ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3122. Jeho identifikační číslo je 61672319

 
 

Výpis z obchodního rejstříku ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s.

Datum zápisu: 13. 4. 1995

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3122

Identifikační číslo:61672319

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 2gzg5zr

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
správa a údržba nemovitostí
Silniční motorová doprava osobní
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Silniční motorová doprava
Opravy silničních vozidel
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
výroba a opravy zemědělských strojů
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
automatizované zpracování dat
činnost ekonomických a organizačních poradců
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej upozornění:...
přípravné práce pro stavby
specializovaný maloobchod
velkoobchod

Adresa společnosti

Sídlo: Chlístovice 28, PSČ 28401
od 13. 11. 2003
Chlístovice 28, PSČ 28541
od 16. 05. 2002 do 13. 11. 2003
Malešov, Chlístovice 28, PSČ 28541
od 13. 04. 1995 do 16. 05. 2002
28, 28401 Chlístovice

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 27. 03. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 27. 03. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 27. 03. 2014

  Jediný akcionář činí v rámci výkonu působnosti valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“), toto rozhodnutí:(a) zvyšuje základní kapitál Společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, z dosavadní částky 54,495.000,-- Kč (padesát čtyři milióny čtyři sta devadesát pět tisíc korun českých) o částku 3,870.290,-- Kč (tři milióny osm set sedmdesát tisíc dvě stě devadesát korun českých) na částku 58,365.290,-- Kč (padesát osm miliónů tři sta šedesát pět tisíc dvě stě devadesát korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií; akcionářům nepřísluší přednostní právo k úpisu akcií, neboť akcie mají být upsány nepeněžitým vkladem; upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;(b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem jedné nové kmenové akcie Společnosti, která bude vydána ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 3,870.290,-- Kč (tři milióny osm set sedmdesát tisíc dvě stě devadesát korun českých) (dále jen „Akcie“); emisní kurs Akcie je roven její jmenovité hodnotě; Akcie nebude kótována na oficiálním trhu; převoditelnost Akcie je omezena dle článku 9 odst. 2 stanov Společnosti tak, že k jejímu převodu je třeba souhlasu představenstva Společnosti;dosavadní akcie Společnosti, tedy jejich druh, forma, podoba a jejich jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny;(c) Akcie bude upsána Jediným akcionářem jako předem určeným zájemcem (dále jen „Předem určený zájemce“); Předem určený zájemce je oprávněn Akcii upsat pouze nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou nemovitosti ve vlastnictví Předem určeného zájemce, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora,- na listu vlastnictví číslo 809 pro katastrální území Chlístovice, obec Chlístovice, a to pozemky s parcelními čísly 2030, 2123 a 2380; - na listu vlastnictví číslo 288 pro katastrální území Chroustkov, obec Chlístovice, a to pozemky ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr, s parcelními čísly 126, 138, 140, 152/1, 154/1, 185, 219/8, 236/6, 238/1, 238/9, 266/1, 304/2;- na listu vlastnictví číslo 10050 pro katastrální území Kralice, obec Chlístovice, a to pozemky ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr, s parcelními čísly 707/5, 707/6, 707/11, 707/12, 712, 713, 714/8, 715/8, 728/1, 731/4, 734, 735/4, 736;- na listu vlastnictví číslo 809 pro katastrální území Polánka u Malešova, obec Malešov, a to pozemky ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr, s parcelními čísly 240/10, 241/2, 242/6, 279/18, 332/4; - na listu vlastnictví číslo 10018 pro katastrální území Vernýřov, obec Chlístovice, a to pozemky s parcelními čísly st. 61, 334/1 a dále pozemky ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr, s parcelními čísly 316, 339, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 369, 370, 371, 372, 373/1, 373/2, 399, 402 díl 1, 403, 404 díl 1, 415, 455, 466, 467, 531, 534, 568, 569, 570, 571, 572/1, 572/2; - na listu vlastnictví číslo 617 pro katastrální území Všesoky, obec Chlístovice, a to pozemky ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr, s parcelními čísly 39/1, 40/1, 40/2, 131;- na listu vlastnictví číslo 809 pro katastrální území Zdeslavice u Chlístovic, obec Chlístovice, a to pozemky ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr, s parcelními čísly 238/12, 265/12, 265/16;- na listu vlastnictví číslo 509 pro katastrální území Žandov, obec Chlístovice, a to pozemek s parcelním číslem 1419;(to vše dále jen „Nepeněžitý vklad“);Nepeněžitý vklad je popsán, definován a oceněn ve znaleckém posudku číslo 5079-13-078 ze dne 28. 8. 2013, zpracovaném Ing. Petrem Řepou, Na Haldě 116, 280 02 Kolín, identifikační číslo 62475509, znalcem v oboru stavebnictví, stavby obytné a průmyslové, odvětví ceny a odhady nemovitostí, jmenovaným za tímto účelem usnesením Krajského soudu v Praze, ze dne 5. 8. 2013, č.j. 48 Nc 4328/2013-26, s právní mocí ke dni 24. 8. 2013 (dále jen „Znalecký posudek“); hodnota Nepeněžitého vkladu byla Znaleckým posudkem stanovena na částku 3,870.290,-- Kč (tři milióny osm set sedmdesát tisíc dvě stě devadesát korun českých);(d) důvodem navýšení základního kapitálu Společnosti Nepeněžitým vkladem je získání předmětných pozemků do obchodního majetku Společnosti, neboť jsou hospodářsky využitelné ve vztahu k jejímu hlavnímu předmětu podnikání; navýšení základního kapitálu Nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu Společnosti, jelikož by mělo dojít ke zlepšení jejích hospodářských výsledků a také ke zvýšení hodnoty akcií akcionářů Společnosti; (e) schvaluje předmět Nepeněžitého vkladu, jehož hodnota dle Znaleckého posudku činí 3,870.290,-- Kč (tři milióny osm set sedmdesát tisíc dvě stě devadesát korun českých); za Nepeněžitý vklad bude vydána Akcie; (f) místem pro upisování Akcie je sídlo jediného akcionáře; (g) Akcie bude upsána Předem určeným zájemcem na základě smlouvy o upsání Akcie, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 ObchZ a která musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 205 odst. 3 ObchZ (dále jen „Smlouva“);(h) lhůta pro upsání Akcie bude činit 30 (třicet) dní ode dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy Předem určenému zájemci; upisování Akcie nemůže začít dříve než bude toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti učiněné v působnosti valné hromady (dále jen „Rozhodnutí“) zapsáno do obchodního rejstříku; začátek běhu lhůty k upsání Akcie bude Předem určenému zájemci oznámen doručením návrhu Smlouvy; Společnost je povinna tento návrh odeslat Předem určenému zájemci nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne zápisu Rozhodnutí do obchodního rejstříku (§ 203 odst. 4 ObchZ); v případě, že v této lhůtě k upsání Akcie nedojde, má se zato, že upsání je neúčinné; (i) Předem určený zájemce je povinen splatit Nepeněžitý vklad, definovaný ve Znaleckém posudku, formou uzavření smlouvy o vkladu se Společností v sídle Jediného akcionáře a současně jeho předáním Společnosti s tím, že o tomto předání bude mezi Společností a Předem určeným zájemcem sepsán zápis; Předem určený zájemce je současně povinen předat Společnosti písemné prohlášení podle ustanovení § 60 odst. 1 ObchZ o vkladu předmětných nemovitostí do základního kapitálu Společnosti; Nepeněžitý vklad musí být Předem určeným zájemcem splacen nejpozději do 30 (třiceti) dnů od podpisu Smlouvy; možnost započtení peněžité pohledávky Předem určeného zájemce za Společností proti pohledávce Společnosti za Předem určeným zájemcem z titulu splácení emisního kursu se nepřipouští;(j) schvaluje zprávu představenstva Společnosti dle ustanovení § 204 odst. 3 věty druhé ObchZ; (k) ukládá představenstvu, aby dle ustanovení § 203 odst. 4 ObchZ podalo návrh na zápis Rozhodnutí do obchodního rejstříku;(l) bere na vědomí Znalecký posudek o hodnotě Nepeněžitého vkladu v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 ObchZ; (m) bere na vědomí, že změna stanov Společnosti, jež je důsledkem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti, nabývá účinnosti ke dni zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku; dojde - li k tomuto zápisu, text článků 8 a 9 odst. 1 stanov nově zní: „čl. 8Základní kapitál společnostiZákladní kapitál společnosti činí 58,365.290,-- Kč (slovy: Padesát osm miliónů tři sta šedesát pět tisíc dvě stě devadesát korun českých). čl. 9Akcie společnosti1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na kmenové listinné akcie na jméno o následujících počtech a jmenovitých hodnotách:- 2 615 ks (slovy: Dva tisíce šest set patnáct kusů) kmenových akcií v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) znějících na jméno, - 5 188 ks (slovy: Pět tisíc sto osmdesát osm kusů) kmenových akcií v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: Deset tisíc korun českých) znějících na jméno, - 1 ks (slovy: Jeden kus) kmenové akcie v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 3,870.290,-- Kč (slovy: Tři milióny osm set sedmdesát tisíc dvě stě devadesát korun českých) znějící na jméno. Počet hlasů akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, tj.a) s jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) je spojeno 1.000 hlasů, b) s jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: Deset tisíc korun českých) je spojeno 10.000 hlasů, c) s jednou akcií o jmenovité hodnotě 3,870.290,-- Kč (slovy: Tři milióny osm set sedmdesát tisíc dvě stě devadesát korun českých) je spojeno 3,870.290 hlasů.“
od 02. 10. 2013 do 25. 10. 2013

  Mimořádná valná hromada společnosti ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s., přijala dne 8. 10. 2012 toto usnesení:a) Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem společnosti ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s., se sídlem Chlístovice 28, PSČ 284 01, IČO 61672319 (dále jen "společnost"), ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, čili osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií společnosti podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, je společnost ZZN Polabí, a.s., se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 66, IČO 45148210 (dále jen "hlavní akcionář"). Toto určení se zakládá na skutečnosti, že podle výpisu ze seznamu akcionářů vedeného společností ke dni konání valné hromady a podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě je hlavní akcionář osobou, která vlastní ve společnosti listinné kmenové akcie na jméno, a to 2578 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000,- Kč a 5153 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 10.000,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 99,29% základního kapitálu společnosti a jsou s nimi spojena hlasovací práva, jakož i na skutečnosti, že ve společnosti nejsou vydány žádné jiné účastnické cenné papíry, než listinné kmenové akcie na jméno, a počet hlasů spojených s těmito akciemi se podle čl. 9. odst. 1. stanov společnosti řídí jmenovitou hodnotou akcií, a z těchto důvodů je s uvedenými akciemi ve vlastnictví hlavního akcionáře spojen stejně vysoký podíl na hlasovacích právech ve společnosti, jaký má jejich souhrnná jmenovitá hodnota na základním kapitálu společnosti, to jest 99,29%.b) Přechod akcií Valná hromada tímto rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 183l odst. 1 obchodního zákoníku.c) Výše protiplněníValná hromada schvaluje výši protiplnění v penězích určenou hlavním akcionářem podle § 183m odst. 1 obchodního zákoníku za listinné kmenové akcie na jméno vydané společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak, že oprávněným osobám náleží protiplnění ve výši 762,80 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a ve výši 7 628,20 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 2025-115/12 ze dne 15.8.2012 vypracovaným společnosti A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, PSČ 602 00, IČO 44119097, která je ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost.d) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplněníDosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 183l odst. 5 obchodního zákoníku společnosti tak, že je předloží k rukám pověřeného obchodníka s cennými papíry, jímž je společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČO 27758419 (dále jen "obchodník"). Tomuto obchodníkovi hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a jeho potvrzením tuto skutečnost doložil společnosti. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplacení za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tj. po předání akcií společnosti k rukám obchodníka.Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že obchodník protiplnění poskytne podle § 183m odst. 3 obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání.
od 24. 10. 2012 do 14. 08. 2013

  Společnost ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s., se sídlem Chlístovice 28, PSČ 284 01, IČ: 616 72 319, prodala dne 20.4.2011 část svého podniku tvořenou farmou na výkrm drůbeže Kralice do vlastnictví společnosti Vodňanské kuře, s.r.o., se sídlemKutná Hora, Karlov 196, PSČ 284 01, IČ: 274 35 148.
od 19. 07. 2011

  Akcie společnosti jsou převoditelné s tímto omezením: K převodu akcie je třeba souhlasu představenstva. Představenstvo je povinno projednat žádost akcionáře o převod na nejbližším svém zasedání. Pokud tak neučiní má se zato, že s převodem souhlasí. Představenstvo nesmí odmítnout souhlas, jde-li o převod akcií na osobu blízkou ve smyslu ustan. § 116 občanského zákoníku.
od 13. 07. 2009 do 27. 03. 2014

  Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 19,12,2000 a24,1,2001:Dosavadní základní jmění ve výši 25.260.000,- Kč se zvyšuje o29.235.000,-Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nadčástku navrhovaného zvýšení základního jmění.Budou upisovány akcie:1.055 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč2.818 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- KčVšechny nově upisované akcie jsou kmenové, veřejněneobchodovatelné, znějící na jméno, v listinné podobě,převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku,jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách společnosti.Místem úpisu nových akcie se stanoví sídlo společnosti. Akciebudou upisován zápisem do lisitny upisovatelů, která budeumístěna v sídle společnosti v Chlístovicích 28 v kancelářipředsedy představenstva společnosti.Lhůta pro upisování akcií začíná běžet ode dne, kdy budeusnesením zapsán záměr navýšení základního jmění o částku vevýši 29.235.000,- Kč u Městského soudu v Praze. Doba upisováníse stanoví 15 dnů.Emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitouhodnotou.Upisování nových akcií bude nabídnuto v souladu s ust. 203 odst.2 písm. d) obchodního zákoníku předem určenému zájemciZemědělskému družstvu Chlístovice se sídlem Chlístovice 28,okres Kutná Hora, IČO: 00104361.Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti se všemisoučástmi a příslušenstvím ve vlastnictví předem určenéhoupisovatele. Jedná se o:--nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 15, pro kat. územíChlístovice, okres Kutná Hora jako- zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 126- ost. stav. objekt na pozemku parc.č.st. 155- zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 118- ost. stav. objekt na pozemku parc.č.st. 156- ost. stav. objekt na pozemku parc.č.st. 153--nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 15 pro kat. púzemíKralice, okres Kutná Hora jako- zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 121- zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 128- ost. stav. objekt na pozemku parc.č.st. 134- ost. stav. objekt na pozemku parc.č.st. 129- zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 141- zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 142- zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 143- ost. stav. objekt na pozemku parc.č.st. 133- zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 119- zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 118- zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 107-- nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálníhoúřadu Kutná Hora na listu vlastnictví č. 15 pro kat. územíŽandov, obec Chlístovice, okres Kutná Hora- zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 113- zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 123Nepeněžitý vklad předem určeného upisovatele byl oceněnznaleckým posudkem ze dne 14.12.2000, znalecký posudek č. 649/35vypracovaným znalcem ing. Jaroslavem Vokolkem v hodnotě32.970.040,- Kč a znaleckým posudkem ze dne 14.12.2000, znaleckýposudek č. 824/2000 vypracovaným znalcem ing. MIlanem Zadražilemv hodnotě 29.235.500,- Kč.Jediný akcionář schvaluje tržní ocenění nepeněžitého vkladupředem určeného upisovatele - nemovitého majetku a nepeněžitývklad shora specifikován je vkládán ve výši 29.235.000,- Kč.
od 28. 02. 2001 do 11. 12. 2001

  Akciová společnost založena jednorázově zakladatelskou listinouze dne 27.3.1995, téhož dne přijaty stanovy společnosti.
od 13. 04. 1995

Akcie

Počet: 2 615 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 27. 03. 2014

Počet: 5 188 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 27. 03. 2014

Počet: 1 ks v hodnotě: 3870290 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 27. 03. 2014

Počet: 1 ks v hodnotě: 3870290 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 25. 10. 2013 do 25. 10. 2013

Počet: 2 615 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 11. 12. 2001 do 11. 12. 2001

Počet: 5 188 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 11. 12. 2001 do 11. 12. 2001

Počet: 1 560 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 28. 02. 2001 do 28. 02. 2001

Počet: 2 370 ks v hodnotě: 10000 - akcie na jméno
od 28. 02. 2001 do 28. 02. 2001

Počet: 15 ks v hodnotě: 1000000 - akcie na jméno
od 13. 04. 1995 do 13. 04. 1995

Počet: 260 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 13. 04. 1995 do 13. 04. 1995

Počet: 250 ks v hodnotě: 10000 - akcie na jméno
od 13. 04. 1995 do 13. 04. 1995

Počet: 25 ks v hodnotě: 100000 - akcie na jméno
od 13. 04. 1995 do 13. 04. 1995

Počet: 10 ks v hodnotě: 500000 - akcie na jméno
od 13. 04. 1995 do 13. 04. 1995

Vlastníci

Název/Jméno: ZZN Polabí, a.s.

IČO:45148210

Adresa: K Vinici 1304, Kolín V, 280 02 Kolín
od 27. 03. 2014

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 27. 03. 2014


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: JEŘÁBEK JAROMÍR

IČO: 60184493

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 07. 2015
Dozorčí rada - člen
od 17. 08. 2004 do 13. 07. 2009

Adresa: č.p. 101, 285 04 Vavřinec
od 09. 07. 2015
Vavřinec 101
od 17. 08. 2004 do 13. 07. 2009


Název/Jméno: ŠKVOR MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 07. 2014

Adresa: č.p. 132, 257 24 Ostředek
od 17. 07. 2014


Název/Jméno: KALUHA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 07. 2014

Adresa: Dvořákova 575, 294 01 Bakov nad Jizerou
od 17. 07. 2014


Název/Jméno: NOVOTNÝ LUBOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 07. 2011 do 17. 07. 2014
Dozorčí rada - předseda
od 13. 07. 2009 do 13. 04. 2011
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 08. 2004 do 13. 07. 2009

Adresa: Čs. letců 152, Sedlec, 284 03 Kutná Hora
od 17. 07. 2014
Kutná Hora - Sedlec, Čs. letců 152, PSČ 28403
od 19. 07. 2011 do 17. 07. 2014
Kutná Hora - Sedlec, Čs. letců 152, PSČ 28403
od 21. 09. 2005 do 13. 04. 2011
Kutná Hora - Sedlec, Čsl. letců 152, PSČ 28403
od 11. 08. 2005 do 21. 09. 2005
Kutná Hora - Sedlec, Čsl. letců 152
od 17. 08. 2004 do 11. 08. 2005


Název/Jméno: MIKULKA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 07. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 07. 2014 do 09. 07. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 04. 2011 do 19. 07. 2011

Adresa: Solopysky 2, 284 01 Suchdol
od 09. 07. 2015
Velké Valy 1852/4, 288 02 Nymburk
od 17. 07. 2014 do 09. 07. 2015
Nymburk, Velké Valy 1852, PSČ 28802
od 13. 04. 2011 do 19. 07. 2011


Název/Jméno: LNĚNIČKA MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 19. 07. 2011

Adresa: Polívkova 980/33, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
od 17. 07. 2014
Olomouc - Nová Ulice, Polívkova 980/33, PSČ 77900
od 19. 07. 2011 do 17. 07. 2014


Název/Jméno: KLEPAL JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 07. 2014 do 09. 07. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 07. 2011 do 17. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 08. 2004 do 19. 07. 2011

Adresa: č.p. 321, 280 02 Tři Dvory
od 17. 07. 2014 do 09. 07. 2015
Tři Dvory 321
od 09. 07. 2008 do 17. 07. 2014
Tři Dvory 190
od 17. 08. 2004 do 09. 07. 2008


Název/Jméno: KUBÍČEK ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 07. 2011 do 17. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 10. 2010 do 19. 07. 2011

Adresa: Arbesova 100, Poděbrady V, 290 01 Poděbrady
od 17. 08. 2013 do 17. 07. 2014
Poděbrady, Arbesova 100/28, PSČ 29001
od 19. 07. 2011 do 17. 08. 2013
Poděbrady, Tyršova 593/28, PSČ 29001
od 01. 10. 2010 do 19. 07. 2011


Název/Jméno: MACHÁČEK JINDŘICH

IČO: 65962621

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 07. 2011 do 17. 07. 2014

Adresa: Na Sibiři 559, 584 01 Ledeč nad Sázavou
od 29. 06. 2013 do 17. 07. 2014
Ledeč nad Sázavou, Na Sibiři 559, PSČ 58401
od 19. 07. 2011 do 29. 06. 2013


Název/Jméno: FORMÁČEK ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 03. 2012 do 17. 07. 2014

Adresa: Dobrovice - Sýčina 79, PSČ 29441
od 16. 03. 2012 do 17. 07. 2014


Název/Jméno: ŠAFROVÁ DAGMAR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 10. 2010 do 16. 03. 2012

Adresa: Nymburk, Černohorského 1863, PSČ 28802
od 01. 10. 2010 do 16. 03. 2012


Název/Jméno: MATOUŠEK VÁCLAV

IČO: 61843547

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 01. 10. 2010 do 19. 07. 2011
Dozorčí rada - předseda
od 13. 07. 2009 do 01. 10. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 08. 2004 do 13. 07. 2009

Adresa: Městec Králové, Budovatelská 888
od 17. 08. 2004 do 19. 07. 2011


Název/Jméno: HAVRÁNEK TOMÁŠ

IČO: 45827869

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 08. 2005 do 01. 10. 2010
Dozorčí rada - předseda
od 17. 08. 2004 do 11. 08. 2005

Adresa: Choťánky 178, okres Nymburk, PSČ 29001
od 11. 08. 2005 do 01. 10. 2010
Velké Zboží, Na Příkopě 238
od 17. 08. 2004 do 11. 08. 2005


Název/Jméno: SEIBOTHOVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 07. 2008 do 19. 07. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 08. 2004 do 09. 07. 2008

Adresa: Pečky, Jeronýmova 238, PSČ 28911
od 09. 07. 2008 do 19. 07. 2011
Pečky, Jeronýmova 28, PSČ 28911
od 04. 08. 2006 do 09. 07. 2008
Písková Lhota 37
od 17. 08. 2004 do 04. 08. 2006


Název/Jméno: SKOPAL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 04. 2009 do 01. 10. 2010

Adresa: Vřesovice - Výšovice 165, PSČ 79809
od 28. 04. 2009 do 01. 10. 2010


Název/Jméno: KOHOUTEK IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 07. 2008 do 28. 04. 2009

Adresa: Kostelec na Hané, Sídliště Sport 864
od 09. 07. 2008 do 28. 04. 2009


Název/Jméno: MALÝ JIŘÍ

IČO: 44804938

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 08. 2004 do 13. 07. 2009

Adresa: Lysá nad Labem, Klicperova 1529/26
od 09. 07. 2008 do 13. 07. 2009
Chleby 17
od 17. 08. 2004 do 09. 07. 2008


Název/Jméno: RYŠÁNEK JAROSLAV

IČO: 49846744

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 08. 2006 do 13. 07. 2009

Adresa: Kolín, Ohrada Kolínská 96, PSČ 28002
od 04. 08. 2006 do 13. 07. 2009


Název/Jméno: STRNAD FRANTIŠEK

IČO: 48246964

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 08. 2004 do 04. 08. 2006
Dozorčí rada - předseda
od 13. 04. 1995 do 17. 08. 2004

Adresa: Kutná Hora, Chlístovice 4
od 17. 08. 2004 do 04. 08. 2006
okres Kutná Hora, Chlístovice 4
od 13. 04. 1995 do 17. 08. 2004


Název/Jméno: VÁŠA MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 04. 1995 do 17. 08. 2004

Adresa: Praha 9, Teplická 268
od 13. 04. 1995 do 17. 08. 2004


Název/Jméno: VÁŠA VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 04. 1995 do 17. 08. 2004

Adresa: okres Kutná Hora, Chlístovice 17
od 13. 04. 1995 do 17. 08. 2004


Název/Jméno: ŠKARKOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 04. 1995 do 17. 08. 2004

Adresa: okres Kutná Hora, Suchdol 160
od 13. 04. 1995 do 17. 08. 2004


Název/Jméno: HOLÝ FRANTIŠEK

IČO: 88842100

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 04. 1995 do 17. 08. 2004

Adresa: Kutná Hora, Na Kavkách 373
od 13. 04. 1995 do 17. 08. 2004


Název/Jméno: POKORNÁ EVA

IČO: 71092978

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 04. 1995 do 17. 08. 2004

Adresa: okres Kutná Hora, Chroustkov 24
od 13. 04. 1995 do 17. 08. 2004


Název/Jméno: HLAVA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 04. 1995 do 17. 08. 2004

Adresa: okres Kutná Hora, Zbraslavice 306
od 13. 04. 1995 do 17. 08. 2004


Název/Jméno: MARTÍNEK JOSEF

IČO: 44006209

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 04. 1995 do 17. 08. 2004

Adresa: okres Kutná Hora, Albrechtice 31
od 13. 04. 1995 do 17. 08. 2004


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:2. 3. 2011

Odpovědní zástupci: Miroslav Louda


provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 1. 2002

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 1. 2002

Obory činnosti: - pěstování květin, okrasných rostlin a dřevin
od 09. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- ošetřování paznehtů skotu a malých přežvýkavců
od 09. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- stříhání ovcí
od 09. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- pěstování a sběr hub, sběr rostlin a lesních plodin
od 09. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- poskytování služeb při chovu ryb
od 09. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- vazba věnců a kytic
od 09. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- provozování závlahových systémů a melioračních zařízení
od 09. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- zemědělskou technikou
od 09. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- provádění zahradních a parkových úprav
od 09. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- posklizňové úpravy rostlinných komodit
od 09. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- kování koní
od 09. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 11. 1999

Obory činnosti: - domovnická činnost
od 15. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- správa nemovitostí
od 15. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- čištění oken
od 15. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- čištění budov
od 15. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- úklid bytových a nebytových prostor
od 15. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 11. 1996

Zánik oprávnění:27. 7. 2006


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:3. 7. 1995


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:3. 7. 1995

Zánik oprávnění:27. 6. 1996


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:9. 6. 1995

Odpovědní zástupci: Miroslav Louda


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:9. 6. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Klepal


výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 6. 1995

Zánik oprávnění:14. 6. 2000


výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 6. 1995

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 6. 1995

Obory činnosti: Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 17. 01. 2014
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
od 12. 03. 2009
Výroba strojů a zařízení
od 12. 03. 2009
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 12. 03. 2009
Velkoobchod a maloobchod
od 12. 03. 2009
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 12. 03. 2009
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 09. 01. 2002 do 12. 03. 2009
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
od 09. 01. 2002 do 12. 03. 2009
správa a údržba nemovitostí
od 10. 11. 1999 do 12. 03. 2009
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
od 09. 06. 1995 do 12. 03. 2009
velkoobchod
od 08. 06. 1995 do 12. 03. 2009
přípravné práce pro stavby
od 08. 06. 1995 do 12. 03. 2009
specializovaný maloobchod
od 08. 06. 1995 do 12. 03. 2009


automatizované zpracování dat

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 6. 1995

Odpovědní zástupci: Miroslav Louda

Zánik oprávnění:9. 11. 2000


činnost ekonomických a organizačních poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 6. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Luboš Novotný

Zánik oprávnění:9. 11. 2000


koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej upozornění: nevztahuje se na nákup a prodej zboží uvedený v přílohách zák.č.455/91 Sb., v  platném znění

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 6. 1995

Odpovědní zástupci: Zdeňka Sovová

Zánik oprávnění:15. 1. 2002


přípravné práce pro stavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 6. 1995

Obory činnosti: - výkopové práce
od 15. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- průzkumné vrtné práce sloužící k získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb
od 15. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- zemní práce a terénní úpravy
od 15. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- technické rekultivace
od 15. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- bourací a úklidové práce
od 15. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- odvodňování staveniště
od 15. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- lešenářské práce
od 15. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Luboš Novotný

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 6. 1995

Obory činnosti: - živými zvířaty pro hospodářské účely
od 15. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 6. 1995

Obory činnosti: - zemědělskými produkty
od 15. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Zdeňka Sovová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ61672319

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 7. 1995

Související firmy

#NázevICOAdresa
2031266"Městské lesy a rybníky Kutná Hora společnost s ručením omezeným" (spol. s r.o.)62967291okr. Kutná Hora, Opatovice I 43
1685101"Společenství vlastníků jednotek č.p. 2/V Jindřichův Hradec"26059797Jindřichův Hradec V, Na točně 2, PSČ 37701
1588253"SUŠICKÁ STAVEBNÍ, s.r.o."872938Sušice II, Tichá ul. 873, PSČ 34201
12568641. Hradecká zemědělská a.s.63479401Žižkova 511, 747 41 Hradec nad Moravicí
1117910ADEX AGRO, a.s.26766264Lom u Tachova 20, PSČ 34701

Související osoby