Firma s názvem VPR a.s., zapsal Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 851. Její identifikační číslo je 25003011

Výpis z obchodního rejstříku VPR a.s.

Datum zápisu: 1. 5. 1996

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 851

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: vkpgyj2

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Zprostředkovatelská činnost
Velkoobchod
Specializovaný maloobchod
Zprostředkování obchodu
Zprostředkování služeb

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Dne 3.9.2009 rozhodla valná hromada společnosti VPR a.s. mj. o zvýšení základního kapitálu takto: 1) Základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje o částku 16.100.000,- Kč, tedy z dosavadní výše základního kapitálu 20.000.000,- Kč na novou výši základního kapitálu 36.100.000,- Kč. Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem nových kmenových akcií ve formě na jméno v listinné podobě, a to 1.610 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá, jejichž emisní kurz bude splácen peněžitými vklady. Nové akcie nebudou obchodovány (kótovány) na oficiálních trzích. Převod akcií podléhá předchozímu souhlasu představenstva. 3) Emisní kurz nově upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurz každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč bude činit 10.000,- Kč. 4) Žádná nová akcie nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu ust. § 204a obchodního zákoníku (vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři svého přednostního práva k úpisu akcií vzdali), ale všechny nové akcie budou upsány předem určenými (určitými) zájemci postupem dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. 5) Všechny nově vydávané akcie budou nabídnuty k úpisu určeným (určitým) zájemcům takto: - 1.200 kusů nově vydávaných akcií družstvu ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO CHOMUTOV v likvidaci, se sídlem Údlice, Zámecká č. 2, identifikační číslo (IČ): 00119865, zapsanému v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl DrXXIV, vložka 1212, - 410 kusů nově vydávaných akcií Josefu Horovi, r.č. 710711/2870, bytem Bílina, Mírová 339, okres Teplice. 6) Místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti v pracovní dny od 9,00 do 15,00 hodin. 7) Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 14 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií předem určeným (určitým) zájemcům představenstvem. 8) Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií (včetně uvedení emisního kursu) předem určeným (určitým) zájemcům do 7 dnů ode dne rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku příslušnému rejstříkovému soudu. 9) Místem pro splacení emisního kursu upsaných akcií peněžitými vklady je sídlo společnosti.10) Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí 30 dnů ode dne úpisu.11) Emisní kurz nově upisovaných akcií bude z důvodu snížení závazků společnosti splácen výlučně započtením za podmínek dále uvedených.12) Připouští se možnost započtení: - pohledávky ve výši 12.000.000,- Kč předem určeného (určitého) zájemce - ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO CHOMUTOV v likvidaci za společností vyplývající ze Smlouvy o půjčce ze dne 18.2.2009 proti pohledávce společnosti za tímto předem určeným (určitým) zájemcem na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 12.000.000,- Kč, a to do celé své výše,13) Pohledávky předem určeného (určitého) zájemce - Josefa Hory za společností vyplývající ze Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 1.1.2000 a uznání závazku co do důvodu a výše ve výši 376.997,- Kč v plné výši a části pohledávky určitého zájemce - Josefa Hory za společností vyplývající ze Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 1.1.2002 a uznání závazku co do důvodu a výše ve výši 3.822.388,- Kč do výše 3.723.003,- Kč /tj. pohledávek tohoto předem určeného (určitého) zájemce za společností v celkové výši 4.100.000,- Kč/ proti pohledávce společnosti za tímto předem určeným (určitým) zájemcem na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 4.100.000,- Kč.14) Splacení závazku - emisního kurzu nově upsaných akcií započtením bude provedeno na základě dohody o započtení. Dohoda o započtení bude obsahovat zákonné náležitosti, tj. označení stran, identifikaci započítávaných pohledávek uvedením právního důvodu jejich vzniku a jejich výše a výslovný projev vůle směřující k započtení pohledávek a dále též účel, kterým je splacení emisního kurzu nově upsaných akcií v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti. Podpis stran na dohodě o započtení bude úředně ověřen.15) Návrh smluv o započtení pohledávek je povinno zaslat předem určeným (určitým) zájemcům do 7 dnů ode dne úpisu akcií a lhůta pro splacení, tj. uzavření příslušné smlouvy o započtení pohledávek činí 14 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy předem určenému (určitému) zájemci.16) Poukázky na akcie nebudou vydány.17) Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku.18) Po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vydá představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od tohoto zápisu do obchodního rejstříku, akcionáři v závislosti na rozsahu splacení emisního kurzu nové akcie nebo zatímní listy.
od 15. 09. 2009 od 24. 09. 2009

  splaceno: 100 %
od 08. 04. 1997

  Rozsah splacení základního jmění: splaceno 100 %
od 18. 03. 1997

  Valná hromada obchodní společnosti VPR, a.s., IČO 25 00 30 11,se sídlem v Bílině, ul. Litoměřická 280/48, PSČ 418 01, vsouladu s ustanovením § 187 písm. b) zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník (ve znění pozdějších změn a doplňků), rozhodladne 10. 1. 1997 o zvýšení základního jmění společnostiupisováním nových akcií, a to za těchto podmínek:a) Základní jmění obchodní společnosti VPR, a.s.,IČO 25 00 30 11, se sídlem v Bílině, ul. Litoměřická 280/48,PSČ 418 01, se zvyšuje o částku 19.000.000,- Kč (slovy:devatenáct miliónů korun českých), tj. zvyšuje ze stávajícíhodnoty 1.000.000,- Kč na novou hodnotu 20.000.000,- Kč.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jměníse nepřipouští.b)Předmětem upisování je 1.900 ks (slovy: jeden tisíc devětsetkusů) veřejně neobchodovatelných listinných akcií na jméno vejmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korunčeských).c) Přednostní právo všech stávajících akcionářů na upisovánínových akcií je vyloučeno. Všechny nové akcie budou upsánystávajícími akcionáři na základě dohody uskutečněné podleustanovení § 205 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (veznění pozdějších změn a doplňků).d) Místem upisování nových akcií je sídlo společnosti, tj.Bílina, ul. Litoměřická 280/48, PSČ 418 01. Lhůta pro upisovánínových akcií činí 120 dní a začíná běžet ode dne zápisu tohotousnesení do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nadLabem. Emisní kurz každé nově upisované akcie se rovná jejíjmenovité hodnotě, tj. činí částku 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých). Emisní kurz každé nově upisované akcie jepro všechny upisovatele stejný.e) Valná hromada schvaluje upisování nových akcií nepeněžiýmivklady, jejichž předmětem jsou následující penězi ocenitelnéhodnoty.Nemovité věci (tj. stavby a pozemky, včetně jejich součástí apříslušenství), které jsou taxativně vyjmenovány a podrobněpopsány ve znaleckém posudku č. 927/136/96, který dne16. 11. 1996 vypracoval soudní znalec pan František Poživil,trvale bytem Bílina, ul. Za Chlumem 730, PSČ 418 04, jakož i veznaleckém posudku č. 1651/129/99, který dne 27. 11. 1996vypracoval soudní znalec pan Jan Fajman, trvale bytem Bílina,ul. Za Chlumem 768, PSČ 418 01. Soudní znalec pan FrantišekPoživil, trvale bytem Bílina, ul. Za Chlumem 730, PSČ 418 04,stanovil hodnotu tohoto nepeněžitého vkladu na částku17.497.000,- Kč (slovy: sedmnáct miliónů čtyřista devadesát sedmtisíc korun českých). Soudní znalec pan Jan Fajman, trvale bytemBílina, ul. Za Chlumem 768, PSČ 418 01, stanovil hodnotu tohotonepeněžitého vkladu na částku 17.497.000,- Kč (slovy: sedmnáctmiliónů čtyřista devadesát sedm tisíc korun českých).Movité věci (tj. základní prostředky, včetně jejich součástí apříslušenství), které jsou taxativně vyjmenovány a podrobněpopsány ve znaleckém posudku č. 1960/006/97, který dne9. 1. 1997 vypracovali soudní znalci pan Jindřich Kašpar,trvale bytem Teplice, ul. Karolíny Světlé 1905/9, PSČ 415 01 apan František Bouška, trvale bytem Ústí nad Labem, Mírovénáměstí 1, PSČ 400 01. Oba výše uvedení soudní znalci, tj. panJindřich Kašpar, trvale bytem Teplice, ul. Karolíny Světlé1905/9, PSČ 415 01 a pan František Bouška, trvale bytemÚstí nad Labem, Mírové náměstí 1, PSČ 400 01, stanovili hodnotutohoto nepeněžitého vkladu na částku 1.503.000,- Kč (slovy:jeden milion pětset tři tisíce korun českých).f) Místem pro splacení výše uvedených nepeněžitých vkladů jesídlo společnosti, tj. Bílina, ul. Litoměřická 280/48, PSČ418 01. Lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů činí 30 dní azačíná běžet dnem upsání nových akcií. Výše uvedené nepeněžitévklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku. Vkladatel nemovitostímusí předat společnosti písemné prohlášení podle ustanovení § 60odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (ve zněnípozdějších změn a doplňků), před zápisem zvýšení základníhojmění do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolus předáním nemovitostí je vklad splacen.
od 18. 03. 1997 od 08. 04. 1997

Akcie

Počet: 3 610 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 24. 09. 2009

Počet: 2 000 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 15. 09. 2009 od 24. 09. 2009

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: BALONOVÁ VERONIKA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 02. 2014


Název/Jméno: ČIBEROVÁ MARKÉTA

IČO: 87164370

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 02. 2014


Název/Jméno: HOVORKOVÁ IVANA

IČO: 72823917

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 02. 2014


Název/Jméno: MARTINÁKOVÁ JANA

IČO: 72673079

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 02. 2014


Název/Jméno: VYHNÁLEK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 03. 2008 od 21. 02. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 02. 1999 od 07. 03. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 03. 1997 od 11. 02. 1999


Název/Jméno: POKLUDOVÁ JITKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 08. 2007 od 31. 05. 2013


Název/Jméno: ŽIBŘIDOVÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 05. 2013 od 31. 05. 2013
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 12. 12. 2008 od 31. 05. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 05. 2007 od 07. 03. 2008


Název/Jméno: PATEROVÁ MICHAELA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 05. 2013


Název/Jméno: ROSENLACHEROVÁ EVA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 02. 1999 od 31. 05. 2013


Název/Jméno: HORA JOSEF

IČO: 15133869

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 03. 2008 od 31. 05. 2013


Název/Jméno: HUDCOVÁ ALENA

IČO: 62401335

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 02. 1999 od 31. 05. 2013


Název/Jméno: LÁCHOVÁ LENKA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 29. 04. 2004 od 12. 12. 2008


Název/Jméno: JOHANNA RADOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 03. 1997 od 18. 05. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1996 od 18. 03. 1997


Název/Jméno: KUTOVÁ PETRA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 03. 2004 od 29. 04. 2004


Název/Jméno: PICKA MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 03. 1997 od 18. 05. 2007


Název/Jméno: HORA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 03. 1997 od 11. 02. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1996 od 18. 03. 1997


Název/Jméno: FÜLLSACK LUMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 03. 1997 od 11. 02. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 05. 1996 od 18. 03. 1997


Název/Jméno: JELÍNEK FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 03. 1997 od 17. 03. 2004
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 05. 1996 od 18. 03. 1997


Název/Jméno: PICKA MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 05. 1996 od 18. 03. 1997


Název/Jméno: VYHNÁLEK MICHAL

IČO: 69515506

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1996 od 18. 03. 1997


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 05. 1996

Obory činnosti: Velkoobchod
od 01. 05. 1996
Specializovaný maloobchod
od 01. 05. 1996
Zprostředkování služeb
od 01. 05. 1996
Zprostředkování obchodu
od 01. 05. 1996

Odpovědní zástupci:


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 05. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:04. 02. 2002


Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 05. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:04. 02. 2002


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 05. 1996

Obory činnosti: - potravinami, nápoji a tabákem
od 04. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- dřevem, stavebními materiály a nátěrovými hmotami
od 04. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- železářským, instalatérským a topenářským zbožím
od 04. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- chemickými látkami a výrobky
od 04. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- obráběcími stroji
od 04. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- stavebními stroji
od 04. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- textilními stroji
od 04. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- kancelářskými stroji a zařízeními a výpočetní technikou
od 04. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- zemědělskými stroji
od 04. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- motorovými vozidly z výroby
od 04. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- součástkami a příslušenstvím vozidel
od 04. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- sportovním zbožím
od 04. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 04. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 04. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- textilem, oděvy, obuví
od 04. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 04. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 04. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- nahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 04. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- nenahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 04. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 04. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem, neelektrickými přístroji a potřebami pro domácnost
od 04. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- knihami, novinami, kancelářskými potřebami
od 04. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- hrami a hračkami
od 04. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- kovy a kovovými rudami
od 04. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- ojetými motorovými vozidly
od 04. 02. 2002 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 05. 1996

Obory činnosti: - nealkoholickými nápoji
od 04. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- živými zvířaty pro hospodářské účely
od 04. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- květinami a zahrádkářskými potřebami
od 04. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- potřebami pro sport a volný čas
od 04. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- knihami, časopisy a kancelářskými potřebami
od 04. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- železářským zbožím, sklem a porcelánovými a keramickými výrobky
od 04. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- výpočetní technikou a kancelářskými stroji
od 04. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji pro domácnost
od 04. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- pyrotechnickými předměty (třídy nebezpečnosti T0, T1, I. až III.)
od 04. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými a textilními krytinami
od 04. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- potravinami a pochutinami
od 04. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- obuví a koženým zbožím
od 04. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- textilem, oděvy a textilní galantérií
od 04. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- kosmetickým a drogistickým zbožím
od 04. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- rybami a drůbeží
od 04. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- masnými výrobky
od 04. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- ovocem a zeleninou
od 04. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- pivem, vínem a alkoholickými nápoji
od 04. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 04. 02. 2002 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 05. 1996

Obory činnosti: - potravinami, nápoji a tabákem
od 04. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- textilem, oděvy, obuví
od 04. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 04. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 04. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem
od 04. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 04. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 04. 02. 2002 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 05. 1996

Obory činnosti: - v dopravě
od 04. 02. 2002 od 30. 06. 2008
- v oblasti řemeslných prací
od 04. 02. 2002 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25003011

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 07. 1996

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
3404017LUVIA a.s.2731539876, 41757 Hrobčice - vlastník

Související firmy

#NázevICOAdresa
642134"PERFEKTUM, veřejná obchodní společnost" v likvidaci62241346Dr. Vrbenského 2874/1, 41501 Teplice
2134730A 959, a.s.28196171Evropská 2758/11, 16000 Praha
1053065A P O S , autodružstvo - podnik obchodu a služeb Bílina555134Bílina, Za Chlumem 772
2334946A u d i t e p spol. s r.o.46708677Litoměřická 280/48, 41801 Bílina
504946AB & A s.r.o.45799679Moravská 1553/52, 12000 Praha
1930811AG DEVELOPMENT, a.s.27874486Praha 6, Na Okraji 335/42, PSČ 162 00
1519683Agrostav společný podnik Chomutov "v likvidaci"119903Chomutov - Nové Spořice, Luční ul.
741652AGROTEM akciová společnost v likvidaci483427Teplická 1378/133, 41901 Duchcov
1749353AGS družstvo Bílina41324021Bílina, ul. Litoměřická
2361545BAF Zem spol. s r.o.25411713Husovo náměstí 26, 40317 Chabařovice
1959374Báňské projekty Teplice a.s.46708456Kollárova 1879/11, 41501 Teplice
381413BAUCO spol. s r.o. "v likvidaci"49282735Gorkého 1577, 53002 Pardubice
334878BERTEROA a.s.27140997223, 41724 Jeníkov
156668BildExPro s.r.o.25217054Nebozízek 657/7, 36001 Karlovy Vary
471041BOHEMIAN DEXTRA s.r.o.26135493Baranova 674/27, 13000 Praha
810969bpd finance s.r.o.24121614Evropská 2758/11, 16000 Praha
1609716Bredo, a.s.27241866Praha 6, Předvoje 449, PSČ 162 00
27051Bytové družstvo Beret64651746Čajkovského 1672/24, 13000 Praha
1389916Bytové družstvo DOLENKA v likvidaci25033433Liberec 10, Jáchymovská 272, PSČ 460 10
1998765C. A. TRAVEL, s.r.o.25542460Ulička 861/8, 62300 Brno
10108CASCH & CARRY Tábor spol. s r.o. v likvidaci6007007239001 Tábor 2244
2283203COMOROS a. s.- " v likvidaci "25191349Praha, 14061, Nusle (Praha 4), náměstí Hrdinů, 3
515071CONCESS s.r.o.25437640Jeníkov - Oldřichov u Duchcova 223, PSČ 417 24
1908297CORONA CONSULT s.r.o.25977644Gorkého 1577, 53002 Pardubice
870656COSMO SERVIS spol. s r.o. v likvidaci14864231Postoloprty, 43942, , Jiráskovo nám., 498

Související osoby

#NázevICOAdresa
254423ADAMEC LUBOŠ44361041Řipská 1676/25, 13000 Praha
27720ADÁMEK ALEXANDER61095214Nad údolím 524/17A, 14700 Praha
21122ADÁMEK FRANTIŠEK41726383Pejevové 3418/2, 14300 Praha
350468ALBERT ANTONÍN49153218Školní 672, 76821 Kvasice
1835ANTOŠ JIŘÍ74119435Sadová 269, 53003 Pardubice
589138BAJER TOMÁŠ75327635Hněvkovského 1373/3, 14900 Praha
77322BARTOŇOVÁ ALENA63689197440, 75606 Velké Karlovice
445879BEČAN JIŘÍ48992500Na Sídlišti 535, 50723 Libáň
350467BĚHAL MIROSLAV7526394759, 76701 Bařice-Velké Těšany
51172BENEŠ DUŠAN14947323Vrútecká 2767/7, 14100 Praha
7785BENEŠ MARTIN87504472Na Hraničkách 2136/17, 37007 České Budějovice
56027BERAN LADISLAV4013070315, 53352 Staré Hradiště
308963BERAN LUBOMÍR41823974Čílova 86/18, 16200 Praha
53642BERAN STANISLAV41701721Rytířská 399/24, 11000 Praha
142699BERANOVÁ LUCIE44876203Libínská 3127/1, 15000 Praha
510427BEŠTA KAREL66972361Příchovice, 33401, , , 35
272486BILÝ JAN4237885128, 37365 Neplachov
182382BITTO PETER70784078Karlovotýnská 108/8, 25219 Rudná
168690BLAHA ALEŠ60393971Školní 491, 66411 Zbýšov
13642BLÁHA JIŘÍ2220610Kohoutových 697/6, 15800 Praha
1659BOHÁČKOVÁ DAGMAR61216259Rokytnice nad Jizerou, 51244, Horní Rokytnice, , 577
71438BÖHM TOMÁŠ63598663Panuškova 1102, 58291 Světlá nad Sázavou
386717BOHŮNEK PAVEL41348800Chrastava, 46331, Chrastava, nám. 1. máje, 45
17734BOHUSLAV JIŘÍ65586913Slovanská 1007/135, 32600 Plzeň
962598BOROVIČKOVÁ ŠÁRKA73847232Purkyňova 906, 27201 Kladno

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí