Firma s názvem ZVI a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6793. Její identifikační číslo je 47673621

Výpis z obchodního rejstříku ZVI a.s.

Datum zápisu: 1. 9. 1993

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6793

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 2nxg68y

Předmět podnikání: Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy,...
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní
Přibližování dřeva, dřevorubecké a lesotechnické práce
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Pořez dřeva
Výroba rozvaděčů nízkého napětí
Montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení
Revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení
Poskytování telekomunikačních služeb
Revize vyhrazených tlakových zařízení
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Provozování vodovodů a kanalizací
Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
Zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
Montáž měřidel
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Galvanizérství
Opravy karosérií
Malířství a natěračství
Tepelné zpracování kovů
Zkušebnictví
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování,...
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování,...
Silniční motorová doprava nákladní
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Výzkum, vývoj, výroba, ničení,zneškodňování, zpracování, nákup a...
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování,...
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, půjčování,...
Projektová činnost ve výstavbě
Stavba strojů s mechanickým pohonem
Výroba textilních výrobků
Konstrukce strojů a zařízení
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování,...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Obráběčství

Adresa společnosti

Sídlo: Holečkova 103/31, 15000 Praha

Adresy: Praha 5, Holečkova 103/31, PSČ 15095
od 07. 01. 2005 od 07. 01. 2005
Praha 10, Kodaňská 1441/46, PSČ 10010
od 19. 11. 2003 od 07. 01. 2005
Praha 10, Kodaňská 46, PSČ 10010
od 25. 07. 2000 od 19. 11. 2003
Vsetín-Jasenice čp. 1254, PSČ 75537
od 01. 09. 1993 od 25. 07. 2000

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 24. 06. 2014

  Jediný akcionář společnosti,obchodní společnost TRUSTFIN akciováspolečnost rozhodl z důvodů nutnosti úhrady ztráty společnosti osnížení a následném zvýšení základního jmění společnosti, jak jeuvedeno Notářského zápisu sepsaného dne 27,4,2000 pod čj.208/2000, N 221/2000 , takto :- důvodem ke snížení základního jmění je částečná úhrada ztrátyspolečnosti dle ust. § 216 a odst. 1 písm. b)obchodního zákoníkua tento důvod vyplývá i z provedeného auditu :- základní jmění se snižuje o částku ve výši 188499000.- Kč,slovy :stoosmdesátosmmilionůčtyřistadevadesátdevěttisíc korunčeských ze stávající výše 189499000,- Kč na výslednou výši1000000,- Kč, slovy : jedenmilion korun českých,- snížení základního jmění bude provedeno stažením 188499 kusůkmenových akciína jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě1000,- Kč, tyto akcie budou po předložení akcionářem zničeny,- jediný akcionář se zavazuje na výzvu představenstva předložitspolečnosti předmětné akcie ve lhůtě 30-ti dnů ode dne doručenívýzvy,- konstatuje, že postup spojený s prodlením předložených akcií azničením vrácených akcií se řídí dle ust. § 214 obchodníhozákoníku- ukládá představenstvu, aby podalo návrh na zápis tohotorozhodnutí o snížení základního jmění do obchodního rejstříku do30-ti dnů od tohoto rezhodnutí a dodrželo postup dle ust. § 215a 216 obchodního zákoníku-konstatuje se, že po splnění předepsaných náležitostí nazákladě příslušných právních předpisů, a to zejména příslušných ustanovení obchodního zákoníku a po zápisu snížení základníhojmění do obchodního rejstříku dojde součastně ke změně stanovspolečnosti týkající se základního jmění a akcií a poté budevypracováno úplné znění stanov za účelem jeho založení ve smysluust. § 27 a odst. 2 písm.a) obchodního zákoníku :-konstatuje, že po provedení snížení základního jměníspolečnosti dochází ke změně stanov v části týkající se výšezákladního jmění a počtu akcií, a to takto :- článek 5 - Základní jmění1. Základní jmění společnosti činí 1000000,- Kččlánek 8- Akcie- se mění a zní takto :Základní jmění je rozvrženo na 1000 akcií na jméno v listinnépodobě a jmenovité hodnotě 1000,- kč každá:Konstatuje, že po splnění zákonných podmínek pro sníženízákladního jmění dojde ke zvýšení základního jmění, o kterémrozhoduje akcionář za podmínek stanovených § 216 b obchodníhozákoníku.Po provedení snížení základního jmění bude započato s prováděnímúkonů směřujících k tomuto rozhodnutí o zvýšení základního jměnítakto :1.Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku ve výši227000000,- kč, slovy :dvěstědvacetsedmmilionů korun českých.Výše základního jmění po zvýšení bude činit 228000000,- Kč,slovy dvěstědvacetosmmilionů korun českých. Upisování akcií nadtuto částku zvýšení základního jmění se nepřipouští,důvodemzvýšení základního jmění je zvýšení bonity společnosti a jejíhopostavení na trhu,2.Zvýšení základního jmění o výše uvedenou částku bude provedenoupsáním 227 ks nových kmenových akcií na jméno v listinné podoběo jmenovité hodnotě akcie 1000000,- Kč, slovy : jedenmilionkorun českých.3,Emisní kurs upisované akcie činí 1000000,- Kč, slovy:jedenmilion korun českých ,--4, jediný akcionář určuje,že nové akcie budou upsány stávajhícímakcionářem, přičemž jediný akcionář obchodní společnosti ZVIa.s. přejímá závazek k úpisu 227 ks nových kmenových akcií nazvýšení základního jmění nepeněžitým vkladem ve výši 227000000,-Kč, slovy:dvěstědvacetsedmmilionů korun českých, a topohledávkou jediného akcionáře obchodní společnosti ZVI a.s.obchodní společnosti TRUSTFIN akciová společnost za společností,respektive její části ve výši 227000000,- Kč, slovy:dvěstědvacetsedmmilionů korun českých, kterou má jedinýakcionář obchodní společnosti ZVI a.s. za společností na základěSmlouvy o postoupení pohledávky ze dne 28,12,1999, Pohledávka,která je předmětem vkladu, vznikla na základě Kupní smlouvy zedne 27,6,1996 ve znění dodatku č.1 ze dne 28,6,1996, dodatku č.2 ze dne 28,6,1996 a ve znění dodatku č. 3 ke Kupní smlově zedne 27,6,1996,citovaná kupní smlouva uzavřena 27,6,1996, včetnědodatků bude přílohou návrhu na zápis tohoto usnesení doobchodního rejstříku, na základě smlouvy o postoupení pohledávkymezi JUDr. Janem Zetochou, správcem konkurzní podstaty úpadceZbrojovka Vsetín, akciová společnost, se sídlem vsetín,Jasenice1254, IČ:00010189,jako postupitelem a společností FINAPRA a.s.se sídlem Praha 2,krokova 2/827, PSČ 128 00, IČ: 25744941 jakopostupníkem ze dne 28,12,1999, byla předmětná pohledávkapostoupena obchodní společnosti FINAPRA a.s., smlouvou opostoupení pohledávky uzavřenou dne 28,12,1999 mezi společnostíFINAPRA a.s. jako postupitelem a společností TRUSTFIN akciováspolečnost se sídlem Praha 4- Chodov, Donovalská 37, PSČ 140 00,IČ: 60196262 jako postupníkem ze dne 28,12,1999, přičemž smlouvao postoupení pohledávky mezi JUDr. Janem Zetochou, správcemkonkurzní podstaty úpadce Zbrojovka Vsetín,a.s., s e sídlemVsetín,Jasenice 1254ˇ,IČ: 00010189 a obchodní společnostiFINAPRA a.s.a smlouva o postoupení pohledávky mezi společnostíFINAPRA a.s. a TRUSTFIN akciová společnost jsou přílohou návrhuna zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku, o existencipředmětného závazku v celkové výši 260,576.500,78 Kč, slovy:dvěstěšedesátmilionůpětsetsedmdesátšesttisícpětset korun českýchsedmdesátosm haléřů evidovaného v účetní evidenci společnostiZVI a.s.k 31,12,1999 vůči věřiteli společnosti TRUSTFINa.s.podal zprávu auditor Ing. Miroslav Hořický, auditor,pověřený BDO CS,s.r.o.ze dne 27,4,2000, přičemž tato zpráva jepřílohou návrhu na zápis usnesení do obchod. rejstříku. Sohledem na povahu vkladu se neuplatňuje přednostní právoakcionáře.5,Jediný akcionář rozhodl o upisování akcií nepeněžitým vklademakcionáře ZVI a.s., schvaluje předmět vkladu, a to částpohledávky akcionáře obchodní společnsti TRUSTFIN a.s. zaspolečností ZVI a.s. ve výši 227000000,- kč,slovy:dvěstědvacetsedmmilionů korun českých, kterou má akcionářTRUSTFIN akciová společnost za společnost ZVI a.s. na základěSmlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 28,12,1999 meziTRUSTFIN akciová společnost, tj.akcionářem jako postupníkem aobchodní společností FINAPRA a.s. jako postupitelem.6.Jediný akcionář uděluje souhlas s vložením části pohledávkyjediného akcionáře společnosti ZVI a.s. vůči společnosti vnominální hodnotě této části pohledávky ve výši 227000000,- Kč,slovy:dvěstědvacetsedmmilonů korun českých jako vklad dozákladního jmění společnosti.7.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti, tedy kancelářgenerálního ředitele společnosti. Lhůta pro upisování akcií činí60( šedesát) dnů a její počátek se stanoví tak, že lhůta 60-tidnů začne běžet prvního dne následujícího po dni, kdy usnesení ozvýšení základního jmění bylo doručeno společnosti.8.Lhůta a místo pro splacení nepeněžitého vkladu :Upisovatel je povinen zaplatit emisní kurs upsaných akcií velhůtě do 15-ti dnů od úpisu akcií. nepeněžitý vklad je povinenupisovatel zaplatit v této lhůtě v sídle společnosti, tedy tentonepeněžitý vklad je pak s ohledem na svou povahu splacenúčinností smlouvy o postoupení vložené pohledávky,9.Jediný akcinář ukládá představenstvu společnosti, aby ve lhůtědo 30-ti dnů od usnesení valné hromady o snížení a následujícímzvýšení základního jmění podalo návrh na zápis usnesení osnížení základního jmění do obchodního rejstříku. Usnesenízveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu po jeho zápisu doobchodního rejstříku v souladu s platnou právní úpravou. Jedinýakcionář ukládá představenstvu společnosti, aby ve lhůtě do30-ti dnů po zápisu snížení základního jmění do obchodníhorejstříku podalo návrh na zápis usnesení o zvýšení základníhojmění do obchodního rejstříku. Upisování akcií nemůže začítdříve, než bude usnesení valné hromady o zvýšení základníhojmění. zapsáno do obchodního rejstříku.10. jediný akcionář dále konstatoval, že po splnění předepsanýchnáležitostí na základě příslušných právních předpisů, a tozejména příslušných ustanovení obchodního zákoníku a po zápisuzákladního jmění do obchod. rejstříku dojde současně ke změněstanov společnosti týkající se základního jmění a akcií a potébude vypracováno úplné znění stanov za účelem jeho založení vesmyslu ust. § 27 a odst. 2 písm. a) obchodního zákoníku.- konstatuje , že po zápisu zvýšení základního jmění dojde kezměně stanov společnosti takto :článek 5 - Základní jměníZákladní jmění společnosti činí 228000000,- kčZákladní jmění je rozvrženo na 228 ks akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1000000,- Kč každá."
od 23. 01. 2001 od 07. 01. 2004

  Jediný akcionář:TRUSTFIN akciová společnostse sídlem Praha 4 - Chodov, Donovalská 37IČO: 60 19 62 62
od 21. 02. 2000 od 19. 11. 2003

  Prodej části podniku (divize rozbušek) společností ZbrojovkaVsetín - INDET, a.s., se sídlem Vsetín - Jasenice č. 1254,IČ: 47673621, společnosti Detonator Manufacturing, s.r.o.,se sídlem Václavské náměstí 57/813, 110 00 Praha 1, IČ:25689916, na základě smlouvy o prodeji části podniku uzavřenédne 13.11.1998 s účinností ke dni 1.1.1999.
od 16. 02. 1999

Akcie

Počet: 228 ks v hodnotě: 1000000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 12. 2016

Vlastníci

Název/Jméno: SMRŽ MICHAL

Datum narození:10. 2. 1964

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 02. 01. 2008


Název/Jméno: MPI Group, s.r.o.

IČO: 43875017

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 11. 05. 2005 od 02. 01. 2008


Název/Jméno: Česká konsolidační agentura

IČO: 70109966

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 19. 04. 2004 od 11. 05. 2005


Název/Jméno: TRUSTFIN akciová společnost

IČO: 60196262

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 19. 11. 2003 od 19. 04. 2004


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: JORDÁK KAREL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 19. 03. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 02. 2007 od 07. 06. 2007
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 20. 05. 2005 od 07. 02. 2007
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 02. 2005 od 20. 05. 2005


Název/Jméno: PŠENICA VIKTOR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 04. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 03. 2013 od 18. 04. 2015
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 20. 04. 2007 od 19. 03. 2013


Název/Jméno: SMRŽ MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 04. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 06. 2007 od 19. 03. 2013


Název/Jméno: LABSKÝ VIKTOR

IČO: 40627365

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 04. 2007 od 18. 04. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 02. 2007 od 20. 04. 2007


Název/Jméno: SMILEK MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 05. 2005
Dozorčí rada - člen
od 19. 11. 2003 od 02. 02. 2005


Název/Jméno: HUBÁČEK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 05. 2005 od 20. 04. 2007
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 02. 2005 od 20. 05. 2005


Název/Jméno: SOUSEDÍKOVÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 06. 2004 od 02. 02. 2005
Dozorčí rada - člen
od 06. 04. 1999 od 29. 06. 2004


Název/Jméno: TRENDA PAVEL

IČO: 88257690

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 19. 11. 2003 od 02. 02. 2005


Název/Jméno: KROUPA TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 19. 11. 2003 od 02. 02. 2005


Název/Jméno: DORUŠKA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 11. 2003 od 02. 02. 2005


Název/Jméno: BŘEZINA KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 08. 2003 od 02. 02. 2005


Název/Jméno: LEVÍČEK ROSTISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 10. 2002 od 02. 02. 2005


Název/Jméno: LANCINGR JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 05. 2002 od 02. 02. 2005


Název/Jméno: KOŠUT JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 05. 2002 od 02. 02. 2005


Název/Jméno: HLAVIČKA OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 05. 2002 od 02. 02. 2005


Název/Jméno: KOŠU JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 03. 10. 2001 od 30. 05. 2002


Název/Jméno: KASAL EDUARD

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 10. 2001 od 26. 08. 2002


Název/Jméno: DAVID TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 10. 2001 od 19. 11. 2003


Název/Jméno: DOBROVSKÝ LUBOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 10. 2001 od 02. 02. 2005


Název/Jméno: VALENTA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 06. 1997 od 30. 05. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 03. 1997 od 19. 06. 1997
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 11. 1996 od 19. 06. 1997


Název/Jméno: JELEČEK DRAHOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 02. 2000 od 03. 10. 2001


Název/Jméno: ZEMAN JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 12. 1999 od 30. 03. 2001


Název/Jméno: KUDLÍK JAROMÍR

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 21. 12. 1999 od 30. 03. 2001


Název/Jméno: ZÁBRANSKÝ STANISLAV

IČO: 76536033

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 06. 04. 1999 od 21. 12. 1999
Dozorčí rada - člen
od 28. 03. 1997 od 06. 04. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 11. 1996 od 28. 03. 1997


Název/Jméno: FUCHS JAROMÍR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 06. 04. 1999 od 30. 03. 2001
Dozorčí rada - člen
od 26. 09. 1994 od 06. 04. 1999


Název/Jméno: ŽÁDNÍK RADEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 04. 1999 od 30. 05. 2002


Název/Jméno: ČERNOUŠEK MARTIN

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 01. 1998 od 06. 04. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 03. 1997 od 30. 05. 2002


Název/Jméno: Navrátil Václav

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 01. 1998 od 16. 02. 1999


Název/Jméno: EVJÁK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 06. 1997 od 30. 03. 2001


Název/Jméno: SMAŽIL ROBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 03. 1997 od 06. 04. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 09. 1994 od 06. 11. 1996


Název/Jméno: VÁCLAVÍK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 03. 1997 od 06. 04. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 10. 1995 od 06. 11. 1996


Název/Jméno: KUČEROVÁ IVANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 11. 1996 od 16. 02. 1999


Název/Jméno: VÁVRA PŘEMYSL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 11. 1996 od 28. 03. 1997


Název/Jméno: NAXERA MILOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 11. 1996 od 30. 01. 1998


Název/Jméno: FIC RADOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 10. 1995 od 06. 11. 1996


Název/Jméno: MIKEŠ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 10. 1995 od 06. 11. 1996


Název/Jméno: VALENTA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 09. 1994 od 06. 11. 1996


Název/Jméno: ŠEBELA BEDŘICH

Funkce: Prokura - prokurista
od 26. 09. 1994 od 30. 01. 1998


Název/Jméno: Fic Radomír

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 09. 1993 od 26. 09. 1994


Název/Jméno: MACHŮ FRANTIŠEK

IČO: 10248056

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 09. 1993 od 06. 04. 1999


Název/Jméno: Evják Miroslav

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 09. 1993 od 19. 06. 1997


Název/Jméno: Lušovský Jiří

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 09. 1993 od 26. 09. 1994


Název/Jméno: Miňovský Josef

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 09. 1993 od 26. 09. 1994


Název/Jméno: Dančák Karel

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 09. 1993 od 26. 09. 1994


Název/Jméno: Mikeš Jiří

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 09. 1993 od 26. 09. 1994


Název/Jméno: Pilarský Michal

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 01. 09. 1993 od 28. 03. 1997


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:30. 10. 2006

Odpovědní zástupci:


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 05. 2002

Obory činnosti: - organizace, příprava, pořádání a vyhodnocování obchodní veřejné soutěže pro veřejné a ostatní zakázky
od 21. 05. 2002 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:24. 03. 1999


Přibližování dřeva, dřevorubecké a lesotechnické práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 03. 1999

Odpovědní zástupci: 9973

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 03. 1999

Odpovědní zástupci: 9985

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pořez dřeva

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 03. 1999

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 01. 1999

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:22. 03. 2006


Montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 01. 1999

Odpovědní zástupci: 9978

Zánik oprávnění:22. 03. 2006


Revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 01. 1999

Odpovědní zástupci: 9976

Zánik oprávnění:19. 04. 2002


Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:21. 01. 1999

Odpovědní zástupci: 9979

Zánik oprávnění:05. 11. 2001


Revize vyhrazených tlakových zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 01. 1999

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:19. 04. 2002


Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:27. 11. 1998

Odpovědní zástupci: 9982

Zánik oprávnění:19. 04. 2002


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 11. 1998

Odpovědní zástupci: 9976

Zánik oprávnění:19. 04. 2002


Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 11. 1998

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:19. 04. 2002


Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 11. 1998

Zánik oprávnění:19. 04. 2002


Zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:09. 11. 1998

Zánik oprávnění:05. 11. 2001


Montáž měřidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 11. 1998

Odpovědní zástupci: 9980

Zánik oprávnění:19. 04. 2002


Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 11. 1998

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:19. 04. 2002


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:14. 10. 1998

Zánik oprávnění:19. 04. 2002


Galvanizérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:20. 10. 1997

Odpovědní zástupci: 9976

Zánik oprávnění:01. 09. 1999


Opravy karosérií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:20. 10. 1997

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:01. 09. 1999


Malířství a natěračství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 10. 1997

Zánik oprávnění:01. 09. 1999


Tepelné zpracování kovů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:20. 10. 1997

Odpovědní zástupci: 9973

Zánik oprávnění:02. 09. 1999


Zkušebnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 10. 1997

Odpovědní zástupci: 9985

Zánik oprávnění:01. 09. 1999


Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování vojenského střeliva

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:24. 09. 1997

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:19. 12. 2003


Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování vojenských zbraní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:24. 09. 1997

Odpovědní zástupci: 9976

Zánik oprávnění:11. 07. 2003


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:05. 04. 1996

Odpovědní zástupci: 9973

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včet

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:08. 12. 1994


Výzkum, vývoj, výroba, ničení,zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:22. 09. 1994


Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování zbraní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:01. 09. 1993

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, přeprava, znehodnocování a ničení střeliva

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:01. 09. 1993

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 09. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:19. 04. 2002


Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 09. 1993

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba textilních výrobků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 09. 1993

Odpovědní zástupci: 9973

Zánik oprávnění:19. 04. 1999


Konstrukce strojů a zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 09. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:01. 09. 1993

Odpovědní zástupci: 9989


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 09. 1993

Obory činnosti: Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 20. 05. 2002
Přibližování dřeva, dřevorubecké a lesotechnické práce
od 16. 03. 1999
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 16. 03. 1999
Pořez dřeva
od 16. 03. 1999
Konstrukce strojů a zařízení
od 01. 09. 1993
Stavba strojů s mechanickým pohonem
od 01. 09. 1993

Odpovědní zástupci: 9990


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 09. 1993


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ47673621

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 09. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
880734DETEX, spol. s r.o.60199598U Elektry 203/8, 19800 Praha - vlastník

Související firmy

#NázevICOAdresa
124721"IRIS PRAHA", spol. s r.o. v likvidaci26128691Loket nad Ohří, nám. T.G.Masaryka 109, PSČ 357 33
520409"V+K - VÝROBA A KONTRAKT " společnost s ručením omezeným / spol. s r.o. /47680652Orlová, 73511, Město, Zimní důl, 860
3537732M Coral s.r.o.29393345Studentská 6224/1A, 70800 Ostrava
497578ADK-ARNO, s.r.o.64615995Vsetín, Jasenice č.p. 1445, PSČ 755 01
444041Agropork - družstvo - v likvidaci25288067Brno, Čechyňská 23, okres Brno-město, PSČ 602 00
92119AGROS Bohemia, a.s. v likvidaci45806438Osvoboditelů 1107, 43801 Žatec
15437APORIA s.r.o.28864999náměstí 14. října 1307/2, 15000 Praha
372502AQUA-Z, s.r.o.25859013Jasenická 779, 75501 Vsetín
375125AUTO MACHÁČEK s.r.o.4126165Molkova 410, 27101 Nové Strašecí
233795Autoklub Bohemia Assistance, a.s.61859559Na strži 1837/9, 14000 Praha
279149B.V.S., spol. s r.o.49550292Čapkova 301, 25090 Jirny
554773BARON GROUP, akciová společnost63078996Na poříčí 1051/40, 11000 Praha
312306BAVES, spol. s r.o.46682236Kamenická 552/23, 17000 Praha
572148BERYLTRANS, spol. s r.o.41601211142, 66601 Svatoslav
522730BOSTEC s.r.o.25732935Samostatnost 1632, 76901 Holešov
205295bp služby, a. s.45193428Havlíčkova 234/1, 75701 Valašské Meziříčí
164689Bytové družstvo HARMONIE "v likvidaci"25375016Ostrava, 70800, Poruba, Havlíčkovo náměstí, 727
108012Bytové družstvo Nerudova 33,35,37 v likvidaci25186531České Budějovice, 37004, České Budějovice 3, Nerudova, 33,35,37
20634CAMEA INVEST, spol. s r.o.3021378Kořenského 1664/25, 62100 Brno
571357CB&I s.r.o.44014350Holandská 874/8, 63900 Brno
396518Centrotex, akciová společnost v likvidaci72800Haštalská 760/27, 110 00 Praha
341933Cerea, a.s.46504940Dělnická 384, 53003 Pardubice
115CONSI - veřejná obchodní společnost561657279, 75624 Mikulůvka
530445Czech Builder s.r.o.28143787nám. E. Beneše 10/7, 39901 Milevsko
466930Český filharmonický sbor Brno, o.p.s.25318926Výstaviště 405/1, 60300 Brno

Související osoby

#NázevICOAdresa
3222ALEXOVÁ PETRA70500894Věncova 349, 38101 Český Krumlov
199919AMBROŽ IVO12167690Sibiřská 1931/9, 62100 Brno
116250AMBROŽ PAVEL69446211Ledecká 1194/10, 32300 Plzeň
37416AUGUSTA JIŘÍ49654080Italská 833/32, 12000 Praha
233601BAČÍKOVÁ LUCIE87498693Višňovce 834, 76824 Hulín
125085BAHULA PAVEL62869655L. Váchy 515, 76001 Zlín
39605BARTOŠ JIŘÍ12993522Machkova 25/2, 50011 Hradec Králové
116087BARTOŠ PAVEL71908382Kostelní vrch 662, 46342 Hodkovice nad Mohelkou
279418BARTŮNĚK VÁCLAV4509265679, 26255 Petrovice
170515BARVÍNEK VLADIMÍR74815237Útulná 2027/12, 10000 Praha
146638BEDNÁŘ JAROSLAV12400335Slovanská alej 1775/12, 32600 Plzeň
15358BEDNÁŘ JIŘÍ64057682Dykova 597/15, 46001 Liberec
87286BEDNAŘÍK LADISLAV48507377Sídl. Olšava 2213, 68801 Uherský Brod
41083BEDNÁŘÍK MARTIN60353708Bellova 359/6, 62300 Brno
15376BEDNAŘÍK PETR44819633Pelikánova 115/4, 16200 Praha
323243BEDNAŘÍKOVÁ VĚRA66382670Májová 1688/69, 35002 Cheb
130679BĚHOUNKOVÁ JANA86663879Šumavská 1083/6, 12000 Praha
15362BĚLOUŠEK VIKTOR71246983Milady Horákové 849/88, 17000 Praha
21386BENEŠ PETR5393906106, 25722 Čtyřkoly
185607BERKA DAVID74794957Hybešova 364, 33701 Rokycany
179519BEZDĚKOVÁ BLANKA61120456Na Výsluní 1299, 27711 Neratovice
375010BEZECNÝ DALIBOR64078400Evžena Rošického 1064/7, 72100 Ostrava
74002BINDICSOVÁ MARKÉTA67991751Komenského 2016, 25228 Černošice
41615BLAŽEK JIŘÍ11496789Tyršova 630, 76811 Chropyně
9178BLAŽEK PETR46921630Lomnická 1766, 66601 Tišnov

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
3275578AdAm studio s.r.o. "v likvidaci"25638254Holečkova 103/31, 15000 Praha
2451650AFS Finance Group s.r.o.24160075Holečkova 103/31, 15000 Praha
2870998AKRON s.r.o.27584232Holečkova 103/31, 15000 Praha
1402426Alsig, spol. s r.o.15271137Holečkova 103/31, 15000 Praha
1056216AM Motors s.r.o.24723827Holečkova 103/31, 15000 Praha
994859AndCorp holding, a.s.24163708Holečkova 103/31, 15000 Praha
1973266AndCorp2003, s.r.o.27944000Holečkova 103/31, 15000 Praha
1245648AndCorp2011 CZ, s.r.o.24159514Holečkova 103/31, 15000 Praha
3335768AndCorp2013 AFS, s.r.o.24271390Holečkova 103/31, 15000 Praha
1325739AT Finance, s.r.o.24728250Holečkova 103/31, 15000 Praha
2275050ATOZ EVENT s.r.o.25050354Holečkova 657/29, 15000 Praha
1257263ATOZ Marketing Services,spol. s r.o.48117706Holečkova 657/29, 15000 Praha
2018319ATOZ STUDIO s.r.o.63987317Holečkova 657/29, 15000 Praha
1622038AUTO-ŠTÁDLER s.r.o.871621Holečkova 103/31, 15000 Praha
3390518B plus B, spol. s r.o.61056049Holečkova 657/29, 15000 Praha
1694404B.O.I.S. - ENGINEERING Praha, spol.s r.o.15273792Holečkova 103/31, 15000 Praha
987131B.O.I.S. INTERNATIONAL s.r.o.60198508Holečkova 103/31, 15000 Praha
198170BEKRON, s.r.o.28173309Holečkova 103/31, 15000 Praha
1249435BP & S spol. s r.o.25631870Holečkova 657/29, 15000 Praha
717888Bujinkan Czech Dojo2210347Holečkova 103/31, 15000 Praha
2562742CAFE No. 1, s.r.o. v likvidaci27380661Holečkova 103/31, 15000 Praha
2236896Cann Pharmaceutical Czech a.s.5374871Holečkova 103/31, 15000 Praha
983927CELEX, s.r.o. v likvidaci25102249Holečkova 103/31, 15000 Praha
3104486CENTRUM HOMOLKA s.r.o.62955012Holečkova 103/31, 15000 Praha
3129442Condor Manufacturing spol. s r.o. v likvidaci48028967Holečkova 103/31, 15000 Praha

Fyzické osoby v okolí