ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem ZS Slatina pod Hazmburkem a.s., zapsal Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1532. Jeho identifikační číslo je 120928

 
 

Výpis z obchodního rejstříku ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.

Datum zápisu: 15. 7. 1971

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1532

Identifikační číslo:120928

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: zyug65m

Předmět podnikání: Práce se speciálními vozidly
Nakládání s odpady (mimo nebezpečných odpadů)
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Hostinská činnost
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Silniční motorová doprava
Hostinská činnost
Silniční motorová doprava osobní
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Výroba a opravy zemědělských strojů
Výroba a opravy zemědělských strojů
Výroba zemědělských strojů

Adresa společnosti

Sídlo: Slatina č.p. 41, PSČ 41002
od 08. 08. 2008
Slatina č.p. 41, PSČ 411 17
od 19. 01. 2004 do 08. 08. 2008
Slatina, 411 17 Libochovice
od 15. 07. 1993 do 19. 01. 2004
Slatina, okres Litoměřice
od 03. 10. 1991 do 15. 07. 1993
Slatina, pošta Libochovice, okr. Litoměřice
od 15. 07. 1971 do 03. 10. 1991
41, 41002 Slatina

Skutečnosti

  Počet členů dozorčí rady: 6
od 02. 08. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 7
od 02. 08. 2014

  Řádná Valná hromada konaná dne 7.6.2008 rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií takto:1. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 60.234.000,- Kč, slovy šedesát milionů dvěstě třicet čtyři tisíc korun českých, který byl zcela splacen, se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 367.000,- Kč, slovy: tři sta šedesát sedm tisíc korun českých, na celkovou výši základního kapitálu 60.601.000,- Kč, slovy: šedesát milionů šest set jedna tisíc korun českých, a to upsáním těchto nových akcií: 35, slovy: třiceti pěti, kusy kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, každé akcie, a 17, slovy: sedmnácti, kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: tisíc korun českých, každé akcie, všechny tyto nové akcie nebudou kótovanými cennými papíry. Práva spojená s novými akciemi budou stejná jako práva vztahující se ke stávajícím akciím společnosti.2. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. Připouští se možnost splatit emisní kurs započtením peněžité pohledávky.3. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: tisíc korun českých, je 1.000,- Kč, slovy: tisíc korun českých.4. Přednostní právo všech stávajících akcionářů je vyloučeno, veškeré nové akcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům - věřitelům společnosti: Eva Černá, Hospozín 19, Miloslava, Jásková, Úpohlavy 109, Jan Martinec, Černiv 57, Milena Podrapská, Ústí nad Labem, Na drahách 306/7, Jindřich Sláma, Čížkovice 23, uvedených v notářském zápise notářky JUDr. Marcely Svobodové č.j. NZ 203/2008 ze dne 12.6.2008.5. Akcie budou jednotlivými předem určenými zájemci upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti.6. Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení Valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí 60, slovy: šedesáti, kalendářních dnů od prvního dne úpisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den.7. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určeným zájemcům představenstva oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště či sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akcií a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Emisní kurs takto upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň 14, slovy: čtrnáct, dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.8. Místem pro upisování je sídlo společnosti, sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod.9. Vyslovuje souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatelů - předem určeným zájemcům - za společností ZS Slatina pod Hazmburkem a.s. proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kursu všech 35 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, a všech 17 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: tisíc korun českých, peněžité pohledávky jednotlivých předem určených zájemců: Eva Černá, Hospozín 19, Miloslava Jásková, Úpohlavy 109, Jan Martinec, Černiv 57, Milena Podrapská, Ústí nad Labem, Na drahách 306/7, Jindřich Sláma, Čížkovice 23, jsou uvedeny v notářském zápise notářky JUDr. Marcely Svobodové č.j. NZ 203/2008 ze dne 12.6.2008.10. Emisní kurs nově vydaných akcií bude splacen výhradně formou započtení. Upisovatele - předem určení zájemci jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši a uzavřít se společností dohodu o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu nejpozději do 1, slovy: jednoho, měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod vzniku, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jejich emisní kurs, jehož splacení bude formou započtení proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny.11. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovatelům - předem určeným zájemcům návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií.12. Veškeré akcie, které zůstanou předem určenými zájemci neupsány na konci lhůty k upisování, budou upsány na základě veřejné nabídky. Místem pro jejich upisování je sídlo společnosti, sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod., během období platnosti veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti. Období platnosti veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti bude činit 2, slovy: dva týdny a započne v den, kdy společnost oznámí tento veřejný návrh, a to způsobem stanoveným zákonem.
od 08. 08. 2008 do 12. 11. 2008

  Členská schůze dne 27.9.2003 rozhodla o změně právní formy Zemědělského družstva vlastníků Slatina na akciovou společnost ZS Slatina pod Hazmburkem a.s., rozhodnutí bylo osvědčeno notářským zápisem č. NZ 224/2003 JUDr. Marcely Svobodové, notářky v Městci Králové, a v rámci rozhodnutí o změně právní formy přijala stanovy akciové společnosti.
od 19. 01. 2004

  Člen je povinen ručit za případnou ztrátu družstva lO % ročnímzdy.
od 03. 10. 1991 do 15. 07. 1993

  Členské podíly se dělí na tzv. vypořadatelnou část, tj. lO %členského podílu. Vypořadatelnou část stanovujeme do výšefinančních zdrojů družstva a jejich název je reálné člensképodíly.Reálný členský podíl u nově přijatých členů družstva jim budepřiznán po uplynutí 3 let práce v družstvu, nebo si jej může nověpřijatý člen koupit v minimální výši 5 OOO,- Kčs.
od 03. 10. 1991 do 15. 07. 1993

  Slučovací členskou schůzí, konanou dne 26.2.1972, bylo schváleno, že do tohoto družstva bude sloučeno bez provedení likvidace zanikající družstvo Jednotné zemědělské družstvo v Čížkovicích, se sídlem Čížkovice, okr.Litoměřice (Dz 334). Toto družstvo přejímající převezme všechen majetek, práva a povinnosti, jakož i závazky sloučeného družstva.
od 07. 03. 1977

  Údaje o družstvu:Družstvo vzniklo usnesením slučovací členské schůze konané dne 23. února 1971, kterým se sloučila Jednotná zemědělská družstva Slatina, Černiv, JZD "Nový svět" v Úpohlavech a JZD v Siřejovicích v okrese Litoměřice v jediné družstvo s názvem Jednotné zemědělské družstvo " S M Ě R " se sídlem ve Slatině, pošta Libochovice, okres Litoměřice, která přebírá veškeré členstvo, majetek a závazky sloučením zaniklých dužstev. Sloučení družstev bylo schváleno Okresním národním výborem v Litoměřicích - odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství č. j. Zem 201/1971/Kt ze dne 31. března 1971.
od 15. 07. 1971

Akcie

Počet: 5 918 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 11. 2008

Počet: 1 421 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 11. 2008

Počet: 5 883 ks v hodnotě: 10000 - kmenové akcie na jméno
od 19. 01. 2004 do 19. 01. 2004

Počet: 1 404 ks v hodnotě: 1000 - kmenové akcie na jméno
od 19. 01. 2004 do 19. 01. 2004

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: VÁGNER JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 08. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 07. 2009 do 02. 08. 2014

Adresa: Na klínku 357/4, Střešovice, 162 00 Praha 6
od 02. 08. 2014
Praha 6 - Střešovice, Na Klínku 357/4, PSČ 16200
od 09. 07. 2009 do 02. 08. 2014


Název/Jméno: ERLICH MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 08. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 10. 2001 do 08. 08. 2008

Adresa: Nádražní 104, 410 02 Chotěšov
od 02. 08. 2014
Chotěšov, Nádražní 104, PSČ 41002
od 09. 07. 2009 do 02. 08. 2014
Chotěšov 104, PSČ 41002
od 08. 08. 2008 do 09. 07. 2009
Chotěšov 104, PSČ: 410 02
od 19. 01. 2004 do 08. 08. 2008
Chotěšov 104
od 13. 10. 2001 do 19. 01. 2004


Název/Jméno: VINŠ OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 01. 2004

Adresa: č.p. 37, 411 16 Klapý
od 02. 08. 2014
Klapý 37, PSČ 41116
od 08. 08. 2008 do 02. 08. 2014
Klapý č.p. 37, PSČ: 411 16
od 19. 01. 2004 do 08. 08. 2008


Název/Jméno: ŠNAJDAUFOVÁ JIŘINKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 01. 2004

Adresa: Na Výsluní 48, 410 02 Chotěšov
od 02. 08. 2014
Chotěšov 48, PSČ 41002
od 08. 08. 2008 do 02. 08. 2014
Chotěšov č.p. 48, PSČ: 410 02
od 19. 01. 2004 do 08. 08. 2008


Název/Jméno: NĚMEČEK JIŘÍ

IČO: 11622989

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 01. 2004

Adresa: Lovošská č.ev. 14, 410 02 Lovosice
od 02. 08. 2014
Lovosice, Krátká 989/14, PSČ 41002
od 08. 08. 2008 do 02. 08. 2014
Lovosice, Krátká č.p. 989/14, PSČ 41002
od 19. 01. 2004 do 08. 08. 2008


Název/Jméno: ŘÍHOVÁ HANA

IČO: 66760526

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 07. 2009

Adresa: třída T. G. Masaryka 1513, 413 01 Roudnice nad Labem
od 02. 08. 2014
Roudnice nad Labem, Třída T.G.Masaryka 1513, PSČ 41301
od 09. 07. 2009 do 02. 08. 2014


Název/Jméno: SKALICKÝ KAREL

IČO: 43515304

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 08. 2008

Adresa: č.p. 11, 410 02 Radovesice
od 26. 07. 2013
Radovesice 11, PSČ 41002
od 08. 08. 2008 do 26. 07. 2013


Název/Jméno: HREBINKOVÁ VĚRA

IČO: 66115035

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 08. 2008

Adresa: Na Výsluní 122, 410 02 Chotěšov
od 26. 07. 2013
Chotěšov, Na výsluní 122, PSČ 41002
od 08. 08. 2008 do 26. 07. 2013


Název/Jméno: HRNČÍŘ LIBOR

IČO: 40606597

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 07. 1993

Adresa: č.p. 89, 410 02 Úpohlavy
od 26. 07. 2013
Úpohlavy 89, PSČ 41002
od 08. 08. 2008 do 26. 07. 2013
Úpohlavy 89, PSČ: 410 02
od 19. 01. 2004 do 08. 08. 2008
Úpohlavy 89
od 15. 07. 1993 do 19. 01. 2004


Název/Jméno: ŠTECH ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 08. 2008
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 06. 1997 do 08. 08. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 07. 1993 do 13. 10. 2001

Adresa: Táboritská 556, 411 17 Libochovice
od 26. 07. 2013
Libochovice, Táboritská 556, PSČ 41117
od 19. 01. 2004 do 26. 07. 2013
Libochovice, Táboritská 556
od 06. 06. 1997 do 19. 01. 2004
Černiv 56
od 15. 07. 1993 do 13. 10. 2001


Název/Jméno: KRÁL VLADIMÍR

IČO: 12595489

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 08. 2008

Adresa: Revoluční 37, 411 17 Libochovice
od 26. 07. 2013
Libochovice, Revoluční 37, PSČ 41117
od 08. 08. 2008 do 26. 07. 2013


Název/Jméno: SPODNIAK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 10. 2001

Adresa: č.p. 122, 410 02 Slatina
od 26. 07. 2013
Černiv 46, PSČ 41002
od 08. 08. 2008 do 26. 07. 2013
Černiv 84, PSČ: 411 17
od 19. 01. 2004 do 08. 08. 2008
Černiv 84
od 13. 10. 2001 do 19. 01. 2004


Název/Jméno: KUBATKO TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 08. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 01. 2004 do 08. 08. 2008

Adresa: Poděbradova 632, 411 17 Libochovice
od 26. 07. 2013
Libochovice, Poděbradova 632, PSČ 41117
od 19. 01. 2004 do 26. 07. 2013


Název/Jméno: ALBRECHTOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 01. 2004 do 09. 07. 2009

Adresa: Čížkovice 83, PSČ 41112
od 08. 08. 2008 do 09. 07. 2009
Čížkovice č.p. 83, PSČ: 411 12
od 19. 01. 2004 do 08. 08. 2008


Název/Jméno: DOUDĚRA VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 12. 2004 do 09. 07. 2009

Adresa: Praha 4 - Modřany, Dobevská 877, PSČ 14000
od 08. 12. 2004 do 09. 07. 2009


Název/Jméno: FILIP JAROSLAV

IČO: 41731042

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 06. 1997 do 08. 08. 2008
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 06. 1994 do 06. 06. 1997
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 08. 05. 1990 do 15. 07. 1993

Adresa: Radovesice 186, PSČ: 411 17
od 19. 01. 2004 do 08. 08. 2008
Radovesice 186
od 06. 06. 1997 do 19. 01. 2004
Radovesice 186
od 17. 06. 1994 do 06. 06. 1997
Libochovice - Radovesice 196
od 08. 05. 1990 do 15. 07. 1993


Název/Jméno: TÝCE JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 07. 1993 do 08. 08. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 11. 1975 do 08. 05. 1990

Adresa: Černiv 46, PSČ: 411 17
od 19. 01. 2004 do 08. 08. 2008
Černiv 46
od 15. 07. 1993 do 19. 01. 2004
Černiv 46, okres Litoměřice
od 26. 11. 1975 do 08. 05. 1990


Název/Jméno: PAULEN JOSEF

IČO: 62216210

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 10. 2001 do 08. 08. 2008

Adresa: Siřejovice 88, PSČ: 410 02
od 19. 01. 2004 do 08. 08. 2008
Siřejovice 88
od 13. 10. 2001 do 19. 01. 2004


Název/Jméno: BENEŠOVÁ MARIE

IČO: 47030046

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 06. 1994 do 08. 08. 2008
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 07. 1993 do 17. 06. 1994
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 05. 1980 do 08. 05. 1990

Adresa: Libochovice, Revoluční 446, PSČ 41117
od 19. 01. 2004 do 08. 08. 2008
Libochovice, Revoluční 446
od 15. 07. 1993 do 19. 01. 2004
Libochovice, Revoluční 356, okres Litoměřice
od 08. 05. 1980 do 08. 05. 1990


Název/Jméno: JELÍNEK MIROSLAV

IČO: 65939794

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 07. 1993 do 08. 08. 2008

Adresa: Siřejovice 1, PSČ: 410 02
od 19. 01. 2004 do 08. 08. 2008
Siřejovice 1
od 15. 07. 1993 do 19. 01. 2004


Název/Jméno: ZUBÁK LEOPOLD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 05. 1980 do 08. 08. 2008

Adresa: Úpohlavy 30, PSČ: 410 02
od 19. 01. 2004 do 08. 08. 2008
Úpohlavy 30, okres Litoměřice
od 08. 05. 1980 do 19. 01. 2004


Název/Jméno: VONDRÁČEK KAREL

IČO: 18372686

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 01. 2004 do 08. 12. 2004

Adresa: Siřejovice č.p. 99, PSČ: 410 02
od 19. 01. 2004 do 08. 12. 2004


Název/Jméno: NOVOTNÝ OLDŘICH

IČO: 16066758

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 07. 1993 do 06. 06. 1997

Adresa: Most, Kpt. Jaroše 39
od 15. 07. 1993 do 06. 06. 1997


Název/Jméno: ZÁVADA ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 05. 1990 do 15. 07. 1993

Adresa: Slatina 71
od 08. 05. 1990 do 15. 07. 1993


Název/Jméno: PRÁGLOVÁ HELENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 05. 1990 do 15. 07. 1993

Adresa: Černiv 83
od 08. 05. 1990 do 15. 07. 1993


Název/Jméno: VOLÁK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 05. 1990 do 15. 07. 1993

Adresa: Siřejovice 33
od 08. 05. 1990 do 15. 07. 1993


Název/Jméno: LOUDIL KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 05. 1990 do 15. 07. 1993

Adresa: Lovosice, Husova 447
od 08. 05. 1990 do 15. 07. 1993


Název/Jméno: BEŠTA VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 05. 1990 do 13. 10. 2001

Adresa: Čížkovice - Úpohlavy 82
od 08. 05. 1990 do 13. 10. 2001


Název/Jméno: JANEČEK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 05. 1990 do 15. 07. 1993

Adresa: Třebenice 193
od 08. 05. 1990 do 15. 07. 1993


Název/Jméno: SMOLA VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 05. 1990 do 15. 07. 1993

Adresa: Siřejovice 108
od 08. 05. 1990 do 15. 07. 1993


Název/Jméno: MRŇÁK MIROSLAV

IČO: 63773317

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 05. 1990 do 15. 07. 1993

Adresa: Čížkovice - Úpohlavy 40
od 08. 05. 1990 do 15. 07. 1993


Název/Jméno: KONŠEL ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 05. 1990 do 15. 07. 1993

Adresa: Libochovice, Žižkova 572
od 08. 05. 1990 do 15. 07. 1993


Název/Jméno: MORAVCOVÁ JAROSLAVA

IČO: 61806641

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 05. 1990 do 15. 07. 1993

Adresa: Slatina 22
od 08. 05. 1990 do 15. 07. 1993


Název/Jméno: KOŽNAROVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 05. 1982 do 08. 05. 1990

Adresa: Úpohlavy 13
od 11. 05. 1982 do 08. 05. 1990


Název/Jméno: BUREŠ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 11. 05. 1982 do 15. 07. 1993

Adresa: Brozany 351
od 11. 05. 1982 do 15. 07. 1993


Název/Jméno: REJZKOVÁ LIBORKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 06. 1980 do 08. 05. 1990

Adresa: Siřejovice 78
od 16. 06. 1980 do 08. 05. 1990


Název/Jméno: TOČINA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 05. 1980 do 08. 05. 1990
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 07. 1971 do 08. 05. 1980

Adresa: Libochovice, Kosmonautů 719
od 16. 06. 1980 do 08. 05. 1990
Černiv 22
od 15. 07. 1971 do 16. 06. 1980


Název/Jméno: PRÁGL JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 05. 1980 do 08. 05. 1990

Adresa: Černiv 62, okres Litoměřice
od 08. 05. 1980 do 08. 05. 1990


Název/Jméno: STEINMETZOVÁ PAVLA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 05. 1980 do 08. 05. 1990

Adresa: Želechovice 35, okres Litoměřice
od 08. 05. 1980 do 08. 05. 1990


Název/Jméno: NEDBAL JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 08. 05. 1980 do 08. 05. 1990
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 11. 1975 do 08. 05. 1980

Adresa: Podbradec 59, okres Litoměřice
od 26. 11. 1975 do 08. 05. 1990


Název/Jméno: ZÍMA VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 08. 05. 1980 do 11. 05. 1982

Adresa: Děčany 47, okres Litoměřice
od 08. 05. 1980 do 11. 05. 1982


Název/Jméno: ŠUPANŠIC LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 05. 1980 do 08. 05. 1990

Adresa: Siřejovice 106, okres Litoměřice
od 08. 05. 1980 do 08. 05. 1990


Název/Jméno: MINKA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 05. 1980 do 15. 07. 1993

Adresa: Černiv 3, okres Litoměřice
od 08. 05. 1980 do 15. 07. 1993


Název/Jméno: HLAVATÝ FRANTIŠEK

IČO: 73472425

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 05. 1980 do 13. 10. 2001

Adresa: Slatina 112, okres Litoměřice
od 08. 05. 1980 do 13. 10. 2001


Název/Jméno: LONC MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 05. 1980 do 08. 05. 1990

Adresa: Úpohlavy 76, okres Litoměřice
od 08. 05. 1980 do 08. 05. 1990


Název/Jméno: HLAVATÁ JIŘINA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 11. 1975 do 08. 05. 1980

Adresa: Slatina 104, okres Litoměřice
od 26. 11. 1975 do 08. 05. 1980


Název/Jméno: ŠTEKRT LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 11. 1975 do 08. 05. 1980

Adresa: Čížkovice 18, okres Litoměřice
od 26. 11. 1975 do 08. 05. 1980


Název/Jméno: PROVAZNÍK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 11. 1975 do 08. 05. 1990

Adresa: Slatina 123, okres Litoměřice
od 26. 11. 1975 do 08. 05. 1990


Název/Jméno: KAHAN HEINRICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 11. 1975 do 08. 05. 1980

Adresa: Libochovice, Husova 656, okres Litoměřice
od 26. 11. 1975 do 08. 05. 1980


Název/Jméno: ZOUZOVÁ MARTA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 11. 1975 do 08. 05. 1980

Adresa: Úpohlavy 80, okres Litoměřice
od 26. 11. 1975 do 08. 05. 1980


Název/Jméno: STEINMETZ FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 11. 1975 do 08. 05. 1980

Adresa: Želechovice 35, okres Litoměřice
od 26. 11. 1975 do 08. 05. 1980


Název/Jméno: BRABENEC VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 11. 1975 do 08. 05. 1980

Adresa: Čížkovice 31, okres Litoměřice
od 26. 11. 1975 do 08. 05. 1980


Název/Jméno: KUBÍČKOVÁ FRANTIŠKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 07. 1971 do 08. 05. 1990

Adresa: Černiv 37
od 15. 07. 1971 do 08. 05. 1990


Název/Jméno: PAŘÍZEK JIŘÍ

IČO: 11228831

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 07. 1971 do 08. 05. 1980

Adresa: Želechovice 9
od 15. 07. 1971 do 08. 05. 1980


Název/Jméno: ZÁVADA LUDVÍK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 07. 1971 do 26. 11. 1975

Adresa: Slatina 103
od 15. 07. 1971 do 26. 11. 1975


Název/Jméno: REJSKOVÁ MILADA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 07. 1971 do 16. 06. 1980

Adresa: Siřejovice 78
od 15. 07. 1971 do 16. 06. 1980


Název/Jméno: SUCHÝ VÁCLAV

IČO: 62597868

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 07. 1971 do 26. 11. 1975

Adresa: Černiv 55
od 15. 07. 1971 do 26. 11. 1975


Název/Jméno: RACEK LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 07. 1971 do 26. 11. 1975

Adresa: Třebenice 140
od 15. 07. 1971 do 26. 11. 1975


Název/Jméno: BUŠEK JIŘÍ

IČO: 45883441

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 07. 1971 do 26. 11. 1975

Adresa: Slatina 20
od 15. 07. 1971 do 26. 11. 1975


Název/Jméno: ZÁBRANSKÝ LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 07. 1971 do 08. 05. 1980

Adresa: Siřejovice 34
od 15. 07. 1971 do 08. 05. 1980


Název/Jméno: SOCHOVÁ KVĚTA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 07. 1971 do 08. 05. 1980

Adresa: Slatina 109
od 15. 07. 1971 do 08. 05. 1980


Název/Jméno: KOCIÁNOVÁ JITKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 07. 1971 do 26. 11. 1975

Adresa: Úpohlavy 21
od 15. 07. 1971 do 26. 11. 1975


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Práce se speciálními vozidly

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 4. 2000

Odpovědní zástupci: Oldřich Vinš

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nakládání s odpady (mimo nebezpečných odpadů)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 4. 2000

Odpovědní zástupci: Oldřich Vinš

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 5. 1994

Odpovědní zástupci: Oldřich Vinš

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 1. 1993


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:11. 1. 1993

Odpovědní zástupci: Oldřich Vinš


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:11. 1. 1993

Odpovědní zástupci: Oldřich Vinš

Zánik oprávnění:9. 8. 1996


Hostinská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:11. 1. 1993

Zánik oprávnění:9. 8. 1996


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:11. 1. 1993

Odpovědní zástupci: Oldřich Vinš

Zánik oprávnění:1. 7. 2001


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Oldřich Vinš


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 12. 1992

Obory činnosti: Výroba strojů a zařízení
od 04. 08. 2008
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 04. 08. 2008
Velkoobchod a maloobchod
od 04. 08. 2008
Poskytování technických služeb
od 04. 08. 2008
Práce se speciálními vozidly
od 11. 04. 2000 do 04. 08. 2008
Nakládání s odpady (mimo nebezpečných odpadů)
od 11. 04. 2000 do 04. 08. 2008
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 02. 05. 1994 do 04. 08. 2008
Výroba zemědělských strojů
od 22. 12. 1992 do 04. 08. 2008

Odpovědní zástupci: Oldřich Vinš


Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Oldřich Vinš

Zánik oprávnění:10. 4. 1996


Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Oldřich Vinš

Zánik oprávnění:9. 11. 2000


Výroba zemědělských strojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Oldřich Vinš

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00120928

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

#NázevICOAdresa
1900065" Stavební bytové družstvo občanů Průkopník "41530Varnsdorf, Štefánikova 454
2944920"Bytové družstvo U podchodu "25134094Praha 8, Třebenická 1285
3233978"Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o."64826121Soběslavova 82, 533 21 Vysoké Chvojno
2010919"RM RENOME, společnost s ručením omezeným"49904345Liberec 4, Mikulášská 620, PSČ 46001
127597011 TV production, s.r.o.26459981Praha 4 - Chodov, Tererova 2135/17, PSČ 14900

Související osoby

#NázevICOAdresa
61566111 TV production, s.r.o.26459981Praha 4 - Chodov, Tererova 2135/17, PSČ 14900
3391288MM a.s.27376257Jeseniova 1151/55, Žižkov, 130 00 Praha 3
861821A-NEWS, s.r.o.27152111Praha 1, Politických vězňů 912/10, PSČ 11000
47479A. Schmied Beteiligungs Aktiengesellschaft4020 Linec, Ellbognerstrasse 29, Rakouská republika
1113041AD-Bušek s.r.o.28518985Praha 3 - Žižkov, Bořivojova 878/35, PSČ 13000

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí