Firma s názvem ZVU a.s., zapsal Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 630. Její identifikační číslo je 46504737

Výpis z obchodního rejstříku ZVU a.s.

Datum zápisu: 1. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 630

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: u2sg69g

Předmět podnikání: Vedení spisovny
Specializovaný maloobchod
Zprostředkování služeb
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Realitní činnost
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Zajišťování komplexních inženýrsko-dodavatelských činností v...
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
Provozování vodovodů a kanalizací
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Ostraha majetku a osob
Pronájem nebytových prostor s poskytováním i jiných než základních...
Vedení personální a mzdové agendy
Vedení účetnictví
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ubytovací služby
Příprava svářečů a ostatních dělnických profesí
Montážní práce
Zkušební činnost v oblasti kovových materiálů
Provozování mateřské školy
Kopírovací služby
Hostinská činnost
Slévání železných i neželezných obecných kovů
Hostinská činnost
Projektování elektrických zařízení
Výroba nástrojů
Montáž a opravy měřicí a regulační techniky
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání
Projektování elektrických zařízení
Vyučování v oboru cizích jazyků-německý jazyk, ruský jazyk
Klempířství
Truhlářství
Stavba strojů s mechanickým pohonem
Galvanizace kovů
Kovoobrábění
Zámečnictví
Kovářství
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Vodoinstalatérství, topenářství
Silniční motorová doprava nákladní
Silniční motorová doprava osobní
Silniční motorová doprava

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Akciová společnost ZVU a.s. se podřídila jako celku zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.
od 20. 02. 2014

  Valná hromada určuje, že akcionář JUDr. Nataša Brožová, bytem Praha 10, Za zahradami 412, PSČ 100 00, je hlavním akcionářem společnosti ZVU a.s. (dále též "společnosti") ve smyslu ust. § 183i odst. 1 Obchodního zákoníku (dále též "hlavní akcionář"). Tato skutečnost je doložena (osvědčena):a) žádostí akcionáře JUDr. Nataši Brožové o svolání mimořádné valné hromady ze dne 23.7. 2005 obsahující čestné prohlášení o splnění podmínky § 183i odst. 1 Obchodního zákoníku,b) rozhodnutím představenstva společnosti ze dne 1. 8. 2005 v rámci kterého představenstvo zkontrolovalo akcionářem JUDr. Natašou Brožovou předložené listinné akcie a osvědčilo, že JUDr. Nataša Brožová vlastní 94,39 % (slovy: devadesátčtyřiceláatřicetdevětsetin procenta) základního kapitálu společnosti a je hlavním akcionářem ve smyslu ust. § 183i odst. 1 Obchodního zákoníku,c) listinou přítomných akcionářů na této valné hromadě, ze které vyplývá, že akcionář JUDr. Nataša Brožová vlastní k datu konání valné hromady 926.500 (slovy: devětsetdvacetšesttisícpětset) kusů kmenových listinných akcií společnosti ZVU a.s. o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- Kč (slovy: deset korun českých) znějících na majitele, což představuje 94,39 % (slovy: devadesátčtyřiceláatřicetdevětsetin procenta) základního kapitálu společnosti.Z uvedených dokumentů vyplývá, že hlavní akcionář splnil k datu žádosti o svolání mimořádné valné hromady podmínku vlastnictví akcií společnosti, jejichž souhrnná nominální hodnota činí alespoň 90 % (slovy: devadesát procent) základního kapitálu, přičemž k datu konání mimořádné valné hromady vlastní celkem akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 94,39 % (slovy: devadesátčtyřiceláatřicetdevětsetin procenta) základního kapitálu společnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost nemá v majetku žádné akcie vydané společností, nepoužil se tedy při určení hlavního akcionáře postup podle ust. § 183i odst. 4 Obchodního zákoníku.Valná hromada rozhoduje ve smyslu § 183i a násl. Obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře, kterým je JUDr. Nataša Brožová, bytem Praha 10, Za zahradami 412, PSČ 100 00, přičemž vlatnické právo přechází ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku (dále rovněž "den účinnosti" s tím, že :a) hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti protiplnění ve výši 44,- Kč (slovy čtyřicetčtyři korun českých) za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy : deset korun českých), přičemž přiměřenost výše protiplnění byla doložena znaleckým posudkem č. 227-42/05 ze dne 22.7.2005 vypracovaným Ing. Ivanou Prchalovou-Heřboltovou, CSc., znalkyní jmenovanou rozhodnutími Krajského soudu v Brně ze dne 7.6.1999 č.j. Spr. 1583/98 a ze dne 9.7.2001 č.j. Spr. 1808/2000 pro základní obor ekonomika - ceny a odhady se specializací cenné papíry a oceňování podniků, a představenstvo společnosti považuje navrhovanou výši protiplnění při zohlednění všech relevantních informací za spravedlivou,b) hlavní akcionář poskytne (v souladu s ust. § 183m odst. 2 až 4 Obchodního zákoníku) protiplnění v určené výši oprávněným osobám (vlastníci akcií nebo zástavní věřitelé) oproti předání akcií společnosti; oprávněné osoby jsou povinny akcie předložit společnosti do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne účinnosti; nepředloží-li oprávněné osoby tyto akcie ani v dodatečné lhůtě, kterou valná hromada určuje v délce 15 (slovy: patnácti) dnů, bude společnost postupovat podle ust. § 214 odst. 1 až 3 Obchodního zákoníku.c) hlavní akcionář poskytne protiplnění oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po splnění podmínky uvedené pod písm. b), nejpozději však do 30 (slovy: třiceti) dnů od předání akcií společnosti.Valná hromada pověřuje představenstvo k provedení veškerých kroků potřebných k realizaci usnesení této mimořádné valné hromady a k poskytnutí potřebné součinnosti hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění oprávněným osobám.
od 08. 09. 2005 od 20. 02. 2014

  Valná hromada společnosti schvaluje ve smyslu článku 16 odstavce2 písmene e) stanov společnosti a ustanovení § 216a odstavce 1písmene b) a c) Obchodního zákoníku snížení základního jměníspolečnosti o 971,779.050,-- Kč(devětsetsedmdesátjedenmiliónsedmsetsedmdesátdevěttisícpadesátkorun českých) za účelem úhrady ztráty minulých let včetně částiztráty za rok 1998 ve výši 970,894.214,42 Kč(devětsetsedmdesátmiliónůosmsetdevadesátčtyřitisícedvěstěčtrnáct42/100 korun českých) a za účelem převodu do rezervního fondu naúhradu budoucí ztráty ve výši 884.835,58 Kč(osmsetosmdesátčtyřitisíceosmsettřicetpět 58/100 korun českých)formou snížení jmenovité hodnoty akcií společnosti z 1.000,-- Kč(jedentisíc korun českých) na 10,-- Kč (deset korun českých) dleustanovení § 213a odstavce 1 a 3 Obchodního zákoníku.
od 08. 03. 2000 od 20. 02. 2014

  Údaje o vyrovnání:Rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. července 1997 sp. zn. 43 Kv 3/97 - 761 bylo povoleno vyrovnání na majetek akciové společnosti ZVU a.s. včetně ustavení vyrovnávacího správce s tím, že účinky povolení vyrovnání nastaly vyvěšením usnesení na úřední desce soudu dne 28. července 1997.Vyrovnávací správce:JUDr. Josef Oubrecht, advokát, Hradec Králové, Riegrovo nám. 1493
od 09. 09. 1998 od 28. 07. 1999

  Změna stanov schválena valnou hromadou dne 24.9.1993.
od 08. 11. 1993 od 30. 10. 1996

  Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32,na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst.3zák.č.92/1991 sb., o podmínkách převodu majetku státu na jinéosoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 29.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov ajmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 01. 05. 1992 od 30. 10. 1996

Akcie

Počet: 981 595 ks v hodnotě: 10 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 20. 02. 2014

Počet: 981 595 ks v hodnotě: 10 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 16. 07. 2002 od 20. 02. 2014

Vlastníci

Název/Jméno: SIMAJCHL PAVEL

Datum narození:13. 6. 1962

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 10. 10. 2015


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: SIROVÝ JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 01. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 07. 2002 od 09. 02. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 05. 1993 od 24. 05. 1996


Název/Jméno: REJMONT VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 04. 2015
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 02. 2010 od 13. 01. 2012


Název/Jméno: ŘEHÁK SLAVOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 02. 2010
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 07. 2002 od 11. 02. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 05. 1997 od 16. 07. 2002


Název/Jméno: ŘEHÁKOVÁ KATEŘINA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 09. 2014 od 07. 03. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 02. 2010 od 15. 09. 2011


Název/Jméno: LNĚNIČKOVÁ KATEŘINA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 09. 2011 od 13. 09. 2014


Název/Jméno: ŽIVNÝ MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 01. 2012 od 13. 01. 2012
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 01. 2012 od 11. 04. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 07. 2002 od 13. 01. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 05. 1997 od 16. 07. 2002
Prokura - prokurista
od 22. 05. 1997 od 13. 01. 2012


Název/Jméno: SIMAJCHL PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 05. 1997


Název/Jméno: TRUNEC VLASTIMIL

IČO: 60141093

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 09. 2011 od 11. 04. 2015


Název/Jméno: BROŽ DAVID

IČO: 86574647

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 09. 2009 od 11. 02. 2010


Název/Jméno: BROŽOVÁ NATAŠA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 03. 2004 od 11. 02. 2010
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 02. 1999 od 16. 07. 2002
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 05. 1997 od 23. 02. 1999


Název/Jméno: HALOUSKOVÁ DANIELA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 07. 2008 od 25. 09. 2009


Název/Jméno: KRUŠINOVÁ MARIE

IČO: 41370961

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 02. 2008 od 15. 09. 2011


Název/Jméno: BROŽOVÁ DANIELA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 08. 2006 od 14. 07. 2008


Název/Jméno: JEDLIČKOVÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 02. 2005 od 26. 02. 2008


Název/Jméno: ČERNÁ LENKA

IČO: 49132113

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 03. 2004 od 22. 08. 2006


Název/Jméno: KOROS BEDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 03. 2000 od 19. 03. 2004


Název/Jméno: DIVIŠ DUŠAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 07. 2002 od 19. 03. 2004


Název/Jméno: BULÍČEK MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 07. 1999 od 16. 07. 2002
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 09. 1992 od 01. 07. 1999


Název/Jméno: LENGER ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 24. 03. 1999 od 16. 07. 2002


Název/Jméno: BUŠEK MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 05. 1997 od 23. 02. 1999
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 05. 1997 od 22. 05. 1997


Název/Jméno: TĚŠITEL KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 05. 1997 od 16. 07. 2002


Název/Jméno: KOTÁB MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 05. 1997 od 22. 05. 1997
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 05. 1996 od 20. 05. 1997


Název/Jméno: KOLBABA EDUARD

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 10. 1996 od 23. 02. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 03. 1995 od 24. 05. 1996


Název/Jméno: BELADA RADKO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 10. 1996 od 23. 02. 1999


Název/Jméno: SUCHÝ VLADIMÍR

IČO: 61490199

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 10. 1996 od 22. 05. 1997


Název/Jméno: MANC JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 10. 1996 od 08. 03. 2000


Název/Jméno: POUROVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 05. 1996 od 22. 05. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 03. 1996 od 24. 05. 1996


Název/Jméno: DVOŘÁK IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 05. 1996 od 22. 05. 1997


Název/Jméno: MAIEROVÁ HANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 05. 1996 od 20. 05. 1997


Název/Jméno: FRYŠ MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 05. 1996 od 22. 05. 1997


Název/Jméno: VAVŘINA JAROSLAV

IČO: 65235444

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 05. 1996 od 23. 02. 1999


Název/Jméno: VLASÁK OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 03. 1996 od 24. 05. 1996


Název/Jméno: DANĚK ONDŘEJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 03. 1996 od 24. 05. 1996


Název/Jméno: PÁRAL KAREL

Funkce: Prokura - prokurista
od 28. 05. 1993 od 30. 10. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 05. 1993 od 24. 05. 1996


Název/Jméno: ČAPKOVÁ EVA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 05. 1993 od 24. 05. 1996


Název/Jméno: MLÁDEK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 05. 1993 od 24. 05. 1996


Název/Jméno: POSPÍŠIL FRANTIŠEK

IČO: 67537103

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 05. 1993 od 13. 03. 1996


Název/Jméno: TITZ PŘEMYSL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 05. 1993 od 24. 05. 1996


Název/Jméno: DUSIL PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 05. 1993 od 24. 05. 1996


Název/Jméno: NEPRAŠ OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 05. 1993 od 24. 05. 1996


Název/Jméno: Srba Václav

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 05. 1993 od 24. 05. 1996


Název/Jméno: MIKEŠ IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 05. 1993 od 13. 03. 1996


Název/Jméno: BUZRLA FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 09. 1992 od 28. 05. 1993


Název/Jméno: FLAJŠMAN PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 09. 1992 od 15. 03. 1995


Název/Jméno: RACEK JOSEF

IČO: 45986681

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 05. 1992 od 28. 05. 1993


Název/Jméno: TROJAN ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 od 28. 05. 1993


Název/Jméno: ZÁRUBA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 od 28. 05. 1993


Název/Jméno: TESNER JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 od 28. 05. 1993


Název/Jméno: CHRZ VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 05. 1992 od 28. 05. 1993


Název/Jméno: LNĚNIČKA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 od 28. 05. 1993


Název/Jméno: ZÍDEK IVO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 05. 1992 od 13. 03. 1996


Název/Jméno: GLOGAR JIŘÍ

IČO: 45986339

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 od 28. 05. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Vedení spisovny

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:22. 05. 2006

Odpovědní zástupci: 577044


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 12. 2002

Obory činnosti: - knihami, časopisy a kancelářskými potřebami
od 16. 12. 2002 od 30. 06. 2008
- masnými výrobky
od 16. 12. 2002 od 30. 06. 2008
- kosmetickým a drogistickým zbožím
od 16. 12. 2002 od 30. 06. 2008
- obuví a koženým zbožím
od 16. 12. 2002 od 30. 06. 2008
- potřebami pro sport a volný čas
od 16. 12. 2002 od 30. 06. 2008
- květinami a zahrádkářskými potřebami
od 16. 12. 2002 od 30. 06. 2008
- živými zvířaty pro hospodářské účely
od 16. 12. 2002 od 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 16. 12. 2002 od 30. 06. 2008
- potravinami a pochutinami
od 16. 12. 2002 od 30. 06. 2008
- nealkoholickými nápoji
od 16. 12. 2002 od 30. 06. 2008
- pyrotechnickými předměty (třídy nebezpečnosti T0, T1, I. až III.)
od 16. 12. 2002 od 30. 06. 2008
- ovocem a zeleninou
od 16. 12. 2002 od 30. 06. 2008
- rybami a drůbeží
od 16. 12. 2002 od 30. 06. 2008
- textilem, oděvy a textilní galantérií
od 16. 12. 2002 od 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými a textilními krytinami
od 16. 12. 2002 od 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji pro domácnost
od 16. 12. 2002 od 30. 06. 2008
- výpočetní technikou a kancelářskými stroji
od 16. 12. 2002 od 30. 06. 2008
- železářským zbožím, sklem a porcelánovými a keramickými výrobky
od 16. 12. 2002 od 30. 06. 2008
- pivem, vínem a alkoholickými nápoji
od 16. 12. 2002 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 99715

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 01. 2001

Obory činnosti: - poštovních a telefonních
od 29. 01. 2001 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 01. 2001

Obory činnosti: - vedení personální a mzdové agendy
od 29. 01. 2001 od 30. 06. 2008
- péče o spisový materiál
od 29. 01. 2001 od 14. 12. 2006

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 02. 1999

Obory činnosti: - nákup a prodej nemovitostí
od 06. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí
od 06. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- zprostředkování, nákupu, prodeje a pronájmu bytů a nebytových prostor
od 06. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 06. 06. 2001 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 02. 1999

Obory činnosti: - podnikatelské poradenství
od 06. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- organizační a ekonomické poradenství
od 06. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti financí a investic
od 06. 06. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 99715

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zajišťování komplexních inženýrsko-dodavatelských činností v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 02. 1999

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:18. 06. 2001


Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 11. 1998

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:30. 11. 1998

Zánik oprávnění:26. 03. 2002


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:23. 11. 1998

Odpovědní zástupci: 178810


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:26. 10. 1998


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 11. 1997

Obory činnosti: - správa sítí
od 06. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- služby databank
od 06. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- zpracování dat
od 06. 06. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 593535

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:26. 11. 1997

Zánik oprávnění:29. 05. 2001


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 11. 1997

Obory činnosti: Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
od 21. 04. 2015
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
od 17. 07. 2008
Poskytování technických služeb
od 17. 07. 2008
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 17. 07. 2008
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 17. 07. 2008
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
od 17. 07. 2008
Ubytovací služby
od 17. 07. 2008
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 17. 07. 2008
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 17. 07. 2008
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
od 17. 07. 2008
Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb
od 17. 07. 2008 od 30. 04. 2013
Velkoobchod a maloobchod
od 16. 12. 2002
Specializovaný maloobchod
od 16. 12. 2002 od 17. 07. 2008
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 29. 01. 2001 od 17. 07. 2008
Zprostředkování služeb
od 29. 01. 2001 od 17. 07. 2008
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 23. 02. 1999
Realitní činnost
od 23. 02. 1999 od 17. 07. 2008
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 23. 02. 1999
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 23. 02. 1999 od 17. 07. 2008
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
od 30. 11. 1998 od 17. 07. 2008
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 26. 11. 1997
Zprostředkování obchodu a služeb
od 26. 11. 1997
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 26. 11. 1997 od 17. 07. 2008
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
od 26. 11. 1997 od 14. 05. 2009
Zprostředkování služeb
od 26. 11. 1997 od 14. 05. 2009
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 26. 11. 1997 od 14. 05. 2009
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
od 26. 11. 1997


Ostraha majetku a osob

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 11. 1997

Odpovědní zástupci:


Pronájem nebytových prostor s poskytováním i jiných než základních služeb spojených s pronájmem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 04. 1997

Zánik oprávnění:04. 06. 2001


Vedení personální a mzdové agendy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 04. 1997

Zánik oprávnění:18. 06. 2001


Vedení účetnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 04. 1997

Zánik oprávnění:16. 01. 2001


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:02. 04. 1997


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 03. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:18. 06. 2001


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 03. 1993

Zánik oprávnění:18. 06. 2001


Příprava svářečů a ostatních dělnických profesí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 03. 1993

Odpovědní zástupci: 593537

Zánik oprávnění:10. 02. 1999


Montážní práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 03. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:10. 02. 1999


Zkušební činnost v oblasti kovových materiálů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 03. 1993

Zánik oprávnění:10. 02. 1999


Provozování mateřské školy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 03. 1993

Zánik oprávnění:10. 02. 1999


Kopírovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 03. 1993

Odpovědní zástupci: 294154

Zánik oprávnění:10. 02. 1999


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:07. 01. 1993

Zánik oprávnění:29. 05. 2001


Slévání železných i neželezných obecných kovů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:07. 01. 1993

Zánik oprávnění:03. 02. 1999


Hostinská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:07. 01. 1993

Zánik oprávnění:22. 05. 1996


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 12. 1992

Zánik oprávnění:18. 06. 2001


Výroba nástrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 12. 1992

Zánik oprávnění:03. 02. 1999


Montáž a opravy měřicí a regulační techniky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 12. 1992

Zánik oprávnění:30. 05. 2001


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 178810

Zánik oprávnění:23. 01. 2001


Výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 12. 1992

Zánik oprávnění:18. 06. 2001


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 12. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:23. 01. 2001


Vyučování v oboru cizích jazyků-německý jazyk, ruský jazyk

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 12. 1992

Zánik oprávnění:10. 02. 1999


Klempířství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 12. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:03. 02. 1999


Truhlářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 12. 1992

Zánik oprávnění:03. 02. 1999


Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 12. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:10. 02. 1999


Galvanizace kovů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 12. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:03. 02. 1999


Kovoobrábění

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 12. 1992

Zánik oprávnění:03. 02. 1999


Zámečnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 12. 1992

Zánik oprávnění:03. 02. 1999


Kovářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 12. 1992

Zánik oprávnění:03. 02. 1999


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 303801


Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 12. 1992


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:12. 11. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:03. 02. 1999


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:12. 11. 1992

Odpovědní zástupci: 343337

Zánik oprávnění:03. 02. 1999


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:12. 11. 1992

Odpovědní zástupci: 593543

Zánik oprávnění:31. 10. 1996


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ46504737

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
78848"H. A. L." společnost s ručením omezeným zkráceně: "H. A. L." spol. s r.o.43222960Most, Moskevská 1/14
411273"J.H.C. spol. s r.o." v likvidaci46978097sídliště Vajgar 728, 37701 Jindřichův Hradec
165457"Nad strouhou", bytové družstvo, v likvidaci41191421Praha 4, Braník, Nad strouhou 16-20, PSČ 147 00
3465605 Pneu s.r.o.28499816Na výsluní 201/13, 10000 Praha
448779AB line, společnost s ručením omezeným45315132Praha, 10000, Strašnice (Praha 10), Nad vodovodem, 45
137477ABOS HK, s.r.o.26013398Pospíšilova 281/18, 50003 Hradec Králové
22613ADLER Czech, a.s.25409727Oblouková 391, 40340 Ústí nad Labem
106465Ageron s.r.o. v likvidaci62907433Strážnická 403/8, 18100 Praha
230910AGRO Vnorovy, a.s.64508056Smetkova 303, 69661 Vnorovy
46759AGROTRADE, a.s.25052691Praha, 14700, Podolí, Lopatecká, 13/223
243702AJ TRADE s.r.o.27552331Na hutích 661/9, 16000 Praha
34408AM 99 s.r.o. v likvidaci62062221Hradec Králové, 50002, Hradec Králové, Průmyslová, 1200
50832AQUASAN IZOLACE s.r.o.29385717240, 73951 Dobrá
60952ARGO-AG investiční fond, a.s.15036677Litomyšl, 57001, , BĚLIDLA, 1061
438033ART 38 a.s.518816Koterovská 205/6, 32600 Plzeň
99475AUTOPŮJČOVNA OLFIN a.s.25277324Na Rybárně 1670, 50002 Hradec Králové
328513BA servis s.r.o.26781646Bělohorská 1681/62, 16900 Praha
102633Bela Via 6G6 s.r.o.4563875Jurečkova 643/20, 70200 Ostrava
164207Bohemia Dance, s.r.o.25712748Bubenská 1477/1, 17000 Praha
83506Bohemian Bussines Center a.s. v likvidaci23051Praha, 15000, Smíchov, nám. 14. října, 1307/2
71912BORETO, a.s.25735632Brozánky 74, okres Mělník, PSČ 276 01
84318Bytová výstavba CZ a.s.25941763Rybova 1905/25, 50009 Hradec Králové
431882Bytové družstvo Horova 1290,129160916231Horova 1290/1, 50002 Hradec Králové
448037Bytové družstvo Keřová 9, 11, 1326216337Keřová 705/11, 64100 Brno
204687Bytové družstvo Tavolníková 184826772434Tavolníková 1848/19, 14200 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
46518ANDRLE VÁCLAV1472155432, 34601 Blížejov
91854AUGUSTIN MIROSLAV65016416Pivovarnická 1435/9, 18000 Praha
262675BAJOR BEDŘICH16647441Na Sovinci 918/17, 72400 Ostrava
49650BALÍK PAVEL11204982Nový lesík 882/27, 16200 Praha
20495BANKO PETR88137040Lohniského 870/14, 15200 Praha
6456BARTEK LUKÁŠ75207401209, 43526 Bečov
199223BARTOŇ TOMÁŠ61817279Sídliště II 29, 25168 Kamenice
121925BARTOŠ VLADIMÍR75721074Kaštanová 1165, 66501 Rosice
40184BARTOŠKOVÁ IVANA49188089144, 36001 Pila
303804BARTOŠOVÁ EVA49917803Kosmonautů 2019/10, 41201 Litoměřice
34042BASÁK HYNEK2630044Na Golfu 919, 26601 Beroun
122513BÁŠA PETR48932779Jižní 2233, 28802 Nymburk
262676BAŠTINSKÝ MARTIN44745958Františka Lýska 1600/8, 70030 Ostrava
151676BAUER PAVEL13445685677, 73951 Dobrá
20117BAŽANT JIŘÍ73417220Raušarovy sady 739, 33601 Blovice
238601BĚLOHLÁVEK JIŘÍ87074681Lidická 1005/23B, 60200 Brno
13714BĚLOHLÁVEK ZDENĚK66821274Sušilova 1337/2, 50002 Hradec Králové
134853BĚLOHLÁVKOVÁ MILUŠE41824407Praha, 14000, Krč, VIKOVA, 1142/15
143863BENDÍK MILAN44115971Lomená 2206, 76001 Zlín
35621BENEŠ ANTONÍN49867253Hrnčířská 768/91, 47001 Česká Lípa
91853BENEŠ MILAN64867609Javorová 1172, 33202 Starý Plzenec
252281BENEŠOVÁ ZDEŇKA69627967458, 73961 Ropice
35227BERÁNEK MARTIN76495027Rybářská 528/20, 60300 Brno
6749BERÁNKOVÁ VERONIKA66760488Kutná Hora, 28401, Hlouška, Ostašova, 526/18
172075BERNARD JAROSLAV72846151Beroun, 26601, Beroun-Město, Šafaříkova, 604/3

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí