Podnikatelský subjekt s názvem ZVI a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6793. Jeho identifikační číslo je 47673621

 
 

Výpis z obchodního rejstříku ZVI a.s.

Datum zápisu: 1. 9. 1993

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6793

Identifikační číslo:47673621

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 2nxg68y

Předmět podnikání: Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy,...
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní
Pořez dřeva
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Přibližování dřeva, dřevorubecké a lesotechnické práce
Montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení
Výroba rozvaděčů nízkého napětí
Revize vyhrazených tlakových zařízení
Poskytování telekomunikačních služeb
Revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
Provozování vodovodů a kanalizací
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
Zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Montáž měřidel
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Zkušebnictví
Tepelné zpracování kovů
Malířství a natěračství
Opravy karosérií
Galvanizérství
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování,...
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování,...
Silniční motorová doprava nákladní
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Výzkum, vývoj, výroba, ničení,zneškodňování, zpracování, nákup a...
Obráběčství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování,...
Konstrukce strojů a zařízení
Výroba textilních výrobků
Stavba strojů s mechanickým pohonem
Projektová činnost ve výstavbě
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, půjčování,...
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování,...

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 5, Holečkova 103/31, PSČ 15095
od 07. 01. 2005 do 07. 01. 2005
Praha 10, Kodaňská 1441/46, PSČ 10010
od 19. 11. 2003 do 07. 01. 2005
Praha 10, Kodaňská 46, PSČ 10010
od 25. 07. 2000 do 19. 11. 2003
Vsetín-Jasenice čp. 1254, PSČ 75537
od 01. 09. 1993 do 25. 07. 2000
Holečkova 103/31, 15000 Praha

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 24. 06. 2014

  Jediný akcionář společnosti,obchodní společnost TRUSTFIN akciováspolečnost rozhodl z důvodů nutnosti úhrady ztráty společnosti osnížení a následném zvýšení základního jmění společnosti, jak jeuvedeno Notářského zápisu sepsaného dne 27,4,2000 pod čj.208/2000, N 221/2000 , takto :- důvodem ke snížení základního jmění je částečná úhrada ztrátyspolečnosti dle ust. § 216 a odst. 1 písm. b)obchodního zákoníkua tento důvod vyplývá i z provedeného auditu :- základní jmění se snižuje o částku ve výši 188499000.- Kč,slovy :stoosmdesátosmmilionůčtyřistadevadesátdevěttisíc korunčeských ze stávající výše 189499000,- Kč na výslednou výši1000000,- Kč, slovy : jedenmilion korun českých,- snížení základního jmění bude provedeno stažením 188499 kusůkmenových akciína jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě1000,- Kč, tyto akcie budou po předložení akcionářem zničeny,- jediný akcionář se zavazuje na výzvu představenstva předložitspolečnosti předmětné akcie ve lhůtě 30-ti dnů ode dne doručenívýzvy,- konstatuje, že postup spojený s prodlením předložených akcií azničením vrácených akcií se řídí dle ust. § 214 obchodníhozákoníku- ukládá představenstvu, aby podalo návrh na zápis tohotorozhodnutí o snížení základního jmění do obchodního rejstříku do30-ti dnů od tohoto rezhodnutí a dodrželo postup dle ust. § 215a 216 obchodního zákoníku-konstatuje se, že po splnění předepsaných náležitostí nazákladě příslušných právních předpisů, a to zejména příslušných ustanovení obchodního zákoníku a po zápisu snížení základníhojmění do obchodního rejstříku dojde součastně ke změně stanovspolečnosti týkající se základního jmění a akcií a poté budevypracováno úplné znění stanov za účelem jeho založení ve smysluust. § 27 a odst. 2 písm.a) obchodního zákoníku :-konstatuje, že po provedení snížení základního jměníspolečnosti dochází ke změně stanov v části týkající se výšezákladního jmění a počtu akcií, a to takto :- článek 5 - Základní jmění1. Základní jmění společnosti činí 1000000,- Kččlánek 8- Akcie- se mění a zní takto :Základní jmění je rozvrženo na 1000 akcií na jméno v listinnépodobě a jmenovité hodnotě 1000,- kč každá:Konstatuje, že po splnění zákonných podmínek pro sníženízákladního jmění dojde ke zvýšení základního jmění, o kterémrozhoduje akcionář za podmínek stanovených § 216 b obchodníhozákoníku.Po provedení snížení základního jmění bude započato s prováděnímúkonů směřujících k tomuto rozhodnutí o zvýšení základního jměnítakto :1.Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku ve výši227000000,- kč, slovy :dvěstědvacetsedmmilionů korun českých.Výše základního jmění po zvýšení bude činit 228000000,- Kč,slovy dvěstědvacetosmmilionů korun českých. Upisování akcií nadtuto částku zvýšení základního jmění se nepřipouští,důvodemzvýšení základního jmění je zvýšení bonity společnosti a jejíhopostavení na trhu,2.Zvýšení základního jmění o výše uvedenou částku bude provedenoupsáním 227 ks nových kmenových akcií na jméno v listinné podoběo jmenovité hodnotě akcie 1000000,- Kč, slovy : jedenmilionkorun českých.3,Emisní kurs upisované akcie činí 1000000,- Kč, slovy:jedenmilion korun českých ,--4, jediný akcionář určuje,že nové akcie budou upsány stávajhícímakcionářem, přičemž jediný akcionář obchodní společnosti ZVIa.s. přejímá závazek k úpisu 227 ks nových kmenových akcií nazvýšení základního jmění nepeněžitým vkladem ve výši 227000000,-Kč, slovy:dvěstědvacetsedmmilionů korun českých, a topohledávkou jediného akcionáře obchodní společnosti ZVI a.s.obchodní společnosti TRUSTFIN akciová společnost za společností,respektive její části ve výši 227000000,- Kč, slovy:dvěstědvacetsedmmilionů korun českých, kterou má jedinýakcionář obchodní společnosti ZVI a.s. za společností na základěSmlouvy o postoupení pohledávky ze dne 28,12,1999, Pohledávka,která je předmětem vkladu, vznikla na základě Kupní smlouvy zedne 27,6,1996 ve znění dodatku č.1 ze dne 28,6,1996, dodatku č.2 ze dne 28,6,1996 a ve znění dodatku č. 3 ke Kupní smlově zedne 27,6,1996,citovaná kupní smlouva uzavřena 27,6,1996, včetnědodatků bude přílohou návrhu na zápis tohoto usnesení doobchodního rejstříku, na základě smlouvy o postoupení pohledávkymezi JUDr. Janem Zetochou, správcem konkurzní podstaty úpadceZbrojovka Vsetín, akciová společnost, se sídlem vsetín,Jasenice1254, IČ:00010189,jako postupitelem a společností FINAPRA a.s.se sídlem Praha 2,krokova 2/827, PSČ 128 00, IČ: 25744941 jakopostupníkem ze dne 28,12,1999, byla předmětná pohledávkapostoupena obchodní společnosti FINAPRA a.s., smlouvou opostoupení pohledávky uzavřenou dne 28,12,1999 mezi společnostíFINAPRA a.s. jako postupitelem a společností TRUSTFIN akciováspolečnost se sídlem Praha 4- Chodov, Donovalská 37, PSČ 140 00,IČ: 60196262 jako postupníkem ze dne 28,12,1999, přičemž smlouvao postoupení pohledávky mezi JUDr. Janem Zetochou, správcemkonkurzní podstaty úpadce Zbrojovka Vsetín,a.s., s e sídlemVsetín,Jasenice 1254ˇ,IČ: 00010189 a obchodní společnostiFINAPRA a.s.a smlouva o postoupení pohledávky mezi společnostíFINAPRA a.s. a TRUSTFIN akciová společnost jsou přílohou návrhuna zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku, o existencipředmětného závazku v celkové výši 260,576.500,78 Kč, slovy:dvěstěšedesátmilionůpětsetsedmdesátšesttisícpětset korun českýchsedmdesátosm haléřů evidovaného v účetní evidenci společnostiZVI a.s.k 31,12,1999 vůči věřiteli společnosti TRUSTFINa.s.podal zprávu auditor Ing. Miroslav Hořický, auditor,pověřený BDO CS,s.r.o.ze dne 27,4,2000, přičemž tato zpráva jepřílohou návrhu na zápis usnesení do obchod. rejstříku. Sohledem na povahu vkladu se neuplatňuje přednostní právoakcionáře.5,Jediný akcionář rozhodl o upisování akcií nepeněžitým vklademakcionáře ZVI a.s., schvaluje předmět vkladu, a to částpohledávky akcionáře obchodní společnsti TRUSTFIN a.s. zaspolečností ZVI a.s. ve výši 227000000,- kč,slovy:dvěstědvacetsedmmilionů korun českých, kterou má akcionářTRUSTFIN akciová společnost za společnost ZVI a.s. na základěSmlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 28,12,1999 meziTRUSTFIN akciová společnost, tj.akcionářem jako postupníkem aobchodní společností FINAPRA a.s. jako postupitelem.6.Jediný akcionář uděluje souhlas s vložením části pohledávkyjediného akcionáře společnosti ZVI a.s. vůči společnosti vnominální hodnotě této části pohledávky ve výši 227000000,- Kč,slovy:dvěstědvacetsedmmilonů korun českých jako vklad dozákladního jmění společnosti.7.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti, tedy kancelářgenerálního ředitele společnosti. Lhůta pro upisování akcií činí60( šedesát) dnů a její počátek se stanoví tak, že lhůta 60-tidnů začne běžet prvního dne následujícího po dni, kdy usnesení ozvýšení základního jmění bylo doručeno společnosti.8.Lhůta a místo pro splacení nepeněžitého vkladu :Upisovatel je povinen zaplatit emisní kurs upsaných akcií velhůtě do 15-ti dnů od úpisu akcií. nepeněžitý vklad je povinenupisovatel zaplatit v této lhůtě v sídle společnosti, tedy tentonepeněžitý vklad je pak s ohledem na svou povahu splacenúčinností smlouvy o postoupení vložené pohledávky,9.Jediný akcinář ukládá představenstvu společnosti, aby ve lhůtědo 30-ti dnů od usnesení valné hromady o snížení a následujícímzvýšení základního jmění podalo návrh na zápis usnesení osnížení základního jmění do obchodního rejstříku. Usnesenízveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu po jeho zápisu doobchodního rejstříku v souladu s platnou právní úpravou. Jedinýakcionář ukládá představenstvu společnosti, aby ve lhůtě do30-ti dnů po zápisu snížení základního jmění do obchodníhorejstříku podalo návrh na zápis usnesení o zvýšení základníhojmění do obchodního rejstříku. Upisování akcií nemůže začítdříve, než bude usnesení valné hromady o zvýšení základníhojmění. zapsáno do obchodního rejstříku.10. jediný akcionář dále konstatoval, že po splnění předepsanýchnáležitostí na základě příslušných právních předpisů, a tozejména příslušných ustanovení obchodního zákoníku a po zápisuzákladního jmění do obchod. rejstříku dojde současně ke změněstanov společnosti týkající se základního jmění a akcií a potébude vypracováno úplné znění stanov za účelem jeho založení vesmyslu ust. § 27 a odst. 2 písm. a) obchodního zákoníku.- konstatuje , že po zápisu zvýšení základního jmění dojde kezměně stanov společnosti takto :článek 5 - Základní jměníZákladní jmění společnosti činí 228000000,- kčZákladní jmění je rozvrženo na 228 ks akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1000000,- Kč každá."
od 23. 01. 2001 do 07. 01. 2004

  Jediný akcionář:TRUSTFIN akciová společnostse sídlem Praha 4 - Chodov, Donovalská 37IČO: 60 19 62 62
od 21. 02. 2000 do 19. 11. 2003

  Prodej části podniku (divize rozbušek) společností ZbrojovkaVsetín - INDET, a.s., se sídlem Vsetín - Jasenice č. 1254,IČ: 47673621, společnosti Detonator Manufacturing, s.r.o.,se sídlem Václavské náměstí 57/813, 110 00 Praha 1, IČ:25689916, na základě smlouvy o prodeji části podniku uzavřenédne 13.11.1998 s účinností ke dni 1.1.1999.
od 16. 02. 1999

Akcie

Počet: 228 ks v hodnotě: 1000000 - akcie na jméno
od 25. 03. 2002

Počet: 1 000 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 12. 11. 2001 do 12. 11. 2001

Počet: 189 499 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 23. 10. 1995 do 23. 10. 1995

Počet: 178 844 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 26. 09. 1994 do 26. 09. 1994

Počet: 44 863 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 01. 09. 1993 do 01. 09. 1993

Vlastníci

Název/Jméno: SMRŽ MICHAL

Datum narození:10. 2. 1964

Adresa: Novorossijská 890/10, Vršovice, 100 00 Praha 10
od 17. 01. 2016
Praha 10 - Vršovice, Novorossijská 890/10, PSČ 10000
od 02. 01. 2008 do 17. 01. 2016

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 02. 01. 2008


Název/Jméno: MPI Group, s.r.o.

IČO:43875017

Adresa: Praha 5, Holečkova 31, PSČ 15000
od 11. 05. 2005 do 02. 01. 2008

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 11. 05. 2005 do 02. 01. 2008


Název/Jméno: Česká konsolidační agentura

IČO:70109966

Adresa: Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 17006
od 19. 04. 2004 do 11. 05. 2005

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 19. 04. 2004 do 11. 05. 2005


Název/Jméno: TRUSTFIN akciová společnost

IČO:60196262

Adresa: Praha 10, Kodaňská 1441/46, PSČ 10010
od 19. 11. 2003 do 19. 04. 2004

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 19. 11. 2003 do 19. 04. 2004


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: JORDÁK KAREL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 19. 03. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 02. 2007 do 07. 06. 2007
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 20. 05. 2005 do 07. 02. 2007
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 02. 2005 do 20. 05. 2005

Adresa: Talichova 2040/7, Břevnov, 169 00 Praha 6
od 19. 03. 2013
Praha 6, Talichova 2040/7
od 07. 02. 2007 do 07. 06. 2007
Praha 6, Talichova 2040/7
od 02. 02. 2005 do 07. 02. 2007


Název/Jméno: SMRŽ MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 04. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 06. 2007 do 19. 03. 2013

Adresa: Novorossijská 890/10, Vršovice, 100 00 Praha 10
od 18. 04. 2015
Praha 10 - Vršovice, Novorossijská 890/10, PSČ 10000
od 07. 06. 2007 do 19. 03. 2013
Praha 10, Novorossijská 890/10
od 02. 02. 2005 do 07. 02. 2007


Název/Jméno: PŠENICA VIKTOR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 04. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 03. 2013 do 18. 04. 2015
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 20. 04. 2007 do 19. 03. 2013

Adresa: Thákurova 537/16, Dejvice, 160 00 Praha 6
od 19. 03. 2013
Praha 6 - Dejvice, Thákurova 537/16, PSČ 16000
od 20. 04. 2007 do 19. 03. 2013


Název/Jméno: LABSKÝ VIKTOR

IČO: 40627365

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 04. 2007 do 18. 04. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 02. 2007 do 20. 04. 2007

Adresa: Zítkova 228/1, Radotín, 153 00 Praha 5
od 18. 02. 2015 do 18. 04. 2015
Praha 5, Holečkova 332/5
od 07. 02. 2007 do 18. 02. 2015


Název/Jméno: SMILEK MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 05. 2005
Dozorčí rada - člen
od 19. 11. 2003 do 02. 02. 2005

Adresa: Vsetín, Pod Bečevnou 118, PSČ 75506
od 20. 05. 2005
Vsetín - Rokytnice, Pod Bečevnou 118, PSČ 75506
od 19. 11. 2003 do 02. 02. 2005


Název/Jméno: HUBÁČEK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 05. 2005 do 20. 04. 2007
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 02. 2005 do 20. 05. 2005

Adresa: Praha 4, Na Křivině 1361
od 02. 02. 2005 do 20. 04. 2007


Název/Jméno: SOUSEDÍKOVÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 06. 2004 do 02. 02. 2005
Dozorčí rada - člen
od 06. 04. 1999 do 29. 06. 2004

Adresa: Vsetín, Rokytnice 456
od 06. 04. 1999 do 02. 02. 2005


Název/Jméno: KROUPA TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 19. 11. 2003 do 02. 02. 2005

Adresa: Blatná, Na Tržišti 170, PSČ 38801
od 19. 11. 2003 do 02. 02. 2005


Název/Jméno: DORUŠKA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 11. 2003 do 02. 02. 2005

Adresa: Praha 8 - Kobylisy, Na hlínách 16, PSČ 18200
od 19. 11. 2003 do 02. 02. 2005


Název/Jméno: TRENDA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 19. 11. 2003 do 02. 02. 2005

Adresa: Praha 8, Novákových 970/41
od 19. 11. 2003 do 02. 02. 2005


Název/Jméno: BŘEZINA KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 08. 2003 do 02. 02. 2005

Adresa: Praha 10, Ruská 180/1242, PSČ 10000
od 25. 08. 2003 do 02. 02. 2005


Název/Jméno: LEVÍČEK ROSTISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 10. 2002 do 02. 02. 2005

Adresa: Brno, Kárníkova 10, okres Brno-město, PSČ 62100
od 07. 10. 2002 do 02. 02. 2005


Název/Jméno: HLAVIČKA OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 05. 2002 do 02. 02. 2005

Adresa: Praha 4, Ohradní 1357/41
od 30. 05. 2002 do 02. 02. 2005


Název/Jméno: LANCINGR JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 05. 2002 do 02. 02. 2005

Adresa: Karlovy Vary - Stará Role, Závodu Míru 688
od 30. 05. 2002 do 02. 02. 2005


Název/Jméno: KOŠUT JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 05. 2002 do 02. 02. 2005

Adresa: Praha 4 - Háje, Kosmická 747/21
od 30. 05. 2002 do 02. 02. 2005


Název/Jméno: KOŠU JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 03. 10. 2001 do 30. 05. 2002

Adresa: Praha 4 - Háje, Kosmická 747/21
od 03. 10. 2001 do 30. 05. 2002


Název/Jméno: DOBROVSKÝ LUBOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 10. 2001 do 02. 02. 2005

Adresa: Praha 6 - Veleslavín, Janouškova 1, PSČ 16200
od 03. 10. 2001 do 02. 02. 2005


Název/Jméno: KASAL EDUARD

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 10. 2001 do 26. 08. 2002

Adresa: Kolín, Jateční 711, PSČ 28002
od 03. 10. 2001 do 26. 08. 2002


Název/Jméno: DAVID TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 10. 2001 do 19. 11. 2003

Adresa: Bernartice nad Odrou 224, okres Nový Jičín, PSČ 74241
od 03. 10. 2001 do 19. 11. 2003


Název/Jméno: VALENTA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 06. 1997 do 30. 05. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 03. 1997 do 19. 06. 1997
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 11. 1996 do 19. 06. 1997

Adresa: Praha 4 - Chodov, Lečkova 1515/1
od 25. 07. 2000 do 30. 05. 2002
Praha 4 - Chodov, Donovalská 37
od 28. 03. 1997 do 19. 06. 1997
Praha 4-Chodov, Donovalská 37
od 06. 11. 1996 do 25. 07. 2000


Název/Jméno: JELEČEK DRAHOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 02. 2000 do 03. 10. 2001

Adresa: Třebíč, Pražská 65
od 21. 02. 2000 do 03. 10. 2001


Název/Jméno: ZEMAN JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 12. 1999 do 30. 03. 2001

Adresa: Mladá Boleslav, Bezno, Pachtova 8
od 21. 12. 1999 do 30. 03. 2001


Název/Jméno: KUDLÍK JAROMÍR

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 21. 12. 1999 do 30. 03. 2001

Adresa: Vsetín, Lidická 1953, PSČ 75501
od 21. 12. 1999 do 30. 03. 2001


Název/Jméno: FUCHS JAROMÍR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 06. 04. 1999 do 30. 03. 2001
Dozorčí rada - člen
od 26. 09. 1994 do 06. 04. 1999

Adresa: Rožnov pod Radhoštěm, Moravská 1568
od 26. 09. 1994 do 30. 03. 2001


Název/Jméno: ZÁBRANSKÝ STANISLAV

IČO: 76536033

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 06. 04. 1999 do 21. 12. 1999
Dozorčí rada - člen
od 28. 03. 1997 do 06. 04. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 11. 1996 do 28. 03. 1997

Adresa: Praha 9, Krausova 604
od 06. 11. 1996 do 21. 12. 1999


Název/Jméno: ŽÁDNÍK RADEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 04. 1999 do 30. 05. 2002

Adresa: Praha 5, Renoirova 20
od 06. 04. 1999 do 30. 05. 2002


Název/Jméno: NAVRÁTIL VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 01. 1998 do 16. 02. 1999

Adresa: Kolín V, Písečná 783
od 30. 01. 1998 do 16. 02. 1999


Název/Jméno: ČERNOUŠEK MARTIN

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1998 do 06. 04. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 03. 1997 do 30. 05. 2002

Adresa: Hovězí 682
od 28. 03. 1997 do 30. 05. 2002


Název/Jméno: EVJÁK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 06. 1997 do 30. 03. 2001

Adresa: Vsetín, Matouše Václavka 1433
od 19. 06. 1997 do 30. 03. 2001


Název/Jméno: VÁCLAVÍK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 03. 1997 do 06. 04. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 10. 1995 do 06. 11. 1996

Adresa: Vsetín, Dolní Jasenka 770
od 28. 03. 1997 do 06. 04. 1999
Vsetín, Jasénka 770
od 23. 10. 1995 do 06. 11. 1996


Název/Jméno: SMAŽIL ROBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 03. 1997 do 06. 04. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 09. 1994 do 06. 11. 1996

Adresa: Vsetín, Sychrov 57
od 28. 03. 1997 do 06. 04. 1999
Vsetín, Sychrov 57
od 26. 09. 1994 do 06. 11. 1996


Název/Jméno: NAXERA MILOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 11. 1996 do 30. 01. 1998

Adresa: Přerov, Velká Dlážka 1
od 06. 11. 1996 do 30. 01. 1998


Název/Jméno: KUČEROVÁ IVANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 11. 1996 do 16. 02. 1999

Adresa: Praha 4-Spořilov, Jihovýchodní I 719/20
od 06. 11. 1996 do 16. 02. 1999


Název/Jméno: VÁVRA PŘEMYSL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 11. 1996 do 28. 03. 1997

Adresa: Praha 10, Novgorodská 7
od 06. 11. 1996 do 28. 03. 1997


Název/Jméno: FIC RADOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 10. 1995 do 06. 11. 1996

Adresa: Valašské Meziříčí, Havlíčkova 1188, okres Vsetín
od 23. 10. 1995 do 06. 11. 1996


Název/Jméno: MIKEŠ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 10. 1995 do 06. 11. 1996

Adresa: Vsetín, U hřiště 1238
od 23. 10. 1995 do 06. 11. 1996


Název/Jméno: ŠEBELA BEDŘICH

Funkce: Prokura - prokurista
od 26. 09. 1994 do 30. 01. 1998

Adresa: Vsetín, Rybníky 1170
od 26. 09. 1994 do 30. 01. 1998


Název/Jméno: VALENTA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 09. 1994 do 06. 11. 1996

Adresa: Vsetín, Sychrov 89
od 26. 09. 1994 do 06. 11. 1996


Název/Jméno: Fic Radomír

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 09. 1993 do 26. 09. 1994

Adresa: Val. Meziříčí, Havlíčkova 1187
od 01. 09. 1993 do 26. 09. 1994


Název/Jméno: Lušovský Jiří

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 09. 1993 do 26. 09. 1994

Adresa: Halenkov 550
od 01. 09. 1993 do 26. 09. 1994


Název/Jméno: Dančák Karel

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 09. 1993 do 26. 09. 1994

Adresa: Vsetín, Ohrada 1861
od 01. 09. 1993 do 26. 09. 1994


Název/Jméno: Miňovský Josef

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 09. 1993 do 26. 09. 1994

Adresa: Vsetín, Hrbová 1562
od 01. 09. 1993 do 26. 09. 1994


Název/Jméno: Mikeš Jiří

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 09. 1993 do 26. 09. 1994

Adresa: Vsetín, U hřiště 1238
od 01. 09. 1993 do 26. 09. 1994


Název/Jméno: Evják Miroslav

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 09. 1993 do 19. 06. 1997

Adresa: Vsetín, Matouše Václavka 1433
od 01. 09. 1993 do 19. 06. 1997


Název/Jméno: MACHŮ FRANTIŠEK

IČO: 49411411

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 09. 1993 do 06. 04. 1999

Adresa: Vsetín, Sychrov 160
od 01. 09. 1993 do 06. 04. 1999


Název/Jméno: Pilarský Michal

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 01. 09. 1993 do 28. 03. 1997

Adresa: Vsetín, Jasenka 769
od 01. 09. 1993 do 28. 03. 1997


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:30. 10. 2006

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Januška


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 5. 2002

Obory činnosti: - organizace, příprava, pořádání a vyhodnocování obchodní veřejné soutěže pro veřejné a ostatní zakázky
od 21. 05. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Petr Heincl

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:24. 3. 1999

Odpovědní zástupci: Bc. Jaroslav Šugárek


Pořez dřeva

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 3. 1999

Odpovědní zástupci: Zbyněk Mišurec

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 3. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Evják

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Přibližování dřeva, dřevorubecké a lesotechnické práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 3. 1999

Odpovědní zástupci: Bc. Jaroslav Šugárek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 1. 1999

Zánik oprávnění:22. 3. 2006


Výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 1. 1999

Odpovědní zástupci: Bohumil Pazdera

Zánik oprávnění:22. 3. 2006


Revize vyhrazených tlakových zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 1. 1999

Odpovědní zástupci: Viktor Labský

Zánik oprávnění:19. 4. 2002


Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:21. 1. 1999

Zánik oprávnění:5. 11. 2001


Revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 1. 1999

Odpovědní zástupci: Zdeňka Hlaváčová

Zánik oprávnění:19. 4. 2002


Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:27. 11. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. František Šlimar

Zánik oprávnění:19. 4. 2002


Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 11. 1998

Odpovědní zástupci: Hubert Kadula

Zánik oprávnění:19. 4. 2002


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 11. 1998

Odpovědní zástupci: Josef PEKAŘ

Zánik oprávnění:19. 4. 2002


Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 11. 1998

Zánik oprávnění:19. 4. 2002


Zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:9. 11. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Karel Leinweber

Zánik oprávnění:5. 11. 2001


Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 11. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Vašica

Zánik oprávnění:19. 4. 2002


Montáž měřidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 11. 1998

Zánik oprávnění:19. 4. 2002


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:14. 10. 1998

Odpovědní zástupci: Bc. Jaroslav Šugárek

Zánik oprávnění:19. 4. 2002


Zkušebnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 10. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Karel Leinweber

Zánik oprávnění:1. 9. 1999


Tepelné zpracování kovů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:20. 10. 1997

Zánik oprávnění:2. 9. 1999


Malířství a natěračství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 10. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. František Šlimar

Zánik oprávnění:1. 9. 1999


Opravy karosérií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:20. 10. 1997

Odpovědní zástupci: Antonín Šefr

Zánik oprávnění:1. 9. 1999


Galvanizérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:20. 10. 1997

Odpovědní zástupci: Jaroslav Vlček

Zánik oprávnění:1. 9. 1999


Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování vojenských zbraní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:24. 9. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří MARTÍNEK

Zánik oprávnění:11. 7. 2003


Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování vojenského střeliva

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:24. 9. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Hubáček

Zánik oprávnění:19. 12. 2003


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:5. 4. 1996

Odpovědní zástupci: Jaroslav Vlček

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včet

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:8. 12. 1994

Odpovědní zástupci: Viktor Labský


Výzkum, vývoj, výroba, ničení,zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:22. 9. 1994


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 9. 1993


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 9. 1993

Obory činnosti: Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 20. 05. 2002
Pořez dřeva
od 16. 03. 1999
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 16. 03. 1999
Přibližování dřeva, dřevorubecké a lesotechnické práce
od 16. 03. 1999
Stavba strojů s mechanickým pohonem
od 01. 09. 1993
Konstrukce strojů a zařízení
od 01. 09. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Petr KOPECKÝ


Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:1. 9. 1993

Odpovědní zástupci: Jan Klvánek


Konstrukce strojů a zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 9. 1993

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba textilních výrobků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 9. 1993

Odpovědní zástupci: Bc. Jaroslav Šugárek

Zánik oprávnění:19. 4. 1999


Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 9. 1993

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 9. 1993

Zánik oprávnění:19. 4. 2002


Vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, přeprava, znehodnocování a ničení střeliva

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:1. 9. 1993

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování zbraní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:1. 9. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Rostislav Levíček

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ47673621

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 9. 1993

Související firmy

Související osoby

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí