XODAX, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem XODAX, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5976. Jeho identifikační číslo je 25772775

 
 

Výpis z obchodního rejstříku XODAX, a.s.

Datum zápisu: 16. 6. 1999

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5976

Identifikační číslo:25772775

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 499g3kr

Předmět podnikání: Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Správa majetkových účastí,vyjma činností uvedených v § 3 zák. č.455...
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
Činnost organizačních a ekonomických poradců
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží...
Pronájem nemovitostí s poskytováním jiných než základních služeb...

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 4 - Krč, Branická 1881/187, PSČ 14000
od 10. 05. 2011
Praha 4, Branická 43, č.p. 26, PSČ 14700
od 30. 03. 2002 do 10. 05. 2011
Praha 4, Branická 43, PSČ 14700
od 14. 07. 1999 do 30. 03. 2002
Praha 4, Branická, PSČ 14700
od 16. 06. 1999 do 14. 07. 1999
Branická 1881/187, 14000 Praha

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 20. 10. 2014

  Podle Projektu vnitrostátní fúze formou sloučení ze dne 20.10.2011, NZ 453/2011, N 538/2011 z 5.12.2011, na společnost XODAX, a.s., IČ: 257 72 775, jako společnost nástupnickou, přešlo obchodní jmění zanikající společnosti ExYes, a.s., IČ: 266 83 539, se sídlem Praha 4, Branická 43, č.p. 26, PSČ 147 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7575 včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů.
od 28. 12. 2011

  Společnost XODAX, a.s., IČ: 257 72 775 se stala právním nástupcem, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, společností ExYes, a.s., IČ: 266 83 539.
od 28. 12. 2011

  Valná hromada společnosti dne 15.6.2009 přijala následující usnesení:Valná hromada společnosti rozhoduje o snížení základního kapitálu takto:Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je požadavek akcionářů na uvolnění části vložených prostředků. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům.Základní kapitál bude snížen o částku 24.000.000,- Kč (slovy dvacet čtyři milióny korun českých).Základní kapitál bude snížen na základě návrhu akcionářům na úplatné vzetí akcií z oběhu a jejich zničením.Výše úplaty bude stanovena na základě hodnoty vlastního kapitálu společnosti připadajícího na jednu akcii k 31.12.2008.Lhůta pro předložení akcií společnosti činí 60 (slovy šedesát) dní a počíná běžet následující den po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 17. 07. 2009 do 15. 01. 2010

  Mimořádná valná hromada, konaná dne 25.srpna 2006, přijala toto usnesení:Valná hromada společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: - Základní kapitál společnosti XODAX, a.s. se zvyšuje takto:I. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 143,000.000,- Kč (slovy stočtyřicettři miliónů korun českých), který byl zcela splacen, se zvýší o částku 21,000.000,- Kč (slovy dvacetjeden milión korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 164,000.000,- Kč (slovy stošedesátčtyři miliónů korun českých) peněžitým vkladem, a to upsáním 21 (slovy dvacetijedna) kusů nových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě,s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie),o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy jeden milión korun českých) každé akcie. ---------------------------II. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. ------------------------------III. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy jeden milión korun českých) je 1,190.000,- Kč (slovy jeden milión stodevadesáttisíc korun českých). - IV. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, ale předem určeným zájemcem panem Ing. Vlastimilem Jiříkem, r.č. 680901/0626, bytem Děčín 1, Nerudova 231/10, PSČ 405 01.V. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií, která bude ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. ---------------------------------VI. Lhůta pro upsání akcií je 15 dnů a začíná běžet pátého dne následujícího po dni podání návrhu na zápis usnesení rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. Úpis akcií je vázán na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -------------------------- VII. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude upisovateli - předem určenému zájemci oznámen představenstvem bez zbytečného odkladu písemně doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho bydliště. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy o upsání akcií. -----------------------------------------------------VIII.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti XODAX, a.s., kancelář předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod.---------------------------IX. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných nových akcií v plné výši do třiceti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií na účet číslo 51-1099290267/0100, vedený u Komerční banky, a.s., za tímto účelem zřízený. ----------------------------X. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií.--------
od 07. 09. 2006 do 20. 09. 2006

  Jediný akcionář rozhodl dne 9. července 2003 při výkonu působnosti valné hromady takto: I. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 120 000 000,- Kč, který byl zcela splacen, se zvýší o částku 23 000 000,- Kč (slovy dvacetři miliónů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 143 000 000,- Kč peněžitým vkladem, a to upsáním 23 (slovy dvacettři) kusů nových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy jeden milión korun českých) každé akcie. II. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. III. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy jeden milión korun českých) je1 130 000,- Kč (slovy jeden milión stotřicettisíc korun českých). IV. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, ale předem určeným zájemcem společností INTESUNION, a.s., se sídlem Teplice, Tolstého (čp.) 451, PSČ 416 82, identifikační číslo 14 86 46 31. V. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií, která bude ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. VI. Lhůta pro upisování akcií počne běžet pátého dne od podání návrhu na zápis rozhodnutí akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze a skončí po uplynutí patnácti kalendářních dnů od prvního dne úpisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. Úpis akcií je vázán na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozh odnutí jediného společníka v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.VII. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude upisovateli-předem určenému zájemci oznámen představenstvem bez zbytečného odkladu písemně doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy o upsání akcií. VIII. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti XODAX, a.s., kancelář předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. IX. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných nových akcií v plné výši do třiceti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií na účet číslo 1089502/0800, vedený u České spořitelny, a.s., za tímto účelem zřízený.X. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií.
od 09. 08. 2003 do 26. 11. 2003

Akcie

Počet: 140 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 20. 10. 2014

Počet: 140 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 15. 01. 2010 do 15. 01. 2010

Počet: 164 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 20. 09. 2006 do 20. 09. 2006

Počet: 143 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 26. 11. 2003 do 26. 11. 2003

Počet: 120 ks v hodnotě: 1000000 - kmenové akcie na majitele
od 16. 06. 1999 do 16. 06. 1999

Vlastníci

Název/Jméno: REDASH, a.s.

IČO:44012080

Adresa: Praha 4, Branická 43, PSČ 14700
od 30. 03. 2002 do 23. 02. 2004

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 30. 03. 2002 do 23. 02. 2004


Název/Jméno: 4 Praha

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 16. 06. 1999 do 30. 03. 2002


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: NOVÁKOVÁ EVA

IČO: 47619686

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 03. 2002

Adresa: Stamicova 3856/11, 586 01 Jihlava
od 28. 05. 2016
Jihlava, Stamicova 11, PSČ 58601
od 30. 03. 2002 do 28. 05. 2016


Název/Jméno: SAMEK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 11. 09. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 06. 2007 do 11. 09. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 06. 2005 do 03. 11. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 17. 12. 1999 do 30. 06. 2005

Adresa: Vrané nad Vltavou, Březovská 552, PSČ 25246
od 20. 06. 2007
Vrané nad Vltavou, Březovská 552, PSČ 25246
od 30. 06. 2005 do 03. 11. 2006
Praha 5, Hostinského 1539
od 17. 12. 1999 do 30. 06. 2005


Název/Jméno: ŠMAHEL OTTO

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 09. 2012 do 11. 09. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 06. 2007 do 11. 09. 2012

Adresa: Děčín, Pohraniční 1220/23, PSČ 40502
od 11. 09. 2012 do 11. 09. 2012
Děčín, Pohraniční 1220, PSČ 40502
od 20. 06. 2007 do 11. 09. 2012


Název/Jméno: JIŘÍKOVÁ JAROSLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 11. 2006

Adresa: Děčín, Nerudova 10, PSČ 40502
od 03. 11. 2006


Název/Jméno: ORSZÁGHOVÁ SVETLANA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 08. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 06. 2007 do 11. 08. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 12. 2005 do 03. 11. 2006

Adresa: Praha 5 - Hlubočepy, Werichova 1145/33, PSČ 15200
od 11. 08. 2011
03101 Liptovský Mikuláš, Socháňova 20, Slovenská republika
od 20. 06. 2007 do 11. 08. 2011
97401 Bánská Bystrica, Limbová 15/6467, Slovenská republika
od 27. 12. 2005 do 03. 11. 2006


Název/Jméno: ORSZÁGH ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 08. 2011
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 27. 12. 2005 do 11. 08. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 02. 2004 do 27. 12. 2005

Adresa: Praha 5 - Hlubočepy, Werichova 1145/33, PSČ 15200
od 17. 07. 2009
Bánská Bystrica, Limbová 6467/15, Slovenská republika
od 23. 02. 2004 do 17. 07. 2009


Název/Jméno: JIŘÍK VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 11. 2006 do 20. 06. 2007
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 17. 12. 1999 do 23. 02. 2004

Adresa: Děčín, Nerudova 10, PSČ 40502
od 03. 11. 2006 do 20. 06. 2007
Děčín, Nerudova 231
od 17. 12. 1999 do 23. 02. 2004


Název/Jméno: STÖHR MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 01. 2006 do 03. 11. 2006

Adresa: Praha 8, Křivenická 410/10, PSČ 18100
od 19. 01. 2006 do 03. 11. 2006


Název/Jméno: STAŠEK MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 08. 2000 do 27. 12. 2005

Adresa: Praha 5, Fantova 1751/21, PSČ 15500
od 30. 06. 2005 do 27. 12. 2005
Praha 5, Fantova 1751/21
od 02. 08. 2000 do 30. 06. 2005


Název/Jméno: JIŘÍK VÁCLAV

IČO: 49727435

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 06. 1999 do 27. 12. 2005

Adresa: Děčín, Nerudova 231/10, PSČ 40501
od 30. 06. 2005 do 27. 12. 2005
Děčín I., Nerudova 213
od 16. 06. 1999 do 30. 06. 2005


Název/Jméno: REICHMANOVÁ RENATA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 02. 2004 do 20. 06. 2007

Adresa: Děčín, Družstevní 127/19
od 23. 02. 2004 do 20. 06. 2007


Název/Jméno: MATERNA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 06. 1999 do 17. 12. 1999

Adresa: Praha 3, Na Jarově 13
od 16. 06. 1999 do 17. 12. 1999


Název/Jméno: SLÁDEČKOVÁ RENATA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 06. 1999 do 23. 02. 2004

Adresa: Děčín, Družstevní 19
od 16. 06. 1999 do 23. 02. 2004


Název/Jméno: FLORIÁN EMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 06. 1999 do 17. 12. 1999

Adresa: Praha 3, Biskupcova 48
od 16. 06. 1999 do 17. 12. 1999


Název/Jméno: CHLÁDKOVÁ OLGA

IČO: 67954201

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 06. 1999 do 02. 08. 2000

Adresa: Hodonín, Brandlova 98
od 16. 06. 1999 do 02. 08. 2000


Název/Jméno: ŠVEC JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 06. 1999 do 30. 03. 2002

Adresa: Praha 6, Na Kocínce 8
od 16. 06. 1999 do 30. 03. 2002


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 11. 2007

Obory činnosti: - certifikace systémů řízení jakosti a ověřování odborné způsobilosti personálu
od 09. 11. 2007 do 30. 06. 2008
- poskytování úvěrů a půjček nebankovními subjekty
od 09. 11. 2007 do 30. 06. 2008
- sekretářské služby
od 09. 11. 2007 do 30. 06. 2008
- poskytování certifikačních služeb v oblasti elektronického podpisu
od 09. 11. 2007 do 30. 06. 2008
- poskytování služeb při výkonu zadavatelských činností
od 09. 11. 2007 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: RNDr. Jan Materna, Ph.D.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 6. 1999

Obory činnosti: Pronájem a půjčování věcí movitých
od 30. 12. 2010
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 07. 11. 2007
Zprostředkování obchodu a služeb
od 16. 06. 1999
Velkoobchod a maloobchod
od 16. 06. 1999
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 16. 06. 1999
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 16. 06. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Vlastimil Jiřík


Správa majetkových účastí,vyjma činností uvedených v § 3 zák. č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 6. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Vlastimil Jiřík

Zánik oprávnění:21. 11. 2007


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 6. 1999

Odpovědní zástupci: RNDr. Jan Materna, Ph.D.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 6. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Vlastimil Jiřík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1, 2 a 3 cit.zákona)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 6. 1999

Odpovědní zástupci: RNDr. Jan Materna, Ph.D.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem nemovitostí s poskytováním jiných než základních služeb spojených s pronájmem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 6. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Vlastimil Jiřík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

Plátce:Není plátce DPH

Související firmy

#NázevICOAdresa
3002971.zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost46357238Chorušice čp. 118, okres Mělník, PSČ 27737
151684A - projekt, s.r.o.45475725Dvořákova 2924/21, 669 02 Znojmo
1124299A.W.-TRA INTERNATIONALE SPEDITION s.r.o.25786482Mukařov - Svojetice, Na obci 159, PSČ 25162
3168384Adventure agency s.r.o.25627066Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
3350529Agentura Axella s.r.o.26239957Souhrady 667/10, Bohunice, 625 00 Brno

Související osoby

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí