ZEAS Mančice, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem ZEAS Mančice, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4573. Jeho identifikační číslo je 25110012

 
 

Výpis z obchodního rejstříku ZEAS Mančice, a.s.

Datum zápisu: 28. 2. 1997

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4573

Identifikační číslo:25110012

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: ad9g4q3

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Kovářství
Opravy pracovních strojů
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Výroba a opravy zemědělských strojů
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (mimo zboží dle...
Zprostředkovatelská činnost
Pronájem nemovitostí včetně doplňkových služeb
Činnost účetních poradců
Činnost organizačních a ekonomických poradců
Pronájem movitých věcí
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Adresa společnosti

Sídlo: č.p. 91, 285 04 Rašovice
od 23. 06. 2014
Rašovice 91, PSČ 28504
od 22. 07. 2008 do 23. 06. 2014
Uhlířské Janovice, Smetanova 479, okres Kutná Hora, PSČ 28504
od 28. 02. 1997 do 22. 07. 2008
91, 28504 Rašovice

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 23. 06. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 23. 06. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 23. 06. 2014

  Mimořádná valná hromada společnosti ZEAS Mančice, a.s. přijala dne 2.12.2013 toto usnesení:a) Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti ZEAS Mančice, a.s., se sídlem Rašovice 91, PSČ 285 04, IČO 25110012, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 4573 (dále jen „společnost"), ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, čili osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií společnosti podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, je společnost ZZN Polabí, a.s., se sídlem K Vinici 1304, Kolín V, 280 02 Kolín, IČO 45148210 (dále jen „hlavní akcionář"). Toto určení se zakládá na skutečnosti, že podle výpisu ze seznamu akcionářů vedeného společností ke dni konání valné hromady a podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě je hlavní akcionář osobou, která vlastní ve společnosti listinné kmenové akcie na jméno, a to 14 108 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 136,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 95,44% základního kapitálu společnosti a jsou s nimi spojena hlasovací práva, jakož i na skutečnosti, že ve společnosti nejsou vydány žádné jiné účastnické cenné papíry, než listinné kmenové akcie na jméno, a počet hlasů spojených s těmito akciemi se podle čl. 9. odst. 1. stanov společnosti řídí jmenovitou hodnotou akcií, a z těchto důvodů je s uvedenými akciemi ve vlastnictví hlavního akcionáře spojen stejně vysoký podíl na hlasovacích právech ve společnosti, jaký má jejich souhrnná jmenovitá hodnota na základním kapitálu společnosti, to je 95,44%. b) Přechod akcií Valná hromada tímto rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 183l odst. 1 obchodního zákoníku. c) Výše protiplnění Valná hromada schvaluje výši protiplnění v penězích určenou hlavním akcionářem podle § 183m odst. 1 obchodního zákoníku za listinné kmenové akcie na jméno vydané společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak, že oprávněným osobám náleží protiplnění ve výši 1 081,-- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 136,- Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění je v souladu s§ 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 2133-3/13 ze dne 21. 10. 2013 vypracovaným společnosti A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, PSČ 602 00, IČO 44119097, která je ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost. d) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplnění Dosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 183l odst. 5 obchodního zákoníku společnosti tak, že je předloží k rukám pověřeného obchodníka s cennými papíry, jímž je společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČO 27758419 (dále jen „obchodník"). Tomuto obchodníkovi hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a jeho potvrzením tuto skutečnost doložil společnosti. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplacení za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tj. po předání akcií společnosti k rukám obchodníka. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že obchodník protiplnění poskytne podle § 183m odst. 3 obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání.
od 16. 12. 2013 do 18. 03. 2014

  Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 10. 12. 2009 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti takto:Důvod snížení základního kapitálu:důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada dosažených ztrát převedených na účet výsledek hospodaření minulých let v celkové výši 13.948.859,04 Kč.Rozsah snížení základního kapitálu:základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadní výše 14.782.000,- Kč o částku 12.771.648,- Kč na výslednou výši základního kapitálu 2.010.352,- Kč.Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:vzhledem k důvodům snížení základního kapitálu nebude částka odpovídající snížení základního kapitálu vyplacena akcionářům, a to ani zčásti a snížení základního kapitálu se projeví odpovídajícím způsobem příslušnými změnami údajů v účetnictví společnosti, a to zejména v rozvaze v pasivech na řádcích A.I. základní kapitál a A.IV. výsledek hospodaření minulých let, a to snížením základního kapitálu o částku 12.771.648,- Kč, tj. o částku, o kterou se snižuje jmenovitá hodnota všech akcií, vypořádáním dosažené ztráty minulých let ve výši 12.771.648,- Kč proti snížení základního kapitálu společnosti.Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno:snížením jmenovité hodnoty akcí, a to poměrně u všech 14782 kusů akcií společnosti v poměru 1000:136, tj. u akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 136,- Kč v souladu s ust. § 213 odst. 2. ObchZ. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií bude provedeno výměnou dosavadních akcií za nové akcie s nižší jmenovitou hodnotou.Lhůta k předložení listinných akcií k výměně:lhůta činí 30 dnů od zveřejnění výzvy představenstva společnosti akcionářům po zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Předložení a výměna akcií bude provedena v sídle společnosti v pracovních dnech od 8,00 do 15,00 hodin.Představenstvo je povinno vyzvat ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy se stane zápis rejstříkového soudu o snížení základního kapitálu společnosti účinným vůči třetím osobám, způsobem stanoveným v zákoně a stanovách společnosti pro svolávání valné hromady akcionáře k předložení jejich akcií za účelem jejich výměny za nové akcie s nižší jmenovitou hodnotou s uvedením lhůty pro předložení akcií v délce 30 dní ode dne zveřejnění výzvy představenstva a upozornění na postup dle § 214 ObchZ. pro případ prodlení s předložením akcií pro výměnu.
od 17. 12. 2009 do 22. 12. 2009

  Základní jmění ve výši 8 357 000,- Kč se zvyšuje oKč 643 000,-, přičemž se připouští upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení základního jmění, a to maximálně o19 368 000,- Kč.Zvýšení základního jmění bude provedeno úpisem nových akcií vpočtu nejméně 643 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovitéhodnotě Kč 1 000,- v listinné podobě maximálně se bude upisovat19 368 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč.Pokud bude při upisování překročena navrhovaná výše zvýšenízákladního jmění o konečné částce zvýšení rozhodne dozorčí radaspolečnosti.Emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitouhodnotou a je pro všechny upisovatele stejný.Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije seustanovení § 204 a obchodního zák. o přednostním právu. Akciebudou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům - oprávněnýmosobám z transformace,vlastníkům pohledávek z titulu majetkovéhopodílu z transformace Zemědělského družstva Jindice se sídlemUhlířské Janovice, Smetanova 479, okr. Kutná Hora, IČ:00104566.Upisování se bude provádět v sídle společnosti, tj. UhlířskéJanovice, Smetanova 479, okr. Kutná Hora, bude zahájeno třetíden po právní moci usnesení o zapsání usnesení dnešní řádnévalné hromady do obchodního rejstříku, bude trvat 60 dnů.Upisování bude probíhat pouze v pracovní dny v době od 8.00 hod.do 15.00 hod. Úpis může být proveden rovněž formou tzv.individuálního listu upisovatele, který musí mít ověřený podpis amusí být doručen do sídla společnosti rovněž ve lhůtě 60 dnů odzahájení upisování.Předmětem nepeněžitého vkladu mohou být pouze pohledávky z řádněuplatněných nároků na vydání majetkových podílů dle zákona42/1992 Sb. uplatněných fyzickými osobami vůči majetkuZemědělského družstva Jindice se sídlem v Uhlířských Janovicích,Smetanova 479, okr. Kutná Hora, IČ: 00104566, zaokrouhlené nacelé tisíce směrem dolů. Hodnota nepeněžitého vkladu bylaoceněna znaleckými posudky ing. Zdeňka Maňáka, čj. 1137-102/97ze dne 7.6.1997 a ing. Pavla Josefíka, čj. 10/97 ze dne11.6.1997, které řádná valná hromada schválila.Nepeněžité vklady jsou splaceny dnem účinnosti smlouvy opostoupení pohledávky z upisovatele na společnost tj.dnem úpisu.Hospodářské využití nepeněžitých vkladů do základního jměníspolečnosti spočívá ve vytvoření možnosti realizovat dalšípřevody majetku zemědělského družstva Jindice za postoupenépohledávky na společnost ZEAS Mančice, a.s., která má v předmětupodnikání zapsanou "zemědělskou výrobu", přičemž veškerýmajetek, k jehož převodu dojde, je zemědělského charakteru.
od 30. 09. 1997 do 22. 01. 1999

  Akcie společonsti jsou kmenové a jsou vydány v listinné podobě
od 28. 02. 1997 do 23. 06. 2014

  Omezení převoditelnosti akcií : akcie lze platně převádět jen nazákladě předchozího písemného souhlasu představenstva. Převod jemožný pouze mezi akcionáři a na příbuzné v řadě přímé, i vtěchto případech je k platnosti převodu nutný předchozí souhlaspředstavenstva.
od 28. 02. 1997 do 23. 06. 2014

  Rozsah splacení základního jmění : 100%
od 28. 02. 1997 do 22. 01. 1999

Akcie

Počet: 14 782 ks v hodnotě: 136 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 23. 06. 2014

Počet: 14 782 ks v hodnotě: 136 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 22. 12. 2009 do 22. 12. 2009

Počet: 14 782 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 22. 01. 1999 do 22. 01. 1999

Počet: 8 357 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 28. 02. 1997 do 28. 02. 1997

Vlastníci

Název/Jméno: ZZN Polabí, a.s.

IČO:45148210

Adresa: K Vinici 1304, Kolín V, 280 02 Kolín
od 18. 03. 2014

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 18. 03. 2014


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: JEŘÁBEK JAROMÍR

IČO: 60184493

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 07. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 01. 2008 do 25. 07. 2014

Adresa: č.p. 101, 285 04 Vavřinec
od 15. 07. 2015
Vavřinec 101, PSČ 28504
od 29. 08. 2011 do 25. 07. 2014
Uhlířské Janovice, Vavřinec 101, PSČ 28504
od 11. 01. 2008 do 29. 08. 2011


Název/Jméno: MIKULKA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 07. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2014 do 15. 07. 2015
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 04. 2011 do 29. 08. 2011

Adresa: Solopysky 2, 284 01 Suchdol
od 15. 07. 2015
Velké Valy 1852/4, 288 02 Nymburk
od 25. 07. 2014 do 15. 07. 2015
Nymburk, Velké Valy 1852/4, PSČ 28802
od 13. 04. 2011 do 29. 08. 2011


Název/Jméno: ŠKVOR MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 07. 2014

Adresa: č.p. 132, 257 24 Ostředek
od 25. 07. 2014


Název/Jméno: KALUHA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 25. 07. 2014

Adresa: Dvořákova 575, 294 01 Bakov nad Jizerou
od 25. 07. 2014


Název/Jméno: NOVOTNÝ LUBOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 08. 2011
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 01. 2008 do 13. 04. 2011

Adresa: Čs. letců 152, Sedlec, 284 03 Kutná Hora
od 25. 07. 2014
Kutná Hora - Sedlec, Čs. letců 152, PSČ 28403
od 29. 08. 2011 do 25. 07. 2014
Kutná Hora, Čs. letců 152, PSČ 28403
od 11. 01. 2008 do 13. 04. 2011


Název/Jméno: KLEPAL JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 07. 2014 do 15. 07. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 08. 2011 do 29. 08. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 01. 2008 do 22. 07. 2008

Adresa: č.p. 321, 280 02 Tři Dvory
od 25. 07. 2014 do 15. 07. 2015
Tři Dvory 321, PSČ 28002
od 29. 08. 2011 do 29. 08. 2011
Tři Dvory 190, PSČ 28002
od 11. 01. 2008 do 22. 07. 2008


Název/Jméno: LNĚNIČKA MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 25. 07. 2014

Adresa: Polívkova 980/33, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
od 25. 07. 2014


Název/Jméno: FORMÁČEK ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 12. 03. 2012 do 25. 07. 2014

Adresa: Dobrovice - Sýčina 79, PSČ 29441
od 12. 03. 2012 do 25. 07. 2014


Název/Jméno: VANČURA RUDOLF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 01. 2008 do 25. 07. 2014

Adresa: Vodranty 28, PSČ 28601
od 11. 01. 2008 do 25. 07. 2014


Název/Jméno: ŠAFROVÁ DAGMAR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 29. 08. 2011 do 12. 03. 2012

Adresa: Nymburk, Černohorského 1863, PSČ 28802
od 29. 08. 2011 do 12. 03. 2012


Název/Jméno: KUBÍČEK ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 29. 08. 2011 do 29. 08. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 09. 2010 do 27. 09. 2010

Adresa: Poděbrady - Poděbrady V, Arbesova 100, PSČ 29001
od 29. 08. 2011 do 29. 08. 2011
Poděbrady - Poděbrady III, Tyršova 593/28, PSČ 29001
od 27. 09. 2010 do 27. 09. 2010


Název/Jméno: SKOPAL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 06. 2009 do 27. 09. 2010

Adresa: Výšovice 165, PSČ 79809
od 23. 06. 2009 do 27. 09. 2010


Název/Jméno: KOHOUTEK IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 07. 2008 do 23. 06. 2009

Adresa: Kostelec na Hané, Sídliště Sport 864
od 22. 07. 2008 do 23. 06. 2009


Název/Jméno: ŠAŇKOVÁ MILOSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 11. 01. 2008 do 29. 08. 2011
Dozorčí rada - předseda
od 22. 04. 2003 do 11. 01. 2008
Dozorčí rada - člen
od 06. 10. 2000 do 22. 04. 2003

Adresa: Vavřinec, Žíšov 30, PSČ 28504
od 11. 01. 2008 do 29. 08. 2011
Uhlířské Janovice, Žíšov 30, PSČ 28504
od 22. 04. 2003 do 11. 01. 2008
Uhlířské Janovice, Žíšov 30, okres Kutná Hora, PSČ 28504
od 06. 10. 2000 do 22. 04. 2003


Název/Jméno: KMOCH FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 01. 2008 do 22. 07. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 06. 10. 2000 do 11. 01. 2008

Adresa: Vidice 46, PSČ 28401
od 11. 01. 2008 do 22. 07. 2008
Miskovice, Vidice 46, okres Kutná Hora, PSČ 28501
od 06. 10. 2000 do 11. 01. 2008


Název/Jméno: ŠULCOVÁ JANA

IČO: 2771993

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 01. 2008 do 22. 07. 2008

Adresa: Chlístovice, Kralice 43, PSČ 28504
od 11. 01. 2008 do 22. 07. 2008


Název/Jméno: VÍZNER PAVEL

IČO: 87634601

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 01. 2008 do 22. 07. 2008

Adresa: Uhlířské Janovice, Vavřinec 99, PSČ 28504
od 11. 01. 2008 do 22. 07. 2008


Název/Jméno: FANTA JAROSLAV

IČO: 16850751

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 07. 2006 do 11. 01. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 06. 10. 2000 do 22. 04. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 02. 1997 do 06. 10. 2000

Adresa: Rašovice - Jindice 8, PSČ 28504
od 26. 07. 2006 do 11. 01. 2008
Rašovice, Jindice 8, PSČ 28503
od 06. 10. 2000 do 22. 04. 2003
Jindice 8, PSČ 285 03
od 28. 02. 1997 do 06. 10. 2000


Název/Jméno: KOUTOVÁ JAROSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 09. 2005 do 11. 01. 2008

Adresa: Vavřinec 39, PSČ 28504
od 27. 09. 2005 do 11. 01. 2008


Název/Jméno: LOSINECKÝ JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 09. 2005 do 11. 01. 2008

Adresa: Rašovice 23, PSČ 28504
od 27. 09. 2005 do 11. 01. 2008


Název/Jméno: ČERNÍK MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 22. 04. 2003 do 11. 01. 2008
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 06. 10. 2000 do 22. 04. 2003
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 28. 02. 1997 do 06. 10. 2000

Adresa: Uhlířské Janovice, Polní 161, PSČ 28504
od 22. 04. 2003 do 11. 01. 2008
Uhlířské Janovice, Polní 161, okres Kutná Hora, PSČ 28504
od 06. 10. 2000 do 22. 04. 2003
Uhlířské Janovice, Za sokolovnou 601, okres Kutná Hora, PSČ 28504
od 28. 02. 1997 do 06. 10. 2000


Název/Jméno: NOVÁKOVÁ LUDMILA

IČO: 45884269

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 22. 04. 2003 do 11. 01. 2008
Dozorčí rada - člen
od 06. 10. 2000 do 22. 04. 2003

Adresa: Uhlířské Janovice, Netušil 28, PSČ 28504
od 22. 04. 2003 do 11. 01. 2008
Uhlířské Janovice, Netušil 28, okres Kutná Hora, PSČ 28504
od 06. 10. 2000 do 22. 04. 2003


Název/Jméno: BALVÍNOVÁ JITKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 04. 2003 do 27. 09. 2005

Adresa: Uhlířské Janovice, Nad Parkem 753, PSČ 28504
od 22. 04. 2003 do 27. 09. 2005


Název/Jméno: BRANDEJSKÝ JOSEF

IČO: 46389717

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 04. 2003 do 27. 09. 2005

Adresa: Uhlířské Janovice, Rašovice 2, PSČ 28504
od 22. 04. 2003 do 27. 09. 2005


Název/Jméno: SEMERÁD MILAN

IČO: 61717517

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 04. 2003 do 11. 01. 2008

Adresa: Uhlířské Janovice, Žíšov 57, PSČ 28504
od 22. 04. 2003 do 11. 01. 2008


Název/Jméno: MOKRÝ ANTONÍN

IČO: 66493099

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 22. 04. 2003 do 26. 07. 2006

Adresa: Pašinka 21, PSČ 28002
od 22. 04. 2003 do 26. 07. 2006


Název/Jméno: CHALUPA FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 04. 2003 do 11. 01. 2008

Adresa: Uhlířské Janovice, Netušil 5, PSČ 28504
od 22. 04. 2003 do 11. 01. 2008


Název/Jméno: ČERNUŠÁK ZDENĚK

IČO: 11294710

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 22. 04. 2003 do 11. 01. 2008
Dozorčí rada - člen
od 28. 02. 1997 do 22. 04. 2003

Adresa: Kolín II., V Břízách 525, PSČ 28102
od 22. 04. 2003 do 11. 01. 2008
Kolín II, V břízách 525, PSČ 28102
od 28. 02. 1997 do 22. 04. 2003


Název/Jméno: VYDROVÁ MILADA

IČO: 75818892

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 06. 10. 2000 do 11. 01. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 02. 1997 do 06. 10. 2000

Adresa: Uhlířské Janovice, Vavřinec 43, okres Kutná Hora, PSČ 28504
od 06. 10. 2000 do 11. 01. 2008
Uhlířské Janovice, Vavřinec 43, okres Kutná Hora, PSČ 28504
od 29. 09. 1997 do 06. 10. 2000
Uhlířské Janovice, Vavřicnec 43, okres Kutná Hora, PSČ 28504
od 28. 02. 1997 do 29. 09. 1997


Název/Jméno: VÁŇA JAN

IČO: 61540544

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 06. 10. 2000 do 22. 04. 2003
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 28. 02. 1997 do 06. 10. 2000

Adresa: Rašovice, Jindice 50, okres Kutná Hora, PSČ 28503
od 06. 10. 2000 do 22. 04. 2003
Starý Kolín 312, PSČ 281 23
od 28. 02. 1997 do 06. 10. 2000


Název/Jméno: HRABÁNKOVÁ EVA

IČO: 14471906

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 06. 10. 2000 do 11. 01. 2008

Adresa: Uhlířské Janovice, Chmeliště 29, okres Kutná Hora, PSČ 28504
od 06. 10. 2000 do 11. 01. 2008


Název/Jméno: BENEŠ JOSEF

IČO: 65438515

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 28. 02. 1997 do 22. 04. 2003

Adresa: Uhlířské Janovice, Žíšov 24, okres Kutná Hora, PSČ 28504
od 28. 02. 1997 do 22. 04. 2003


Název/Jméno: ŠVARC JOSEF

IČO: 64382460

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 28. 02. 1997 do 22. 04. 2003

Adresa: Jindice, Mančice 14, PSČ 28503
od 28. 02. 1997 do 22. 04. 2003


Název/Jméno: PETRŽILKA BŘETISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 02. 1997 do 22. 04. 2003

Adresa: Praha 10, U krbu 3107/28, PSČ 10000
od 06. 10. 2000 do 22. 04. 2003
Praha 10, U krku 3107/28, PSČ 10000
od 28. 02. 1997 do 06. 10. 2000


Název/Jméno: ČUCHAL RADOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 02. 1997 do 06. 10. 2000

Adresa: Uhlířské Janovice, Žíšov 332, okres Kutná Hora, PSČ 28504
od 28. 02. 1997 do 06. 10. 2000


Název/Jméno: COUF PETR

IČO: 43088953

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 02. 1997 do 06. 10. 2000

Adresa: Horoměřice, PSČ 252 62
od 28. 02. 1997 do 06. 10. 2000


Název/Jméno: BORIK STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 02. 1997 do 06. 10. 2000

Adresa: Uhlířské Janovice, Boženy Němcové 546, okres Kutná Hora, PSČ 28504
od 28. 02. 1997 do 06. 10. 2000


Název/Jméno: HENDRYCH JOSEF

IČO: 10228578

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 02. 1997 do 06. 10. 2000

Adresa: Uhlířské Janovice, 9. května 727, okres Kutná Hora, PSČ 28504
od 28. 02. 1997 do 06. 10. 2000


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 7. 2008

Obory činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
od 14. 07. 2008


Kovářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:28. 2. 1997

Odpovědní zástupci: Jan Váňa

Zánik oprávnění:30. 11. 2006


Opravy pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:28. 2. 1997

Odpovědní zástupci: Milada Vydrová

Zánik oprávnění:30. 11. 2006


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:28. 2. 1997

Odpovědní zástupci: Jan Váňa

Zánik oprávnění:30. 11. 2006


Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 2. 1997

Odpovědní zástupci: Jan Váňa

Zánik oprávnění:4. 1. 2001


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (mimo zboží dle příloh 1,2,3 zákona č. 455/91 Sb. v platném znění)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 2. 1997

Odpovědní zástupci: Jan Váňa

Zánik oprávnění:30. 11. 2006


Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 2. 1997

Odpovědní zástupci: Jan Váňa

Zánik oprávnění:30. 11. 2006


Pronájem nemovitostí včetně doplňkových služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 2. 1997

Odpovědní zástupci: Jan Váňa

Zánik oprávnění:30. 11. 2006


Činnost účetních poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 2. 1997

Odpovědní zástupci: Jan Váňa

Zánik oprávnění:4. 1. 2001


Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 2. 1997

Odpovědní zástupci: Jan Váňa

Zánik oprávnění:30. 11. 2006


Pronájem movitých věcí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 2. 1997

Odpovědní zástupci: Jan Váňa

Zánik oprávnění:30. 11. 2006


Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 2. 1997

Obory činnosti: - pro zemědělství a lesnictví
od 04. 01. 2001 do 30. 11. 2006

Odpovědní zástupci: Jan Váňa

Zánik oprávnění:30. 11. 2006


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25110012

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 4. 1997

Související firmy

Související osoby

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
878319ZEAS Mančice, a.s.25110012č.p. 91, 285 04 Rašovice