ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem ZS Slatina pod Hazmburkem a.s., zapsal Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1532. Její identifikační číslo je 120928

Výpis z obchodního rejstříku ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.

Datum zápisu: 15. 7. 1971

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1532

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: zyug65m

Předmět podnikání: Nakládání s odpady (mimo nebezpečných odpadů)
Práce se speciálními vozidly
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Silniční motorová doprava osobní
Hostinská činnost
Silniční motorová doprava
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Hostinská činnost
Výroba zemědělských strojů
Výroba a opravy zemědělských strojů
Výroba a opravy zemědělských strojů
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Adresa společnosti

Sídlo: 41, 41002 Slatina

Adresy: č.p. 41, 410 02 Slatina
od 04. 10. 2016
Slatina č.p. 41, PSČ 41002
od 08. 08. 2008 od 04. 10. 2016
Slatina č.p. 41, PSČ 411 17
od 19. 01. 2004 od 08. 08. 2008
Slatina, 411 17 Libochovice
od 15. 07. 1993 od 19. 01. 2004
Slatina, okres Litoměřice
od 03. 10. 1991 od 15. 07. 1993
Slatina, pošta Libochovice, okr. Litoměřice
od 15. 07. 1971 od 03. 10. 1991

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 7
od 02. 08. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 6
od 02. 08. 2014

  Řádná Valná hromada konaná dne 7.6.2008 rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií takto:1. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 60.234.000,- Kč, slovy šedesát milionů dvěstě třicet čtyři tisíc korun českých, který byl zcela splacen, se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 367.000,- Kč, slovy: tři sta šedesát sedm tisíc korun českých, na celkovou výši základního kapitálu 60.601.000,- Kč, slovy: šedesát milionů šest set jedna tisíc korun českých, a to upsáním těchto nových akcií: 35, slovy: třiceti pěti, kusy kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, každé akcie, a 17, slovy: sedmnácti, kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: tisíc korun českých, každé akcie, všechny tyto nové akcie nebudou kótovanými cennými papíry. Práva spojená s novými akciemi budou stejná jako práva vztahující se ke stávajícím akciím společnosti.2. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. Připouští se možnost splatit emisní kurs započtením peněžité pohledávky.3. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: tisíc korun českých, je 1.000,- Kč, slovy: tisíc korun českých.4. Přednostní právo všech stávajících akcionářů je vyloučeno, veškeré nové akcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům - věřitelům společnosti: Eva Černá, Hospozín 19, Miloslava, Jásková, Úpohlavy 109, Jan Martinec, Černiv 57, Milena Podrapská, Ústí nad Labem, Na drahách 306/7, Jindřich Sláma, Čížkovice 23, uvedených v notářském zápise notářky JUDr. Marcely Svobodové č.j. NZ 203/2008 ze dne 12.6.2008.5. Akcie budou jednotlivými předem určenými zájemci upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti.6. Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení Valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí 60, slovy: šedesáti, kalendářních dnů od prvního dne úpisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den.7. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určeným zájemcům představenstva oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště či sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akcií a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Emisní kurs takto upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň 14, slovy: čtrnáct, dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.8. Místem pro upisování je sídlo společnosti, sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod.9. Vyslovuje souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatelů - předem určeným zájemcům - za společností ZS Slatina pod Hazmburkem a.s. proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kursu všech 35 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, a všech 17 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: tisíc korun českých, peněžité pohledávky jednotlivých předem určených zájemců: Eva Černá, Hospozín 19, Miloslava Jásková, Úpohlavy 109, Jan Martinec, Černiv 57, Milena Podrapská, Ústí nad Labem, Na drahách 306/7, Jindřich Sláma, Čížkovice 23, jsou uvedeny v notářském zápise notářky JUDr. Marcely Svobodové č.j. NZ 203/2008 ze dne 12.6.2008.10. Emisní kurs nově vydaných akcií bude splacen výhradně formou započtení. Upisovatele - předem určení zájemci jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši a uzavřít se společností dohodu o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu nejpozději do 1, slovy: jednoho, měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod vzniku, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jejich emisní kurs, jehož splacení bude formou započtení proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny.11. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovatelům - předem určeným zájemcům návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií.12. Veškeré akcie, které zůstanou předem určenými zájemci neupsány na konci lhůty k upisování, budou upsány na základě veřejné nabídky. Místem pro jejich upisování je sídlo společnosti, sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod., během období platnosti veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti. Období platnosti veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti bude činit 2, slovy: dva týdny a započne v den, kdy společnost oznámí tento veřejný návrh, a to způsobem stanoveným zákonem.
od 08. 08. 2008 od 12. 11. 2008

  Členská schůze dne 27.9.2003 rozhodla o změně právní formy Zemědělského družstva vlastníků Slatina na akciovou společnost ZS Slatina pod Hazmburkem a.s., rozhodnutí bylo osvědčeno notářským zápisem č. NZ 224/2003 JUDr. Marcely Svobodové, notářky v Městci Králové, a v rámci rozhodnutí o změně právní formy přijala stanovy akciové společnosti.
od 19. 01. 2004

  Členské podíly se dělí na tzv. vypořadatelnou část, tj. lO %členského podílu. Vypořadatelnou část stanovujeme do výšefinančních zdrojů družstva a jejich název je reálné člensképodíly.Reálný členský podíl u nově přijatých členů družstva jim budepřiznán po uplynutí 3 let práce v družstvu, nebo si jej může nověpřijatý člen koupit v minimální výši 5 OOO,- Kčs.
od 03. 10. 1991 od 15. 07. 1993

  Člen je povinen ručit za případnou ztrátu družstva lO % ročnímzdy.
od 03. 10. 1991 od 15. 07. 1993

  Slučovací členskou schůzí, konanou dne 26.2.1972, bylo schváleno, že do tohoto družstva bude sloučeno bez provedení likvidace zanikající družstvo Jednotné zemědělské družstvo v Čížkovicích, se sídlem Čížkovice, okr.Litoměřice (Dz 334). Toto družstvo přejímající převezme všechen majetek, práva a povinnosti, jakož i závazky sloučeného družstva.
od 07. 03. 1977

  Údaje o družstvu:Družstvo vzniklo usnesením slučovací členské schůze konané dne 23. února 1971, kterým se sloučila Jednotná zemědělská družstva Slatina, Černiv, JZD "Nový svět" v Úpohlavech a JZD v Siřejovicích v okrese Litoměřice v jediné družstvo s názvem Jednotné zemědělské družstvo " S M Ě R " se sídlem ve Slatině, pošta Libochovice, okres Litoměřice, která přebírá veškeré členstvo, majetek a závazky sloučením zaniklých dužstev. Sloučení družstev bylo schváleno Okresním národním výborem v Litoměřicích - odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství č. j. Zem 201/1971/Kt ze dne 31. března 1971.
od 15. 07. 1971

Akcie

Počet: 5 918 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 11. 2008

Počet: 1 421 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 11. 2008

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ŠTEFAN VÁCLAV

IČO: 74938649

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 10. 2016 od 01. 10. 2016


Název/Jméno: ERLICH MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 08. 2008 od 01. 10. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 10. 2001 od 08. 08. 2008


Název/Jméno: ŘÍHOVÁ HANA

IČO: 66760526

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 07. 2009


Název/Jméno: VINŠ OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 01. 2004


Název/Jméno: VÁGNER JIŘÍ

IČO: 5077401

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 08. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 07. 2009 od 02. 08. 2014


Název/Jméno: ŠNAJDAUFOVÁ JIŘINKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 01. 2004


Název/Jméno: NĚMEČEK JIŘÍ

IČO: 41766962

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 01. 2004


Název/Jméno: KUBATKO TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 08. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 01. 2004 od 08. 08. 2008


Název/Jméno: HRNČÍŘ LIBOR

IČO: 40606597

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 07. 1993


Název/Jméno: SPODNIAK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 10. 2001


Název/Jméno: HREBINKOVÁ VĚRA

IČO: 66115035

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 08. 2008


Název/Jméno: SKALICKÝ KAREL

IČO: 43515304

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 08. 2008


Název/Jméno: KRÁL VLADIMÍR

IČO: 12359173

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 08. 2008


Název/Jméno: ŠTECH ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 08. 2008
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 06. 1997 od 08. 08. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 07. 1993 od 13. 10. 2001


Název/Jméno: ALBRECHTOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 01. 2004 od 09. 07. 2009


Název/Jméno: DOUDĚRA VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 12. 2004 od 09. 07. 2009


Název/Jméno: BENEŠOVÁ MARIE

IČO: 66866626

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 06. 1994 od 08. 08. 2008
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 07. 1993 od 17. 06. 1994
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 05. 1980 od 08. 05. 1990


Název/Jméno: FILIP JAROSLAV

IČO: 62837729

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 06. 1997 od 08. 08. 2008
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 06. 1994 od 06. 06. 1997
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 08. 05. 1990 od 15. 07. 1993


Název/Jméno: VONDRÁČEK KAREL

IČO: 18372686

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 01. 2004 od 08. 12. 2004


Název/Jméno: ZUBÁK LEOPOLD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 05. 1980 od 08. 08. 2008


Název/Jméno: TÝCE JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 07. 1993 od 08. 08. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 11. 1975 od 08. 05. 1990


Název/Jméno: PAULEN JOSEF

IČO: 62216210

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 10. 2001 od 08. 08. 2008


Název/Jméno: JELÍNEK MIROSLAV

IČO: 65939794

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 07. 1993 od 08. 08. 2008


Název/Jméno: NOVOTNÝ OLDŘICH

IČO: 15881059

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 07. 1993 od 06. 06. 1997


Název/Jméno: BEŠTA VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 05. 1990 od 13. 10. 2001


Název/Jméno: MORAVCOVÁ JAROSLAVA

IČO: 61806641

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 05. 1990 od 15. 07. 1993


Název/Jméno: PRÁGLOVÁ HELENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 05. 1990 od 15. 07. 1993


Název/Jméno: ZÁVADA ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 05. 1990 od 15. 07. 1993


Název/Jméno: VOLÁK VÁCLAV

IČO: 11457457

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 05. 1990 od 15. 07. 1993


Název/Jméno: SMOLA VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 05. 1990 od 15. 07. 1993


Název/Jméno: MRŇÁK MIROSLAV

IČO: 87854791

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 05. 1990 od 15. 07. 1993


Název/Jméno: LOUDIL KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 05. 1990 od 15. 07. 1993


Název/Jméno: KONŠEL ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 05. 1990 od 15. 07. 1993


Název/Jméno: JANEČEK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 05. 1990 od 15. 07. 1993


Název/Jméno: BUREŠ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 11. 05. 1982 od 15. 07. 1993


Název/Jméno: KOŽNAROVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 05. 1982 od 08. 05. 1990


Název/Jméno: TOČINA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 05. 1980 od 08. 05. 1990
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 07. 1971 od 08. 05. 1980


Název/Jméno: REJZKOVÁ LIBORKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 06. 1980 od 08. 05. 1990


Název/Jméno: NEDBAL JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 08. 05. 1980 od 08. 05. 1990
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 11. 1975 od 08. 05. 1980


Název/Jméno: HLAVATÝ FRANTIŠEK

IČO: 73472425

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 05. 1980 od 13. 10. 2001


Název/Jméno: ŠUPANŠIC LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 05. 1980 od 08. 05. 1990


Název/Jméno: PRÁGL JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 05. 1980 od 08. 05. 1990


Název/Jméno: MINKA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 05. 1980 od 15. 07. 1993


Název/Jméno: LONC MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 05. 1980 od 08. 05. 1990


Název/Jméno: STEINMETZOVÁ PAVLA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 05. 1980 od 08. 05. 1990


Název/Jméno: ZÍMA VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 08. 05. 1980 od 11. 05. 1982


Název/Jméno: KAHAN HEINRICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 11. 1975 od 08. 05. 1980


Název/Jméno: PROVAZNÍK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 11. 1975 od 08. 05. 1990


Název/Jméno: BRABENEC VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 11. 1975 od 08. 05. 1980


Název/Jméno: ŠTEKRT LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 11. 1975 od 08. 05. 1980


Název/Jméno: STEINMETZ FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 11. 1975 od 08. 05. 1980


Název/Jméno: ZOUZOVÁ MARTA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 11. 1975 od 08. 05. 1980


Název/Jméno: HLAVATÁ JIŘINA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 11. 1975 od 08. 05. 1980


Název/Jméno: BUŠEK JIŘÍ

IČO: 45883441

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 07. 1971 od 26. 11. 1975


Název/Jméno: RACEK LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 07. 1971 od 26. 11. 1975


Název/Jméno: ZÁBRANSKÝ LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 07. 1971 od 08. 05. 1980


Název/Jméno: KUBÍČKOVÁ FRANTIŠKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 07. 1971 od 08. 05. 1990


Název/Jméno: ZÁVADA LUDVÍK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 07. 1971 od 26. 11. 1975


Název/Jméno: SOCHOVÁ KVĚTA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 07. 1971 od 08. 05. 1980


Název/Jméno: PAŘÍZEK JIŘÍ

IČO: 18680445

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 07. 1971 od 08. 05. 1980


Název/Jméno: KOCIÁNOVÁ JITKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 07. 1971 od 26. 11. 1975


Název/Jméno: REJSKOVÁ MILADA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 07. 1971 od 16. 06. 1980


Název/Jméno: SUCHÝ VÁCLAV

IČO: 40724557

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 07. 1971 od 26. 11. 1975


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Nakládání s odpady (mimo nebezpečných odpadů)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 04. 2000

Odpovědní zástupci: 369100

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Práce se speciálními vozidly

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 04. 2000

Odpovědní zástupci: 369100

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 05. 1994

Odpovědní zástupci: 369100

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:11. 01. 1993

Odpovědní zástupci: 369100

Zánik oprávnění:01. 07. 2001


Hostinská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:11. 01. 1993

Zánik oprávnění:09. 08. 1996


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:11. 01. 1993

Odpovědní zástupci: 369100

Zánik oprávnění:09. 08. 1996


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:11. 01. 1993

Odpovědní zástupci: 369100


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 01. 1993


Výroba zemědělských strojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 369100

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 369100

Zánik oprávnění:09. 11. 2000


Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 369100

Zánik oprávnění:10. 04. 1996


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 12. 1992

Obory činnosti: Poskytování technických služeb
od 04. 08. 2008
Velkoobchod a maloobchod
od 04. 08. 2008
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 04. 08. 2008
Výroba strojů a zařízení
od 04. 08. 2008
Nakládání s odpady (mimo nebezpečných odpadů)
od 11. 04. 2000 od 04. 08. 2008
Práce se speciálními vozidly
od 11. 04. 2000 od 04. 08. 2008
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 02. 05. 1994 od 04. 08. 2008
Výroba zemědělských strojů
od 22. 12. 1992 od 04. 08. 2008

Odpovědní zástupci: 369100


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 369100


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00120928

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
601788" Stavební bytové družstvo občanů Průkopník "41530Štefánikova 454, 40747 Varnsdorf
642413"RM RENOME, společnost s ručením omezeným"49904345Liberec 4, Mikulášská 620, PSČ 460 01
7250037 repro technologies s.r.o.5657431Chudenická 1057/34, 10200 Praha
217512ActivZone  spol.  s r.o. "v likvidaci"27076121Sokolovská 4/41, 18600 Praha
333768AD-Bušek s. r. o.28518985Bořivojova 878/35, 13000 Praha
702143AGARICUS Sklené s.r.o. v likvidaci25993437Sklené, 56802, Sklené, , 64
674378AGLIA s.r.o.29159741Husova 696, 33401 Přeštice
295401Agria, a.s.6069917574, 68401 Nížkovice
494088AGRIMA DRAŽENOV a.s.11543678, 34401 Draženov
83669ALEX - UM, družstvo26452651Jana Želivského 1926/7, 13000 Praha
448289ALLROADSHOP s.r.o. v likvidaci24671797Kubelíkova 1224/42, 13000 Praha
356917AOT s.r.o.27509532Jeseniova 1151/55, 13000 Praha
242891Aragon wood s.r.o.5657415Chudenická 1057/34, 10200 Praha
279716ASC BOHEMIA, a.s. " v likvidaci"47715740Ostrava, 70900, Mariánské Hory, Novoveská, 1262/95
671516AWI EUROPE s.r.o.26940728Pražákova 836/68, 63900 Brno
602557BIG CORP s.r.o.24191850Slavníkova 2357/9, 16900 Praha
668420BONUM MT s.r.o.25030132Litoměřice, 41201, Předměstí, Liberecká, 778/10
328103Brainwaves a.s.49241711Podbabská 1014/20, 16000 Praha
545888BS Slatina s.r.o.2872401141, 41002 Slatina
191575Building Development s.r.o.28233000náměstí 14. října 1307/2, 15000 Praha
282383Bytové družstvo Pod Svahem25685422Pod svahem 1520/14, 14700 Praha
195447Bytové družstvo Pravá 135 v likvidaci25139690Pravá 1118/5, 14700 Praha
211857Bytové družstvo Wellnerova 21 zkratka: BDW 2141033728Wellnerova 640/21, 77900 Olomouc
373869CARMAN-PROJECTS & DESIGN, s.r.o.27840344Pavlovická 272/18, 77900 Olomouc
23283CLUB HOTEL IMPULS a.s. v likvidaci266871271, 37341 Čejkovice

Související osoby

#NázevICOAdresa
447128ABERLOVÁ MARIE75396815Smetanova 2645/72, 78501 Šternberk
289311ADAMEC KAREL73081655K Myslivně 332, 73923 Stará Ves nad Ondřejnicí
300337ADÁMEK ALOIS12408336Oulehla 528, 67971 Lysice
57181ADÁMEK MILOŠ71545191Kazašská 1425/8, 10100 Praha
59470ALBRECHT ZDENĚK7213903064, 38472 Zdíkov
238711ALTMAN VÁCLAV47692499Nezvalova 1946/6, 35002 Cheb
72090ANTOCI ALEXEI7606451439, 25087 Vyšehořovice
313813ANTOŠ ZDENĚK66865999Koněvova 2459/247, 13000 Praha
12728BALIHAR JAN60132230187, 53371 Dolní Roveň
97888BAREŠ JOSEF11582073Vysoká nad Labem, 50331, Vysoká nad Labem, , 26
103853BARNAT PETR88794113Malkovského 590, 19900 Praha
93721BARTA VLADIMÍR65420110Bazovského 1120/1, 16300 Praha
142363BARTÁK FRANTIŠEK13398326Palliardiho 1031/46, 66902 Znojmo
199223BARTOŇ TOMÁŠ61817279Sídliště II 29, 25168 Kamenice
291579BARTOŠ BOŘIVOJ60969334Šumavská 2199/37, 78701 Šumperk
192040BARTOŠ IVAN12795178Kubelíkova 151/64, 46008 Liberec
240885BÁRTOVÁ OLGA70674051Za Nádražím 218, 38101 Český Krumlov
20117BAŽANT JIŘÍ73417220Raušarovy sady 739, 33601 Blovice
1546BEDNÁŘ FRANTIŠEK4469723635, 28542 Červené Janovice
5857BEDNÁŘ MILAN61769185104, 25065 Sedlec
399863BEDNÁŘ RADIM62356879Slavíčkova 2491/14, 70200 Ostrava
182394BEHENSKÝ PAVEL13855573156, 33801 Holoubkov
40400BECHNÁ ANNA75179661Žlutická 1615/8, 32300 Plzeň
54581BĚLOHLÁVEK ANTONÍN18724132Nad Úslavou 1122/22, 31200 Plzeň
175762BĚLOCH ZDENĚK61732940Jihlava, 58601, Jihlava, Na Kopci, 4208/27

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí