesát čtyři kusů akcií)3. Rodinné domy v Hustopečích, Větrná - Záhumenice, kanalizace a vodovod, I. etapaRodinné domy v Hustopečích, Větrná - Záhumenice, kanalizace a vodovod, II. etapaZnalecký posudek číslo 2310-33/2005, nepeněžitý vklad oceněn na částku 4.011.000,- Kč (slovy: čtyři miliony jedenáct tisíc korun českých)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 3287 ks akcií (slovy: tři tisíce dvě stě osmdesát sedm kusů akcií)4. Ivaň - vodovod u HřištěZnalecký posudek číslo 2311-034/2005, nepeněžitý vklad oceněn na částku 110.000,- Kč (slovy: jedno sto deset tisíc korun českých)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 90 ks akcií (slovy: devadesát kusů akcií)5. Popice - severozápad ZTV k RD - vodovod a kanalizaceZnalecký posudek číslo 2316-39/2005, nepeněžitý vklad oceněn na částku 230.000,- Kč (slovy: dvě stě třicet tisíc korun českých)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 188 ks akcií (slovy: sto osmdesát osm kusů akcií)6. Rozšíření inženýrských sítí, Starověce - U rybníka, vodovodZnalecký posudek číslo 2312-35/2005, nepeněžitý vklad oceněn na částku 254.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát čtyři tisíc korun českých)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 208 ks akcií (slovy: dvě stě osm kusů akcií)7. Rozšíření vodovodu - Uherčice - U bytovekZnalecký posudek číslo 2315-38/2005, nepeněžitý vklad oceněn na částku 375.000,- Kč (slovy: tři sta sedmdesát pět tisíc korun českých)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 307 ks akcií (slovy: tři sta sedm kusů akcií)8. Vranovce - Kopečky - inženýrské sítě, vodovodZnalecký posudek číslo 2313-36/2005, nepeněžitý vklad oceněn na částku 84.000,- Kč (slovy: osmdesát čtyři tisíc korun českých)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 68 akcií (slovy: šedesát osm kusů akcií).Na základě pověření valné hromady rozhodlo představenstvo o ocenění těchto nepeněžitých vkladů tak, že nepeněžité vklady oceněné znalcem se oceňují ve výši znaleckého ocenění. Za nepeněžité vklady bude vydán počet kusů akcií uvedený ve znaleckém posudku. Všechny vydané akcie budou kmenové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) v listinné podobě znějící na jméno.
od 06. 08. 2005 od 26. 10. 2005

  Rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu:Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., sídlem Čechova 23, 690 11 Břeclav, IČ: 49455168 (dále jen "společnost") na základě pověření zvyšovat základní kapitál společnosti, přijatého valnou hromadou společnosti dne 13. srpna 2003, na svém zasedání dne 20. září 2004 rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti následujícím způsobem:I. Částka a způsob zvýšení základního kapitáluZákladní kapitál společnosti má být na základě tohoto rozhodnutí zvýšen o částku 500.000,- Kč s tím, že se připouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to až o částku ve výši 6.387.000,- Kč, tedy z částky 638.690.000,- Kč na částku ve výši 639.190.000,- Kč, maximálně však na částku 645.077.000,- Kč. Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení, je představenstvo. Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií.II. Počty a jmenovitá hodnota upisovaných akciíNa zvýšení základního kapitálu bude vydáno 500 kusů až 6.387 kusů akcií o  jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každé akcie.III. Druh, forma a podoba upisovaných akciíVšechny upisované akcie budou mít následující určení.druh: kmenové akciepodoba: listinnáforma: akcie na majiteleIV. Upisování akcií s využitím přednostního právaVšichni akcionáři, kteří mají listinné akcie společnosti, a všichni akcionáři, kteří mají zaknihované akcie společnosti k rozhodnému dni stanovenému podle § 204a odst. 4 obchodního zákoníku, mají přednostní právo upsat část nových akcií společnosti v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč ve vlastnictví akcionáře je možno upsat 0,01 nové akcie. Nároky na upsání se zaokrouhlují matematicky, přičemž akcionáři, kteří mají méně než 100 kusů akcií, jsou oprávněni upsat jednu novou akcii.Toto právo lze uplatnit osmý až dvacátý druhý (8. - 22.) den po zveřejnění zapsání tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku v Obchodním věstníku. Přednostní právo upsat nové akcie lze uplatnit v kanceláři společnosti ECONTAX, s.r.o., Opletalova ulice 55, 1. patro, Praha 1, a to v pracovní dny v době od 10 do 22 hodin.Počátek běhu lhůty pro upisování s využitím přednostního práva bude akcionářům oznámen společně s informací o přednostním právu upsat část nových akcií způsobem pro svolání valné hromady.V. Upisování akcií bez využití přednostního právaAkcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty stávajícím akcionářům na základě výzvy k upisování akcií. Tato výzva bude uveřejněna na úřední desce společnosti nejméně pět (5) dnů. Tyto akcie mohou být upsány zájemci dvacátý devátý (29.) den po zveřejnění tohoto rozhodnutí v Obchodním věstníku v sídle společnosti v době od 10 do 13 hodin. Při překročení maximální navrhované výše zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí se bude účinnost upsání posuzovat dle toho, kdy k upsání došlo, tj. bude uplatněna časová priorita.VI. Emisní kursEmisní kurs všech upisovaných akcií je roven jejich nominální hodnotě, tj. emisní kurs akcie jmenovité hodnoty 1.000,- Kč se rovná 1.000,- Kč. Akcie se splácejí bez emisního ážia.VII. Splácení akciíSplácení akcií je přípustné pouze peněžitými vklady. Emisní kurs upisovaných akcií musí být plně splacen na zvláštní účet společnosti č. 862543210257/0100 vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Břeclav před upsáním akcií. Variabilním symbolem je rodné číslo (v případě fyzické osoby) nebo identifikační číslo (v případě právnické osoby) upisovatele. Upisovatel je povinen se při upisování na výzvu společnosti prokázat dokladem o platbě. Pokud by bylo upsání neúspěšné nebo představenstvo upsané akcie nepřijalo dle čl. I tohoto rozhodnutí, je společnost povinna bez zbytečného odkladu vrátit peněžní prostředky osobám, které je zaplatily.VII. Výkladové ustanoveníPokud by některý den určený tímto rozhodnutím nebyl dnem pracovním, považuje se za určený den nejbližší následující den pracovní.
od 15. 03. 2005 od 09. 06. 2005

  34. Břeclav - čtvrť Cukrovar, vodovod a kanalizaceZnalecký posudek číslo 1358-94/2002, nepeněžitý vklad oceněn1 600 000,- Kč (slovy jeden milion šest set tisíc korun českých)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 1 296 ks akcií (slovyjeden tisíc dvě stě devadesát šest kusů akcií)
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  II. Počty a jmenovitá hodnota upisovaných akciíS ohledem na ustanovení čl. I tohoto rozhodnutí může být upsánonejvýše 130 838 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1 tisíc korunčeských každé akcie.
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  III. Druh, podoba a forma upisovaných akciíVšechny upisované akcie budou mít následující určení.druh: kmenové akciepodoba: listinnáforma: akcie na jménoV souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 591/1992 Sb. ocenných papírech v platném znění budou prvním nabyvatelům vydányhromadné listiny nahrazující tyto jednotlivé akcie. Na písemnoužádost majitele hromadné listiny vymění společnost tuto hromadoulistinu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny. Lhůtapro provedení výměny se stanoví na tři měsíce od přijetí žádostispolečností.
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  IV. Upsání akciíUpisovat akcie mohou osoby vlastnící nepeněžité vklady přijaté aoceněné představenstvem na základě posudků znalců. Seznamnepeněžitých vkladů je uveden v části VII tohoto rozhodnutí.Úpis akcií proběhne v období od 15. do 21. dne po zápisu tohotorozhodnutí představenstva do obchodního rejstříku a to v sídlespolečnosti v kanceláři ředitele v době od 9,00 do 13,00 hod.Vlastníci schválených nepeněžitých vkladů (upisovatelé) budou odobě úpisu informováni písemně. V případě, že by některý denurčený pro úpis akcií nebyl pracovním dnem, bude se úpis akciíkonat v nejbližší následující pracovní den.
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  V. Emisní kurs akcieEmisní kurs akcie se rovná poměru základního kapitáluspolečnosti ku vlastnímu obchodnímu kapitálu dle účetní závěrkyk 31.12.2001. K tomuto datu činila výše vlastního kapitáluspolečnosti 639 340 752,- Kč. Počet akcií o jmenovité hodnotě1 000,- Kč činil k 31.12.2001 celkem 518 086 kusů.Emisní kurs na jednu akcii činí 1 234, - Kč.
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  VI. Splácení akciíSplácení akcií je přípustné pouze nepeněžitými vklady přijatýmia oceněnými představenstvem. Nepeněžité vklady se splácejí vsídle společnosti předáním písemného prohlášení dle § 60 odst. 1obchodního zákoníku, a to nejpozději 10 dnů po upsání akcií.
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  VII. Předmět a výše ocenění nepeněžitých vkladůKe splácení akcií jsou přípustné tyto nepeněžité vklady (objektyvodovodů a vodovodní řady) využitelné společností a oceněnéznalci, kteří byli jmenováni Krajským soudem v Brně Usnesením,jednacím číslem 1 Cm 140/2002 - 5:Ing. Janem Sůkalem, bytem Vinohradní 27, 690 03 Břeclav, r.č.530908/189Josefem Kmetěm, bytem Dobré Pole 108, 691 81 Březí, r.č.540524/2733Ing. Ladislavem Hojsákem, bytem Nová Ves 114, 691 23 Pohořelice,r.č. 521220/029Ing. Lubošem Krátkým, bytem Žižkova 25, 690 02 Břeclav, r.č.610423/1463Ocenění nepeněžitých vkladů:Nepeněžité vklady, které oceňoval Ing. Jan Sůkal, bytemVinohradní 27, 690 03 Břeclav, r.č. 530908/189, znalec v oboruekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí.Ocenění níže uvedených nepeněžitých vkladů (vodohospodářskýchstaveb):
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  1. Valtice - Za tesárnou - ZTV vodovod a kanalizaceZnalecký posudek číslo 1784/163/02, nepeněžitý vklad oceněn načástku 2 250 000,00 Kč (slovy dva miliony dvě sta padesát tisíckorun českých)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 1 823 ks akcií (slovyjeden tisíc osm set dvacet tři kusů akcií)
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  2. Valtice - ČOV - přípojka vodyZnalecký posudek číslo 1776/155/02, nepeněžitý vklad oceněn načástku 1 250 000,00 Kč (slovy jeden milon dvě stě padesát tisíckorun českých)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 1 012 ks akcií (slovyjeden tisíc dvanáct kusů akcií)
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  3. Valtice - vodovod u RotundyZnalecký posudek číslo 1785/164/02, nepeněžitý vklad oceněn načástku 120 000,00 Kč (slovy jedno sto dvacet tisíc korunčeských)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 97 ks akcií (slovydevadesát sedm kusů akcií)
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  4. Inženýrské objekty Valtice jihovýchod, 2. Stavba - vodovod1. ČástZnalecký posudek číslo 1787/166/02, nepeněžitý vklad oceněn načástku 140 000,00 Kč (slovy jedno sto čtyřicet tisíc korunčeských)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 113 ks akcií (slovy jednosto třináct kusů akcií)
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  5. Valtice - odkanalizování Malé StranyZnalecký posudek číslo 1788/167/02, nepeněžitý vklad oceněn načástku 1 550 0000,00 Kč (slovy jeden milion pět set padesáttisíc korun českých)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 1 256 akcií (slovyjeden tisíc dvě stě padesát šest kusů akcií)
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  6. Valtice - Úvaly, vodovodZnalecký posudek číslo 1773/152/02, nepeněžitý vklad oceněn načástku 14 000 000,00 Kč (slovy čtrnáct milionů korun českých)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 11 345 ks akcií (slovyjedenáct tisíc tři sta čtyřicet pět kusů akcií) Součástí nepeněžitého vkladu jsou tyto nemovitosti:K.ú. parc.č. výměra (m2) druh pozemkuValtice 2684/2 104 zastavěná plocha a nádvoříValtice 3217/4 304 zastavěná plocha a nádvoříBudovy typ budovy způsob využití na parcelečást obce, č. budovy-----------------------------------------------------------------bez čp/če tech.vyb. 2684/2bez čp/če tech.vyb. 3217/4
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  7. ČOV ValticeZnalecký posudek číslo 1774/153/02, nepeněžitý vklad oceněn načástku 20 500 000,00 Kč (slovy dvacet milionů pět set tisíckorun českých)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 16 612 ks akcií (slovyšestnáct tisíc šest set dvanáct kusů akcií) Součástí nepeněžitého vkladu jsou tyto nemovitosti:K.ú. parc.č. výměra (m2) druh pozemku-----------------------------------------------------------------Valtice 3348/1 616 ostatní plochaValtice 3348/3 158 zastavěná plocha a nádvoříValtice 3348/4 1.149 ostatní plochaValtice 3348/5 981 ostatní plocha Budovy typ budovy způsob využití na parcelečást obce, č. budovy-----------------------------------------------------------------bez čp/če obč. vyb. 3348/3
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  8. Boleradice - vodovodZnalecký posudek číslo 1783/162/02, nepeněžitý vklad oceněn načástku 11 750 000,00 Kč (slovy jedenáct milionů sedm set padesáttisíc korun českých)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 9 521 ks akcií (slovydevět tisíc pět set dvacet jedna kusů akcií)
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  9. Němčičky - vodovodZnalecký posudek číslo 1775/154/02, nepeněžitý vklad oceněn načástku 5 500 000,00 Kč (slovy pět milionů pět set tisíc korunčeských)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 4 457 ks akcií (slovyčtyři tisíce čtyři sta padesát sedm kusů akcií)
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  10. Kobylí - dokončení vodovodní sítěZnalecký posudek číslo 1781/160/02, nepeněžitý vklad oceněn načástku 4 050 000,00 Kč (slovy čtyři miliony padesát tisíc korunčeských)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 3 282 ks akcií (slovy třitisíce dvě stě osmdesát dva kusů akcií)
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  11. Kobylí - dokončení vodovodní sítě - dodatekZnalecký posudek číslo 1782/161/02, nepeněžitý vklad oceněn načástku 640 000,00 Kč (slovy šest set čtyřicet tisíc korunčeských)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 518 ks akcií (slovy pětset osmnáct kusů akcií)
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  12. Kobylí - dokončení vodovodní rozváděcí sítě v jádrovém územíobce, BarákyZnalecký posudek číslo 1780/159/02, nepeněžitý vklad oceněn načástku 1 420 000,00 Kč (slovy jeden milion čtyři sta dvacettisíc korun českých)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 1 150 ks akcií (slovyjeden tisíc jedno sto padesát kusů akcií)
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  13. Starovičky - dokončení vodovodních řadůZnalecký posudek číslo 1779/158/02, nepeněžitý vklad oceněn načástku 350 000,00 Kč (slovy tři sta padesát tisíc korun českých)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 283 ks akcií (slovy dvěsta osmdesát tři kusů akcií)
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  14. Obec Zaječí - rekonstrukce ulice Vinařská - VH částZnalecký posudek číslo 1786/165/02, nepeněžitý vklad oceněn načástku 580 000,00 Kč (slovy pět set osmdesát tisíc korunčeských)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 470 ks akcií (slovy čtyřista sedmdesát kusů akcií) Nepeněžité vklady, které oceňoval Josef Kmeť,bytem Dobré Pole 108, 691 81 Březí, r.č. 540524/2733, znalec zoboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí. Ocenění nížeuvedených nepeněžitých vkladů (vodohospodářských staveb):
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  15. Prodloužení veřejného vodovodního řadu Rakvice - DružstevníZnalecký posudek číslo 3947/02 D, nepeněžitý vklad oceněn načástku 150 000,00 Kč (slovy jedno sto padesát tisíc korunčeských)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 121 ks akcií (slovy jednosto dvacet jedna kusů akcií)
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  16. Rakvice - vodovodní řad pro podnikatelskou zónuZnalecký posudek číslo 3954/02 D, nepeněžitý vklad oceněn načástku 250 000,00 Kč (slovy dvě stě padesát tisíc korun českých)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 202 ks akcií (slovy dvěstě dva kusy akcií)
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  17. Rakvice - ČOV a kanalizaceZnalecký posudek číslo 3949/02 D, nepeněžitý vklad oceněn načástku 12 000 000,00 Kč (slovy dvanáct milionů korun českých)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 9 724 ks akcií (slovydevět tisíc sedm set dvacet čtyři kusů akcií) Součástí nepeněžitého vkladu jsou tyto nemovitosti:K.ú. parc.č. výměra (m2) druh pozemku-----------------------------------------------------------------Rakvice St. 996/1 80 zastavěná plochaRakvice St. 997/1 113 zastavěná plochaRakvice St. 998/1 64 zastavěná plochaRakvice St. 999/1 28 zastavěná plochaRakvice 3003/448 3362 ostatní plochaRakvice 3003/458 692 ostatní plochaRakvice 3003/465 740 ostatní plochaRakvice 3003/469 988 ostatní plochaRakvice 3003/486 138 ostatní plochaRakvice 3003/493 226 ostatní plochaRakvice 3003/494 125 ostatní plochaRakvice 3003/495 330 ostatní plocha
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  18. Rakvice - kanalizace a vozovka Ulička I. - VH částZnalecký posudek číslo 3950/02 D, nepeněžitý vklad oceněn načástku 350 000,00 Kč (slovy tři sta padesát tisíc korun českých)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 283 ks akcií (slovy dvěstě osmdesát tři kusů akcií)
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  19. Rakvice - kanalizace v ul. Vinařská a Ulička č. III.Znalecký posudek číslo 3959/02 D, nepeněžitý vklad oceněn načástku 500 000,00 Kč (slovy pět set tisíc korun českých)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 405 ks akcií (slovyčtyři sta pět kusů akcií)
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  20. Rakvice - kanalizace stoka AB - 2Znalecký posudek číslo 3951/02 D, nepeněžitý vklad oceněn načástku 1 000 000,00 Kč (slovy jeden milion korun českých)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 810 ks akcií (slovy osmset deset kusů akcií)
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  21. Rakvice - ulice Horní - vodovodZnalecký posudek číslo 3953/02 D, nepeněžitý vklad oceněn načástku 200 000,00 Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 162 ks akcií (slovy jednosto šedesát dva kusů akcií)
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  22. Rakvice - kanalizace ulice Nádražní I. a II. částZnalecký posudek číslo 3957/02 D, nepeněžitý vklad oceněn načástku 4 000 000,- Kč (slovy čtyři miliony korun českých)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 3 241 ks akcií (slovy třitisíce dvě stě čtyřicet jeden kus akcií)
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  23. Rakvice ul. Lužní u Luže - kanalizaceZnalecký posudek číslo 3958/02 D, nepeněžitý vklad oceněn načástku 1 000 000,00 Kč (slovy jeden milion korun českých)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 810 ks akcií (slovy osmset deset kusů akcií)
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  24. Vrbice - vodovod 2. částZnalecký posudek číslo 3943/02 D, nepeněžitý vklad oceněn načástku 10 000 000,00 Kč (slovy deset milionů korun českých)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 8 103 ks akcií (slovy osmtisíc jedno sto tři kusů akcií) Součástí nepeněžitého vkladu jsou tyto nemovitosti:K.ú. parc.č. výměra (m2) druh pozemku-----------------------------------------------------------------Kobylí naMoravě St. 1153/1 297 zastavěná plochaKobylí naMoravě St. 1153/2 58 zastavěná plochaKobylí naMoravě St. 1159 30 zastavěná plochaKobylí naMoravě St. 1160 6 zastavěná plochaKobylí naMoravě 1940/10 297 ostatní plochyKobylí naMoravě 1940/12 343 ostatní plochyKobylí naMoravě 1940/13 105 ostatní plochyKobylí naMoravě 1940/15 169 ostatní plochyKobylí naMoravě 1940/16 137 ostatní plochyKobylí naMoravě 1940/17 202 ostatní plochyKobylí naMoravě 1940/19 21 ostatní plochyKobylí naMoravě 1940/20 7 ostatní plochyKobylí naMoravě 1940/22 3 ostatní plochyKobylí naMoravě 1940/65 11 ostatní plochyBudovy způs. využití typ budovy na parceletech. vyb bez čp/če St. 1153/1tech. vyb bez čp/če St. 1153/2tech. vyb bez čp/če St. 1159tech. vyb bez čp/če St. 1160
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  25. Vrbice - vodovodní rozvodné řady I. částZnalecké posudek číslo 3944/02 D, nepeněžitý vklad oceněn načástku 900 000,00 Kč (slovy devět set tisíc korun českých)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 729 ks akcií (slovy sedmset dvacet devět kusů akcií)
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  26. Vrbice - vodovodní rozvodné řady II. částZnalecký posudek číslo 3945/02 D, nepeněžitý vklad oceněn načástku 4 700 000,00 Kč (slovy čtyři miliony sedm set tisíckorun českých)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 3 808 ks akcií (slovy třitisíce osm set osm kusů akcií)
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  27. Vrbice - vodovodní přivaděč I. částZnalecký posudek číslo 3946/02 D, nepeněžitý vklad oceněn načástku 5 000 000,00 Kč (slovy pět milionů korun českých)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 4 051 ks akcií (slovyčtyři tisíce padesát jedna kusů akcií) Součástí nepeněžitého vklady jsou tyto nemovitosti:K.ú. parc. č. výměra(m2) druh pozemku-----------------------------------------------------------------Bořetice uHustopečí St. 810 61 zastavěná plochaBořetice uHustopečí 1356/2 217 orná půdaBořetice uHustopečí 1356/3 1025 orná půdaBořetice uHustopečí 1356/4 279 orná půdaBořetice uHustopečí 1356/5 129 orná půda Nepeněžité vklady, které oceňoval Ing. Ladislav Hojsák,bytem Nová Ves 114, 691 23 Pohořelice, r.č. 521220/029, znalcez oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, k oceněníníže uvedených nepeněžitých vkladů (vodohospodářských staveb):
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  28. Vodovod Vlasatice - III. stavba, I. etapaZnalecký posudek číslo 1864-111/2002, nepeněžitý vklad oceněn načástku 888 000,- Kč (slovy osm set osmdesát osm tisíc korunčeských)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 719 ks akcií (slovy sedmset devatenáct kusů akcií)
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  29. Vodovod Vlasatice - III. stavba, II. etapaZnalecký posudek číslo 1865-112/2002, nepeněžitý vklad oceněn načástku 944 000,- Kč (slovy devět set čtyřicet čtyři tisíc korunčeských)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 764 ks akcií (slovy sedmset šedesát čtyři kusů akcií)
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  30. Vlasatice - vodovod 2. stavbaZnalecký posudek 1863-110/2002, nepeněžitý vklad oceněn načástku 359 000,- Kč (tři sta padesát devět tisíc korun českých)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 290 ks akcií (slovy dvěstě devadesát kusů akcií)
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  31. Vlasatice - rozšíření vodovoduZnalecký posudek číslo 1867-114/2002, nepeněžitý vklad oceněn načástku 422 000,- Kč (slovy čtyři sta dvacet dva tisíc korunčeských)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 341 ks akcií (slovy třista čtyřicet jeden kus akcií)
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  32. Mikulov - kanalizace v ul. BrněnskáZnalecký posudek číslo 1868-115/2002, nepeněžitý vklad oceněn načástku 1 603 000,- Kč (slovy jeden milion šest set tři tisíckorun českých)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 1 299 ks akcií (slovyjeden tisíc dvě stě devadesát devět kusů akcií)
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  33. Mikulov - vybudování vodovodu a kanalizace u šesti rodinnýchdomůZnalecký posudek číslo 1869-116/2002, nepeněžitý vklad oceněn načástku 870 000,- Kč (osm set sedmdesát tisíc korun českých)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 705 ks akcií (slovy sedmset pět kusů akcií)Znalecké posudky, které oceňoval Ing. Luboš Krátký, bytemŽižkova 25, 690 02 Břeclav, r.č. 610423/1463, znalce z oboruekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, k ocenění nížeuvedených nepeněžitých vkladů (vodohospodářských staveb):
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  35. Přeložka vodovodu ul. Smetanovo nábřeží v úseku ul.Šilingrova - JungmannovaZnalecký posudek číslo 1360-96/2002, nepeněžitý vklad oceněn načástku 350 000,- Kč (slovy tři sta padesát tisíc korun českých)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 283 ks akcií (slovy dvěstě osmdesát tři kusy akcií)
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  36. Přeložka vodovodu v ul. Pěšina v úseku ul. Lidická -JaselskáZnalecký posudek číslo 1361-97/2002, nepeněžitý vklad oceněn načástku 1 150 000,- Kč (slovy jeden milion jedno sto padesáttisíc korun českých)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 931 ks akcií (slovy devětset třicet jeden kus akcií)
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  37. Břeclav - Poštorná, vodovod v ulici HlavníZnalecký posudek číslo 1362-98/2002, nepeněžitý vklad oceněn načástku 2 300 000,- Kč (slovy dva miliony tři sta tisíc korunčeských)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 1863 ks akcií (slovy jedentisíc osm set šedesát tři kusy akcií)
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  38. Břeclav - vodovod v ul. DyjováZnalecký posudek číslo 1363-99/2002, nepeněžitý vklad oceněn načástku 200 000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 162 ks akcií (slovy jednosto šedesát dva kusy akcií)
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  39. Břeclav - Tovární kolonie, inžernýrské sítěZnalecký posudek číslo 1364-100/2002, nepeněžitý vklad oceněnna částku 85 000,- Kč (slovy osmdesát pět tisíc korun českých)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 68 ks akcií (slovyšedesát osm kusů akcií)
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  40. Břeclav - Charvatská Nová Ves, ulice SNP - vodovodZnalecký posudek číslo 1366-102/2002, nepeněžitý vklad oceněn načástku 1 330 000,- Kč (slovy jeden milion tři sta tisíc korunčeských)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 1 077 ks akcií (slovyjeden tisíc sedmdesát sedm kusů akcií)
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  41. Břeclav - Charvatská Nová Ves, vodovodní přípojka uliceWolkerovaZnalecký posudek číslo 1367-103/2002, nepeněžitý vklad oceněn načástku 40 000,- Kč (slovy čtyřicet tisíc korun českých)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 32 ks akcií (slovy třicetdva kusy akcií)
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  42. Břeclav - kanalizace u Jánského dvoraZnalecký posudek číslo 1368-104/2002, nepeněžitý vklad oceněn načástku 540 000,- Kč (slovy pět set čtyřicet tisíc korun českých)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 437 ks akcií (slovy čtyřista třicet sedm kusů akcií)
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  43. Břeclav - kanalizace v ul. Sušilova, Hybešova, JaselskáZnalecký posudek číslo 1369-105/2002, nepeněžitý vklad oceněn načástku 800 000,- Kč (slovy osm set tisíc korun českých)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 648 ks akcií (slovy šestset čtyřicet osm kusů akcií)
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  44. Odkanalizování Staré Břeclavi a rozšíření ČOV - Kanalizačnísběrač A - I. část a Odkanalizování Staré Břeclavi a rozšířeníČOV (rozsah dle smlouvy ze dne 13.3.2002).Znalecký posudek číslo 1371-107/2002, nepeněžitý vklad oceněn načástku 11 600 000,- Kč (slovy jedenáct milionů šest set tisíckorun českých)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 9 400 ks akcií (slovydevět tisíc čtyři sta kusů akcií)
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  45. Břeclav - oprava a rekonstrukce v ul. J. Opletala, nám.Legií, ul. K. H. MáchyZnalecký posudek číslo 1372-108/2002, nepeněžitý vklad oceněn načástku 410 000,- Kč (slovy čtyři sta deset tisíc korun českých)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 332 ks akcií (slovy třista třicet dva kusy akcií)
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  46. Břeclav - inž. sítě v ulici Za bankou - dešťová a splaškovákanalizaceZnalecký posudek číslo 1373-109/2002, nepeněžitý vklad oceněnna částku 520 000,- Kč (slovy pět set dvacet tisíc korunčeských)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 421 ks akcií (slovyčtyři sta dvacet jeden kus akcií)
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  47. Břeclav - Cukrovar kanalizace IZnalecký posudek číslo 1374-110/2002, nepeněžitý vklad oceněn načástku 3 750 000,- Kč (slovy tři miliony sedm set padesát tisíckorun českých)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 3 038 ks akcií (slovy třitisíce třicet osm kusů akcií)
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  48. Odkanalizování Staré Břeclavi a rozšíření ČOV (stokyA,AG,AG4,AG4-1)Znalecký posudek číslo 1375-111/2002, nepeněžitý vklad oceněn načástku 10 000 000,- Kč (slovy deset milionů korun českých)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 8 103 ks akcií (slovy osmtisíc jedno sto tři kusy akcií)
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  49. Odkanalizování Staré Břeclavi a rozšíření ČOV (stoková síťAG,AK,AF)Znalecký posudek číslo 1376-112/2002, nepeněžitý vklad oceněn načástku 10 000 000,- Kč (slovy deset milionů korun českých)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 8 103 ks akcií (slovy osmtisíc jedno sto tři kusy akcií)
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  50. Břeclav - kanalizace v ul. GagarinovaZnalecký posudek číslo 1377-113/2002, nepeněžitý vklad oceněn načástku 950 000,- Kč (slovy devět set padesát tisíc korunčeských)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 769 ks akcií (slovy sedmset šedesát devět kusů akcií)
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  51. Břeclav - kanalizace v ul. DělnickáZnalecký posudek číslo 1378-114/2002, nepeněžitý vklad oceněn načástku 500 000,- Kč (slovy pět set tisíc korun českých)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 105 ks akcií (slovy jednosto pět kusů akcií)
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  52. Břeclav - Tovární kolonie, inženýrské sítěZnalecký posudek číslo 1379-115/2002, nepeněžitý vklad oceněn načástku 130 000,- Kč (slovy jedno sto třicet tisíc korun českých)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 405 ks akcií (slovy jednosto pět kusů akcií)
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  53. Břeclav - Poštorná, odkanalizování ul. LesníZnalecký posudek číslo 1380-116/2002, nepeněžitý vklad oceněn načástku 570 000,- Kč (slovy pět set sedmdesát tisíc korunčeských)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 461 ks akcií (slovy čtyřista šedesát jeden kus akcií)
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  54. Břeclav - kanalizace v ulici DyjováZnalecký posudek číslo 1382-118/2002, nepeněžitý vklad oceněn načástku 500 000,- Kč (slovy pět set tisíc korun českých)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 405 ks akcií (slovy čtyřista pět kusů akcií)
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  55. Kanalizace v ulici Švermova Břeclav - Charvatská Nová VesZnalecký posudek číslo 1383-119/2002, nepeněžitý vklad oceněn načástku 1 500 000,- Kč (slovy jeden milion pět set tisíc korunčeských)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 1 215 ks akcií (slovyjeden tisíc dvě stě patnáct kusů akcií)
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  56. Břeclav - Charvatská Nová Ves - kanalizace v ul. U JezeraZnalecký posudek číslo 1384-120/2002, nepeněžitý vklad oceněnna částku 1 100 000,- Kč (slovy jeden milion jedno sto tisíckorun českých)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 891 ks akcií (slovy osmset devadesát jeden kus akcií)
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  57. Odlehčovací komora a přepojení kanalizace z ulice ObráncůmíruZnalecký posudek číslo 1385-121/2002, nepeněžitý vklad oceněn načástku 130 000,- Kč (slovy jedno sto třicet tisíc korun českých)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 105 ks akcií (slovy jednosto pět kusů akcií)
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  58. Břeclav - odkanalizování pravé strany čtvrtě Ch.N.Ves - II.stavbaZnalecký posudek číslo 1386-122/2002, nepeněžitý vklad oceněn načástku 2 200 000,- Kč (slovy dva miliony dvě stě tisíc korunčeských)za nepeněžitý vklad přísluší maximálně 1 782 ks akcií (slovyjeden tisíc sedm set osmdesát tři kusy akcií).
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  Rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitáluPředstavenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.,se sídlem Čechova 23, 690 11 Břeclav, IČ: 49 45 51 68 (dále jenspolečnost) na základě pověření zvyšovat základní kapitálspolečnosti, přijatého valnou hromadou společnosti dne22. května 2001 (notářský zápis o konání valné hromady dne 22.května 2001 je uložen ve spise společnosti), na svém zasedánídne 11. listopadu 2002 rozhodlo o zvýšení základního kapitáluspolečnosti následujícím způsobem:
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  I. Částka zvýšení základního kapitáluZákladní kapitál společnosti má být na základě tohoto rozhodnutízvýšen o částku 2 000 000,- Kč (slovy dva miliony korunčeských). Upisování akcií nad tuto navrženou částku jepřípustné, avšak základní kapitál může být takto zvýšenmaximálně celkem o 130 838 000,- Kč (slovy jedno sto třicetmilionů osm set třicet osm tisíc korun českých). Orgánem, kterýrozhodne o konečné částce zvýšení, je představenstvo.
od 22. 01. 2003 od 30. 09. 2003

  Společnost předložila stanovy v novém znění z 26.7.2000.
od 10. 11. 2000 od 05. 11. 2001

  2. Důvodem zvýšení základního jmění je privatizace majetkustátu, která vyplývá z rozhodnutí Ministerstva financí Českérepubliky č.j. 41/58290/98 ze dne 13.10.1998, vydaného podle §10 zákona číslo 92/1991 Sb., ve znění zákona číslo 92/1992. Tatoprivatizace bude provedena: a) zvýšením základního jmění společnosti Vodovody a kanalizaceBřeclav, a.s., s jejímž infrastrukturním majetkem privatizovanýmajetek státu souvisíb) bezúplatným převodem z tohoto plynoucích nově emitovanýchakcií na město Břeclav a obce Iváň, Vranovice a Březí.
od 11. 08. 2000 od 10. 11. 2000

  3. Přednostní právo akcionářů společnosti na upisování akcií kezvýšení základního jmění je ze zákona vyloučeno. Upisovatelemnově emitovaných akcií a zájemcem ve smyslu § 203 odst. 2 písm.d) obchodního zákoníku bude podle privatizačního projektu číslo50583 schváleného rozhodnutím Ministerstva financí Českérepubliky č.j. 41/58290/98 ze dne 13.10.1998 Fond národníhomajetku České republiky, se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží42, PSČ 128 00, IČO: 41692918.
od 11. 08. 2000 od 10. 11. 2000

  4. Bude vydáno celkem 792 ks akcií.Všechny akcie budou mít následující určení:druh: kmenové akciepodoba: listinnáforma: akcie na jménoV souladu s ustanovením § 5 odst.3 zákona č. 591/1992 Sb., ocenných papírech v platném znění budou prvním nabyvatelům vydányhromadné listiny nahrazující tyto jednotlivé akcie. Na písemnoužádost majitele hromadné listiny vymění společnost tutohromadnou listinu za jednotlivé akcie. Lhůta pro provedenívýměny se stanoví na tři měsíce od přijetí žádosti společností.
od 11. 08. 2000 od 10. 11. 2000

  5. Lhůta pro upsání nově emitovaných akcií je 30 dnů (třicetdnů) a počíná běžet prvého dne po zveřejnění usnesenípředstavenstva o zvýšení základního jmění společnosti vObchodním věstníku. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu,neděli nebo svátek, je posledním dnem této lhůty nejbližšípracovní den. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti. Výšeemisního kurzu nově emitovaných akcií je shodná s jejichjmenovitou hodnotou a činí 1000,- Kč na jednu akcii.
od 11. 08. 2000 od 10. 11. 2000

  Jedná se o: I. Budovy a stavby P.č. Parcelní Způsob Adresa Katastrální. číslo využití území------------------------------------------------------1. 882/1 budova Čechova 23, Břeclav Břeclav2. 883 budova Čechova 23, Břeclav Břeclav II. Pozemky P.č. Parcelní číslo Výměra m2 Katastrální území-----------------------------------------------1. 882/1 2035 Břeclav2. 883 187 Břeclav3. 286/21 600 Břeclav4. 3664/1 1128 Břeclav5. 828/7 3629 Iváň6. 2206/2 114512 Vranovice7. 2207/5 8750 Vranovice8. 2207/9 795 Vranovice9. 2207/10 198 Vranovice10. 926 7 Vranovice11. 4593/3 420 Březí
od 11. 08. 2000 od 10. 11. 2000

  Předmět vkladu oceněn privatizačním projektem na částku792.000,- Kč. Toto ocenění nahrazuje podle § 44 zákona číslo92/1991 Sb. ocenění požadované zvláštními předpisy, tj. iobchodním zákoníkem číslo 513/1991 Sb., v platném znění.
od 11. 08. 2000 od 10. 11. 2000

  6. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu Fondem národníhomajetku České republiky počne běžet prvým dnem lhůty pro úpisakcií a skončí 30.dne po jejím uplynutí. Místem pro splacenínepeněžitého vkladu je sídlo společnosti.
od 11. 08. 2000 od 10. 11. 2000

  7. Předmětem vkladu je část majetku státního podnikuJihomoravské vodovody a kanalizace, s.p. Brno, Soběšická 156,638 01 Brno, IČO: 00093149, převedená do vlastnictví Fondunárodního majetku České republiky rozhodnutím Ministerstvazemědělství České republiky číslo 5321/1999 vydaným dne27.8.1999 pod č.j. 1314/99-3030 podle § 11 zákona číslo 92/1991Sb., ve znění zákona číslo 92/1992 Sb.
od 11. 08. 2000 od 10. 11. 2000

  Nepeněžitým vkladem jsou budovy, stavby a pozemky uvedené vprivatizačním projektu číslo 505 83 schváleném rozhodnutímMinisterstva financí České republiky č.j. 41/58290/98 ze dne13.10.1998 o privatizaci majetku státu.
od 11. 08. 2000 od 10. 11. 2000

  Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.,se sídlem Čechova 23, 690 11 Břeclav, IČO: 48455168 (dále jenspolečnost) na základě pověření zvyšovat základní jměníspolečnosti, přijaté valnou hromadou společnosti dne 30. května2000, na svém zasedání dne 26. července 2000 rozhodlo o zvýšenízákladního jmění společnosti následujícím způsobem:
od 11. 08. 2000 od 10. 11. 2000

  1. Základní jmění společnosti bude zvýšeno o 792.000,- Kč (slovysedmsetdevadesátdvatisíckorunčeských) ze stávající výše517.294.000,- Kč na 518.086.000,- Kč a to upsáním nových akcií asplacení jejich emisního kurzu nepeněžitým vkladem. Upisováníakcií nad tuto navrženou částku se nepřipouští.
od 11. 08. 2000 od 10. 11. 2000

  Společnost předložila stanovy v novém znění schválené valnouhromadou 20.5.1999.
od 13. 07. 1999 od 10. 11. 2000

  Základní jmění společnosti má být na základě tohoto rozhodnutízvýšeno o částku 1,000.000,-Kč /slovy jeden milion korunčeských/. Upisování akcií nad tuto navrženou částku jepřípustné, avšak základní jmění může být takto zvýšeno maximálněcelkem o 5,000.000,-Kč /slovy pět milionů korun českých/.Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení, jepředstavenstvo.S ohledem na ustanovení tohoto rozhodnutí může být upsánonejvýše 5 000 /slovy pět tisíc/ kusů akcií o jmenovité hodnotě 1tisíc korun českých.Všechny upisované akcie budou mít následující určení:druh: kmenové akciepodoba: listinnáforma: akcie na jméno
od 17. 02. 1999 od 04. 06. 1999

  V souladu s ustanovením § 5 odst.3 zákona č.591/1992 Sb., ocenných papírech v platném znění budou prvním nabyvatelům vydányhromadné listiny nahrazující tyto jednotlivé akcie. Na písemnoužádost majitele hromadné listiny vymění společnost tutohromadnou listinu za jednotlivé akcie. Lhůta pro provedenívýměny se stanoví na tři měsíce od přijetí žádosti společností.Všichni akcionáři, kteří mají listinné akcie společnosti, avšichni akcionáři, kteří mají zaknihované akcie společnosti krozhodnému dni stanovenému § 204a odst.4 obchodního zákoníku,mají přednostní právo upsat část nových akcií společnosti vrozsahu jejich podílu na základním jmění společnosti. Na každýchtisíc korun jmenovité hodnoty akcií v majetku akcionáře je možnoupsat 0,00976 nové akcie. Nároky na upsání se zaokrouhlujímatematicky, přičemž akcionáři, kteří mají méně než 52 /padesátdva/ kusů akcií, jsou oprávněni upsat jednu novou akcii.
od 17. 02. 1999 od 04. 06. 1999

  Toto právo lze uplatnit osmý až dvacátý druhý /7.-21./ den pozveřejnění zapsání tohoto rozhodnutí o zvýšení základního jměnído obchodního rejstříku v Obchodním věstníku. Přednostní právoupsat nové akcie lze uplatnit v kanceláři Bohemia Iuris Kapitál,a.s., Kaprova ulice 13, 2.patro, Praha 1 - Staré město a to vpracovní dny v době od 10 do 12 hodin.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budounabídnuty na základě veřejné výzvy k upisování akcií. Tato výzvamusí být uveřejněna na úřední desce společnosti nejméně sedm/7/ dnů. Tyto akcie mohou být upsány zájemci dvacátý devátý /29/den po zveřejnění tohoto rozhodnutí v Obchodním věstníku v sídlespolečnosti v místnosti uvedené ve veřejné výzvě v době od 10 do12 hodin. Při překročení maximální navrhované výše zvýšenízákladního jmění dle tohoto rozhodnutí se bude účinnost upsáníposuzovat dle toho, kdy k upsání došlo, tj. bude uplatněnačasová priorita.Emisní kurs všech upisovaných akcií je roven jejich nominálníhodnotě, tj. emisní kurs akcie jmenovité hodnoty 1.000,-Kč serovná 1.000,-Kč. Akcie se splácejí bez emisního ážia.
od 17. 02. 1999 od 04. 06. 1999

  Zapisuje se rozhodnutí představenstva ze dne 26.ledna 1999 ozvýšení základního jmění společnosti následujícím způsobem:
od 17. 02. 1999 od 04. 06. 1999

  Splácení akcií je přípustné pouze peněžitými vklady. Emisní kursupisovaných akcií musí být plně splacen na účet společnostič. 1908-651/0100 vedený u Komerční banky,a.s., pobočka Břeclavpřed upsáním akcií. Variabilním symbolem je rodné číslo /vpřípadě fyzické osoby/ nebo identifikační číslo /v případěprávnické osoby/ upisovatele. Upisovatel je povinen se přiupisování prokázat dokladem o platbě. Pokud by bylo upsáníneúspěšné nebo představenstvo upsané akcie nepřijalo dle tohotorozhodnutí, je společnost povinna bez zbytečného odkladu vrátitpeněžní prostředky osobám, které je zaplatily.Pokud by některý den určený tímto rozhodnutím nebyl dnempracovním, považuje se za určený den nejbližší následující denpracovní.
od 17. 02. 1999 od 04. 06. 1999

  Všechny upisované akcie budou mít následující určenídruh: kmenové akciepodoba: listinnáforma: akcie na jméno
od 02. 06. 1998 od 06. 10. 1998

  III. Druh, podoba a forma upisovaných akcií
od 02. 06. 1998 od 06. 10. 1998

  S ohledem na ustanovení čl. 1 tohoto rozhodnutí může být upsánonejvýše 81.905 akcií o jmenovité hodnotě 1 tisíc korun českých.
od 02. 06. 1998 od 06. 10. 1998

  II. Počty a jmenovitá hodnota upisovaných akcií
od 02. 06. 1998 od 06. 10. 1998

  Základní jmění společnosti má být na základě tohoto rozhodnutízvýšeno o částku 10,000.000,- Kč (slovy: desetmilionů korunčeských). Upisování akcií nad tuto navrženou částku je přípust-né,avšak základní jmění může být takto zvýšeno maximálně celkemo 81,905.000,- Kč (slovy: osmdesátjedenmiliondevětsetpěttisíckorun českých). Orgánem, který rozhodne o konečné částcezvýšení, je představenstvo.
od 02. 06. 1998 od 06. 10. 1998

  I. Částka zvýšení základního jmění
od 02. 06. 1998 od 06. 10. 1998

  Zapisuje se rozhodnutí představenstva ze dne 21.4.1998 o zvýšenízákladního jmění:
od 02. 06. 1998 od 06. 10. 1998

  5. Lanžhot - vodovod v ulici Kouty uvedený v posudku a oceněnýznalcem Daliborem Nedělou, jmenovaný rozhodnutím Krajského souduv Brně ze dne 18.3.1981, č.j. Spr. 1430/81 pro základní oborekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí na 709.630,- Kč(slovy: sedmsetdevěttisícšestsettřicet korun českých).
od 02. 06. 1998 od 06. 10. 1998

  Vodovodní řad v Břeclavi - Ladná v ul. Masarykova, Mlýnská atd.uvedený v posudku a oceněný znalcem Ing. Zbyňkem Rerkem,jmenovaný rozhodnutím Krajského soud v Brně ze dne 30.6.1997,č.j. Spr. 3301/96 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny aodhady nemovitostí na 4,107.620,- Kč (slovy:čtyřimilionyjednostosedmtisícšestsetdvacet korun českých).
od 02. 06. 1998 od 06. 10. 1998

  19. Vodovod - Němčičky, H. Bojanovice, Boleradice uvedený vposudku a oceněný znalcem Ing. Janem Sůkalem, jmenovanýrozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 3.6.1987 pro základníobor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí na11,163.710,- Kč (slovy:jedenáctmilionůjednostošedesáttřitisícsedmsetdeset korunčeských).
od 02. 06. 1998 od 06. 10. 1998

  Vodovod - Němčičky, H. Bojanovice, Boleradice uvedený v posudkua oceněný znalcem Daliborem Nedělou, jmenovaný rozhodnutímKrajského soudu v Brně ze dne 18.3.1981, č.j. Spr. 1430/81 prozákladní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí na11,081.487,- Kč (slovy:jedenáctmilionůosmdesátjednatisícčtyřistaosmdesátsedm korunčeských).
od 02. 06. 1998 od 06. 10. 1998

  Na základě pověření valné hromady rozhodlo přdstavenstvo oocenění těchto nepeněžitých vkladů tak, že nepeněžité vkladyoceněné jedním znalcem se oceňují ve výši znaleckého ocenění anepeněžité vklady oceněné dvěma znalci se oceňují nižším zeznaleckých ocenění s ohledem na zásadu účetní opatrnosti.
od 02. 06. 1998 od 06. 10. 1998

  Týnec - vodovod 2. stavba uvedený v posudku a oceněný znalcemDaliborem Nedělou, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brněze dne 18.3.1981, č.j. Spr. 1430/81 pro základní obor ekonomika,odvětví ceny a odhady nemovitostí na 1,629.473,- Kč (slovy:jedenmilionšestsetdvacetdevěttisícčtyřistasedmdesáttři korunčeských).
od 02. 06. 1998 od 06. 10. 1998

  17. Vodovodní řad v Břeclvai - Poštorná, ul. Hlavní uvedený vposudku a oceněný znalcem Ing. Lubošem Krátkým, jmenovanýrozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 29.1.1993, č.j. Spr.3551/92 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhadynemovitostí na 286.170,- Kč (slovy:dvěstaosmdesátšesttisícjednostosedmdesát korun českých).
od 02. 06. 1998 od 06. 10. 1998

  4. Týnec - vodovod 2. stavba uvedený v posudku a oceněný znalceming. Janem Sůkalem, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brněze dne 3.6.1987, č.j. Spr. 2765/87 pro základní obor ekonomika,odvětví ceny a odhady nemovitostí na 1,615.160,- Kč (slovy:jedenmilionšestsetpatnácttisícjednostošedesát korun českých).
od 02. 06. 1998 od 06. 10. 1998

  3. Brumovice - rozšíření vodovodu uvedený v posudku a oceněnýznalcem ing. Janem Sůkalem, jmenovaný rozhodnutím Krajskéhosoudu v Brně ze dne 3.6.1987, č.j. Spr. 2765/87 pro základníobor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí na 241.660,-Kč (slovy: dvěstačtyřicetjednatisícšestsetšedesát korunčeských).
od 02. 06. 1998 od 06. 10. 1998

  2. Brumovice - vodovod v ul. k Fantovému uvedený v posudku aoceněný znalcem ing. Janem Sůkalem, jmenovaný rozhodnutímKrajského soudu v Brně ze dne 3.6.1997, č.j. Spr. 2765/87 prozákladní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí na83.510,- Kč (slovy: osmdesáttřitisícpětsetdeset korun českých).
od 02. 06. 1998 od 06. 10. 1998

  1. Kobylí - rozšíření vodovodu v ul. Kašnice, Čaganov a Školníuvedený v posudku a oceněný znalcem ing. Janem Sůkalem,jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 3.6.1987,č.j. Spr. 2765/87 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny aodhady nemovitostí na 469.500,- Kč (slovy:čtyřistašedesátdevěttisícpětset korun českých).
od 02. 06. 1998 od 06. 10. 1998

  Ke splácení akcií jsou přípustné tyto nepeněžité vklady(objekty vodovodů a vodovodní řady) využitelné společností.
od 02. 06. 1998 od 06. 10. 1998

  VII. Předmět a výše ocenění nepeněžitých vkladů
od 02. 06. 1998 od 06. 10. 1998

  Splácení akcií je přípustné pouze nepeněžitými vklady přijatýmia oceněnými představenstvem. Nepeněžité vklady se splácejí vsídle společnosti předáním písemného prohlášení dle § 60 odst. 1obchodního zákoníku, a to nejpozději 10 dnů po upsání akcií.
od 02. 06. 1998 od 06. 10. 1998

  VI. Splácení akcií
od 02. 06. 1998 od 06. 10. 1998

  Emisní kurs všech upisovaných akcií se rovná poměru základníhojmění společnosti ku vlastnímu obchodnímu jmění dle účetnízávěrky k 31.12.1997 k tomuto datu činilo základní jměníspolečnosti 491 430 tis. Kč a vlastní obchodní jmění k témuždatu činilo 585 683 tis. Kč. Poměr základního jmění k vlastnímuobchodnímu jmění činí 1,192. Na základě této hodnoty stanovujepředstavenstvo emisní kurs 1 akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč ve výši 1.192,- Kč (slovy: jedentisícjednostodevadesátdvěkoruny české). Emisní ážio činí 192,- Kč (slovy:jednostodevadesátdvě koruny české) pro každou akcii o jmenovitéhodnotě 1.000,- Kč.
od 02. 06. 1998 od 06. 10. 1998

  V. Emisní kurs
od 02. 06. 1998 od 06. 10. 1998

  Upisovat akcie mohou osoby mající nepeněžité vklady přijaté aoceněné představenstvem na základě posudků znalců. Seznamnepeněžitých vkladů je uveden v části VII. tohoto rozhodnutí.Úpis akcií proběhne osmý den po zveřejnění zápisu tohotorozhodnutí do obchodního rejstříku v Obchodním věstníku v sídlespolečnosti v kanceláři ředitele v době od 9.00 do 13.00 hod.
od 02. 06. 1998 od 06. 10. 1998

  IV. Upsání akcií
od 02. 06. 1998 od 06. 10. 1998

  V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 591/1992 Sb. vplatném znění budou prvním nabyvatelům vydány hromadné listinynahrazující tyto jednotlivé akcie. Na písemnou žádost majitelehromadné listiny vymění společnost tuto hromadnou listinu zajednotlivé akcie. Lhůta pro provedení výměny se stanoví na třiměsíce od přijetí žádosti společnosti.
od 02. 06. 1998 od 06. 10. 1998

  Lanžhot - vodovod v ulici Kouty uvedený v posudku a oceněnýznalcem ing. Janem Sůkalem, jmenovaný rozhodnutím Krajskéhosoudu v Brně ze dne 3.6.1987, č.j. Spr. 2765/87 pro základníobor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí na 696.830,-Kč (slovy: šestsetdevadesátšesttisícosmsettřicet korun českých).
od 02. 06. 1998 od 06. 10. 1998

  18. Vodovodní řad v Břeclavi - Ladná v ul. Masarykova, Mlýnskáatd. uvedený v posudku a oceněný znalcem Ing. Lubošem Krátkým,jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 29.1.1993,č.j. Spr. 3551/92 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny aodhady nemovitostí na 4,119.610,- Kč (slovy:čtyřimilionyjednostodevatenácttisícšestsetdeset korun českých).
od 02. 06. 1998 od 06. 10. 1998

  16. Vodovodní řad v Břeclavi - Poštorná na ul. Rovnice, Sadováatd. uvedený v posudku a oceněný znalcem Ing. Lubošem Krátkým,jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 29.1.1993,č.j. Spr. 3551/92 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny aodhady nemovitostí na 521.630,- Kč (slovy:pětsetdvacetjednatisícšestsettřicet korun českých).
od 02. 06. 1998 od 06. 10. 1998

  15. Vodovodní řad v Břeclavi, v areálu býv. cukrovaru uvedený vposudku a oceněný znalcem Ing. Lubošem Krátkým, jmenovanýrozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 29.1.1993, č.j. Spr.3551/92 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhadynemovitostí na 365.020,- Kč (slovy:třistašedesátpěttisícdvacet korun českých).
od 02. 06. 1998 od 06. 10. 1998

  14. Vodovodní řad v Břeclavi, na ulici 28. října (pěší zóna)uvedený v posudku a oceněný znalcem Ing. Lubošem Krátkým,jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 29.1.1993,č.j. Spr. 3551/92 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny aodhady nemovitostí na 88.040,- Kč (slovy:osmdesátosmtisícčtyřicet korun českých).
od 02. 06. 1998 od 06. 10. 1998

  13. Vodovodní řad v Břeclavi, Ladná v ul. Masarykova a Úlehlovauvedený v posudku a oceněný znalcem Ing. Lubošem Krátkým,jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 29.1.1993,č.j. Spr. 3551/92 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny aodhady nemovitostí na 737.170,- Kč (slovy:sedmsettřicetsedmtisícjednostosedmdesát korun českých).
od 02. 06. 1998 od 06. 10. 1998

  Vodovodní řad v Břeclavi - Ch.N.Vsi v ulici Palackého, Lednické,atd. uvedený v posudku a oceněný znalcem Ing. Zbyňkem Rerkem,jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně, ze dne 30.6.1997,č.j. Spr. 3301/96 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny aodhady nemovitostí na 3,276.240,- Kč (slovy:třimilionydvěstasedmdesátšesttisícdvěstačtyřicet korun českých).
od 02. 06. 1998 od 06. 10. 1998

  12. Vodovodní řad v Břeclavi - Ch.N.Vsi v ulici Palackého,Lednické, atd. uvedený v posudku a oceněný znalcem Ing. LubošemKrátkým, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne29.1.1993, č.j. Spr. 3551/92 pro základní obor ekonomika,odvětví ceny a odhady nemovitostí na 3,285.810,- Kč (slovy:třimilionydvěstaosmdesátpěttisícosmsetdeset korun českých).
od 02. 06. 1998 od 06. 10. 1998

  11. Vodovodní řad v Břeclavi - Ch.N. Vsi na ulici Nezvalovauvedený v posudku a oceněný znalcem Ing. Lubošem Krátkým,jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 29.1.1993,č.j. Spr. 3551/92 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny aodhady nemovitostí na 110.150,- Kč (slovy:jednostodesettisícjednostopadesát korun českých).
od 02. 06. 1998 od 06. 10. 1998

  10. Vodovodní řad v Břeclavi - Ch.N. Vsi v ul. M. Kudeříkovéuvedený v posudku a oceněný znalcem ing. Lubošem Krátkým,jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 29.1.1993,č.j. Spr. 3551/92 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny aodhady nemovitostí na 106.770,- Kč (slovy:jednostošesttisícsedmsetsedmdesát korun českých).
od 02. 06. 1998 od 06. 10. 1998

  9. Břeclav - přeložka vodovodního řadu na ul. Jana Palachauvedený v posudku a oceněný znalcem ing. Lubošem Krátkým,jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 29.1.1993,č.j. Spr. 3551/92 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny aodhady nemovitostí na 141.080,- Kč (slovy:jednostočtyřicetjednatisícosmdesát korun českých).
od 02. 06. 1998 od 06. 10. 1998

  8. Vodovod - 1. stavba Kostice uvedený v posudku a oceněnýznalcem Daliborem Nedělou, jmenovaný rozhodnutím Krajského souduv Brně ze dne 18.3.1981, č.j. Spr. 1430/81 pro základní oborekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí na 450.307,- Kč(slovy: čtyřistapadesáttisíctřistasedm korun českých).
od 02. 06. 1998 od 06. 10. 1998

  7. Prodloužení Lednické v Hlohovci uvedený v posudku a oceněnýznalcem Lubošem Veleckým, jmenovaný rozhodnutím Krajského souduv Brně ze dne 13.5.1983, č.j. Spr. 2482/83 pro základní oborekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí na 192.630,- Kč(slovy: jednostodevadesátdvatisícšestsettřicet korun českých).
od 02. 06. 1998 od 06. 10. 1998

  6. Podivín - vodovod v ulici Rybáře uvedený v posudku a oceněnýznalcem Daliborem Nedělou, jmenovaný rozhodnutím Krajského souduv Brně ze dne 18.3.1981, č.j. Spr. 1430/81 pro základní oborekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí na 451.208,- Kč(slovy: čtyřistapadesátjednatisícdvěstaosm korun českých).
od 02. 06. 1998 od 06. 10. 1998

  Předloženy stanovy v novém znění schválené valnou hromadou24.6.1997.
od 18. 09. 1997 od 10. 11. 2000

  Základní jmění: 491 430 000,-Kč, splaceno
od 19. 05. 1997 od 06. 10. 1998

  Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 25.6.1996 kterározhodla o zvýšení základního jmění o l milion Kč. Navrhovanézákladní jmění činí 487,878.000,- Kč. Základní jmění může býtzvýšeno maximálně o 5 milionů Kč.Upisovány budou kmenové akcie na majitele ve jmen. hodnotěl.OOO,- Kč, minimálně l.OOO ks, maximálně 5.OOO ks. Emisní kursje roven jmenovité hodnotě akcie. Stávající akcionáři majíprávo na přednostní úpis akcií. Přednostní právo lze uplatnit velhůtě, která začíná l7. dnem od zapsání tohoto rozhodnutí doobchodního rejstříku. Tato lhůta trvá 2 týdny.Akcie mohou být upisovány v kanceláři Bohemia Iuris Kapitála.s. v Praze l, Kaprova 13, 2. patro v pracovní době od lO do l2hodin.Pokud nebudou upsány akcie v celkové jmenovité hodnotědosahující maximální výše zvýšení základního jmění podletohoto rozhodnutí, je představenstvo společnosti zmocněnorozhodnout o upsání zbývající části akcií na základě veřejnévýzvy k upisování akcií.Přípustné jsou pouze peněžité vklady, které musí být splacenyna účet společnosti č. 1908-651, vedený u Komerční banky, a.s.Břeclav před upsáním akcií.
od 21. 11. 1996 od 18. 09. 1997

  Ke dni 2. 10. 1995 se zapisuje nové znění stanov přijatévalnou hromadou dne 29. 6. 1995.
od 02. 10. 1995 od 10. 11. 2000

  Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 obch. zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na kterýpřešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst.2 zák.č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby,ve znění zák.č. 210/1993 Sb..V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 25. října 1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov ajmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 01. 01. 1994

Akcie

Počet: 644 055 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 03. 02. 2017

Počet: 640 237 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 18. 11. 2016 od 03. 02. 2017

Počet: 637 973 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 10. 10. 2016 od 18. 11. 2016

Počet: 636 111 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 06. 2016 od 10. 10. 2016

Počet: 623 580 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 26. 11. 2015 od 01. 06. 2016

Počet: 621 273 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 23. 07. 2014 od 26. 11. 2015

Počet: 620 682 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 10. 12. 2013 od 23. 07. 2014

Počet: 616 936 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 30. 11. 2011 od 10. 12. 2013

Počet: 569 063 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 06. 2011 od 30. 11. 2011

Počet: 468 510 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 12. 2009 od 01. 06. 2011

Počet: 442 072 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 09. 01. 2009 od 19. 12. 2009

Počet: 438 191 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 21. 10. 2008

Počet: 420 624 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 28. 07. 2008 od 09. 01. 2009

Počet: 342 298 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 21. 12. 2006 od 28. 07. 2008

Počet: 307 141 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 14. 03. 2006 od 21. 12. 2006

Počet: 158 298 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 26. 10. 2005 od 14. 03. 2006

Počet: 591 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 09. 06. 2005 od 23. 07. 2014

Počet: 147 260 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 30. 09. 2003 od 26. 10. 2005

Počet: 438 190 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 05. 11. 2001 od 21. 10. 2008

Počet: 1 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie se zvláštními právy
od 05. 11. 2001 od 21. 10. 2008

Počet: 26 656 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 05. 11. 2001 od 30. 09. 2003

Počet: 53 239 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 19. 05. 1997

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: KONEČNÝ KAMIL

IČO: 72378352

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 09. 2015


Název/Jméno: KOŠTIAL ROSTISLAV

IČO: 66595541

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 04. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 10. 2007 od 17. 04. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 04. 2007 od 26. 10. 2007


Název/Jméno: SVOBODA JOSEF

IČO: 12139556

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 04. 2007


Název/Jméno: FRÝDEK TOMÁŠ

IČO: 63407116

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 17. 04. 2015


Název/Jméno: ADÁMEK ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 04. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 09. 2006 od 17. 04. 2015


Název/Jméno: DOMINIK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 04. 2015


Název/Jméno: KABÁT LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 04. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 04. 2007 od 29. 03. 2011


Název/Jméno: TREFILÍK FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 04. 2015
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 04. 04. 2007 od 17. 04. 2015
Dozorčí rada - místopředseda
od 19. 05. 1997 od 04. 04. 2007
Dozorčí rada - místopředseda
od 02. 10. 1995 od 19. 05. 1997


Název/Jméno: BÍLEK TOMÁŠ

IČO: 61469131

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 03. 2011


Název/Jméno: VÁLKA JAROSLAV

IČO: 45455813

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 04. 2015


Název/Jméno: ŠVÁSTA BOŘIVOJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 04. 2015


Název/Jméno: VLKOVÁ PAVLÍNA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 04. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 03. 2011 od 17. 04. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 04. 2007 od 29. 03. 2011


Název/Jméno: STUDÝNKA FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 02. 2011
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 09. 2006 od 14. 02. 2011
Dozorčí rada - člen
od 24. 10. 2002 od 22. 09. 2006


Název/Jméno: KUCHYNKA LUBOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 03. 2011 od 17. 04. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 10. 2007 od 29. 03. 2011
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 02. 2004 od 26. 10. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 07. 1999 od 04. 02. 2004


Název/Jméno: MARCINČÁK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 03. 2011 od 17. 04. 2015


Název/Jméno: PAROLEK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 03. 2011 od 17. 04. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 02. 2004 od 04. 04. 2007


Název/Jméno: PETRŮ MILOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 03. 2011 od 17. 04. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 11. 2000 od 04. 02. 2004
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 07. 1999 od 10. 11. 2000


Název/Jméno: SLEZÁK PETR

IČO: 45642338

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 29. 03. 2011 od 17. 04. 2015


Název/Jméno: PROCHÁZKOVÁ ANNA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 03. 2011 od 17. 04. 2015


Název/Jméno: BENDA JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 14. 02. 2011 od 29. 03. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 04. 2007 od 14. 02. 2011


Název/Jméno: ZUGAR FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 10. 2007 od 29. 03. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 04. 2007 od 26. 10. 2007


Název/Jméno: VAJBAR PETR

IČO: 69739471

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 04. 2007 od 29. 03. 2011
Dozorčí rada - člen
od 01. 04. 2004 od 04. 04. 2007


Název/Jméno: KOVÁŘÍKOVÁ DAGMAR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 04. 2007 od 29. 03. 2011


Název/Jméno: RUFER JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 04. 2007 od 29. 03. 2011


Název/Jméno: PETRŮ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 11. 2004 od 04. 04. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 02. 2004 od 20. 11. 2004
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 11. 2000 od 04. 02. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 07. 1999 od 10. 11. 2000
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 10. 1995 od 19. 05. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 02. 10. 1995


Název/Jméno: KULHAVÝ EDUARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 11. 2004 od 04. 04. 2007


Název/Jméno: MICHALICOVÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 01. 04. 2004 od 04. 04. 2007


Název/Jméno: RUDOLFOVÁ ŠTĚPÁNKA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 01. 04. 2004 od 04. 04. 2007


Název/Jméno: TROJAN PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 02. 2004 od 04. 04. 2007


Název/Jméno: PŘÍBRAMSKÝ VOJTĚCH

IČO: 45628599

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 07. 1999 od 20. 11. 2004


Název/Jméno: KADRNKA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 02. 2004 od 04. 04. 2007


Název/Jméno: MACH STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 02. 2004 od 04. 04. 2007


Název/Jméno: CABAL JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 19. 05. 1997 od 22. 09. 2006
Dozorčí rada - předseda
od 02. 10. 1995 od 19. 05. 1997
Dozorčí rada - člen
od 01. 01. 1994 od 02. 10. 1995


Název/Jméno: STRNAD FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 07. 1999 od 04. 02. 2004


Název/Jméno: PEKAŘ PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 05. 11. 2001 od 01. 04. 2004


Název/Jméno: SERBAJLO PAVEL

IČO: 74728741

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 10. 11. 2000 od 24. 10. 2002
Dozorčí rada - člen
od 24. 07. 1998 od 10. 11. 2000


Název/Jméno: URBÁNEK JOSEF

IČO: 68110634

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 05. 1997 od 01. 04. 2004
Dozorčí rada - člen
od 02. 10. 1995 od 19. 05. 1997


Název/Jméno: ŠPÁNIK VOJTĚCH

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 07. 1999 od 01. 04. 2004


Název/Jméno: STARÝ PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 05. 1997 od 04. 02. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 19. 05. 1997


Název/Jméno: SCHOVÁNEK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 07. 1999 od 04. 02. 2004
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 05. 1997 od 13. 07. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 10. 1995 od 19. 05. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 02. 10. 1995


Název/Jméno: KONEŠ IVO

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 09. 1997 od 13. 07. 1999


Název/Jméno: BRAVENEC PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 05. 1997 od 13. 07. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 10. 1995 od 19. 05. 1997


Název/Jméno: MILOTOVÁ JARMILA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - členka představenstva
od 19. 05. 1997 od 13. 07. 1999
Statutární orgán - představenstvo - členka představenstva
od 02. 10. 1995 od 19. 05. 1997


Název/Jméno: BALAJKA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 05. 1997 od 13. 07. 1999
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 10. 1995 od 19. 05. 1997


Název/Jméno: BACHMANOVÁ JIŘINA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 19. 05. 1997 od 24. 07. 1998
Dozorčí rada - členka
od 01. 01. 1994 od 19. 05. 1997


Název/Jméno: JAŠA JAROMÍR

IČO: 76031993

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 05. 1997 od 13. 07. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 10. 1995 od 19. 05. 1997


Název/Jméno: PRAŽÁK BOHUMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 01. 1994 od 02. 10. 1995


Název/Jméno: VOLENEC JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 01. 1994 od 18. 09. 1997


Název/Jméno: ČÁPEK JOSEF

IČO: 67739725

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 01. 1994 od 02. 10. 1995


Název/Jméno: STEJSKAL JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 02. 10. 1995


Název/Jméno: KOTOUČEK ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 02. 10. 1995


Název/Jméno: MIKUNDA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 02. 10. 1995


Název/Jméno: TYC PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 02. 10. 1995


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 02. 2005

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:24. 03. 1997

Zánik oprávnění:04. 11. 2008


Pronájem strojů a strojních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 03. 1997

Odpovědní zástupci: 792164

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Diagnostika vodovodních a kanalizačních sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 03. 1997

Odpovědní zástupci: 792164

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provádění analýz vzorků vod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 03. 1997

Odpovědní zástupci: 792164

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 02. 1997

Odpovědní zástupci: 792164

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:20. 07. 1994


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 07. 1994

Odpovědní zástupci: 792164

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Odvádění a čištění odpadních vod vč.provádění laboratorních prací a rozborů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 07. 1994

Odpovědní zástupci: 792164

Zánik oprávnění:19. 02. 1997


Opravy a údržby vodohospodářských zařízení a sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 07. 1994

Odpovědní zástupci: 792164

Zánik oprávnění:19. 02. 1997


Provozování vodohospodářských zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 07. 1994

Odpovědní zástupci: 792165

Zánik oprávnění:19. 02. 1997


Výroba a rozvod pitné a užitkové vody, včetně provádění laboratorních prací a rozborů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 07. 1994

Odpovědní zástupci: 792164

Zánik oprávnění:19. 02. 1997


Montáž měřidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:23. 06. 1994

Odpovědní zástupci: 792164

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 06. 1994

Odpovědní zástupci: 792164


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 06. 1994

Odpovědní zástupci:


Investorská a inženýrská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 03. 1994

Odpovědní zástupci: 792164

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 03. 1994

Odpovědní zástupci: 792164


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ49455168

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1994

Související firmy

#NázevICOAdresa
19909" T.B.T. s.r.o. ", v likvidaci61539694Jablonec nad Nisou, 46601, Jablonecké Paseky, Jeronýmova, 23
503508AGRAVA a.s.28213033K výtopně 1224, 15600 Praha
470200ALLIANCE-BOHEMIA, s.r.o.25779117Sokolská 1795/46, 12000 Praha
394680APOS-AUTO, s.r.o.47906260Pražská 1602/7, 67801 Blansko
292659ARCHKASO spol. s r.o.2531127115, 28002 Zalešany
40684Asociace pěstitelů a zpracovatelů luskovin z.s.26999544Zemědělská 2520/16, 78701 Šumperk
112312BC Ecotech a.s.28281896293, 78821 Sudkov
483117BÍLEK stavby s.r.o.29100666Lesní 7, 35135 Plesná
190341BILICULUM,z.ú.26641046Růžová 561/1, 69201 Mikulov
250334BOHEMIA LEASING s.r.o.62577921Na Petynce 716/48, 16900 Praha
190381BORS LOGISTICS s.r.o.60749881Bratislavská 2284/26, 69002 Břeclav
181796Bytové družstvo pro dům č. 395/68 v ulici 5.května618621425. května 395/68, 14000 Praha
116760CARGO 2015 s.r.o.48109967náměstí F. X. Svobody 186, 25210 Mníšek pod Brdy
130787Centrum volného času Hustopeče, příspěvková organizace71200398Šafaříkova 1017/40, 69301 Hustopeče
284Citfin - Finanční trhy, a.s.25079069Radlická 751/113e, 15800 Praha
74847COMPING s.r.o.60322403Bartoníčkova 1644/5, 74601 Opava
337351COSINUS, s.r.o.27913732Dr. Steinera 34, 27201 Kladno
346810CZ & QT Investment s.r.o.25743660Bořanovická 265, 25064 Hovorčovice
132247CzechCorp Trade & Investment s.r.o.28958934Cetyňská 496/7, 15000 Praha
443102CZECHMAX TEX s.r.o. v likvidaci27420957Na Provaznici 2063/3, 15000 Praha
255171Česká spedice automobilových dopravců Hradec Králové s.r.o.25285084Slezská 509/35, 50003 Hradec Králové
270053ČMPS & PK GASTRO, s.r.o.43003311Ovocná 2785/1, 76701 Kroměříž
281797DELIX a.s.28361911Kolbenova 805/32, 19000 Praha
358988DENEVO GOLD, s.r.o.25672355Jakubská 100/2, 28401 Kutná Hora
10437DENOM PLUS, s.r.o.24138193Průmyslová 566/5, 10800 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
143183ADAMCOVÁ MARIE65524837143, 74245 Fulnek
87288ADAMEC FRANTIŠEK65625838Liberec, 46008, Liberec VIII-Dolní Hanychov, Hanácká, 188/6
26584ADAMEC MICHAL70079366Sulanského 698/10, 14900 Praha
143182ADÁMEK BEDŘICH44165536319, 69634 Žarošice
3031ADÁMEK JIŘÍ74696424Spinozova 1825/7, 14300 Praha
2192ADÁMEK PETR66875196Sudoměřská 1636/35, 13000 Praha
42242ADÁMEK VLADIMÍR10550976Mojmírovo náměstí 24/26, 61200 Brno
8445ALBRECHT JOSEF13058487Nádražní 1285/101, 69141 Břeclav
154714ALEXA FRANTIŠEK64840964Dvořákova 518/1, 35301 Mariánské Lázně
170685ALTMAN JOSEF11382031Svobody 542/12, 35002 Cheb
245786ANTOŠ JOSEF75844320Pplk. Sochora 740/34, 17000 Praha
170681BABKA PAVEL72169125Na Vyhlídce 368, 38301 Prachatice
107093BARTOLOTTI MARTIN61979333Štefánikova 336/30, 50011 Hradec Králové
121359BARTOŇOVÁ LUCIE673705785. května 395/68, 14000 Praha
239BEKOVÁ VILMA49399080Janského 2198/85, 15500 Praha
48453BENADA VÁCLAV1134998196, 38716 Volenice
320746BENDLOVÁ HANA61079278Dukel. hrdinů 1782, 26901 Rakovník
137536BENEŠ FRANTIŠEK2930099Rudé armády 1142, 39102 Sezimovo Ústí
264428BENEŠOVÁ JARMILA18137377Tuřanka 1447/2c, 62700 Brno
255209BERÁNEK JOSEF63124327Rudé armády 257, 43547 Brandov
198019BERKOVÁ HANA40449572Štouračova 906/7, 63500 Brno
136298BÍLEK JAROSLAV13495534103, 37341 Hosín
18293BÍLEK TOMÁŠ61469131Pomořanská 486/7, 18100 Praha
9178BLAŽEK PETR46921630Lomnická 1766, 66601 Tišnov
198055BOHÁČ KAREL42910455Nádražní 614, 58001 Havlíčkův Brod

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
117943Altis Group spol. s r.o.60739771Žerotínova 901/12, 69002 Břeclav
2940993Bellaflora s.r.o.29317851Sady 28. října 632/12, 69002 Břeclav
1967747Bytové družstvo BCV Development4297181Břetislavova 3149/5, 69002 Břeclav
861923Bytové družstvo Nad Poštou4421884Břetislavova 3149/5, 69002 Břeclav
611920Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - okresní myslivecký spolek Břeclav67777074Šilingrova 918/9, 69002 Břeclav
3192576Družstvo DESTRA servis4328655Břetislavova 3149/5, 69002 Břeclav
1532503Jihomoravské sdružení pro přírodu a myslivost, o.p.s.29315140Šilingrova 918/9, 69002 Břeclav
1073775LUMI GROUP s.r.o.26969165Břetislavova 3149/5, 69002 Břeclav
1507021Maxi DENTAL s.r.o.29281377Žerotínova 895/5a, 69002 Břeclav
1923933Noble Software s.r.o.4144627Čechova 1178/31, 69002 Břeclav
1100811PM DENTAL s.r.o.1928325Žerotínova 895/5a, 69002 Břeclav
1695103Sdružení nájemníků domu Žerotínova 1, Břeclav, o.s.22691359Žerotínova 1024/1, 69002 Břeclav
55374Slovácké rozvojové a servisní sdružení22833951Žerotínova 599/2, 69002 Břeclav
1893801Spedice Štork s.r.o.28283635Břetislavova 3149/5, 69002 Břeclav
2676214Společenství vlastníků bytů Žerotínova 1024/129273234Žerotínova 1024/1, 69002 Břeclav
3180185STORM store s.r.o.5184398Břetislavova 3149/5, 69002 Břeclav
1471695Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.49455168Čechova 1300/23, 69002 Břeclav
2811630Základní organizace VaK Břeclav a.s.70933723Čechova 1300/23, 69002 Břeclav

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
2304997Bachman Milan68696531Sady 28. října 637/12a, 69002 Břeclav
1493228Bezucká Eva75750091Sady 28. října 632/12, 69002 Břeclav
1258057Brandalíková Petra86983482Čechova 3348/44A, 69002 Břeclav
3059928Faltýnek Ladislav68610785Břeclav, 69002, Břeclav, Šilingrova, 636/2
2250299Fanta Igor2762811Žerotínova 1024/1, 69002 Břeclav
1152132Halenkovič Juraj67547117Břeclav, 69002, Břeclav, Sady 28.října, 632/12
158517Havelka Tomáš4209958Šilingrova 778/15, 69002 Břeclav
2138071Hemzová Jana66957028Žerotínova 901/12, 69002 Břeclav
1116032Klimovičová Irma68609931Čechova 694/19, 69002 Břeclav
3359448Kolářová Tereza87132494Čechova 1178/31, 69002 Břeclav
1443031Morc Zbyněk1959239Čechova 693/17, 69002 Břeclav
2894463Morcová Božena11504374Čechova 693/17, 69002 Břeclav
2405177Muchová Barbora1128345Sady 28. října 632/12, 69002 Břeclav
2809293Muchová Ladislava72397608Sady 28. října 632/12, 69002 Břeclav
1753769Musil Zdeněk75383691Čechova 3264/44, 69002 Břeclav
843479Nadlická Jana2060337Sady 28. října 632/12, 69002 Břeclav
1145370Olejníková Jana3560554Šilingrova 933/17, 69002 Břeclav
1570006Peter Daniel14674505Sady 28. října 632/12, 69002 Břeclav
690499Phan Van Phu28325982Břeclav, 69002, Břeclav, Šilingrova, 636/2
333075Polišenská Jana46215239Čechova 663/15, 69002 Břeclav
597356Průdek Roman47364882Šilingrova 686/7, 69002 Břeclav
670269Rehák Jaroslav26245043Břeclav, 69002, Břeclav, Čechova, 895/44
778676Seigertschmid Josef62145843Čechova 782/48, 69002 Břeclav
2108311Suchánek Martin3538630Jiráskova 1083/20, 69002 Břeclav
1138541Štork Luděk63406705Břetislavova 3149/5, 69002 Břeclav