ZPA Pečky, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem ZPA Pečky, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1439. Jeho identifikační číslo je 45147612

 
 

Výpis z obchodního rejstříku ZPA Pečky, a.s.

Datum zápisu: 29. 4. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1439

Identifikační číslo:45147612

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 58tg6wg

Předmět podnikání: Masérské, rekondiční a regenerační služby
Silniční motorová doprava osobní - vnitrostátní doprava...
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Reprografické práce
Provádění a zajišťování školení a rekvalifikace
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Výroba rozvaděčů nízkého napětí
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Výroba rozvaděčů nízkého napětí
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní doprava...
Silniční motorová doprava osobní
Hostinská činnost
Slévárenství, modelářství
Zámečnictví, nástrojářství
Obráběčství
Leštění kovů
Stavba strojů s mechanickým pohonem
Automatizované zpracování dat
Výroba servomotorů pro automatickou regulaci a říz ení, skříní pro...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Povrchová úprava kovových výrobků
Ubytovací služby
Projektová činnost ve výstavbě
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Služby prováděné mechanizačními prostředky.

Adresa společnosti

Sídlo: Pečky, Třída 5. května čp. 166, okres Kolín, PSČ 28911
od 28. 12. 2001
Pečky, okres Kolín, PSČ 28911
od 04. 09. 1998 do 28. 12. 2001
Pečky, okres Nymburk, PSČ 28911
od 29. 07. 1996 do 04. 09. 1998
Pečky, Pečky, PSČ 28911
od 29. 04. 1992 do 29. 07. 1996
Tř. 5. května 166, 28911 Pečky

Skutečnosti

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 30. 07. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 30. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 30. 07. 2014

  Mimořádná valná hromada společnosti ZPA Pečky, a.s., se sídlem Pečky, Třída 5. května čp. 166, okres Kolín, PSČ 289 11, IČ 451 47 612, zapsaná v obchodním resjtříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 1439 přijala dne 23.10.2006 toto usnesení:a) Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem společnosti je pan Bohumil Vejvoda, r.č. 550215/1468, trvale bytem Krakovany 240, okr. Kolín, PSČ 28127 ( dále jen "hlavní akcionář" či "Bohumil Vejvoda").Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 233.280 kusů listinných akcií emitovaných společností ZPA Pečky a.s. ve formě na majitele o jmenovté hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, série 01, a to vydaných jako 20 ks hromadných listin nahrazujících celkem 232.184 ks jednotlivých akcií pořadová čísla nahrazených akcií 007560-015335, 023578-247985, a dále jako 1.096 ks jednotlivých akcií pořadová čísla 001085-001757, 006512-006645, 006816-007090, 007544-007557.Dne 7.8.2006 hlavní akcionář překročil 90% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti ZPA Pečky, a.s., čímž nabyl rozhodný podíl dle ust. § 183i odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obch. zák. v platném znění.Česká národní banka ve svém rozhodnutí č.j. 45/N/100/2006/3 2006/7050/540 ze dne 6.9.2006 udělila v souladu s § 183i odst. 5 obch. zák. souhlas k přijetí usnesení valné hromady společnosti o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře, a to za níže uedenou cenu.Z uvedeného vyplývá, že pan Bohumil Vejvoda je vlastníkem kmenových akcií společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 233.280.000,- Kč, což představuje podíl 94,07% na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti a je osobou oprávněnou vykovat právo výkupu účastnických cenných papírů společnosti ve smyslu ust. § 183i a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obch. zák.b) Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionářeValná hromada společnosti rozhoduje, aby všechny účastnické cenné papíry společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, přešly za podmínek podle § 183i a násl. obch. zák. na tohoto hlavního akcionáře, tj. pana Bohumila Vejvodu, r.č. 550215/1468, trvale bytem Krakovany 240, okr. Kolín, PSČ 28127. K přechodu účastnických cenných papírů společnosti dojde podle § 183l odst. 3 obch zák. uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku ( dále jen "datum přechodu akcií").c) Výše protiplnění a závěry znaleckého posudkuPo přechodu účastnických cenných papírů společnosti podle § 183i a násl. obch. zák. na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů společnosti za podmínek podle § 183m odst. 2 obch.zák. právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši 891,- Kč za jednu kmenovou listinnou akcii ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, série 01, emitenta společnosti ZPA Pečky, a.s.Přiměřenost hodnoty protiplnění je v souladu s ust. § 183m odst. 1 obch. zák. doložena znaleckým posudkem č. 060824 ze dne 24.8.2006 vypracovaného znalcem, kterým je společnost BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 186 00, IČ 25640585, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57202 ( dále jen "znalec").Znalec při stanovení výše protiplnění použil přístup výnosový ( metoda DCF entity) a přístup majetkový ( metoda likvidační hodnoty). Výslednou hodnotu znalec určil aplikací nejvíce vhodné metody, tj. metody DCF entity a stanovil přiměřené protiplnění, jak je výše uvedeno.d) Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři a výplata protiplněníDosavadní vlastníci účastnických cenných papírů společnosti odlišní od hlavního akcionáře ( dosavadní akcionáři) mohou požádat o výplatu protiplnění osobně v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s., Křižíkova 1, Praha 8, PSČ 186 00, ve lhůtě počínaje ode dne následujícího po přechodu vlastnického práva k těmto účastnickým cenným papírům na hlavního akcionáře až do 30 dnů od přechodu vlastnického práva, a to každý pracovní den v době od 9.00 do 15.00 hodin.Dosavadní akcionáři, kteří mají v držení listinné akcie, tyto předloží v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s.při podání žádosti o výplatu protiplnění. GAUDEA a.s. vyhotoví protokol o přijetí žádosti o výplatu protiplnění s uvedením způsobu výplaty protiplnění ( bankovním převodem nebo poštovní poukázkou ) a příp. o převzetí akcií s uvedením počtu, jmenovité hodnoty a číselného označení akcií. Protiplnění může být poskytnuto rovněž v hotovosti v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s. při předložení akcií, pokud výše protiplnění vypláceného akcionáři nepřesáhne 5.000,- Kč.Dosavadní akcionáři mohou účastnické cenné papíry předložit i formou jejich zaslání poštou na adresu obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s., kdy k zaslaným účastnickým papírům bude připojena písemná žádost ke způsobu poskytnutí protiplnění hlavním akcinářem ( bankovním převodem nebo poštovní poukázkou ). Podpis dosavadního akcionáře na žádosti musí být úředně ověřen. V případě, že v písemné žádosti nebude uveden požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Veškerá rizika spojená se zasláním akcií nese akcionář. Protiplnění bude po přechodu účastnických cennných papírů společnoti na hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců poté, kdy bude přijata žádost daného akcioáře o výplatu protiplnění a budou splněny podmínky podle § 183m odst. 2 obch zák. týkající se předložení účastnických cenných papírů společnoti daného akcionáře.Osobou oprávněnou k výplatě protiplnění bude vždy vlastník daných akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V tomto případě bude protiplnění odpovídající hodnotě zastavených akcií vyplaceno zástavnímu věřiteli ( to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi vlastníkem zástavním věřitelem určuje jinak).
od 14. 11. 2006 do 02. 07. 2012

  Zapisují se nové stanovy schválené valnou hromadoudne 30.5.1994
od 24. 01. 1995 do 19. 11. 2003

  Zapisují se nové stanovy ,schválené valnou hromadoudne 12.7.1993.
od 06. 10. 1993 do 24. 01. 1995

  V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne24.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů přestavenstva a dozorčí rady.
od 29. 04. 1992

  Zakladatel splatil 100 % základního jmní společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvede-ného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženove schváleném privatizačním projektu státního podniku ZPAČakovice
od 29. 04. 1992

  Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního záko-níku. Jediným zakladatelem společnosti je fond národního majetkuČeské republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na kterýpřešel majetek státního podniku ZPA Čakovice ve smyslu par.11 ods3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmíniách převodu majetku státu na jinéosoby
od 29. 04. 1992

Akcie

Počet: 247 985 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 13. 11. 2013

Počet: 247 985 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 18. 08. 2005 do 18. 08. 2005

Počet: 247 985 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 25. 06. 1993 do 25. 06. 1993

Počet: 207 032 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 29. 04. 1992 do 29. 04. 1992

Vlastníci

Název/Jméno: VEJVODA BOHUMIL

Datum narození:15. 2. 1955

Adresa: č.p. 240, 281 27 Krakovany
od 31. 08. 2014
Krakovany 240, PSČ 28121
od 16. 01. 2007 do 31. 08. 2014

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 16. 01. 2007


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ŠINDELÁŘOVÁ JANA

IČO: 71089004

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 05. 2011
Dozorčí rada - předsedkyně dozorčí rady
od 18. 09. 1997 do 30. 05. 2011

Adresa: č.p. 286, 281 03 Radim
od 09. 06. 2016
Radim 286, PSČ 28103
od 30. 05. 2011 do 09. 06. 2016
Radim 286, PSČ 28103
od 18. 09. 1997 do 30. 05. 2011


Název/Jméno: POSPÍŠIL TOMÁŠ

IČO: 73925772

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 2. místopředseda představenstva
od 30. 05. 2011
Statutární orgán - představenstvo - 2. místopředseda
od 18. 08. 2005 do 30. 05. 2011

Adresa: Jelen 218, 280 02 Konárovice
od 03. 09. 2014
Konárovice, Jelen 218, PSČ 28002
od 30. 05. 2011 do 03. 09. 2014
Konárovice - Jelen 218, PSČ 28002
od 18. 08. 2005 do 30. 05. 2011


Název/Jméno: VEJVODA BOHUMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 05. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 19. 11. 2003 do 30. 05. 2011
Statutární orgán - představenstvo - 1.místopředseda
od 18. 09. 1997 do 19. 11. 2003
Statutární orgán - představenstvo - 2.místopředseda
od 29. 07. 1996 do 18. 09. 1997

Adresa: č.p. 240, 281 27 Krakovany
od 31. 08. 2014
Krakovany 240, PSČ 28127
od 30. 05. 2011 do 31. 08. 2014
Krakovany, Krakovany 240, okres Kolín, PSČ 28127
od 19. 11. 2003 do 30. 05. 2011
Krakovany, Krakovany 240, okres Kolín, PSČ 28127
od 18. 09. 1997 do 19. 11. 2003
Krakovany 240, okres Kolín, PSČ 28127
od 29. 07. 1996 do 18. 09. 1997


Název/Jméno: VANÍČEK BEDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 04. 2012

Adresa: Nymburk, Dlabačova 2208, PSČ 28802
od 13. 04. 2012


Název/Jméno: RYŠAVÁ TEREZA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 04. 2012

Adresa: Plaňany - Poboří 22, PSČ 28002
od 13. 04. 2012


Název/Jméno: DOUCHA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 05. 2011 do 13. 04. 2012
Dozorčí rada - člen
od 19. 11. 2003 do 30. 05. 2011

Adresa: Vestec, Rovná 280, PSČ 25242
od 19. 11. 2003 do 13. 04. 2012


Název/Jméno: BULÍČEK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 1. místopředseda
od 26. 03. 2010

Adresa: Pečky, Třída 5. května 357, PSČ 28911
od 26. 03. 2010


Název/Jméno: PODLEŠÁK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 14. 03. 2007 do 13. 04. 2012

Adresa: Chotutice 47, PSČ 28103
od 14. 03. 2007 do 13. 04. 2012


Název/Jméno: KŘÍŽKA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 2. místopředseda
od 19. 11. 2003 do 18. 08. 2005

Adresa: Slušovice, Veselá č.p. 103, PSČ 76315
od 19. 11. 2003 do 18. 08. 2005


Název/Jméno: NOVÁK JOSEF

IČO: 62228561

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 1. místopředseda
od 19. 11. 2003 do 26. 03. 2010
Dozorčí rada - člen
od 06. 10. 1993 do 20. 11. 1995

Adresa: Pečky, V Horkách 833, PSČ 28911
od 19. 11. 2003 do 26. 03. 2010
Pečky, V Horkách 833
od 06. 10. 1993 do 20. 11. 1995


Název/Jméno: KRÁMSKÝ VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 2.místopředseda
od 25. 02. 2000 do 19. 11. 2003

Adresa: Praha 5, Hennerova 230/1, PSČ 15000
od 25. 02. 2000 do 19. 11. 2003


Název/Jméno: TŘÍSKA JAROSLAV

IČO: 74467484

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 04. 09. 1998 do 14. 03. 2007

Adresa: Pečky, Čs. Legií č. 626, okres Kolín, PSČ 28911
od 04. 09. 1998 do 14. 03. 2007


Název/Jméno: ŽIŽKA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 2.místopředseda
od 04. 09. 1998 do 25. 02. 2000

Adresa: Praha 3, Pod Javorem 2030/18, PSČ 13000
od 04. 09. 1998 do 25. 02. 2000


Název/Jméno: HASAL PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 2.místopředseda
od 18. 09. 1997 do 04. 09. 1998

Adresa: Nejdek, Limnická 846, okres Karlovy Vary, PSČ 36222
od 18. 09. 1997 do 04. 09. 1998


Název/Jméno: POLESNÝ JOSEF

IČO: 76454274

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 09. 1997 do 19. 11. 2003
Dozorčí rada - člen
od 29. 07. 1996 do 19. 11. 2003

Adresa: Kolín IV., Na 15 kopách, PSČ 28002
od 18. 09. 1997 do 19. 11. 2003
Kolín IV, Na 15 kopách 718, PSČ 28002
od 29. 07. 1996 do 19. 11. 2003


Název/Jméno: VNUK FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 18. 09. 1997 do 04. 09. 1998
Dozorčí rada - člen
od 20. 11. 1995 do 18. 09. 1997

Adresa: Cerhenice, 1. máje 308, okres Kolín, PSČ 28102
od 20. 11. 1995 do 04. 09. 1998


Název/Jméno: FILIP PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 09. 1997 do 19. 11. 2003

Adresa: Praha-7, Nad Kazankou 45, PSČ 17100
od 18. 09. 1997 do 19. 11. 2003


Název/Jméno: KARBUS JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 07. 1996 do 18. 09. 1997

Adresa: Pečky, Na Varhánkách 869, okres Nymburk, PSČ 28911
od 29. 07. 1996 do 18. 09. 1997


Název/Jméno: FILIP PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 07. 1996 do 18. 09. 1997

Adresa: Praha 7, Nad Kazankou 45, PSČ 17100
od 29. 07. 1996 do 18. 09. 1997


Název/Jméno: BONAVENTURA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 1.místopředseda
od 29. 07. 1996 do 18. 09. 1997
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 20. 11. 1995 do 29. 07. 1996
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 29. 04. 1992 do 20. 11. 1995

Adresa: Lysá nad Labem, Jiráskova 138, okres Nymburk, PSČ 28922
od 29. 07. 1996 do 18. 09. 1997
Lysá nad Labem, Jiráskova 138, PSČ 28922
od 29. 04. 1992 do 29. 07. 1996


Název/Jméno: TREJTNAR VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 07. 1996 do 18. 09. 1997

Adresa: Praha 8, Modřínová 1423, PSČ 18200
od 29. 07. 1996 do 18. 09. 1997


Název/Jméno: ZVONÍK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 07. 1996 do 18. 09. 1997

Adresa: Kolín 2, Sluneční 116, PSČ 28002
od 29. 07. 1996 do 18. 09. 1997


Název/Jméno: FOLTÝN IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 20. 11. 1995 do 29. 07. 1996

Adresa: Štěpánov, Sídliště 543, okres Olomouc
od 20. 11. 1995 do 29. 07. 1996


Název/Jméno: SMRČEK IVAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 20. 11. 1995 do 29. 07. 1996

Adresa: Praha 5, Hennerova 7/227
od 20. 11. 1995 do 29. 07. 1996


Název/Jméno: FREI JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 20. 11. 1995 do 29. 07. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 01. 1995 do 20. 11. 1995

Adresa: Praha 6, Nevanova 1072
od 20. 11. 1995 do 29. 07. 1996
Praha 6, Nevanova 1072
od 24. 01. 1995 do 20. 11. 1995


Název/Jméno: OPOČENSKÝ IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 10. 1993 do 20. 11. 1995

Adresa: Praha 6, Pod Královkou 1a
od 06. 10. 1993 do 20. 11. 1995


Název/Jméno: PLACHÁ MIROSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 10. 1993 do 29. 07. 1996

Adresa: Poděbrady 6, Polabec 134
od 06. 10. 1993 do 29. 07. 1996


Název/Jméno: VOKNĚR BOHUMIL

IČO: 10209336

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 10. 1993 do 20. 11. 1995

Adresa: Dobříš, plk.Petroviče 1027
od 06. 10. 1993 do 20. 11. 1995


Název/Jméno: ČERNÝ JIŘÍ

IČO: 46445137

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 10. 1993 do 20. 11. 1995

Adresa: Poděbrady, Fugnerova 1120/III
od 06. 10. 1993 do 20. 11. 1995


Název/Jméno: TICHÁČEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 06. 10. 1993 do 20. 11. 1995

Adresa: Jičín, V.Dobiáše 502
od 06. 10. 1993 do 20. 11. 1995


Název/Jméno: LAUER JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 06. 10. 1993 do 24. 01. 1995

Adresa: Praha 10, Útulná 506/17
od 06. 10. 1993 do 24. 01. 1995


Název/Jméno: KRÚPA MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 06. 1993 do 29. 07. 1996

Adresa: Pečky, Riegrova 779
od 25. 06. 1993 do 29. 07. 1996


Název/Jméno: Pospíšil František

IČO: 67537103

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 06. 1993 do 29. 07. 1996

Adresa: Pečky, Šebestova 588
od 25. 06. 1993 do 29. 07. 1996


Název/Jméno: MAŠTALÍŘ VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 29. 04. 1992 do 06. 10. 1993

Adresa: Praha 9, Nadějovská 996, PSČ 19000
od 29. 04. 1992 do 06. 10. 1993


Název/Jméno: MAŠEK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 29. 04. 1992 do 06. 10. 1993

Adresa: Praha 6, Sumberova 26/345, PSČ 16000
od 29. 04. 1992 do 06. 10. 1993


Název/Jméno: SITŇANSKÝ MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 04. 1992 do 06. 10. 1993

Adresa: Praha 4, Petýrkova 1956, PSČ 14000
od 29. 04. 1992 do 06. 10. 1993


Název/Jméno: TYMAN JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 04. 1992 do 06. 10. 1993

Adresa: Pečky, Riegrova 761, PSČ 28911
od 29. 04. 1992 do 06. 10. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:20. 7. 2004

Odpovědní zástupci: Václav Soukup


Silniční motorová doprava osobní - vnitrostátní doprava příležitostná osobními automobily

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:5. 12. 2001

Odpovědní zástupci: Josef Novák

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:20. 9. 1995


Reprografické práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 6. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Tříska

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provádění a zajišťování školení a rekvalifikace

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 8. 1994

Odpovědní zástupci: Václav Soukup

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 7. 1993


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:2. 6. 1993


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:2. 6. 1993

Zánik oprávnění:23. 11. 2001


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:2. 6. 1993

Odpovědní zástupci: Monika Poláková

Zánik oprávnění:13. 12. 2001


Výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:2. 6. 1993

Zánik oprávnění:6. 6. 2001


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:2. 6. 1993

Odpovědní zástupci: Jan Maryška

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:2. 6. 1993

Odpovědní zástupci: Václav Soukup

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 6. 1993

Odpovědní zástupci: Hana Jedličková

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včet

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:22. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Vlastimil Tomášek


Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní doprava provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti, vnitrostátní doprava provozovaná vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:22. 12. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:22. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Michal Mihalík

Zánik oprávnění:2. 7. 2001


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Vlastimil Tomášek


Slévárenství, modelářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:8. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Ladislav Novák


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:8. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Jan Dufek


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:8. 12. 1992


Leštění kovů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Vlastimil Tomášek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 12. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Automatizované zpracování dat

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 12. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba servomotorů pro automatickou regulaci a říz ení, skříní pro systémy DERIS a velíny pro ASŘ TP jaderných elektráren

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Jiří Renka

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Bělík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Povrchová úprava kovových výrobků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Tříska

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 12. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:5. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Bahník

Přerušení: Aktivní od 16. 04. 2009 do 16. 04. 2019
od 10. 03. 2007 do 10. 03. 2009
od 10. 03. 2005 do 10. 03. 2007


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 10. 1992

Obory činnosti: Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 21. 09. 2015
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 06. 08. 2012
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 14. 11. 2008
Velkoobchod a maloobchod
od 14. 11. 2008
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 14. 11. 2008
Reprografické práce
od 29. 06. 1995 do 14. 11. 2008
Provádění a zajišťování školení a rekvalifikace
od 22. 08. 1994 do 14. 11. 2008
Výroba rozvaděčů nízkého napětí
od 02. 06. 1993 do 14. 11. 2008
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 08. 12. 1992
Výroba strojů a zařízení
od 08. 12. 1992
Leštění kovů
od 08. 12. 1992 do 14. 11. 2008
Automatizované zpracování dat
od 08. 12. 1992 do 14. 11. 2008
Stavba strojů s mechanickým pohonem
od 08. 12. 1992 do 14. 11. 2008
Ubytovací služby
od 04. 12. 1992 do 14. 11. 2008
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 04. 12. 1992 do 14. 11. 2008
Výroba servomotorů pro automatickou regulaci a říz ení, skříní pro systémy DERIS a velíny pro ASŘ TP jaderných elektráren
od 04. 12. 1992 do 14. 11. 2008
Povrchová úprava kovových výrobků
od 04. 12. 1992 do 14. 11. 2008
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
od 04. 12. 1992
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
od 04. 12. 1992
Služby prováděné mechanizačními prostředky.
od 04. 10. 1992 do 14. 11. 2008
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 04. 10. 1992
Ubytovací služby
od 04. 10. 1992
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
od 04. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Martinec


Služby prováděné mechanizačními prostředky.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 10. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45147612

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

Související osoby

#NázevICOAdresa
477580"DIVIDEND TRADE s.r.o."60839317Tábor, Špitálské nám. 509, PSČ 39001
240656"LUBÍ" spol. s r.o.46973940Ptáčov 75, PSČ 67401
1110567"POSTILION", s. r. o.49446240Kovalovice 109, PSČ 68301
284836"TEDOM", spol. s r.o.43371931Třebíč, Manželů Curieových 657
1149117KEJVAL JIŘÍKutná Hora, 17. listopadu 118, PSČ 28401