ZP Hvězdlice, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem ZP Hvězdlice, a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1981. Jeho identifikační číslo je 25300491

 
 

Výpis z obchodního rejstříku ZP Hvězdlice, a.s.

Datum zápisu: 28. 5. 1996

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1981

Identifikační číslo:25300491

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: a6vg6tj

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Silniční motorová doprava osobní
Opravy silničních vozidel
Hostinská činnost
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Výroba a opravy zemědělských strojů.
Nakládací a zemní práce a práce zemědělskými stroji.
Kovářství, podkovářství
Truhlářství, podlahářství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, v rozsahu...
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
Přípravné práce pro stavby
Maloobchod se smíšeným zbožím

Adresa společnosti

Sídlo: č.p. 152, 683 41 Chvalkovice
od 23. 10. 2015
Chvalkovice 152, PSČ 68341
od 19. 06. 2002 do 23. 10. 2015
Chvalkovice, pošta Bohdalice 152, PSČ 68341
od 03. 04. 2002 do 19. 06. 2002
Bohdalice - Chvalkovice 152, PSČ 68341
od 10. 08. 2001 do 03. 04. 2002
Chvalkovice 152, okres Vyškov, PSČ 68342
od 28. 05. 1996 do 10. 08. 2001
152, 68341 Chvalkovice

Skutečnosti

  Řádná valná hromada společnosti ZP Hvězdlice, a.s. (dále také jen "společnost") schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti, který byl v celém rozsahu splacen upsáním nových akcií nejvýše o částku 22.850.960,- Kč (slovy: dvacet dva milionů osm set padesát tisíc devět set šedesát korun českých), z původní výše 2.077.360,- Kč (slovy: dva miliony sedmdesát sedm tisíc tři sta šedesát korun českých) na novou výši 24.928.320,- Kč (slovy: dvacet čtyři milionů devět set dvacet osm tisíc tři sta dvacet korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Připouští se upisování akcií pod uvedenou částku, tj. zvýšení základního kapitálu bude účinné, i když bude celkově účinně upsán jakýkoliv nižší počet akcií.Na zvýšení základního kapitálu bude celkově maximálně vydáno 571.274 ks (slovy: pět set sedmdesát jedna tisíc dvě stě sedmdesát čtyři kusů) listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 40,- Kč (slovy: čtyřicet korun českých), které nebudou kótované (dále také jen "nové akcie").Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky.Úpis nových akcií bude probíhat jako dvoukolový. První kolo je určeno pro stávající akcionáře společnosti k uplatnění jejich přednostního práva na úpis nových akcií. Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. V souladu s čl. XIII odst. 4 Pravidla postupu při zvyšování základního kapitálu akcionáři společnosti při zvýšení základního kapitálu společnosti nemají ve smyslu ust. § 484 odst. 2 ZOK přednostní právo na upsání akcií, které v souladu se ZOK neupsal jiný akcionář společnosti.S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě 14 dní od okamžiku, kdy jim bude doručeno oznámení statutárního ředitele o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva v sídle společnosti na adrese: Chvalkovice 152, PSČ 68341. Statutární ředitel společnosti je povinen zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace dle ust. § 485 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Tyto informace budou zveřejněny rovněž v Obchodním věstníku. Na jednu stávající akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 40,- Kč je akcionář oprávněn upsat 11 (slovy: jedenáct) nových akcií ve jmenovité hodnotě 40,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie.Akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v prvním kole, budou ve druhém kole upisování nabídnuty k upsání určenému zájemci. Určeným zájemcem je: Zdeněk Hlavica, nar. dne 5. března 1967, bytem: Letní 2403, 688 01 Uherský Brod (dále také jen "určený zájemce"). Nové akcie společnosti upisované v druhém kole upisování budou určeným zájemcem upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi ním a společností v sídle společnosti na adrese: Chvalkovice 152, PSČ: 683 41. Lhůta pro upsání akcií určeným zájemcem činí 14 dní a počne běžet od doručení výzvy statutárního ředitele určenému zájemci.Emisní kurs nových akcií je ve všech kolech jejich úpisu roven jejich jmenovité hodnotě, tj. 40,- Kč na jednu novou akcii. Nové akcie jsou upisovány bez emisního ážia. Emisní kurs nových akcií bude splacen peněžitými vklady, přičemž se nepřipouští započtení pohledávek za společností proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií.Upisovatelé nových akcií jsou povinni splatit 100 % emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne upsání nových akcií, a to na bankovní účet společnosti č.ú. 107-9715040277/0100, vedený u Komerční banky, a.s.
od 05. 05. 2015 do 05. 05. 2015

  V důsledku přeměny společnost ZP Hvězdlice, a.s., jako společnosti nástupnické, formou vnitrostátní fúze sloučením se společností AGRO Chvalkovice s.r.o., IČ: 27698670, se sídlem: Chvalkovice 152, PSČ 68341, vedená Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51521, jako společnosti zanikající, přešlo na společnost ZP Hvězdlice, a.s. jmění zanikající společnosti AGRO Chvalkovice s.r.o., s účinností ke dni provedení zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku.
od 19. 12. 2014

  Akcie jsou převoditelné jen na základě písemného souhlasu statutárního ředitele.
od 19. 12. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 24. 03. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 24. 03. 2014 do 19. 12. 2014

  Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pohledávky - majetkové podílydle zák. č. 42/1992 Sb. v platném znění z transformace ZDHvězdlice, družstvo se sídlem ve Chvalkovicích - v likvidaci.
od 30. 03. 1998 do 01. 09. 1998

  Nepeněžité vklady byly oceněny posudky dvou znalců, a to ing.Josefa Pátka, znalce z oboru zemědělství, ekonomika, znaleckýposudek č. 65/98 ze dne 18.2.1998 a ing. Vladimíra Domische,znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, znaleckýposudek č. 2089/98 ze dne 18.2.1998.
od 30. 03. 1998 do 01. 09. 1998

  Nepeněžité vklady jsou splaceny dnem účinnosti smlouvy opostoupení pohledávky z upisovatele na společnost.
od 30. 03. 1998 do 01. 09. 1998

  V případě překročení schváleného rozsahu zvýšení rozhodne okonečné částce zvýšení představenstvo.
od 30. 03. 1998 do 01. 09. 1998

  Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije seustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu.
od 30. 03. 1998 do 01. 09. 1998

  Zapisuje se rozhodnutí představenstva společnosti ze dne11.3.1998 o záměru zvýšit základní jmění:
od 30. 03. 1998 do 01. 09. 1998

  Základní jmění společnosti ve výši 45,399.000,- Kč,slovy: čtyřicetpětmilionůtřistadevadesátdevěttisíc korun českýchse zvyšuje o 5,000.000,- Kč, slovy: pětmilionů korun českýchupsáním nových akcií, přičemž se připouští upisování akcií nadčástku navrhovaného zvýšení, a to s omezením maximálně do výše6,909.000- Kč.
od 30. 03. 1998 do 01. 09. 1998

  Bude upisováno nejméně 2000 kusů akcií na jméno v listinnépodobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jedentisíc korunčeských a 300 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovitéhodnotě 10.000,- Kč, slovy: desettisíc korun českých.
od 30. 03. 1998 do 01. 09. 1998

  Doba upisování se stanoví na 45 dnů od právní moci usneseníobchodního rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Brněo zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.
od 30. 03. 1998 do 01. 09. 1998

  Místem úpisu nových akcií do listiny upisovatelů se stanovísídlo společnosti, kancelář předsedy představenstva. Možnýmupisovatelům, kteří se nedostaví k úpisu do sídla společnosti,může být zaslán individuální list upisovatele, který má všechnynáležitosti upisovací listiny. Jeho podpisem a vrácením ve lhůtěpro úpis do sídla společnosti se tento považuje za platný.
od 30. 03. 1998 do 01. 09. 1998

  Emisní kurs akcií je ve výši jejich jmenovité hodnoty.
od 30. 03. 1998 do 01. 09. 1998

  Úpis nových akcií bude nabídnut předem určeným zájemcům -oprávněným osobám z transformace ZD Hvězdlice, družstvo sesídlem ve Chvalkovicích - v likvidaci.
od 30. 03. 1998 do 01. 09. 1998

  Byly předloženy stanovy ve znění přijatém valnou hromadoukonanou dne 25.4.1997.
od 03. 10. 1997 do 19. 12. 2014

  Akcie jsou převoditelné jen na základě předchozího písemnéhosouhlasu představenstva společnosti.
od 12. 12. 1996 do 19. 12. 2014

  Základní jmění je splaceno.
od 12. 12. 1996 do 01. 09. 1998

  Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valnéhromady dne 12.6.1996.
od 10. 10. 1996 do 19. 12. 2014

Akcie

Počet: 425 000 ks v hodnotě: 40 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 05. 05. 2015

Počet: 51 934 ks v hodnotě: 40 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 19. 12. 2014 do 19. 12. 2014

Počet: 4 692 ks v hodnotě: 10000 - akcie na jméno
od 01. 09. 1998 do 01. 09. 1998

Počet: 5 014 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 01. 09. 1998 do 01. 09. 1998

Počet: 4 248 ks v hodnotě: 10000 - akcie na jméno
od 10. 10. 1996 do 10. 10. 1996

Počet: 2 859 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 10. 10. 1996 do 10. 10. 1996

Počet: 1 044 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 28. 05. 1996 do 28. 05. 1996

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: HÁLA BOHUMIL

Funkce: Statutární ředitel - statutární ředitel
od 23. 10. 2015
Správní rada - předseda správní rady
od 23. 10. 2015
Statutární ředitel - statutární ředitel
od 19. 12. 2014 do 23. 10. 2015
Správní rada - předseda správní rady
od 19. 12. 2014 do 23. 10. 2015

Adresa: Bohuslava ze Švamberka 1284/12, Nusle, 140 00 Praha 4
od 23. 10. 2015
Bohuslava ze Švamberka 1284/12, Nusle, 140 00 Praha 4
od 19. 12. 2014 do 23. 10. 2015


Název/Jméno: PAZDERA JIŘÍ

IČO: 61438367

Funkce: Správní rada - člen
od 23. 10. 2015 do 12. 09. 2016
Správní rada - člen
od 19. 12. 2014 do 23. 10. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 03. 2014 do 19. 12. 2014

Adresa: 24. dubna 346, 664 43 Želešice
od 23. 10. 2015 do 12. 09. 2016
24. dubna 346, 664 43 Želešice
od 19. 12. 2014 do 23. 10. 2015
24. dubna 346, 664 43 Želešice
od 24. 03. 2014 do 19. 12. 2014


Název/Jméno: Ing BOHUMIL HÁLA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 08. 2014 do 19. 12. 2014

Adresa: Bohuslava ze Švamberka 1284/12, Nusle, 140 00 Praha 4
od 07. 08. 2014 do 19. 12. 2014


Název/Jméno: ZOUHAR ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 03. 2014 do 19. 12. 2014

Adresa: č.p. 31, 679 06 Senetářov
od 24. 03. 2014 do 19. 12. 2014


Název/Jméno: ŘÍHA JAROSLAV

IČO: 40701441

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 03. 2014 do 19. 12. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 08. 2010 do 24. 03. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 08. 2000 do 12. 08. 2010

Adresa: č.p. 68, 683 33 Nemochovice
od 24. 03. 2014 do 19. 12. 2014
Nemochovice 68, PSČ 68341
od 12. 08. 2010 do 24. 03. 2014
Nemochovice 68, okres Vyškov
od 30. 08. 2000 do 12. 08. 2010


Název/Jméno: NĚMEČEK ZDENĚK

IČO: 65038240

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 03. 2014 do 19. 12. 2014
Dozorčí rada - předseda
od 03. 10. 1997 do 24. 03. 2014

Adresa: Nové Hvězdlice 28, 683 41 Hvězdlice
od 24. 03. 2014 do 19. 12. 2014
Nové Hvězdlice 28, PSČ 68341
od 12. 08. 2010 do 24. 03. 2014
Nové Hvězdlice 28
od 03. 10. 1997 do 12. 08. 2010


Název/Jméno: BÁRTA JIŘÍ

IČO: 48555576

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 24. 03. 2014 do 19. 12. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 12. 08. 2010 do 24. 03. 2014

Adresa: č.p. 68, 683 41 Chvalkovice
od 24. 03. 2014 do 19. 12. 2014
Chvalkovice 68, PSČ 68341
od 12. 08. 2010 do 24. 03. 2014


Název/Jméno: MÁTL FILIP

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 03. 2014 do 07. 08. 2014

Adresa: Botanická 610/32, Veveří, 602 00 Brno
od 24. 03. 2014 do 07. 08. 2014


Název/Jméno: MACHALA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 12. 08. 2010 do 24. 03. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 12. 1996 do 12. 08. 2010
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 05. 1996 do 12. 12. 1996

Adresa: Chvalkovice 118, PSČ 68341
od 12. 08. 2010 do 24. 03. 2014
Nové Hvězdlice 122
od 12. 12. 1996 do 12. 08. 2010
Nové Hvězdlice 122
od 28. 05. 1996 do 12. 12. 1996


Název/Jméno: KADLEC ALOIS

IČO: 62030663

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 08. 2010 do 24. 03. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 08. 2000 do 12. 08. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 12. 1996 do 30. 08. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 05. 1996 do 12. 12. 1996

Adresa: Nové Hvězdlice 20, PSČ 68341
od 12. 08. 2010 do 24. 03. 2014
Nové Hvězdlice 20
od 12. 12. 1996 do 12. 08. 2010
Nové Hvězdlice 20
od 28. 05. 1996 do 12. 12. 1996


Název/Jméno: NEBOJSA LUDĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 08. 2010 do 24. 03. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 10. 2005 do 12. 08. 2010
Dozorčí rada - místopředseda
od 30. 08. 2000 do 12. 10. 2005

Adresa: Staré Hvězdlice 64, PSČ 68341
od 12. 10. 2005 do 24. 03. 2014
Staré Hvězdlice 64, okres Vyškov
od 30. 08. 2000 do 12. 10. 2005


Název/Jméno: FILÍPEK PAVEL

IČO: 15023672

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 12. 08. 2010 do 24. 03. 2014
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 12. 10. 2005 do 12. 08. 2010

Adresa: Chvalkovice 151, PSČ 68341
od 12. 10. 2005 do 24. 03. 2014


Název/Jméno: HAVRÁNEK JOSEF

IČO: 15734366

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 12. 1996 do 24. 03. 2014
Dozorčí rada - člen
od 28. 05. 1996 do 12. 12. 1996

Adresa: Nemochovice 81, PSČ 68341
od 12. 08. 2010 do 24. 03. 2014
Nemochovice 81
od 12. 12. 1996 do 12. 08. 2010
Nemochovice 81
od 28. 05. 1996 do 12. 12. 1996


Název/Jméno: SIGMUND FRANTIŠEK

IČO: 76018598

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 10. 1997 do 12. 08. 2010

Adresa: Chvalkovice 3
od 03. 10. 1997 do 12. 08. 2010


Název/Jméno: NĚMEC IVAN

IČO: 71934146

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 12. 1996 do 12. 10. 2005

Adresa: Nové Hvězdlice 15
od 12. 12. 1996 do 12. 10. 2005


Název/Jméno: TYNKL FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 12. 1996 do 30. 08. 2000
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 05. 1996 do 12. 12. 1996

Adresa: Nemochovice 85
od 12. 12. 1996 do 30. 08. 2000
Nemochovice 85
od 28. 05. 1996 do 12. 12. 1996


Název/Jméno: NĚMEČEK JAN

IČO: 69317356

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 12. 12. 1996 do 03. 10. 1997
Dozorčí rada - předseda
od 28. 05. 1996 do 12. 12. 1996

Adresa: Nové Hvězdlice 28
od 12. 12. 1996 do 03. 10. 1997
Nové Hvězdlice 28
od 28. 05. 1996 do 12. 12. 1996


Název/Jméno: PLHAL FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 12. 12. 1996 do 30. 08. 2000
Dozorčí rada - místopředseda
od 28. 05. 1996 do 12. 12. 1996

Adresa: Nové Hvězdlice 100
od 12. 12. 1996 do 30. 08. 2000
Nové Hvězdlice 100
od 28. 05. 1996 do 12. 12. 1996


Název/Jméno: NĚMEC IVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 05. 1996 do 12. 12. 1996

Adresa: Nové Hvězdlice 15
od 28. 05. 1996 do 12. 12. 1996


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:9. 6. 2006


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:9. 9. 1996


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:9. 9. 1996

Odpovědní zástupci: František Sigmund

Zánik oprávnění:1. 7. 2001


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 9. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Tejkal


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 9. 1996

Odpovědní zástupci: Karel Kvapil

Přerušení: Aktivní od 20. 06. 2012 do 31. 12. 2022
od 13. 12. 2004 do 13. 12. 2006


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 9. 1996

Odpovědní zástupci: Vít Mikeska


Výroba a opravy zemědělských strojů.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 8. 1996

Odpovědní zástupci: František Sigmund

Zánik oprávnění:7. 2. 2001


Nakládací a zemní práce a práce zemědělskými stroji.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 8. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Poledník

Zánik oprávnění:23. 1. 2002


Kovářství, podkovářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:28. 8. 1996

Odpovědní zástupci: František Sigmund


Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:28. 8. 1996

Odpovědní zástupci: František Sigmund

Přerušení: Aktivní od 20. 06. 2012 do 31. 12. 2022


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 8. 1996

Obory činnosti: Výroba strojů a zařízení
od 12. 07. 2010
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 12. 07. 2010
Velkoobchod a maloobchod
od 12. 07. 2010
Maloobchod se smíšeným zbožím
od 28. 08. 1996 do 12. 07. 2010
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
od 28. 08. 1996 do 12. 07. 2010
Přípravné práce pro stavby
od 28. 08. 1996 do 12. 07. 2010

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Poledník


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, v rozsahu nevyžadujícím zvláštní oprávnění.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 8. 1996

Zánik oprávnění:23. 1. 2002


Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 8. 1996

Obory činnosti: - pro zemědělství a lesnictví
od 07. 02. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Vlasta Hledíková

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 8. 1996

Obory činnosti: - výkopové práce
od 04. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- průzkumné vrtné práce sloužící k získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb
od 04. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- zemní práce a terénní úpravy
od 04. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- odvodňování staveniště
od 04. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- bourací a úklidové práce
od 04. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- lešenářské práce
od 04. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- technické rekultivace
od 04. 02. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Karel Kvapil

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 8. 1996

Obory činnosti: - s převahou potravin a nápojů
od 04. 02. 2002 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25300491

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:25. 6. 1996

Související firmy

Související osoby

#NázevICOAdresa
11677351/ Jaroslav Říha st.Košice - Doubí čp. 13
1210036620116/2044 JAROSLAV ŠEDAKostelec nad Orlicí, Tůmova 638, PSČ 51741
1152397A a C Příbram s.r.o.46349162Příbram II, Dlouhá 138, PSČ 26101
486658A.S. ALTERNATE SUCCESS CY LIMITED1095 Nicosia, Lampousas 9, Kyperská republika
486659A.S.ALTERNATE SUCCESS CY LIMITED1095 Nicosia , Lampousas 9, Kyperská republika

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
268883ZP Hvězdlice, a.s.25300491č.p. 152, 683 41 Chvalkovice