ZPA Pečky, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem ZPA Pečky, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1439. Její identifikační číslo je 45147612 a sídlo firmy je Tř. 5. května 166, 289 11 Pečky.

Výpis z obchodního rejstříku ZPA Pečky, a.s.

Datum zápisu: 29. 4. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1439

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 58tg6wg

Předmět podnikání: Masérské, rekondiční a regenerační služby
Silniční motorová doprava osobní - vnitrostátní doprava...
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Reprografické práce
Provádění a zajišťování školení a rekvalifikace
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Výroba rozvaděčů nízkého napětí
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba rozvaděčů nízkého napětí
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Silniční motorová doprava osobní
Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní doprava...
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Hostinská činnost
Automatizované zpracování dat
Stavba strojů s mechanickým pohonem
Leštění kovů
Obráběčství
Zámečnictví, nástrojářství
Slévárenství, modelářství
Ubytovací služby
Povrchová úprava kovových výrobků
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Výroba servomotorů pro automatickou regulaci a říz ení, skříní pro...
Projektová činnost ve výstavbě
Služby prováděné mechanizačními prostředky.
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Tř. 5. května 166, 28911 Pečky

Adresy: Tř. 5. května 166, 289 11 Pečky
od 07. 12. 2016
Pečky, Třída 5. května čp. 166, okres Kolín, PSČ 28911
od 28. 12. 2001 do 07. 12. 2016
Pečky, okres Kolín, PSČ 28911
od 04. 09. 1998 do 28. 12. 2001
Pečky, okres Nymburk, PSČ 28911
od 29. 07. 1996 do 04. 09. 1998
Pečky, Pečky, PSČ 28911
od 29. 04. 1992 do 29. 07. 1996

Skutečnosti

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 30. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 30. 07. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 30. 07. 2014

  Mimořádná valná hromada společnosti ZPA Pečky, a.s., se sídlem Pečky, Třída 5. května čp. 166, okres Kolín, PSČ 289 11, IČ 451 47 612, zapsaná v obchodním resjtříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 1439 přijala dne 23.10.2006 toto usnesení:a) Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem společnosti je pan Bohumil Vejvoda, r.č. 550215/1468, trvale bytem Krakovany 240, okr. Kolín, PSČ 28127 ( dále jen "hlavní akcionář" či "Bohumil Vejvoda").Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 233.280 kusů listinných akcií emitovaných společností ZPA Pečky a.s. ve formě na majitele o jmenovté hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, série 01, a to vydaných jako 20 ks hromadných listin nahrazujících celkem 232.184 ks jednotlivých akcií pořadová čísla nahrazených akcií 007560-015335, 023578-247985, a dále jako 1.096 ks jednotlivých akcií pořadová čísla 001085-001757, 006512-006645, 006816-007090, 007544-007557.Dne 7.8.2006 hlavní akcionář překročil 90% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti ZPA Pečky, a.s., čímž nabyl rozhodný podíl dle ust. § 183i odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obch. zák. v platném znění.Česká národní banka ve svém rozhodnutí č.j. 45/N/100/2006/3 2006/7050/540 ze dne 6.9.2006 udělila v souladu s § 183i odst. 5 obch. zák. souhlas k přijetí usnesení valné hromady společnosti o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře, a to za níže uedenou cenu.Z uvedeného vyplývá, že pan Bohumil Vejvoda je vlastníkem kmenových akcií společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 233.280.000,- Kč, což představuje podíl 94,07% na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti a je osobou oprávněnou vykovat právo výkupu účastnických cenných papírů společnosti ve smyslu ust. § 183i a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obch. zák.b) Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionářeValná hromada společnosti rozhoduje, aby všechny účastnické cenné papíry společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, přešly za podmínek podle § 183i a násl. obch. zák. na tohoto hlavního akcionáře, tj. pana Bohumila Vejvodu, r.č. 550215/1468, trvale bytem Krakovany 240, okr. Kolín, PSČ 28127. K přechodu účastnických cenných papírů společnosti dojde podle § 183l odst. 3 obch zák. uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku ( dále jen "datum přechodu akcií").c) Výše protiplnění a závěry znaleckého posudkuPo přechodu účastnických cenných papírů společnosti podle § 183i a násl. obch. zák. na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů společnosti za podmínek podle § 183m odst. 2 obch.zák. právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši 891,- Kč za jednu kmenovou listinnou akcii ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, série 01, emitenta společnosti ZPA Pečky, a.s.Přiměřenost hodnoty protiplnění je v souladu s ust. § 183m odst. 1 obch. zák. doložena znaleckým posudkem č. 060824 ze dne 24.8.2006 vypracovaného znalcem, kterým je společnost BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 186 00, IČ 25640585, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57202 ( dále jen "znalec").Znalec při stanovení výše protiplnění použil přístup výnosový ( metoda DCF entity) a přístup majetkový ( metoda likvidační hodnoty). Výslednou hodnotu znalec určil aplikací nejvíce vhodné metody, tj. metody DCF entity a stanovil přiměřené protiplnění, jak je výše uvedeno.d) Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři a výplata protiplněníDosavadní vlastníci účastnických cenných papírů společnosti odlišní od hlavního akcionáře ( dosavadní akcionáři) mohou požádat o výplatu protiplnění osobně v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s., Křižíkova 1, Praha 8, PSČ 186 00, ve lhůtě počínaje ode dne následujícího po přechodu vlastnického práva k těmto účastnickým cenným papírům na hlavního akcionáře až do 30 dnů od přechodu vlastnického práva, a to každý pracovní den v době od 9.00 do 15.00 hodin.Dosavadní akcionáři, kteří mají v držení listinné akcie, tyto předloží v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s.při podání žádosti o výplatu protiplnění. GAUDEA a.s. vyhotoví protokol o přijetí žádosti o výplatu protiplnění s uvedením způsobu výplaty protiplnění ( bankovním převodem nebo poštovní poukázkou ) a příp. o převzetí akcií s uvedením počtu, jmenovité hodnoty a číselného označení akcií. Protiplnění může být poskytnuto rovněž v hotovosti v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s. při předložení akcií, pokud výše protiplnění vypláceného akcionáři nepřesáhne 5.000,- Kč.Dosavadní akcionáři mohou účastnické cenné papíry předložit i formou jejich zaslání poštou na adresu obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s., kdy k zaslaným účastnickým papírům bude připojena písemná žádost ke způsobu poskytnutí protiplnění hlavním akcinářem ( bankovním převodem nebo poštovní poukázkou ). Podpis dosavadního akcionáře na žádosti musí být úředně ověřen. V případě, že v písemné žádosti nebude uveden požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Veškerá rizika spojená se zasláním akcií nese akcionář. Protiplnění bude po přechodu účastnických cennných papírů společnoti na hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců poté, kdy bude přijata žádost daného akcioáře o výplatu protiplnění a budou splněny podmínky podle § 183m odst. 2 obch zák. týkající se předložení účastnických cenných papírů společnoti daného akcionáře.Osobou oprávněnou k výplatě protiplnění bude vždy vlastník daných akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V tomto případě bude protiplnění odpovídající hodnotě zastavených akcií vyplaceno zástavnímu věřiteli ( to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi vlastníkem zástavním věřitelem určuje jinak).
od 14. 11. 2006 do 02. 07. 2012

  Zapisují se nové stanovy schválené valnou hromadoudne 30.5.1994
od 24. 01. 1995 do 19. 11. 2003

  Zapisují se nové stanovy ,schválené valnou hromadoudne 12.7.1993.
od 06. 10. 1993 do 24. 01. 1995

  Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního záko-níku. Jediným zakladatelem společnosti je fond národního majetkuČeské republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na kterýpřešel majetek státního podniku ZPA Čakovice ve smyslu par.11 ods3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmíniách převodu majetku státu na jinéosoby
od 29. 04. 1992

  Zakladatel splatil 100 % základního jmní společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvede-ného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženove schváleném privatizačním projektu státního podniku ZPAČakovice
od 29. 04. 1992

  V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne24.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů přestavenstva a dozorčí rady.
od 29. 04. 1992

Akcie

Počet: 247 985 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 13. 11. 2013

Počet: 247 985 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 18. 08. 2005 do 13. 11. 2013

Vlastníci

Název/Jméno: VEJVODA BOHUMIL

Datum narození:15. 2. 1955

Adresa: č.p. 240, 281 27 Krakovany
od 31. 08. 2014
Krakovany 240, PSČ 28121
od 16. 01. 2007 do 31. 08. 2014

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 16. 01. 2007


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: VANÍČEK BEDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 04. 2012

Adresa: Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk
od 07. 12. 2016
Nymburk, Dlabačova 2208, PSČ 28802
od 13. 04. 2012 do 07. 12. 2016


Název/Jméno: BULÍČEK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 1. místopředseda
od 26. 03. 2010

Adresa: Tř. 5. května 357, 289 11 Pečky
od 07. 12. 2016
Pečky, Třída 5. května 357, PSČ 28911
od 26. 03. 2010 do 07. 12. 2016


Název/Jméno: RYŠAVÁ TEREZA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 04. 2012

Adresa: Poboří 22, 280 02 Plaňany
od 07. 12. 2016
Plaňany - Poboří 22, PSČ 28002
od 13. 04. 2012 do 07. 12. 2016


Název/Jméno: ŠINDELÁŘOVÁ JANA

IČO: 44679602

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 05. 2011
Dozorčí rada - předsedkyně dozorčí rady
od 18. 09. 1997 do 30. 05. 2011

Adresa: č.p. 286, 281 03 Radim
od 09. 06. 2016
Radim 286, PSČ 28103
od 30. 05. 2011 do 09. 06. 2016
Radim 286, PSČ 28103
od 18. 09. 1997 do 30. 05. 2011


Název/Jméno: POSPÍŠIL TOMÁŠ

IČO: 13008790

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 2. místopředseda představenstva
od 30. 05. 2011
Statutární orgán - představenstvo - 2. místopředseda
od 18. 08. 2005 do 30. 05. 2011

Adresa: Jelen 218, 280 02 Konárovice
od 03. 09. 2014
Konárovice, Jelen 218, PSČ 28002
od 30. 05. 2011 do 03. 09. 2014
Konárovice - Jelen 218, PSČ 28002
od 18. 08. 2005 do 30. 05. 2011


Název/Jméno: VEJVODA BOHUMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 05. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 19. 11. 2003 do 30. 05. 2011
Statutární orgán - představenstvo - 1.místopředseda
od 18. 09. 1997 do 19. 11. 2003
Statutární orgán - představenstvo - 2.místopředseda
od 29. 07. 1996 do 18. 09. 1997

Adresa: č.p. 240, 281 27 Krakovany
od 31. 08. 2014
Krakovany 240, PSČ 28127
od 30. 05. 2011 do 31. 08. 2014
Krakovany, Krakovany 240, okres Kolín, PSČ 28127
od 19. 11. 2003 do 30. 05. 2011
Krakovany, Krakovany 240, okres Kolín, PSČ 28127
od 18. 09. 1997 do 19. 11. 2003
Krakovany 240, okres Kolín, PSČ 28127
od 29. 07. 1996 do 18. 09. 1997


Název/Jméno: DOUCHA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 05. 2011 do 13. 04. 2012
Dozorčí rada - člen
od 19. 11. 2003 do 30. 05. 2011

Adresa: Vestec, Rovná 280, PSČ 25242
od 19. 11. 2003 do 13. 04. 2012


Název/Jméno: PODLEŠÁK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 14. 03. 2007 do 13. 04. 2012

Adresa: Chotutice 47, PSČ 28103
od 14. 03. 2007 do 13. 04. 2012


Název/Jméno: KŘÍŽKA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 2. místopředseda
od 19. 11. 2003 do 18. 08. 2005

Adresa: Slušovice, Veselá č.p. 103, PSČ 76315
od 19. 11. 2003 do 18. 08. 2005


Název/Jméno: NOVÁK JOSEF

IČO: 42125073

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 1. místopředseda
od 19. 11. 2003 do 26. 03. 2010
Dozorčí rada - člen
od 06. 10. 1993 do 20. 11. 1995

Adresa: Pečky, V Horkách 833, PSČ 28911
od 19. 11. 2003 do 26. 03. 2010
Pečky, V Horkách 833
od 06. 10. 1993 do 20. 11. 1995


Název/Jméno: KRÁMSKÝ VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 2.místopředseda
od 25. 02. 2000 do 19. 11. 2003

Adresa: Praha 5, Hennerova 230/1, PSČ 15000
od 25. 02. 2000 do 19. 11. 2003


Název/Jméno: TŘÍSKA JAROSLAV

IČO: 74467484

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 04. 09. 1998 do 14. 03. 2007

Adresa: Pečky, Čs. Legií č. 626, okres Kolín, PSČ 28911
od 04. 09. 1998 do 14. 03. 2007


Název/Jméno: ŽIŽKA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 2.místopředseda
od 04. 09. 1998 do 25. 02. 2000

Adresa: Praha 3, Pod Javorem 2030/18, PSČ 13000
od 04. 09. 1998 do 25. 02. 2000


Název/Jméno: POLESNÝ JOSEF

IČO: 5097983

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 09. 1997 do 19. 11. 2003
Dozorčí rada - člen
od 29. 07. 1996 do 19. 11. 2003

Adresa: Kolín IV., Na 15 kopách, PSČ 28002
od 18. 09. 1997 do 19. 11. 2003
Kolín IV, Na 15 kopách 718, PSČ 28002
od 29. 07. 1996 do 19. 11. 2003


Název/Jméno: FILIP PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 09. 1997 do 19. 11. 2003

Adresa: Praha-7, Nad Kazankou 45, PSČ 17100
od 18. 09. 1997 do 19. 11. 2003


Název/Jméno: HASAL PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 2.místopředseda
od 18. 09. 1997 do 04. 09. 1998

Adresa: Nejdek, Limnická 846, okres Karlovy Vary, PSČ 36222
od 18. 09. 1997 do 04. 09. 1998


Název/Jméno: VNUK FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 18. 09. 1997 do 04. 09. 1998
Dozorčí rada - člen
od 20. 11. 1995 do 18. 09. 1997

Adresa: Cerhenice, 1. máje 308, okres Kolín, PSČ 28102
od 20. 11. 1995 do 04. 09. 1998


Název/Jméno: BONAVENTURA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 1.místopředseda
od 29. 07. 1996 do 18. 09. 1997
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 20. 11. 1995 do 29. 07. 1996
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 29. 04. 1992 do 20. 11. 1995

Adresa: Lysá nad Labem, Jiráskova 138, okres Nymburk, PSČ 28922
od 29. 07. 1996 do 18. 09. 1997
Lysá nad Labem, Jiráskova 138, PSČ 28922
od 29. 04. 1992 do 29. 07. 1996


Název/Jméno: KARBUS JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 07. 1996 do 18. 09. 1997

Adresa: Pečky, Na Varhánkách 869, okres Nymburk, PSČ 28911
od 29. 07. 1996 do 18. 09. 1997


Název/Jméno: TREJTNAR VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 07. 1996 do 18. 09. 1997

Adresa: Praha 8, Modřínová 1423, PSČ 18200
od 29. 07. 1996 do 18. 09. 1997


Název/Jméno: FILIP PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 07. 1996 do 18. 09. 1997

Adresa: Praha 7, Nad Kazankou 45, PSČ 17100
od 29. 07. 1996 do 18. 09. 1997


Název/Jméno: ZVONÍK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 07. 1996 do 18. 09. 1997

Adresa: Kolín 2, Sluneční 116, PSČ 28002
od 29. 07. 1996 do 18. 09. 1997


Název/Jméno: SMRČEK IVAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 20. 11. 1995 do 29. 07. 1996

Adresa: Praha 5, Hennerova 7/227
od 20. 11. 1995 do 29. 07. 1996


Název/Jméno: FOLTÝN IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 20. 11. 1995 do 29. 07. 1996

Adresa: Štěpánov, Sídliště 543, okres Olomouc
od 20. 11. 1995 do 29. 07. 1996


Název/Jméno: FREI JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 20. 11. 1995 do 29. 07. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 01. 1995 do 20. 11. 1995

Adresa: Praha 6, Nevanova 1072
od 20. 11. 1995 do 29. 07. 1996
Praha 6, Nevanova 1072
od 24. 01. 1995 do 20. 11. 1995


Název/Jméno: OPOČENSKÝ IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 10. 1993 do 20. 11. 1995

Adresa: Praha 6, Pod Královkou 1a
od 06. 10. 1993 do 20. 11. 1995


Název/Jméno: LAUER JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 06. 10. 1993 do 24. 01. 1995

Adresa: Praha 10, Útulná 506/17
od 06. 10. 1993 do 24. 01. 1995


Název/Jméno: ČERNÝ JIŘÍ

IČO: 73748315

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 10. 1993 do 20. 11. 1995

Adresa: Poděbrady, Fugnerova 1120/III
od 06. 10. 1993 do 20. 11. 1995


Název/Jméno: TICHÁČEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 06. 10. 1993 do 20. 11. 1995

Adresa: Jičín, V.Dobiáše 502
od 06. 10. 1993 do 20. 11. 1995


Název/Jméno: PLACHÁ MIROSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 10. 1993 do 29. 07. 1996

Adresa: Poděbrady 6, Polabec 134
od 06. 10. 1993 do 29. 07. 1996


Název/Jméno: VOKNĚR BOHUMIL

IČO: 10209336

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 10. 1993 do 20. 11. 1995

Adresa: Dobříš, plk.Petroviče 1027
od 06. 10. 1993 do 20. 11. 1995


Název/Jméno: KRÚPA MICHAL

IČO: 66766711

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 06. 1993 do 29. 07. 1996

Adresa: Pečky, Riegrova 779
od 25. 06. 1993 do 29. 07. 1996


Název/Jméno: POSPÍŠIL FRANTIŠEK

IČO: 67537103

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 06. 1993 do 29. 07. 1996

Adresa: Pečky, Šebestova 588
od 25. 06. 1993 do 29. 07. 1996


Název/Jméno: SITŇANSKÝ MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 04. 1992 do 06. 10. 1993

Adresa: Praha 4, Petýrkova 1956, PSČ 14000
od 29. 04. 1992 do 06. 10. 1993


Název/Jméno: MAŠTALÍŘ VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 29. 04. 1992 do 06. 10. 1993

Adresa: Praha 9, Nadějovská 996, PSČ 19000
od 29. 04. 1992 do 06. 10. 1993


Název/Jméno: TYMAŇ JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 04. 1992 do 06. 10. 1993

Adresa: Pečky, Riegrova 761, PSČ 28911
od 29. 04. 1992 do 06. 10. 1993


Název/Jméno: MAŠEK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 29. 04. 1992 do 06. 10. 1993

Adresa: Praha 6, Sumberova 26/345, PSČ 16000
od 29. 04. 1992 do 06. 10. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:20. 7. 2004

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Bělík


Silniční motorová doprava osobní - vnitrostátní doprava příležitostná osobními automobily

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:5. 12. 2001

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:20. 9. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Tříska


Reprografické práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 6. 1995

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provádění a zajišťování školení a rekvalifikace

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 8. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Michal Krúpa

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 7. 1993

Odpovědní zástupci: Eva Nepovímová


Výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 6. 1993

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:2. 6. 1993

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:2. 6. 1993

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:2. 6. 1993

Zánik oprávnění:6. 6. 2001


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:2. 6. 1993

Zánik oprávnění:13. 12. 2001


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:2. 6. 1993

Zánik oprávnění:23. 11. 2001


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:2. 6. 1993


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:22. 12. 1992

Zánik oprávnění:2. 7. 2001


Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní doprava provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti, vnitrostátní doprava provozovaná vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:22. 12. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včet

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:22. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Bělík


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 12. 1992


Automatizované zpracování dat

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Bonaventura

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 12. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Leštění kovů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 12. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:8. 12. 1992


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:8. 12. 1992


Slévárenství, modelářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:8. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Váňa, CSc.


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Jan Maryška

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Povrchová úprava kovových výrobků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 12. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 12. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba servomotorů pro automatickou regulaci a říz ení, skříní pro systémy DERIS a velíny pro ASŘ TP jaderných elektráren

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 12. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:5. 10. 1992

Přerušení: Aktivní od 16. 04. 2009 do 16. 04. 2019
od 10. 03. 2007 do 10. 03. 2009
od 10. 03. 2005 do 10. 03. 2007


Služby prováděné mechanizačními prostředky.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 10. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 10. 1992


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45147612

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
18642" R A S O P " veřejná obchodní společnost18383360Vilémov u Šluknova č.128, 407 80 Vilémov
861122"Alfa, spol. s r.o."15036995Toulovcovo nám. 1163, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl
2796412"BILY spol. s r.o."60069678Protivín, Mírová 254, okres Písek
1763276"BONA, spol. s r. o."47470976Benátská 1103, 570 01 Litomyšl
1914957"BOS BRNO, spol. s r.o."60745142Mokrohorská 32, 644 00 Brno 44
3015488"K a N, spol. s r.o." v likvidaci15890686Klánova 334, 140 00 Praha
1796338"KAMPELIČKA" družstevní záložna HEŘMANŮV MĚSTEC "v likvidaci"25272136Heřmanův Městec, Havlíčkova 304, PSČ 58303
3032293"MRAZ" spol. s r.o. opravy a servis chladícího zařízení v likvidaci45023042Jindřichův Hradec, Jarošovská 60, PSČ 37701
3415393"Na Dobré cestě Nový Malín o.p.s."26834499č.p. 112, 788 03 Nový Malín
3448727"PÁVOV" spol. s r.o. v likvidaci49974335Poštovská 450/6, 602 00 Brno 2
972535"Společenství HEYROVSKÉHO čp. 1473, 1474 SOKOLOV"26345862Heyrovského 1474, 356 01 Sokolov
2485426"Společenství HEYROVSKÉHO čp. 1603 SOKOLOV"70976414Heyrovského 1603, 356 01 Sokolov
735942"Společenství pro dům Boršov nad Vltavou čp.193 a čp. 194"26085551Poříčská 194, Poříčí, 373 82 Boršov nad Vltavou
3118549"Společenství pro dům čp. 315, ulice Pod Parkem, Holice"28822005Pod Parkem 315, 534 01 Holice
1176762"Společenství VÍTĚZNÁ čp. 1087-1088 SOKOLOV"71217592Vítězná 1087, 356 01 Sokolov
1754021"Společenství vlastníků jednotek domu Májová č.p. 220,221 v Dalovicích PSČ 362 63"71198814Májová 221/2, 362 63 Dalovice
1292777"Společenství vlastníků jednotek domu Na Sadech čp. 183, České Velenice"26034735České Velenice, Na Sadech 183, okres Jindřichův Hradec
2437454"Společenství vlastníků jednotek domu Pod Strání čp. 150 v Dalovicích, PSČ 362 63"71205578Pod Strání 150/11, 362 63 Dalovice
198205"společenství vlastníků jednotek Ústí n.L. SNP 2393/1, SNP 2394/3, SNP 2395/5"25432265Ústí nad Labem, SNP 2394/3, PSČ 40011
2787594"Společnost domu čp. 790, s.r.o."61503959Bohuslava ze Švamberka 790/2, Nusle, 140 00 Praha 4
1964388"TRACTANT SERVIS s.r.o."25649809Kolín IV, Královská cesta 292, PSČ 28000
1923190"UNION TRADING" spol. s r.o.61325937Beneše z Loun 139, 440 01 Louny
1378076"ZAHRADNÍČEK, s.r.o."25006622Benátky 369, 440 01 Louny
13994371. ČESKÁ GRAFICKÁ spol. s r.o.48536059S. K. Neumanna 1948/30, Libeň, 182 00 Praha 8
15437241. Francouzská záložna, spořitelní a úvěrové družstvo25779397Francouzská 15, 120 00 Praha 2

Související osoby

#NázevICOAdresa
943855ABERLE MICHAL47042524Ořechová 451, 25168 Kamenice
160930ABRAHÁM JAROSLAV18361200Puškinova 4284/32, 46601 Jablonec nad Nisou
362663ABRAHAM KAREL12176052Řadová 619/6, 62300 Brno
404591ABRAHAM PAVEL74655728Aldašínská 350, 28166 Jevany
18066ABSOLON STANISLAV49417070tř. Masarykova 1320, 69801 Veselí nad Moravou
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
66231ADAM JAROSLAV40448436Sýpka 1341/11, 61300 Brno
86044ADAM JOSEF680504617, 58851 Batelov
104866ADAM KAREL65029852Václavská 70, 37701 Jindřichův Hradec
143183ADAMCOVÁ MARIE65524837143, 74245 Fulnek
453361ADAMEC ANTONÍN86995006Zelenohorská 96/20, 32600 Plzeň
85115ADAMEC JAN48367869Skvrňanská 1118/8, 30100 Plzeň
493335ADAMEC LUBOMÍR67301568Rekreační 685, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
40013ADAMEC MIROSLAV15672115167, 47124 Pertoltice pod Ralskem
29845ADAMEC PAVEL61272469Ciolkovského 856/4, 16100 Praha
130016ADÁMEK BOHUSLAV4013819479, 58001 Kyjov
798052ADÁMEK FRANTIŠEK41726383Pejevové 3418/2, 14300 Praha
150159ADÁMEK JAN74004603Chrudimská 146, 53002 Pardubice
5064ADÁMEK JAROSLAV18439586Hlavní 76, 25068 Husinec
3031ADÁMEK JIŘÍ74696424Spinozova 1825/7, 14300 Praha
24799ADÁMEK JOSEF73848824Hlavní 20, 25242 Jesenice
81472ADÁMEK LIBOR67164757Na tržišti 458, 26242 Rožmitál pod Třemšínem
161152ADÁMEK LUKÁŠ67932657Konstantinova 1497/46, 14900 Praha
52403ADÁMEK MARTIN49919598tř. Budovatelů 2377/32, 43401 Most
18964ADÁMEK MIROSLAV16210638Smetanovo náměstí 91, 57001 Litomyšl

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí