VTP Brno, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem VTP Brno, a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1753. Jeho identifikační číslo je 63483122

 
 

Výpis z obchodního rejstříku VTP Brno, a.s.

Datum zápisu: 5. 12. 1995

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1753

Identifikační číslo:63483122

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: jurg7kg

Předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě
Pronájem bytů a nebytových prostor (nemovitostí)
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Zprostředkovatelská činnost
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Obchodní činnost

Adresa společnosti

Sídlo: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno
od 14. 07. 2015
Heršpická 813/5, Štýřice, 639 00 Brno
od 01. 07. 2014 do 14. 07. 2015
Brno, Heršpická 813/5, PSČ 63900
od 07. 06. 2010 do 01. 07. 2014
Brno-střed, Burešova 938/17, PSČ 66002
od 14. 08. 2002 do 07. 06. 2010
Uherský Ostroh, Třebízského 207, okres Uherské Hradiště, PSČ 68724
od 05. 12. 1995 do 14. 08. 2002
Purkyňova 648/125, 61200 Brno

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 01. 07. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 01. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 01. 07. 2014

  1) Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání financí pro další rozvoj společnosti a posílení finanční stability a schopnosti kofinancování možných dotací EU2) Základní kapitál se zvyšuje o částku 38,000.000,- Kč slovy třicet osm milionů korun českých z původní částky 2,000.000,- Kč na částku 40,000.000,- Kč, slovy: čtyřicet milionů korun českých a to bez veřejné nabídky upsáním nových 38.000 kusů listinných kmenových, nekótovaných akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, která je shodná s jejich emisním kursem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Veškeré nově vydané akcie budou upsány bez využití přednostního práva předmětem určenými zájemci níže uvedenými. Emisní kurs dříve upsaných akcií byl zcela splacen již dříve. Ze zvyšované částky bude splaceno peněžitými vklady 33,203.000,- Kč dále uvedenými společnostmi a nepeněžitým vkladem - 4.797.000,- Kč, který vloží společnost Vysoké učení technické v Brně, IČ 002 16 305, se sídlem Brno, Antonínská 548/1 a to pozemky v katastrálním území Medlánky, obec Brno, okres Brno-město - p.č. 836/2 o vým.136 m2, p.č. 839/167 o vým. 1181 m2, p.č. 839/168 o vým. 282 m2. Všechny pozemky vznikly na základě GP 1228-29/2010, ze dne 12.11.2010 oddělením z původních parcel 836 zahrada, 839/22 orná půda, zapsaných na listinu vlastnictví č. 1314 pro k.ú. Medlánky, obec Brno, okres Brno-město. Hodnota předmětného nepeněžitého vkladu byla stanovena na částku ve výši 4,797.000,- Kč slovy: čtyřimilionysedmsetdevadesátsedmtisíc korun českých na základě znaleckého posudku č. 2591.1/11 ze dne 4.1.2011 zpracovaného soudem jmenovaným znalcem Ing. Jaromírem Šumou na základě usnesení Krajského soudu v Brně, č.j. 9 Nc 6723/2010-26 ze dne 21.12.2010 o jmenování znalcem pro ocenění nemovitých věcí v majetku veřejné vysoké školy, které nabylo právní moci dne 2.1.2011. Celá tato hodnota vkládaných nemovitostí dle výše uvedeného znaleckého posudku se započítává na vklad akcionáře Vysoké učení technické v Brně do základního kapitálu společnosti VTP Brno, a.s.Zvýšení základního kapitálu tímto nepeněžitým vkladem bylo s vkladem Vysoké učení technické v Brně projednáno předem.Vklad nemovitostí ve vlastnictví Vysoké učení technické v Brně do společnosti VTP Brno, a.s. byl odsouhlasen Správní radou zasedání konaném dne 20.září 2010, což je uvedeno v zápise č. 2/2010.Místně příslušný stavební úřad - Úřad městské části města Brna, Brno-Medlánky, úsek výstavby, životního prostředí a zemědělství vydal souhlas s rozdělením pozemků dne 17.01.2011 (dle § 86 a § 82 z.č. 183/2006 Sb. stavební zákon a § 6 vyhl. Č. 503/2006 Sb.)3) Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 38.000 kusů nových kmenových akcií na jméno, nekótovaných, ve jmenovité hodnotě jedné akcie po 1.000,- Kč, v listinné podobě v číselné řadě 00001-38000.Společnost vydá místo akcií 7 kusů hromadných listin - pro každého upisovatele hromadnou listinu nahrazující počet upisovatelem upsaných akcií4) Emisní kurs každé jedné nově vydávané akcie činí 1.000,- Kč slovy: jedentisíc korun českých, tj. je roven její jmenovité hodnotěEmisní ažio je nulové5) Nově vydávané akcie v celém rozsahu 38.000 kusů nových kmenových, nekótovaných listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč slovy: jedentisíc korun českých budou nabídnuty předem určeným zájemcům a sice4.797 kusů akcií bude nabídnuto společnosti Vysoké učení technické v Brně, IČ 002 16 305, se sídlem Brno, Antonínská 548/1, za emisní kurs, který je roven jejich jmenovitým hodnotám, tj. ve výši 4,797.000,- Kč, slovy: čtyři-milionysedmsetdevadesátsedmtisíc korun českých a který bude splacen nepeněžitým vkladem6.641 kusů akcií bude nabídnuto společnosti CHRIŠTOF, spol. s r.o., IČ 426 60 351, se sídlem Vyškov, Sportovní 39/3 za emisní kurs, který je roven jejich jmenovitým hodnotám, tj. ve výši 6,641.000,- Kč, slovy šest-milionůšestsetčtyřicetjedentisíc korun českých a který bude splacen peněžitým vkladem6.640 kusů akcií bude nabídnuto společnosti TRIPLE SOLUTION s.r.o., IČ 269 43 310, se sídlem Střelice, nám. Svobody 112, za emisní kurs, který je roven jejich jmenovitým hodnotám, tj. ve výši 6,640.000,- Kč, slovy: šestmilionůšestsetčtyřicettisíc korun českých a který bude splacen peněžitým vkladem6.640 kusů akcií bude nabídnuto společnosti BOFFICE a.s., IČ 283 08 611, se sídlem Miroslav, Zámecká 1256, za emisní kurs, který je roven jejich jmenovitým hodnotám, tj. ve výši 6,640.000,- Kč, slovy: šest-milionůšestsetčtyřicettisíc korun českých a který bude splacen peněžitým vkladem6.641 kusů akcií bude nabídnuto společnosti Iqitos, s.r.o., IČ 283 55 890, se sídlem, Brno, Heršpická 813/5, za emisní kurs, který je roven jejich jmenovitým hodnotám, tj. ve výši 6,641.000,- Kč, slovy šestmilionůšestsetčtyřicetjedentisíc korun českých a který bude splacen peněžitým vkladem6.641 kusů akcií bude nabídnuto společnosti KPM CONSULT, a.s., IČ 253 12 936, se sídlem Brno, Kounicova 688/26, za emisní kurs, který je roven jejich jmenovitým hodnotám, tj. ve výši 6,641.000,- Kč, slovy: šest-milionůšestsetčtyřicetjedentisíc korun českých a který bude splacen peněžitým vkladem6) Předem určení zájemci budou upisovat akcie, na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit 30 dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti předem určeným zájemcům.Počátek běhu lhůty k upisování akcií bude předem určeným zájemcům oznámen doporučením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který je představenstvo společnosti povinno odeslat upisovateli do třiceti dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.7) Místo pro úpis akcií, tedy místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií, je sídlo společnosti na adrese Brno, Heršpická 813/5, v pracovní dny pondělí-pátek v době od 8-12 a od 13-16hod.8) Emisní kurs akcií upsaných peněžitými vklady je každý upisovatel povinen splatit nejpozději do jednoho měsíce od podpisu smlouvy o úpisu akcií, nejméně ve výši 30% na účet zřízený k tomuto účelu pro společnost u Československé obchodní banky, a.s. číslo účtu 241 655 331/0300.Zbytek upsané hodnoty akcií je povinen splatit do dvanácti měsíců od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurs akcií upsaných nepeněžitým vkladem bude splacen celý v plné výši tak, že do třiceti dnů od podpisu smlouvy o úpisu akcií vkladatel Vysoké učení technické v Brně představenstvu společnosti VTP Brno, a.s. písemné prohlášení zpracované podle § 60 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění a současně předá představenstvu společnosti VTP Brno, a.s. výše specifikovaný nepeněžitý vklad předávacím protokolem.Vlastnické právo k nepeněžitému vkladu přejde na společnosti VTP Brno a.s. vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě písemného prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem a po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Krajská hospodářská komora jižní Moravy, Brno, Pisárky, Výstaviště 1, PSČ 648 04, IČ 696 51 175 prohlašuje, že se vzdává práva na přednostní upsání akcií.
od 22. 04. 2011 do 12. 07. 2011

  Základní kapitál společnosti ŽS Brno, a.s., se sídlem Brno - střed, Burešova 938/17, PSČ 660 02, IČ 634 83 122, se snižuje z původní hodnoty 16,098.950,- Kč, slovy: šestnáct milionů devadesát osm tisíc devět set padesát korun českých, na novou hodnotu 2,000.000,- Kč, slovy: dva miliony korun českých, to je o částku 14,098.950,- Kč, slovy: čtrnáct milionů devadesát osm tisíc devět set padesát korun českých.Základní kapitál se snižuje zčásti za účelem úhrady ztráty uvedené na řádku 084 rozvahy řádné účetní závěrky vyhotovené ke dni 31.12.2008 v částce 9.258.573,97 Kč, slovy: devět milionů dvě stě padesát osm tisíc pět set sedmdesát tři korun českých devadesát sedm haléřů, a za účelem výplaty jedinému akcionáři v částce 4,840.376,03 Kč, slovy: čtyři miliony osm set čtyřicet tisíc tři sta sedmdesát šest korun českých tři haléře.Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech dosavadních akcií a to tak, že dosavadní jmenovitá hodnota akcií ve výši 2.450,- Kč, slovy: dva tisíce čtyři sta padesát korun českých bude snížena na jmenovitou hodnotu akcií ve výši 2.000,- Kč, slovy: dva tisíce korun českých.Akcionáři jsou povinni do dvou měsíců od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku předložit své listinné akcie v sídle společnosti, za účelem vyznačení změny jejich jmenovité hodnoty, zároveň při předložení akcií akcionáři sdělí identifikační údaje nutné pro výplatu částky ze sníženého základního kapitálu. Výplata bude provedena nejpozději do 12 měsíců od sdělení identifikačních údajů k výplatě.Představenstvo akcionářům zašle výzvu k předložení akcií na adresu uvedenou v seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 24. 04. 2009 do 22. 05. 2009

  Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 17.09.2008.
od 19. 11. 2008

  Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady konané dne 17.09.2008 rozhodl o snížení základního kapitálu společnosti takto: základní kapitál společnosti ŽS Brno, a.s., se sídlem Brno-střed, Burešova 938/17, PSČ: 660 02, IČ 634 83 122, se snižuje z původní hodnoty 65.710.000,00 Kč, slovy: šedestá pět milionů sedm set deset tisíc korun českých, na novou hodnotu 16.098.950,00 Kč, slovy: šestnáct milionů devadesát osm tisíc devět set padesát korun českých, to je o částku 49.611.050,00 Kč, slovy: čtyřicet devět milionů šest set jedenáct tisíc padesát korun.Základní kapitál se snižuje zčásti za účelem úhrady ztráty uvedené na řádku 081 a 083 rozvahy řádné účetní závěrky vyhotovené ke dni 31.12.2007 v částce 29.653.045,39 Kč, slovy: dvacet devět milionů šest set padesát tři tisíc čtyřicet pět korun českých třicet devět haléřů, a za účelem výplaty jedinému akcionáři v částce 19.958.004,61 Kč, slovy: devatenáct milionů devět set padesát osm tisíc čtyři korun českých šedesát jedna haléřů.Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech dosavadních akcií a to tak, že dosavadní jmenovitá hodnota akcií ve výši 10.000,-Kč, slovy: deset tisíc korun českých bude snížena na jmenovitou hodnotu akcií ve výši 2.450,-Kč, slovy: dva tisíce čtyři sta padesát korun českých. Akcionáři jsou povinni do dvou měsíců od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku předložit své listinné akcie v sídle společnosti, za účelem vyznačení změny jejich jmenovité hodnoty, zároveň při předložení akcií akcionáři sdělí identifikační údaje nutné pro výplatu částky ze sníženého základního kapitálu. Výplata bude provedena nejpozději do 12 měsíců od sdělení identifikačních údajů k výplatě. Představenstvo akcionářům zašle výzvu k předložení akcií na adresu uvedenou v seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 22. 10. 2008 do 22. 10. 2008

  Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 09.01.2008.
od 24. 01. 2008 do 19. 11. 2008

  Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jedinéhoakcionáře v působnosti valné hromady ze dne 30.11.2000.
od 16. 01. 2001 do 24. 01. 2008

  Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jedinéhoakcionáře v působnosti valné hromady ze dne 1.8.2000.
od 23. 08. 2000 do 24. 01. 2008

  Společnost je právním nástupcem obchodní společnosti WADEKO,a.s.se sídlem v Uherském Ostrohu, Třebízského 207, IČO 63 48 84 69,B 1792 Krajského obchodního soudu v Brně, která se zrušila bezlikvidace podle § 69 ObchZ, a to ke dni 31.3.1999.
od 31. 03. 1999

  Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutímjediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 22.3.1999.
od 31. 03. 1999 do 24. 01. 2008

  Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatémrozhodnutím jediného akcionáře dne 18.6.1997.
od 14. 08. 1997 do 24. 01. 2008

  Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valnéhromady konané dne 15.5.1996.
od 04. 07. 1997 do 24. 01. 2008

  Základní jmění: 61 908 000 Kč, je splaceno
od 04. 07. 1997 do 31. 03. 1999

  Jediný akcionář: ŽPSV Uherský Ostroh, a.s. se sídlem v UherskémOstrohu, Třebízského 207, IČO 46 34 67 41.
od 28. 01. 1997 do 02. 03. 2002

  Základní jmění splaceno
od 28. 01. 1997 do 04. 07. 1997

  Valná hromada společnosti konaná dne 15.5.1996 rozhodla snížitzákladní jmění společnosti z 206 360 000 Kč na 61 908 000 Kč,snížením jmenovité hodnoty akcií ze stávajících l.OOO Kč na 300Kč.
od 28. 06. 1996 do 04. 07. 1997

Akcie

Počet: 40 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 12. 07. 2011

Počet: 2 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 22. 04. 2011 do 22. 04. 2011

Počet: 1 000 ks v hodnotě: 2000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 22. 05. 2009 do 22. 05. 2009

Počet: 6 571 ks v hodnotě: 2450 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 22. 10. 2008 do 22. 10. 2008

Počet: 6 571 ks v hodnotě: 10000 - akcie na majitele
od 31. 03. 1999 do 31. 03. 1999

Počet: 206 360 ks v hodnotě: 300 - akcie na majitele
od 04. 07. 1997 do 04. 07. 1997

Počet: 206 360 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 12. 04. 1996 do 12. 04. 1996

Počet: 1 000 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 05. 12. 1995 do 05. 12. 1995

Vlastníci

Název/Jméno: Krajská hospodářská komora Jižní Moravy

IČO:69651175

Adresa: Brno - Pisárky, Výstaviště /1, PSČ 64804
od 07. 06. 2010 do 31. 08. 2012

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 07. 06. 2010 do 31. 08. 2012


Název/Jméno: OHL ŽS, a.s.

IČO:46342796

Adresa: Brno-střed, Burešova 938/17, PSČ 66002
od 14. 08. 2002 do 07. 06. 2010
Brno, Burešova 17
od 02. 03. 2002 do 14. 08. 2002

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 02. 03. 2002 do 07. 06. 2010


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: LUDVÍK IVO

IČO: 72484039

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 02. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 07. 2014 do 16. 02. 2016

Adresa: Ant. Smutného 810/86, 664 47 Střelice
od 24. 02. 2015
Ant. Smutného 686/16, 664 47 Střelice
od 01. 07. 2014 do 24. 02. 2015


Název/Jméno: KOSTÍK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 02. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 06. 2010 do 16. 02. 2016

Adresa: Zborovská 365, 684 01 Slavkov u Brna
od 30. 11. 2013
Slavkov u Brna, Zborovská 365, PSČ 68401
od 30. 06. 2010 do 30. 11. 2013


Název/Jméno: ŠTEFL MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 02. 2016
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 06. 2010 do 22. 12. 2010

Adresa: Jugoslávská 649/93, Černá Pole, 613 00 Brno
od 16. 02. 2016
Brno, Jugoslávská 649/93, PSČ 61300
od 30. 06. 2010 do 22. 12. 2010


Název/Jméno: BURIÁN PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 05. 2015

Adresa: Legionářská 1996/16, 669 02 Znojmo
od 11. 05. 2015


Název/Jméno: CHRIŠTOF JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 07. 2014

Adresa: Babičkova 112/25, Černá Pole, 613 00 Brno
od 01. 07. 2014


Název/Jméno: MALATÍN ŠTEFAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 07. 2014 do 16. 02. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 08. 2002 do 30. 06. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 05. 2002 do 14. 08. 2002

Adresa: Grohova 148/56a, Veveří, 602 00 Brno
od 01. 07. 2014 do 16. 02. 2016
Brno, Grohova 56a
od 14. 08. 2002 do 30. 06. 2010
Brno, Grohova 56a, okres Brno-město
od 04. 05. 2002 do 14. 08. 2002


Název/Jméno: ČERMÁK VÍT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 06. 2010 do 01. 07. 2014

Adresa: Koliště 645/29, Zábrdovice, 602 00 Brno
od 30. 11. 2013 do 01. 07. 2014
Brno, Koliště 645/29, PSČ 60200
od 30. 06. 2010 do 30. 11. 2013


Název/Jméno: BENDL JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 06. 2010 do 01. 07. 2014

Adresa: Chodská 3240/41, 690 02 Břeclav
od 30. 11. 2013 do 01. 07. 2014
Břeclav, Chodská 3240/41, PSČ 69002
od 30. 06. 2010 do 30. 11. 2013


Název/Jméno: DVOŘÁK THEODOR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 06. 2010 do 01. 07. 2014

Adresa: Coufalova 1245/21, 669 02 Znojmo
od 13. 10. 2013 do 01. 07. 2014
Znojmo, Coufalova 1245/21, PSČ 66902
od 30. 06. 2010 do 13. 10. 2013


Název/Jméno: BURIAN MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 11. 2012

Adresa: Legionářská 1996/16, 669 02 Znojmo
od 09. 11. 2012


Název/Jméno: KOTEK VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 09. 11. 2012 do 11. 05. 2015

Adresa: Molenburk 196, 679 13 Vysočany
od 09. 11. 2012 do 11. 05. 2015


Název/Jméno: PISKOVSKÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 12. 2010 do 09. 11. 2012

Adresa: Brno, Olomoucká 797/80, PSČ 61800
od 22. 12. 2010 do 09. 11. 2012


Název/Jméno: MINAŘÍK KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 06. 2010 do 09. 11. 2012

Adresa: Velké Meziříčí, Čermákova 1905/9, PSČ 59401
od 30. 06. 2010 do 09. 11. 2012


Název/Jméno: LEDABYL JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 05. 2003 do 19. 11. 2008

Adresa: Brno, Révová 4432/22, PSČ 62800
od 07. 10. 2008 do 19. 11. 2008
Brno, Turgeněvova 22, PSČ 61800
od 03. 05. 2003 do 07. 10. 2008


Název/Jméno: LEDABYL FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 06. 12. 2007 do 30. 06. 2010
Dozorčí rada - předseda
od 04. 05. 2002 do 06. 12. 2007

Adresa: Brno, Révová 4432/22, PSČ 62800
od 07. 10. 2008 do 30. 06. 2010
Brno, Turgeněvova 22, okres Brno-město
od 04. 05. 2002 do 07. 10. 2008


Název/Jméno: GALČANOVÁ SIMONA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 24. 08. 2005 do 30. 06. 2010

Adresa: Brno, Štouračova 5, PSČ 63500
od 24. 08. 2005 do 30. 06. 2010


Název/Jméno: NÁDENÍČKOVÁ MICHAELA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 08. 2005 do 30. 06. 2010

Adresa: Brno, Pompova 11, PSČ 61700
od 24. 08. 2005 do 30. 06. 2010


Název/Jméno: BENEŠOVSKÝ PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 08. 2002 do 03. 05. 2003

Adresa: Brno, Vackova 50, PSČ 61200
od 14. 08. 2002 do 03. 05. 2003


Název/Jméno: ŠANDR JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 04. 05. 2002 do 24. 08. 2005

Adresa: Hostěnice 164, okres Brno-venkov
od 04. 05. 2002 do 24. 08. 2005


Název/Jméno: CHALOUPKA STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 05. 2002 do 24. 08. 2005

Adresa: Brno, Barvičova 65
od 04. 05. 2002 do 24. 08. 2005


Název/Jméno: JURÁŇ ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 02. 03. 2002 do 04. 05. 2002
Dozorčí rada - místopředseda
od 23. 08. 2000 do 02. 03. 2002

Adresa: Uherské Hradiště, Mojmírova 927
od 12. 04. 2001 do 04. 05. 2002
Uherské Hradiště, Velehradská tř. 799
od 23. 08. 2000 do 12. 04. 2001


Název/Jméno: PLEVÁK ROBERT

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 02. 03. 2002 do 04. 05. 2002
Dozorčí rada - člen
od 23. 08. 2000 do 02. 03. 2002

Adresa: Staré Město, Sees 1979
od 23. 08. 2000 do 04. 05. 2002


Název/Jméno: BRÁBLÍK LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 02. 03. 2002 do 04. 05. 2002
Dozorčí rada - člen
od 05. 12. 1995 do 23. 08. 2000

Adresa: Uherské Hradiště, Hradební 522
od 02. 03. 2002 do 04. 05. 2002
Uherské Hradiště, Hradební 522
od 05. 12. 1995 do 23. 08. 2000


Název/Jméno: VRBA STANISLAV

IČO: 88595358

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 12. 1995 do 14. 08. 2002

Adresa: Uherský Ostroh, Polní 879, okres Uherské Hradiště
od 12. 04. 2001 do 14. 08. 2002
Veselí nad Moravou, Hutník 1439, okres Hodonín
od 05. 12. 1995 do 12. 04. 2001


Název/Jméno: KRISTEK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 23. 08. 2000 do 02. 03. 2002

Adresa: Prostějov, Husovo nám. 90
od 23. 08. 2000 do 02. 03. 2002


Název/Jméno: SEKANINA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 12. 1995 do 14. 08. 2002

Adresa: Prostějov, Jasanová 345/1
od 31. 03. 1999 do 14. 08. 2002
Prostějov, sídliště Svobody XI/36
od 05. 12. 1995 do 31. 03. 1999


Název/Jméno: ŽÍDEK ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 08. 1997 do 04. 05. 2002

Adresa: Hodonín, Kollárova 5
od 14. 08. 1997 do 04. 05. 2002


Název/Jméno: DOUBRAVA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 12. 1995 do 14. 08. 1997

Adresa: Uherský Ostroh, Sídliště 849, okres Uherské Hradiště
od 05. 12. 1995 do 14. 08. 1997


Název/Jméno: SVOBODA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 05. 12. 1995 do 23. 08. 2000

Adresa: Kyjov, Klínky 2501
od 05. 12. 1995 do 23. 08. 2000


Název/Jméno: KOMÁREK JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 05. 12. 1995 do 23. 08. 2000

Adresa: Olomouc, Polská 37
od 05. 12. 1995 do 23. 08. 2000


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 1. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Kristek


Pronájem bytů a nebytových prostor (nemovitostí)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 5. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Ledabyl

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 4. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Matějka


Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 5. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Ledabyl

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 10. 1995

Obory činnosti: Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 08. 06. 2010
Zprostředkování obchodu a služeb
od 25. 09. 2008
Velkoobchod a maloobchod
od 25. 09. 2008
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 25. 09. 2008
Pronájem bytů a nebytových prostor (nemovitostí)
od 29. 05. 2000 do 25. 09. 2008
Zprostředkovatelská činnost
od 13. 05. 1996 do 25. 09. 2008
Obchodní činnost
od 09. 10. 1995 do 25. 09. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Luboš Buršík


Obchodní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 10. 1995

Odpovědní zástupci: Pavel Benešovský

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ63483122

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:15. 1. 2011

Související firmy

#NázevICOAdresa
2500009"GARO - stavební družstvo"14867460Liberec 6, Halasova 891, PSČ 46006
23596851 bp.cz s.r.o.24659614Praha 4 - Podolí, Na dolinách 128/36, PSČ 14700
21584701. zápočtová a inkasní spol. s r.o.26033968Praha 4 - Chodov, Kloknerova 2249/9, PSČ 14800
28165391ENERGIE s.r.o.28100964České Budějovice - České Budějovice 3, Nová 1894/31, PSČ 37001
3613660A4 group s.r.o.29184231Minská 3173/38, Žabovřesky, 616 00 Brno

Související osoby

#NázevICOAdresa
1110567"POSTILION", s. r. o.49446240Kovalovice 109, PSČ 68301
34986ABC.ENTERPRISE, akciová společnost63998386Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 10000
658438KLICPERA ADAM64212661Hradec Králové, Uhelná 867, PSČ 50003
108958SVOBODOVÁ ADÉLA71652574Komenského 266, 413 01 Roudnice nad Labem
841702Aero Trade, a.s.49240161Praha 9 - Letňany, Beranových 130

Firmy v okolí