ZEAS Mančice, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem ZEAS Mančice, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4573. Její identifikační číslo je 25110012

Výpis z obchodního rejstříku ZEAS Mančice, a.s.

Datum zápisu: 28. 2. 1997

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4573

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: ad9g4q3

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
Pronájem movitých věcí
Činnost organizačních a ekonomických poradců
Činnost účetních poradců
Pronájem nemovitostí včetně doplňkových služeb
Zprostředkovatelská činnost
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (mimo zboží dle...
Výroba a opravy zemědělských strojů
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Opravy pracovních strojů
Kovářství

Adresa společnosti

Sídlo: 91, 28504 Rašovice

Adresy: č.p. 91, 285 04 Rašovice
od 23. 06. 2014
Rašovice 91, PSČ 28504
od 22. 07. 2008 od 23. 06. 2014
Uhlířské Janovice, Smetanova 479, okres Kutná Hora, PSČ 28504
od 28. 02. 1997 od 22. 07. 2008

Skutečnosti

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 23. 06. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 23. 06. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 23. 06. 2014

  Mimořádná valná hromada společnosti ZEAS Mančice, a.s. přijala dne 2.12.2013 toto usnesení:a) Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti ZEAS Mančice, a.s., se sídlem Rašovice 91, PSČ 285 04, IČO 25110012, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 4573 (dále jen „společnost"), ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, čili osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií společnosti podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, je společnost ZZN Polabí, a.s., se sídlem K Vinici 1304, Kolín V, 280 02 Kolín, IČO 45148210 (dále jen „hlavní akcionář"). Toto určení se zakládá na skutečnosti, že podle výpisu ze seznamu akcionářů vedeného společností ke dni konání valné hromady a podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě je hlavní akcionář osobou, která vlastní ve společnosti listinné kmenové akcie na jméno, a to 14 108 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 136,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 95,44% základního kapitálu společnosti a jsou s nimi spojena hlasovací práva, jakož i na skutečnosti, že ve společnosti nejsou vydány žádné jiné účastnické cenné papíry, než listinné kmenové akcie na jméno, a počet hlasů spojených s těmito akciemi se podle čl. 9. odst. 1. stanov společnosti řídí jmenovitou hodnotou akcií, a z těchto důvodů je s uvedenými akciemi ve vlastnictví hlavního akcionáře spojen stejně vysoký podíl na hlasovacích právech ve společnosti, jaký má jejich souhrnná jmenovitá hodnota na základním kapitálu společnosti, to je 95,44%. b) Přechod akcií Valná hromada tímto rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 183l odst. 1 obchodního zákoníku. c) Výše protiplnění Valná hromada schvaluje výši protiplnění v penězích určenou hlavním akcionářem podle § 183m odst. 1 obchodního zákoníku za listinné kmenové akcie na jméno vydané společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak, že oprávněným osobám náleží protiplnění ve výši 1 081,-- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 136,- Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění je v souladu s§ 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 2133-3/13 ze dne 21. 10. 2013 vypracovaným společnosti A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, PSČ 602 00, IČO 44119097, která je ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost. d) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplnění Dosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 183l odst. 5 obchodního zákoníku společnosti tak, že je předloží k rukám pověřeného obchodníka s cennými papíry, jímž je společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČO 27758419 (dále jen „obchodník"). Tomuto obchodníkovi hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a jeho potvrzením tuto skutečnost doložil společnosti. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplacení za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tj. po předání akcií společnosti k rukám obchodníka. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že obchodník protiplnění poskytne podle § 183m odst. 3 obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání.
od 16. 12. 2013 od 18. 03. 2014

  Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 10. 12. 2009 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti takto:Důvod snížení základního kapitálu:důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada dosažených ztrát převedených na účet výsledek hospodaření minulých let v celkové výši 13.948.859,04 Kč.Rozsah snížení základního kapitálu:základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadní výše 14.782.000,- Kč o částku 12.771.648,- Kč na výslednou výši základního kapitálu 2.010.352,- Kč.Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:vzhledem k důvodům snížení základního kapitálu nebude částka odpovídající snížení základního kapitálu vyplacena akcionářům, a to ani zčásti a snížení základního kapitálu se projeví odpovídajícím způsobem příslušnými změnami údajů v účetnictví společnosti, a to zejména v rozvaze v pasivech na řádcích A.I. základní kapitál a A.IV. výsledek hospodaření minulých let, a to snížením základního kapitálu o částku 12.771.648,- Kč, tj. o částku, o kterou se snižuje jmenovitá hodnota všech akcií, vypořádáním dosažené ztráty minulých let ve výši 12.771.648,- Kč proti snížení základního kapitálu společnosti.Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno:snížením jmenovité hodnoty akcí, a to poměrně u všech 14782 kusů akcií společnosti v poměru 1000:136, tj. u akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 136,- Kč v souladu s ust. § 213 odst. 2. ObchZ. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií bude provedeno výměnou dosavadních akcií za nové akcie s nižší jmenovitou hodnotou.Lhůta k předložení listinných akcií k výměně:lhůta činí 30 dnů od zveřejnění výzvy představenstva společnosti akcionářům po zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Předložení a výměna akcií bude provedena v sídle společnosti v pracovních dnech od 8,00 do 15,00 hodin.Představenstvo je povinno vyzvat ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy se stane zápis rejstříkového soudu o snížení základního kapitálu společnosti účinným vůči třetím osobám, způsobem stanoveným v zákoně a stanovách společnosti pro svolávání valné hromady akcionáře k předložení jejich akcií za účelem jejich výměny za nové akcie s nižší jmenovitou hodnotou s uvedením lhůty pro předložení akcií v délce 30 dní ode dne zveřejnění výzvy představenstva a upozornění na postup dle § 214 ObchZ. pro případ prodlení s předložením akcií pro výměnu.
od 17. 12. 2009 od 22. 12. 2009

  Základní jmění ve výši 8 357 000,- Kč se zvyšuje oKč 643 000,-, přičemž se připouští upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení základního jmění, a to maximálně o19 368 000,- Kč.Zvýšení základního jmění bude provedeno úpisem nových akcií vpočtu nejméně 643 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovitéhodnotě Kč 1 000,- v listinné podobě maximálně se bude upisovat19 368 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč.Pokud bude při upisování překročena navrhovaná výše zvýšenízákladního jmění o konečné částce zvýšení rozhodne dozorčí radaspolečnosti.Emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitouhodnotou a je pro všechny upisovatele stejný.Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije seustanovení § 204 a obchodního zák. o přednostním právu. Akciebudou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům - oprávněnýmosobám z transformace,vlastníkům pohledávek z titulu majetkovéhopodílu z transformace Zemědělského družstva Jindice se sídlemUhlířské Janovice, Smetanova 479, okr. Kutná Hora, IČ:00104566.Upisování se bude provádět v sídle společnosti, tj. UhlířskéJanovice, Smetanova 479, okr. Kutná Hora, bude zahájeno třetíden po právní moci usnesení o zapsání usnesení dnešní řádnévalné hromady do obchodního rejstříku, bude trvat 60 dnů.Upisování bude probíhat pouze v pracovní dny v době od 8.00 hod.do 15.00 hod. Úpis může být proveden rovněž formou tzv.individuálního listu upisovatele, který musí mít ověřený podpis amusí být doručen do sídla společnosti rovněž ve lhůtě 60 dnů odzahájení upisování.Předmětem nepeněžitého vkladu mohou být pouze pohledávky z řádněuplatněných nároků na vydání majetkových podílů dle zákona42/1992 Sb. uplatněných fyzickými osobami vůči majetkuZemědělského družstva Jindice se sídlem v Uhlířských Janovicích,Smetanova 479, okr. Kutná Hora, IČ: 00104566, zaokrouhlené nacelé tisíce směrem dolů. Hodnota nepeněžitého vkladu bylaoceněna znaleckými posudky ing. Zdeňka Maňáka, čj. 1137-102/97ze dne 7.6.1997 a ing. Pavla Josefíka, čj. 10/97 ze dne11.6.1997, které řádná valná hromada schválila.Nepeněžité vklady jsou splaceny dnem účinnosti smlouvy opostoupení pohledávky z upisovatele na společnost tj.dnem úpisu.Hospodářské využití nepeněžitých vkladů do základního jměníspolečnosti spočívá ve vytvoření možnosti realizovat dalšípřevody majetku zemědělského družstva Jindice za postoupenépohledávky na společnost ZEAS Mančice, a.s., která má v předmětupodnikání zapsanou "zemědělskou výrobu", přičemž veškerýmajetek, k jehož převodu dojde, je zemědělského charakteru.
od 30. 09. 1997 od 22. 01. 1999

  Omezení převoditelnosti akcií : akcie lze platně převádět jen nazákladě předchozího písemného souhlasu představenstva. Převod jemožný pouze mezi akcionáři a na příbuzné v řadě přímé, i vtěchto případech je k platnosti převodu nutný předchozí souhlaspředstavenstva.
od 28. 02. 1997 od 23. 06. 2014

  Akcie společonsti jsou kmenové a jsou vydány v listinné podobě
od 28. 02. 1997 od 23. 06. 2014

  Rozsah splacení základního jmění : 100%
od 28. 02. 1997 od 22. 01. 1999

Akcie

Počet: 14 782 ks v hodnotě: 136 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 23. 06. 2014

Počet: 14 782 ks v hodnotě: 136 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 22. 12. 2009 od 23. 06. 2014

Vlastníci

Název/Jméno: ZZN Polabí, a.s.

IČO: 45148210

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 18. 03. 2014


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: MIKULKA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 07. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2014 od 15. 07. 2015
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 04. 2011 od 29. 08. 2011


Název/Jméno: JEŘÁBEK JAROMÍR

IČO: 40982041

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 07. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 01. 2008 od 25. 07. 2014


Název/Jméno: KALUHA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 25. 07. 2014


Název/Jméno: ŠKVOR MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 07. 2014


Název/Jméno: LNĚNIČKA MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 25. 07. 2014


Název/Jméno: NOVOTNÝ LUBOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 08. 2011
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 01. 2008 od 13. 04. 2011


Název/Jméno: KLEPAL JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 07. 2014 od 15. 07. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 08. 2011 od 25. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 01. 2008 od 29. 08. 2011


Název/Jméno: FORMÁČEK ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 12. 03. 2012 od 25. 07. 2014


Název/Jméno: VANČURA RUDOLF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 01. 2008 od 25. 07. 2014


Název/Jméno: ŠAFROVÁ DAGMAR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 29. 08. 2011 od 12. 03. 2012


Název/Jméno: KUBÍČEK ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 29. 08. 2011 od 25. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 09. 2010 od 29. 08. 2011


Název/Jméno: SKOPAL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 06. 2009 od 27. 09. 2010


Název/Jméno: ŠAŇKOVÁ MILOSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 11. 01. 2008 od 29. 08. 2011
Dozorčí rada - předseda
od 22. 04. 2003 od 11. 01. 2008
Dozorčí rada - člen
od 06. 10. 2000 od 22. 04. 2003


Název/Jméno: KOHOUTEK IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 07. 2008 od 23. 06. 2009


Název/Jméno: KMOCH FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 01. 2008 od 22. 07. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 06. 10. 2000 od 11. 01. 2008


Název/Jméno: VÍZNER PAVEL

IČO: 87634601

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 01. 2008 od 22. 07. 2008


Název/Jméno: ŠULCOVÁ JANA

IČO: 5526108

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 01. 2008 od 22. 07. 2008


Název/Jméno: FANTA JAROSLAV

IČO: 16850751

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 07. 2006 od 11. 01. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 06. 10. 2000 od 22. 04. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 02. 1997 od 06. 10. 2000


Název/Jméno: LOSINECKÝ JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 09. 2005 od 11. 01. 2008


Název/Jméno: KOUTOVÁ JAROSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 09. 2005 od 11. 01. 2008


Název/Jméno: NOVÁKOVÁ LUDMILA

IČO: 15515923

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 22. 04. 2003 od 11. 01. 2008
Dozorčí rada - člen
od 06. 10. 2000 od 22. 04. 2003


Název/Jméno: CHALUPA FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 04. 2003 od 11. 01. 2008


Název/Jméno: ČERNÍK MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 22. 04. 2003 od 11. 01. 2008
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 06. 10. 2000 od 22. 04. 2003
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 28. 02. 1997 od 06. 10. 2000


Název/Jméno: ČERNUŠÁK ZDENĚK

IČO: 11294710

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 22. 04. 2003 od 11. 01. 2008
Dozorčí rada - člen
od 28. 02. 1997 od 22. 04. 2003


Název/Jméno: BRANDEJSKÝ JOSEF

IČO: 45411654

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 04. 2003 od 27. 09. 2005


Název/Jméno: MOKRÝ ANTONÍN

IČO: 66493099

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 22. 04. 2003 od 26. 07. 2006


Název/Jméno: SEMERÁD MILAN

IČO: 61717517

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 04. 2003 od 11. 01. 2008


Název/Jméno: BALVÍNOVÁ JITKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 04. 2003 od 27. 09. 2005


Název/Jméno: VYDROVÁ MILADA

IČO: 75818892

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 06. 10. 2000 od 11. 01. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 02. 1997 od 06. 10. 2000


Název/Jméno: PETRŽILKA BŘETISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 02. 1997 od 22. 04. 2003


Název/Jméno: ŠVARC JOSEF

IČO: 70100004

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 28. 02. 1997 od 22. 04. 2003


Název/Jméno: BENEŠ JOSEF

IČO: 15922341

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 28. 02. 1997 od 22. 04. 2003


Název/Jméno: HRABÁNKOVÁ EVA

IČO: 14471906

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 06. 10. 2000 od 11. 01. 2008


Název/Jméno: VÁŇA JAN

IČO: 67888305

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 06. 10. 2000 od 22. 04. 2003
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 28. 02. 1997 od 06. 10. 2000


Název/Jméno: BORIK STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 02. 1997 od 06. 10. 2000


Název/Jméno: ČUCHAL RADOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 02. 1997 od 06. 10. 2000


Název/Jméno: COUF PETR

IČO: 43088953

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 02. 1997 od 06. 10. 2000


Název/Jméno: HENDRYCH JOSEF

IČO: 10228578

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 02. 1997 od 06. 10. 2000


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 07. 2008


Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 02. 1997

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 11. 2006


Pronájem movitých věcí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 02. 1997

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 11. 2006


Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 02. 1997

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 11. 2006


Činnost účetních poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 02. 1997

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:04. 01. 2001


Pronájem nemovitostí včetně doplňkových služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 02. 1997

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 11. 2006


Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 02. 1997

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 11. 2006


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (mimo zboží dle příloh 1,2,3 zákona č. 455/91 Sb. v platném znění)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 02. 1997

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 11. 2006


Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 02. 1997

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:04. 01. 2001


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:28. 02. 1997

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 11. 2006


Opravy pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:28. 02. 1997

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 11. 2006


Kovářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:28. 02. 1997

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 11. 2006


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25110012

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 04. 1997

Související firmy

#NázevICOAdresa
188679" Zámecká růže, o.p.s."26902087Brno, Veveří 13, PSČ 602 00
631466A L F A Leasing a.s.19013752Přerov, 75000, Přerov I-Město, Boženy Němcové, 25
53203AG - Centrum spol. s r.o.49815300Předměřice nad Labem, Správčice 376, PSČ 503 02
761246AGAVA, společnost s ručením omezeným61329371Litvínov, Ukrajinská 7/283, okres Most
312380AGRO - spol., akciová společnost46356002Legerova 224, 28002 Kolín
417271AGRO Rozsochy, a.s.63468026165, 59257 Rozsochy
55237AGRO Sušice, a.s.28870719Radošovice, 38646, Radošovice, Radošovice, 83
230910AGRO Vnorovy, a.s.64508056Smetkova 303, 69661 Vnorovy
450885AGRO-TEX a.s.49196260Nádražní 644, 34802 Bor
729611AGROMERAN a.s.2554956157, 59242 Jimramov
266318Agropodnik a.s. Hradec Králové47452595Jana Černého 376/5, 50302 Hradec Králové
233773ATLANTA LOGISTIC, a.s.2624414475, 66902 Dyje
782687B O N A  Litvínov, s.r.o.47307013Šafaříkova 2095, 43601 Litvínov
115332Bytové družstvo Třebenická25609149Praha 8 - Kobylisy, Třebenická 1289
80506Bytové družstvo U Kapslovny 188126722054U zásobní zahrady 1881/1, 13000 Praha
251742C V Z spol. s r.o.472167011, 38473 Vacov
555513Coop Příbram, družstvo31836Dlouhá 155, 26101 Příbram
550532CS TRADING s.r.o.149314Větrná 429, 26753 Žebrák
723828Czech Outdoor s.r.o.26193302Praha, 13000, Strašnice (Praha 3), K Červenému dvoru, 3269/25a
238859ČESKÁ KUCHYNĚ s.r.o.45801894Na poříčí 1047/26, 11000 Praha
156708Dětská ordinace Místek s. r. o.2477220Politických obětí 119, 73801 Frýdek-Místek
593418Drůbežárny Osík, a. s.47452731Mařákova 931, 56967 Litomyšl
352447Dřevotvar Pardubice s.r.o.2990417. listopadu 237, 53002 Pardubice
48958E L E K T R O D R U Ž S T V O, Turnov15043398Vesecká 75, 51101 Turnov
320847ELEKTROSERVIS Praha s.r.o. v likvidaci61676462Kolín, 28002, Kolín III, Havelcova, 7O

Související osoby

#NázevICOAdresa
45518ADAM JIŘÍ15097587Generála Janouška 901/13, 19800 Praha
142770ADAMCOVÁ ZDEŇKA66516498Leskauerova 2856/10, 62800 Brno
3031ADÁMEK JIŘÍ74696424Spinozova 1825/7, 14300 Praha
18964ADÁMEK MIROSLAV16210638Smetanovo náměstí 91, 57001 Litomyšl
41498ADÁMKOVÁ KATEŘINA44665857Zahradní 616/1, 36001 Karlovy Vary
8445ALBRECHT JOSEF13058487Nádražní 1285/101, 69141 Břeclav
59470ALBRECHT ZDENĚK7213903064, 38472 Zdíkov
238711ALTMAN VÁCLAV47692499Nezvalova 1946/6, 35002 Cheb
4595ANDĚL JOSEF65587201Čechova 2325/27, 30100 Plzeň
275AUBRECHTOVÁ SOŇA62760840Bělehradská 3347/7, Most, 434 01
71007AUGUSTIN JOSEF49768956Za Tratí 754/12b, 35301 Mariánské Lázně
394995BÁČA LUDVÍK6203094935, 56901 Hradec nad Svitavou
208459BAČOVÁ VĚRA63122103Litvínovská 180/15, 43511 Lom
374251BAIER MIROSLAV67231276Trpasličí 765, 46014 Liberec
59787BALÁŠ LUBOMÍR61187208Pod Zámečkem 1373/14, 50012 Hradec Králové
139204BAREŠ JAN8879208149, 25722 Lštění
22235BARTÁK JAROSLAV13791621Malátova 91/1, 15000 Praha
230517BARTÁK PAVEL62121260Puškinova 521/39, 68201 Vyškov
107093BARTOLOTTI MARTIN61979333Štefánikova 336/30, 50011 Hradec Králové
12246BARTOŠ PAVEL61571890Stanislavova 772/7, 78985 Mohelnice
116087BARTOŠ PAVEL71908382Kostelní vrch 662, 46342 Hodkovice nad Mohelkou
269286BARTOŠEK JOSEF41523750Ovocná 414, 76901 Holešov
39737BÁRTOVÁ MARIE7603877750, 38401 Nebahovy
255578BARTŮNĚK LADISLAV88258238Na sádkách II 1743, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
105014BEDNÁŘ JOSEF1022705928, 28914 Chrást

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí