Zemědělská společnost Jedlí, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Zemědělská společnost Jedlí, a.s., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2735. Její identifikační číslo je 26821427 a sídlo firmy je č.p. 83, 789 01 Jedlí.

Výpis z obchodního rejstříku Zemědělská společnost Jedlí, a.s.

Datum zápisu: 19. 11. 2003

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2735

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: eitg5aw

Předmět podnikání: Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
Velkoobchod
Ubytovací služby
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Opravy silničních vozidel
Hostinská činnost

Adresa společnosti

Sídlo: 83, 78901 Jedlí

Adresy: č.p. 83, 789 01 Jedlí
od 25. 11. 2016
Jedlí 83, PSČ 78901
od 19. 11. 2003 do 25. 11. 2016

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 15. 08. 2014

  K převodu akcií na jméno je třeba souhlas představenstva. Představenstvo je povinno rozhodnout o písemné žádosti akcionáře do dvou měsíců od doručení žádosti akcionáře. Pokud tak neučiní má se za to, že s převodem souhlasí. Smlouva o převodu akcií na jméno nemůže nabýt účinnosti dříve, než představenstvo udělí souhlas.
od 15. 08. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 5
od 15. 08. 2014 do 25. 11. 2016

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 15. 08. 2014 do 25. 11. 2016

  Usnesení řádné valné hromady ze dne 13.62007 o záměru snížit základní kapitál společnosti, a to o hodnotu vlastních akcií nabytých na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 16.12.2005 v nominální hodnotě 2.950.000,- Kč jejich vzetím z oběhu z důvodu neuskutečněného prodeje ve stanovené 18 měsíční lhůtě, čímž dojde ke snížení základního kapitálu z 29.520.000,- Kč na částku 26.570.000,- Kč, a to přeúčtováním částky 2,315.750,- Kč proti účtu 25200 - vlastní akcie a částky 634.250,- Kč proti účtu 421200 - zvláštní rezervní fond.
od 24. 10. 2007

  Jediný akcionář společnosti v působnosti valné hromady rozhodl dne 10. prosince 2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:1. Zvyšujeme základní kapitál společnosti v souladu s ust. § 202 a následujícími obchodního zákoníku o částku 27,520.000,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů pět set dvacet tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií za hodnotu nepeněžitého vkladu. Upsání akcií nad tuto částku se nepřipouští.Důvodem zvýšení je vytvoření předpokladů pro podnikání v souladu s předmětem činnosti společnosti.Upsané akcie budou akciemi kmenovými, na jméno, v listinné podobě, neregistrovanými, v počtu 2700 (slovy: dva tisíce sedm set) kusů jmenovité hodnoty 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a 520 (slovy: pět set dvacet) kusů jmenovité hodnoty 1.000,- Kč. Emisní kurs akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě.Předmětem nepeněžitého vkladu jsou:1. nemovitosti evidované u Katastrálního úřadu v Šumperku v katastru nemovitostí- na LV č. 152 pro obec Zborov a kat. území Zborov na Moravě, a to zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 108, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 120,- na LV č. 153 pro obec Zábřeh a kat. území Václavov u Zábřeha, a to zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 111, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 120, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 121,- na LV č. 321 pro obec a kat území Svébohov, a to zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 184, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 185, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 195, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 196,- na LV č. 369 pro obec a kat. území Drozdov, a to zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 209, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 210, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 214, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 215, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 216, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 217, technická vybavenost bez čp/če na pozemku p.č. st. 223, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 245, technická vybavenost bez čp/če na pozemku p.č. st. 246, technická vybavenost bez čp/če na pozemku p.č. st. 247, technická vybavenost bez čp/če na pozemku p.č. st. 248, technická vybavenost bez čp/če na pozemku p.č. st. 249,- na LV č. 442 pro obec a kat. území Jedlí, a to občanská vybavenost č.p. 83 v části obce Jedlí na pozemku p.č. st. 371 a pozemek p.č. st. 371 zastavěná plocha a nádvoří, objekt bydlení č.p. 267 v části obce Jedlí na pozemku p.č. st. 480, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 359, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 373, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 374, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 375, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 376, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 377, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 378, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 379, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 381, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 382, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 407, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 408, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 409, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 422, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 427, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 432, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 464, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 465, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 466, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 467, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 468, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 469, technická vybavenost bez čp/če na pozemku p.č. st. 470, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 483, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 498, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 507,- na LV č. 459 pro obec a kat. území Jedlí, a to podíl 8272/10000 zemědělské stavby bez čp/če na pozemku p.č. st. 463,ve vlastnictví Zemědělského družstva Jedlí, se sídlem Jedlí, PSČ 789 92, IČ: 60 79 36 27.Tyto nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem ze dne 5.12.2003, číslo 3109-399/2003, znalce Ing. Václava Hoplíčka, bytem Zábřeh, Severovýchod 43, jmenovaného usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 21.11.2003 č.j. Nc 5231/2003-8, na částku 11,550.000,- Kč, slovy: jedenáct milionů pět set padesát tisíc korun českých.2. Movité věci - stroje, zařízení, základní stádo a zásoby - ve vlastnictví Zemědělského družstva Jedlí, se sídlem Jedlí, PSČ 789 92, IČ: 60 79 36 27, jak jsou uvedeny ve znaleckém posudku ze dne 10.12.2003, číslo 7563-366/03, znalce Ing. Ivana Krejsy, bytem Zábřeh, Severovýchod 43, jmenovaného usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 21.11.2003 č.j. Nc 5231/2003-8, na částku 15,974.000,- Kč, slovy: patnáct milionů devět set sedmdesát čtyři tisíce korun českých.Nepeněžitý vklad oceňujeme jménem jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady ve smyslu ustanovení § 190 obchodního zákoníku na částku 27,520.000,- Kč slovy: dvacet sedm milionů pět set dvacet tisíc korun českých.Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 2.700 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, neregistrovaných, nominální hodnoty 10.000,- Kč a 520 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, neregistrovaných, nominální hodnoty 1.000,- Kč.Všechny akcie budou upsány a splaceny předem určeným zájemcem - Zemědělským družstvem Jedlí, se sídlem Jedlí, PSČ 789 92, okres Šumperk, IČ: 60 79 36 27.Místo a lhůta pro upsání a splacení nepeněžitého vkladu:Místem pro upsání a splacení je sídlo společnosti, tj. Jedlí 83, PSČ 789 01, a to v pracovní dny od 10.00 hodin do 14.00 hod. Lhůta pro upsání a splacení nepeněžitého vkladu je patnáct dnů s počátkem běhu lhůty následující den poté, co společnost doručí upisovateli návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, a to po té, co byl podán návrh na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady ve smyslu ust. § 203 odstavce 4. obch. zák. o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Pokud Krajský soud v Ostravě zamítne návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, bude úpis neúčinný.Nepeněžitý vklad bude splacen takto:a) u nemovitostí předáním písemného prohlášení vkladatele o vkladu nemovitostí s úředně ověřeným podpisem a podpisem zápisu o předání a převzetí, včetně faktického předání nemovitostí,b) u věcí movitých předáním písemného prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem, včetně faktického předání věcí.
od 17. 12. 2003 do 24. 02. 2004

  Omezení převoditelnosti akcií na jméno:Akcie na jméno je převoditelná se souhlasem představesntva s tím, že představenstvo je povinno rozhodnout o žádosti akcionáře do tří měsíců od jejího doručení společnosti.
od 19. 11. 2003 do 15. 08. 2014

Akcie

Počet: 2 605 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 13. 05. 2015

Počet: 200 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 11. 2003 do 24. 02. 2004

Vlastníci

Název/Jméno: Zemědělské družstvo Jedlí

IČO: 60793627

Adresa: Jedlí, PSČ 78992
od 19. 11. 2003 do 09. 09. 2004

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 19. 11. 2003 do 09. 09. 2004


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: LAPČAK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 11. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 08. 2014 do 25. 11. 2016

Adresa: č.p. 360, 569 12 Opatov
od 25. 11. 2016
č.p. 360, 569 12 Opatov
od 12. 08. 2014 do 25. 11. 2016


Název/Jméno: PROKOP JOSEF

IČO: 71277714

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 03. 2012

Adresa: č.p. 106, 789 01 Jedlí
od 25. 11. 2016
Jedlí 106, PSČ 78901
od 17. 03. 2012 do 25. 11. 2016


Název/Jméno: IVANOVIČ MILAN

IČO: 41422562

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 02. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 09. 08. 2013 do 10. 02. 2016

Adresa: Alšova 964/6, 792 01 Bruntál
od 09. 08. 2013


Název/Jméno: TOMÁŠEK LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 02. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 01. 2010 do 10. 02. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 02. 2006 do 15. 01. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 11. 2003 do 17. 02. 2006

Adresa: č.p. 50, 789 01 Svébohov
od 09. 08. 2013
Svébohov 50, PSČ 78901
od 17. 02. 2006 do 09. 08. 2013
Svébohov 50
od 19. 11. 2003 do 17. 02. 2006


Název/Jméno: LUŇÁČKOVÁ MARIE

IČO: 63394464

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 04. 2007
Dozorčí rada - člen
od 19. 11. 2003 do 13. 02. 2007

Adresa: č.p. 43, 789 01 Svébohov
od 09. 08. 2013
Svébohov 43, PSČ 78901
od 04. 04. 2007 do 09. 08. 2013
Svébohov 43
od 19. 11. 2003 do 13. 02. 2007


Název/Jméno: BARTOŠ JIŘÍ

IČO: 12993522

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 04. 2007
Dozorčí rada - předseda
od 19. 11. 2003 do 13. 02. 2007

Adresa: Sázavská 1727/11, 789 01 Zábřeh
od 09. 08. 2013
Zábřeh, Sázavská 11, PSČ 78901
od 04. 04. 2007 do 09. 08. 2013
Zábřeh, Sázavská 11
od 19. 11. 2003 do 13. 02. 2007


Název/Jméno: TYLŠAR LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 08. 2013 do 23. 11. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 01. 2010 do 09. 08. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 11. 2003 do 15. 01. 2010

Adresa: Na Vyhlídce 1915/22, 789 01 Zábřeh
od 09. 08. 2013 do 23. 11. 2016
Zábřeh, Na Vyhlídce 22, PSČ 78901
od 30. 10. 2008 do 09. 08. 2013
Zábřeh, Na Vyhlídce 22
od 19. 11. 2003 do 30. 10. 2008


Název/Jméno: JURÁSEK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 08. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 12. 2003 do 24. 10. 2007

Adresa: č.p. 24, 789 01 Zborov
od 09. 08. 2013
Zborov 24, PSČ 78901
od 17. 12. 2003 do 24. 10. 2007


Název/Jméno: KYSELÁ VLADIMÍRA

IČO: 73223468

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 01. 2010 do 12. 08. 2014

Adresa: Lesnická 820/4, 789 01 Zábřeh
od 09. 08. 2013 do 12. 08. 2014
Zábřeh, Lesnická 4, PSČ 78901
od 15. 01. 2010 do 09. 08. 2013


Název/Jméno: HROCHOVÁ PETRA

IČO: 72205377

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 02. 2006 do 09. 08. 2013

Adresa: Václavov 45, PSČ 78901
od 17. 02. 2006 do 09. 08. 2013


Název/Jméno: TOMÁŠEK ALOIS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 12. 2003 do 15. 01. 2010

Adresa: Svébohov 11, PSČ 78901
od 17. 12. 2003 do 15. 01. 2010


Název/Jméno: NIMRICHTEROVÁ HANA

IČO: 73101214

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 10. 2008 do 09. 08. 2013

Adresa: Brníčko 30, PSČ 78975
od 30. 10. 2008 do 09. 08. 2013


Název/Jméno: NIMMRICHTEROVÁ HANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 10. 2007 do 30. 10. 2008

Adresa: Brníčko 30, PSČ 78975
od 24. 10. 2007 do 30. 10. 2008


Název/Jméno: ŠANOVEC JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 03. 2005 do 17. 03. 2012

Adresa: Zborov 57, PSČ 78901
od 09. 03. 2005 do 17. 03. 2012


Název/Jméno: SKŘIPCOVÁ STANISLAVA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 11. 2003 do 09. 03. 2005

Adresa: Václavov 15
od 19. 11. 2003 do 09. 03. 2005


Název/Jméno: VAŘEKA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 11. 2003 do 17. 02. 2006

Adresa: Rovensko 82
od 19. 11. 2003 do 17. 02. 2006


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 1. 2004

Obory činnosti: - ojetými motorovými vozidly
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- prodej součástek a příslušenství vozidel
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- čtyřkolovými motorovými vozidly
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- dvoukolovými motorovými vozidly
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Vařeka

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 1. 2004

Obory činnosti: - ojetými motorovými vozidly
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- kovy a kovovými rudami
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- hrami a hračkami
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- knihami, novinami, kancelářskými potřebami
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem, neelektrickými přístroji a potřebami pro domácnost
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- nenahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- nahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy, obuví
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- sportovním zbožím
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- součástkami a příslušenstvím vozidel
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- motorovými vozidly z výroby
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- zemědělskými stroji
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- kancelářskými stroji a zařízeními a výpočetní technikou
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- textilními stroji
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- stavebními stroji
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- obráběcími stroji
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- chemickými látkami a výrobky
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- železářským, instalatérským a topenářským zbožím
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- dřevem, stavebními materiály a nátěrovými hmotami
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- potravinami, nápoji a tabákem
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Vařeka

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 1. 2004

Obory činnosti: - poskytování ubytování v jiných kategoriích staveb (bytových domech, v rodinných domech, ve stavbách pro individuální rekreaci), včetně poskytování snídaní v těchto stavbách s kapacitou do 10 lůžek
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- poskytování ubytování v ostatních ubytovacích zařízeních, které neposkytují stravovací služby (zejména v turistických ubytovnách, kempech, chatových osadách)
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 1. 2004

Obory činnosti: Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
od 01. 01. 2004
Velkoobchod
od 01. 01. 2004
Ubytovací služby
od 01. 01. 2004

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Vařeka


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 1. 2004


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 1. 2004


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ26821427

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 12. 2003

Související firmy

#NázevICOAdresa
3308718"PERSEUS společnost s ručením omezeným v likvidaci"44568142Na Valích 510, 440 01 Louny
3155451"Společenství vlastníků jednotek Buchenwaldská 891/4, Karlovy Vary"70995966Karlovy Vary, Buchenwaldská 891/4, PSČ 36005
14195533 N T , spol. s r.o. v likvidaci25973703Náchod, Plhovská 290, PSČ 54701
2460450A L K A Olomouc, v.o.s. "v likvidaci"45197954Švermova 798/3, 779 00 Olomouc
1663250A.B.V. spol. s r.o.48154067Vrbová 625, Hylváty, 562 03 Ústí nad Orlicí
1049039ABC PNEUSERVIS s.r.o.26906686Lanžhot, Kostická 157/6, PSČ 69151
848354AGRI Loučeň, a.s.25140418Loučeň 52, PSČ 28937
1983151AGRO DVORCE s.r.o.26853558č.p. 171, 793 68 Křišťanovice
1786346AGROPODNIK, a.s., Velké Meziříčí46982761Třebíčská 1540/70, 594 01 Velké Meziříčí
1855119AGROSUMAK a.s.25350111Suchdol nad Odrou, Komenského 211, okres Nový Jičín
2443290AKCENTOUR a. s. v likvidaci60196203Novohradská 226, Třeboň II, 379 01 Třeboň
1408904Albera spol. s r.o.48113875Praha 8 - Bohnice, Dolákova 797/11, PSČ 18100
1707325AmmG spol. s r.o.61681971Ant. Škváry 2494, 272 01 Kladno
2392080Antény - rozhlas, spol. s r.o. "v likvidaci"18385745Žižkova 713, 413 01 Roudnice nad Labem
1476069Armatury plus, spol. s r.o.25369253Krakovská 1095, 700 30 Ostrava
87407ASAX, s.r.o. v likvidaci62914421Vlašská 358/7, Malá Strana, 118 00 Praha 1
3411266ASTRA Načeradec s.r.o.47541130Lhotecká 270, 257 08 Načeradec
2127492AUDOPP s.r.o.29191653Tučapy - Tučapy 208, okres Vyškov, PSČ 68301
1656111Autodrom Sosnová, s.r.o.48948586Česká Lípa II, Sosnová čp. 2OO, PSČ 47002
948598B & P spol. s r.o.zprostředkovatelská a stavební firma49704770Praha 5, Strojírenská 260, PSČ 15521
1445656B plus H spol. s r.o. v likvidaci48951374Na Radouči 1311, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav
1211755Balírny Praha, spol. s r.o. v likvidaci43873081Holešovice 1366, 170 00 Praha 7
3092695BARTOŠOVA STROJÍRNA s.r.o.27618773Mánesova 812/6, Vinohrady, 120 00 Praha 2
2622035BAUCONTROL s.r.o.3585638Jungmannova 1393, 362 21 Nejdek
2564734BEČKA, spol. s r.o.49194968Kraslice, ČSA 707, okres Sokolov, PSČ 35001

Související osoby

#NázevICOAdresa
1430774ABRHAM ROMAN6297449128. října 1229, 27309 Kladno
38772ADAM MIROSLAV46866418Na Svahu 2524/8, 35002 Cheb
135856ADAM PAVEL45344477Husova 135, 33023 Heřmanova Huť
87288ADAMEC FRANTIŠEK65625838Liberec, 46008, Liberec VIII-Dolní Hanychov, Hanácká, 188/6
338970ADAMEC JAN44840977Tupolevova 479, 19900 Praha
254943ADÁMKOVÁ VĚRA49414411Nětčická 2273/85, 69701 Kyjov
114651AKRMAN LIBOR1658886068, 27714 Dřísy
161353ALFERY TOMÁŠ74477102191, 27733 Řepín
722155ALIGER VLADISLAV12982806Polská 1120, 56206 Ústí nad Orlicí
504556AMBROS JAN6158281644, 73911 Pstruží
537337ANDERLE VÁCLAV46619682Slámova 86, 38301 Prachatice
16439ANDREE KAMIL66245192Dolní náměstí 22/43, 77900 Olomouc
663282ANDRLE OTTO18839177Lidická 686, 56601 Vysoké Mýto
165333ANTOŠ PAVEL4165748Masarykovo nám. 118/24, 69501 Hodonín
461554ARNOLD JAN5201969Zdiměřická 1455/32, 14900 Praha
227004BAĎURA ANTONÍN16618637Antonína Sovy 1518/41, 74705 Opava
1027837BALABUCH ZDENĚK69993017Na střelnici 337/26, 77900 Olomouc
165113BALCAR JOSEF15723585Palackého 87/13, 30100 Plzeň
49650BALÍK PAVEL11204982Nový lesík 882/27, 16200 Praha
44697BAREŠ ZDENĚK49496778náměstí 5. května 2/12, 25088 Čelákovice
1259710BAREŠOVÁ BARBORA71869212Aeškerova 432, 27307 Vinařice
1527BAROCH FRANTIŠEK71602259K. Hynka Máchy 1211, 28911 Pečky
273626BAROŠ JIŘÍ61718262202, 75611 Pozděchov
74852BÁRTA FRANTIŠEK49831241Vlašim, 25801, Vlašim, Navrátilova, 556
77288BÁRTA JIŘÍ40500021Kostelní 228, 33002 Dýšina

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: S-Power Energies, s.r.o.5192242K cementárně 234/6, Radotín, 153 00 Praha 5
Firma: SOLAR INVEST a.s.27747034Žižkova 427, 664 62 Hrušovany u Brna
Firma: ČEZ, a. s.45274649Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053
Firma: AERO HOLDING a.s. v likvidaci2127Praha 9, Beranových 130
Firma: CBRE s.r.o.25759604Praha 1 - Nové Město, nám. Republiky 1a 1079, PSČ 11000
Firma: J I H O K O V, kovodělné výrobní družstvo v likvidaci30350Nádražní 76, 691 72 Klobouky u Brna
Firma: Domo Development a.s.27397319Praha 5 - Smíchov, Nádražní 762/32, PSČ 15000
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4
Firma: PSJ Investors CZ a.s.5118417Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
Firma: PILULKA, s.r.o.26278375Ponávka 185/2, Zábrdovice, 602 00 Brno
Fyzická osoba: Bc. Tomáš Dvořák5452996Vrablovecká 579/61, 74714 Ludgeřovice
Fyzická osoba: Luděk Konšel15241211Hybešova 702/120, 68201 Vyškov
Firma: BENU s.r.o.24159140Praha 4 - Krč, Pod Višňovkou 1661/33, PSČ 14000
Fyzická osoba: Věra Nakoukalová87389011Politických obětí 192, 73801 Frýdek-Místek
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Průmyslová zóna Nošovice, Hyundai 700/1, 739 51 Nižní Lhoty
Firma: K & K BTC s. r. o.4619501Hrdlovská 652, 417 05 Osek
Fyzická osoba: Mgr. Jana Černá67279171Urešova 1266/2, 14800 Praha
Fyzická osoba: Ivan Orlov87661594Legerova 616/78, 12000 Praha
Adresa: Zlín, Kudlov 414
Firma: MALATYA s.r.o.28563115Jana Šoupala 1597/3, Poruba, 708 00 Ostrava