ZPA Pečky, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem ZPA Pečky, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1439. Její identifikační číslo je 45147612

Výpis z obchodního rejstříku ZPA Pečky, a.s.

Datum zápisu: 29. 4. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1439

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 58tg6wg

Předmět podnikání: Masérské, rekondiční a regenerační služby
Silniční motorová doprava osobní - vnitrostátní doprava...
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Reprografické práce
Provádění a zajišťování školení a rekvalifikace
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Výroba rozvaděčů nízkého napětí
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba rozvaděčů nízkého napětí
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Silniční motorová doprava osobní
Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní doprava...
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Hostinská činnost
Automatizované zpracování dat
Stavba strojů s mechanickým pohonem
Leštění kovů
Obráběčství
Zámečnictví, nástrojářství
Slévárenství, modelářství
Ubytovací služby
Povrchová úprava kovových výrobků
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Výroba servomotorů pro automatickou regulaci a říz ení, skříní pro...
Projektová činnost ve výstavbě
Služby prováděné mechanizačními prostředky.
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Tř. 5. května 166, 28911 Pečky

Adresy: Tř. 5. května 166, 289 11 Pečky
od 07. 12. 2016
Pečky, Třída 5. května čp. 166, okres Kolín, PSČ 28911
od 28. 12. 2001 od 07. 12. 2016
Pečky, okres Kolín, PSČ 28911
od 04. 09. 1998 od 28. 12. 2001
Pečky, okres Nymburk, PSČ 28911
od 29. 07. 1996 od 04. 09. 1998
Pečky, Pečky, PSČ 28911
od 29. 04. 1992 od 29. 07. 1996

Skutečnosti

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 30. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 30. 07. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 30. 07. 2014

  Mimořádná valná hromada společnosti ZPA Pečky, a.s., se sídlem Pečky, Třída 5. května čp. 166, okres Kolín, PSČ 289 11, IČ 451 47 612, zapsaná v obchodním resjtříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 1439 přijala dne 23.10.2006 toto usnesení:a) Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem společnosti je pan Bohumil Vejvoda, r.č. 550215/1468, trvale bytem Krakovany 240, okr. Kolín, PSČ 28127 ( dále jen "hlavní akcionář" či "Bohumil Vejvoda").Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 233.280 kusů listinných akcií emitovaných společností ZPA Pečky a.s. ve formě na majitele o jmenovté hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, série 01, a to vydaných jako 20 ks hromadných listin nahrazujících celkem 232.184 ks jednotlivých akcií pořadová čísla nahrazených akcií 007560-015335, 023578-247985, a dále jako 1.096 ks jednotlivých akcií pořadová čísla 001085-001757, 006512-006645, 006816-007090, 007544-007557.Dne 7.8.2006 hlavní akcionář překročil 90% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti ZPA Pečky, a.s., čímž nabyl rozhodný podíl dle ust. § 183i odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obch. zák. v platném znění.Česká národní banka ve svém rozhodnutí č.j. 45/N/100/2006/3 2006/7050/540 ze dne 6.9.2006 udělila v souladu s § 183i odst. 5 obch. zák. souhlas k přijetí usnesení valné hromady společnosti o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře, a to za níže uedenou cenu.Z uvedeného vyplývá, že pan Bohumil Vejvoda je vlastníkem kmenových akcií společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 233.280.000,- Kč, což představuje podíl 94,07% na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti a je osobou oprávněnou vykovat právo výkupu účastnických cenných papírů společnosti ve smyslu ust. § 183i a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obch. zák.b) Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionářeValná hromada společnosti rozhoduje, aby všechny účastnické cenné papíry společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, přešly za podmínek podle § 183i a násl. obch. zák. na tohoto hlavního akcionáře, tj. pana Bohumila Vejvodu, r.č. 550215/1468, trvale bytem Krakovany 240, okr. Kolín, PSČ 28127. K přechodu účastnických cenných papírů společnosti dojde podle § 183l odst. 3 obch zák. uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku ( dále jen "datum přechodu akcií").c) Výše protiplnění a závěry znaleckého posudkuPo přechodu účastnických cenných papírů společnosti podle § 183i a násl. obch. zák. na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů společnosti za podmínek podle § 183m odst. 2 obch.zák. právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši 891,- Kč za jednu kmenovou listinnou akcii ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, série 01, emitenta společnosti ZPA Pečky, a.s.Přiměřenost hodnoty protiplnění je v souladu s ust. § 183m odst. 1 obch. zák. doložena znaleckým posudkem č. 060824 ze dne 24.8.2006 vypracovaného znalcem, kterým je společnost BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 186 00, IČ 25640585, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57202 ( dále jen "znalec").Znalec při stanovení výše protiplnění použil přístup výnosový ( metoda DCF entity) a přístup majetkový ( metoda likvidační hodnoty). Výslednou hodnotu znalec určil aplikací nejvíce vhodné metody, tj. metody DCF entity a stanovil přiměřené protiplnění, jak je výše uvedeno.d) Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři a výplata protiplněníDosavadní vlastníci účastnických cenných papírů společnosti odlišní od hlavního akcionáře ( dosavadní akcionáři) mohou požádat o výplatu protiplnění osobně v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s., Křižíkova 1, Praha 8, PSČ 186 00, ve lhůtě počínaje ode dne následujícího po přechodu vlastnického práva k těmto účastnickým cenným papírům na hlavního akcionáře až do 30 dnů od přechodu vlastnického práva, a to každý pracovní den v době od 9.00 do 15.00 hodin.Dosavadní akcionáři, kteří mají v držení listinné akcie, tyto předloží v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s.při podání žádosti o výplatu protiplnění. GAUDEA a.s. vyhotoví protokol o přijetí žádosti o výplatu protiplnění s uvedením způsobu výplaty protiplnění ( bankovním převodem nebo poštovní poukázkou ) a příp. o převzetí akcií s uvedením počtu, jmenovité hodnoty a číselného označení akcií. Protiplnění může být poskytnuto rovněž v hotovosti v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s. při předložení akcií, pokud výše protiplnění vypláceného akcionáři nepřesáhne 5.000,- Kč.Dosavadní akcionáři mohou účastnické cenné papíry předložit i formou jejich zaslání poštou na adresu obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s., kdy k zaslaným účastnickým papírům bude připojena písemná žádost ke způsobu poskytnutí protiplnění hlavním akcinářem ( bankovním převodem nebo poštovní poukázkou ). Podpis dosavadního akcionáře na žádosti musí být úředně ověřen. V případě, že v písemné žádosti nebude uveden požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Veškerá rizika spojená se zasláním akcií nese akcionář. Protiplnění bude po přechodu účastnických cennných papírů společnoti na hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců poté, kdy bude přijata žádost daného akcioáře o výplatu protiplnění a budou splněny podmínky podle § 183m odst. 2 obch zák. týkající se předložení účastnických cenných papírů společnoti daného akcionáře.Osobou oprávněnou k výplatě protiplnění bude vždy vlastník daných akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V tomto případě bude protiplnění odpovídající hodnotě zastavených akcií vyplaceno zástavnímu věřiteli ( to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi vlastníkem zástavním věřitelem určuje jinak).
od 14. 11. 2006 od 02. 07. 2012

  Zapisují se nové stanovy schválené valnou hromadoudne 30.5.1994
od 24. 01. 1995 od 19. 11. 2003

  Zapisují se nové stanovy ,schválené valnou hromadoudne 12.7.1993.
od 06. 10. 1993 od 24. 01. 1995

  Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního záko-níku. Jediným zakladatelem společnosti je fond národního majetkuČeské republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na kterýpřešel majetek státního podniku ZPA Čakovice ve smyslu par.11 ods3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmíniách převodu majetku státu na jinéosoby
od 29. 04. 1992

  Zakladatel splatil 100 % základního jmní společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvede-ného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženove schváleném privatizačním projektu státního podniku ZPAČakovice
od 29. 04. 1992

  V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne24.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů přestavenstva a dozorčí rady.
od 29. 04. 1992

Akcie

Počet: 247 985 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 13. 11. 2013

Počet: 247 985 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 18. 08. 2005 od 13. 11. 2013

Vlastníci

Název/Jméno: VEJVODA BOHUMIL

Datum narození:15. 2. 1955

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 16. 01. 2007


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: VANÍČEK BEDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 04. 2012


Název/Jméno: BULÍČEK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 1. místopředseda
od 26. 03. 2010


Název/Jméno: RYŠAVÁ TEREZA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 04. 2012


Název/Jméno: ŠINDELÁŘOVÁ JANA

IČO: 44679602

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 05. 2011
Dozorčí rada - předsedkyně dozorčí rady
od 18. 09. 1997 od 30. 05. 2011


Název/Jméno: POSPÍŠIL TOMÁŠ

IČO: 13008790

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 2. místopředseda představenstva
od 30. 05. 2011
Statutární orgán - představenstvo - 2. místopředseda
od 18. 08. 2005 od 30. 05. 2011


Název/Jméno: VEJVODA BOHUMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 05. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 19. 11. 2003 od 30. 05. 2011
Statutární orgán - představenstvo - 1.místopředseda
od 18. 09. 1997 od 19. 11. 2003
Statutární orgán - představenstvo - 2.místopředseda
od 29. 07. 1996 od 18. 09. 1997


Název/Jméno: DOUCHA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 05. 2011 od 13. 04. 2012
Dozorčí rada - člen
od 19. 11. 2003 od 30. 05. 2011


Název/Jméno: PODLEŠÁK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 14. 03. 2007 od 13. 04. 2012


Název/Jméno: KŘÍŽKA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 2. místopředseda
od 19. 11. 2003 od 18. 08. 2005


Název/Jméno: NOVÁK JOSEF

IČO: 42125073

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 1. místopředseda
od 19. 11. 2003 od 26. 03. 2010
Dozorčí rada - člen
od 06. 10. 1993 od 20. 11. 1995


Název/Jméno: KRÁMSKÝ VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 2.místopředseda
od 25. 02. 2000 od 19. 11. 2003


Název/Jméno: TŘÍSKA JAROSLAV

IČO: 74467484

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 04. 09. 1998 od 14. 03. 2007


Název/Jméno: ŽIŽKA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 2.místopředseda
od 04. 09. 1998 od 25. 02. 2000


Název/Jméno: POLESNÝ JOSEF

IČO: 5097983

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 09. 1997 od 19. 11. 2003
Dozorčí rada - člen
od 29. 07. 1996 od 19. 11. 2003


Název/Jméno: FILIP PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 09. 1997 od 19. 11. 2003


Název/Jméno: HASAL PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 2.místopředseda
od 18. 09. 1997 od 04. 09. 1998


Název/Jméno: VNUK FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 18. 09. 1997 od 04. 09. 1998
Dozorčí rada - člen
od 20. 11. 1995 od 18. 09. 1997


Název/Jméno: BONAVENTURA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 1.místopředseda
od 29. 07. 1996 od 18. 09. 1997
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 20. 11. 1995 od 29. 07. 1996
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 29. 04. 1992 od 20. 11. 1995


Název/Jméno: KARBUS JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 07. 1996 od 18. 09. 1997


Název/Jméno: TREJTNAR VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 07. 1996 od 18. 09. 1997


Název/Jméno: FILIP PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 07. 1996 od 18. 09. 1997


Název/Jméno: ZVONÍK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 07. 1996 od 18. 09. 1997


Název/Jméno: SMRČEK IVAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 20. 11. 1995 od 29. 07. 1996


Název/Jméno: FOLTÝN IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 20. 11. 1995 od 29. 07. 1996


Název/Jméno: FREI JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 20. 11. 1995 od 29. 07. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 01. 1995 od 20. 11. 1995


Název/Jméno: OPOČENSKÝ IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 10. 1993 od 20. 11. 1995


Název/Jméno: LAUER JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 06. 10. 1993 od 24. 01. 1995


Název/Jméno: ČERNÝ JIŘÍ

IČO: 73748315

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 10. 1993 od 20. 11. 1995


Název/Jméno: TICHÁČEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 06. 10. 1993 od 20. 11. 1995


Název/Jméno: PLACHÁ MIROSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 10. 1993 od 29. 07. 1996


Název/Jméno: VOKNĚR BOHUMIL

IČO: 10209336

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 10. 1993 od 20. 11. 1995


Název/Jméno: KRÚPA MICHAL

IČO: 66766711

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 06. 1993 od 29. 07. 1996


Název/Jméno: POSPÍŠIL FRANTIŠEK

IČO: 67537103

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 06. 1993 od 29. 07. 1996


Název/Jméno: SITŇANSKÝ MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 04. 1992 od 06. 10. 1993


Název/Jméno: MAŠTALÍŘ VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 29. 04. 1992 od 06. 10. 1993


Název/Jméno: TYMAŇ JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 04. 1992 od 06. 10. 1993


Název/Jméno: MAŠEK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 29. 04. 1992 od 06. 10. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:20. 07. 2004

Odpovědní zástupci: 97772


Silniční motorová doprava osobní - vnitrostátní doprava příležitostná osobními automobily

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:05. 12. 2001

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:20. 09. 1995

Odpovědní zástupci: 226811


Reprografické práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 06. 1995

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provádění a zajišťování školení a rekvalifikace

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 08. 1994

Odpovědní zástupci: 309961

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 07. 1993

Odpovědní zástupci: 908083


Výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 06. 1993

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:02. 06. 1993

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:02. 06. 1993

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:02. 06. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:06. 06. 2001


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:02. 06. 1993

Zánik oprávnění:13. 12. 2001


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:02. 06. 1993

Zánik oprávnění:23. 11. 2001


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:02. 06. 1993


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:22. 12. 1992

Zánik oprávnění:02. 07. 2001


Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní doprava provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti, vnitrostátní doprava provozovaná vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:22. 12. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včet

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:22. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 97772


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 12. 1992


Automatizované zpracování dat

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 780077

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 12. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Leštění kovů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 12. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:08. 12. 1992

Odpovědní zástupci:


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:08. 12. 1992


Slévárenství, modelářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:08. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 446096


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 352218

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Povrchová úprava kovových výrobků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 12. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 12. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba servomotorů pro automatickou regulaci a říz ení, skříní pro systémy DERIS a velíny pro ASŘ TP jaderných elektráren

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 12. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:05. 10. 1992

Přerušení: Aktivní od 16. 04. 2009 od 16. 04. 2019
od 10. 03. 2007 od 10. 03. 2009
od 10. 03. 2005 od 10. 03. 2007


Služby prováděné mechanizačními prostředky.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 10. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 10. 1992


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45147612

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
18642" R A S O P " veřejná obchodní společnost18383360okres Děčín, Vilémov u Šluknova č.128, PSČ 407 80
198205"společenství vlastníků jednotek Ústí n.L. SNP 2393/1, SNP 2394/3, SNP 2395/5"25432265SNP 2394/3, 40011 Ústí nad Labem
175816Agentura NAPOLEON s.r.o.27256839Geologická 575/2, 15200 Praha
129848AGRO Hoštka a.s.49096150Litoměřická 260, 41172 Hoštka
184756Agro Inter Trade s.r.o."v likvidaci"277367501, 78401 Litovel
176973AGROZA, spol. s r.o.49062581Hradecká 756, 39468 Žirovnice
92091Air Apartments s.r.o.5204526Kleinerova 1471, 27201 Kladno
57450ALMIN, s.r.o. v likvidaci45022089Kaplice, 38241, , Zahradní, 594
145712AMBRA - Invest, s.r.o.25375636Nádražní 289, 73925 Sviadnov
105414Artemis-Moravia, a.s. "v likvidaci"15529622Nádražní 202, 67573 Kralice nad Oslavou
170461AUTOKOMPLET A LKW spol. s r.o. v likvidaci25946889Žižkova 848, 53304 Sezemice
158813AutoTrans Vtípil, s.r.o.543579079, 53901 Dědová
156322AVZO TSČ ČR 2. ZO Karviná48426351U Bažantnice 1869/17A, 73506 Karviná
71076AZ SERVIS Nové Veselí, spol. s r.o.49432371Žďárská 287, 59214 Nové Veselí
107379BCLB Logistic s.r.o.4094905Balbínova 97/28, 46001 Liberec
156514Be & Pe, s.r.o.63477831Strojírenská 396/4, 59101 Žďár nad Sázavou
28124BEVENURE s.r.o.28978838Špirkova 522/14, 14200 Praha
115190BOHÉMA ANAH s.r.o.26186110Václavské náměstí 824/29, 11000 Praha
117776Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.46347275Pisárecká 555/1a, 60300 Brno
32495Bustec Infosystems Europe s.r.o.63482282373, 79847 Horní Štěpánov
156980Bytové družstvo B.D.N.25690159Praha 10-Strašnice, Nosická 1883/26
134786BYTOVÉ DRUŽSTVO BARVY 14, družstvo25502875Barvy 764/14, 63800 Brno
14252Bytové družstvo Jana Masaryka 18, 203180981Jana Masaryka 1993/18, 12000 Praha
114255Bytové družstvo Košíře, Mikšovského 97626462893Mikšovského 976/6, 15800 Praha
169654Bytové družstvo Reynkova25280449Reynkova 3251, 58001 Havlíčkův Brod

Související osoby

#NázevICOAdresa
18066ABSOLON STANISLAV49417070tř. Masarykova 1320, 69801 Veselí nad Moravou
104866ADAM KAREL65029852Václavská 70, 37701 Jindřichův Hradec
81472ADÁMEK LIBOR67164757Na tržišti 458, 26242 Rožmitál pod Třemšínem
161152ADÁMEK LUKÁŠ67932657Konstantinova 1497/46, 14900 Praha
37902ANDĚL LADISLAV71617558Letohradská 728/8, 17000 Praha
139390BABICKÝ FRANTIŠEK10298771Za Parkem 224, 39426 Lukavec
140296BAKEŠ PETR87873494Tolstého 801, 27204 Kladno
30573BALOUNOVÁ JITKA74453645U Cihelny 505/7, 27601 Mělník
118846BÁR JOSEF6413232321, 74267 Ženklava
3377BARÁNKOVÁ ZUZANA13435981Bartošova 1729/9, 75002 Přerov
135655BARTÁKOVÁ HANA653323261, 67544 Lesonice
136657BASTL JIŘÍ61188883310, 50343 Černilov
97772BĚLÍK JAROSLAV64377547Pecháčkova 970/39, 31800 Plzeň
78522BĚLÍK JIŘÍ45489785V Ulici 130, 59214 Nové Veselí
139378BĚLOCH JAROSLAV73413143Zemědělské náměstí 80/13, 31200 Plzeň
35621BENEŠ ANTONÍN49867253Hrnčířská 768/91, 47001 Česká Lípa
56027BERAN LADISLAV4013070315, 53352 Staré Hradiště
119346BERIT JAN46644709U Výstaviště 510/12, 37005 České Budějovice
39768BERKA ZDENĚK71847791Budějovická 3072, 39002 Tábor
36254BERNARD JOSEF6477658162, 50601 Jičín
135094BÍNA PETR86950801K Orionce 1846/2, 14300 Praha
74002BINDICSOVÁ MARKÉTA67991751Komenského 2016, 25228 Černošice
54611BOREK PAVEL13714643Kamnářská 2015/5, 67801 Blansko
11100BOUCHAL FERDINAND60923202Jiráskova 211, 53803 Heřmanův Městec
90467BOUŠKA LUDVÍK3607780Boloňská 604/29, 10900 Praha

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí