ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3122. Její identifikační číslo je 61672319

Výpis z obchodního rejstříku ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s.

Datum zápisu: 13. 4. 1995

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3122

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 2gzg5zr

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
správa a údržba nemovitostí
Silniční motorová doprava osobní
Silniční motorová doprava
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
výroba a opravy zemědělských strojů
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Opravy silničních vozidel
velkoobchod
specializovaný maloobchod
přípravné práce pro stavby
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej upozornění:...
činnost ekonomických a organizačních poradců
automatizované zpracování dat
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: 28, 28401 Chlístovice

Adresy: č.p. 28, 284 01 Chlístovice
od 24. 01. 2017
Chlístovice 28, PSČ 28401
od 13. 11. 2003 od 24. 01. 2017
Chlístovice 28, PSČ 28541
od 16. 05. 2002 od 13. 11. 2003
Malešov, Chlístovice 28, PSČ 28541
od 13. 04. 1995 od 16. 05. 2002

Skutečnosti

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 27. 03. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 27. 03. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 27. 03. 2014

  Jediný akcionář činí v rámci výkonu působnosti valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“), toto rozhodnutí:(a) zvyšuje základní kapitál Společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, z dosavadní částky 54,495.000,-- Kč (padesát čtyři milióny čtyři sta devadesát pět tisíc korun českých) o částku 3,870.290,-- Kč (tři milióny osm set sedmdesát tisíc dvě stě devadesát korun českých) na částku 58,365.290,-- Kč (padesát osm miliónů tři sta šedesát pět tisíc dvě stě devadesát korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií; akcionářům nepřísluší přednostní právo k úpisu akcií, neboť akcie mají být upsány nepeněžitým vkladem; upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;(b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem jedné nové kmenové akcie Společnosti, která bude vydána ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 3,870.290,-- Kč (tři milióny osm set sedmdesát tisíc dvě stě devadesát korun českých) (dále jen „Akcie“); emisní kurs Akcie je roven její jmenovité hodnotě; Akcie nebude kótována na oficiálním trhu; převoditelnost Akcie je omezena dle článku 9 odst. 2 stanov Společnosti tak, že k jejímu převodu je třeba souhlasu představenstva Společnosti;dosavadní akcie Společnosti, tedy jejich druh, forma, podoba a jejich jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny;(c) Akcie bude upsána Jediným akcionářem jako předem určeným zájemcem (dále jen „Předem určený zájemce“); Předem určený zájemce je oprávněn Akcii upsat pouze nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou nemovitosti ve vlastnictví Předem určeného zájemce, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora,- na listu vlastnictví číslo 809 pro katastrální území Chlístovice, obec Chlístovice, a to pozemky s parcelními čísly 2030, 2123 a 2380; - na listu vlastnictví číslo 288 pro katastrální území Chroustkov, obec Chlístovice, a to pozemky ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr, s parcelními čísly 126, 138, 140, 152/1, 154/1, 185, 219/8, 236/6, 238/1, 238/9, 266/1, 304/2;- na listu vlastnictví číslo 10050 pro katastrální území Kralice, obec Chlístovice, a to pozemky ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr, s parcelními čísly 707/5, 707/6, 707/11, 707/12, 712, 713, 714/8, 715/8, 728/1, 731/4, 734, 735/4, 736;- na listu vlastnictví číslo 809 pro katastrální území Polánka u Malešova, obec Malešov, a to pozemky ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr, s parcelními čísly 240/10, 241/2, 242/6, 279/18, 332/4; - na listu vlastnictví číslo 10018 pro katastrální území Vernýřov, obec Chlístovice, a to pozemky s parcelními čísly st. 61, 334/1 a dále pozemky ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr, s parcelními čísly 316, 339, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 369, 370, 371, 372, 373/1, 373/2, 399, 402 díl 1, 403, 404 díl 1, 415, 455, 466, 467, 531, 534, 568, 569, 570, 571, 572/1, 572/2; - na listu vlastnictví číslo 617 pro katastrální území Všesoky, obec Chlístovice, a to pozemky ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr, s parcelními čísly 39/1, 40/1, 40/2, 131;- na listu vlastnictví číslo 809 pro katastrální území Zdeslavice u Chlístovic, obec Chlístovice, a to pozemky ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr, s parcelními čísly 238/12, 265/12, 265/16;- na listu vlastnictví číslo 509 pro katastrální území Žandov, obec Chlístovice, a to pozemek s parcelním číslem 1419;(to vše dále jen „Nepeněžitý vklad“);Nepeněžitý vklad je popsán, definován a oceněn ve znaleckém posudku číslo 5079-13-078 ze dne 28. 8. 2013, zpracovaném Ing. Petrem Řepou, Na Haldě 116, 280 02 Kolín, identifikační číslo 62475509, znalcem v oboru stavebnictví, stavby obytné a průmyslové, odvětví ceny a odhady nemovitostí, jmenovaným za tímto účelem usnesením Krajského soudu v Praze, ze dne 5. 8. 2013, č.j. 48 Nc 4328/2013-26, s právní mocí ke dni 24. 8. 2013 (dále jen „Znalecký posudek“); hodnota Nepeněžitého vkladu byla Znaleckým posudkem stanovena na částku 3,870.290,-- Kč (tři milióny osm set sedmdesát tisíc dvě stě devadesát korun českých);(d) důvodem navýšení základního kapitálu Společnosti Nepeněžitým vkladem je získání předmětných pozemků do obchodního majetku Společnosti, neboť jsou hospodářsky využitelné ve vztahu k jejímu hlavnímu předmětu podnikání; navýšení základního kapitálu Nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu Společnosti, jelikož by mělo dojít ke zlepšení jejích hospodářských výsledků a také ke zvýšení hodnoty akcií akcionářů Společnosti; (e) schvaluje předmět Nepeněžitého vkladu, jehož hodnota dle Znaleckého posudku činí 3,870.290,-- Kč (tři milióny osm set sedmdesát tisíc dvě stě devadesát korun českých); za Nepeněžitý vklad bude vydána Akcie; (f) místem pro upisování Akcie je sídlo jediného akcionáře; (g) Akcie bude upsána Předem určeným zájemcem na základě smlouvy o upsání Akcie, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 ObchZ a která musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 205 odst. 3 ObchZ (dále jen „Smlouva“);(h) lhůta pro upsání Akcie bude činit 30 (třicet) dní ode dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy Předem určenému zájemci; upisování Akcie nemůže začít dříve než bude toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti učiněné v působnosti valné hromady (dále jen „Rozhodnutí“) zapsáno do obchodního rejstříku; začátek běhu lhůty k upsání Akcie bude Předem určenému zájemci oznámen doručením návrhu Smlouvy; Společnost je povinna tento návrh odeslat Předem určenému zájemci nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne zápisu Rozhodnutí do obchodního rejstříku (§ 203 odst. 4 ObchZ); v případě, že v této lhůtě k upsání Akcie nedojde, má se zato, že upsání je neúčinné; (i) Předem určený zájemce je povinen splatit Nepeněžitý vklad, definovaný ve Znaleckém posudku, formou uzavření smlouvy o vkladu se Společností v sídle Jediného akcionáře a současně jeho předáním Společnosti s tím, že o tomto předání bude mezi Společností a Předem určeným zájemcem sepsán zápis; Předem určený zájemce je současně povinen předat Společnosti písemné prohlášení podle ustanovení § 60 odst. 1 ObchZ o vkladu předmětných nemovitostí do základního kapitálu Společnosti; Nepeněžitý vklad musí být Předem určeným zájemcem splacen nejpozději do 30 (třiceti) dnů od podpisu Smlouvy; možnost započtení peněžité pohledávky Předem určeného zájemce za Společností proti pohledávce Společnosti za Předem určeným zájemcem z titulu splácení emisního kursu se nepřipouští;(j) schvaluje zprávu představenstva Společnosti dle ustanovení § 204 odst. 3 věty druhé ObchZ; (k) ukládá představenstvu, aby dle ustanovení § 203 odst. 4 ObchZ podalo návrh na zápis Rozhodnutí do obchodního rejstříku;(l) bere na vědomí Znalecký posudek o hodnotě Nepeněžitého vkladu v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 ObchZ; (m) bere na vědomí, že změna stanov Společnosti, jež je důsledkem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti, nabývá účinnosti ke dni zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku; dojde - li k tomuto zápisu, text článků 8 a 9 odst. 1 stanov nově zní: „čl. 8Základní kapitál společnostiZákladní kapitál společnosti činí 58,365.290,-- Kč (slovy: Padesát osm miliónů tři sta šedesát pět tisíc dvě stě devadesát korun českých). čl. 9Akcie společnosti1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na kmenové listinné akcie na jméno o následujících počtech a jmenovitých hodnotách:- 2 615 ks (slovy: Dva tisíce šest set patnáct kusů) kmenových akcií v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) znějících na jméno, - 5 188 ks (slovy: Pět tisíc sto osmdesát osm kusů) kmenových akcií v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: Deset tisíc korun českých) znějících na jméno, - 1 ks (slovy: Jeden kus) kmenové akcie v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 3,870.290,-- Kč (slovy: Tři milióny osm set sedmdesát tisíc dvě stě devadesát korun českých) znějící na jméno. Počet hlasů akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, tj.a) s jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) je spojeno 1.000 hlasů, b) s jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: Deset tisíc korun českých) je spojeno 10.000 hlasů, c) s jednou akcií o jmenovité hodnotě 3,870.290,-- Kč (slovy: Tři milióny osm set sedmdesát tisíc dvě stě devadesát korun českých) je spojeno 3,870.290 hlasů.“
od 02. 10. 2013 od 25. 10. 2013

  Mimořádná valná hromada společnosti ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s., přijala dne 8. 10. 2012 toto usnesení:a) Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem společnosti ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s., se sídlem Chlístovice 28, PSČ 284 01, IČO 61672319 (dále jen "společnost"), ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, čili osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií společnosti podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, je společnost ZZN Polabí, a.s., se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 66, IČO 45148210 (dále jen "hlavní akcionář"). Toto určení se zakládá na skutečnosti, že podle výpisu ze seznamu akcionářů vedeného společností ke dni konání valné hromady a podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě je hlavní akcionář osobou, která vlastní ve společnosti listinné kmenové akcie na jméno, a to 2578 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000,- Kč a 5153 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 10.000,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 99,29% základního kapitálu společnosti a jsou s nimi spojena hlasovací práva, jakož i na skutečnosti, že ve společnosti nejsou vydány žádné jiné účastnické cenné papíry, než listinné kmenové akcie na jméno, a počet hlasů spojených s těmito akciemi se podle čl. 9. odst. 1. stanov společnosti řídí jmenovitou hodnotou akcií, a z těchto důvodů je s uvedenými akciemi ve vlastnictví hlavního akcionáře spojen stejně vysoký podíl na hlasovacích právech ve společnosti, jaký má jejich souhrnná jmenovitá hodnota na základním kapitálu společnosti, to jest 99,29%.b) Přechod akcií Valná hromada tímto rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 183l odst. 1 obchodního zákoníku.c) Výše protiplněníValná hromada schvaluje výši protiplnění v penězích určenou hlavním akcionářem podle § 183m odst. 1 obchodního zákoníku za listinné kmenové akcie na jméno vydané společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak, že oprávněným osobám náleží protiplnění ve výši 762,80 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a ve výši 7 628,20 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 2025-115/12 ze dne 15.8.2012 vypracovaným společnosti A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, PSČ 602 00, IČO 44119097, která je ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost.d) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplněníDosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 183l odst. 5 obchodního zákoníku společnosti tak, že je předloží k rukám pověřeného obchodníka s cennými papíry, jímž je společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČO 27758419 (dále jen "obchodník"). Tomuto obchodníkovi hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a jeho potvrzením tuto skutečnost doložil společnosti. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplacení za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tj. po předání akcií společnosti k rukám obchodníka.Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že obchodník protiplnění poskytne podle § 183m odst. 3 obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání.
od 24. 10. 2012 od 14. 08. 2013

  Společnost ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s., se sídlem Chlístovice 28, PSČ 284 01, IČ: 616 72 319, prodala dne 20.4.2011 část svého podniku tvořenou farmou na výkrm drůbeže Kralice do vlastnictví společnosti Vodňanské kuře, s.r.o., se sídlemKutná Hora, Karlov 196, PSČ 284 01, IČ: 274 35 148.
od 19. 07. 2011

  Akcie společnosti jsou převoditelné s tímto omezením: K převodu akcie je třeba souhlasu představenstva. Představenstvo je povinno projednat žádost akcionáře o převod na nejbližším svém zasedání. Pokud tak neučiní má se zato, že s převodem souhlasí. Představenstvo nesmí odmítnout souhlas, jde-li o převod akcií na osobu blízkou ve smyslu ustan. § 116 občanského zákoníku.
od 13. 07. 2009 od 27. 03. 2014

  Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 19,12,2000 a24,1,2001:Dosavadní základní jmění ve výši 25.260.000,- Kč se zvyšuje o29.235.000,-Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nadčástku navrhovaného zvýšení základního jmění.Budou upisovány akcie:1.055 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč2.818 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- KčVšechny nově upisované akcie jsou kmenové, veřejněneobchodovatelné, znějící na jméno, v listinné podobě,převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku,jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách společnosti.Místem úpisu nových akcie se stanoví sídlo společnosti. Akciebudou upisován zápisem do lisitny upisovatelů, která budeumístěna v sídle společnosti v Chlístovicích 28 v kancelářipředsedy představenstva společnosti.Lhůta pro upisování akcií začíná běžet ode dne, kdy budeusnesením zapsán záměr navýšení základního jmění o částku vevýši 29.235.000,- Kč u Městského soudu v Praze. Doba upisováníse stanoví 15 dnů.Emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitouhodnotou.Upisování nových akcií bude nabídnuto v souladu s ust. 203 odst.2 písm. d) obchodního zákoníku předem určenému zájemciZemědělskému družstvu Chlístovice se sídlem Chlístovice 28,okres Kutná Hora, IČO: 00104361.Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti se všemisoučástmi a příslušenstvím ve vlastnictví předem určenéhoupisovatele. Jedná se o:--nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 15, pro kat. územíChlístovice, okres Kutná Hora jako- zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 126- ost. stav. objekt na pozemku parc.č.st. 155- zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 118- ost. stav. objekt na pozemku parc.č.st. 156- ost. stav. objekt na pozemku parc.č.st. 153--nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 15 pro kat. púzemíKralice, okres Kutná Hora jako- zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 121- zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 128- ost. stav. objekt na pozemku parc.č.st. 134- ost. stav. objekt na pozemku parc.č.st. 129- zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 141- zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 142- zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 143- ost. stav. objekt na pozemku parc.č.st. 133- zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 119- zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 118- zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 107-- nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálníhoúřadu Kutná Hora na listu vlastnictví č. 15 pro kat. územíŽandov, obec Chlístovice, okres Kutná Hora- zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 113- zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 123Nepeněžitý vklad předem určeného upisovatele byl oceněnznaleckým posudkem ze dne 14.12.2000, znalecký posudek č. 649/35vypracovaným znalcem ing. Jaroslavem Vokolkem v hodnotě32.970.040,- Kč a znaleckým posudkem ze dne 14.12.2000, znaleckýposudek č. 824/2000 vypracovaným znalcem ing. MIlanem Zadražilemv hodnotě 29.235.500,- Kč.Jediný akcionář schvaluje tržní ocenění nepeněžitého vkladupředem určeného upisovatele - nemovitého majetku a nepeněžitývklad shora specifikován je vkládán ve výši 29.235.000,- Kč.
od 28. 02. 2001 od 11. 12. 2001

  Akciová společnost založena jednorázově zakladatelskou listinouze dne 27.3.1995, téhož dne přijaty stanovy společnosti.
od 13. 04. 1995

Akcie

Počet: 2 615 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 27. 03. 2014

Počet: 5 188 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 27. 03. 2014

Počet: 1 ks v hodnotě: 3870290 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 27. 03. 2014

Počet: 1 ks v hodnotě: 3870290 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 25. 10. 2013 od 27. 03. 2014

Počet: 2 615 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 11. 12. 2001 od 27. 03. 2014

Počet: 5 188 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 11. 12. 2001 od 27. 03. 2014

Vlastníci

Název/Jméno: ZZN Polabí, a.s.

IČO: 45148210

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 27. 03. 2014


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: NOVOTNÝ LUBOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 07. 2011 od 17. 07. 2014
Dozorčí rada - předseda
od 13. 07. 2009 od 13. 04. 2011
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 08. 2004 od 13. 07. 2009


Název/Jméno: JEŘÁBEK JAROMÍR

IČO: 40982041

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 07. 2015
Dozorčí rada - člen
od 17. 08. 2004 od 13. 07. 2009


Název/Jméno: MIKULKA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 07. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 07. 2014 od 09. 07. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 04. 2011 od 19. 07. 2011


Název/Jméno: ŠKVOR MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 07. 2014


Název/Jméno: LNĚNIČKA MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 19. 07. 2011


Název/Jméno: KALUHA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 07. 2014


Název/Jméno: KLEPAL JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 07. 2014 od 09. 07. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 07. 2011 od 17. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 08. 2004 od 19. 07. 2011


Název/Jméno: KUBÍČEK ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 07. 2011 od 17. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 10. 2010 od 19. 07. 2011


Název/Jméno: MACHÁČEK JINDŘICH

IČO: 49238604

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 07. 2011 od 17. 07. 2014


Název/Jméno: FORMÁČEK ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 03. 2012 od 17. 07. 2014


Název/Jméno: ŠAFROVÁ DAGMAR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 10. 2010 od 16. 03. 2012


Název/Jméno: MATOUŠEK VÁCLAV

IČO: 61843547

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 01. 10. 2010 od 19. 07. 2011
Dozorčí rada - předseda
od 13. 07. 2009 od 01. 10. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 08. 2004 od 13. 07. 2009


Název/Jméno: SEIBOTHOVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 07. 2008 od 19. 07. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 08. 2004 od 09. 07. 2008


Název/Jméno: HAVRÁNEK TOMÁŠ

IČO: 45827869

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 08. 2005 od 01. 10. 2010
Dozorčí rada - předseda
od 17. 08. 2004 od 11. 08. 2005


Název/Jméno: SKOPAL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 04. 2009 od 01. 10. 2010


Název/Jméno: KOHOUTEK IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 07. 2008 od 28. 04. 2009


Název/Jméno: MALÝ JIŘÍ

IČO: 44804938

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 08. 2004 od 13. 07. 2009


Název/Jméno: RYŠÁNEK JAROSLAV

IČO: 64152219

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 08. 2006 od 13. 07. 2009


Název/Jméno: STRNAD FRANTIŠEK

IČO: 48246964

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 08. 2004 od 04. 08. 2006
Dozorčí rada - předseda
od 13. 04. 1995 od 17. 08. 2004


Název/Jméno: ŠKARKOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 04. 1995 od 17. 08. 2004


Název/Jméno: VÁŠA VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 04. 1995 od 17. 08. 2004


Název/Jméno: POKORNÁ EVA

IČO: 48871770

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 04. 1995 od 17. 08. 2004


Název/Jméno: MARTÍNEK JOSEF

IČO: 44006209

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 04. 1995 od 17. 08. 2004


Název/Jméno: HOLÝ FRANTIŠEK

IČO: 12283843

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 04. 1995 od 17. 08. 2004


Název/Jméno: VÁŠA MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 04. 1995 od 17. 08. 2004


Název/Jméno: HLAVA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 04. 1995 od 17. 08. 2004


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:02. 03. 2011


poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 01. 2002

Obory činnosti: - kování koní
od 09. 01. 2002 od 30. 06. 2008
- posklizňové úpravy rostlinných komodit
od 09. 01. 2002 od 30. 06. 2008
- provádění zahradních a parkových úprav
od 09. 01. 2002 od 30. 06. 2008
- zemědělskou technikou
od 09. 01. 2002 od 30. 06. 2008
- provozování závlahových systémů a melioračních zařízení
od 09. 01. 2002 od 30. 06. 2008
- vazba věnců a kytic
od 09. 01. 2002 od 30. 06. 2008
- poskytování služeb při chovu ryb
od 09. 01. 2002 od 30. 06. 2008
- pěstování a sběr hub, sběr rostlin a lesních plodin
od 09. 01. 2002 od 30. 06. 2008
- stříhání ovcí
od 09. 01. 2002 od 30. 06. 2008
- ošetřování paznehtů skotu a malých přežvýkavců
od 09. 01. 2002 od 30. 06. 2008
- pěstování květin, okrasných rostlin a dřevin
od 09. 01. 2002 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 01. 2002

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 11. 1999

Obory činnosti: - úklid bytových a nebytových prostor
od 15. 01. 2002 od 30. 06. 2008
- čištění budov
od 15. 01. 2002 od 30. 06. 2008
- čištění oken
od 15. 01. 2002 od 30. 06. 2008
- správa nemovitostí
od 15. 01. 2002 od 30. 06. 2008
- domovnická činnost
od 15. 01. 2002 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 11. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:27. 07. 2006


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:03. 07. 1995

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:27. 06. 1996


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:03. 07. 1995


výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 06. 1995

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 06. 1995

Zánik oprávnění:14. 06. 2000


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:09. 06. 1995


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:09. 06. 1995

Odpovědní zástupci:


velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 06. 1995

Obory činnosti: - zemědělskými produkty
od 15. 01. 2002 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 06. 1995

Obory činnosti: - živými zvířaty pro hospodářské účely
od 15. 01. 2002 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


přípravné práce pro stavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 06. 1995

Obory činnosti: - lešenářské práce
od 15. 01. 2002 od 30. 06. 2008
- odvodňování staveniště
od 15. 01. 2002 od 30. 06. 2008
- bourací a úklidové práce
od 15. 01. 2002 od 30. 06. 2008
- technické rekultivace
od 15. 01. 2002 od 30. 06. 2008
- zemní práce a terénní úpravy
od 15. 01. 2002 od 30. 06. 2008
- průzkumné vrtné práce sloužící k získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb
od 15. 01. 2002 od 30. 06. 2008
- výkopové práce
od 15. 01. 2002 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej upozornění: nevztahuje se na nákup a prodej zboží uvedený v přílohách zák.č.455/91 Sb., v  platném znění

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 06. 1995

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:15. 01. 2002


činnost ekonomických a organizačních poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 06. 1995

Zánik oprávnění:09. 11. 2000


automatizované zpracování dat

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 06. 1995

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:09. 11. 2000


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 06. 1995

Obory činnosti: Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 17. 01. 2014
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
od 12. 03. 2009
Výroba strojů a zařízení
od 12. 03. 2009
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 12. 03. 2009
Velkoobchod a maloobchod
od 12. 03. 2009
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 12. 03. 2009
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
od 09. 01. 2002 od 12. 03. 2009
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 09. 01. 2002 od 12. 03. 2009
správa a údržba nemovitostí
od 10. 11. 1999 od 12. 03. 2009
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
od 09. 06. 1995 od 12. 03. 2009
velkoobchod
od 08. 06. 1995 od 12. 03. 2009
přípravné práce pro stavby
od 08. 06. 1995 od 12. 03. 2009
specializovaný maloobchod
od 08. 06. 1995 od 12. 03. 2009


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ61672319

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 07. 1995

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
179394"Společenství vlastníků jednotek č.p. 2/V Jindřichův Hradec"26059797Na Točně 2, 37701 Jindřichův Hradec
631466A L F A Leasing a.s.19013752Přerov, 75000, Přerov I-Město, Boženy Němcové, 25
8124AERO HOLDING a.s. v likvidaci2127Beranových 130, 19900 Praha
53203AG - Centrum spol. s r.o.49815300Předměřice nad Labem, Správčice 376, PSČ 503 02
726091Agro Chotouň s.r.o.1846868Josefa Suka 215, 28002 Kolín
417271AGRO Rozsochy, a.s.63468026165, 59257 Rozsochy
55237AGRO Sušice, a.s.28870719Radošovice, 38646, Radošovice, Radošovice, 83
230910AGRO Vnorovy, a.s.64508056Smetkova 303, 69661 Vnorovy
450885AGRO-TEX a.s.49196260Nádražní 644, 34802 Bor
266318Agropodnik a.s. Hradec Králové47452595Jana Černého 376/5, 50302 Hradec Králové
716312ART MOVEMENT s.r.o.24145114Bubenská 1477/1, 17000 Praha
208270AUTOCONSULT spol. s r.o.20423428. pluku 524/25, 10100 Praha
39583Bytové družstvo Generála Píky 825126865Generála Píky 590/8, 16000 Praha
597366Bytové družstvo Hvozdnice61464163Hvozdnice 185, PSČ 252 05
35993Bytové družstvo obyvatel domu U smaltovny 5/125963081148U smaltovny 1259/5, 17000 Praha
341933Cerea, a.s.46504940Dělnická 384, 53003 Pardubice
69734CF Plus Chemicals s.r.o.2970228Kamenice 771/34, 62500 Brno
615972Crein s.r.o.60709651Chudenická 1059/30, 10200 Praha
623304ČAKO - bytové družstvo25608002Praha 9 - Prosek, Čakovická 327, PSČ 190 00
91714ČESKÁ VEJCE CZ, a.s.25920901214, 25764 Zdislavice
420101ČSAD Vsetín a.s.45192120Ohrada 791, 75501 Vsetín
94398Datima, s.r.o.26306000Březůvky - Doubravy 78, okres Zlín, PSČ 763 45
544272DIADAL, a.s.28224141Karlovo náměstí 317/5, 12000 Praha
115518DOBRÉ MÍSTO PRO ŽIVOT, z.s.26567237Klusalova 908/11, 77900 Olomouc
629180DOZON s.r.o.27950701Pomezní 1386/9, 18200 Praha

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí