VTP Brno, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem VTP Brno, a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1753. Její identifikační číslo je 63483122

Výpis z obchodního rejstříku VTP Brno, a.s.

Datum zápisu: 5. 12. 1995

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1753

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: jurg7kg

Předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě
Pronájem bytů a nebytových prostor (nemovitostí)
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Zprostředkovatelská činnost
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Obchodní činnost

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 01. 07. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 01. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 01. 07. 2014

  1) Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání financí pro další rozvoj společnosti a posílení finanční stability a schopnosti kofinancování možných dotací EU2) Základní kapitál se zvyšuje o částku 38,000.000,- Kč slovy třicet osm milionů korun českých z původní částky 2,000.000,- Kč na částku 40,000.000,- Kč, slovy: čtyřicet milionů korun českých a to bez veřejné nabídky upsáním nových 38.000 kusů listinných kmenových, nekótovaných akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, která je shodná s jejich emisním kursem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Veškeré nově vydané akcie budou upsány bez využití přednostního práva předmětem určenými zájemci níže uvedenými. Emisní kurs dříve upsaných akcií byl zcela splacen již dříve. Ze zvyšované částky bude splaceno peněžitými vklady 33,203.000,- Kč dále uvedenými společnostmi a nepeněžitým vkladem - 4.797.000,- Kč, který vloží společnost Vysoké učení technické v Brně, IČ 002 16 305, se sídlem Brno, Antonínská 548/1 a to pozemky v katastrálním území Medlánky, obec Brno, okres Brno-město - p.č. 836/2 o vým.136 m2, p.č. 839/167 o vým. 1181 m2, p.č. 839/168 o vým. 282 m2. Všechny pozemky vznikly na základě GP 1228-29/2010, ze dne 12.11.2010 oddělením z původních parcel 836 zahrada, 839/22 orná půda, zapsaných na listinu vlastnictví č. 1314 pro k.ú. Medlánky, obec Brno, okres Brno-město. Hodnota předmětného nepeněžitého vkladu byla stanovena na částku ve výši 4,797.000,- Kč slovy: čtyřimilionysedmsetdevadesátsedmtisíc korun českých na základě znaleckého posudku č. 2591.1/11 ze dne 4.1.2011 zpracovaného soudem jmenovaným znalcem Ing. Jaromírem Šumou na základě usnesení Krajského soudu v Brně, č.j. 9 Nc 6723/2010-26 ze dne 21.12.2010 o jmenování znalcem pro ocenění nemovitých věcí v majetku veřejné vysoké školy, které nabylo právní moci dne 2.1.2011. Celá tato hodnota vkládaných nemovitostí dle výše uvedeného znaleckého posudku se započítává na vklad akcionáře Vysoké učení technické v Brně do základního kapitálu společnosti VTP Brno, a.s.Zvýšení základního kapitálu tímto nepeněžitým vkladem bylo s vkladem Vysoké učení technické v Brně projednáno předem.Vklad nemovitostí ve vlastnictví Vysoké učení technické v Brně do společnosti VTP Brno, a.s. byl odsouhlasen Správní radou zasedání konaném dne 20.září 2010, což je uvedeno v zápise č. 2/2010.Místně příslušný stavební úřad - Úřad městské části města Brna, Brno-Medlánky, úsek výstavby, životního prostředí a zemědělství vydal souhlas s rozdělením pozemků dne 17.01.2011 (dle § 86 a § 82 z.č. 183/2006 Sb. stavební zákon a § 6 vyhl. Č. 503/2006 Sb.)3) Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 38.000 kusů nových kmenových akcií na jméno, nekótovaných, ve jmenovité hodnotě jedné akcie po 1.000,- Kč, v listinné podobě v číselné řadě 00001-38000.Společnost vydá místo akcií 7 kusů hromadných listin - pro každého upisovatele hromadnou listinu nahrazující počet upisovatelem upsaných akcií4) Emisní kurs každé jedné nově vydávané akcie činí 1.000,- Kč slovy: jedentisíc korun českých, tj. je roven její jmenovité hodnotěEmisní ažio je nulové5) Nově vydávané akcie v celém rozsahu 38.000 kusů nových kmenových, nekótovaných listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč slovy: jedentisíc korun českých budou nabídnuty předem určeným zájemcům a sice4.797 kusů akcií bude nabídnuto společnosti Vysoké učení technické v Brně, IČ 002 16 305, se sídlem Brno, Antonínská 548/1, za emisní kurs, který je roven jejich jmenovitým hodnotám, tj. ve výši 4,797.000,- Kč, slovy: čtyři-milionysedmsetdevadesátsedmtisíc korun českých a který bude splacen nepeněžitým vkladem6.641 kusů akcií bude nabídnuto společnosti CHRIŠTOF, spol. s r.o., IČ 426 60 351, se sídlem Vyškov, Sportovní 39/3 za emisní kurs, který je roven jejich jmenovitým hodnotám, tj. ve výši 6,641.000,- Kč, slovy šest-milionůšestsetčtyřicetjedentisíc korun českých a který bude splacen peněžitým vkladem6.640 kusů akcií bude nabídnuto společnosti TRIPLE SOLUTION s.r.o., IČ 269 43 310, se sídlem Střelice, nám. Svobody 112, za emisní kurs, který je roven jejich jmenovitým hodnotám, tj. ve výši 6,640.000,- Kč, slovy: šestmilionůšestsetčtyřicettisíc korun českých a který bude splacen peněžitým vkladem6.640 kusů akcií bude nabídnuto společnosti BOFFICE a.s., IČ 283 08 611, se sídlem Miroslav, Zámecká 1256, za emisní kurs, který je roven jejich jmenovitým hodnotám, tj. ve výši 6,640.000,- Kč, slovy: šest-milionůšestsetčtyřicettisíc korun českých a který bude splacen peněžitým vkladem6.641 kusů akcií bude nabídnuto společnosti Iqitos, s.r.o., IČ 283 55 890, se sídlem, Brno, Heršpická 813/5, za emisní kurs, který je roven jejich jmenovitým hodnotám, tj. ve výši 6,641.000,- Kč, slovy šestmilionůšestsetčtyřicetjedentisíc korun českých a který bude splacen peněžitým vkladem6.641 kusů akcií bude nabídnuto společnosti KPM CONSULT, a.s., IČ 253 12 936, se sídlem Brno, Kounicova 688/26, za emisní kurs, který je roven jejich jmenovitým hodnotám, tj. ve výši 6,641.000,- Kč, slovy: šest-milionůšestsetčtyřicetjedentisíc korun českých a který bude splacen peněžitým vkladem6) Předem určení zájemci budou upisovat akcie, na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit 30 dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti předem určeným zájemcům.Počátek běhu lhůty k upisování akcií bude předem určeným zájemcům oznámen doporučením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který je představenstvo společnosti povinno odeslat upisovateli do třiceti dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.7) Místo pro úpis akcií, tedy místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií, je sídlo společnosti na adrese Brno, Heršpická 813/5, v pracovní dny pondělí-pátek v době od 8-12 a od 13-16hod.8) Emisní kurs akcií upsaných peněžitými vklady je každý upisovatel povinen splatit nejpozději do jednoho měsíce od podpisu smlouvy o úpisu akcií, nejméně ve výši 30% na účet zřízený k tomuto účelu pro společnost u Československé obchodní banky, a.s. číslo účtu 241 655 331/0300.Zbytek upsané hodnoty akcií je povinen splatit do dvanácti měsíců od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurs akcií upsaných nepeněžitým vkladem bude splacen celý v plné výši tak, že do třiceti dnů od podpisu smlouvy o úpisu akcií vkladatel Vysoké učení technické v Brně představenstvu společnosti VTP Brno, a.s. písemné prohlášení zpracované podle § 60 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění a současně předá představenstvu společnosti VTP Brno, a.s. výše specifikovaný nepeněžitý vklad předávacím protokolem.Vlastnické právo k nepeněžitému vkladu přejde na společnosti VTP Brno a.s. vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě písemného prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem a po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Krajská hospodářská komora jižní Moravy, Brno, Pisárky, Výstaviště 1, PSČ 648 04, IČ 696 51 175 prohlašuje, že se vzdává práva na přednostní upsání akcií.
od 22. 04. 2011 od 12. 07. 2011

  Základní kapitál společnosti ŽS Brno, a.s., se sídlem Brno - střed, Burešova 938/17, PSČ 660 02, IČ 634 83 122, se snižuje z původní hodnoty 16,098.950,- Kč, slovy: šestnáct milionů devadesát osm tisíc devět set padesát korun českých, na novou hodnotu 2,000.000,- Kč, slovy: dva miliony korun českých, to je o částku 14,098.950,- Kč, slovy: čtrnáct milionů devadesát osm tisíc devět set padesát korun českých.Základní kapitál se snižuje zčásti za účelem úhrady ztráty uvedené na řádku 084 rozvahy řádné účetní závěrky vyhotovené ke dni 31.12.2008 v částce 9.258.573,97 Kč, slovy: devět milionů dvě stě padesát osm tisíc pět set sedmdesát tři korun českých devadesát sedm haléřů, a za účelem výplaty jedinému akcionáři v částce 4,840.376,03 Kč, slovy: čtyři miliony osm set čtyřicet tisíc tři sta sedmdesát šest korun českých tři haléře.Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech dosavadních akcií a to tak, že dosavadní jmenovitá hodnota akcií ve výši 2.450,- Kč, slovy: dva tisíce čtyři sta padesát korun českých bude snížena na jmenovitou hodnotu akcií ve výši 2.000,- Kč, slovy: dva tisíce korun českých.Akcionáři jsou povinni do dvou měsíců od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku předložit své listinné akcie v sídle společnosti, za účelem vyznačení změny jejich jmenovité hodnoty, zároveň při předložení akcií akcionáři sdělí identifikační údaje nutné pro výplatu částky ze sníženého základního kapitálu. Výplata bude provedena nejpozději do 12 měsíců od sdělení identifikačních údajů k výplatě.Představenstvo akcionářům zašle výzvu k předložení akcií na adresu uvedenou v seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 24. 04. 2009 od 22. 05. 2009

  Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 17.09.2008.
od 19. 11. 2008

  Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady konané dne 17.09.2008 rozhodl o snížení základního kapitálu společnosti takto: základní kapitál společnosti ŽS Brno, a.s., se sídlem Brno-střed, Burešova 938/17, PSČ: 660 02, IČ 634 83 122, se snižuje z původní hodnoty 65.710.000,00 Kč, slovy: šedestá pět milionů sedm set deset tisíc korun českých, na novou hodnotu 16.098.950,00 Kč, slovy: šestnáct milionů devadesát osm tisíc devět set padesát korun českých, to je o částku 49.611.050,00 Kč, slovy: čtyřicet devět milionů šest set jedenáct tisíc padesát korun.Základní kapitál se snižuje zčásti za účelem úhrady ztráty uvedené na řádku 081 a 083 rozvahy řádné účetní závěrky vyhotovené ke dni 31.12.2007 v částce 29.653.045,39 Kč, slovy: dvacet devět milionů šest set padesát tři tisíc čtyřicet pět korun českých třicet devět haléřů, a za účelem výplaty jedinému akcionáři v částce 19.958.004,61 Kč, slovy: devatenáct milionů devět set padesát osm tisíc čtyři korun českých šedesát jedna haléřů.Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech dosavadních akcií a to tak, že dosavadní jmenovitá hodnota akcií ve výši 10.000,-Kč, slovy: deset tisíc korun českých bude snížena na jmenovitou hodnotu akcií ve výši 2.450,-Kč, slovy: dva tisíce čtyři sta padesát korun českých. Akcionáři jsou povinni do dvou měsíců od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku předložit své listinné akcie v sídle společnosti, za účelem vyznačení změny jejich jmenovité hodnoty, zároveň při předložení akcií akcionáři sdělí identifikační údaje nutné pro výplatu částky ze sníženého základního kapitálu. Výplata bude provedena nejpozději do 12 měsíců od sdělení identifikačních údajů k výplatě. Představenstvo akcionářům zašle výzvu k předložení akcií na adresu uvedenou v seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 22. 10. 2008 od 22. 10. 2008

  Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 09.01.2008.
od 24. 01. 2008 od 19. 11. 2008

  Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jedinéhoakcionáře v působnosti valné hromady ze dne 30.11.2000.
od 16. 01. 2001 od 24. 01. 2008

  Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jedinéhoakcionáře v působnosti valné hromady ze dne 1.8.2000.
od 23. 08. 2000 od 24. 01. 2008

  Společnost je právním nástupcem obchodní společnosti WADEKO,a.s.se sídlem v Uherském Ostrohu, Třebízského 207, IČO 63 48 84 69,B 1792 Krajského obchodního soudu v Brně, která se zrušila bezlikvidace podle § 69 ObchZ, a to ke dni 31.3.1999.
od 31. 03. 1999

  Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutímjediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 22.3.1999.
od 31. 03. 1999 od 24. 01. 2008

  Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatémrozhodnutím jediného akcionáře dne 18.6.1997.
od 14. 08. 1997 od 24. 01. 2008

  Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valnéhromady konané dne 15.5.1996.
od 04. 07. 1997 od 24. 01. 2008

  Základní jmění: 61 908 000 Kč, je splaceno
od 04. 07. 1997 od 31. 03. 1999

  Jediný akcionář: ŽPSV Uherský Ostroh, a.s. se sídlem v UherskémOstrohu, Třebízského 207, IČO 46 34 67 41.
od 28. 01. 1997 od 02. 03. 2002

  Základní jmění splaceno
od 28. 01. 1997 od 04. 07. 1997

  Valná hromada společnosti konaná dne 15.5.1996 rozhodla snížitzákladní jmění společnosti z 206 360 000 Kč na 61 908 000 Kč,snížením jmenovité hodnoty akcií ze stávajících l.OOO Kč na 300Kč.
od 28. 06. 1996 od 04. 07. 1997

Akcie

Počet: 40 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 12. 07. 2011

Počet: 2 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 22. 04. 2011 od 12. 07. 2011

Počet: 1 000 ks v hodnotě: 2000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 22. 05. 2009 od 22. 04. 2011

Počet: 6 571 ks v hodnotě: 2450 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 22. 10. 2008 od 22. 05. 2009

Vlastníci

Název/Jméno: Krajská hospodářská komora Jižní Moravy

IČO: 69651175

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 07. 06. 2010 od 31. 08. 2012


Název/Jméno: OHL ŽS, a.s.

IČO: 46342796

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 02. 03. 2002 od 07. 06. 2010


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: LUDVÍK IVO

IČO: 46696997

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 02. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 07. 2014 od 16. 02. 2016


Název/Jméno: KOSTÍK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 02. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 06. 2010 od 16. 02. 2016


Název/Jméno: ŠTEFL MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 02. 2016
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 06. 2010 od 22. 12. 2010


Název/Jméno: BURIÁN PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 05. 2015


Název/Jméno: CHRIŠTOF JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 07. 2014


Název/Jméno: MALATÍN ŠTEFAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 07. 2014 od 16. 02. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 08. 2002 od 30. 06. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 05. 2002 od 14. 08. 2002


Název/Jméno: ČERMÁK VÍT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 06. 2010 od 01. 07. 2014


Název/Jméno: BENDL JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 06. 2010 od 01. 07. 2014


Název/Jméno: DVOŘÁK THEODOR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 06. 2010 od 01. 07. 2014


Název/Jméno: BURIAN MICHAL

IČO: 12422282

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 11. 2012


Název/Jméno: KOTEK VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 09. 11. 2012 od 11. 05. 2015


Název/Jméno: PÍSKOVSKÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 12. 2010 od 09. 11. 2012


Název/Jméno: MINAŘÍK KAREL

IČO: 60372575

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 06. 2010 od 09. 11. 2012


Název/Jméno: LEDABYL JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 05. 2003 od 19. 11. 2008


Název/Jméno: LEDABYL FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 06. 12. 2007 od 30. 06. 2010
Dozorčí rada - předseda
od 04. 05. 2002 od 06. 12. 2007


Název/Jméno: GALČANOVÁ SIMONA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 24. 08. 2005 od 30. 06. 2010


Název/Jméno: NÁDENÍČKOVÁ MICHAELA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 08. 2005 od 30. 06. 2010


Název/Jméno: BENEŠOVSKÝ PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 08. 2002 od 03. 05. 2003


Název/Jméno: ŠANDR JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 04. 05. 2002 od 24. 08. 2005


Název/Jméno: CHALOUPKA STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 05. 2002 od 24. 08. 2005


Název/Jméno: JURÁŇ ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 02. 03. 2002 od 04. 05. 2002
Dozorčí rada - místopředseda
od 23. 08. 2000 od 02. 03. 2002


Název/Jméno: PLEVÁK ROBERT

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 02. 03. 2002 od 04. 05. 2002
Dozorčí rada - člen
od 23. 08. 2000 od 02. 03. 2002


Název/Jméno: BRÁBLÍK LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 02. 03. 2002 od 04. 05. 2002
Dozorčí rada - člen
od 05. 12. 1995 od 23. 08. 2000


Název/Jméno: VRBA STANISLAV

IČO: 88595358

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 12. 1995 od 14. 08. 2002


Název/Jméno: KRISTEK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 23. 08. 2000 od 02. 03. 2002


Název/Jméno: SEKANINA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 12. 1995 od 14. 08. 2002


Název/Jméno: ŽÍDEK ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 08. 1997 od 04. 05. 2002


Název/Jméno: DOUBRAVA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 12. 1995 od 14. 08. 1997


Název/Jméno: SVOBODA PAVEL

IČO: 15194302

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 05. 12. 1995 od 23. 08. 2000


Název/Jméno: KOMÁREK JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 05. 12. 1995 od 23. 08. 2000


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 01. 2008

Odpovědní zástupci:


Pronájem bytů a nebytových prostor (nemovitostí)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 05. 2000

Odpovědní zástupci: 642801

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 04. 2000

Odpovědní zástupci:


Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 05. 1996

Odpovědní zástupci: 642801

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 10. 1995

Odpovědní zástupci: 651324


Obchodní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 10. 1995

Odpovědní zástupci: 651325

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ63483122

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:15. 01. 2011

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
761135A4 group s.r.o.29184231Minská 3173/38, 61600 Brno
206271AB Facility a.s.26740168Praha, 10100, Vršovice (Praha 10), Kodaňská, 46
1033643ABB ELSYNN, a.s.63488451Brno, 61900, , Heršpická, 13
203451AKROS CZ, s.r.o.26134209Chřibská 207/41, 18200 Praha
839708AKROS Hvězdonice, spol. s r.o.475415127, 25724 Hvězdonice
305089ARGOS s.r.o.49974670Purkyňova 648/125, 61200 Brno
381342Asociace poskytovatelů zakázkových zdravotnických prostředků, z. s.64810411Na Okrouhlíku 1681/28, 50002 Hradec Králové
856898AZ SERVIS, a.s.25581309Pražákova 1008/69, 63900 Brno
872379BALT UNION s.r.o.48364878Jáchymov, 36251, Jáchymov, třída Dukelských hrdinů, 933
387222BD Pod Holečkovými sady s.r.o.3173615nám. F. Křižíka 2840, 39001 Tábor
55722BMS SERVIS, s.r.o.27723364Příční 699, 66442 Modřice
801369Bontia a.s.25752871Ohradní 1424/2B, 14000 Praha
945007BUDERIO a.s.62501861Hroznová 47/15, 37001 České Budějovice
974655Butterfly Invest s.r.o.25178598Soběslavská 2251/27, 13000 Praha
30921Bytové družstvo Hřbitovní čp. 12-13, Český Dub28677072Hřbitovní 12, 46343 Český Dub
978406Bytové družstvo KLOBOUKOVA 2229-2230 v likvidaci26769042Kloboukova 2230/36, 14800 Praha
396693CEZTel, a.s., v likvidaci25107950Duhová 1531/3, 14000 Praha
59894CS FIRMA, s.r.o.26940141Konečná 982, 68605 Uherské Hradiště
173242ČEPS, a.s.25702556Elektrárenská 774/2, 10100 Praha
516010Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Trutnov67777856Na Struze 30, 54101 Trutnov
1075587Daňová kancelář Matějka s. r. o.44755261, 41771 Zabrušany
144966DENIOS s.r.o.25178831Heydukova 1305, 38601 Strakonice
54524DRING Consulting s.r.o.26115760Olomoucká 797/80, 61800 Brno
669744Družstvo pro správu a údržbu bytových domů Klínky, družstvo25525280Sídliště Klínky 2501/84, 69701 Kyjov
1062511ECM Group, s.r.o.25330772Slavičín, Hrádek na Vlárské Dráze čp. 111, PSČ 763 22

Související osoby

#NázevICOAdresa
130016ADÁMEK BOHUSLAV4013819479, 58001 Kyjov
433867ADÁMEK PAVEL16505492Rodvinovská 1567/4, 14000 Praha
263430ALBRECHT JAROSLAV46619640Nerudova 627, 38601 Strakonice
148254ALBRECHT TOMÁŠ6484116262, 35002 Milhostov
30388ALDORF JOSEF69662436Padochovská 506/12, 66412 Oslavany
249484ANDRLE IVO64101053Hraniční 7/1, 77900 Olomouc
162046BAKOŠ JAROSLAV16644255Kosmonautů 2242/3, 70030 Ostrava
26740BALOUN MIROSLAV63849127Vinice 450, 27716 Všetaty
48091BARÁK ZDENĚK16348125Nádražní 477/38, 69604 Svatobořice-Mistřín
15220BÁRTA JAROSLAV44534914Lounská 87, 43902 Cítoliby
162038BARTÁK JAROSLAV5310156Čekanovská 1890, 19016 Praha
377309BARTÍK IVO40793605Ruprechtická 2274/6, 19300 Praha
215461BARTONĚK VÁCLAV16368941Blatouchová 1083/3b, 61800 Brno
85565BARTONĚK VÁCLAV16368941Blatouchová 1083/3b, 61800 Brno
12246BARTOŠ PAVEL61571890Stanislavova 772/7, 78985 Mohelnice
1457BARTOŠKOVÁ LIBUŠE1354311Marie Majerové 2250, 41201 Litoměřice
87454BÁRTOVÁ JANA62633902Jana Jáši 661, 34201 Sušice
44579BARTUNĚK JIŘÍ67395325Janovská 401, 10900 Praha
56651BEDNÁŘ JAN42260710Na Rybníčkách 158, 53301 Pardubice
328037BEDNAŘÍK JAROSLAV64321924Obeciny IV 3592, 76001 Zlín
39283BECHYNĚ LADISLAV10366008Partyzánská 439, 33033 Město Touškov
76221BENC ANTONÍN3708551Československé armády 1620/8, 56802 Svitavy
161864BENEŠ JAN43696279Letců 678/24, 19700 Praha
6656BENEŠ JIŘÍ72151650Platanová 60, 25265 Holubice
583967BÍBOVÁ JAROSLAVA1593048Kloboukova 2229/34, 14800 Praha

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: OKRESNÍ ÚŘAD JABLONEC NAD NISOU79499Jablonec nad Nisou, 46752, , Podhorská, 62
Adresa: Zátišská 801/4, Modřany, 143 00 Praha
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
Fyzická osoba: JAN BÁRTA UNIVERSAL11380578Mariánské Lázně, 35301, , LUŽICKÁ, 544
Firma: ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
Firma: PaZ-SPED s.r.o.25202154Plzeň, 31754, , Slovanská alej, 36
Firma: Společenství vlastníků bytů v domě čp. 564-566 v Chrudimi25981102ul. Tyršovo nám. 566, 537 01 Chrudim II
Firma: Stavební bytové družstvo Tvorba33944Praha, 15000, , Janáčkovo nábř., 43
Firma: Bytové hospodářství80608Horní Jiřetín, 43543, , HORSKÁ, 155
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, 29301 Mladá Boleslav
Firma: Sdružení vlastníků domu Rubešova 355, Hlinsko64782492Rubešova 355, 53901 Hlinsko
Firma: Body Dynamic, spol. s r.o. v likvidaci49615491Václavské náměstí 808/66, 11000 Praha
Firma: FOXCONN CZ s.r.o.25938002U Zámečku 27, 53003 Pardubice
Fyzická osoba: Zdeněk Tománek61708402Nedakonice, 68738, Nedakonice, Ulička, 434
Fyzická osoba: Petr Říha15065332Vašátkova 1026/23, 19800 Praha
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha
Fyzická osoba: Blanka Švadlenková45969990Přípotoční 830/3, 10100 Praha
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Hyundai 700/1, 73951 Nižní Lhoty
Fyzická osoba: Alexander Németh63920476Nýdecká 445, 19900 Praha
Fyzická osoba: Jan Kulíř18280803Protivín, 39811, Protivín, Komenského, 596

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
17490844dot Mechatronic Systems s.r.o.3624633Purkyňova 649/127, 61200 Brno
899015ADWITECH system s.r.o.5397847Purkyňova 649/127, 61200 Brno
3457981AKITA, a.s.26915057Purkyňova 648/125, 61200 Brno
2990067Aliance pro bezpilotní letecký průmysl, z.s.4365780Purkyňova 649/127, 61200 Brno
905924AlPoint s.r.o.5179742Purkyňova 648/125, 61200 Brno
305089ARGOS s.r.o.49974670Purkyňova 648/125, 61200 Brno
3232819Asociace prádelen a čistíren ČR, z. s.64326951Eleonory Voračické 734/27, 61600 Brno
1335550Brno Solar Park a.s.27872378Purkyňova 648/125, 61200 Brno
2607137Datamatic s.r.o.5137802Purkyňova 649/127, 61200 Brno
770934Dition, s.r.o.1422138Heršpická 813/5, 63900 Brno
1787971EASY HOME&WEB CONTROL s.r.o.4401930Purkyňova 649/127, 61200 Brno
2446891EffiChem, s.r.o.3656721Purkyňova 649/127, 61200 Brno
2582634Electron Beam Build s.r.o.4678826Purkyňova 649/127, 61200 Brno
2163566ENIQA s.r.o.3385833Purkyňova 648/125, 61200 Brno
946756Flextronics Design, s.r.o.26882141Purkyňova 649/127, 61200 Brno
2922810Flextronics International  s.r.o.25559834Purkyňova 649/127, 61200 Brno
1933613FlowUp, s.r.o.4712676Purkyňova 649/127, 61200 Brno
2517262GINA Software s.r.o.29254191Purkyňova 649/127, 61200 Brno
2437518GreyCortex s.r.o.5060711Purkyňova 649/127, 61200 Brno
1905569Grizly Solutions s.r.o.4916905Purkyňova 649/127, 61200 Brno
252007HEXASOFT s.r.o.29370302Purkyňova 648/125, 61200 Brno
2112363Holland Office Česká Republika, s.r.o.3611256Purkyňova 649/127, 61200 Brno
2595692Chmellar s.r.o.27745252Purkyňova 649/127, 61200 Brno
86298IDRIS s.r.o.5711851Purkyňova 648/125, 61200 Brno
1169363IM Development s.r.o.5262933Purkyňova 648/125, 61200 Brno

Fyzické osoby v okolí