ZOD Brniště a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem ZOD Brniště a.s., zapsal Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 2270. Její identifikační číslo je 119407

Výpis z obchodního rejstříku ZOD Brniště a.s.

Datum zápisu: 27. 5. 1961

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 2270

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: xn5umdc

Předmět podnikání: Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování...
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganizmů a potlačování...
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Řeznictví a uzenářství
Pronájem nemovitostí vč. bytového hospodářství
Pronájem motorových vozidel, zemědělských strojů a zařízení
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Činnost účetních poradců
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Silniční motorová doprava v rozsahu veřejné nákladní a osobní...
Hostinská činnost v rozsahu účelového stravování - závodní stravování
Hostinská činnost
Výroba krmiv pro zvířata
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě léčiv,...
Výroba pekárenských a cukrárenských výrobků bez hostinské úpravy
Výroba zemědělských strojů a zařízení
Výroba a opravy zemědělských strojů a zařízení kromě činností...
Činnost organizačních a ekonomických poradců
Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Pekařství, cukrářství

Adresa společnosti

Sídlo: 1, 47129 Brniště

Adresy: Jáchymov 1, 471 29 Brniště
od 01. 07. 2013
Brniště, Jáchymov 1, PSČ 471 29
od 22. 08. 2012 od 01. 07. 2013
Brniště 1, Jáchymov, PSČ 471 29
od 01. 07. 2012 od 22. 08. 2012
Brniště 1, okres Česká Lípa, PSČ 471 29
od 23. 08. 2001 od 01. 07. 2012
Brniště, okres Česká Lípa, PSČ 47129
od 18. 03. 1994 od 23. 08. 2001
Brniště
od 19. 11. 1991 od 18. 03. 1994
Brniště, okres Česká Lípa
od 27. 05. 1961 od 19. 11. 1991

Skutečnosti

  Valná hromada společnosti ZOD Brniště a.s. přijala dne 09.06.2016 rozhodnutí o schválení nuceného přechodu účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře v tomto znění:Valná hromada, vzhledem k tomu, že:(A)Farma Brniště s.r.o. se sídlem Jáchymov 1, 471 29 Brniště, IČ049 77 521 je akcionářem společnosti ZOD Brniště a.s. (dále jen Společnost), jenž vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 22 133 000,-Kč, což představuje podíl ve výši 96,44% na základním kapitálu společnosti, na nějž byly vydány akcie společnosti, a s nimiž je spojen 96,44% podíl na hlasovacích právech Společnosti (dále jen Hlavní akcionář), je hlavním akcionářem společnosti ve smyslu ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích,(B) společnosti byla v souladu s § 375 zákona o obchodních korporacích doručena žádost Hlavního akcionáře o svolání valné hromady, která má rozhodnout o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) společnosti na Hlavního akcionáře,(C) společnosti byl předložen znalecký posudek číslo 1559/09/16 ze dne 11. dubna 2016 vypracovaný znalcem Ing. Otto Šmídou, znalcem v oboru ekonomika, Na Jezírku 628, 460 06 Liberec, jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14.4. 1997, č.j. Spr. 2273/97, což znamená, že byla splněna podmínka stanovená v § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích,(D) pověřenou osobou ve smyslu § 378 zákona o obchodních korporacích je společnost Komerční banka a.s., se sídlem Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou B 1360 (dále jen Pověřená osoba), která je bankou s licencí udělenou Českou národní bankou,(E) před přijetím tohoto usnesení bylo představenstvu společnosti prokázáno složení příslušné částky u Pověřené osoby, tímto v souladu s § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále též i jen ZOK):1. určuje, že hlavním akcionářem společnosti ZOD Brniště a.s. se sídlem Jáchymov 1, 471 29 Brniště, IČ 00119407 je společnost Farma Brniště s.r.o. se sídlem Jáchymov 1, 471 29 Brniště, IČ 049 77 521 vlastníci akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 22 133 000,-Kč, což představuje podíl ve výši 96,44% na základním kapitálu společnosti, na nějž byly vydány akcie společnosti, a s nimiž je spojen 96,44% podíl na hlasovacích právech Společnosti. Společnost Farma Brniště s.r.o. vlastní 22 133 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě. Společnost Farma Brniště s.r.o. je tak hlavním akcionářem ve smyslu § 375 a násl. ZOK a tudíž i osobu oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ust. § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na svoji osobu;2. rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím společnosti, tj. kmenovým akciím na jméno o jmenovité hodnotě po 1 000,- Kč (tisíc korun českých), ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od Hlavního akcionáře (uvedené akcie dále jen Akcie), na Hlavního akcionáře; vlastnické právo k Akciím přechází na Hlavního akcionáře uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku;3. určuje, že Hlavní akcionář poskytne všem ostatním akcionářům společnosti protiplnění ve výši 6 026 Kč (slovy: šest tisíc dvacet šest korun českých) za každou Akcii, tedy za každou jednu kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, když přiměřenost tohoto protiplnění byla doložena Hlavním akcionářem znaleckým posudkem číslo 1559/09/16 ze dne 11. dubna 2016 vypracovaným znalcem Ing. Otto Šmídou, znalcem v oboru ekonomika, Na Jezírku 628, 460 06 Liberec;4. určuje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, tedy spol. Komerční banka a.s., se sídlem Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou B 1360, včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů po předání akcií Společnosti; 5. upozorňuje, že pokud dosavadní vlastníci akcií nepředloží tyto akcie společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva na Hlavního akcionáře, popřípadě v dodatečné lhůtě určené Společností v délce 15 dnů, bude Společnost postupovat podle § 346 odst 1 věty první ZOK; okamžik přechodu Akcií na Hlavního akcionáře a další podrobnosti výplaty protiplnění budou zveřejněny na internetových stránkách společnosti;6. stanoví, že akcie Společnosti se předkládají v souladu s § 387 odst. 1 ZOK do 30 dnů po přechodu vlastnického práva Společnosti, tedy v jejím sídle Jáchymov 1, 471 29 Brniště, v pracovních dnech, v době od 8.00. do 15.30 hod.
od 20. 06. 2016

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 08. 08. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 08. 08. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 7
od 08. 08. 2014

  Základní členský vklad pro fyzické osoby činí 30.000,-Kč a musíbýt splacen ke dni vzniku členství.Základní členský vklad právnické osoby je 150.000,- Kč. Počet hlasůodpovídá počtu členských vkladů.
od 04. 05. 2009 od 01. 07. 2012

  Základní členský vklad pro fyzické osoby činí 30.000,-Kč a musíbýt splacen ke dni vzniku členství.Základní členský vklad pro právnické osoby je 150.000,-Kč.Počethlasů odpovídá počtu členských vkladů, maximálně však deset.
od 14. 05. 2003 od 04. 05. 2009

  Členská schůze družstva konaná dne 3. dubna 1997 schválila změnustanov družstva.
od 10. 02. 1999 od 30. 10. 2002

  Údaje o družstvu:Členská schůze družstva dne 28.3.1996 schválila změnu stanovdružstva.
od 23. 05. 1996 od 30. 10. 2002

  Údaje o družstvu se doplňují:Valná hromada oprávněných osob konaná dne 17.10.1992 schválilatransformační projekt družstva. Členské schůze družstva konanédne 14.11.1992, 26.5.1993 a 25.10.1993 schválily nové stanovydružstva a jejich změny odpovídají úpravě v obchodním zákoníkuč. 513/1991 Sb..
od 18. 03. 1994 od 01. 07. 2012

  Podle článku 25 stanov se zapisuje:Členem družstva může být pouze fyzická osoba, která vloží dodružstva základní členský podíl, a to zemědělskou půdu, výrobnínebo finanční prostředky. Základní členský podíl musí míthodnotu minimálně 20 000,-Kčs.Podle článku 8 stanov se zapisuje:Člen ručí za ztráty družstva až do výše svého členského podílu.
od 19. 11. 1991 od 18. 03. 1994

  Členové družstva ručí za případnou ztrátu družstva zkrácenímpodílové odměny a roční odměny funkcionářů družstva takto:- za 1 % neplnění zisku (zvýšení ztráty) krátit o 1 % podílovouodměnu až do 100 % krácení u střediska, závodu, družstva- za 1 % neplnění zisku (zvýšení ztráty) krátit roční odměnyfunkcionářů družstva o 1 % až do 10 %.
od 24. 04. 1989 od 01. 07. 2012

  Při provozování pomocné a přidružené výroby bude družstvodůsledně dodržovat všechna platná nařízení včetně oblasti cenovéi mzdové politiky a předpisů o bezpečnosti práce.Přidružená výroba nesmí být provozována na úkor neustáléhorozvoje zemědělské velkovýroby, ani zneužívána k nedovolenémupodnikání nebo k získávání neoprávněného hospodářskéhoprospěchu. Je-li k provozování určité činnosti třeba povolenípodle zvláštních předpisů, může družstvo provozovat takovoučinnost jako přidruženou výrobu, jen získá-li toto povolení.
od 08. 10. 1987 od 24. 04. 1989

  Podle žádosti Okresní zemědělské správy v České Lípě ze dne1.září 1977 došlo podle rozhodnutí příslušných orgánů ke změněsídla a názvu Okresní zemědělské správy v České Lípě jakonadřízeného orgánu.Název nadřízeného orgánu nyní:Okresní zemědělská správa Česká LípaNové sídlo nadřízeného orgánu:Zahrádky u České Lípy, okres Česká Lípa
od 01. 09. 1977 od 01. 07. 2012

  Výroční členskou schůzí konanou dne 4.3.1977 byly přijaty aschváleny nové stanovy družstva. Tyto stanovy byly rovněžschváleny Radou Okresního národního výboru v České Lípě dne18.2.1977 a Okresní zemědělskou správou v České Lípě dne16.11.1976.
od 07. 04. 1977 od 18. 03. 1994

  Rozhodnutím ministerstva zemědělství a výživy Českésocialistické republiky ze dne 23.srpna 1972 č.j. 869/1972-III/2bylo podle § 16 odst. 2. písmeno c ustanovení zákona a podle §360a odstavec 5 ust. hospodářského zákoníka zrušeno Okresnízemědělské sdružení v České Lípě.Podle ustanovení § 1 odstavec 2 zákona číslo 37/1972 Sb bylazřízena Okresní zemědělská správa v České Lípě.Z tohoto důvodu se zapisuje, že Jednotné zemědělské družstvoLípa je nyní podřízeno Okresní zemědělské správě v České Lípě.
od 17. 10. 1972 od 01. 09. 1977

  Doprava byla povolena Okresním národním výborem - odboremdopravy v České Lípě dne 24.března 1969 č.j. 1549/1969-277/1.
od 30. 03. 1971 od 24. 04. 1989

  Družstvo přijalo na členské schůzi dne 8.1.1965 vlastnístanovy družstva, které byly schváleny radou Okresního národníhovýboru v České Lípě dne 12.února 1965 a zaregistrovány dne1.března 1965 pod pořadovým číslem 10.
od 27. 03. 1965 od 07. 04. 1977

  Družstvo přijalo na členské schůzi dne 8.11.1961 vlastnístanovy, přizpůsobené vzorovým stanovám pro JZD, přijatým V.celostátním sjezdem JZD ze dne 26.3.1961 a schválených vládouČSSR dne 26.4.1961.Tyto stanovy družstva byly schváleny ONV v České Lípě.
od 12. 03. 1962 od 27. 03. 1965

  Údaje o družstvu:Družstvo vzniklo usnesením slučovací členské schůze ze dne14.1.1961, kterým se sloučila dosavadní JZD Brniště, JZD VelkýGrunov, JZD Velenice a JZD Kamenice u Zákup v jediné družstvo snázvem JZD N Á S T U P a sídlem v Brništi, které přejímáveškeré členstvo, majetek a závazky sloučením zaniklýchdružstev.Sloučení družstev bylo schváleno ONV v České Lípě dne 2.5.1961.
od 27. 05. 1961 od 01. 07. 2012

Akcie

Počet: 22 951 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 08. 08. 2014

Počet: 22 951 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 01. 07. 2012 od 08. 08. 2014

Vlastníci

Název/Jméno: Farma Brniště s.r.o.

IČO: 4977521

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 20. 09. 2016


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ŠVECOVÁ JITKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 07. 2015 od 15. 07. 2015


Název/Jméno: SKLENÁR PETER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 05. 2009


Název/Jméno: PASTOREK IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 05. 2009
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 10. 2004 od 04. 05. 2009
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 12. 2003 od 08. 10. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 02. 1999 od 30. 12. 2003


Název/Jméno: KUBÍČEK PETR

IČO: 74388738

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 05. 2009


Název/Jméno: VOVES JIŘÍ

IČO: 63063476

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 07. 2012


Název/Jméno: MILER MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 05. 2010


Název/Jméno: JÁNA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 09. 2006 od 15. 07. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 02. 1999 od 03. 07. 2000


Název/Jméno: FORMAN OTTO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 09. 2006
Prokura - prokurista
od 19. 04. 2005 od 05. 11. 2008
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 10. 2002 od 30. 12. 2003
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 23. 05. 1996 od 30. 10. 2002


Název/Jméno: CIHLÁŘ PAVEL

IČO: 16783816

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 07. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 05. 2012 od 01. 07. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 05. 2009 od 10. 05. 2012
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 10. 2004 od 04. 05. 2009


Název/Jméno: HEŘMANOVÁ BLAŽENA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 07. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 06. 1999 od 30. 12. 2003


Název/Jméno: VANĚK MICHAL

IČO: 70047570

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 01. 07. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 07. 2012 od 01. 07. 2013


Název/Jméno: VAŇOUREK VOJTĚCH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 11. 2005 od 17. 05. 2010


Název/Jméno: BUDÍNSKÝ MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 09. 2006 od 04. 05. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 02. 1999 od 30. 12. 2003


Název/Jméno: BARTOŠ VÁCLAV

IČO: 62800116

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 12. 2003 od 04. 05. 2009


Název/Jméno: HEČKO STANISLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 2006 od 30. 01. 2006


Název/Jméno: HEČLO STANISLAV

IČO: 13430092

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 2006 od 04. 12. 2006


Název/Jméno: HLAVNIČKOVÁ VĚRA

IČO: 42123798

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 08. 1999 od 29. 11. 2005


Název/Jméno: RYCHNOVSKÝ MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 12. 2003 od 15. 09. 2006


Název/Jméno: MÁDL VLADIMÍR

IČO: 40201821

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 12. 2003 od 08. 10. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 04. 1975 od 15. 03. 1990


Název/Jméno: HAMPLOVÁ MARCELA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 10. 2002 od 15. 09. 2006


Název/Jméno: DRBOHLAVOVÁ JAROSLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 10. 2002 od 15. 09. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 05. 1996 od 30. 10. 2002


Název/Jméno: RYBCZUK LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 08. 2001 od 21. 03. 2002


Název/Jméno: HODOUŠOVÁ JAROSLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 07. 2000 od 30. 12. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 08. 12. 1982 od 15. 03. 1990


Název/Jméno: TOMKOVÁ VLASTA

IČO: 41321162

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 03. 1994 od 23. 08. 2001


Název/Jméno: POMIKÁČEK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 10. 02. 1999 od 17. 03. 2004
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 15. 03. 1990 od 10. 02. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 04. 1969 od 16. 04. 1975


Název/Jméno: ŠIMKO PETR

IČO: 42447372

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 03. 1994 od 23. 05. 1996


Název/Jméno: SLÁDEČKOVÁ JIŘINA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 03. 1994 od 10. 02. 1999


Název/Jméno: KULHÁNKOVÁ MILUŠE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 03. 1994 od 06. 08. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 04. 1975 od 15. 03. 1990


Název/Jméno: VOLFOVÁ ANNA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 03. 1994 od 16. 06. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 08. 12. 1982 od 15. 03. 1990


Název/Jméno: NOVÁK FRANTIŠEK

IČO: 47313064

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 18. 03. 1994 od 23. 05. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 08. 12. 1982 od 17. 04. 1986
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 27. 05. 1961 od 16. 04. 1975


Název/Jméno: SLÁDEČEK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 17. 04. 1986 od 15. 03. 1990
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 12. 04. 1973 od 15. 03. 1990


Název/Jméno: BIS JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 17. 04. 1986 od 15. 03. 1990


Název/Jméno: MATERKOVÁ EVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 08. 12. 1982 od 15. 03. 1990


Název/Jméno: POKORNÝ JIŘÍ

IČO: 69119848

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 08. 12. 1982 od 15. 03. 1990


Název/Jméno: VOŠVRDA LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 08. 12. 1982 od 15. 03. 1990
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 07. 1971 od 16. 04. 1975


Název/Jméno: KUČERA JIŘÍ

IČO: 73381357

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 08. 12. 1982 od 17. 04. 1986


Název/Jméno: JAKEŠ STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 18. 04. 1978 od 15. 03. 1990
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 27. 05. 1961 od 16. 04. 1975


Název/Jméno: ŠTEFAN RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 07. 04. 1977 od 08. 12. 1982
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 07. 1971 od 12. 04. 1973


Název/Jméno: ŽAMPA VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 07. 04. 1977 od 08. 12. 1982
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 07. 1971 od 12. 04. 1973
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 27. 05. 1961 od 28. 04. 1969


Název/Jméno: TOMEK JOSEF

IČO: 4367201

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 04. 1975 od 08. 12. 1982
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 04. 1969 od 23. 07. 1971


Název/Jméno: KOS JOSEF

IČO: 48248100

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 04. 1975 od 08. 12. 1982
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 04. 1969 od 23. 07. 1971


Název/Jméno: SKLENÁŘ ZDENĚK

IČO: 16749197

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 04. 1975 od 08. 12. 1982
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 07. 1971 od 12. 04. 1973


Název/Jméno: MAREŠOVÁ JIŘINA

IČO: 42917859

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 04. 1975 od 07. 04. 1977


Název/Jméno: ZELENKA MIROSLAV

IČO: 49641051

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 04. 1975 od 15. 03. 1990


Název/Jméno: SAMEK PAVEL

IČO: 74744046

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 04. 1975 od 15. 03. 1990


Název/Jméno: PECHAR JIŘÍ

IČO: 17010080

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 04. 1975 od 15. 03. 1990


Název/Jméno: JECH STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 04. 1975 od 15. 03. 1990


Název/Jméno: LINHART FRANTIŠEK

IČO: 12922773

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 04. 1973 od 16. 04. 1975


Název/Jméno: DRBOHLAV JOSEF

IČO: 86708449

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 04. 1973 od 18. 04. 1978
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 27. 05. 1961 od 11. 04. 1968


Název/Jméno: ADAMEC JAROSLAV

IČO: 16945841

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 12. 04. 1973 od 08. 12. 1982


Název/Jméno: ROŽBOUDOVÁ JIŘINA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 04. 1973 od 16. 04. 1975
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 11. 04. 1968 od 23. 07. 1971


Název/Jméno: PICEK ARNOŠT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 04. 1973 od 16. 04. 1975


Název/Jméno: PÁNEK JAROSLAV

IČO: 46933719

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 04. 1973 od 16. 04. 1975


Název/Jméno: MATYS JOSEF

IČO: 70529086

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 04. 1973 od 16. 04. 1975
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 26. 04. 1963 od 23. 07. 1971


Název/Jméno: GREŠL VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 04. 1973 od 08. 12. 1982


Název/Jméno: EHRENBERGER JOSEF

IČO: 49658891

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 04. 1973 od 07. 04. 1977


Název/Jméno: HUBÁČEK FRANTIŠEK

IČO: 15025977

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 07. 1971 od 12. 04. 1973


Název/Jméno: KOPECKÁ JIŘINA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 07. 1971 od 16. 04. 1975
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 27. 05. 1961 od 11. 04. 1968


Název/Jméno: ELIÁŠ BOHUSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 07. 1971 od 12. 04. 1973


Název/Jméno: SVOBODA JOSEF

IČO: 15026981

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 07. 1971 od 12. 04. 1973


Název/Jméno: HOFMAN JOSEF

IČO: 74267485

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 07. 1971 od 12. 04. 1973
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 26. 04. 1963 od 11. 04. 1968


Název/Jméno: SALÁK JAN

IČO: 71351191

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 07. 1971 od 12. 04. 1973


Název/Jméno: SLANINA ZDENĚK

IČO: 40965261

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 04. 1969 od 23. 07. 1971


Název/Jméno: STEKLÝ KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 04. 1969 od 23. 07. 1971


Název/Jméno: FILIP LADISLAV

IČO: 16961439

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 04. 1969 od 23. 07. 1971


Název/Jméno: STARÝ SLÁVEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 04. 1969 od 23. 07. 1971


Název/Jméno: HRUBÝ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 24. 07. 1968 od 12. 04. 1973


Název/Jméno: ŘEHÁK JAROSLAV

IČO: 12352322

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 11. 04. 1968 od 23. 07. 1971


Název/Jméno: BRUNC BOHUMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 11. 04. 1968 od 28. 04. 1969


Název/Jméno: ZIKMUND STANISLAV

IČO: 44045921

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 11. 04. 1968 od 28. 04. 1969


Název/Jméno: GREŠL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 11. 04. 1968 od 28. 04. 1969


Název/Jméno: SVOBODOVÁ MARIE

IČO: 49024574

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 11. 04. 1968 od 28. 04. 1969


Název/Jméno: DVOŘÁK JOSEF

IČO: 10402195

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 11. 04. 1968 od 12. 04. 1973


Název/Jméno: VOŠVRDA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 26. 04. 1963 od 23. 07. 1971


Název/Jméno: PROCHÁZKA VÁCLAV

IČO: 3293041

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 26. 04. 1963 od 11. 04. 1968


Název/Jméno: HAVLÍNOVÁ ANTONIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 26. 04. 1963 od 11. 04. 1968


Název/Jméno: KOŽMÍN VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 13. 06. 1962 od 26. 04. 1963


Název/Jméno: STARÝ JOSEF

IČO: 75384639

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 27. 05. 1961 od 24. 07. 1968


Název/Jméno: EHRENBERGEROVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 27. 05. 1961 od 26. 04. 1963


Název/Jméno: PECHAR JOSEF

IČO: 12972924

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 27. 05. 1961 od 11. 04. 1968


Název/Jméno: VAŇATA VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 27. 05. 1961 od 13. 06. 1962


Název/Jméno: NECHVÍL JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 27. 05. 1961 od 28. 04. 1969


Název/Jméno: TAHADLOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 27. 05. 1961 od 11. 04. 1968


Název/Jméno: SKLENÁŘ FRANTIŠEK

IČO: 73102148

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 27. 05. 1961 od 26. 04. 1963


Název/Jméno: HLAVNIČKA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 27. 05. 1961 od 28. 04. 1969


Název/Jméno: BROUČEK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 27. 05. 1961 od 26. 04. 1963


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 04. 2004

Odpovědní zástupci: 475102

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedovatými chemickými látkami a přípravky mimo ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 09. 1999

Odpovědní zástupci: 334974

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 09. 1999

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:13. 09. 1999

Odpovědní zástupci: 536197

Zánik oprávnění:09. 11. 2000


Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganizmů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedovatými chemickými látkami a přípravky, s výjimkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:13. 09. 1999

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:09. 11. 2000


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:20. 08. 1997

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:26. 04. 2001


Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 04. 1997

Odpovědní zástupci: 475102


Pronájem nemovitostí vč. bytového hospodářství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 11. 1995

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem motorových vozidel, zemědělských strojů a zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 11. 1995

Odpovědní zástupci: 167535

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:20. 02. 1995

Odpovědní zástupci: 167535

Přerušení: od 01. 12. 2008 od 31. 12. 2015


Činnost účetních poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 05. 1993

Odpovědní zástupci: 334974

Zánik oprávnění:25. 09. 2000


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:28. 05. 1993

Odpovědní zástupci:


Silniční motorová doprava v rozsahu veřejné nákladní a osobní hromadné nepravidelné dopravy

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:20. 01. 1993

Odpovědní zástupci: 61784

Zánik oprávnění:19. 01. 1995


Hostinská činnost v rozsahu účelového stravování - závodní stravování

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:20. 01. 1993

Odpovědní zástupci: 240222

Zánik oprávnění:17. 09. 1996


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:20. 01. 1993

Odpovědní zástupci: 334848


Výroba krmiv pro zvířata

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 167535

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě léčiv, zboží drogistického a živností vázaných i koncesovaných

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 12. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba pekárenských a cukrárenských výrobků bez hostinské úpravy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 334848

Přerušení: od 02. 02. 1998 od 15. 04. 1999

Zánik oprávnění:19. 10. 2000


Výroba zemědělských strojů a zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 240222

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba a opravy zemědělských strojů a zařízení kromě činností živností vázaných

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 12. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:19. 10. 2000


Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 12. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:18. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 655321

Zánik oprávnění:05. 03. 1997


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 12. 1992

Odpovědní zástupci:


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:18. 12. 1992


Pekařství, cukrářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 12. 1992

Odpovědní zástupci:

Přerušení: od 19. 05. 2004 od 18. 05. 2006
od 01. 03. 2001 od 31. 01. 2003


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00119407

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
6770"SEDAB, s.r.o."61328871Mírová 2824/1, 40011 Ústí nad Labem
818436P, spol. s r.o. v likvidaci43874339Senovážné náměstí 993/3, 11000 Praha
72455Altherm spol. s r.o. - v likvidaci25311891Dolní Bojanovice, 69617, Dolní Bojanovice, , 403
1273Anareus Security, s.r.o.29034256Devonská 1223/5, 15200 Praha
166798Archeopark Všestary o.p.s.28852800238, 50312 Všestary
80585AURI, s.r.o. v likvidaci62417436Praha, 11000, Staré Město, Křižovnické náměstí, 2
197553AUTA BOREK a.s.25163051Pražská 285, 37367 Borek
49880AUTO-LES s.r.o.25550420336, 79847 Horní Štěpánov
184373AZ BARVY s.r.o.27434818Bílkova 132/4, 11000 Praha
71076AZ SERVIS Nové Veselí, spol. s r.o.49432371Žďárská 287, 59214 Nové Veselí
178112BARVY SAN MARCO, s.r.o.2780623Příkop 843/4, 60200 Brno
129819Business Media CZ, s.r.o.44851359Praha, 15000, Smíchov, Nádražní, 32
42905Bytové družstvo LUNA25382012Podroužkova 6047/57, 70800 Ostrava
42442Bytové družstvo U čtverce25970801Na Trubech 1712, 56002 Česká Třebová
158965C line, spol. s r.o.25126130Praha 8, Sokolovská 161, PSČ 180 00
59369Centrum evropského projektování a.s.27529576Švendova 1282, 50003 Hradec Králové
33343CEP Invest Private Equity, SE28965256Klimentská 1746/52, 11000 Praha
141838Crazy Wheels s.r.o.24198781Maltézské náměstí 537/4, 11800 Praha
173242ČEPS, a.s.25702556Elektrárenská 774/2, 10100 Praha
156149Černí šviháci, z. s.26640481Erbenova 1243, 51741 Kostelec nad Orlicí
92733Česká chmelařská investiční společnost, spol.s.r.o., v likvidaci49621050Praha, 16000, Vokovice, Na dlouhém lánu, 41
97024České lupkové a uhelné závody, státní podnik "v likvidaci"7447Nové Strašecí, 27101, , Nové Strašecí,
61396Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Tachov67777830T. G. Masaryka 1326, 34701 Tachov
192952DALTEX, s.r.o.27102513Podolská 1123/1A, 14700 Praha
131335DEMOSTAV, spol. s r.o.46678573Mánesova 853, 37341 Hluboká nad Vltavou

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí