Zemědělská společnost Jedlí, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Zemědělská společnost Jedlí, a.s., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2735. Její identifikační číslo je 26821427

Výpis z obchodního rejstříku Zemědělská společnost Jedlí, a.s.

Datum zápisu: 19. 11. 2003

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2735

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: eitg5aw

Předmět podnikání: Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
Velkoobchod
Ubytovací služby
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Opravy silničních vozidel
Hostinská činnost

Adresa společnosti

Sídlo: 83, 78901 Jedlí

Adresy: č.p. 83, 789 01 Jedlí
od 25. 11. 2016
Jedlí 83, PSČ 78901
od 19. 11. 2003 od 25. 11. 2016

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 15. 08. 2014

  K převodu akcií na jméno je třeba souhlas představenstva. Představenstvo je povinno rozhodnout o písemné žádosti akcionáře do dvou měsíců od doručení žádosti akcionáře. Pokud tak neučiní má se za to, že s převodem souhlasí. Smlouva o převodu akcií na jméno nemůže nabýt účinnosti dříve, než představenstvo udělí souhlas.
od 15. 08. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 5
od 15. 08. 2014 od 25. 11. 2016

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 15. 08. 2014 od 25. 11. 2016

  Usnesení řádné valné hromady ze dne 13.62007 o záměru snížit základní kapitál společnosti, a to o hodnotu vlastních akcií nabytých na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 16.12.2005 v nominální hodnotě 2.950.000,- Kč jejich vzetím z oběhu z důvodu neuskutečněného prodeje ve stanovené 18 měsíční lhůtě, čímž dojde ke snížení základního kapitálu z 29.520.000,- Kč na částku 26.570.000,- Kč, a to přeúčtováním částky 2,315.750,- Kč proti účtu 25200 - vlastní akcie a částky 634.250,- Kč proti účtu 421200 - zvláštní rezervní fond.
od 24. 10. 2007

  Jediný akcionář společnosti v působnosti valné hromady rozhodl dne 10. prosince 2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:1. Zvyšujeme základní kapitál společnosti v souladu s ust. § 202 a následujícími obchodního zákoníku o částku 27,520.000,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů pět set dvacet tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií za hodnotu nepeněžitého vkladu. Upsání akcií nad tuto částku se nepřipouští.Důvodem zvýšení je vytvoření předpokladů pro podnikání v souladu s předmětem činnosti společnosti.Upsané akcie budou akciemi kmenovými, na jméno, v listinné podobě, neregistrovanými, v počtu 2700 (slovy: dva tisíce sedm set) kusů jmenovité hodnoty 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a 520 (slovy: pět set dvacet) kusů jmenovité hodnoty 1.000,- Kč. Emisní kurs akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě.Předmětem nepeněžitého vkladu jsou:1. nemovitosti evidované u Katastrálního úřadu v Šumperku v katastru nemovitostí- na LV č. 152 pro obec Zborov a kat. území Zborov na Moravě, a to zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 108, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 120,- na LV č. 153 pro obec Zábřeh a kat. území Václavov u Zábřeha, a to zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 111, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 120, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 121,- na LV č. 321 pro obec a kat území Svébohov, a to zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 184, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 185, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 195, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 196,- na LV č. 369 pro obec a kat. území Drozdov, a to zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 209, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 210, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 214, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 215, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 216, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 217, technická vybavenost bez čp/če na pozemku p.č. st. 223, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 245, technická vybavenost bez čp/če na pozemku p.č. st. 246, technická vybavenost bez čp/če na pozemku p.č. st. 247, technická vybavenost bez čp/če na pozemku p.č. st. 248, technická vybavenost bez čp/če na pozemku p.č. st. 249,- na LV č. 442 pro obec a kat. území Jedlí, a to občanská vybavenost č.p. 83 v části obce Jedlí na pozemku p.č. st. 371 a pozemek p.č. st. 371 zastavěná plocha a nádvoří, objekt bydlení č.p. 267 v části obce Jedlí na pozemku p.č. st. 480, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 359, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 373, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 374, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 375, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 376, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 377, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 378, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 379, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 381, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 382, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 407, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 408, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 409, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 422, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 427, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 432, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 464, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 465, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 466, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 467, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 468, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 469, technická vybavenost bez čp/če na pozemku p.č. st. 470, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 483, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 498, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 507,- na LV č. 459 pro obec a kat. území Jedlí, a to podíl 8272/10000 zemědělské stavby bez čp/če na pozemku p.č. st. 463,ve vlastnictví Zemědělského družstva Jedlí, se sídlem Jedlí, PSČ 789 92, IČ: 60 79 36 27.Tyto nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem ze dne 5.12.2003, číslo 3109-399/2003, znalce Ing. Václava Hoplíčka, bytem Zábřeh, Severovýchod 43, jmenovaného usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 21.11.2003 č.j. Nc 5231/2003-8, na částku 11,550.000,- Kč, slovy: jedenáct milionů pět set padesát tisíc korun českých.2. Movité věci - stroje, zařízení, základní stádo a zásoby - ve vlastnictví Zemědělského družstva Jedlí, se sídlem Jedlí, PSČ 789 92, IČ: 60 79 36 27, jak jsou uvedeny ve znaleckém posudku ze dne 10.12.2003, číslo 7563-366/03, znalce Ing. Ivana Krejsy, bytem Zábřeh, Severovýchod 43, jmenovaného usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 21.11.2003 č.j. Nc 5231/2003-8, na částku 15,974.000,- Kč, slovy: patnáct milionů devět set sedmdesát čtyři tisíce korun českých.Nepeněžitý vklad oceňujeme jménem jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady ve smyslu ustanovení § 190 obchodního zákoníku na částku 27,520.000,- Kč slovy: dvacet sedm milionů pět set dvacet tisíc korun českých.Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 2.700 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, neregistrovaných, nominální hodnoty 10.000,- Kč a 520 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, neregistrovaných, nominální hodnoty 1.000,- Kč.Všechny akcie budou upsány a splaceny předem určeným zájemcem - Zemědělským družstvem Jedlí, se sídlem Jedlí, PSČ 789 92, okres Šumperk, IČ: 60 79 36 27.Místo a lhůta pro upsání a splacení nepeněžitého vkladu:Místem pro upsání a splacení je sídlo společnosti, tj. Jedlí 83, PSČ 789 01, a to v pracovní dny od 10.00 hodin do 14.00 hod. Lhůta pro upsání a splacení nepeněžitého vkladu je patnáct dnů s počátkem běhu lhůty následující den poté, co společnost doručí upisovateli návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, a to po té, co byl podán návrh na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady ve smyslu ust. § 203 odstavce 4. obch. zák. o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Pokud Krajský soud v Ostravě zamítne návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, bude úpis neúčinný.Nepeněžitý vklad bude splacen takto:a) u nemovitostí předáním písemného prohlášení vkladatele o vkladu nemovitostí s úředně ověřeným podpisem a podpisem zápisu o předání a převzetí, včetně faktického předání nemovitostí,b) u věcí movitých předáním písemného prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem, včetně faktického předání věcí.
od 17. 12. 2003 od 24. 02. 2004

  Omezení převoditelnosti akcií na jméno:Akcie na jméno je převoditelná se souhlasem představesntva s tím, že představenstvo je povinno rozhodnout o žádosti akcionáře do tří měsíců od jejího doručení společnosti.
od 19. 11. 2003 od 15. 08. 2014

Akcie

Počet: 2 605 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 13. 05. 2015

Počet: 200 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 11. 2003 od 24. 02. 2004

Vlastníci

Název/Jméno: Zemědělské družstvo Jedlí

IČO: 60793627

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 19. 11. 2003 od 09. 09. 2004


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: LAPČAK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 11. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 08. 2014 od 25. 11. 2016


Název/Jméno: PROKOP JOSEF

IČO: 71277714

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 03. 2012


Název/Jméno: IVANOVIČ MILAN

IČO: 41422562

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 02. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 09. 08. 2013 od 10. 02. 2016


Název/Jméno: TOMÁŠEK LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 02. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 01. 2010 od 10. 02. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 02. 2006 od 15. 01. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 11. 2003 od 17. 02. 2006


Název/Jméno: LUŇÁČKOVÁ MARIE

IČO: 63394464

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 04. 2007
Dozorčí rada - člen
od 19. 11. 2003 od 13. 02. 2007


Název/Jméno: BARTOŠ JIŘÍ

IČO: 12993522

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 04. 2007
Dozorčí rada - předseda
od 19. 11. 2003 od 13. 02. 2007


Název/Jméno: TYLŠAR LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 08. 2013 od 23. 11. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 01. 2010 od 09. 08. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 11. 2003 od 15. 01. 2010


Název/Jméno: JURÁSEK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 08. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 12. 2003 od 24. 10. 2007


Název/Jméno: KYSELÁ VLADIMÍRA

IČO: 73223468

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 01. 2010 od 12. 08. 2014


Název/Jméno: HROCHOVÁ PETRA

IČO: 72205377

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 02. 2006 od 09. 08. 2013


Název/Jméno: TOMÁŠEK ALOIS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 12. 2003 od 15. 01. 2010


Název/Jméno: NIMRICHTEROVÁ HANA

IČO: 73101214

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 10. 2008 od 09. 08. 2013


Název/Jméno: NIMMRICHTEROVÁ HANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 10. 2007 od 30. 10. 2008


Název/Jméno: ŠANOVEC JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 03. 2005 od 17. 03. 2012


Název/Jméno: SKŘIPCOVÁ STANISLAVA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 11. 2003 od 09. 03. 2005


Název/Jméno: VAŘEKA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 11. 2003 od 17. 02. 2006


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 2004

Obory činnosti: - ojetými motorovými vozidly
od 01. 01. 2004 od 30. 06. 2008
- prodej součástek a příslušenství vozidel
od 01. 01. 2004 od 30. 06. 2008
- čtyřkolovými motorovými vozidly
od 01. 01. 2004 od 30. 06. 2008
- dvoukolovými motorovými vozidly
od 01. 01. 2004 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 39598

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 2004

Obory činnosti: - ojetými motorovými vozidly
od 01. 01. 2004 od 30. 06. 2008
- kovy a kovovými rudami
od 01. 01. 2004 od 30. 06. 2008
- hrami a hračkami
od 01. 01. 2004 od 30. 06. 2008
- knihami, novinami, kancelářskými potřebami
od 01. 01. 2004 od 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem, neelektrickými přístroji a potřebami pro domácnost
od 01. 01. 2004 od 30. 06. 2008
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 01. 01. 2004 od 30. 06. 2008
- nenahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 01. 01. 2004 od 30. 06. 2008
- nahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 01. 01. 2004 od 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 01. 01. 2004 od 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 01. 01. 2004 od 30. 06. 2008
- textilem, oděvy, obuví
od 01. 01. 2004 od 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 01. 01. 2004 od 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 01. 01. 2004 od 30. 06. 2008
- sportovním zbožím
od 01. 01. 2004 od 30. 06. 2008
- součástkami a příslušenstvím vozidel
od 01. 01. 2004 od 30. 06. 2008
- motorovými vozidly z výroby
od 01. 01. 2004 od 30. 06. 2008
- zemědělskými stroji
od 01. 01. 2004 od 30. 06. 2008
- kancelářskými stroji a zařízeními a výpočetní technikou
od 01. 01. 2004 od 30. 06. 2008
- textilními stroji
od 01. 01. 2004 od 30. 06. 2008
- stavebními stroji
od 01. 01. 2004 od 30. 06. 2008
- obráběcími stroji
od 01. 01. 2004 od 30. 06. 2008
- chemickými látkami a výrobky
od 01. 01. 2004 od 30. 06. 2008
- železářským, instalatérským a topenářským zbožím
od 01. 01. 2004 od 30. 06. 2008
- dřevem, stavebními materiály a nátěrovými hmotami
od 01. 01. 2004 od 30. 06. 2008
- potravinami, nápoji a tabákem
od 01. 01. 2004 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 39598

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 2004

Obory činnosti: - poskytování ubytování v jiných kategoriích staveb (bytových domech, v rodinných domech, ve stavbách pro individuální rekreaci), včetně poskytování snídaní v těchto stavbách s kapacitou do 10 lůžek
od 01. 01. 2004 od 30. 06. 2008
- poskytování ubytování v ostatních ubytovacích zařízeních, které neposkytují stravovací služby (zejména v turistických ubytovnách, kempech, chatových osadách)
od 01. 01. 2004 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 2004

Obory činnosti: Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
od 01. 01. 2004
Velkoobchod
od 01. 01. 2004
Ubytovací služby
od 01. 01. 2004

Odpovědní zástupci: 39598


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 01. 2004


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 01. 2004

Odpovědní zástupci:


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ26821427

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 12. 2003

Související firmy

#NázevICOAdresa
14195533 N T , spol. s r.o. v likvidaci25973703Náchod
1663250A.B.V. spol. s r.o.48154067Vrbová 625, 56203 Ústí nad Orlicí
1049039ABC PNEUSERVIS s.r.o.26906686Kostická 157/6, 69151 Lanžhot
848354AGRI Loučeň, a.s.25140418Loučeň 52, PSČ 289 37
1786346AGROPODNIK, a.s., Velké Meziříčí46982761Třebíčská 1540/70, 59401 Velké Meziříčí
1855119AGROSUMAK a.s.25350111Suchdol nad Odrou, 74201, Suchdol nad Odrou, Komenského, 211
1408904Albera spol. s r.o.48113875Dolákova 797/11, 18100 Praha
1707325AmmG spol. s r.o.61681971Ant. Škváry 2494, 27201 Kladno
1476069Armatury plus, spol. s r.o.25369253Ostrava, 70030, Hrabůvka, Krakovská, 1095
87407ASAX, s.r.o. v likvidaci62914421Vlašská 358/7, 11800 Praha
1656111Autodrom Sosnová, s.r.o.48948586Česká Lípa II, Sosnová čp. 2OO, PSČ 470 02
948598B & P spol. s r.o.zprostředkovatelská a stavební firma49704770Strojírenská 260/14, 15521 Praha
1445656B plus H spol. s r.o. v likvidaci48951374Na Radouči 1311, 29301 Mladá Boleslav
1211755Balírny Praha, spol. s r.o. v likvidaci43873081Jankovcova 1366, 17000 Praha
613365BK Technic s.r.o.28727223Zámecká 63, 46343 Český Dub
669579BREL, spol. s r.o.46900233Jiráskova 640, 68352 Křenovice
1867278Bytové družstvo - ELÁN25162667Pekárenská 1068/37, 37004 České Budějovice
1241483Bytové družstvo Kojetická 978-98O25699971Kojetická 978, 27711 Neratovice
1646078Bytové družstvo Libiš čp. 504,505, 50647048883V Chaloupkách 505/30, 27711 Libiš
1204363Bytové družstvo Nedašovská25079671Nedašovská 334/28, 15521 Praha
1421238Bytové družstvo Psohlavců 120427587819Psohlavců 1204/54, 14700 Praha
23283CLUB HOTEL IMPULS a.s. v likvidaci266871271, 37341 Čejkovice
1530995COOP Dvůr Králové n. L., družstvo32204Legionářská 3031, 54401 Dvůr Králové nad Labem
1220854DEONA, s.r.o.469757216. května 74, 76861 Bystřice pod Hostýnem
1968647Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o.25137280tř. Václava Klementa 1439, 29301 Mladá Boleslav

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí