ZOD Brniště a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem ZOD Brniště a.s., zapsal Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 2270. Její identifikační číslo je 119407 a sídlo firmy je Jáchymov 1, 471 29 Brniště.

Výpis z obchodního rejstříku ZOD Brniště a.s.

Datum zápisu: 27. 5. 1961

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 2270

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: xn5umdc

Předmět podnikání: Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování...
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganizmů a potlačování...
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Řeznictví a uzenářství
Pronájem nemovitostí vč. bytového hospodářství
Pronájem motorových vozidel, zemědělských strojů a zařízení
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Činnost účetních poradců
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Silniční motorová doprava v rozsahu veřejné nákladní a osobní...
Hostinská činnost v rozsahu účelového stravování - závodní stravování
Hostinská činnost
Výroba krmiv pro zvířata
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě léčiv,...
Výroba pekárenských a cukrárenských výrobků bez hostinské úpravy
Výroba zemědělských strojů a zařízení
Výroba a opravy zemědělských strojů a zařízení kromě činností...
Činnost organizačních a ekonomických poradců
Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Pekařství, cukrářství

Adresa společnosti

Sídlo: 1, 47129 Brniště

Adresy: Jáchymov 1, 471 29 Brniště
od 01. 07. 2013
Brniště, Jáchymov 1, PSČ 471 29
od 22. 08. 2012 do 01. 07. 2013
Brniště 1, Jáchymov, PSČ 471 29
od 01. 07. 2012 do 22. 08. 2012
Brniště 1, okres Česká Lípa, PSČ 471 29
od 23. 08. 2001 do 01. 07. 2012
Brniště, okres Česká Lípa, PSČ 47129
od 18. 03. 1994 do 23. 08. 2001
Brniště
od 19. 11. 1991 do 18. 03. 1994
Brniště, okres Česká Lípa
od 27. 05. 1961 do 19. 11. 1991

Skutečnosti

  Valná hromada společnosti ZOD Brniště a.s. přijala dne 09.06.2016 rozhodnutí o schválení nuceného přechodu účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře v tomto znění:Valná hromada, vzhledem k tomu, že:(A)Farma Brniště s.r.o. se sídlem Jáchymov 1, 471 29 Brniště, IČ049 77 521 je akcionářem společnosti ZOD Brniště a.s. (dále jen Společnost), jenž vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 22 133 000,-Kč, což představuje podíl ve výši 96,44% na základním kapitálu společnosti, na nějž byly vydány akcie společnosti, a s nimiž je spojen 96,44% podíl na hlasovacích právech Společnosti (dále jen Hlavní akcionář), je hlavním akcionářem společnosti ve smyslu ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích,(B) společnosti byla v souladu s § 375 zákona o obchodních korporacích doručena žádost Hlavního akcionáře o svolání valné hromady, která má rozhodnout o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) společnosti na Hlavního akcionáře,(C) společnosti byl předložen znalecký posudek číslo 1559/09/16 ze dne 11. dubna 2016 vypracovaný znalcem Ing. Otto Šmídou, znalcem v oboru ekonomika, Na Jezírku 628, 460 06 Liberec, jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14.4. 1997, č.j. Spr. 2273/97, což znamená, že byla splněna podmínka stanovená v § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích,(D) pověřenou osobou ve smyslu § 378 zákona o obchodních korporacích je společnost Komerční banka a.s., se sídlem Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou B 1360 (dále jen Pověřená osoba), která je bankou s licencí udělenou Českou národní bankou,(E) před přijetím tohoto usnesení bylo představenstvu společnosti prokázáno složení příslušné částky u Pověřené osoby, tímto v souladu s § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále též i jen ZOK):1. určuje, že hlavním akcionářem společnosti ZOD Brniště a.s. se sídlem Jáchymov 1, 471 29 Brniště, IČ 00119407 je společnost Farma Brniště s.r.o. se sídlem Jáchymov 1, 471 29 Brniště, IČ 049 77 521 vlastníci akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 22 133 000,-Kč, což představuje podíl ve výši 96,44% na základním kapitálu společnosti, na nějž byly vydány akcie společnosti, a s nimiž je spojen 96,44% podíl na hlasovacích právech Společnosti. Společnost Farma Brniště s.r.o. vlastní 22 133 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě. Společnost Farma Brniště s.r.o. je tak hlavním akcionářem ve smyslu § 375 a násl. ZOK a tudíž i osobu oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ust. § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na svoji osobu;2. rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím společnosti, tj. kmenovým akciím na jméno o jmenovité hodnotě po 1 000,- Kč (tisíc korun českých), ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od Hlavního akcionáře (uvedené akcie dále jen Akcie), na Hlavního akcionáře; vlastnické právo k Akciím přechází na Hlavního akcionáře uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku;3. určuje, že Hlavní akcionář poskytne všem ostatním akcionářům společnosti protiplnění ve výši 6 026 Kč (slovy: šest tisíc dvacet šest korun českých) za každou Akcii, tedy za každou jednu kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, když přiměřenost tohoto protiplnění byla doložena Hlavním akcionářem znaleckým posudkem číslo 1559/09/16 ze dne 11. dubna 2016 vypracovaným znalcem Ing. Otto Šmídou, znalcem v oboru ekonomika, Na Jezírku 628, 460 06 Liberec;4. určuje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, tedy spol. Komerční banka a.s., se sídlem Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou B 1360, včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů po předání akcií Společnosti; 5. upozorňuje, že pokud dosavadní vlastníci akcií nepředloží tyto akcie společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva na Hlavního akcionáře, popřípadě v dodatečné lhůtě určené Společností v délce 15 dnů, bude Společnost postupovat podle § 346 odst 1 věty první ZOK; okamžik přechodu Akcií na Hlavního akcionáře a další podrobnosti výplaty protiplnění budou zveřejněny na internetových stránkách společnosti;6. stanoví, že akcie Společnosti se předkládají v souladu s § 387 odst. 1 ZOK do 30 dnů po přechodu vlastnického práva Společnosti, tedy v jejím sídle Jáchymov 1, 471 29 Brniště, v pracovních dnech, v době od 8.00. do 15.30 hod.
od 20. 06. 2016

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 08. 08. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 08. 08. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 7
od 08. 08. 2014

  Základní členský vklad pro fyzické osoby činí 30.000,-Kč a musíbýt splacen ke dni vzniku členství.Základní členský vklad právnické osoby je 150.000,- Kč. Počet hlasůodpovídá počtu členských vkladů.
od 04. 05. 2009 do 01. 07. 2012

  Základní členský vklad pro fyzické osoby činí 30.000,-Kč a musíbýt splacen ke dni vzniku členství.Základní členský vklad pro právnické osoby je 150.000,-Kč.Počethlasů odpovídá počtu členských vkladů, maximálně však deset.
od 14. 05. 2003 do 04. 05. 2009

  Členská schůze družstva konaná dne 3. dubna 1997 schválila změnustanov družstva.
od 10. 02. 1999 do 30. 10. 2002

  Údaje o družstvu:Členská schůze družstva dne 28.3.1996 schválila změnu stanovdružstva.
od 23. 05. 1996 do 30. 10. 2002

  Údaje o družstvu se doplňují:Valná hromada oprávněných osob konaná dne 17.10.1992 schválilatransformační projekt družstva. Členské schůze družstva konanédne 14.11.1992, 26.5.1993 a 25.10.1993 schválily nové stanovydružstva a jejich změny odpovídají úpravě v obchodním zákoníkuč. 513/1991 Sb..
od 18. 03. 1994 do 01. 07. 2012

  Podle článku 25 stanov se zapisuje:Členem družstva může být pouze fyzická osoba, která vloží dodružstva základní členský podíl, a to zemědělskou půdu, výrobnínebo finanční prostředky. Základní členský podíl musí míthodnotu minimálně 20 000,-Kčs.Podle článku 8 stanov se zapisuje:Člen ručí za ztráty družstva až do výše svého členského podílu.
od 19. 11. 1991 do 18. 03. 1994

  Členové družstva ručí za případnou ztrátu družstva zkrácenímpodílové odměny a roční odměny funkcionářů družstva takto:- za 1 % neplnění zisku (zvýšení ztráty) krátit o 1 % podílovouodměnu až do 100 % krácení u střediska, závodu, družstva- za 1 % neplnění zisku (zvýšení ztráty) krátit roční odměnyfunkcionářů družstva o 1 % až do 10 %.
od 24. 04. 1989 do 01. 07. 2012

  Při provozování pomocné a přidružené výroby bude družstvodůsledně dodržovat všechna platná nařízení včetně oblasti cenovéi mzdové politiky a předpisů o bezpečnosti práce.Přidružená výroba nesmí být provozována na úkor neustáléhorozvoje zemědělské velkovýroby, ani zneužívána k nedovolenémupodnikání nebo k získávání neoprávněného hospodářskéhoprospěchu. Je-li k provozování určité činnosti třeba povolenípodle zvláštních předpisů, může družstvo provozovat takovoučinnost jako přidruženou výrobu, jen získá-li toto povolení.
od 08. 10. 1987 do 24. 04. 1989

  Podle žádosti Okresní zemědělské správy v České Lípě ze dne1.září 1977 došlo podle rozhodnutí příslušných orgánů ke změněsídla a názvu Okresní zemědělské správy v České Lípě jakonadřízeného orgánu.Název nadřízeného orgánu nyní:Okresní zemědělská správa Česká LípaNové sídlo nadřízeného orgánu:Zahrádky u České Lípy, okres Česká Lípa
od 01. 09. 1977 do 01. 07. 2012

  Výroční členskou schůzí konanou dne 4.3.1977 byly přijaty aschváleny nové stanovy družstva. Tyto stanovy byly rovněžschváleny Radou Okresního národního výboru v České Lípě dne18.2.1977 a Okresní zemědělskou správou v České Lípě dne16.11.1976.
od 07. 04. 1977 do 18. 03. 1994

  Rozhodnutím ministerstva zemědělství a výživy Českésocialistické republiky ze dne 23.srpna 1972 č.j. 869/1972-III/2bylo podle § 16 odst. 2. písmeno c ustanovení zákona a podle §360a odstavec 5 ust. hospodářského zákoníka zrušeno Okresnízemědělské sdružení v České Lípě.Podle ustanovení § 1 odstavec 2 zákona číslo 37/1972 Sb bylazřízena Okresní zemědělská správa v České Lípě.Z tohoto důvodu se zapisuje, že Jednotné zemědělské družstvoLípa je nyní podřízeno Okresní zemědělské správě v České Lípě.
od 17. 10. 1972 do 01. 09. 1977

  Doprava byla povolena Okresním národním výborem - odboremdopravy v České Lípě dne 24.března 1969 č.j. 1549/1969-277/1.
od 30. 03. 1971 do 24. 04. 1989

  Družstvo přijalo na členské schůzi dne 8.1.1965 vlastnístanovy družstva, které byly schváleny radou Okresního národníhovýboru v České Lípě dne 12.února 1965 a zaregistrovány dne1.března 1965 pod pořadovým číslem 10.
od 27. 03. 1965 do 07. 04. 1977

  Družstvo přijalo na členské schůzi dne 8.11.1961 vlastnístanovy, přizpůsobené vzorovým stanovám pro JZD, přijatým V.celostátním sjezdem JZD ze dne 26.3.1961 a schválených vládouČSSR dne 26.4.1961.Tyto stanovy družstva byly schváleny ONV v České Lípě.
od 12. 03. 1962 do 27. 03. 1965

  Údaje o družstvu:Družstvo vzniklo usnesením slučovací členské schůze ze dne14.1.1961, kterým se sloučila dosavadní JZD Brniště, JZD VelkýGrunov, JZD Velenice a JZD Kamenice u Zákup v jediné družstvo snázvem JZD N Á S T U P a sídlem v Brništi, které přejímáveškeré členstvo, majetek a závazky sloučením zaniklýchdružstev.Sloučení družstev bylo schváleno ONV v České Lípě dne 2.5.1961.
od 27. 05. 1961 do 01. 07. 2012

Akcie

Počet: 22 951 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 08. 08. 2014

Počet: 22 951 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 01. 07. 2012 do 08. 08. 2014

Vlastníci

Název/Jméno: Farma Brniště s.r.o.

IČO: 4977521

Adresa: Jáchymov 1, 471 29 Brniště
od 20. 09. 2016

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 20. 09. 2016


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ŠVECOVÁ JITKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 07. 2015 do 15. 07. 2015

Adresa: Podhájí 372, 471 23 Zákupy
od 15. 07. 2015 do 15. 07. 2015


Název/Jméno: SKLENÁR PETER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 05. 2009

Adresa: Astlova 3205/1, Smíchov, 150 00 Praha 5
od 18. 02. 2015
Stoupající 785/12, Prosek, 190 00 Praha 9
od 08. 08. 2014 do 18. 02. 2015
Praha 9, Stoupající 785/12, PSČ 19000
od 04. 05. 2009 do 08. 08. 2014


Název/Jméno: PASTOREK IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 05. 2009
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 10. 2004 do 04. 05. 2009
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 12. 2003 do 08. 10. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 02. 1999 do 30. 12. 2003

Adresa: Velký Grunov 30, 471 29 Brniště
od 08. 08. 2014
Brniště - Velký Grunov 30, PSČ 47129
od 04. 05. 2009 do 08. 08. 2014
Brniště, Velký Grunov 30, PSČ 47129
od 15. 09. 2006 do 04. 05. 2009
Brniště, Velký Grunov čp.30, PSČ 47129
od 08. 10. 2004 do 15. 09. 2006
Brniště čp.57, PSČ 47129
od 30. 12. 2003 do 08. 10. 2004
Brniště čp. 57, PSČ 47129
od 10. 02. 1999 do 30. 12. 2003


Název/Jméno: KUBÍČEK PETR

IČO: 74388738

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 05. 2009

Adresa: Boušova 892, Klánovice, 190 14 Praha 9
od 08. 08. 2014
Praha 9 - Klánovice, Boušova 892, PSČ 19014
od 17. 05. 2010 do 08. 08. 2014
Praha 2 - Klánovice, Boušova 892, PSČ 19014
od 04. 05. 2009 do 17. 05. 2010


Název/Jméno: VOVES JIŘÍ

IČO: 63063476

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 07. 2012

Adresa: Eledrova 733/12, Bohnice, 181 00 Praha 8
od 08. 08. 2014
Praha 8, Eledrova 733/12, PSČ 18100
od 01. 07. 2012 do 08. 08. 2014


Název/Jméno: MILER MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 05. 2010

Adresa: Jablonecká 413/52, Střížkov, 190 00 Praha 9
od 08. 08. 2014
Praha 9, Jablonecká 413, PSČ 19000
od 17. 05. 2010 do 08. 08. 2014


Název/Jméno: JÁNA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 09. 2006 do 15. 07. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 02. 1999 do 03. 07. 2000

Adresa: Velký Grunov 134, 471 29 Brniště
od 08. 08. 2014 do 15. 07. 2015
Brniště - Velký Grunov 134, PSČ 47129
od 04. 05. 2009 do 08. 08. 2014
Brniště, Velký Grunov 134, PSČ 47129
od 15. 09. 2006 do 04. 05. 2009
Brniště, Velký Grunov 21, PSČ 47129
od 10. 02. 1999 do 03. 07. 2000


Název/Jméno: FORMAN OTTO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 09. 2006
Prokura - prokurista
od 19. 04. 2005 do 05. 11. 2008
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 10. 2002 do 30. 12. 2003
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 23. 05. 1996 do 30. 10. 2002

Adresa: Krakovská 381, Liberec XIX-Horní Hanychov, 460 08 Liberec
od 08. 08. 2014
Liberec XIX - Horní Hanychov, Krakovská 381, PSČ 46008
od 05. 05. 2008 do 08. 08. 2014
Liberec VI - Rochlice, Haškova 948/28, PSČ 46006
od 15. 09. 2006 do 05. 05. 2008
Liberec VI, Haškova 948/28, PSČ 46006
od 19. 04. 2005 do 05. 05. 2008
Liberec - Rochlice, Haškova 948/28, PSČ 46001
od 30. 10. 2002 do 30. 12. 2003
Liberec-Rochlice, Haškova 948/28, PSČ 46001
od 06. 08. 1999 do 30. 10. 2002
Liberec-Rochlice, Haškova 948/28
od 23. 05. 1996 do 06. 08. 1999


Název/Jméno: CIHLÁŘ PAVEL

IČO: 16783816

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 07. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 05. 2012 do 01. 07. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 05. 2009 do 10. 05. 2012
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 10. 2004 do 04. 05. 2009

Adresa: Břevniště 15, 471 28 Hamr na Jezeře
od 08. 08. 2014
Hamr na Jezeře - Břevniště 15, PSČ 47128
od 04. 05. 2009 do 08. 08. 2014
Hamr na Jezeře, Břevniště 15, PSČ 47128
od 15. 09. 2006 do 04. 05. 2009
Hamr na Jezeře, Břevniště čp.15, PSČ 47128
od 08. 10. 2004 do 15. 09. 2006
Brniště, Hlemýždí čp.56, PSČ 47129
od 30. 12. 2003 do 08. 10. 2004


Název/Jméno: HEŘMANOVÁ BLAŽENA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 07. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 06. 1999 do 30. 12. 2003

Adresa: U Nemocnice 539, Mimoň I, 471 24 Mimoň
od 01. 07. 2013
Mimoň, U nemocnice 539/I, PSČ 47124
od 16. 06. 1999 do 30. 12. 2003


Název/Jméno: VANĚK MICHAL

IČO: 70047570

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 01. 07. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 07. 2012 do 01. 07. 2013

Adresa: Mickiewiczova 237/9, Hradčany, 160 00 Praha 6
od 01. 07. 2013
Praha 6, Mickiewiczova 9, PSČ 16000
od 01. 07. 2012 do 01. 07. 2013


Název/Jméno: VAŇOUREK VOJTĚCH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 11. 2005 do 17. 05. 2010

Adresa: Brniště - Velký Grunov 18, PSČ 47129
od 04. 05. 2009 do 17. 05. 2010
Brniště, Velký Grunov 18, PSČ 47129
od 15. 09. 2006 do 04. 05. 2009
Brniště - Velký Grunov 18, PSČ 47129
od 29. 11. 2005 do 15. 09. 2006


Název/Jméno: BUDÍNSKÝ MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 09. 2006 do 04. 05. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 02. 1999 do 30. 12. 2003

Adresa: Mimoň, Letná 247, PSČ 47124
od 15. 09. 2006 do 04. 05. 2009
Mimoň, Letná 274, PSČ 47124
od 10. 02. 1999 do 30. 12. 2003


Název/Jméno: BARTOŠ VÁCLAV

IČO: 62800116

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 12. 2003 do 04. 05. 2009

Adresa: Brniště 140, PSČ 47129
od 15. 09. 2006 do 04. 05. 2009
Brniště čp.140, PSČ 47129
od 30. 12. 2003 do 15. 09. 2006


Název/Jméno: HEČKO STANISLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 2006 do 30. 01. 2006

Adresa: Žamberk, Špitálka 1374, PSČ 56401
od 30. 01. 2006 do 30. 01. 2006


Název/Jméno: HEČLO STANISLAV

IČO: 13430092

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 2006 do 04. 12. 2006

Adresa: Žamberk, Špitálka 1374, PSČ 56401
od 30. 01. 2006 do 04. 12. 2006


Název/Jméno: HLAVNIČKOVÁ VĚRA

IČO: 42123798

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 08. 1999 do 29. 11. 2005

Adresa: Velenice čp.58, 470 02 Česká Lípa
od 19. 04. 2005 do 29. 11. 2005
Zákupy - Kamenice čp.12, PSČ 47123
od 30. 12. 2003 do 19. 04. 2005
Zákupy, Kamenice 12, PSČ 47123
od 06. 08. 1999 do 30. 12. 2003


Název/Jméno: RYCHNOVSKÝ MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 12. 2003 do 15. 09. 2006

Adresa: Brniště - Velký Grunov čp.75, PSČ 47129
od 30. 12. 2003 do 15. 09. 2006


Název/Jméno: MÁDL VLADIMÍR

IČO: 40201821

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 12. 2003 do 08. 10. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 04. 1975 do 15. 03. 1990

Adresa: Brniště čp.82, PSČ 47129
od 30. 12. 2003 do 08. 10. 2004
Brniště 82, okres Česká Lípa
od 16. 04. 1975 do 15. 03. 1990


Název/Jméno: HAMPLOVÁ MARCELA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 10. 2002 do 15. 09. 2006

Adresa: Brniště, Hlemýždí čp.33, PSČ 47129
od 30. 12. 2003 do 15. 09. 2006
Brniště, Hlemýždí 33, PSČ 47129
od 30. 10. 2002 do 30. 12. 2003


Název/Jméno: DRBOHLAVOVÁ JAROSLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 10. 2002 do 15. 09. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 05. 1996 do 30. 10. 2002

Adresa: Brniště 81, PSČ 47129
od 30. 12. 2003 do 15. 09. 2006
Brniště 81, PSČ 471 29
od 06. 08. 1999 do 30. 12. 2003
Brniště 81
od 23. 05. 1996 do 06. 08. 1999


Název/Jméno: RYBCZUK LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 08. 2001 do 21. 03. 2002

Adresa: Velký Grunov čp. 132, pošta Brniště, PSČ 471 29
od 23. 08. 2001 do 21. 03. 2002


Název/Jméno: HODOUŠOVÁ JAROSLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 07. 2000 do 30. 12. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 08. 12. 1982 do 15. 03. 1990

Adresa: Brniště 159, PSČ 471 29
od 03. 07. 2000 do 30. 12. 2003
Brniště
od 08. 12. 1982 do 15. 03. 1990


Název/Jméno: TOMKOVÁ VLASTA

IČO: 41321162

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 03. 1994 do 23. 08. 2001

Adresa: Velký Grunov 6, pošta Brniště, PSČ 471 29
od 16. 06. 1999 do 23. 08. 2001
Velký Grunov 6
od 18. 03. 1994 do 16. 06. 1999


Název/Jméno: POMIKÁČEK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 10. 02. 1999 do 17. 03. 2004
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 15. 03. 1990 do 10. 02. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 04. 1969 do 16. 04. 1975

Adresa: Mimoň, Březinova ul. 75, PSČ 47124
od 10. 02. 1999 do 17. 03. 2004
Mimoň, Sídliště pod Ralskem 591
od 15. 03. 1990 do 10. 02. 1999
Brniště 54
od 28. 04. 1969 do 16. 04. 1975


Název/Jméno: ŠIMKO PETR

IČO: 42447372

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 03. 1994 do 23. 05. 1996

Adresa: Kunratice u Cvikova 46
od 18. 03. 1994 do 23. 05. 1996


Název/Jméno: SLÁDEČKOVÁ JIŘINA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 03. 1994 do 10. 02. 1999

Adresa: Velký Grunov 100
od 18. 03. 1994 do 10. 02. 1999


Název/Jméno: KULHÁNKOVÁ MILUŠE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 03. 1994 do 06. 08. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 04. 1975 do 15. 03. 1990

Adresa: Brniště 47
od 18. 03. 1994 do 06. 08. 1999
Brniště 53, okres Česká Lípa
od 16. 04. 1975 do 15. 03. 1990


Název/Jméno: VOLFOVÁ ANNA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 03. 1994 do 16. 06. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 08. 12. 1982 do 15. 03. 1990

Adresa: Brniště 20/II
od 18. 03. 1994 do 16. 06. 1999
Brniště
od 08. 12. 1982 do 15. 03. 1990


Název/Jméno: NOVÁK FRANTIŠEK

IČO: 47313064

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 18. 03. 1994 do 23. 05. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 08. 12. 1982 do 17. 04. 1986
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 27. 05. 1961 do 16. 04. 1975

Adresa: Česká Lípa, Ant. Sovy 807
od 18. 03. 1994 do 23. 05. 1996
Kamenice
od 08. 12. 1982 do 17. 04. 1986
Kamenice u Zákup 16
od 27. 05. 1961 do 16. 04. 1975


Název/Jméno: SLÁDEČEK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 17. 04. 1986 do 15. 03. 1990
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 12. 04. 1973 do 15. 03. 1990

Adresa: Brniště, místo Velký Grunov 100
od 17. 04. 1986 do 15. 03. 1990
Brniště 55, okres Česká Lípa
od 12. 04. 1973 do 15. 03. 1990


Název/Jméno: BIS JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 17. 04. 1986 do 15. 03. 1990

Adresa: Nový Bor
od 17. 04. 1986 do 15. 03. 1990


Název/Jméno: MATERKOVÁ EVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 08. 12. 1982 do 15. 03. 1990

Adresa: Kamenice
od 08. 12. 1982 do 15. 03. 1990


Název/Jméno: POKORNÝ JIŘÍ

IČO: 69119848

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 08. 12. 1982 do 15. 03. 1990

Adresa: Kamenice
od 08. 12. 1982 do 15. 03. 1990


Název/Jméno: VOŠVRDA LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 08. 12. 1982 do 15. 03. 1990
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 07. 1971 do 16. 04. 1975

Adresa: Kamenice
od 08. 12. 1982 do 15. 03. 1990
Kamenice 43
od 23. 07. 1971 do 16. 04. 1975
Kamenice u Zákup 43
od 27. 05. 1961 do 26. 04. 1963


Název/Jméno: KUČERA JIŘÍ

IČO: 73381357

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 08. 12. 1982 do 17. 04. 1986

Adresa: Kamenice 49
od 08. 12. 1982 do 17. 04. 1986


Název/Jméno: JAKEŠ STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 18. 04. 1978 do 15. 03. 1990
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 27. 05. 1961 do 16. 04. 1975

Adresa: Velenice 69, okres Česká Lípa
od 18. 04. 1978 do 15. 03. 1990
Velenice
od 27. 05. 1961 do 16. 04. 1975


Název/Jméno: ŠTEFAN RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 07. 04. 1977 do 08. 12. 1982
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 07. 1971 do 12. 04. 1973

Adresa: Zákupy, Mimoňská 167, okres Česká Lípa
od 07. 04. 1977 do 08. 12. 1982
Zákupy, Mimoňská 167
od 23. 07. 1971 do 12. 04. 1973


Název/Jméno: ŽAMPA VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 07. 04. 1977 do 08. 12. 1982
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 07. 1971 do 12. 04. 1973
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 27. 05. 1961 do 28. 04. 1969

Adresa: Velký Grunov 48, okres Česká Lípa
od 07. 04. 1977 do 08. 12. 1982
Velký Grunov 48
od 23. 07. 1971 do 12. 04. 1973
Velký Grunov 48
od 27. 05. 1961 do 28. 04. 1969


Název/Jméno: TOMEK JOSEF

IČO: 4367201

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 04. 1975 do 08. 12. 1982
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 04. 1969 do 23. 07. 1971

Adresa: Velký Grunov 10, okres Česká Lípa
od 16. 04. 1975 do 08. 12. 1982
Velký Grunov 6
od 28. 04. 1969 do 23. 07. 1971


Název/Jméno: KOS JOSEF

IČO: 48248100

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 04. 1975 do 08. 12. 1982
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 04. 1969 do 23. 07. 1971

Adresa: Kamenice 8, okres Česká Lípa
od 16. 04. 1975 do 08. 12. 1982
Kamenice 8
od 28. 04. 1969 do 23. 07. 1971


Název/Jméno: SKLENÁŘ ZDENĚK

IČO: 16749197

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 04. 1975 do 08. 12. 1982
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 07. 1971 do 12. 04. 1973

Adresa: Velenice 62, okres Česká Lípa
od 16. 04. 1975 do 08. 12. 1982
Velenice 62
od 23. 07. 1971 do 12. 04. 1973


Název/Jméno: MAREŠOVÁ JIŘINA

IČO: 42917859

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 04. 1975 do 07. 04. 1977

Adresa: Brniště 160, okres Česká Lípa
od 16. 04. 1975 do 07. 04. 1977


Název/Jméno: ZELENKA MIROSLAV

IČO: 49641051

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 04. 1975 do 15. 03. 1990

Adresa: Brniště 148, okres Česká Lípa
od 16. 04. 1975 do 15. 03. 1990


Název/Jméno: SAMEK PAVEL

IČO: 74744046

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 04. 1975 do 15. 03. 1990

Adresa: Jablonné v Podještědí, Lesní ulice 444, okres Česká Lípa
od 16. 04. 1975 do 15. 03. 1990


Název/Jméno: PECHAR JIŘÍ

IČO: 17010080

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 04. 1975 do 15. 03. 1990

Adresa: Velenice 71, okres Česká Lípa
od 16. 04. 1975 do 15. 03. 1990


Název/Jméno: JECH STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 04. 1975 do 15. 03. 1990

Adresa: Velký Grunov 7, okres Česká Lípa
od 16. 04. 1975 do 15. 03. 1990


Název/Jméno: LINHART FRANTIŠEK

IČO: 12922773

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 04. 1973 do 16. 04. 1975

Adresa: Velký Grunov 68, okres Česká Lípa
od 12. 04. 1973 do 16. 04. 1975


Název/Jméno: DRBOHLAV JOSEF

IČO: 86708449

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 04. 1973 do 18. 04. 1978
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 27. 05. 1961 do 11. 04. 1968

Adresa: Brniště 25, okres Česká Lípa
od 12. 04. 1973 do 18. 04. 1978
Brniště 25
od 27. 05. 1961 do 11. 04. 1968


Název/Jméno: ADAMEC JAROSLAV

IČO: 16945841

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 12. 04. 1973 do 08. 12. 1982

Adresa: Dřevčice 4, okres Česká Lípa
od 12. 04. 1973 do 08. 12. 1982


Název/Jméno: ROŽBOUDOVÁ JIŘINA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 04. 1973 do 16. 04. 1975
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 11. 04. 1968 do 23. 07. 1971

Adresa: Velenice 61, okres Česká Lípa
od 12. 04. 1973 do 16. 04. 1975
Velenice 61
od 11. 04. 1968 do 23. 07. 1971


Název/Jméno: PICEK ARNOŠT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 04. 1973 do 16. 04. 1975

Adresa: Brniště 131, okres Česká Lípa
od 12. 04. 1973 do 16. 04. 1975


Název/Jméno: PÁNEK JAROSLAV

IČO: 46933719

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 04. 1973 do 16. 04. 1975

Adresa: Kamenice 37, okres Česká Lípa
od 12. 04. 1973 do 16. 04. 1975


Název/Jméno: MATYS JOSEF

IČO: 70529086

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 04. 1973 do 16. 04. 1975
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 26. 04. 1963 do 23. 07. 1971

Adresa: Brniště 25, okres Česká Lípa
od 12. 04. 1973 do 16. 04. 1975
Brniště 25
od 26. 04. 1963 do 23. 07. 1971


Název/Jméno: GREŠL VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 04. 1973 do 08. 12. 1982

Adresa: Brniště 53, okres Česká Lípa
od 12. 04. 1973 do 08. 12. 1982


Název/Jméno: EHRENBERGER JOSEF

IČO: 49658891

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 04. 1973 do 07. 04. 1977

Adresa: Velký Grunov 59, okres Česká Lípa
od 12. 04. 1973 do 07. 04. 1977


Název/Jméno: HUBÁČEK FRANTIŠEK

IČO: 15025977

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 07. 1971 do 12. 04. 1973

Adresa: Brniště 54
od 23. 07. 1971 do 12. 04. 1973


Název/Jméno: KOPECKÁ JIŘINA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 07. 1971 do 16. 04. 1975
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 27. 05. 1961 do 11. 04. 1968

Adresa: Brniště 82
od 23. 07. 1971 do 16. 04. 1975
Brniště 82
od 27. 05. 1961 do 11. 04. 1968


Název/Jméno: ELIÁŠ BOHUSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 07. 1971 do 12. 04. 1973

Adresa: Velký Grunov 43
od 23. 07. 1971 do 12. 04. 1973


Název/Jméno: SVOBODA JOSEF

IČO: 15026981

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 07. 1971 do 12. 04. 1973

Adresa: Brniště 66
od 23. 07. 1971 do 12. 04. 1973


Název/Jméno: HOFMAN JOSEF

IČO: 74267485

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 07. 1971 do 12. 04. 1973
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 26. 04. 1963 do 11. 04. 1968

Adresa: Velký Grunov 17
od 23. 07. 1971 do 12. 04. 1973
Velký Grunov 17
od 26. 04. 1963 do 11. 04. 1968


Název/Jméno: SALÁK JAN

IČO: 71351191

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 07. 1971 do 12. 04. 1973

Adresa: Brniště 54
od 23. 07. 1971 do 12. 04. 1973


Název/Jméno: SLANINA ZDENĚK

IČO: 40965261

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 04. 1969 do 23. 07. 1971

Adresa: Brniště 39
od 28. 04. 1969 do 23. 07. 1971


Název/Jméno: STEKLÝ KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 04. 1969 do 23. 07. 1971

Adresa: Brniště 13
od 28. 04. 1969 do 23. 07. 1971


Název/Jméno: FILIP LADISLAV

IČO: 16961439

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 04. 1969 do 23. 07. 1971

Adresa: Brniště 68
od 28. 04. 1969 do 23. 07. 1971


Název/Jméno: STARÝ SLÁVEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 04. 1969 do 23. 07. 1971

Adresa: Brniště 70
od 28. 04. 1969 do 23. 07. 1971


Název/Jméno: HRUBÝ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 24. 07. 1968 do 12. 04. 1973

Adresa: Brniště 68, okres Česká Lípa
od 24. 07. 1968 do 12. 04. 1973


Název/Jméno: ŘEHÁK JAROSLAV

IČO: 12352322

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 11. 04. 1968 do 23. 07. 1971

Adresa: Brniště 22
od 11. 04. 1968 do 23. 07. 1971


Název/Jméno: BRUNC BOHUMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 11. 04. 1968 do 28. 04. 1969

Adresa: Velký Grunov 11
od 11. 04. 1968 do 28. 04. 1969


Název/Jméno: ZIKMUND STANISLAV

IČO: 44045921

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 11. 04. 1968 do 28. 04. 1969

Adresa: Brniště 72
od 11. 04. 1968 do 28. 04. 1969


Název/Jméno: GREŠL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 11. 04. 1968 do 28. 04. 1969

Adresa: Brniště 29
od 11. 04. 1968 do 28. 04. 1969


Název/Jméno: SVOBODOVÁ MARIE

IČO: 49024574

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 11. 04. 1968 do 28. 04. 1969

Adresa: Brniště 52
od 11. 04. 1968 do 28. 04. 1969


Název/Jméno: DVOŘÁK JOSEF

IČO: 10402195

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 11. 04. 1968 do 12. 04. 1973

Adresa: Velký Grunov 10
od 11. 04. 1968 do 12. 04. 1973


Název/Jméno: VOŠVRDA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 26. 04. 1963 do 23. 07. 1971

Adresa: Kamenice 46
od 26. 04. 1963 do 23. 07. 1971


Název/Jméno: PROCHÁZKA VÁCLAV

IČO: 3293041

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 26. 04. 1963 do 11. 04. 1968

Adresa: Velenice
od 26. 04. 1963 do 11. 04. 1968


Název/Jméno: HAVLÍNOVÁ ANTONIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 26. 04. 1963 do 11. 04. 1968

Adresa: Velký Grunov 38
od 26. 04. 1963 do 11. 04. 1968


Název/Jméno: KOŽMÍN VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 13. 06. 1962 do 26. 04. 1963

Adresa: Brniště 42
od 13. 06. 1962 do 26. 04. 1963


Název/Jméno: STARÝ JOSEF

IČO: 75384639

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 27. 05. 1961 do 24. 07. 1968

Adresa: Brniště 70
od 27. 05. 1961 do 24. 07. 1968


Název/Jméno: EHRENBERGEROVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 27. 05. 1961 do 26. 04. 1963

Adresa: Velký Grunov 3
od 27. 05. 1961 do 26. 04. 1963


Název/Jméno: PECHAR JOSEF

IČO: 12972924

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 27. 05. 1961 do 11. 04. 1968

Adresa: Velenice
od 27. 05. 1961 do 11. 04. 1968


Název/Jméno: VAŇATA VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 27. 05. 1961 do 13. 06. 1962

Adresa: Brniště 108
od 27. 05. 1961 do 13. 06. 1962


Název/Jméno: NECHVÍL JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 27. 05. 1961 do 28. 04. 1969

Adresa: Velký Grunov 22
od 27. 05. 1961 do 28. 04. 1969


Název/Jméno: TAHADLOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 27. 05. 1961 do 11. 04. 1968

Adresa: Brniště 89
od 27. 05. 1961 do 11. 04. 1968


Název/Jméno: SKLENÁŘ FRANTIŠEK

IČO: 73102148

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 27. 05. 1961 do 26. 04. 1963

Adresa: Velenice
od 27. 05. 1961 do 26. 04. 1963


Název/Jméno: HLAVNIČKA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 27. 05. 1961 do 28. 04. 1969

Adresa: Kamenice u Zákup 12
od 27. 05. 1961 do 28. 04. 1969


Název/Jméno: BROUČEK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 27. 05. 1961 do 26. 04. 1963

Adresa: Velký Grunov 92
od 27. 05. 1961 do 26. 04. 1963


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 4. 2004

Odpovědní zástupci: Ing. Vojtěch VAŇOUREK

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedovatými chemickými látkami a přípravky mimo ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 9. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Ivan Pastorek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 9. 1999

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:13. 9. 1999

Odpovědní zástupci: Miluše Kulhánková

Zánik oprávnění:9. 11. 2000


Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganizmů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedovatými chemickými látkami a přípravky, s výjimkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:13. 9. 1999

Zánik oprávnění:9. 11. 2000


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:20. 8. 1997

Zánik oprávnění:26. 4. 2001


Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 4. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Vojtěch VAŇOUREK


Pronájem nemovitostí vč. bytového hospodářství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 11. 1995

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem motorových vozidel, zemědělských strojů a zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 11. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Otto Forman

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:20. 2. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Otto Forman

Přerušení: od 01. 12. 2008 do 31. 12. 2015


Činnost účetních poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 5. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Ivan Pastorek

Zánik oprávnění:25. 9. 2000


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:28. 5. 1993


Silniční motorová doprava v rozsahu veřejné nákladní a osobní hromadné nepravidelné dopravy

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:20. 1. 1993

Odpovědní zástupci: Mgr. Pavel Rückl

Zánik oprávnění:19. 1. 1995


Hostinská činnost v rozsahu účelového stravování - závodní stravování

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:20. 1. 1993

Odpovědní zástupci: Zdeněk Škarpa

Zánik oprávnění:17. 9. 1996


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:20. 1. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Jána


Výroba krmiv pro zvířata

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Otto Forman

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě léčiv, zboží drogistického a živností vázaných i koncesovaných

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 12. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba pekárenských a cukrárenských výrobků bez hostinské úpravy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Jána

Přerušení: od 02. 02. 1998 do 15. 04. 1999

Zánik oprávnění:19. 10. 2000


Výroba zemědělských strojů a zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Zdeněk Škarpa

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba a opravy zemědělských strojů a zařízení kromě činností živností vázaných

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 12. 1992

Zánik oprávnění:19. 10. 2000


Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 12. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:18. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Vladimír Mádl

Zánik oprávnění:5. 3. 1997


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 12. 1992


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:18. 12. 1992


Pekařství, cukrářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 12. 1992

Přerušení: od 19. 05. 2004 do 18. 05. 2006
od 01. 03. 2001 do 31. 01. 2003


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00119407

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
830131" LeGal, spol. s r.o. "62240374Lom, Litvínovská 342
463478" VICTUS, spol. s r.o. "45357854Plzeň, Klatovská 4, PSČ 30125
536996"AUTO CENTRUM NEDOMA spol. s r.o." v likvidaci47307382Roudnice nad Labem, Dr. Slavíka 1440, okres Litoměřice, PSČ 41301
3187805"Be Ve Ro - veřejná obchodní společnost" v likvidaci46713255Encovany čp.3O, Polepy, PSČ 41147
752668"Bytové družstvo Bělehradská 269 v likvidaci"25296965Bělehradská 269, 530 09 Pardubice 9
1495585"Bytové družstvo dům 1064/4" v likvidaci25143786Praha 9, U svobodárny 1064/4, PSČ 1900
1936550"C.I.C.", spol. s r.o.47905794Znojmo, Oblekovice 359, PSČ 67181
2056871"DETAIL, spol. s r.o." v likvidaci42371465Nemanická 14/440, 370 10 České Budějovice 10
2174855"Jahaku, spol. s r.o." v likvidaci14705249Plzeň, Lesní ul. 60, okres Plzeň-město, PSČ 31216
2750255"K A M A Z, v.o.s. v likvidaci"47283351Mimoň, U nemocnice 539/I
3243573"PB - PRISTO spol. s r.o." v likvidaci49905732Šumavská 3104/19, 400 11 Ústí nad Labem 11
1018485"PROGRESSTAV" veřejná obchodní společnost " v likvidaci "4286433017.listopadu 35, 747 06 Opava
6770"SEDAB, s.r.o."61328871Mírová 2824/1, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem
1854210"Společenství Na Zámecké čp. 495 - 496 Toužim"75004160Toužim, Na Zámecké čp. 495, PSČ 36401
3093800"Společenství pro dům Šumavská č.p. 1671, č.p. 1672, č.p. 1673, č.p. 1674 a č.p. 1675"75145006Šumavská 1672/20, 360 01 Karlovy Vary
3315935"Společenství vlastníků jednotek domu Žižkova 7, Č.B."26037734Žižkova tř. 224/7, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice
792038"Společenství vlastníků jednotek pro dům čp.2044-2045,Nymburk"26513382Nymburk, ul.Vítkovická čp.2044
2564321"Společenství vlastníků pro dům F556"24132993Praha 8, Feřtekova 556, PSČ 18100
284765"Společenství" vlastníků domu 236, ul. Nerudova, město Děčín25484508Děčín I, Nerudova 236, PSČ 40501
1764444"Stavební bytové družstvo Kamenice nad Lipou"13525654Jírova 649, 394 70 Kamenice nad Lipou
2479740"Univerzal Dašice" spol. s r.o. v likvidaci25270630Jungmannova čp. 380, 533 03 Dašice
24271221. Robotická s.r.o.26422026Klobuky, Bílichov 58, okres Kladno, PSČ 27374
2593551.Českolipská strojírna spol. s r.o. v likvidaci49096362Česká Lípa, Jižní 1815
4651102 Crowns Capital a.s.29365074Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno
12630772 P IMPORT - EXPORT s.r.o.64828158Smilova 307, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Související osoby

#NázevICOAdresa
101640ABEL JIŘÍ65406231Pekařská 247/6, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
28921ABRAHAM JAN68043201712, 76363 Halenkovice
53264ABRHÁM JOSEF71356983Březohorská 453, 26101 Příbram
371698ABSOLON TOMÁŠ66954703Velkomoravská 319/20, 77900 Olomouc
191912ABT JAN6149588317, 25210 Líšnice
66231ADAM JAROSLAV40448436Sýpka 1341/11, 61300 Brno
86044ADAM JOSEF680504617, 58851 Batelov
149269ADAM MARTIN87617447Josefy Kolářové 993/12, 37011 České Budějovice
135856ADAM PAVEL45344477Husova 135, 33023 Heřmanova Huť
397062ADAM VÁCLAV64344495241, 58601 Jihlava
61309ADAM ZDENĚK67993494Praha, 13000, Žižkov (Praha 3), K lučinám, 8/2488
420468ADAMCOVÁ HANA65868552Marie Majerové 1692/1, 70800 Ostrava
710440ADAMCOVÁ KATEŘINA4398262Jívavská 1228/8a, 78501 Šternberk
143183ADAMCOVÁ MARIE65524837143, 74245 Fulnek
87288ADAMEC FRANTIŠEK65625838Liberec, 46008, Liberec VIII-Dolní Hanychov, Hanácká, 188/6
85115ADAMEC JAN48367869Skvrňanská 1118/8, 30100 Plzeň
388552ADAMEC JAROMÍR46036831Sáňkařská 556, 46008 Liberec
17377ADAMEC JAROSLAV16945841Hostouň, 27353, Hostouň, Nová ulice, 176
106243ADAMEC JOSEF62312073Sklářská 644/1, 75701 Valašské Meziříčí
360014ADAMEC TOMÁŠ87486946Pražská 46, 25081 Nehvizdy
966882ADÁMEK ARTUŠ72423706Eliščina 162/9, 67401 Třebíč
174324ADÁMEK DOMINIK3098737Krátká 93, 40722 Benešov nad Ploučnicí
21122ADÁMEK FRANTIŠEK41726383Pejevové 3418/2, 14300 Praha
10666ADÁMEK JAN64041263248, 46331 Bílý Kostel nad Nisou
24799ADÁMEK JOSEF73848824Hlavní 20, 25242 Jesenice

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD25593Na padesátém 3268/81, 10000 Praha
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4
Fyzická osoba: Edita Kuklová48081558Květinková 418/12, 13000 Praha
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav
Firma: ČEZ, a. s.45274649Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053
Adresa: U krčské vodárny 1133/61, 140 00 Praha 4
Firma: Hilsha s.r.o.27595749Praha 8 - Čimice, Čimická 61, PSČ 18000
Fyzická osoba: Vlastimil Tyšler63258731104, 37841 Jarošov nad Nežárkou
Adresa: Aloisina výšina 640/124, 46015 Liberec 15
Fyzická osoba: Jana Ostružárová42762146Podlesí II 4935, 76005 Zlín
Firma: General Trade Europe s.r.o.5368197Šmeralova 137/3, Bubeneč, 170 00 Praha 7
Firma: Vlasteneckodobročinná obec Baráčníků Kněževes464635Kněževes
Firma: MUDr. Tamara Staňová s.r.o.4353315Revoluční 765/19, Staré Město, 110 00 Praha 1
Firma: Elektroservis expres Kučera, s.r.o.25943812U Potoka 776, Hrabačov, 514 01 Jilemnice
Adresa: Lipová 669/13, 25088 Čelákovice
Fyzická osoba: Vladimír GDOVÍN4060706228. pluku 464/39, 10000 Praha
Fyzická osoba: Kateřina Paciorková63000644383, 76324 Vlachovice
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Průmyslová zóna Nošovice, Hyundai 700/1, 739 51 Nižní Lhoty
Firma: MWG s.r.o.4401131náměstí Přátelství 1518/3, Hostivař, 102 00 Praha 10
Firma: NORD BOHEMIA TRADING, spol. s r.o. v likvidaci40230741Ústí nad Labem, Mírová I

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí