Zemědělská společnost Jedlí, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Zemědělská společnost Jedlí, a.s., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2735. Jeho identifikační číslo je 26821427

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Zemědělská společnost Jedlí, a.s.

Datum zápisu: 19. 11. 2003

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2735

Identifikační číslo:26821427

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: eitg5aw

Předmět podnikání: Hostinská činnost
Opravy silničních vozidel
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Ubytovací služby
Velkoobchod
Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Adresa společnosti

Sídlo: Jedlí 83, PSČ 78901
od 19. 11. 2003
83, 78901 Jedlí

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 5
od 15. 08. 2014

  K převodu akcií na jméno je třeba souhlas představenstva. Představenstvo je povinno rozhodnout o písemné žádosti akcionáře do dvou měsíců od doručení žádosti akcionáře. Pokud tak neučiní má se za to, že s převodem souhlasí. Smlouva o převodu akcií na jméno nemůže nabýt účinnosti dříve, než představenstvo udělí souhlas.
od 15. 08. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 15. 08. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 15. 08. 2014

  Usnesení řádné valné hromady ze dne 13.62007 o záměru snížit základní kapitál společnosti, a to o hodnotu vlastních akcií nabytých na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 16.12.2005 v nominální hodnotě 2.950.000,- Kč jejich vzetím z oběhu z důvodu neuskutečněného prodeje ve stanovené 18 měsíční lhůtě, čímž dojde ke snížení základního kapitálu z 29.520.000,- Kč na částku 26.570.000,- Kč, a to přeúčtováním částky 2,315.750,- Kč proti účtu 25200 - vlastní akcie a částky 634.250,- Kč proti účtu 421200 - zvláštní rezervní fond.
od 24. 10. 2007

  Jediný akcionář společnosti v působnosti valné hromady rozhodl dne 10. prosince 2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:1. Zvyšujeme základní kapitál společnosti v souladu s ust. § 202 a následujícími obchodního zákoníku o částku 27,520.000,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů pět set dvacet tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií za hodnotu nepeněžitého vkladu. Upsání akcií nad tuto částku se nepřipouští.Důvodem zvýšení je vytvoření předpokladů pro podnikání v souladu s předmětem činnosti společnosti.Upsané akcie budou akciemi kmenovými, na jméno, v listinné podobě, neregistrovanými, v počtu 2700 (slovy: dva tisíce sedm set) kusů jmenovité hodnoty 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a 520 (slovy: pět set dvacet) kusů jmenovité hodnoty 1.000,- Kč. Emisní kurs akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě.Předmětem nepeněžitého vkladu jsou:1. nemovitosti evidované u Katastrálního úřadu v Šumperku v katastru nemovitostí- na LV č. 152 pro obec Zborov a kat. území Zborov na Moravě, a to zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 108, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 120,- na LV č. 153 pro obec Zábřeh a kat. území Václavov u Zábřeha, a to zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 111, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 120, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 121,- na LV č. 321 pro obec a kat území Svébohov, a to zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 184, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 185, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 195, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 196,- na LV č. 369 pro obec a kat. území Drozdov, a to zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 209, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 210, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 214, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 215, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 216, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 217, technická vybavenost bez čp/če na pozemku p.č. st. 223, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 245, technická vybavenost bez čp/če na pozemku p.č. st. 246, technická vybavenost bez čp/če na pozemku p.č. st. 247, technická vybavenost bez čp/če na pozemku p.č. st. 248, technická vybavenost bez čp/če na pozemku p.č. st. 249,- na LV č. 442 pro obec a kat. území Jedlí, a to občanská vybavenost č.p. 83 v části obce Jedlí na pozemku p.č. st. 371 a pozemek p.č. st. 371 zastavěná plocha a nádvoří, objekt bydlení č.p. 267 v části obce Jedlí na pozemku p.č. st. 480, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 359, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 373, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 374, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 375, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 376, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 377, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 378, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 379, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 381, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 382, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 407, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 408, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 409, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 422, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 427, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 432, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 464, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 465, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 466, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 467, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 468, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 469, technická vybavenost bez čp/če na pozemku p.č. st. 470, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 483, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 498, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 507,- na LV č. 459 pro obec a kat. území Jedlí, a to podíl 8272/10000 zemědělské stavby bez čp/če na pozemku p.č. st. 463,ve vlastnictví Zemědělského družstva Jedlí, se sídlem Jedlí, PSČ 789 92, IČ: 60 79 36 27.Tyto nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem ze dne 5.12.2003, číslo 3109-399/2003, znalce Ing. Václava Hoplíčka, bytem Zábřeh, Severovýchod 43, jmenovaného usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 21.11.2003 č.j. Nc 5231/2003-8, na částku 11,550.000,- Kč, slovy: jedenáct milionů pět set padesát tisíc korun českých.2. Movité věci - stroje, zařízení, základní stádo a zásoby - ve vlastnictví Zemědělského družstva Jedlí, se sídlem Jedlí, PSČ 789 92, IČ: 60 79 36 27, jak jsou uvedeny ve znaleckém posudku ze dne 10.12.2003, číslo 7563-366/03, znalce Ing. Ivana Krejsy, bytem Zábřeh, Severovýchod 43, jmenovaného usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 21.11.2003 č.j. Nc 5231/2003-8, na částku 15,974.000,- Kč, slovy: patnáct milionů devět set sedmdesát čtyři tisíce korun českých.Nepeněžitý vklad oceňujeme jménem jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady ve smyslu ustanovení § 190 obchodního zákoníku na částku 27,520.000,- Kč slovy: dvacet sedm milionů pět set dvacet tisíc korun českých.Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 2.700 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, neregistrovaných, nominální hodnoty 10.000,- Kč a 520 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, neregistrovaných, nominální hodnoty 1.000,- Kč.Všechny akcie budou upsány a splaceny předem určeným zájemcem - Zemědělským družstvem Jedlí, se sídlem Jedlí, PSČ 789 92, okres Šumperk, IČ: 60 79 36 27.Místo a lhůta pro upsání a splacení nepeněžitého vkladu:Místem pro upsání a splacení je sídlo společnosti, tj. Jedlí 83, PSČ 789 01, a to v pracovní dny od 10.00 hodin do 14.00 hod. Lhůta pro upsání a splacení nepeněžitého vkladu je patnáct dnů s počátkem běhu lhůty následující den poté, co společnost doručí upisovateli návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, a to po té, co byl podán návrh na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady ve smyslu ust. § 203 odstavce 4. obch. zák. o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Pokud Krajský soud v Ostravě zamítne návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, bude úpis neúčinný.Nepeněžitý vklad bude splacen takto:a) u nemovitostí předáním písemného prohlášení vkladatele o vkladu nemovitostí s úředně ověřeným podpisem a podpisem zápisu o předání a převzetí, včetně faktického předání nemovitostí,b) u věcí movitých předáním písemného prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem, včetně faktického předání věcí.
od 17. 12. 2003 do 24. 02. 2004

  Omezení převoditelnosti akcií na jméno:Akcie na jméno je převoditelná se souhlasem představesntva s tím, že představenstvo je povinno rozhodnout o žádosti akcionáře do tří měsíců od jejího doručení společnosti.
od 19. 11. 2003 do 15. 08. 2014

Akcie

Počet: 2 605 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 13. 05. 2015

Počet: 520 ks v hodnotě: 1000 - kmenové akcie na jméno
od 24. 02. 2004

Počet: 2 900 ks v hodnotě: 10000 - kmenové akcie na jméno
od 24. 02. 2004 do 24. 02. 2004

Počet: 200 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 11. 2003 do 19. 11. 2003

Vlastníci

Název/Jméno: Zemědělské družstvo Jedlí

IČO:60793627

Adresa: Jedlí, PSČ 78992
od 19. 11. 2003 do 09. 09. 2004

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 19. 11. 2003 do 09. 09. 2004


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: IVANOVIČ MILAN

IČO: 41422562

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 02. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 09. 08. 2013 do 10. 02. 2016

Adresa: Alšova 964/6, 792 01 Bruntál
od 09. 08. 2013


Název/Jméno: TOMÁŠEK LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 02. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 01. 2010 do 10. 02. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 02. 2006 do 15. 01. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 11. 2003 do 17. 02. 2006

Adresa: č.p. 50, 789 01 Svébohov
od 09. 08. 2013
Svébohov 50, PSČ 78901
od 17. 02. 2006 do 09. 08. 2013
Svébohov 50
od 19. 11. 2003 do 17. 02. 2006


Název/Jméno: LAPČAK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 08. 2014

Adresa: č.p. 360, 569 12 Opatov
od 12. 08. 2014


Název/Jméno: TYLŠAR LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 08. 2013
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 01. 2010 do 09. 08. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 11. 2003 do 15. 01. 2010

Adresa: Na Vyhlídce 1915/22, 789 01 Zábřeh
od 09. 08. 2013
Zábřeh, Na Vyhlídce 22, PSČ 78901
od 30. 10. 2008 do 09. 08. 2013
Zábřeh, Na Vyhlídce 22
od 19. 11. 2003 do 30. 10. 2008


Název/Jméno: LUŇÁČKOVÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 04. 2007
Dozorčí rada - člen
od 19. 11. 2003 do 13. 02. 2007

Adresa: č.p. 43, 789 01 Svébohov
od 09. 08. 2013
Svébohov 43, PSČ 78901
od 04. 04. 2007 do 09. 08. 2013
Svébohov 43
od 19. 11. 2003 do 13. 02. 2007


Název/Jméno: JURÁSEK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 08. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 12. 2003 do 24. 10. 2007

Adresa: č.p. 24, 789 01 Zborov
od 09. 08. 2013
Zborov 24, PSČ 78901
od 17. 12. 2003 do 24. 10. 2007


Název/Jméno: BARTOŠ JIŘÍ

IČO: 74130242

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 04. 2007
Dozorčí rada - předseda
od 19. 11. 2003 do 13. 02. 2007

Adresa: Sázavská 1727/11, 789 01 Zábřeh
od 09. 08. 2013
Zábřeh, Sázavská 11, PSČ 78901
od 04. 04. 2007 do 09. 08. 2013
Zábřeh, Sázavská 11
od 19. 11. 2003 do 13. 02. 2007


Název/Jméno: KYSELÁ VLADIMÍRA

IČO: 73223468

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 01. 2010 do 12. 08. 2014

Adresa: Lesnická 820/4, 789 01 Zábřeh
od 09. 08. 2013 do 12. 08. 2014
Zábřeh, Lesnická 4, PSČ 78901
od 15. 01. 2010 do 09. 08. 2013


Název/Jméno: PROKOP JOSEF

IČO: 71277714

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 03. 2012

Adresa: Jedlí 106, PSČ 78901
od 17. 03. 2012


Název/Jméno: TOMÁŠEK ALOIS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 12. 2003 do 15. 01. 2010

Adresa: Svébohov 11, PSČ 78901
od 17. 12. 2003 do 15. 01. 2010


Název/Jméno: HROCHOVÁ PETRA

IČO: 72205377

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 02. 2006 do 09. 08. 2013

Adresa: Václavov 45, PSČ 78901
od 17. 02. 2006 do 09. 08. 2013


Název/Jméno: NIMRICHTEROVÁ HANA

IČO: 73101214

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 10. 2008 do 09. 08. 2013

Adresa: Brníčko 30, PSČ 78975
od 30. 10. 2008 do 09. 08. 2013


Název/Jméno: NIMMRICHTEROVÁ HANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 10. 2007 do 30. 10. 2008

Adresa: Brníčko 30, PSČ 78975
od 24. 10. 2007 do 30. 10. 2008


Název/Jméno: ŠANOVEC JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 03. 2005 do 17. 03. 2012

Adresa: Zborov 57, PSČ 78901
od 09. 03. 2005 do 17. 03. 2012


Název/Jméno: VAŘEKA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 11. 2003 do 17. 02. 2006

Adresa: Rovensko 82
od 19. 11. 2003 do 17. 02. 2006


Název/Jméno: SKŘIPCOVÁ STANISLAVA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 11. 2003 do 09. 03. 2005

Adresa: Václavov 15
od 19. 11. 2003 do 09. 03. 2005


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 1. 2004


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 1. 2004


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 1. 2004

Obory činnosti: Ubytovací služby
od 01. 01. 2004
Velkoobchod
od 01. 01. 2004
Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
od 01. 01. 2004


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 1. 2004

Obory činnosti: - poskytování ubytování v ostatních ubytovacích zařízeních, které neposkytují stravovací služby (zejména v turistických ubytovnách, kempech, chatových osadách)
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- poskytování ubytování v jiných kategoriích staveb (bytových domech, v rodinných domech, ve stavbách pro individuální rekreaci), včetně poskytování snídaní v těchto stavbách s kapacitou do 10 lůžek
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 1. 2004

Obory činnosti: - potravinami, nápoji a tabákem
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- dřevem, stavebními materiály a nátěrovými hmotami
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- železářským, instalatérským a topenářským zbožím
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- chemickými látkami a výrobky
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- obráběcími stroji
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- stavebními stroji
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- textilními stroji
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- kancelářskými stroji a zařízeními a výpočetní technikou
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- zemědělskými stroji
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- motorovými vozidly z výroby
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- součástkami a příslušenstvím vozidel
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- sportovním zbožím
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy, obuví
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- nahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- nenahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem, neelektrickými přístroji a potřebami pro domácnost
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- knihami, novinami, kancelářskými potřebami
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- hrami a hračkami
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- kovy a kovovými rudami
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- ojetými motorovými vozidly
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Vařeka

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 1. 2004

Obory činnosti: - dvoukolovými motorovými vozidly
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- čtyřkolovými motorovými vozidly
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- prodej součástek a příslušenství vozidel
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- ojetými motorovými vozidly
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ26821427

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 12. 2003

Související firmy

Související osoby

#NázevICOAdresa
705486HERING ADOLFKladno II., okrsek II 2228
841339HORSKÝ ADOLFSvitavy, Štursova 2
1094032JONÁŠ ADOLFStradovice 26
229699KRYL ADOLFŠumperk, Březinova 1
1174558PAVEL ADOLFTrutnov, Ke kříži 220/22

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
2783802Kylar Josef1799096 133, 78901 Jedlí