ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 8020. Její identifikační číslo je 107999

Výpis z obchodního rejstříku ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

Datum zápisu: 26. 4. 1956

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 8020

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: x6buzdr

Předmět podnikání: Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Výroba hnojiv
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Obráběčství
Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení...
Ubytovací služby
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné práce pro stavby
Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní pro tahače a...
Opravy silničních vozidel
Zámečnictví, nástrojářství
Kovářství, podkovářství
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Hostinská činnost
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Specializovaný maloobchod
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci volné...
Hostinská činnost
Hostinská činnost
Výroba a opravy zemědělských strojů
Opravy silničních vozidel
Kovářství
Zámečnictví
Opravy pracovních strojů
Výroba zemědělských strojů
Silniční motorová doprava nákladní

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva s výjimkou převodů akcií mezi akcionářem a osobou blízkou (§22 občanského zákoníku). Představenstvo je povinno souhlas s převodem odmítnout, jestliže by nabyvatel akcií získal převodem akcií více jak 10% základního kapitálu. Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcie na jméno v případech, kdy podle stanov nebyl povinen udělení souhlasu odmítnout, odkoupí společnost na žádost akcionáře tuto akcii do jednoho měsíce od doručení za cenu přiměřenou její hodnotě. Souhlas představenstva se vyžaduje za účelem nabytí účinnosti a účinné změny v postavení akcionáře i v případě přechodu vlastnictví prodejem akcií v dražbě či v případě vydržení vlastnického práva k akciím. K přechodu vlastnického práva na základě rozhodnutí soudu o dědictví se souhlas představenstva nevyžaduje. Nerozhodne-li představenstvo o žádosti o převod akcií do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas k převodu akcií byl udělen.
od 30. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 6
od 30. 07. 2014

  Na základě usnesení valné hromady společnosti ze dne 25.4.2008, kterým valná hromada pověřila představnenstvo společnosti ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. rozhodnout o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním akcií zaměstnanci společnosti podle § 210 odst. 4 obchodního zákoníku s vyloučením předkupního práva akcionářů k úpisu nových akcií, představnenstvo společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:Základní kapitál společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 30.076.000,- Kč, slovy: třicet milionů sedmdesát šest tisíc korun českých, a to formou upisování nových akcií zaměstnanci společnosti. Ke splacení těchto akcií bude použit podíl zaměstnanců na zisku společnosti, který byl schválen valnou hromadou společnosti konanou dne 25.4.2008. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. Připouští se možnost splatit emisní kurs započtením peněžité pohledávky. Toto zvýšení nepřekračuje jednu třetinu výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila.Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude emitováno nových 195 kusů kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, 959 kusů kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 986 kusů kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, které nebudou kótovanými cennými papíry. Emisní kurs akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Práva spojená s akciemi budou stejná jako práva vztahující se ke stávajícím akciím společnosti.Předností právo akcionářů k úpisu akcií podle § 204a obchodního zákoníku je vyloučeno. Veškeré nové akcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům - zaměstnancům společnosti, kteří ve společnosti pobírali mzdu v době mězi 1.1.2003, slovy: prvním lednem roku dvou tisíceího třetího, a 31.12.2007, slovy: třicátým prvním prosincem roku dvou tisícího sedmého.Emisní kurs nově emitovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě a činní 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, za jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 1.000,- Kč. Emisní kurs bude splacen použitím podílu zaměstnance na zisku společnosti, tj. započtením pohledávek, rozhodnutí o rozdělení zisku s určením podílu zaměstnanců na zisku bylo schváleno valnou hromadou společnosti konanou dne 25.4.2008. Valnou hromadou schválený podíl zaměstnanců na zisku byl mezi zaměstance rozdělen podle pravidel zpracovaných schválených představenstvem společnosti dne 17.6.2008. Dle těchto pravidel se na schváleném zisku podílejí zaměstnanci v poměru jejich hrubé mzdy dosažené za sledované období, tj. v době mezi 1.1.2003, slovy: prvním lednem roku dvou tisícího třetího, do 31.12.2007, slovy: třicátým prvním prosincem roku dvou tisícího sedmého.Předem určení zájemci upisují akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírají se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3 obchodního zákoníku.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. na adrese Krásná Hora nad Vltavou čp. 172, okres Příbram, PSČ 262 56, sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 8:00, slovy: osmi, do 15:00, slovy: patnácti hodin.Lhůta pro upisování akcií počne běžet 3 slovy: třetího, dne od zápisu usnesení představenstva o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze a skončí po uplynutí 60, slovy: šedesáti, kalendářních dnů od prvního dne úpisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den.Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určným zájemcům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu dopisem zaslaným na adresu jejich trvalého bydliště nebo předáním oznámení osobně proti podpisu.Přílohou tohoto oznámení bude návrh smlouvy na upsání akcií a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Emisní kurs takto upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň 14, slovy: čtrnáct, dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.Vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatelů - předem určených zájemců - za společností ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kursu všech 195 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, 959 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých a 986 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: tisíc korun českých, přičemž se jedná o peněžité pohledávky jednotliývch předem určených zájemců - zaměstnanců společnosti vzniklé z titulu jejich podílu na zisku společnosti, který byl schválen valnou hromadou společnosti dne 25.4.2008 v celkové výši 30.076.000,- Kč, slovy: třicet milionů sedmdesát šest tisíc korun českých, a který byl mezi zaměstnance společnosti rozdělen podle pravidel schválených valnou hromadou společnosti.Emisní kurs nově vydaných akcií bude splacen výhradně formou započtení. Upisovatelé - předem určení zájemci jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši a uzavřít se společností dohodu o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií nejpozději do 1, slovy: jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod vzniku, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jejich emisní kurs, jehož splacení bude formou započtení proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny.Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovatelům - předem určeným zájemcům návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií.Veškeré akcie, které zůstanou předem určenými zájemci neupsány na konci lhůty k upisování, budou upsány na základě veřejné nabídky. Místem pro jejich upisování je sídlo ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. na adrese Krásná Hora nad Vltavou čp.172, okres Příbram, PSČ 262 56, sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 8:00, slovy osmi, do 15:00, slovy: patnácti, hodin, během období platnosti veřejného návrhu smlouvy o koupy akcií společnosti. Období platnosti veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti bude činit 2, slovy: dva, týdny a započne v den, kdy společnost oznámí tento veřejný návrh, a to způsobem stanoveným zákonem.
od 18. 08. 2008 od 09. 12. 2008

  Na základě smlouvy o fúzi na společnost přešlo jmění zanikající obchodní společnosti Zemědělská společnost Petrovice u Sedlčan, a.s., se sídlem Petrovice čp. 139, PSČ: 262 55, IČ: 26133571.
od 10. 12. 2004

  Členská schůze dne 27.9.2002 rozhodla o změně právní formyZemědělského družstva Krásná Hora nad Vltavou na akciovouspolečnost ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.,rozhodnutí byloosvědčeno notářským zápisem č. NZ 253/2002 JUDr.MarcelySvobodové, notářky v Městci Králové, a v rámci rozhodnutí ozměně právní formy přijala stanovy akciové společnosti.Vložka Dr XCVII, oddíl 994 se uzavírá a údaje zde zapsané se zdůvodu změny právní formy převádí do oddílu B, vložky 8020.
od 01. 01. 2003

  Vložka Dr XCVII, oddíl 994 se uzavírá a údaje zde zapsané se zdůvodu změny právní formy převádí do oddíl B, vložky 8020.Vymazává se ke dni 1.1.2003 z obchodního rejstříku.
od 01. 01. 2003 od 01. 01. 2003

  Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva.
od 16. 10. 1992 od 01. 01. 2003

  Usnesením členské schůze družstva konané dne 1.8.1992 bylyschváleny stanovy družstva.
od 16. 10. 1992 od 01. 01. 2003

  Základní jmění družstva činí 46.088.673.73 Kčs.
od 16. 10. 1992 od 29. 06. 2001

  Ručení:Členové družstva odpovídají za hospodářské výsledky družstvasvými členskými vklady.
od 16. 10. 1992 od 14. 11. 1994

  Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva.
od 13. 04. 1989 od 01. 01. 2003

  Usnesením členské schůze družstva konané dne 24.2.1988 bylypřijaty nové stanovy družstva.
od 13. 04. 1989 od 01. 01. 2003

  Ručení:Členové družstva odpovídají za hospodářské výsledky družstvakaždoročně svými podíly na hospodářských výsledcích, ročnímiprémiemi, respektive ročnimi odměnami a to do výše 50%.
od 13. 04. 1989 od 16. 10. 1992

  Podle souhlasu Odboru zemědělství, vodního a lesníhohospodářství Okresního národního výboru v Příbrami ze dne25.4.1987, čj. ZVLH 783/87-Tu doplňuje se předmět činnostidružstva.
od 01. 06. 1987 od 01. 01. 2003

  Usnesením výroční členské schůze byly dne 22.2.1980 přijatyzměny čl. 26 stanov družstva schválené radou ONV v Příbrami dne30.7.1981.
od 03. 02. 1982 od 01. 01. 2003

  Podle této změny stanov se představenstvo skládá z 13 členů.
od 03. 02. 1982 od 13. 04. 1989

  Podle rozhodnutí Odboru vodního a lesního hospodářství azemědělství Okresního národního výboru v Příbrami ze dne10.11.1979, č.j. Zem.206.3-2513-79-Tu a ze dne 8.8.1980, č.j.ZVLH-1999-70-Tu.
od 23. 09. 1980 od 01. 01. 2003

  Usnesením výroční členské schůze byly dne 27.2.76 přijatyvlastní stanovy družstva schválené radou ONV v Příbrami dne16.12.1977 a zaregistrované.
od 18. 04. 1978 od 01. 01. 2003

  Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva.
od 18. 04. 1978 od 01. 01. 2003

  Podle těchto nových stanov:Představenstvo se skládá z 11 členů.
od 18. 04. 1978 od 03. 02. 1982

  Usnesením členské schůze konané dne 24.5.73 a 21.6.73 poschválení radou ONV v Příbrami ze dne 9.8.1973 č.j. 276/73sloučilo se 1.Jednotné zemědělské družstvo v Podmokách se sídlemPodmoky, o.Příbram a 2.Jednotné zemědělské družstvo vKrašovicích se sídlem Krašovice, okr.Příbram s tímto družstvemke dni 1.7.1973.
od 11. 09. 1973 od 01. 01. 2003

  Rozhodnutím členské schůze konané dne 9.2.1970 byly změněnyčlánky, 4, 28, 30, 32 stanov družstva, schválené radou ONV vPříbrami dne 29.5.1970.
od 02. 07. 1970 od 01. 01. 2003

  Rozhodnutím členské schůze konané dne 2.2.1965 byly přijatyvlastní stanovy družstva, schválené radou ONV v Příbrami dne3.12.1965 a zaregistrované pod poř. č. 32/1.
od 07. 01. 1966 od 01. 01. 2003

  Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva.
od 07. 01. 1966 od 01. 01. 2003

  Podle těchto stanov představenstva se skládá z 15 členů.
od 07. 01. 1966 od 18. 04. 1978

  Usnesením členské schůze konané dne 10.2.1962 po schválení radyONV v Příbrami ze dne 14.7.1962 sloučila se Jednotná zemědělskádružstva v Hostovnici, Vleticích, Zhoři a Plešišti s tímtodružstvem.
od 05. 11. 1962 od 01. 01. 2003

  Rozhodnutím členské schůze byly dne 1.11.1961 přijaty vlastnístanovy družstva, schválené radou ONV v Příbrami dne 23.3.1962 azaregistrované pod poř. č. 39.
od 18. 04. 1962 od 01. 01. 2003

  Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva.
od 18. 04. 1962 od 01. 01. 2003

  Podle těchto stanov představenstvo se skládá z 5 - 15 členů.
od 18. 04. 1962 od 07. 01. 1966

  Rozhodnutím členské schůze byly dne 5.8.1959 a 25.11.1959přijaty vlastní stanovy a doplňky vlastních stanov družstva,potvrzené radou ONV v Sedlčanech dne 11.3.1960 a zaregistrovanépod poř. č. 78 a 124.
od 30. 03. 1960 od 01. 01. 2003

  Změny se týkají vnitřních poměrů družstva.
od 30. 03. 1960 od 01. 01. 2003

  Údaje o zřízení podniku:Ustavení družstva bylo schváleno podle § 5 odst. 2 zák. č.69/1949 Sb. usnesením ONV v Sedlčanech ze dne 20.4.1956.
od 26. 04. 1956 od 01. 01. 2003

  Představenstvo se skládá z 5-9 členů.
od 26. 04. 1956 od 18. 04. 1962

Akcie

Počet: 1 570 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 09. 12. 2008 od 02. 07. 2011

Počet: 11 460 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 09. 12. 2008 od 02. 07. 2011

Počet: 11 500 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 09. 12. 2008 od 02. 07. 2011

Počet: 10 541 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 21. 07. 2008 od 09. 12. 2008

Počet: 1 375 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 21. 07. 2008 od 09. 12. 2008

Počet: 10 474 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 21. 07. 2008 od 09. 12. 2008

Počet: 1 164 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 10. 12. 2004 od 21. 07. 2008

Počet: 8 114 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 10. 12. 2004 od 21. 07. 2008

Počet: 5 502 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 10. 12. 2004 od 21. 07. 2008

Počet: 1 164 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 01. 01. 2003 od 10. 12. 2004

Počet: 2 805 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 01. 01. 2003 od 10. 12. 2004

Počet: 2 578 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 01. 01. 2003 od 10. 12. 2004

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: HULA LUKÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 06. 2009


Název/Jméno: ŠMEJKAL JOSEF

IČO: 44335342

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 06. 2009


Název/Jméno: KŘÍŽ JAROSLAV

IČO: 68959087

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 06. 2009
Dozorčí rada - člen
od 01. 01. 2003 od 19. 06. 2009


Název/Jméno: HOLANOVÁ MARIE

IČO: 75944375

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 06. 2009


Název/Jméno: JIRSA JOSEF

IČO: 40898385

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 12. 2004


Název/Jméno: HUBIČKA VÍT

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 01. 2003


Název/Jméno: ŠKOCH PAVEL

IČO: 15866840

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 12. 2004 od 19. 06. 2009


Název/Jméno: ZELENKA JOSEF

IČO: 49774531

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 12. 2004 od 29. 06. 2007


Název/Jméno: PEČENÝ JIŘÍ

IČO: 15773566

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 12. 2004 od 19. 06. 2009


Název/Jméno: DOLEJŠ JIŘÍ

IČO: 76364925

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 12. 2004 od 29. 06. 2007


Název/Jméno: BARTOŠ JOSEF

IČO: 10138277

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 31. 01. 2003 od 29. 06. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 2003 od 31. 01. 2003
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 05. 10. 2002 od 01. 01. 2003
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 16. 10. 1992 od 05. 10. 2002


Název/Jméno: PTÁČEK JOSEF

IČO: 74726773

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 01. 2003 od 19. 06. 2009


Název/Jméno: HUBIČKA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 05. 10. 2002 od 29. 06. 2007


Název/Jméno: PROCHÁZKA MIROSLAV

IČO: 12368148

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 05. 10. 2002 od 29. 06. 2007


Název/Jméno: KAKEŠ MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 05. 10. 2002 od 29. 06. 2007


Název/Jméno: ZELENKA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 01. 2003 od 29. 06. 2007
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 05. 10. 2002 od 01. 01. 2003


Název/Jméno: TALAVÁŇA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 07. 12. 1990 od 16. 10. 1992
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 24. 04. 1968 od 07. 12. 1990


Název/Jméno: ZELENKA JIŘÍ

IČO: 44579535

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 07. 12. 1990 od 05. 10. 2002
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 13. 04. 1989 od 07. 12. 1990
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 05. 1973 od 13. 04. 1989


Název/Jméno: PROCHÁZKOVÁ MARIE

IČO: 67111513

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 06. 1987 od 13. 04. 1989


Název/Jméno: KRÁTKÝ FRANTIŠEK

IČO: 61158836

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 06. 1987 od 13. 04. 1989


Název/Jméno: ŠPLÍCHAL VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 06. 1987 od 13. 04. 1989


Název/Jméno: POLÁK PETR

IČO: 87434377

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 06. 1987 od 13. 04. 1989


Název/Jméno: BENEŠ JAROSLAV

IČO: 18507395

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 06. 1987 od 13. 04. 1989


Název/Jméno: KUŽELOVÁ VÁCLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 06. 1987 od 13. 04. 1989


Název/Jméno: ČERNÝ STANISLAV

IČO: 49110900

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 06. 1987 od 13. 04. 1989


Název/Jméno: HÁJKOVÁ JIŘINA

IČO: 45041326

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 02. 1982 od 01. 06. 1987


Název/Jméno: KUBEŠ JAROSLAV

IČO: 65394895

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 02. 1982 od 01. 06. 1987


Název/Jméno: KŘÍŽ JOSEF

IČO: 44380593

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 09. 1980 od 13. 04. 1989


Název/Jméno: HUBIČKOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 05. 1978 od 05. 10. 2002


Název/Jméno: PŠENIČKA JAROSLAV

IČO: 42141761

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 05. 1978 od 01. 06. 1987


Název/Jméno: FREYLICH PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 05. 1978 od 01. 06. 1987


Název/Jméno: HŮLA JOSEF

IČO: 64585051

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 05. 1973 od 16. 05. 1978


Název/Jméno: ČERNÝ FRANTIŠEK

IČO: 46489223

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 05. 1973 od 01. 06. 1987


Název/Jméno: SMRT VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 05. 1973 od 16. 05. 1978


Název/Jméno: BALOUN ZDENĚK

IČO: 88396479

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 05. 1973 od 13. 04. 1989


Název/Jméno: KOLÍNOVÁ JIŘINA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 05. 1973 od 16. 05. 1978


Název/Jméno: HŮLA JAROSLAV

IČO: 43072208

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 05. 1973 od 16. 05. 1978


Název/Jméno: KŘÍŽOVÁ MARIE

IČO: 72483482

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 05. 1973 od 23. 09. 1980


Název/Jméno: KUŽEL FRANTIŠEK

IČO: 40926893

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 05. 1973 od 16. 05. 1978


Název/Jméno: DAVÍDEK ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 05. 1973 od 13. 04. 1989


Název/Jméno: HUBIČKA JIŘÍ

IČO: 15196976

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 04. 1968 od 01. 06. 1987


Název/Jméno: POLIDA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 04. 1968 od 02. 05. 1973
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 11. 1962 od 22. 06. 1964


Název/Jméno: HOŠEK JOSEF

IČO: 4970560

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 04. 1968 od 01. 06. 1987


Název/Jméno: ČANDA KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 04. 1968 od 16. 05. 1978
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 05. 11. 1962 od 24. 04. 1968


Název/Jméno: LACINA PAVEL

IČO: 15209105

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 04. 1968 od 02. 05. 1973


Název/Jméno: ČANDA STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 04. 1966 od 24. 04. 1968


Název/Jméno: DVOŘÁK JAROSLAV

IČO: 18667074

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 04. 1966 od 24. 04. 1968
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 11. 1962 od 22. 06. 1964


Název/Jméno: DAVÍDEK JOSEF

IČO: 11412062

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 06. 1964 od 08. 04. 1966


Název/Jméno: JIRÁNEK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 06. 1964 od 02. 05. 1973


Název/Jméno: VOKROUHLÍK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 06. 1964 od 02. 05. 1973


Název/Jméno: KVĚCH LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 11. 1962 od 02. 05. 1973


Název/Jméno: CHÝLE JOSEF

IČO: 11217227

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 11. 1962 od 24. 04. 1968


Název/Jméno: HOLAN JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 11. 1962 od 02. 05. 1973


Název/Jméno: ŠVÁSTAL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 11. 1962 od 02. 05. 1973


Název/Jméno: VOTLUČKA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 11. 1962 od 24. 04. 1968


Název/Jméno: HUBIČKA STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 11. 1962 od 02. 05. 1973


Název/Jméno: ŠTERNBERK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 11. 1962 od 24. 04. 1968


Název/Jméno: PECHOLT JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 11. 1962 od 02. 05. 1973


Název/Jméno: DUCHOŇ ANTONÍN

IČO: 68814976

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 11. 1962 od 16. 05. 1978


Název/Jméno: CHADIMA LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 11. 1962 od 02. 05. 1973


Název/Jméno: KUBÍK JOSEF

IČO: 15914046

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 11. 1962 od 08. 04. 1966


Název/Jméno: VÍŠEK LADISLAV

IČO: 60904984

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 29. 07. 1957 od 05. 11. 1962
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 04. 1956 od 29. 07. 1957


Název/Jméno: CHMÁTAL ALOIS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 07. 1957 od 05. 11. 1962


Název/Jméno: PÁV VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 26. 04. 1956 od 29. 07. 1957


Název/Jméno: SETIKOVSKÝ VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 04. 1956 od 05. 11. 1962


Název/Jméno: KVĚTOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 04. 1956 od 05. 11. 1962


Název/Jméno: PEŠATOVÁ ANEŽKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 04. 1956 od 22. 06. 1964


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:30. 04. 2014


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 05. 2007

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba hnojiv

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 05. 2007

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 08. 2004

Odpovědní zástupci:


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 07. 2004

Odpovědní zástupci: 649518


Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 07. 2004

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 07. 2004

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 07. 2004

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 07. 2004

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní pro tahače a vozidla nad 3,5 t celkové hmotnosti

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:06. 06. 2003

Zánik oprávnění:03. 08. 2005


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 05. 2003


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 05. 2003

Odpovědní zástupci:


Kovářství, podkovářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 05. 2003

Odpovědní zástupci:


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 05. 2003


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 05. 2003

Odpovědní zástupci:


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 05. 2003

Odpovědní zástupci:


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 05. 2003

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 05. 2003

Přerušení: od 01. 04. 2007 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:05. 09. 1995

Zánik oprávnění:21. 04. 2000


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:05. 09. 1995

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:01. 01. 2003


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci volné živnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 07. 1995

Zánik oprávnění:01. 01. 2003


Hostinská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:04. 02. 1993

Zánik oprávnění:01. 01. 1996


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:04. 02. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:01. 01. 2003


Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 01. 1993

Zánik oprávnění:04. 08. 2000


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:18. 01. 1993

Zánik oprávnění:01. 01. 2003


Kovářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:18. 01. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:01. 01. 2003


Zámečnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:18. 01. 1993

Zánik oprávnění:01. 01. 2003


Opravy pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:18. 01. 1993

Zánik oprávnění:01. 01. 2003


Výroba zemědělských strojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 01. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:01. 01. 2003


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:05. 01. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:01. 01. 2003


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00107999

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
92723AFIN BROKER CZ, a.s. v likvidaci64949389Praha, 13000, , U Rajské zahrady, 3
149926Agentura AMSTRIG48665053Radimského 942, 28002 Kolín
80194AGROS Vysočina, a.s.4945317345, 59451 Kundratice
98728AMUSETTE a.s.27612414Na výsluní 201/13, 10000 Praha
242266Antény DAKR s.r.o.61539376Obchodní 41, 43401 Most
129581ARA - továrna na nábytek, a.s.26433885300, 28125 Konárovice
5343AREÁL Řepy a.s.63079445Praha, 16108, Řepy, Karlovarská, 814/111
1245ASEI Co. s.r.o.47454415Parková 295/9, 10900 Praha
233773ATLANTA LOGISTIC, a.s.2624414475, 66902 Dyje
233795Autoklub Bohemia Assistance, a.s.61859559Na strži 1837/9, 14000 Praha
146921AVEZO Plus a.s.27757803Brněnská 126/38, 59101 Žďár nad Sázavou
216688BINAR, s. r.o.62578413Kučerova 767/16, 19800 Praha
68202Bohemian Bookkeeping & Personalleasing s.r.o.25403133Liberec 1, Dr. E. Beneše 9/1, PSČ 460 01
106368BOHEMILK, a.s.25667670Praha, 19000, Kyje, Českobrodská, 1174
6777Bolzanova 5, a.s.26038331Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Bolzanova, 1678/5
155868BRITTERM a.s.26303400Korunní 957/35, 12000 Praha
159828BYTEX PLUS, a.s.25005235Koněvova 1686/112, 13000 Praha
165088Bytové družstvo HN8928358490Horácké náměstí 1471/9, 62100 Brno
76423Bytové družstvo U Paliárky 528485734U Paliárky 956/5, 15000 Praha
224194C L F chemicals a.s.26005654Podhradní 69, 55203 Česká Skalice
226074CAR-MEN s.r.o.26505151Malešická 642/59D, 10800 Praha
216719CB ELEKTRO, s.r.o. v likvidaci25126237Třebízského 421/22, 27801 Kralupy nad Vltavou
16343Contemplate s.r.o.24292478Praha 4 - Podolí, Podolské nábřeží 1108/1, PSČ 140 00
67003CRIMESTOP GROUP a.s.v likvidaci28280075Václavské náměstí 808/66, 11000 Praha
77237Český klíč spol. s r.o.61326577Muchova 2889/1, 40011 Ústí nad Labem

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí