Podnikatelský subjekt s názvem ZVU a.s., zapsal Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 630. Jeho identifikační číslo je 46504737

 
 

Výpis z obchodního rejstříku ZVU a.s.

Datum zápisu: 1. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 630

Identifikační číslo:46504737

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: u2sg69g

Předmět podnikání: Vedení spisovny
Specializovaný maloobchod
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Zprostředkování služeb
Zajišťování komplexních inženýrsko-dodavatelských činností v...
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Realitní činnost
Provozování vodovodů a kanalizací
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Ostraha majetku a osob
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Vedení účetnictví
Vedení personální a mzdové agendy
Pronájem nebytových prostor s poskytováním i jiných než základních...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ubytovací služby
Kopírovací služby
Provozování mateřské školy
Zkušební činnost v oblasti kovových materiálů
Montážní práce
Příprava svářečů a ostatních dělnických profesí
Hostinská činnost
Slévání železných i neželezných obecných kovů
Hostinská činnost
Stavba strojů s mechanickým pohonem
Truhlářství
Klempířství
Vodoinstalatérství, topenářství
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Kovářství
Zámečnictví
Kovoobrábění
Galvanizace kovů
Vyučování v oboru cizích jazyků-německý jazyk, ruský jazyk
Projektování elektrických zařízení
Výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Montáž a opravy měřicí a regulační techniky
Výroba nástrojů
Projektování elektrických zařízení
Silniční motorová doprava
Silniční motorová doprava osobní
Silniční motorová doprava nákladní

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Akciová společnost ZVU a.s. se podřídila jako celku zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.
od 20. 02. 2014

  Valná hromada určuje, že akcionář JUDr. Nataša Brožová, bytem Praha 10, Za zahradami 412, PSČ 100 00, je hlavním akcionářem společnosti ZVU a.s. (dále též "společnosti") ve smyslu ust. § 183i odst. 1 Obchodního zákoníku (dále též "hlavní akcionář"). Tato skutečnost je doložena (osvědčena):a) žádostí akcionáře JUDr. Nataši Brožové o svolání mimořádné valné hromady ze dne 23.7. 2005 obsahující čestné prohlášení o splnění podmínky § 183i odst. 1 Obchodního zákoníku,b) rozhodnutím představenstva společnosti ze dne 1. 8. 2005 v rámci kterého představenstvo zkontrolovalo akcionářem JUDr. Natašou Brožovou předložené listinné akcie a osvědčilo, že JUDr. Nataša Brožová vlastní 94,39 % (slovy: devadesátčtyřiceláatřicetdevětsetin procenta) základního kapitálu společnosti a je hlavním akcionářem ve smyslu ust. § 183i odst. 1 Obchodního zákoníku,c) listinou přítomných akcionářů na této valné hromadě, ze které vyplývá, že akcionář JUDr. Nataša Brožová vlastní k datu konání valné hromady 926.500 (slovy: devětsetdvacetšesttisícpětset) kusů kmenových listinných akcií společnosti ZVU a.s. o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- Kč (slovy: deset korun českých) znějících na majitele, což představuje 94,39 % (slovy: devadesátčtyřiceláatřicetdevětsetin procenta) základního kapitálu společnosti.Z uvedených dokumentů vyplývá, že hlavní akcionář splnil k datu žádosti o svolání mimořádné valné hromady podmínku vlastnictví akcií společnosti, jejichž souhrnná nominální hodnota činí alespoň 90 % (slovy: devadesát procent) základního kapitálu, přičemž k datu konání mimořádné valné hromady vlastní celkem akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 94,39 % (slovy: devadesátčtyřiceláatřicetdevětsetin procenta) základního kapitálu společnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost nemá v majetku žádné akcie vydané společností, nepoužil se tedy při určení hlavního akcionáře postup podle ust. § 183i odst. 4 Obchodního zákoníku.Valná hromada rozhoduje ve smyslu § 183i a násl. Obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře, kterým je JUDr. Nataša Brožová, bytem Praha 10, Za zahradami 412, PSČ 100 00, přičemž vlatnické právo přechází ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku (dále rovněž "den účinnosti" s tím, že :a) hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti protiplnění ve výši 44,- Kč (slovy čtyřicetčtyři korun českých) za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy : deset korun českých), přičemž přiměřenost výše protiplnění byla doložena znaleckým posudkem č. 227-42/05 ze dne 22.7.2005 vypracovaným Ing. Ivanou Prchalovou-Heřboltovou, CSc., znalkyní jmenovanou rozhodnutími Krajského soudu v Brně ze dne 7.6.1999 č.j. Spr. 1583/98 a ze dne 9.7.2001 č.j. Spr. 1808/2000 pro základní obor ekonomika - ceny a odhady se specializací cenné papíry a oceňování podniků, a představenstvo společnosti považuje navrhovanou výši protiplnění při zohlednění všech relevantních informací za spravedlivou,b) hlavní akcionář poskytne (v souladu s ust. § 183m odst. 2 až 4 Obchodního zákoníku) protiplnění v určené výši oprávněným osobám (vlastníci akcií nebo zástavní věřitelé) oproti předání akcií společnosti; oprávněné osoby jsou povinny akcie předložit společnosti do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne účinnosti; nepředloží-li oprávněné osoby tyto akcie ani v dodatečné lhůtě, kterou valná hromada určuje v délce 15 (slovy: patnácti) dnů, bude společnost postupovat podle ust. § 214 odst. 1 až 3 Obchodního zákoníku.c) hlavní akcionář poskytne protiplnění oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po splnění podmínky uvedené pod písm. b), nejpozději však do 30 (slovy: třiceti) dnů od předání akcií společnosti.Valná hromada pověřuje představenstvo k provedení veškerých kroků potřebných k realizaci usnesení této mimořádné valné hromady a k poskytnutí potřebné součinnosti hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění oprávněným osobám.
od 08. 09. 2005 do 20. 02. 2014

  Valná hromada společnosti schvaluje ve smyslu článku 16 odstavce2 písmene e) stanov společnosti a ustanovení § 216a odstavce 1písmene b) a c) Obchodního zákoníku snížení základního jměníspolečnosti o 971,779.050,-- Kč(devětsetsedmdesátjedenmiliónsedmsetsedmdesátdevěttisícpadesátkorun českých) za účelem úhrady ztráty minulých let včetně částiztráty za rok 1998 ve výši 970,894.214,42 Kč(devětsetsedmdesátmiliónůosmsetdevadesátčtyřitisícedvěstěčtrnáct42/100 korun českých) a za účelem převodu do rezervního fondu naúhradu budoucí ztráty ve výši 884.835,58 Kč(osmsetosmdesátčtyřitisíceosmsettřicetpět 58/100 korun českých)formou snížení jmenovité hodnoty akcií společnosti z 1.000,-- Kč(jedentisíc korun českých) na 10,-- Kč (deset korun českých) dleustanovení § 213a odstavce 1 a 3 Obchodního zákoníku.
od 08. 03. 2000 do 20. 02. 2014

  Údaje o vyrovnání:Rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. července 1997 sp. zn. 43 Kv 3/97 - 761 bylo povoleno vyrovnání na majetek akciové společnosti ZVU a.s. včetně ustavení vyrovnávacího správce s tím, že účinky povolení vyrovnání nastaly vyvěšením usnesení na úřední desce soudu dne 28. července 1997.Vyrovnávací správce:JUDr. Josef Oubrecht, advokát, Hradec Králové, Riegrovo nám. 1493
od 09. 09. 1998 do 28. 07. 1999

  Změna stanov schválena valnou hromadou dne 24.9.1993.
od 08. 11. 1993 do 30. 10. 1996

  Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32,na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst.3zák.č.92/1991 sb., o podmínkách převodu majetku státu na jinéosoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 29.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov ajmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 01. 05. 1992 do 30. 10. 1996

Akcie

Počet: 981 595 ks v hodnotě: 10 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 20. 02. 2014

Počet: 981 595 ks v hodnotě: 10 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 16. 07. 2002 do 16. 07. 2002

Počet: 981 595 ks v hodnotě: 10 - akcie na majitele
od 14. 12. 2001 do 14. 12. 2001

Počet: 981 595 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 08. 11. 1993 do 08. 11. 1993

Počet: 974 824 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 01. 05. 1992 do 01. 05. 1992

Vlastníci

Název/Jméno: SIMAJCHL PAVEL

Datum narození:13. 6. 1962

Adresa: Zahradní 288, 503 21 Stěžery
od 10. 10. 2015

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 10. 10. 2015


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ŘEHÁK SLAVOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 02. 2010
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 07. 2002 do 11. 02. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 05. 1997 do 16. 07. 2002

Adresa: Velká 88/59, Pouchov, 503 41 Hradec Králové
od 19. 10. 2013
Hradec Králové, Velká 88/59, PSČ 50341
od 11. 02. 2010 do 19. 10. 2013
Hradec Králové - Pouchov, Velká 88, PSČ 50341
od 03. 08. 2005 do 11. 02. 2010
Hradec Králové - Pouchov, Velká 88
od 16. 07. 2002 do 03. 08. 2005
Hradec Králové, Na rozhraní 1380
od 22. 05. 1997 do 16. 07. 2002


Název/Jméno: REJMONT VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 04. 2015
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 02. 2010 do 13. 01. 2012

Adresa: č.p. 92, 503 12 Všestary
od 11. 04. 2015
Všestary 92, PSČ 50312
od 11. 02. 2010 do 13. 01. 2012


Název/Jméno: ŘEHÁKOVÁ KATEŘINA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 09. 2014 do 07. 03. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 02. 2010 do 15. 09. 2011

Adresa: Na Kotli 1175/31, 500 09 Hradec Králové
od 13. 09. 2014 do 07. 03. 2016
Hradec Králové, Velká 88/59, PSČ 50341
od 11. 02. 2010 do 15. 09. 2011


Název/Jméno: LNĚNIČKOVÁ KATEŘINA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 09. 2011 do 13. 09. 2014

Adresa: Na Kotli 1175/31, 500 09 Hradec Králové
od 26. 02. 2013 do 13. 09. 2014
Hradec Králové, Na Kotli 1175, PSČ 50009
od 15. 09. 2011 do 26. 02. 2013


Název/Jméno: TRUNEC VLASTIMIL

IČO: 60141093

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 09. 2011 do 11. 04. 2015

Adresa: č.p. 117, 569 57 Trstěnice
od 15. 04. 2014 do 11. 04. 2015
Trstěnice 117, PSČ 56957
od 15. 09. 2011 do 15. 04. 2014


Název/Jméno: SIMAJCHL PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 05. 1997

Adresa: Zahradní 288, 503 21 Stěžery
od 15. 04. 2014
Stěžery, Zahradní 288, PSČ 50321
od 13. 08. 2007 do 15. 04. 2014
Stěžery, Zahradní 288
od 08. 03. 2000 do 13. 08. 2007
Předměřice nad Labem, Obránců míru 38, okres Hradec Králové
od 22. 05. 1997 do 08. 03. 2000


Název/Jméno: ŽIVNÝ MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 01. 2012 do 13. 01. 2012
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 01. 2012 do 11. 04. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 07. 2002 do 13. 01. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 05. 1997 do 16. 07. 2002
Prokura - prokurista
od 22. 05. 1997 do 13. 01. 2012

Adresa: Na Důchodě 606/12a, Plotiště nad Labem, 503 01 Hradec Králové
od 15. 04. 2014 do 11. 04. 2015
Hradec Králové - Plotiště nad Labem, Na Důchodě 606/12, PSČ 50301
od 13. 08. 2007 do 15. 04. 2014
Hradec Králové, Plotiště nad Labem, Na Důchodě 606/12
od 08. 03. 2000 do 13. 01. 2012
Hradec Králové, Na kotli 1174
od 22. 05. 1997 do 08. 03. 2000


Název/Jméno: SIROVÝ JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 01. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 07. 2002 do 09. 02. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 05. 1993 do 24. 05. 1996

Adresa: Jungmannova 1447/44, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
od 31. 12. 2013
Hradec Králové, Jungmannova 1447, PSČ 50002
od 13. 01. 2012 do 31. 12. 2013
Hradec Králové, Jungmannova 1447, PSČ 50002
od 16. 07. 2002 do 09. 02. 2005
Hradec Králové, Klumparova 566
od 28. 05. 1993 do 24. 05. 1996


Název/Jméno: BROŽ DAVID

IČO: 86574647

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 09. 2009 do 11. 02. 2010

Adresa: Praha 10, Za Zahradami 412, PSČ 10900
od 25. 09. 2009 do 11. 02. 2010


Název/Jméno: BROŽOVÁ NATAŠA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 03. 2004 do 11. 02. 2010
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 02. 1999 do 16. 07. 2002
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 05. 1997 do 23. 02. 1999

Adresa: Praha 10, Za Zahradami 412, PSČ 10000
od 19. 03. 2004 do 11. 02. 2010
Praha 9, Doležalova 1057
od 22. 05. 1997 do 16. 07. 2002


Název/Jméno: HALOUSKOVÁ DANIELA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 07. 2008 do 25. 09. 2009

Adresa: Praha 10, Za Zahradami 412, PSČ 10000
od 14. 07. 2008 do 25. 09. 2009


Název/Jméno: KRUŠINOVÁ MARIE

IČO: 41370961

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 02. 2008 do 15. 09. 2011

Adresa: Předměřice nad Labem, Na Obci 358, PSČ 50302
od 26. 02. 2008 do 15. 09. 2011


Název/Jméno: BROŽOVÁ DANIELA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 08. 2006 do 14. 07. 2008

Adresa: Praha 10, Za Zahradami 412, PSČ 10000
od 22. 08. 2006 do 14. 07. 2008


Název/Jméno: JEDLIČKOVÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 02. 2005 do 26. 02. 2008

Adresa: Smiřice, gen. Govorova 560, PSČ 50303
od 09. 02. 2005 do 26. 02. 2008


Název/Jméno: ČERNÁ LENKA

IČO: 49132113

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 03. 2004 do 22. 08. 2006

Adresa: Pardubice, Sladkovského 823, PSČ 53002
od 19. 03. 2004 do 22. 08. 2006


Název/Jméno: KOROS BEDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 03. 2000 do 19. 03. 2004

Adresa: Hradec Králové 6, Kyjovská 490
od 08. 03. 2000 do 19. 03. 2004


Název/Jméno: DIVIŠ DUŠAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 07. 2002 do 19. 03. 2004

Adresa: Hradec Králové - Roudnička 133, PSČ 50011
od 16. 07. 2002 do 19. 03. 2004


Název/Jméno: BULÍČEK MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 07. 1999 do 16. 07. 2002
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 09. 1992 do 01. 07. 1999

Adresa: Hradec Králové, Uhelná 867, PSČ 50003
od 01. 07. 1999 do 16. 07. 2002
Hradec Králové, Uhelná 867, PSČ 50003
od 07. 09. 1992 do 01. 07. 1999


Název/Jméno: LENGER ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 24. 03. 1999 do 16. 07. 2002

Adresa: Praha 8, Hackerova 793/5
od 24. 03. 1999 do 16. 07. 2002


Název/Jméno: TĚŠITEL KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 05. 1997 do 16. 07. 2002

Adresa: Hradec Králové, Špitálská 183
od 22. 05. 1997 do 16. 07. 2002


Název/Jméno: BUŠEK MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 05. 1997 do 23. 02. 1999
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 05. 1997 do 22. 05. 1997

Adresa: Tábor, tř.9.května 658
od 20. 05. 1997 do 23. 02. 1999


Název/Jméno: KOTÁB MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 05. 1997 do 22. 05. 1997
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 05. 1996 do 20. 05. 1997

Adresa: Praha - východ, Sulice, Želivec 161
od 20. 05. 1997 do 22. 05. 1997
Sulice, Želivec čp.161, Praha - východ
od 24. 05. 1996 do 20. 05. 1997


Název/Jméno: MANC JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 10. 1996 do 08. 03. 2000

Adresa: Hradec Králové, J.Masaryka 1357
od 30. 10. 1996 do 08. 03. 2000


Název/Jméno: SUCHÝ VLADIMÍR

IČO: 61490199

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 10. 1996 do 22. 05. 1997

Adresa: Praha 5, Na vysoké II 242/18
od 30. 10. 1996 do 22. 05. 1997


Název/Jméno: BELADA RADKO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 10. 1996 do 23. 02. 1999

Adresa: Hradec Králové, SNP 861
od 30. 10. 1996 do 23. 02. 1999


Název/Jméno: KOLBABA EDUARD

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 10. 1996 do 23. 02. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 03. 1995 do 24. 05. 1996

Adresa: Hradec Králové, Na drahách 212
od 30. 10. 1996 do 23. 02. 1999
Hradec Králové, Na drahách 212
od 15. 03. 1995 do 24. 05. 1996


Název/Jméno: VAVŘINA JAROSLAV

IČO: 65235444

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 05. 1996 do 23. 02. 1999

Adresa: Přelouč, Pražská 1427, okres Pardubice
od 24. 05. 1996 do 23. 02. 1999


Název/Jméno: DVOŘÁK IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 05. 1996 do 22. 05. 1997

Adresa: Praha 5 - Hlubočepy, Proslněná 562/15
od 24. 05. 1996 do 22. 05. 1997


Název/Jméno: POUROVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 05. 1996 do 22. 05. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 03. 1996 do 24. 05. 1996

Adresa: Dohalice, Čistěves 20, okres Hradec Králové
od 13. 03. 1996 do 22. 05. 1997


Název/Jméno: FRYŠ MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 05. 1996 do 22. 05. 1997

Adresa: Opatovice nad Labem 192, okres Pardubice
od 24. 05. 1996 do 22. 05. 1997


Název/Jméno: MAIEROVÁ HANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 05. 1996 do 20. 05. 1997

Adresa: Praha 10 - Strašnice, Pod strání 2167
od 24. 05. 1996 do 20. 05. 1997


Název/Jméno: VLASÁK OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 03. 1996 do 24. 05. 1996

Adresa: Hradec Králové, Labská kotlina 988
od 13. 03. 1996 do 24. 05. 1996


Název/Jméno: DANĚK ONDŘEJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 03. 1996 do 24. 05. 1996

Adresa: Benešov u Prahy, Wolkerova 667
od 13. 03. 1996 do 24. 05. 1996


Název/Jméno: NEPRAŠ OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 05. 1993 do 24. 05. 1996

Adresa: Praha 5 - Radotín, Strážovská 381/91, okres Praha 5
od 28. 05. 1993 do 24. 05. 1996


Název/Jméno: DUSIL PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 05. 1993 do 24. 05. 1996

Adresa: Hradec Králové, U plováren 516
od 28. 05. 1993 do 24. 05. 1996


Název/Jméno: TITZ PŘEMYSL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 05. 1993 do 24. 05. 1996

Adresa: Olomouc, Karafiátova 1
od 28. 05. 1993 do 24. 05. 1996


Název/Jméno: MLÁDEK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 05. 1993 do 24. 05. 1996

Adresa: Hradec Králové, Hrubínova 1459
od 28. 05. 1993 do 24. 05. 1996


Název/Jméno: Pospíšil František

IČO: 67537103

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 05. 1993 do 13. 03. 1996

Adresa: Hradec Králové, Dobrovského 745
od 28. 05. 1993 do 13. 03. 1996


Název/Jméno: ČAPKOVÁ EVA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 05. 1993 do 24. 05. 1996

Adresa: Hradec Králové, Úprkova 510
od 28. 05. 1993 do 24. 05. 1996


Název/Jméno: MIKEŠ IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 05. 1993 do 13. 03. 1996

Adresa: Praha 8, U Sluncové 3
od 28. 05. 1993 do 13. 03. 1996


Název/Jméno: SRBA VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 05. 1993 do 24. 05. 1996

Adresa: Praha 4, Rytířova 7
od 28. 05. 1993 do 24. 05. 1996


Název/Jméno: PÁRAL KAREL

Funkce: Prokura - prokurista
od 28. 05. 1993 do 30. 10. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 05. 1993 do 24. 05. 1996

Adresa: Hradec Králové, Na rozhraní 548
od 28. 05. 1993 do 30. 10. 1996


Název/Jméno: Buzrla František

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 09. 1992 do 28. 05. 1993

Adresa: Olomouc, Heyrovského 6
od 07. 09. 1992 do 28. 05. 1993


Název/Jméno: FLAJŠMAN PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 09. 1992 do 15. 03. 1995

Adresa: Hradec Králové, Na rozhraní 1377, PSČ 50012
od 07. 09. 1992 do 15. 03. 1995


Název/Jméno: GLOGAR JIŘÍ

IČO: 45986339

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 do 28. 05. 1993

Adresa: Hradec Králové, Nerudova 912
od 01. 05. 1992 do 28. 05. 1993


Název/Jméno: TESNER JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 do 28. 05. 1993

Adresa: Hradec Králové, Hrubínova 1460, PSČ 50002
od 01. 05. 1992 do 28. 05. 1993


Název/Jméno: CHRZ VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 05. 1992 do 28. 05. 1993

Adresa: Hořice v Podkrkonoší, Přátelství 1502
od 01. 05. 1992 do 28. 05. 1993


Název/Jméno: ZÍDEK IVO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 05. 1992 do 13. 03. 1996

Adresa: Hradec Králové, Hradecká 411
od 01. 05. 1992 do 13. 03. 1996


Název/Jméno: LNĚNIČKA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 do 28. 05. 1993

Adresa: Hradec Králové, K aleji 1144, PSČ 50009
od 01. 05. 1992 do 28. 05. 1993


Název/Jméno: ZÁRUBA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 do 28. 05. 1993

Adresa: Praha 6, Fetrovská 21
od 01. 05. 1992 do 28. 05. 1993


Název/Jméno: TROJAN ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 do 28. 05. 1993

Adresa: Praha 6, U Beránky 5
od 01. 05. 1992 do 28. 05. 1993


Název/Jméno: RACEK JOSEF

IČO: 45986681

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 05. 1992 do 28. 05. 1993

Adresa: Hradec Králové, Hončlova 460, PSČ 50011
od 01. 05. 1992 do 28. 05. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Vedení spisovny

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:22. 5. 2006

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Coufal


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 12. 2002

Obory činnosti: - pivem, vínem a alkoholickými nápoji
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- železářským zbožím, sklem a porcelánovými a keramickými výrobky
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- výpočetní technikou a kancelářskými stroji
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji pro domácnost
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými a textilními krytinami
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy a textilní galantérií
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- rybami a drůbeží
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- ovocem a zeleninou
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- pyrotechnickými předměty (třídy nebezpečnosti T0, T1, I. až III.)
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- nealkoholickými nápoji
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- potravinami a pochutinami
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- živými zvířaty pro hospodářské účely
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- květinami a zahrádkářskými potřebami
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- potřebami pro sport a volný čas
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- obuví a koženým zbožím
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- kosmetickým a drogistickým zbožím
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- masnými výrobky
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008
- knihami, časopisy a kancelářskými potřebami
od 16. 12. 2002 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 1. 2001

Obory činnosti: - péče o spisový materiál
od 29. 01. 2001 do 14. 12. 2006
- vedení personální a mzdové agendy
od 29. 01. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Koukal

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 1. 2001

Obory činnosti: - poštovních a telefonních
od 29. 01. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Jiří Ševčík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zajišťování komplexních inženýrsko-dodavatelských činností v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 2. 1999

Zánik oprávnění:18. 6. 2001


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 2. 1999

Obory činnosti: - poradenství v oblasti financí a investic
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- organizační a ekonomické poradenství
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- podnikatelské poradenství
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 2. 1999

Obory činnosti: - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- zprostředkování, nákupu, prodeje a pronájmu bytů a nebytových prostor
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- nákup a prodej nemovitostí
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:30. 11. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Dobřický, CSc.

Zánik oprávnění:26. 3. 2002


Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 11. 1998

Odpovědní zástupci: Mgr. Hana Kadečková

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:23. 11. 1998

Odpovědní zástupci: Jiří Havelka


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:26. 10. 1998


Ostraha majetku a osob

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 11. 1997

Odpovědní zástupci: Vlastimil Trunec


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 11. 1997

Obory činnosti: Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
od 21. 04. 2015
Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb
od 17. 07. 2008 do 30. 04. 2013
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
od 17. 07. 2008
Poskytování technických služeb
od 17. 07. 2008
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 17. 07. 2008
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 17. 07. 2008
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
od 17. 07. 2008
Ubytovací služby
od 17. 07. 2008
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 17. 07. 2008
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 17. 07. 2008
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
od 17. 07. 2008
Specializovaný maloobchod
od 16. 12. 2002 do 17. 07. 2008
Velkoobchod a maloobchod
od 16. 12. 2002
Zprostředkování služeb
od 29. 01. 2001 do 17. 07. 2008
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 29. 01. 2001 do 17. 07. 2008
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 23. 02. 1999
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 23. 02. 1999
Realitní činnost
od 23. 02. 1999 do 17. 07. 2008
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 23. 02. 1999 do 17. 07. 2008
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
od 30. 11. 1998 do 17. 07. 2008
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
od 26. 11. 1997 do 14. 05. 2009
Zprostředkování služeb
od 26. 11. 1997 do 14. 05. 2009
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 26. 11. 1997 do 14. 05. 2009
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 26. 11. 1997 do 17. 07. 2008
Zprostředkování obchodu a služeb
od 26. 11. 1997
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 26. 11. 1997
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
od 26. 11. 1997

Odpovědní zástupci: Jaroslav Vích


Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:26. 11. 1997

Zánik oprávnění:29. 5. 2001


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 11. 1997

Obory činnosti: - zpracování dat
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- služby databank
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- správa sítí
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:2. 4. 1997


Vedení účetnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 4. 1997

Zánik oprávnění:16. 1. 2001


Vedení personální a mzdové agendy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 4. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Miloš Plaček

Zánik oprávnění:18. 6. 2001


Pronájem nebytových prostor s poskytováním i jiných než základních služeb spojených s pronájmem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 4. 1997

Zánik oprávnění:4. 6. 2001


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 3. 1996

Odpovědní zástupci: Jaroslav Vohnout

Zánik oprávnění:18. 6. 2001


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 3. 1993

Zánik oprávnění:18. 6. 2001


Kopírovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 3. 1993

Zánik oprávnění:10. 2. 1999


Provozování mateřské školy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 3. 1993

Odpovědní zástupci: Milan Stuchlík

Zánik oprávnění:10. 2. 1999


Zkušební činnost v oblasti kovových materiálů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 3. 1993

Odpovědní zástupci: Milan Stuchlík

Zánik oprávnění:10. 2. 1999


Montážní práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 3. 1993

Zánik oprávnění:10. 2. 1999


Příprava svářečů a ostatních dělnických profesí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 3. 1993

Odpovědní zástupci: Milan Stuchlík

Zánik oprávnění:10. 2. 1999


Hostinská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:7. 1. 1993

Zánik oprávnění:22. 5. 1996


Slévání železných i neželezných obecných kovů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:7. 1. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Milan Živný

Zánik oprávnění:3. 2. 1999


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:7. 1. 1993

Zánik oprávnění:29. 5. 2001


Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Hrdý

Zánik oprávnění:10. 2. 1999


Truhlářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Miloslav Petr

Zánik oprávnění:3. 2. 1999


Klempířství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 12. 1992

Zánik oprávnění:3. 2. 1999


Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 12. 1992

Odpovědní zástupci: JUDr. Vladimír Rejmont


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 12. 1992


Kovářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 12. 1992

Zánik oprávnění:3. 2. 1999


Zámečnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Coufal

Zánik oprávnění:3. 2. 1999


Kovoobrábění

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Jaroslav Vích

Zánik oprávnění:3. 2. 1999


Galvanizace kovů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Milan Stuchlík

Zánik oprávnění:3. 2. 1999


Vyučování v oboru cizích jazyků-německý jazyk, ruský jazyk

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Luděk Novák

Zánik oprávnění:10. 2. 1999


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 12. 1992

Zánik oprávnění:23. 1. 2001


Výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 12. 1992

Odpovědní zástupci: JUDr. Vladimír Rejmont

Zánik oprávnění:18. 6. 2001


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 12. 1992

Zánik oprávnění:23. 1. 2001


Montáž a opravy měřicí a regulační techniky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Sirový

Zánik oprávnění:30. 5. 2001


Výroba nástrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Říha

Zánik oprávnění:3. 2. 1999


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 12. 1992

Zánik oprávnění:18. 6. 2001


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:12. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Jiří Havelka

Zánik oprávnění:31. 10. 1996


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:12. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Miloš Plaček

Zánik oprávnění:3. 2. 1999


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:12. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Vladislav Košťál

Zánik oprávnění:3. 2. 1999


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ46504737

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

Související osoby

Firmy v okolí