ZP Hvězdlice, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem ZP Hvězdlice, a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1981. Její identifikační číslo je 25300491

Výpis z obchodního rejstříku ZP Hvězdlice, a.s.

Datum zápisu: 28. 5. 1996

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1981

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: a6vg6tj

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Silniční motorová doprava osobní
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Hostinská činnost
Opravy silničních vozidel
Maloobchod se smíšeným zbožím
Přípravné práce pro stavby
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, v rozsahu...
Nakládací a zemní práce a práce zemědělskými stroji.
Výroba a opravy zemědělských strojů.
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Truhlářství, podlahářství
Kovářství, podkovářství

Adresa společnosti

Sídlo: 152, 68341 Chvalkovice

Adresy: č.p. 152, 683 41 Chvalkovice
od 23. 10. 2015
Chvalkovice 152, PSČ 68341
od 19. 06. 2002 od 23. 10. 2015
Chvalkovice, pošta Bohdalice 152, PSČ 68341
od 03. 04. 2002 od 19. 06. 2002
Bohdalice - Chvalkovice 152, PSČ 68341
od 10. 08. 2001 od 03. 04. 2002
Chvalkovice 152, okres Vyškov, PSČ 68342
od 28. 05. 1996 od 10. 08. 2001

Skutečnosti

  Řádná valná hromada společnosti ZP Hvězdlice, a.s. (dále také jen "společnost") schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti, který byl v celém rozsahu splacen upsáním nových akcií nejvýše o částku 22.850.960,- Kč (slovy: dvacet dva milionů osm set padesát tisíc devět set šedesát korun českých), z původní výše 2.077.360,- Kč (slovy: dva miliony sedmdesát sedm tisíc tři sta šedesát korun českých) na novou výši 24.928.320,- Kč (slovy: dvacet čtyři milionů devět set dvacet osm tisíc tři sta dvacet korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Připouští se upisování akcií pod uvedenou částku, tj. zvýšení základního kapitálu bude účinné, i když bude celkově účinně upsán jakýkoliv nižší počet akcií.Na zvýšení základního kapitálu bude celkově maximálně vydáno 571.274 ks (slovy: pět set sedmdesát jedna tisíc dvě stě sedmdesát čtyři kusů) listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 40,- Kč (slovy: čtyřicet korun českých), které nebudou kótované (dále také jen "nové akcie").Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky.Úpis nových akcií bude probíhat jako dvoukolový. První kolo je určeno pro stávající akcionáře společnosti k uplatnění jejich přednostního práva na úpis nových akcií. Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. V souladu s čl. XIII odst. 4 Pravidla postupu při zvyšování základního kapitálu akcionáři společnosti při zvýšení základního kapitálu společnosti nemají ve smyslu ust. § 484 odst. 2 ZOK přednostní právo na upsání akcií, které v souladu se ZOK neupsal jiný akcionář společnosti.S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě 14 dní od okamžiku, kdy jim bude doručeno oznámení statutárního ředitele o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva v sídle společnosti na adrese: Chvalkovice 152, PSČ 68341. Statutární ředitel společnosti je povinen zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace dle ust. § 485 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Tyto informace budou zveřejněny rovněž v Obchodním věstníku. Na jednu stávající akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 40,- Kč je akcionář oprávněn upsat 11 (slovy: jedenáct) nových akcií ve jmenovité hodnotě 40,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie.Akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v prvním kole, budou ve druhém kole upisování nabídnuty k upsání určenému zájemci. Určeným zájemcem je: Zdeněk Hlavica, nar. dne 5. března 1967, bytem: Letní 2403, 688 01 Uherský Brod (dále také jen "určený zájemce"). Nové akcie společnosti upisované v druhém kole upisování budou určeným zájemcem upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi ním a společností v sídle společnosti na adrese: Chvalkovice 152, PSČ: 683 41. Lhůta pro upsání akcií určeným zájemcem činí 14 dní a počne běžet od doručení výzvy statutárního ředitele určenému zájemci.Emisní kurs nových akcií je ve všech kolech jejich úpisu roven jejich jmenovité hodnotě, tj. 40,- Kč na jednu novou akcii. Nové akcie jsou upisovány bez emisního ážia. Emisní kurs nových akcií bude splacen peněžitými vklady, přičemž se nepřipouští započtení pohledávek za společností proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií.Upisovatelé nových akcií jsou povinni splatit 100 % emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne upsání nových akcií, a to na bankovní účet společnosti č.ú. 107-9715040277/0100, vedený u Komerční banky, a.s.
od 05. 05. 2015 od 05. 05. 2015

  Akcie jsou převoditelné jen na základě písemného souhlasu statutárního ředitele.
od 19. 12. 2014

  V důsledku přeměny společnost ZP Hvězdlice, a.s., jako společnosti nástupnické, formou vnitrostátní fúze sloučením se společností AGRO Chvalkovice s.r.o., IČ: 27698670, se sídlem: Chvalkovice 152, PSČ 68341, vedená Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51521, jako společnosti zanikající, přešlo na společnost ZP Hvězdlice, a.s. jmění zanikající společnosti AGRO Chvalkovice s.r.o., s účinností ke dni provedení zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku.
od 19. 12. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 24. 03. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 24. 03. 2014 od 19. 12. 2014

  Doba upisování se stanoví na 45 dnů od právní moci usneseníobchodního rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Brněo zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.
od 30. 03. 1998 od 01. 09. 1998

  Místem úpisu nových akcií do listiny upisovatelů se stanovísídlo společnosti, kancelář předsedy představenstva. Možnýmupisovatelům, kteří se nedostaví k úpisu do sídla společnosti,může být zaslán individuální list upisovatele, který má všechnynáležitosti upisovací listiny. Jeho podpisem a vrácením ve lhůtěpro úpis do sídla společnosti se tento považuje za platný.
od 30. 03. 1998 od 01. 09. 1998

  Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije seustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu.
od 30. 03. 1998 od 01. 09. 1998

  Úpis nových akcií bude nabídnut předem určeným zájemcům -oprávněným osobám z transformace ZD Hvězdlice, družstvo sesídlem ve Chvalkovicích - v likvidaci.
od 30. 03. 1998 od 01. 09. 1998

  Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pohledávky - majetkové podílydle zák. č. 42/1992 Sb. v platném znění z transformace ZDHvězdlice, družstvo se sídlem ve Chvalkovicích - v likvidaci.
od 30. 03. 1998 od 01. 09. 1998

  Nepeněžité vklady byly oceněny posudky dvou znalců, a to ing.Josefa Pátka, znalce z oboru zemědělství, ekonomika, znaleckýposudek č. 65/98 ze dne 18.2.1998 a ing. Vladimíra Domische,znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, znaleckýposudek č. 2089/98 ze dne 18.2.1998.
od 30. 03. 1998 od 01. 09. 1998

  Nepeněžité vklady jsou splaceny dnem účinnosti smlouvy opostoupení pohledávky z upisovatele na společnost.
od 30. 03. 1998 od 01. 09. 1998

  V případě překročení schváleného rozsahu zvýšení rozhodne okonečné částce zvýšení představenstvo.
od 30. 03. 1998 od 01. 09. 1998

  Emisní kurs akcií je ve výši jejich jmenovité hodnoty.
od 30. 03. 1998 od 01. 09. 1998

  Bude upisováno nejméně 2000 kusů akcií na jméno v listinnépodobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jedentisíc korunčeských a 300 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovitéhodnotě 10.000,- Kč, slovy: desettisíc korun českých.
od 30. 03. 1998 od 01. 09. 1998

  Základní jmění společnosti ve výši 45,399.000,- Kč,slovy: čtyřicetpětmilionůtřistadevadesátdevěttisíc korun českýchse zvyšuje o 5,000.000,- Kč, slovy: pětmilionů korun českýchupsáním nových akcií, přičemž se připouští upisování akcií nadčástku navrhovaného zvýšení, a to s omezením maximálně do výše6,909.000- Kč.
od 30. 03. 1998 od 01. 09. 1998

  Zapisuje se rozhodnutí představenstva společnosti ze dne11.3.1998 o záměru zvýšit základní jmění:
od 30. 03. 1998 od 01. 09. 1998

  Byly předloženy stanovy ve znění přijatém valnou hromadoukonanou dne 25.4.1997.
od 03. 10. 1997 od 19. 12. 2014

  Akcie jsou převoditelné jen na základě předchozího písemnéhosouhlasu představenstva společnosti.
od 12. 12. 1996 od 19. 12. 2014

  Základní jmění je splaceno.
od 12. 12. 1996 od 01. 09. 1998

  Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valnéhromady dne 12.6.1996.
od 10. 10. 1996 od 19. 12. 2014

Akcie

Počet: 51 934 ks v hodnotě: 40 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 19. 12. 2014 od 05. 05. 2015

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: HÁLA BOHUMIL

Funkce: Statutární ředitel - statutární ředitel
od 23. 10. 2015
Správní rada - předseda správní rady
od 23. 10. 2015
Statutární ředitel - statutární ředitel
od 19. 12. 2014 od 23. 10. 2015
Správní rada - předseda správní rady
od 19. 12. 2014 od 23. 10. 2015


Název/Jméno: PAZDERA JIŘÍ

IČO: 61438367

Funkce: Správní rada - člen
od 23. 10. 2015 od 12. 09. 2016
Správní rada - člen
od 19. 12. 2014 od 23. 10. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 03. 2014 od 19. 12. 2014


Název/Jméno: Ing BOHUMIL HÁLA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 08. 2014 od 19. 12. 2014


Název/Jméno: ZOUHAR ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 03. 2014 od 19. 12. 2014


Název/Jméno: ŘÍHA JAROSLAV

IČO: 13142062

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 03. 2014 od 19. 12. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 08. 2010 od 24. 03. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 08. 2000 od 12. 08. 2010


Název/Jméno: NĚMEČEK ZDENĚK

IČO: 66380201

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 03. 2014 od 19. 12. 2014
Dozorčí rada - předseda
od 03. 10. 1997 od 24. 03. 2014


Název/Jméno: BÁRTA JIŘÍ

IČO: 40500021

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 24. 03. 2014 od 19. 12. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 12. 08. 2010 od 24. 03. 2014


Název/Jméno: MÁTL FILIP

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 03. 2014 od 07. 08. 2014


Název/Jméno: MACHALA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 12. 08. 2010 od 24. 03. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 12. 1996 od 12. 08. 2010
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 05. 1996 od 12. 12. 1996


Název/Jméno: KADLEC ALOIS

IČO: 66067341

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 08. 2010 od 24. 03. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 08. 2000 od 12. 08. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 12. 1996 od 30. 08. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 05. 1996 od 12. 12. 1996


Název/Jméno: NEBOJSA LUDĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 08. 2010 od 24. 03. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 10. 2005 od 12. 08. 2010
Dozorčí rada - místopředseda
od 30. 08. 2000 od 12. 10. 2005


Název/Jméno: FILÍPEK PAVEL

IČO: 74293079

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 12. 08. 2010 od 24. 03. 2014
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 12. 10. 2005 od 12. 08. 2010


Název/Jméno: HAVRÁNEK JOSEF

IČO: 15734366

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 12. 1996 od 24. 03. 2014
Dozorčí rada - člen
od 28. 05. 1996 od 12. 12. 1996


Název/Jméno: SIGMUND FRANTIŠEK

IČO: 76018598

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 10. 1997 od 12. 08. 2010


Název/Jméno: NĚMEC IVAN

IČO: 70002886

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 12. 1996 od 12. 10. 2005


Název/Jméno: TYNKL FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 12. 1996 od 30. 08. 2000
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 05. 1996 od 12. 12. 1996


Název/Jméno: NĚMEČEK JAN

IČO: 69317356

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 12. 12. 1996 od 03. 10. 1997
Dozorčí rada - předseda
od 28. 05. 1996 od 12. 12. 1996


Název/Jméno: PLHAL FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 12. 12. 1996 od 30. 08. 2000
Dozorčí rada - místopředseda
od 28. 05. 1996 od 12. 12. 1996


Název/Jméno: NĚMEC IVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 05. 1996 od 12. 12. 1996


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:09. 06. 2006

Odpovědní zástupci: 69073


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:09. 09. 1996

Zánik oprávnění:01. 07. 2001


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:09. 09. 1996

Odpovědní zástupci: 69073


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 09. 1996


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 09. 1996

Odpovědní zástupci:

Přerušení: Aktivní od 20. 06. 2012 od 31. 12. 2022
od 13. 12. 2004 od 13. 12. 2006


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 09. 1996


Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 08. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 08. 1996

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 08. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, v rozsahu nevyžadujícím zvláštní oprávnění.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 08. 1996

Odpovědní zástupci: 69073

Zánik oprávnění:23. 01. 2002


Nakládací a zemní práce a práce zemědělskými stroji.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 08. 1996

Odpovědní zástupci: 396870

Zánik oprávnění:23. 01. 2002


Výroba a opravy zemědělských strojů.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 08. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:07. 02. 2001


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 08. 1996


Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:28. 08. 1996

Odpovědní zástupci:

Přerušení: Aktivní od 20. 06. 2012 od 31. 12. 2022


Kovářství, podkovářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:28. 08. 1996

Odpovědní zástupci: 353346


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25300491

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:25. 06. 1996

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
517330AGRO Chvalkovice s.r.o.27698670152, 68341 Chvalkovice - vlastník

Související firmy

#NázevICOAdresa
517330AGRO Chvalkovice s.r.o.27698670152, 68341 Chvalkovice
175110Agrodružstvo Slavkov, družstvo - v likvidaci47900113Rostěnice-Zvonovice, 68201, Rostěnice, , 49
204748Albis CZ s.r.o.27307620Kunětická 2534/2, 12000 Praha
920015ARTĚL, spol. s r.o.49689851Libeňský ostrov 1555, 18000 Praha
94759B A D I M E X spol. s r.o. v likvidaci64650855Dolní Zálezly, 40301, Dolní Zálezly, , 8
479308BACARDI BAR RALLY, s.r.o.26927381náměstí Přátelství 1518/4, 10200 Praha
1045237BASPOL, společnost s ručením omezeným, v likvidaci671207Boženy Němcové 102/22, 46005 Liberec
696817BENER společnost s ručením omezeným (zkráceně spol. s r. o.) v likvidaci62024825Čeperka-okr. Pardubice, Boženy Němcové 1, PSČ 533 45
268394Betonárna Lanškroun, s.r.o.5460107Podnikatelská 552, 19011 Praha
1030494BlackMedia s.r.o.26164230Branická 472/110, 14700 Praha
558599BOHEMIA TRANS, a.s.25092855Antala Staška 1292/32, 14000 Praha
1105596BOSS spol. s r.o.45539120Vysoké Mýto, Pražská 58/II, okres Ústí nad Orlicí, PSČ 566 01
843494BRIKWOOD s.r.o.2881792327, 58001 Havlíčkův Brod
251775BURGUS Invest a.s.25963619Stodolní 342/1, 70200 Ostrava
653610BUSINESS CENTRUM Ostrava a.s.26816318Vítkovická 3083/1, 70200 Ostrava
972672Bytové družstvo Hlinsko13583662Hlinsko v Čechách, Poličská 170, PSČ 539 01
414040Bytové družstvo VINICE 154161464783Děkanská vinice II 1541/18, 14000 Praha
611004Bytový komplex Božetěchova, s.r.o.3645878Pekařská 246/80, 60200 Brno
1194189BYTY BRNO KOMÍN a.s.27734170U trojského zámku 4/1, 17100 Praha
1180408CANIS - F servis s.r.o.27493806Generála Kutlvašra 3145, 58001 Havlíčkův Brod
589134caramba servis s.r.o. v likvidaci25047523Míru 748, 38241 Kaplice
334185CENTRUM Moravia, spol. s r.o.25367862Horní lán 415/3, 78301 Olomouc
385428COMPEC s.r.o. v likvidaci60699558U Spalovny 4225/6, 79601 Prostějov
1092803COOP Centrum družstvo60194910Na poříčí 1048/30, 11000 Praha
555513Coop Příbram, družstvo31836Dlouhá 155, 26101 Příbram

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí